Sunteți pe pagina 1din 1

Grădiniţa PP Nr.

22 Botoşani
Str. Parcul Tineretului, nr. 7
Telefon/fax: 0331710227
E-mail: gradinita22bt@yahoo.com
Nr. din

Doamnă Director,

Subsemnatul(a)………………………………………………………domiciliat în
localitatea Botoşani, str.………………………………………….nr…….bloc………ap…
tel. fix……………………..tel. mobil…………………………, posesor al C.I./B.I……...
seria……..,nr………………..eliberat de ………………………………………la data de
………………, solicit reînscrierea copilului …………………………………………….,
născut la data de…………………...CNP……………………………………………..,
în grupa…………………………………………., educatoare:
…………………………………………………………………………………
în anul şcolar 2020 – 2021.

Data Semnătura