Sunteți pe pagina 1din 9

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂRII

STUDIU DE CAZ
.

1. DATE PERSONALE:
1.Numele si prenumele:D.L.
2.Locul si data naşterii;
3.Domiciliul: Berleşti;
4. Clasa. I
2. DATE FAMILIALE:
1.Ocupatia si locul de munca al părinţilor:
Tatăl: muncitor (ocazional);
Mama: casnică.
2. Structura si componenţa familiei:
a) familie formată din cei doi părinţi;
b) fraţi(surori) - nu are.
3. Atmosfera si climatul educativ:
- climat educativ necorespunzător din cauza condiţiilor materiale/sociale la
limita subzistenţei(foarte precare);
- lipsa unor modele parentale familiale;
- dezinteres din partea părinţilor în educaţia minorului.
3. DEZVOLTAREA FIZICĂ SI STAREA DE SANATATE
- dezvoltare fizică normală;
- deficienţă/dizabilitate mintală uşoară.
4. PARTICULARITĂŢI ALE DEBUTULUI ŞCOLAR
Elevul a frecventat grădiniţa, prezentând următoarele incapacităţi:
- lipsa motivaţiei şi a interesului de cunoaştere;
- imprecizie în acţiunile practice si mentale;
- verbalizare redusă a reprezentărilor şi acţiunilor;
- grad redus de independenţă în procesele intelectuale;
- conduită neadecvată începerii şcolarităţii;

1
- anxietate în fluxul solicitărilor şcolare.
5. PROCESELE COGNITIVE SI STILUL DE MUNCĂ INTELECTUALĂ
Tipul de dizabilitate: mintală şi motorie;
Dizabilităţi asociate: devianţă comportamentală, tulburări de atenţie;
Dezvoltarea senzorial-perceptiva: nediscriminări perceptiv-vizuale si auditive;
Nivelul dezvoltării psiho-motricităţii:
- reprezentări temporale reduse (nu cunoaşte zilele săptămânii, anotimpurile
etc.);
- slabe reprezentări spaţiale (nu poate aranja corect în pagină,nu percepe
detaliile, nu utilizează corect noţiunile spaţiale).
Gândirea
- intuitiv-concretă, la nivelul operaţiilor concrete bazate pe material didactic şi
sprijin din partea adultului;
- analiza, compararea asigurate pe baza modelului prezentat.
Memoria
- mecanică, săracă, reproductivă,de scurtă durată; reprezentări instabile ale
memoriei vizuale şi auditive;
Atenţia
- tulburări de atenţie;
- fluctuantă în funcţie de stimul şi recompensă imediată.
Imaginaţia slabă, subdezvoltată, reproductivă;
- foloseşte uneori minciuni pentru a atrage atenţia celor din jur sau pentru a-şi
justifica atitudinile negativiste;
- procedează rutinier (cu automatisme), fără iniţiative.
Limbajul
- vocabular sărac, neactivizat, imprecis;
- dislexo-disgrafie - nu desprinde mesajul global din comunicarea orală a
învăţării:
- nu percepe şi nu discriminează auditiv şi vizual fenomenele;
- imprecizie în scrierea semnelor grafice;
- nu poate formula enunţuri proprii.
- tulburări de vorbire: sigmatism
- comunicare: - deficitară,
- violentă (foloseşte expresii urâte în relaţiile cu colegii).

2
6. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ (trăsături de
personalitate)
Afectivitatea
- instabilitate afectivă prin trecerea la afectivitate (prezentă numai fizic) la stări
afective puternice, conflictuale, agresive (verbale si chiar fizice);
- imaturitate afectivă (emoţiile îi perturbă activitatea).
Motivaţia
- redusă (elevul este mult mai retras, rezervat, introvertit, cu ieşiri explozive,
uneori prin manifestări comportamentale inadecvate), lipsa încrederii in forţele
proprii;
- reacţii dezadaptative;
- pozitive faţă de persoane care acordă sprijin moral si material.
Aptitudini
- practice (gospodăreşti);
- lipsa aptitudinilor intelectuale (ritm lent, greoi, cu erori);
- lipsa aptitudinilor de comunicare şi interrelaţionare cu colegii de clasă.
Nivelul maturizării psiho-sociale
- tulburări emoţional-afective;
- frustrări din cauza handicapului social;
- lipsa igienei corporale;
- lipsa igienei vestimentare;
- imaturitatea afectivă (dornică de afecţiunea persoanelor adulte).
Recomandări psihopedagogice
- curriculum şcolar adaptat;
- profesori de sprijin/itinerant;
- psihoterapii.

7. POTENŢIAL DE INVĂŢARE
Limbă şi comunicare
Ce ştie:
- recunoaşte imaginile;
- alcătuieşte enunţuri simple cu suport imagistic;
Ce nu ştie:
- nu cunoaşte semnele grafice, literele;

3
- nu cunoaşte grupurile de litere;
- vocabularul activ – foarte sărac;
- nu cunoaşte semnificaţia semnelor de punctuaţie.
8. CE SE POATE REALIZA PE TERMEN SCURT
Obiective :
- să scrie semnele grafice;
- să coloreze cât mai mult pentru dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii;
- să utilizeze în vorbirea curentă un număr cât mai mare de cuvinte noi;
- să memoreze una sau două poezii pentru serbarea şcolară;
Matematica
Obiectiv pe termen lung (cognitiv)
- să recunoască cifrele de la 0-10;
- să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 10,
fără trecere peste ordin.
Obiective terapeutice( formativ-educative):
- dezvoltarea gândirii (calculului mintal si scris);
- activizarea vocabularului matematic (terminologia);
- dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei.
Obiective pe termen scurt:
- să formuleze probleme pe baza de imagini, simboluri;
- să participe cu interes, marindu-si atentia divergenta;
- să-şi coordoneze activ mişcările psihomotrice (în folosirea materialului
intuitiv);
- să-şi dezvolte memoria logică (reprezentările mentale).
9. STRATEGII DIDACTICE FOLOSITE ÎN INTERVENŢII
Metode si procedee:
- explicaţia pe baza materialului intuitiv-concret;
- demonstraţia pe bază de simboluri, pentru însuşirea algoritmului de efectuare
a calculului mintal, oral şi scris, liniar şi în scris;
- observaţia pe bază de stimuli (dirijată);
- problematizarea – rezolvarea de probleme imagistice;
- exerciţiul matematic şi exerciţiul – joc;
- fişa de evaluare;
- munca independentă;

4
- conversaţia euristică.
10. METODE SI PROCEDEE TERAPEUTICE
- activităţi ludice;
- activităţi de terapie;
- activităţi de ergoterapie;
- activităţi psihoterapeutice pentru diminuarea tulburărilor de atenţie şi de
comportament.
11. MATERIAL DIDACTIC
- numărători, beţişoare, planşe, simboluri (puncte, bile, linioare, steluţe, etc.),
jetoane, tablă magnetică cu numere, manual.

Nevoi specifice ale copilului în cadrul familiei:


 copilul are nevoie de o îngrijire şi o supraveghere mai atentă din
partea părinţilor;
 este necesar ca părinţii să manifeste o atitudine pozitivă faţă de
şcoală, s-o aprecieze şi s-o încurajeze pentru a învăţa;
 se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev
acasă, să existe un raport optim între timpul de învăţare şi cel de joc.

Obiective:
- Sensibilizarea părinţilor faţă de problematica şi nevoile elevului;
- Imbunătăţirea colaborării dintre părinţi şi şcoală (cadru didactic).

Mijloace de realizare:
- discuţii cu părinţii;
- realizarea unor activităţi şcolare sau extraşcolare la care să participe şi părinţii
(serbări, expoziţii cu produse ale elevilor, excursii, concursuri sportive);
- întocmirea împreună cu părinţii a unui ,,orar’’ pentru acasă.

5
Domenii de intervenţie recomandate pentru elevul D.L
Domeniul cognitiv

Obiective pe Metode şi mijloace Perioada de Criterii de Metode şi


termen scurt didactice timp evaluare instrumente de
evaluare
Să identifice  Exerciţii şi jocuri de 6 luni, cu Identifică şi Evaluarea orală
literele dezvoltare a auzului prelungire recunoaşte literele, va alterna cu
alfabetului fonematic, de după caz Depistează cea scrisă,
conştientizare a legăturii sunetele iniţiale, Pentru fixare se
între fonem şi semnul Diferenţiază vor relua de
grafic corespunzător, literele mari de mai multe ori
 Să „ citească” imagini şi să cele mici, anumite litere.
depisteze sunetele iniţiale Recunoaşte Aprecieri
 Să identifice litere într-o sunetele într-o stimulative
ordine aleatorie, silabă,

 Să denumească obiectele Formulează, oral,


din imagini (elevul nu propoziţii cu sens,
cunoaşte foarte multe Răspunde în
obiecte ce apar în imagini, propoziţii,
 Să formuleze propoziţii Exprimă corect o
folosind cuvintele găsite, părere,
urmărind imaginea în care
a depistat cuvântul,
 Să răspundă corect în
propoziţii,
 Să exprime în cuvinte
proprii păreri despre
lucruri, fapte cunoscute,

Citeşte numerele,
 Exerciţii de recunoaştere a
Numără crescător, Evaluare cu mai
semnelor + şi - a cifrelor
Compară şi multe reveniri
0-10,
numeşte vecinii,
 Să efectueze calcule orale,
Scrie numerele
 Să utilizeze corect dictate,
materialul didactic (concret Citeşte corect
şi intuitiv), exerciţiile, fără a
 Exerciţii de învăţare a confunda + cu –,
tehnicii de calcul, folosind Denumeşte
materialul didactic concret, unităţile,
 Exerciţii de învăţare a Scrie simbolurile,
zilelor săptămânii, Enumeră zilele
 Exerciţii de învăţare a săptămânii, lunile Aprecieri
denumirii lunilor anului, anului, stimulative
anotimpurilor, a datei, (nu în ordine),
anotimpuri, date,

Să recunoască  Exerciţii de recunoaştere a Denumeşte şi


figurile pătratului, dreptunghiului, desenează figuri
geometrice cercului , triunghiului , a geometrice,
elementelor spaţio- Foloseşte noţiuni
temporale, spaţio-temporale
(stânga, dreapta,
faţă, etc),
Denumeşte şi
Să denumească  Exerciţii de denumire a recunoaşte. Le

6
părţile părţilor propriului corp, pe desenează după
componente ale mulaje, ale unei plante sau model şi din
corpului animal, imaginaţie,
omenesc, al  Exerciţii de recunoaştere a Evaluări
unui animal, ale acestora în desene sau orale,alternate
unei plante imagini, cu cele scrise
 Exerciţii de desenare a
acestora,
 Exerciţii de exprimare a
rolului fiecărei părţi
componente,
 Să stabilească relaţii între
plante şi animale,

Să diferenţieze  Exerciţii de observare a Recunoaşte şi


corpuri corpurilor, denumeşte corpuri
 Exerciţii de recunoaştere a
corpurilor solide, lichide şi Evaluări
gazoase, curente
formative
Să enunţe zilele  Exerciţii de enumerare a Probe scrise,
săptămânii, anotimpurilor, Enumeră fişe de lucru
lunile anului şi anotimpurile, zilele
 Exerciţii de identificare a
anotimpurile săptămânii, cu Evaluări
anotimpurilor după
sprijin din partea curente
caracteristici,
învăţătorului formative
 Exerciţii de enumerare a
Probe scrise,
zilelor săptămânii, a lunilor
fişe de lucru
anului,
Aprecieri
 Să observe transformările stimulative
din mediu,
 Să măsoare creşterea unei
plante, să estimeze
creşterea unui animal,
 Să stabilească
îmbrăcămintea adecvată
unui anotimp, Evaluări orale
 Să identifice condiţii de şi
menţinere a unui corp practice
sănătos,
 Stabilirea unor reguli de
conduită corectă asupra
mediului,

7
Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional

Obiectivele Metode şi mijloace didactice Perioada de Criterii de evaluare Metode şi


timp instrumente de
evaluare
Să colaboreze  Încadrarea elevului într-un Desenează, Activitate
cu colegii în grup de lucru (periodic) şi practică,
rezolvarea unor încredinţarea unor sarcini pe Evaluări orale,
sarcini de grup măsură,
 Exprimarea unei opinii, păreri Colaborează,
asupra unor lucruri cunoscute discută
Să participe la elevei,
jocuri de  Povestirea unor fapte, Povesteşte,
echipă (la ora întâmplări personale,
de educaţie  Să respecte voluntar regulile Se integrează în Activităţi
fizică ). jocului, grupul de joacă. practice
 Să-şi aducă contribuţia la (sportive).
câştigarea unei întreceri,
îndeplinirea unor sarcini.

8
Identificarea formelor de Evaluarea medicala si Evaluarea Interacţiuni şi Plan de interacţiuni a
incluziune psihopedagogică competenţelor comportamente educatoarei
şcolare

- copil cu handicap fizic, - copilul prezintă - dificultăţi în - copiii încearcă să - copiii încearcă să se
- conditie socială bună, handicap congenital de comunicare, converseze cu el, dar joace cu el , dându-i
- singur la parinţi, ordin motor de la naştere, nu-l înţeleg, câte o jucarie,
- necesită ajutor şi atenţie - limbaj neexpresiv - se feresc din calea - dacă se î,mpiedică,î
deosebită, - refuză orice lui, fiindu-le frică ajută să se ridice,
- se impiedică şi cade, acţiuni, când aruncă cu împreuna cu
- oboseşte uşor datorită şi - doreşte numai jucăriile după ei, educatoarea,
tratamentului jucării pe care apoi - în timpul - îi încurajez pe copii s
medicamentos, le aruncă în orice activităţilor se plimbă se joace împreună, să-l
- memorie deficitară, de direcţie, tot timpul prin clasă, învaţăm să nu mai
scurtă durată, - se deplasează - participă puţin timp arunce jucaria,
- organizare spaţială slabă greu. câteva minute in - copiii vorbesc cu el, î
jocul copiilor. ţin de mână să nu cadă,
- provoc jocuri şi
activitaţile simple,
accesibile pentru
socializarea în grupul
de copii,
- îi plac cântecele şi
participă uneori la
jocurile cu cântec,
- preferă jocurile
mişcarea în aer
liber,unde se mişcă în
voie, dar atent
supravegheat de
educatoare sau de
mama lui.

FIŞĂ PERSONALIZATĂ – DE INCLUZIUNE

S-ar putea să vă placă și