Sunteți pe pagina 1din 31

Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

Prioritatea Uniunii Nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe
cunoaştere

Măsura Nr. : II.2 – Investiţii productive în acvacultură Art. 48, litera (a)-(d) şi (f)-(h) din
Regulamentul nr. 508/2014 (CE)

Nr. înreg. 23/07.03.2019

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru atribuirea contractului de lucrari pentru investitia:

”MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA”

în cadrul proiectului cu titlul


"MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA",

Cod SMIS: 117043


Contract de finanțare nr. 117/05.04.2018

Aprobat,
GROPENEANU AUREL
administrator SC GROPENEANU COM SRL

Aurel
Digitally signed by Aurel
Gropeneanu
DN: c=RO, o=MICATIS PROD
SRL, cn=Aurel Gropeneanu,

Gropen serialNumber=GA195,
givenName=Aurel,
sn=Gropeneanu,

eanu
2.5.4.97=RO10332082
Date: 2019.03.09 18:58:35
+02'00'
1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Informații privind beneficiarul privat care inițiază procedura de achiziție:


Numele firmei: SC GROPENEANU COM SRL
Cod unic de înregistrare: RO8321723
Nr. de înregistrare la ORC: J09/241/1996
Adresa sediu social: Braila, Strada Plevna, Nr. 130B, judetul Braila;
Locatia investitiei: Amenajarea piscicola Blasova, comuna Comuna Frecatei, judetul Braila
Tel: 0757250418
Mijloace de comunicare: prin email, la urmatoarea adresa: gropeneanu.com@yahoo.com

Persoana de contact: PIRVU VICTOR VALERIU

Orice comunicări legate de această procedură se vor face numai în scris la datele de contact prevăzute
în această secțiune, în atenția persoanelor de contact, cu referire directă la denumirea procedurii.

1.2. Informații privind proiectul de finanțare în cadrul căruia se inițiază procedura de achiziție:
Finanțarea pentru prezenta achiziție este asigurată prin Programul Operațional pentru Pescuit si
Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul
de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi
bazate pe cunoaştere, Măsura Nr. : II.2 – Investiţii productive în acvacultură Art. 48, litera (a)-(d) şi
(f)-(h) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE)

Autoritatea de management este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – DGP AM POPAM.

1.3. Termene aferente procedurii de achizițe:


 Dată lansare procedură: 09.03.2019
 Dată limită de primire a solicitărilor de clarificări din partea ofertanților:
14.03.2019, ora 12:00
 Data transmiterii răspunsului la solicitările de clarificări: 15.03.2019 ora 16:00
 Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 20.03.2019, ora 12.00
 Adresa unde se primesc ofertele: Amenajarea piscicola Blasova- tarla 46, comuna Comuna
Frecatei, judetul Braila
 Deschiderea ofertelor: 21.03.2019, ora 14.00 la sediul achizitorului din Municipiul Braila
Braila, str. Plevna nr.130B

Specificațiile tehnice pot fi obținute de pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

PROIECTUL TEHNIC inclusiv listele de cantități și planșele se vor descărca de pe următorul link:
https://www.dropbox.com/sh/mb2cefjbcbooj4s/AAB0fhI0ZJrAFD-QTiSV4LMia?dl=0

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind specificațiile tehnice.
Achizitorul are obligaţia de a transmite răspunsurile până la data limită prevăzută în prezenta
documentație.

În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în termenul menționat în


anunț, solicitarea de clarificare nu va fi luată în considerare.

Toate răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate pe www.fonduri-ue.ro.

Solicitări de clarificări telefonice sau ofertele primite după termenele limită de mai sus nu vor fi luate
în considerare.

NU vor fi evaluate ofertele care sunt transmise după termenul limită pentru depunere (data și ora din
anunț). Acestea vor fi respinse.

La finalul procedurii în termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de lucrări, se


va completa anunțul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informații despre câștigătorul contractului.

Informații generale:
Oferte alternative: ofertele alternative nu sunt acceptate.

Procedura aplicată: Procedura competitiva (aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru


atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari de finantate din fonduri europene, respectiv
Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrari finantate din fonduri europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 618/12.08.2016)

Alte informații relevante: Participarea la această procedură este deschisă tuturor operatorilor
economici interesați, persoane juridice, indiferent de formă. În depunerea ofertelor pentru acest
contract, ofertanții sunt obligați să respecte toate instrucțiunile, formularele, specificațiile tehnice și
prevederile contractuale prevăzute în prezenta documentație.
Depunerea unei oferte care nu conține toate informațiile și documentele solicitate în termenul
specificat, va duce la respingerea ofertei.
Prin depunerea ofertei, ofertantul acceptă în totalitate și fără rezerve condițiile contractuale și termenii
care guvernează acest contract.

Cazuri de respingere a ofertelor:


 Neprezentarea tuturor documentelor solicitate
 Prezentarea documentelor nesemnate/neștampilate/neconforme cu specificațiile prezentate în
prezenta documentație
 Ofertarea de lucrări care nu corespund obiectului achiziției sau care nu respectă cerințele
minime solicitate
 Alte neconformități ale ofertei raportat la prevederile prezentei documentații
 Depunerea ofertei după data și ora stabilită în prezenta procedură sau la altă adresă decât cea
prevăzută în prezenta documentație
 Depunerea ofertei folosind alte mijloace decât cele prevăzute în prezenta documentație
(ofertele transmise prin e-mail sau fax nu vor fi acceptate)
 Depunerea unei oferte cu o valoare care depășește valoarea estimată.
Căi de atac în cazul în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a
desfășurat procedura de achiziție: În situația în care un operator economic este nemulțumit de modul
în care s-a desfățurat procedura competitivă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente
pentru soluționarea cauzei.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Detalii contract


 Tipul contractului: contract de lucrări;
 Obiectul contractului: lucrări de amenajare a terenului precum si lucrari de construcţii și
instalații, constand în: reabilitarea eleșteelor din cadrul amenajarii (EC1,
EC2,EC3,EC4,EC5,EC6,EC7,EC8,EC9,EC13,EC14a, EC14b, EC14c si EC14d), construirea
unor spații administrative de cazare si lucru pentru personalul amenajarii piscicole (1 cladire
administrativa pentru cazare si masa personal; 1 cladire pentru moara si 1 cladire/ spatiu cu
destinatia de atelier scule/echipamente de lucru), lucrări constand in: lucrari de investiti
hidrotehnice necesare pentru refacerea functionalitatii pepinierei (14 helesteie din totalul celor
17 existente); construirea unui numar de 3 spatii/ unitati cu caracter administrativ si functional
atat pentru cazarea personalului fermei cat si pentru desfasurarea activitatilor curente ale AM
Blasova,
 Locația de executare a lucrărilor: Amenajarea piscicola Blasova, comuna Comuna Frecatei,
tarlaua 46, judetul Braila.
 Durata contractului: 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
 Divizare pe loturi: NU.
 Valoare estimată a contractului de lucrări: 1.585.050 LEI, fără TVA.
 Ajustarea prețului contractului: Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul
derularii contractului ca urmare a modificarilor legislative privind modificarea de taxe si
impozite (inclusiv in ceea ce priveste modificarile legislative la nivel national in domeniul
legislatiei muncii).
 Termene de plată: plățile pentru acest contract se vor efectua în lei, în baza facturilor emise de
executant conform situațiilor de lucrări semnate de executant, diriginte de șantier și beneficiar.

Plățile pentru acest contract de lucrări se pot face în baza mecanismului cerererilor de plată/
rambursare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului 40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si HG 93/2016
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Detaliere modalitate de plată prin mecanism cereri de plată: După emiterea unei situații de lucrări
acceptată de către beneficiar și a facturii aferente, Achizitorul privat va plăti contribuția proprie din
valoarea facturii emise (TVA-ul aferent și cheltuielile neeligibile, daca este cazul), iar pentru restul
valorii facturii Achizitorul va depune la AM dosarul Cererii de plată. În termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la încasarea sumelor de la Autoritatea de Management pentru Cererea de plată depusă,
achizitorul privat va efectua plata către Constructor. Se acceptă primirea mai multor facturi, iar
modalitatea de plată a fiecărei facturi va fi cea descrisă anterior, după caz.

Notă: Anterior execuției lucrărilor, ofertantul trebuie să își însușească proiectul tehnic anexat
documentației, prevederile Autorizației de construire și a altor avize/autorizații aferente obiectivului.
2.2. Garantia de participare si Garanția de bună execuție:

Nu se solicita constituirea de garantii (nici Garantie de participare si nici Garanție de bună execuție a
contractului).

3. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE


Se va alege oferta care respectă specificațiile tehnice minime solicitate cu prețul cel mai scăzut.

4. ÎNTOCMIREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Informații și documente ce trebuie incluse în ofertă:


Oferta prezentată de un operator economic trebuie să fie înaintată într-un exemplar original și trebuie
să cuprindă obligatoriu următoarele documente:

 Scrisoare de înaintare (FORMULAR 1) – în original

 Împuternicire (FORMULAR 2), dacă este cazul – în original

Dacă este cazul, se va prezenta în original împuternicirea semnată de reprezentantul legal al


operatorului economic (conform datelor din certificatul constatator) privind nominalizarea persoanei
împuternicite să angajeze ofertantul în relația cu achizitorul prezentului contract de lucrări.

 Fișa de informații generale (FORMULAR 3) - în original

 Declarația pe propria răspundere privind conflictul de interese – ofertantul participant nu se


află în situațiile descrise în OUG nr. 66/2011 (FORMULAR 4) – în original

La completarea acestei declarații potențialii ofertanți trebuie să țină cont de informațiile prezentate mai
jos privitoare la structura acționariatului firmei, a reprezentanților legali ai firmei, a persoanei
responsabile de întocmirea documentației de atribuire și a notei justificative de atribuire a contractului,
precum și de membri echipei de implementare a proiectului.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul achizitorului sau sunt implicate în procedura de
achiziţie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii sunt:

- Reprezentant Legal: Aurel Gropeneanu;

- Manager de proiect: Pirvu Victor Valeriu


- Responsabil finaciar: Virnav Cristina Rodica
- Specialist in acvacultura: Cosarca Horia Mircea
- Responsabil procedură de achiziție: Pirvu Victor Valeriu

 Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului în raza căruia este situat
sediul ofertantului din care să rezulte datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și
reprezentanții legali ai firmei, domeniul de activitate principal, punctele de lucru, Sedii și/sau activități
autorizate ale firmei – în original / copie conform cu originalul. Certificatul constatator solicitat trebuie
să fie valabil la data deschiderii ofertelor.
Din conţinutul certificatului constatator trebuie să reiasă faptul că firma are autorizate codurile CAEN
aferente execuției lucrărilor ce constituie obiectul contractului de lucrări.

Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească o formă de
înregistrare / atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din țara în care ofertantul este stabilit – în original / copie legalizată sau copie simplă. Din aceste
documente trebuie să rezulte că obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului de lucrări
supus procedurii de achiziție. Aceste documente prezentate de persoanele juridice străine trebuie să fie
valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de o traducere
autorizată a acestora în limba română.

 Propunerea financiară – în original

Propunerea financiară va conține cel puțin următoarele documente / informații:


 Formular de ofertă (FORMULAR 5) – în original;
 Anexele la formularul de ofertă:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice (formularul F4)
- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
- listele cu cantitatile de lucrari pentru constructii provizorii de organizare de santier;
- listele cuprinzand consumurile de: resurse materiale, cu mana de lucru; ore functionare a
utilajelor de constructii; privind transporturile.

a. Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,


se va realiza fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia, prin incheierea unui act
aditional la contract.
b. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind modificarea de taxe si impozite (inclusiv in ceea ce priveste
modificarile legislative la nivel national in domeniul legislatiei muncii).

 Propunerea tehnică – în original

Propunerea tehnică va conține următoarele documente / informații:

 Oferta (propunerea) tehnică (FORMULARUL 6) - în original și fără format impus. Pentru


elaborarea ofertei tehnice, operatorul va ţine cont de întreaga documentație pusă la dispoziţie
de către achizitor precum şi de eventuale completări şi clarificări ulterioare. Oferta tehnică
trebuie să includă obligatoriu termenul de execuție a lucrărilor.

 Declarație privind respectarea legislației în vigoare privind condițiile de mediu, sociale și


cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de execuție
lucrări (FORMULARL 7) – în original

Oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor dorite a fi executate în cadrul acestei proceduri sau care
nu satisfac cerinţele prezentei achiziții va fi declarată respinsă.
4.2. Informații generale ofertă:
Limba de redactare a ofertei: limba română. Orice document emis într-o altă limbă va fi însoțit
obligatoriu de o traducere autorizată în limba română.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 120 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul își asumă


răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original
și/sau copie în vederea participării la procedură.

4.3. Modul de prezentare a ofertei:

 Modalitatea depunere oferta: oferta completă în conformitate cu cerințele stipulate în


prezenta documentație se depune pe suport de hârtie, în plic închis și sigilat la adresa:
Amenajarea piscicola Blasova, comuna Comuna Frecatei, tarlaua 46, judetul Braila, având
înscrisurile de mai jos:
- Expeditor : Numele, adresa completă și persoana de contact a operatorului economic ofertant
- Destinatar: SC GROPENEANU COM SRL
- Mențiunea: ”OFERTĂ pentru procedura competitivă de achiziție contract de Lucrări de modernizare
amenajare piscicola Blasova, în cadrul proiectului cu titlul “MODERNIZARE AMENAJARE
PISCICOLA BLASOVA”, Cod SMIS: 117043.
Ofertele se vor înregistra, cu număr, fiind mentionate inclusiv data şi ora depunerii.

Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei:


 Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată achizitorului privat
până la data şi ora limită de depunere a ofertelor.
 Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea
ofertelor, adresând pentru aceasta beneficiarului privat o cerere de retragere a ofertei în vederea
modificării. Achizitorul privat nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune
noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.
 Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului privat decât cea stabilită sau după expirarea datei
limită pentru depunere este considerată întârziată și se returnează nedeschisă.

5. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

5.1. Analiza ofertelor și elaborarea notei justificative de atribuire a contractului:

Atribuirea contractului se va realiza după elaborarea Notei justificative de atribuire şi va fi consemnată


într-o comunicare care va fi transmisă tuturor operatorilor economici participanţi la procedură.

5.2. Informarea privind rezultatul procedurii de atribuire:

Toți ofertanții vor fi informați cu privire la rezultatul procedurii prin publicarea anunțului de
atribuire/neatribuire pe site-ul www.fonduri-ue.ro/achiziții privați (în termen de maxim 5 zile
calendaristice de la semnarea contractului de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător).
5.3. Alte informații privind contractul de lucrări:

Contractul de lucrări se va semna numai cu operatorul economic desemnat în cadrul Notei justificative
de atribuire.
Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul,
valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la execuția
lucrărilor, standarde de calitate, service, garanţii, etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.

Specificaţiile tehnice, clarificările şi oferta selectata vor fi parte integrantă din contract, sub formă de
anexe.

Nu se pot modifica prin contract specificaţiile tehnice şi oferta câştigătoare care au stat la baza
atribuirii contractului.
Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din
momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Anterior semnării contractului nu pot fi executate
lucrari şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la contract.

Contractul devine nul în cazul avizării nefavorabile sau neavizării procedurii de achiziție de
către autoritatea de management sau organismul intermediar. În acest caz ofertantul câștigător
nu va solicita daune interese.

6. SPECIFICAŢII TEHNICE
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI pentru proiectul:
” MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA”

6.1. Specificații tehnice:

PROIECTUL TEHNIC, inclusiv listele de cantități și planșele, se vor descărca de pe următorul link:
https://www.dropbox.com/sh/mb2cefjbcbooj4s/AAB0fhI0ZJrAFD-QTiSV4LMia?dl=0, datorită
dimensiunii prea mari, ele neputând fi atașate prezentelor specificații pe site-ul fondurilor
www.fonduri-ue.ro.

În situația în care, din diverse motive, site-ul fondurilor www.fonduri-ue.ro sau link-ul de descărcare
nu funcționează, documentația va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate prin transmiterea unei
solicitări la adresa de email: gropeneanu.com@yahoo.com

Notă: Toate materialele, componentele, eventualele dotări/instalații/echipamente ce vor intra in


componența investiției vor fi produse NOI și nu este permisă utilizarea unor astfel de materiale,
componente, dotări, instalații, echipamente refolosite.

Notă: Specificațiile tehnice menționate în documentația tehnica care par a indica o anumită origine,
sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o
licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificații vor fi considerate cu mențiunea de "sau echivalent".
6.2. Condiții

 Termenul de execuţie: constructorul va realiza lucrarile în maxim 6 luni de la data emiterii


Ordinului de începere a lucrărilor, în conformitate cu specificaţiile tehnice, proiectului tehnic
şi normativele în vigoare.

 Perioada de garanţie: perioada de garanţie pentru orice deficienţe, intervenţii, vicii, inclusiv
aparente, apărute după data recepţiei la terminarea lucrărilor, cu excepţia celor datorate uzurii
normale, este de minim 24 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

 Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații:


1. de a supraveghea lucrarile, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile,
echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute
de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;
2. executantul își va asuma toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate,
utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și
reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrarile;
3. începerea execuţiei lucrărilor, numai la obiectivele pentru care există autorizaţie de
construire;
4. respectarea, de către executant, a programului de control şi verificare a calităţii;
5. este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor
operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate,
cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții;
6. utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute în proiect,
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerinţelor privind calitatea în constructii;
7. respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
prevăzut prin lege;
8. remedierea pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în
perioada de execuţie cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii.
OPIS OFERTA

Nr.
Denumirea documentului Pagina
Crt.
FORMULAR 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE
1.

FORMULAR 2: ÎMPUTERNICIRE
2.

FORMULAR 3: INFORMAŢII GENERALE


3.

FORMULAR 4: DECLARATIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE


4.

CERTIFICAT CONSTATATOR emis cu cel mult 30 zile înainte de data


5. depunerii ofertei

FORMULAR 5: FORMULAR DE OFERTĂ ŞI ANEXELE


6.

FORMULAR 6: OFERTA TEHNICĂ


7.

FORMULAR 7: DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA


LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU, SOCIALE ŞI CU
8. PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE
ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI

CONTRACT DE LUCRARI
9.

10. ALTE DOCUMENTE

Data:___________________

Operator economic,
_________________
(nume și funcție persoană autorizată)
_________________
FORMULAR 1

Operator economic
_______________
(denumirea/numele/antet)

Nr. înreg. ............/ ........... Înreg. la sediul Achizitorului Nr. ......./...........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către S.C. .................... S.R.L


..............................................

Ca urmare a invitatiei de participare/anuntului on-line de pe Site-ul www.fonduri-ue.ro –


rubrica - Achizitii Beneficiari Privati, din .............................(zi/lună/an), privind demararea
procedurii competitive pentru atribuirea contractului de executie lucrari în cadrul proiectului
“MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA” cod SMIS: 117043, noi
…............................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem
alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, oferta noastră întocmită conform
specificațiilor tehnice.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data: Operator economic,


..............................
FORMULAR 2

Operator economic
_______________
(denumirea/numele/antet)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………........., cu sediul în…………………, înmatriculată la Oficiul


Registrului Comerţului sub nr. ………………………, CIF ………………, reprezentată legal
prin...............…………………, în calitate de..................……………, împuternicim prin prezenta
pe……............……......................……, domiciliat în ...........………………, identificat cu
B.I./C.I. seria ……, nr.…....…, CNP …….........……………………, eliberat de …………, la
data de ………......…, având funcţia de ……….....………………, să ne reprezinte la procedura
competitiva, organizat de SC GROPENEANU COM SRL în scopul atribuirii contractului de
executie lucrari în cadrul proiectului “MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA
BLASOVA”, finantat în cadrul Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-
2020, Prioritatea Uniunii Nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al
mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate
pe cunoaştere, Măsura Nr. : II.2 – Investiţii productive în acvacultură Art. 48, litera (a)-(d) şi (f)-
(h) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Contract de finantare nr. 117/05.04.2018, Cod SMIS
117043
.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea
la prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele care decurg din participarea la procedură.

Data:

Denumirea mandantului: S.C. …………………………………


reprezentată legal prin _____________________________________ (Nume, prenume, functie)
Semnătura autorizată şi ştampila: ________________________

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite


(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).
FORMULAR 3

Operator economic
____________________
(denumirea/numele/antet)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire operator economic:


2. Adresa sediului social:
3. Cod poștal:
4. Localitate:
5. Țara:
6. Telefon:
7. Fax:
8. E-mail:
10. Nr. Reg. Com.:
11. CUI:
12. Cont Trezorerie:
13. Cont bancar:
14. Ofertant - numele reprezentantului legal, în clar

Data Semnatura autorizată și ștampila


FORMULAR 4

Operator economic
_______________
(denumirea/numele/antet)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 din Ordonanţa de urgenţă a


Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute
în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul/a.........................................................................................., în calitate
de.............................., referitor la procedura de achiziție de executie lucrari în cadrul proiectului
”MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA” cod SMIS 117043, declar pe
proprie răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă
încadrez în ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul/a ............................................................. declar că voi informa
imediat SC GROPENEANU COM SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi


înţeleg că SC GROPENEANU COM SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
…………………………………….
(nume și funcție persoană autorizată)
________________
(semnătură persoană autorizată)

Data:___________________
FORMULAR 5
Operator economic
_______________
(denumirea/numele/antet)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: SC GROPENEANU COM SRL

Examinând specificațiile pentru achizitia de lucrari pentru investitia: MODERNIZARE


AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA în cadrul proiectului “MODERNIZARE AMENAJARE
PISCICOLA BLASOVA” cod SMIS 117043, a beneficiarului SC GROPENEANU COM SRL,
subsemnatul/ii, reprezentant/i ai ofertantului _________________________________________
denumirea/numele ofertantului),

1. Ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerinţele cuprinse în documentaţia mai


sus menţionată, să executăm lucrările de construcție pentru suma de _____________________
lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________ lei şi pentru o
perioadă de garanție acordată lucrărilor executate de ........... luni.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în
_________________________ (perioada in luni calendaristice, in litere si in cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________zile de
la data limită de depunere a ofertelor și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizam că:
 nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
6. Am înteles și consimțim că, în cazul în care oferta noastra este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună executie în conformitate cu prevederile din
specificațiile furnizate.

Data: ______________
Operator economic,
_________________
(nume si functie persoana autorizata)
___________________
(semnătura autorizată)
ANEXE LA FORMULARUL DE OFERTA

 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);


 - centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
 - listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
 - listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice (formularul F4)
 - fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);
 - listele cu cantitatile de lucrari pentru constructii provizorii de organizare de santier;
 - listele cuprinzand consumurile de: resurse materiale, cu mana de lucru; ore functionare a
utilajelor de constructii; privind transporturile.
FORMULAR 6

Operator economic
_______________
(denumirea/numele/antet)

OFERTĂ TEHNICĂ

.............................................

Menționăm faptul că OFERTA TEHNICĂ nu are un format impus, dar trebuie să conțină
obligatoriu termenul de execuție a lucrărilor și să respecte specificațiile menționate mai sus.

Operator economic,
_________________
(nume si functie persoana autorizata)
_______________________
(semnatură autorizată si stampila)
FORMULAR 7

Operator economic
_______________
(denumirea/numele/antet)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE


MEDIU, SOCIALE ŞI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ
DURATA DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI

Subsemnatul/a ............................................................................... (nume / prenume, reprezentant


legal /împuternicit al ............................................................................................... (denumirea /
numele şi sediu /adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura privind
achizitia de lucrari de MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA în cadrul
proiectului “MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA” cod SMIS 117043,
organizată de SC GROPENEANU COM SRL, declar pe propria răspundere, că la elaborarea
ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul
îndeplinirii contractului de EXECUȚIE LUCRĂRI în conformitate cu prevederile Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005
privind protecţia mediului şi ale celorlalte reglementări aplicabile.

Data ...............................

Operator economic,
_________________
(nume si functie persoana autorizata)
_______________________
(semnatură autorizată si stampila)
CONTRACT DE LUCRĂRI
nr.______________data_______________

1. Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 1284 din 08.08.2016 (emis de Ministerul Fondurilor Europene) privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor
de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene,

În baza prevederilor contractului de finantare nerambursabila nr. 117/05.04.2018, incheiat intre Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru
Programul Opera\ional de Pescuit si Afaceri Maritime - in calitate de Autoritate contractanta si SC
GROPENEANU COM SRL - in calitate de Beneficiar, avand ca obiect acordarea unei finantari nerambursabile
pentru implementarea proiectului: „MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA”,

s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între:

SC GROPENEANU COM SRL, cu sediul in Braila, Str. Plevna nr. 130B, judetul Braila, telefon: 0239670671,
numarul de înmatriculare: J09/241/1996; cod fiscal: RO8321723, reprezentată prin Dl. GROPENEANU
AUREL - Administrator, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi

Operatorul economic ............................................... adresa sediu …………………


........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare
..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducătorului)
funcţia..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. ’’Contract’’ – înseamnă prezentul contract şi toate anexele sale;
b. ’’Achizitor şi executant’’ - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. ’’Beneficiar de folosinţă’’ - este acea persoană fizică sau juridică care exploatează în fapt investiţia efectuată,
după recepţia la terminarea lucrărilor;
d. "Parte" - înseamnă achizitor sau executant;
e. "Data de începere a lucrărilor" - înseamnă data la achizitorul va emite ordinul de începere a lucrărilor;
f.’’Durata de execuţie"- înseamnă durata de realizare a lucrărilor menţionată în caietul de sarcini şi calculată de
la data de începere a lucrărilor;
g. "Preţul contractului" - înseamnă preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
h. "Utilajele executantului" - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile si alte lucruri necesare
execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;
i. "Forţa majoră" - înseamnă un eveniment sau o circumstanţa excepţionale care nu poate fi controlată de către
una din părti, pe care partea nu ar fi putut sa o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea contractului, care,
odată apăruta, nu a putut fi evitată sau depăşită în mod rezonabil de către acea parte, şi care nu poate fi atribuită
celeilalte parti;
j. "Şantier" - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către achizitor unde urmează a fi executate lucrările precum
şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind părti componente ale şantierului;
k. "Lucrări" - înseamnă toate lucrările şi proiectele (daca există) care urmează sa fie realizate de către executant,
incluzând lucrările temporare, precum şi orice modificare a acestora;
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de “MODERNIZARE AMENAJARE
PISCICOLA BLASOVA”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ..........................lei fara TVA pentru execuţia şi
finalizarea lucrărilor de “ MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA”.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de
...................................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de ................... lei.
5.2 - Suma de …………… lei fara TVA, este structurata astfel:
- cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului = …………. lei fara TVA;
- cheltuieli pentru investitia de baza = …………. lei fara TVA;
- cheltuieli privind organizarea de santier = ……….. lei fara TVA.
5.3 - Preţul contractului poate fi ajustat pe toată durata execuţiei.
5.3.1 Ajustarea Pretului Contractului.
5.3.1.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate, se
va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la
contract.
5.3.1.2. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a
modificarilor legislative privind modificarea de taxe si impozite (inclusiv in ceea ce priveste modificarile
legislative la nivel national in domeniul legislatiei muncii).
5.4 - Termenul legal de plata pentru achizitor, este de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea facturii si
inregistrarea facturii la sediul achizitorului sau oricarei alte cereri echivalente de plata, conform prevederilor art.
6 alin (1) lit. a) din Legea nr. 72/ 2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor
de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autoritati
contractante.

6. Durata de execuţie
6.1. Execuţia lucrărilor
Durata prezentului contract este de …………(maxim 6 luni), începând de la data la care achizitorul
va emite ordinul de începere a lucrărilor şi până la data recepţiei finale a lucrărilor.
6.2 -Durata de valabilitate a contractului este până la data stingerii tuturor obligațiilor contractuale ce decurg
din acesta, inclusiv plata lucrărilor executate și a garanției acordată lucrărilor.
6.3 - În cazul suspendării temporare a execuţiei lucrărilor de construcţii aferente proiectului, durata
contractului prevăzută la punctul 6.1 se va prelungi automat cu perioadele aferente acestor suspendări, fara a
mai fi necesara incheierea unui act aditional in acest sens.

6.2. Prelungirea duratei de execuţie


Executantul va avea dreptul la prelungirea duratei de executie dacă se înregistrează sau se vor
înregistra întarzieri cauzate de un risc al achizitorului. La primirea solicitării din partea executantului,
achizitorul va lua in considerare toate detaliile justificative furnizate de către executant şi, dacă este cazul, va
prelungi durata de executie.
6.3. Întârzierea execuţiei lucrărilor
Dacă executantul nu termină lucrarile în timpul afectat duratei de execuţie, singura
responsabilitate a executantului fată de achizitor pentru întarziere va fi plata penalităţilor specificate în contract
pentru fiecare zi de întarziere a finalizării lucrărilor.

6.4. Efectele contractului


Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării de către comisia de recepţie a
achizitorului a procesului verbal de recepţie finală a lucrării, cu excepţia garanţiei lucrărilor.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică;
b) propunerea financiară;
c) graficul de execuţie.
8.2 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile
caietului de sarcini.
9. Reprezentanţii achizitorului
9.1 - Persoana autorizată
Achizitorul va nominaliza persoane din personalul propriu pentru a îndeplini anumite sarcini. Persoana
desemnata este: dirigintele de şantier. Persoanele vor fi notificate executantului de către achizitor.

10. Obligaţiile principale ale executantului


10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu
atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de
prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru
contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare,
graficul de plăţi, necesar execuţiei lucrărilor în ordinea tehnologică de execuţie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor
şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de
el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant,
acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele,
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute
de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile
respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea
contravin prevederilor legale.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum
şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii
responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris,
de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra
cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară
evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către
alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi
instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data
semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura
permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
- (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt
pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita
şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în
care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul
şantierului.
10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor
sale în perioada de garanţie.
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-
un interval de minim 24 de luni (2 ani) pentru lucrare, de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen,
pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării
proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în
acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
întocmit de către achizitor.
10.13 - Executantul preia de la achizitor amplasamentul lucrărilor de bază, terenurile şi construcţiile destinate
organizării execuţiei lucrărilor şi reperele de nivelment, libere de orice sarcină şi participă, împreună cu
proiectantul şi cu achizitorul, la trasare generală a fiecărei construcţii şi la stabilirea bornelor de reper.
10.14 - Executantul sesizează achizitorul asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în
vederea soluţionării.
10.15 - Executantul asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate,
conceput şi realizat prin personalul propriu în condiţiile legii, inclusiv prin desemnarea de responsabili tehnici
cu execuţia atestaţi pentru coordonarea lucrărilor. Acest sistem va fi exprimat în scris şi va fi pus la dispoziţia
dirigintelui pentru aprobare şi urmărire, înainte de începerea lucrărilor.
10.16 - Executantul respectă proiectele şi detaliile de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzător cerinţelor.
10.17 - Executantul convoacă factorii care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze
determinante ale execuţiei şi asigură condiţiile necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de
continuare a lucrărilor.
10.18 - Executantul rezolvă neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în execuţie, numai pe baza
soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.
10.19 - Executantul utilizează în execuţia lucrărilor numai produsele şi procedeele prevăzute în proiect,
certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la relizarea cerinţelor şi gestionează probele -
martor.
10.20 - Executantul sesizează autoritatea contractanta în termen de 24 ore, sau după caz, Inspectoratul de Stat în
Construcţii, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor.
10.21 - Executantul întocmeşte măsurătorile/ataşamentele şi le prezintă dirigintelui de şantier pentru examinarea
lucrărilor până la data de 30 ale lunii.
10.22 - Executantul întocmeşte situaţiile de plată definitive si le prezintă comisiei de recepţie la terminarea
lucrărilor pentru examinare.
10.23 - Executantul execută lucrările, în termenul prevăzut în documentele contractului şi supune la recepţie
numai construcţiile care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitoului documentele
necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei.
10.24 - Executantul aduce la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de recepţie a lucrărilor.
10.25 - Executantul remediază, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de
execuţie cât şi în perioada de garanţie stabilită, conform prevederilor legale în vigoare.
10.26 - Executantul îşi asumă, prin protocol încheiat cu utilizatorul/beneficiarul de folosinţă, obligaţiile stabilite
de acesta privind asigurarea ordinii interioare în cazarmă.
10.27 - Executantul readuce terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.
10.28 - Executantul stabileşte răspunderile tuturor participanţilor la procesul de producţie, în conformitate cu
sistemul propriu de asigurare a calităţii şi cu prevederile legale în vigoare.
10.29 - Executantul actualizează lunar graficul de plăţi pe baza lucrărilor real executate, şi le prezintă
dirigintelui de şantier pentru aprobare.
10.30 - Executantul întocmeşte “procesul verbal de verificare a stadiului fizic şi îl prezintă dirigintelui de
şantier pentru examinarea lucrărilor. În “procesul verbal de verificare a stadiului fizic” se înscriu numai
capitolele de lucrări terminate în totalitate, constatate conforme sub aspect fizic, calitativ şi cu documente
complete de atestare a calităţii.
10.31 - Executantul întocmeşte “situaţia de plată provizorie” şi o prezintă dirigintelui de şantier pentru
examinarea lucrărilor.
10.32 - Executantul întocmeşte documentele ca urmare a verificărilor prevăzute în norme: procese-verbale de
lucrări în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce devin ascunse, procese – verbale de recepţie
calitativă etc.
10.33 - Executantul prezintă dirigintelui de şantier autorizaţiile lucrătorilor pentru lucrările la care
reglementările tehnice au prevederi în acest sens.
10.34 - Executantul execută lucrările, în termenul prevăzut în documentele contractului şi supune la recepţie
numai construcţiile care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat achizitorului documentele
necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei.
10.35 - Dacă executantul foloseşte utilităţile puse la dispoziţie de unitatea beneficiară (apă, energie elctrică, gaz
metan, etc.) acesta are obligaţia contorizării acestora. Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al
contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.
10.36 - Pe durata derulării lucrărilor nu se vor depozita materiale sau substanţe cu potenţial ori conţinut
periculos în zona de protecţie a surselor naturale de apă subterane sau de suprafaţă.
10.37 - Executantul va transmite achizitorului, pentru aprobare, numele si referinţele persoanei autorizate sa
primească instrucţiuni in numele executantului.
10.38 - Executantul va respecta legile tarii in care se realizează lucrările.
10.39- Executantul va respecta toate instrucţiunile emise de către achizitor cu privire la execuţia lucrărilor,
inclusiv suspendarea execuţiei tuturor lucrărilor sau a unei părţi a acestora.
10.40 - Nicio aprobare, consimţământ sau absenta unor observaţii ale achizitorului nu vor exonera executantul
de obligaţiile sale.
10.41 - Executantul işi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija fata de lucrări de la data începerii până la
data înştiinţării achizitorului făcută conform prevederilor Sub-Clauzei 17.2 din contract. După aceasta data
responsabilitatea va fi transferata beneficiarului de folosinţă. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune
lucrărilor in perioada menţionata mai sus, executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat lucrările
sa fie conforme cu prevederile contractului.
10.42 - În cazul în care executantul/contractantul este în imposibilitatea derulării contractului pentru partea de
contract pentru care a primit susţinere din partea unui terţ, susţinere demonstrată printr-un angajament ferm,
terţul este obligat prin actul juridic încheiat să substituie respectivul contractant pentru a duce la îndeplinire acea
parte a contractului ce face obiectul respectivului angajament ferm.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel,
următoarele:
a) amplasamentul lucrării - şantierul, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.
Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de
către executant.
11.2 Dacă se înregistrează sau se vor înregistra întârzieri cauzate de nerespectarea de catre Achizitor a clauzelor
stipulate la art. 11.1, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie, cu perioada de timp
corespunzătoare respectivelor întârzieri.
11.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi
a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata
apropiere a terenului.
11.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate
executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă devine insolvabil, cu condiţia că această reziliere să
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant.
(2) În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.
(3) După reziliere executantul trebuie să părăsească şantierul lasând pe şantier, in cazul insolvabilităţii
sale, toate utilajele executantului specificate de către achizitor în înştiintare, acestea urmând a fi utilizate pana la
terminarea lucrărilor.
(4) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,6% pe zi din valoarea lucrarilor ramase de executat pana la termenul stabilit conform
graficului de executie.
(5) În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,6%
pe zi, penalitati calculate la valoarea sumei neachitate in termen, de la termenul contractual si pâna la
îndeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 Neîndeplinirea obligaţiilor de către executant


(1) Daca executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte sa respecte instrucţiunile
motivate ale achizitorului, sau nu reuşeşte să duca la îndeplinire lucrările prompt şi fară întarziere, şi, deşi
primeşte o scrisoare de nemulţumire, încalca prevederile contractului, achizitorul poate emite o înştiinţare cu
referire la aceasta Sub-Clauză, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite.
(2) Dacă, în termen de 14 zile de la primirea înştiintarii emise de către achizitor, executantul nu ia toate
masurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, achizitorul va proceda la rezilierea contractului. In
cazul in care achizitorul procedeaza la rezilierea contractului si exista riscul ca prin rezilierea produsa
achizitorul sa piarda finantarea investitiei prin intermediul POPAM 2014-2020, i se va imputa executantului
valoarea integrala a prezentului contract de lucrari fara interventia instantelor de judecata.

12.3. Neindeplinirea obligaţiilor de către achizitor


(1) Daca achizitorul nu face plata conform prevederilor contractului sau, deşi primeşte o scrisoare de
nemulţumire, încalca prevederile contractului, executantul poate emite o înstiintare cu referire la aceasta Sub-
Clauză prin care sa specifice neîndeplinirea obligaţiilor.
(2) Daca neîndeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 7 zile calendaristice de la data la care
achizitorul a primit inştiintarea, executantul poate suspenda execuţia tuturor lucrărilor sau a unor părti ale
acestora.
(3) Daca neindeplinirea obligaţiilor nu este remediată în termen de 28 de zile de la data la care
achizitorul primeşte înştiintarea executantului, executantul poate, printr-o a doua înstiinţare emisa in termen de
21 de zile, să rezilieze contractul.
(4) După reziliere executantul trebuie sa părăsească şantierul.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului


13.1 - Nu se constituie Garanţie de bună execuţie pentru prezentul contract de lucrări.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor


14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului
în acest sens din partea achizitorului.
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs,
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului,
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze
executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării,
la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea
lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte,
identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia
din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată
potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările
materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei
finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora,
revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi
de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor,
iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor


15.1 - În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16. Finalizarea lucrărilor


16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit
prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii
lucrărilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, investitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt
lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului,
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
(3) În orice moment, achizitorul poate să înştiinţeze executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele
aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate, executantul va remedia, fără costuri sulimentare pentru achizitor,
orice defecţiuni datorate faptului că proiectul executantului, materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei
nu sunt în conformitate cu prevederile contractului.
(4) Costul remedierii defecţiunilor datorate oricărei alte cauze va fi evaluat ca o modificare.
Neremedierea defecţiunilor sau nefinalizarea lucrărilor neterminate intr-o perioada rezonabila de timp de la
notificarea achizitorului va indreptati achizitorul sa efectueze toate lucrările necesare, pe cheltuiala
executantului.
(6) Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa executantul de
decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia un exemplar a procesului – verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor.
16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor


17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.
17.2 - (1) În perioada de garanţie de la recepţia la terminarea lucrărilor (de minim 24 luni), executantul are
obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi
remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în
cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a
lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi
recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată


18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de maxim 30 zile de la acceptarea
situaţiilor de lucrări anexate facturilor. Nu se vor efectua plăţi în valuta.
18.1.1 - Verificarea si confirmarea situatiilor de lucrari de catre dirigintele de santier si insusirea acestora de
catre achizitor, se vor realiza in maxim 30 zile lucratoare de la inregistrarea respectivelor situatii la sediul
achizitorului.
18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile În termenul convenit, atunci executantul are dreptul de a sista
executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la
nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul isi onorează restanţa, executantul va relua
executarea lucrărilor in cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Nu se acorda avans.
18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform
contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie
de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări
provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte
scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.
(2) Decontarea lucrărilor se face pe baza “situaţiei de plată provizorii” pentru capitolele de lucrări realizate
complet calitativ şi cantitativ, conform graficului fizic şi valoric de eşalonare anuală aprobat.
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către
achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate
executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.
18.7 - Decontarea valorii lucrărilor de organizare a execuţiei realizate conform documentaţiei, întocmite de
executantul lucrărilor şi acceptate de investitor în limita valorii stabilite în urma procedurii de achiziţie, se face
în mod identic cu decontarea lucrărilor de bază.

19. Notificarea Prompta


19.1 - Fiecare parte are obligaţia de a notifica cealaltă parte de indata ce are cunoştinţa de existenta unor
circumstanţe care pot întârzia sau impiedica execuţia lucrarilor, sau care pot genera o revendicare pentru plata
suplimentara. Executantul va lua toate masurile rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul
Executantului la prelungirea duratei de executie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul si
plata care i-ar fi revenit daca ar fi înştiinţat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile rezonabile.

20. Ajustarea preţului contractului


20.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
20.2. (1)- Preţul contractului se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preţ care au suferit modificări, ori
de câte ori se constată apariţia unei situaţii imprevizibile, apărute oricând pe perioada derulării procedurii de
atribuire şi/sau pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariţiei unor împrejurări care lezează
interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei, respectiv a
încheierii contractului.
20.2.(2)- Actualizarea preţului contractului de achiziţie publică va fi realizată odată cu semnarea contractului,
dacă va fi cazul, şi ori de câte ori se va constata apariţia unei situaţii imprevizibile, indiferent de durata de
îndeplinire a contractului.
Vor fi asimilate situaţiilor imprevizibile, care vor determina actualizarea preţului contractului, următoarele
situații:
a) modificări legislative sau emiterea, de către autorităţile publice, a unor acte administrative care vor avea ca
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se va reflecta în
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
b) modificarea salariului minim aplicabil; în această situație toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un
procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim;
c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi
impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţul contractului;
d) creşterea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili şi energie) care
influenţează preţul ofertei;
e) diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influenţează preţul ofertei în raport cu
preţurile prevăzute în ofertă, considerate preţuri de referinţă;
f) situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se
prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire;
g) situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în
respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului. Actualizarea, în acest caz, se aplică
cu condiţia ca executantul să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese;
h) intrarea în faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declaraţi în ofertă de a mai furniza
anumite produse ceea ce duce la obligarea executantului de a schimba furnizorul şi să îl pună în situaţia de a
înregistra pierderi materiale.
20.2.(3)- În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 20.2.(2) din contract, actualizarea
aplicată preţului contractului de achiziţie publică/sectorială trebuie să evidenţieze influenţa pe care o exercită
modificarea în preţul unitar şi/sau total ofertat iniţial.
20.2.(4)- În cazul în care decontarea în prezentul contract se realizează în baza unor articole comasate, în care
preţul unitar include materialele, manopera, utilajul şi transportul, actualizarea componentelor preţului se va
realiza în baza devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a
preţurilor.
20.2.(5)- În cazul creşterii preţurilor ca urmare a apariţiei uneia din situaţiile de natura celor prevăzute la art.
20.2.(2) din contract, coeficientul de actualizare se va aplica la nivel de preţ unitar, ca urmare a unei solicitări a
executantului care va avea obligaţia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se va realiza la nivelul
valorii calculate pe baza lucrărilor executate şi a preţurilor unitare astfel actualizate.
20.2.(6)- Justificarea preţurilor resurselor materiale se va realiza pe baza evoluţiei preţurilor, tarifelor în
activităţile CAEN unde s-au înregistrat creşteri bruşte mult peste media din economie sau indicelui de creştere a
salariului minim. Coeficientul de actualizare se va aplica conform formulei:
C(a) = (In / Io) - An,
în care:
C(a) = reprezintă coeficientul de actualizare;
In = reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat în luna n, inclusiv
eventuala creştere a salariului minim;
Io = reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat aferent lunii datei de
ofertare, la prima actualizare sau luna ultimei actualizări, inclusiv eventuala creştere a salariului minim;
An = reprezintă coeficientul de revizuire a preţurilor; An are valoarea 0 (zero) când se realizează doar
actualizare.
20.2.(7)- Coeficientul de actualizare precum şi indicii compoziţi ai preţurilor producţiei industriale utilizaţi în
calcul se determină de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Coeficientul de actualizare se publică
pe site-ul instituţiei respective.
20.2.(8)- În cazul apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art. 20.2.(2), preţul va fi actualizat, fie odată
cu semnarea contractului fie ulterior, prin act adiţional la prezentul contract.
20.2.(9)- În cazul majorării exagerate a unor preţuri şi tarife pentru materiile prime şi materialele de construcţii
precum şi în cazul majorării salariului minim se va calcula un coeficient de actualizare, în situaţia în care indicii
preţurilor producţiei industriale din activităţile CAEN din care fac parte produsele şi serviciile respective,
înregistrează o creştere de peste 5% faţă de evoluţia generală a inflaţiei.
20.2.(10)- În cazul diminuării preţurilor ca urmare a apariţiei unei situaţii de natura celor prevăzute la art.
20.2.(2) din contract, coeficientul de actualizare se va aplica la nivel de preţ unitar, solicitarea aplicării
respectivului coeficient fiind o obligaţie a achizitorului, care va avea obligaţia de a justifica solicitarea
respectivă. Decontarea se va realiza la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor
unitare astfel actualizate. Justificarea diminuării preţurilor resurselor materiale se va realiza pe baza evoluţiei
indicilor preţurilor producţiei industriale pe total - pe activităţi, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
Coeficientul de actualizare se va aplica numai dacă este mai mic de 1 şi se va calcula conform formulei:
C(a) = (In / Io) - An
20.2.(11)- Actualizarea preţurilor unitare se va realiza pentru resursele menţionate în "Lista resurselor
semnificative" al căror preţ va fi actualizat, listă care va deveni parte integrantă din prezentul contract. Lista va
fi întocmită de executant şi reprezintă materialele principale, prezentate în ordine descrescătoare a valorii totale,
care însumate reprezintă minimum 50% din valoarea totală a resursei materiale.

21. Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
21.2 - Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni modificarea și/sau
completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta
caracterul general al Contractului.
21.4 - Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 21.1 și 21.2 nu trebuie să afecteze, în nici
un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza căruia executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

22. Asigurări
22.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate
riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele
pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările,
precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportată de către executant.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor
acestuia.

23. Subcontractanţi
23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care
el a semnat contractul cu achizitorul.
23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2)
Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din
contract. (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
23.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
23.5. - Este interzisa subcontractarea tuturor lucrărilor.
23.6 - În cazul în care părţi din lucrări urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subantreprenori, la
semnarea contractului, executantul va furniza achizitorului contractele încheiate de executant cu
subantreprenorii nominalizaţi în ofertă. Aceste contracte vor fi în concordanţă cu termenii ofertei şi vor constitui
anexe la contract. Executantul nu va avea dreptul de a înlocui pe niciunul din Subantreprenori nominalizaţi în
oferta fără acceptul prealabil al achizitorului.
23.7 - Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor,
salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării
oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul
contract.
23.8- Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

24. Forţa majoră


24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
24.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să
poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţa judecatorească de la sediul achizitorului.

26. Rezilierea contractului


26.1. Părţile convin asupra următorului pact comisoriu: în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare
a clauzelor, contractul poate fi reziliat, de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de
judecată (pact comisoriu de gradul IV), printr-o notificare scrisă, făcută cu 5 zile înainte de data încetării
contractului.
26.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară
interesului public.
26.3. În cazul prevăzut la clauza 26.2, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

29. Limba care guvernează contractul


29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

30. Comunicari
30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
30.3 - In orice situaţie in care este necesara emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de
către o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate in limba română.

31. Legea aplicabilă contractului


31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România, acesta fiind lege între părţi.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în 2 (doua) exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.
Achizitor, Executant,

SC GROPENEANU COM SRL S.C. …………………..

Administrator Administrator,
AUREL GROPENEANU ............................................