Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Mirela Mihăescu • Ștefan Pacearcă


Anița Dulman • Crenguța Alexe • Otilia Brebenel
CLASA A IV-A

Aria curriculară: Limbă și comunicare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 5

Planificare calendaristică orientativă


Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I – 18 săptămâni
1. Din cartea  Recapitulare – clasa a III-a 10 S1 – S2
vacanței
2. O carte, un 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S3 – S5
prieten în plus 2.3. - prezentarea (a unor rezultate/proiecte);
3.1. - relatarea unei întâmplări imaginate.
3.2.
3.4.  Textul literar:
4.4. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
4.5. - tipuri de litere de tipar;
- textul în versuri (versul, strofa);
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor din
textul citit.

 Organizarea textului scris:


- jurnalul de lectură;
- scrierea unui text după un șir de ilustrații;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- scrierea corectă a unor cuvinte.

2
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3. Din natură, în 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S6 – S8
cartea de lectură 1.3. - relatarea unei întâmplări imaginate.
1.4.
2.1.  Textul literar, narativ:
3.1. - personajele textului;
3.2. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.3. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.4. - planul simplu de idei;
3.5. - organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor din
4.4. textul citit.

 Organizarea textului scris:


- scrierea unui text după un plan de idei;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- substantivul (genul, numărul);
- felul substantivelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
4. Să facem 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S9 – S11
cunoştinţă cu 2.1. - descrierea de personaje imaginare, de film sau carte;
personajele! 3.1. - deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul
3.3. audiat în contexte de comunicare previzibile.
3.4.
3.5.  Textul literar (textul narativ și textul descriptiv de tip portret):
4.3. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
4.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;

3
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- personajele - însușiri fizice, însușiri morale și sufletești;
- exprimarea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.

 Organizarea textului scris:


- scrierea unui text în care se prezintă un portret;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- adjectivul (numărul, genul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.

5. Primim și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S12 – S14


dăruim 2.1. - formularea de solicitări formale şi informale;
2.3. - iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal.
2.4.
2.5.  Textul literar, narativ:
3.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.2. - extragerea ideilor principale și secundare;
3.4. - realizarea planului dezvoltat de idei;
3.5. - povestirea unui fragment;
4.1. - exprimarea unor opinii personale referitoare la personaje;
4.2. - organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.
4.5.
 Textul nonliterar funcţional:
- invitaţia.

 Organizarea textului scris:


- textul funcțional – invitația;
- scrierea creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


4
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- pronumele personal (numărul, persoana);
- scrierea corectă a unor cuvinte.

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ - VACANŢA DE CRĂCIUN


SEMESTRUL AL II-LEA
6. Învăţăm cum 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 20 S1 – S 4
să învăţăm 1.5. - prezentarea (unor rezultate/proiecte).
2.2.
2.3.  Textul nonliterar (de informare):
2.4. - organizarea informațiilor sub formă de scheme;
3.1. - extragerea informaţilor principale sub formă de titluri şi
3.4. enunțuri ;
3.6. - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un
4.1. tabel într-un text.
4.2.
 Organizarea textului scris:
4.5.
- textul funcțional (cartea poștală).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


 sensul cuvintelor.
7. Universul 1.5.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S5 – S7
școlii 2.3. - susţinerea unei opinii.
2.5.
3.2.  Textul literar, narativ:
3.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.5. - extragerea ideilor principale și secundare;
4.5. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- susținerea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.

 Organizarea textului scris:


5
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- textul funcțional (fluturaşul publicitar).

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- verbul (numărul, persoana, timpurile verbului);
- scrierea corectă a unor verbe.
8. Comunicăm 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S8 – S10
2.1. - iniţierea şi menţinerea unui dialog.
2.2.
3.3.  Textul literar, narativ:
3.4. - identificarea unor secvenţe dialogate, respectiv descriptive;
4.1. - transformarea unei secvențe dialogate în povestire.
4.4.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (elaborarea unui fluturaş publicitar pentru
comunicarea rezultatelor unui proiect);
- banda desenată.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- scrierea corectă a unor cuvinte;
- punctuaţia propoziției.
9. A şti , a face, 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 20 S11 – S14
a fi împreună 2.2. - corectarea abaterilor din mesaje audiate.
2.4.
3.2.  Textul literar, narativ:
3.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.5. - extragerea ideilor principale și secundare;
4.1. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:

6
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare trăită;
- scrierea unui text în care se prezintă întâmplări imaginate.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:


- cuvântul –parte de propoziție;
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect - predicat;
- scrierea corectă - ortografie şi punctuaţie.
10. Planeta 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 15 S15 – S17
copilăriei 2.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite);
3.3. - prezentarea (unor rezultate/proiecte).
3.4.  Textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate nivelului de
3.6. vârstă):
4.1. - delimitarea unui text în fragmente logice;
4.2. - extragerea ideilor principale și secundare;
4.5. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale referitoare la personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (E-mailul , afişul).
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite:
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: enunțul, propoziţia
simplă, propoziţia dezvoltată.
11. Doar un 1.3.  Recapitulare finală 10 S18 – S19
pas până la 1.4.
vacanţă 2.1.  Evaluare finală
2.2.
2.3.
3.1.
3.4.

7
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.5.
4.1,
4.2.
4.3.
4.5.

*Notă: Învățătorii își pot adapta propria planificare în funcție de perioada stabilită la nivelul unității de învățământ pentru Programul Scoala Altfel.
Autorii prezentei planificări au propus Programul Școala Altfel în semestrul al II-lea al anului școlar.