Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

pe propria răspundere dată în temeiul art. 7 1 alin. (1) a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum a fost completată
prin Legea nr. 4/2014

Subsemnat (ul/a) .................................................................................................... domiciliat


în ........................str. ..................................... nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ......
ap. ....................... judeţ/sector ..................................... telefon ............................. act
identitate............................ seria ....... nr. ..........................C N P / NIF ..................................................
eliberat de ...........................la data ...........................(cod numeric personal / număr de identificare
fiscală) în calitate de.................................... pentru firma ............................................................. având
număr de ordine în registrul comerţului ............................... cod unic de
înregistrare ...................................... cu sediul profesional în: localitatea ..................................................
str. .............................................nr. ........... bloc .......... scara ......... etaj ........ ap. ........
judeţ/sector ............................................. telefon ...................................... fax ...................................
e-mail .................................................. web site ...........................................

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

că soţia/soţul ................................................ act identitate............................ seria .......


nr. ..........................C N P / NIF .................................................. eliberat de ...........................la
data ...........................(cod numeric personal / număr de identificare fiscală) participă, în mod obi șnuit,
la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică
autorizată ............................................. începând cu data de ......................................;

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite
conform legii.

Data: .......................... Semnătura .................................