Sunteți pe pagina 1din 11

- DREPT COMERCIAL II -

TEMĂ INDIVIDUALĂ - SEMINAR V


RĂSPUNSURI
Lect.univ.dr. Târșia Andreea
Drd. Florea Ioana

I. Pentru rezolvarea corectă a subiectului se acordă 5 puncte.


Atenție! Răspunsurile la următoarele întrebări sunt redate schematic, sub forma unui barem de
corectură.
lege = Legea societăților nr. 31/1990
T1. Definiți noțiunea de societate pe acțiuni și menționați care sunt actele constitutive ale
societății.
- Legea nr. 31/1990 precizează la art. 3 elementele esențiale: obligațiile societății sunt garantate cu
patrimoniul social, acționarii sunt obligați numai până la concurența capitalului social subscris;
- S.A. = societatea constituită prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea
capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acțiuni, pentru
desfășurarea unei activități comerciale (producție, comerț sau prestări de servicii), în scopul
împărțirii profitului, și care răspund pentru obligațiile sociale numai în limita aporturilor lor.
- acțiunile sunt titluri de valoare negociabile și transmisibile;
- art. 5 din lege: act constitutiv = contract de societate + statut;
- actul constitutiv este semnat de către toți asociații, respectiv de către fondatori (constituirea prin
subscripție publică);
- contract de societate: formă scrisă, art. 8 din lege:
- asociații: numărul acționarilor nu poate fi mai mic de 2, pot fi persoane fizice sau
juridice;
- capitalul social: trebuie prevăzut atât cel subscris, cât și cel vărsat (nu poate fi
<30% din cel subscris, restul va fi vărsat astfel: pentru aportul în numerar în termen de 12 luni de la
data înmatriculării societății, iar pentru raportul în natură în termen de cel mult 2 ani de la data
înmatriculării; subscripție publică: trebuie vărsat în numerar jumătate din valoarea acțiunilor
subscrise, iar diferența în 12 luni de la înmatriculare, aporturile în natură - acoperite integral la data
subscrierii), nu poate fi <90.000 lei;
- aporturile: numerar, natură sau creanțe;

1
- acțiunile: trebuie menționat numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu
precizarea dacă sunt nominative sau la purtător, pot fi incluse clauze de agrement sau de
preemțiune;
- administrare: precizarea sistemului de administrare unitar sau dualist;
- statutul societății: forma scrisă art. 5 alin. (6) din lege.

T2. Precizați modalitățile de constituire ale societății pe acțiuni.


- constituirea prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului
constitutiv sau constituirea prin subscripție publică;
Constituirea prin subscripție publică:
- ofertă de subscriere;
- constituirea societății se realizează în timp, în mai multe faze;
- operațiuni necesare în vederea constituirii realizate de către fondatori: întocmirea și lansarea
prospectului de emisiune a acțiunilor, subscrierea acțiunilor, validarea subscripției și aprobarea
actelor constitutive ale societății de către adunarea constitutivă a subscriitorilor;
- prospectul de emisiune a acțiunilor (act unilateral): art. 18 din lege, trebuie să cuprindă elementele
prevăzute de art. 8 din lege cu unele excepții, înaintea publicării în Monitorul Oficial, prospectul va
trebui autorizat de către directorul oficiului registrului comerțului/persoana desemnată;
- subscrierea acțiunilor:
- subscriere = manifestarea de voință a unei persoane prin care se obligă să devină acționar
al societății, prin efectuarea unui raport la capitalul social al acesteia, în schimbul căruia va primi
acțiuni de o valoare nominală egală;
- natura juridică: contract;
- art. 19 din lege;
- fiecare subscriitor trebuie să verse în numerar ½ din valoarea acțiunilor subscrise la CEC
sau la o societate bancară ori la una dintre unitățile acestora, iar restul va fi vărsat în 12 luni de la
înmatricularea societății, aporturile în natură- acoperite integral la data subscrierii;
- art. 15 alin. (3), art. 22, art. 26, art. 27 din lege;
- validarea subscripției și aprobarea actelor constitutive ale societății de către adunarea constitutivă:
art. 19 alin. (3), art. 20, art. 23-25, art. 28;
- drepturile fondatorilor: drepturile care li se cuvin ca acționari + art. 32 din lege, art. 34 din lege;
- obligațiile fondatorilor: cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 în scopul constituirii S.A. prin
subscripție publică, art. 30 din lege;
- răspunderea fondatorilor: art. 31 din lege, pentru faptele care constituie infracțiune, fondatorii
răspund penal în condițiile art. 271-273 din lege.
2
T3. Precizați definiția și natura juridică a conceptului de „acțiune” (emisă de SA). De
asemenea, menționați caracteristicile acțiunilor.
- noțiune de „acțiune are mai multe sensuri”:
a) fracțiune a capitalului social: trebuie să fie obligatoriu egală în valoare cu celelalte
acțiuni;
b) titlu de valoare: încorporează și constată drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de
acționar;
c) raport societar: raportul juridic dintre acționar și societate;
Acțiunea = titlu reprezentativ al contribuției asociatului, constituind o fracțiune a capitalului social,
care conferă posesorului calitatea de acționar.
Caracteristici. Acțiunile sunt:
- fracțiuni ale capitalului social care au o anumită valoare nominală;
- fracțiuni egale ale capitalului social;
- indivizibile;
- titluri negociabile (titluri de valoare sau titluri de credit): acestea se pot transmite, iar
tranzacționare pe piețele reglementate poartă denumirea de valori mobiliare.
Natura juridică:
- acțiunile fac parte din categoria titlurilor de credit, dar nu îndeplinesc condițiile autonomiei și
literalității;
- se consideră că sunt titluri de credit speciale, denumite corporative, societare sau de participațiune.

T4. Precizați de câte feluri pot fi acțiunile emise de societatea pe acțiuni și care sunt acestea.
- acțiunile se împart în două categorii: acțiuni ordinare și acțiuni preferențiale;
- felul, numărul, valoarea nominală și numărul acțiunilor pe categorii va fi determinat prin actul
constitutiv, iar în absența unor astfel de prevederi, acțiunile vor fi considerate nominative;
- acțiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative;
Acțiunile ordinare:
- după modul de identificare al deținătorului acestea sunt de 2 feluri:
a) acțiuni nominative: identifică titularul acțiunii, pot fi emise în formă materială (pot fi
emise și ca titluri cumulative pentru mai multe acțiuni) sau în formă dematerializată -> se
înregistrează în registrul acționarilor;
b) acțiuni la purtător: titular al acțiunii este posesorul ei, elementele de identificare ale
acestuia nu sunt menționate în titlu.
3
Acțiunile preferențiale: sunt acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot, care trebuie să
aibă aceeași valoare nominală ca și acțiunile ordinare.
- nu pot depăși ¼ din capitalul social al societății;
- nu pot fi titulari ai unor astfel de acțiuni: administratorii, directorii, membrii directoratului și ai
consiliului de supraveghere și nici cenzorii societății;
- în situația întârzierii plății dividendelor acțiunile în cauză vor dobândi drept de vot, începând de la
data scadenței obligației de plată a dividendelor ce urmează a fi distribuite în cursul anului următor
(sancțiune aplicată societății);
- Legea nr. 31/1990 permite conversiunea acțiunilor, care se hotărăște în toate cazurile adunarea
generală extraordinară în condițiile prevăzute de lege.

T5. Care sunt condițiile în care acțiunile pot fi emise?


- acțiunile pot fi emise numai după înmatricularea societății în registrul comerțului;
- acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală;
- emiterea de acțiuni noi, pentru majorarea capitalului social, este interzisă până nu vor fi complet
achitate cele din emisiunea precedentă.

T6. Precizați care sunt drepturile și obligațiile acționarilor din cadrul unei SA.
Drepturile acționarilor: patrimoniale sau nepatrimoniale
- acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a
intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari -> încălcarea reprezintă abuz de drept (de
minoritate sau de majoritate, ce are drept consecință anularea hotărârii adunării acționarilor și
obligarea acționarului majoritar la plata de daune-interese);
a. Dreptul de a participa la AGA, direct sau prin reprezentant;
b. Dreptul de vot: proporțional cu numărul acțiunilor, iar prin actul constitutiv se poate
limita numărul voturilor aparținând acționarilor care posedă mai mult de o acțiune. Acest drept este
suspendat pentru acționarii care nu au efectuat vărsămintele ajunse la scadență. Situația în care
acțiunile fac obiectul unui drept de uzufruct, dreptul la vor aparține: în adunările ordinare ->
uzufructuarului, iar în adunările extraordinare -> nudului proprietar;
*** Excepție: deținătorii unor acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot;
c. Dreptul la informare asupra desfășurării activității societății;
d. Dreptul la dividende: proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă
prin actul constitutiv nu se prevede altfel, cuantumul dividendelor se stabilește de AGA;
e. Dreptul asupra părții cuvenite din lichidarea societății: art. 268 din lege.
Obligațiile acționarilor:
4
a. Obligația de a efectua plata vărsămintelor datorate: art. 9 alin. (2) lit. a) și b), art. 21 alin.
(1), art. 100, art. 109 din lege.

T7. Acțiunile pot face obiectul unor acte juridice? Menționați și modul în care acestea pot fi
transmise.
- acțiunile sunt titluri negociabile și pot face obiectul unor acte juridice încheiate de titularul lor;
- transmiterea se face diferit după cum acestea sunt nominative sau la purtător;
- actul constitutiv poate cuprinde orice restricții cu privire la transferul acțiunilor;
- reguli speciale pentru vânzarea acțiunilor de către acționari prin ofertă publică;
Transmiterea acțiunilor nominative:
- emise în formă materială sau în formă dematerializată: dreptul de proprietate se transmite printr-o
declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiune făcută pe titlu, semnată de cedent și
cesionar sau de mandatarii lor;
- opozabilitatea transmiterii se face prin înregistrarea ei în registrul comerțului;
- prin actul constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra
acțiunilor -> nerespectarea condițiilor atrage nulitatea cesiunii;
- dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată care se tranzacționează pe o
piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit
legislației privind piața de capital;
- atunci când transmiterea se face către mai multe persoane, cesionarii trebuie să desemneze un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din acțiune;
- art. 98 din lege;
Transmiterea acțiunilor la purtător: dreptul de proprietate se transmite prin simpla tradițiune a
acțiunilor;
Vânzarea acțiunilor de către acționari prin ofertă publică: art. 108 din lege;
Restricții privind transmiterea acțiunilor: se pot stabili prin lege sau prin actele constitutive ale
societății;
- legale: art. 103 din lege;
- convenționale: art. 8 lit. f2) din lege, pot fi stipulate clauze de agrement sau de preemțiune ori de
inalienabilitate (art. 627-629 C. civ.).

T8. Precizați de câte feluri poate fi Adunarea generală a acționarilor și modul de organizare
al fiecăreia.
- AGA este organul de deliberare și decizie al societății pe acțiuni;
- adunările generale sunt de 3 feluri: ordinare, extraordinare și speciale;
5
- AG ordinară (art. 111-112 din lege): se întrunește cel puțin 1 dată pe an, în cel mult 5 luni de la
încheiere exercițiului financiar, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate, în actul
constitutiv pot fi prevăzute cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate;
- AG extraordinară (art. 113-115 din lege): se întrunește în mod excepțional atunci când trebuie să
ia o hotărâre de o importanță deosebită, care implică, în general, modificarea actului constitutiv;
- Adunare specială (art. 116 din lege): formată din titularii unei anumite categorii de acțiuni, de
exemplu titularii unor acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot.

T9. Definiți noțiunea de „obligațiune” și precizați condițiile în care acestea pot fi emise.
- obligațiuni = titluri de valoare (de credit) emise de societate în schimbul sumelor de bani
împrumutate, care incorporează îndatorirea societății de a rambursa aceste sume și de a plăti
dobânzile aferente;
- obligațiunile care se tranzacționează pe piețele reglementate sunt calificate ca valori mobiliare;
- condiții de fond: emiterea de obligațiuni este hotărâtă numai de AG extraordinară, obligațiunile
din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală, ele conferă posesorilor lor drepturi egale;
- condițiile emiterii și subscrierii obligațiunilor: prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea nr.
297/2004 privind piața de capital;
- prospect de emisiune;
- subscrierea obligațiunilor;
- titlurile obligațiunilor.

T10. Care este modul de organizare și funcționare al Adunării generale a obligatarilor?


- art. 171-175 din lege.

T11. Precizați modalitatea de împărțire a profitului și de constituire a fondului de rezervă al


societății pe acțiuni.
- scopul societății este acela de a obține profit și de a-l împărții între acționari sub formă de
dividende;
- împărțirea se face din profitul net;
- art. 67, art. 69, art. 111, art. 123 alin. (2), art. 183 alin. (4) și (5) din lege;
- fondul de rezervă: art. 183 din lege, considerat o prelungire a capitalului social -> reprezintă gajul
general al creditorilor sociali și nu poate fi folosit pentru acordarea de dividende, rolul acestuia este
de a acoperi pierderile din activul patrimonial, în perioadele de activitate deficitară.

T12. Precizați în ce condiții are loc dizolvarea și lichidarea societății pe acțiuni.


6
- SA se dizolvă și se lichidează potrivit regulilor generale în materie, dar și a celor speciale
prevăzute de lege pentru această formă de societate;
- dizolvarea societății: cauze comune (art. 227 și art. 237 din lege) și cauze specifice (art. 228 lit. a)
și b) din lege) -> diminuarea activului net al societății și reducerea numărului acționarilor sub limita
prevăzută de lege.

 BIBLIOGRAFIE
S. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. a V-a, Ed. Universul Juridic, București,
2016, pp. 165-167, 251-252, 313-368.

II. Pentru rezolvarea corectă a subiectului se acordă 4 puncte.


Atenție!
Rezolvarea cerinței se raportează exclusiv la împrejurările expuse în speță și la conduita
părților implicate, conform informațiilor furnizate în speță.
În soluționarea cerințelor indicați temeiurile de fapt și de drept pe care se sprijină
cererile/apărările părților sau argumentația/răspunsul d-voastră.

Societatea Beta SRL este constituită din 2 asociați persoane fizice, respectiv A și B, A
deținând și calitatea de administrator al societății, potrivit actului constitutiv.
B este coasociat într-o altă societate, Alfa SRL – având același obiect de activitate - , alături
de Gama SRL, D și F și fiind constituită anterior societății Beta SRL.
După 5 ani de funcționare Beta SRL începe să înregistreze pierderi din contractele încheiate,
astfel că asociații constată, în urma întocmirii situației financiare anuale, datorii în valoare de 30
000 lei față de Alfa SRL.
La 20.02.2017, A formulează cerere de retragere din Beta SRL, motivând că nu mai dorește
să fie asociat într-o societate ce nu înregistrează profit.
Prin cererea de retragere adresată societății solicită și partea proporțională ce i se cuvine din
patrimoniul societății, raportat la numărul de părți sociale deținute.
Astfel, A cere să i se înapoieze autoturismul marca BMW 525 cu nr. de înmatriculare...., an
de fabricație 2012, în valoare de 14000 EUR, echivalent în lei la data efectuării aportului, având în
vedere că acesta a reprezentat aportul său la momentul constituirii capitalului social.
În calitate de administrator, A convoacă adunarea generală la 19.03.2017, însă, la data
ședinței, nu se întrunește unanimitatea de voturi, B refuzând să voteze în favoarea retragerii lui A
din societate.

7
T1. Formulați cererea de retragere a lui A din societate.
Către Beta SRL,

Subsemnatul A, domiciliat în localitatea..., str..., nr..., Județul..., în calitate de asociat al


societății, deținând un număr de ...părți sociale, reprezentând o cotă de..% din capitalul social
conform art... din Actul Constitutiv nr.../... și administrator, în temeiul art... al aceluiași Act
Constitutiv, solicit, prin prezenta,
CONVOCAREA ȘEDINȚEI AGA
Având următoarea ordine de zi:
- aprobarea retragerii din societate a subsemnatului
- aprobarea atribuirii către subsemnatul a părții proporționale ce mi se cuvine din patrimoniul
societății, raportat la numărul de părți sociale deținute prin înapoierea autoturismului marca BMW
525 cu nr. de înmatriculare...., an de fabricație 2012, în valoare de 14000 EUR, echivalent în lei la
data efectuării aportului, având în vedere că acesta a reprezentat aportul subsemnatului la momentul
constituirii capitalului social.
În fapt:
- Se expun starea de fapt, contribuția la formarea capitalului social și motivele care stau la
baza deciziei de a se retrage din societate.
Raportat la faptul că actul constitutiv nu cuprinde dispoziții privind retragerea asociaților și
în considerarea dispozițiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990, solicit aprobarea din partea AGA pentru
retragerea din societate.
În drept: art. 195, art. 226 din Legea nr. 31/1990

T2. În contextul neîntrunirii unanimității de voturi, A solicită excluderea lui B din societate, motivat
de faptul că, raportat la calitatea de coasociat a acestuia în Alfa SRL, încalcă obligația de
neconcurență. Cui se va adresa cererea de excludere?
Cererea de excludere se adresează instanței, respectiv tribunalului în a cărui circumscripție
îți are sediul societatea, conform dispozițiilor art. 63 și art. 223 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

T3. În contextul neîntrunirii unanimității de voturi ce demersuri poate face A pentru a nu mai
fi asociat în Beta SRL?

8
A poate invoca motive temeinice pe calea unei acțiuni în instanță, solicitând retragerea în
baza unei hotărâri judecătorești, în lipsa unei prevederi în actul constitutiv și a acordului din partea
coasociatului B, în conformitate cu dispozițiile art. 226 alin. (1) lit. c).
De asemenea, A își poate cesiona părțile sociale, fie lui B, fie unui terț, în condițiile actului
constitutiv și cu respectarea dispozițiilor art. 202, art. 203 din Legea nr. 31/1990.

T4, T9. În contextul neîntrunirii unanimității de voturi, A solicită excluderea lui B din societate,
motivat de faptul că, raportat la calitatea de coasociat a acestuia în Alfa SRL, încalcă obligația de
neconcurență. Este întemeiată solicitarea lui A?
Solicitarea lui A nu este întemeiată întrucât:
- Legea prevede în mod expres cazurile de excludere din societate a asociaților;
- Posibilitatea excluderii pentru încălcarea obligației de neconcurență se referă la asociații cu
răspundere nelimitată;
- Chiar dacă o atare posibilitate ar fi extinsă la toate formele societare, având valoare de
principiu, se prezumă că asociatul încalcă obligația, numai în cazul în care ia parte ca asociat în alte
societăți concurente sau face operațiuni în contul lor sau al altora, în același tip de comerț sau altul
asemănător, fără consimțământul celorlalți asociați;
- A cunoștea, de la început, calitatea de asociat a lui B în societatea Alfa SRL și, în contextul
în care cei doi asociați au desfășurat activitate prin intermediul societății în decursul a 5 ani, fără ca
A să fi pus în discuție încălcarea obligației de neconcurență de către B, nu a solicitat excluderea
acestuia în termenul prevăzut de lege.
În drept: art. 82, art. 222 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990.

T5, T10. Apreciați că motivul invocat de A în cererea de retragere din Beta SRL, respectiv
acela că nu mai dorește să fie asociat într-o societate ce nu înregistrează profit, poate fi
apreciat drept un motiv temeinic?
În niciun caz. Astfel cum s-a precizat și în doctrina de specialitate 1, affectio societatis
presupune dorința și intenția de a coopera în vederea desfășurării în comun a unei activități
economice/comerciale, suportând toate riscurile acestei activități.
În momentul în care asociații semnează actul constitutiv, în cuprinsul căruia trebuie să se
regăsească partea ce revine fiecăruia din beneficii și din pierderi, ei vor dobândi nu numai dreptul
de a încasa profitul/beneficiile rezultate, ci își vor asuma totodată obligația de a suporta pierderile
înregistrate.

1
A se vedea St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic,
București, 2012, p. 135.
9
Orice afacere comportă riscuri, iar neînregistrarea profitului este un risc asumat de către
fiecare dintre asociați și nicidecum un motiv pentru retragere din societate.
În drept: art. 1881 alin. (2) C. civ., art. 7, lit. f din Legea nr. 31/1990.

T6, T11. În contextul neîntrunirii unanimității de voturi pentru retragerea lui A, acesta solicită
retragerea pe calea unei acțiuni în instanță. Ce apărări ar putea invoca în instanță pârâta?
- Legea prevede în mod expres cazurile de retragere din societate a asociaților, iar A nu se
încadrează în niciunul dintre acestea;
- Motivul invocat de A nu poate fi reținut drept temeinic, întrucât orice afacere comportă
riscuri, iar neînregistrarea profitului este un risc asumat de către fiecare dintre asociați la momentul
semnării actului constitutiv și nicidecum un motiv pentru retragere din societate;
- Retragerea lui A din societate ar putea aduce prejudicii semnificative societății, în sensul
că, odată retras, A ar avea dreptul la contravaloarea cotei deținute din capitalul social, iar plata către
A a contravalorii respective ar diminua activul patrimonial al societății și ar agrava situația de
dificultate financiară, în contextul în care societatea are deja debite semnificative neachitate față de
terți.
În drept: art. 1881 alin. (2) C. civ., art. 7, lit. f) din Legea nr. 31/1990.

T7, T12. În contextul în care B se răzgândește și, convocând o nouă ședință AGA, votează în
favoarea retragerii lui A, care va fi participarea la capitalul social a asociatului rămas și ce
obligație îi va reveni acestuia pentru ca societatea să își poată continua existența?
B va deveni unic asociat, deținând 100% din capitalul social și va avea obligația de a solicita
ORC efectuarea înregistrărilor cu privire la modificarea structurii organului de conducere al
societății, cu respectarea art. 21 lit. h din Legea nr. 26/1990.

T8. În contextul în care B se răzgândește și, convocând o nouă ședință AGA, votează în
favoarea retragerii lui A, apreciați că încetează automat și mandatul lui A de administrator al
societății?
Nu, calitatea de asociat nu trebuie confundată cu cea de administrator al societății, chiar dacă
ambele sunt deținute de aceeași persoană.
Cele două calități au regim juridic diferit sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul încetării.
Calitatea de asociat poate înceta prin retragere, excludere, cesiunea părților sociale, deces al
asociatului persoană fizică, în vreme ce calitatea de administrator va înceta în cazurile prevăzute de
lege pentru încetarea contractului de mandat.
În drept: Art. 1914, art. 2030, art. 2034 C. civ, art. 1371 alin. (4), art. 226 Legea nr. 31/1990.
10
+ 1 punct din oficiu.

11