Sunteți pe pagina 1din 16

Sisteme de control intern

Autor: Puschiu Daniel

Specialitate: Contabilitate si informatica de gestiune


Anul II

Cuprins:

Sistemul de control managerial intern in Franta


1.Conceptul de control……………………………………..……..pag.3

2.Definirea conceptului de control intern…………………………


1
pag.3

3.Obiectivele si etapele controlului


intern………………………...pag.4

4.Controlul public intern in Franta……………………..…………


pag.4

5. Felurile sistemului de control public intern in


Franta………......pag.5

6.Concluzii………………………………………………………..pag.6

Implementarea sistemului de control managerial


intern al A.N.S.V.S.A.
1.Sistem de control intern-scurta descriere……………………….pag.7

2.Directia Generala Sanitara Veterinara Si Pentru Siguranta


Alimentelor……………………………………………………….pag.8

Sistemul de control managerial intern in Franta


1.Conceptul de control

2
Controlul in accepțiunea lui semantica este o”analiza permanenta sau
periodica a unei activitati,a unei situatii pentru a urmari mersul ei si pentru a lua
masuri de imbunatatire “.Etimologia cuvantului “control”provine din expresia
latineascab”contra trolus”prin care se intelege verificarea unui act duplicat dupa
original.
Din practica rezulta ca activitatea de control este un atribut al
managementului,un mijloc de analiza a realitatii ai de corectare a erorilor.Sensul
cel mai comun asociat controlului este acela de verificare , verificare facuta ca
un mod de cunoastere,activitate ce va permite managementului sa coordoneze
activitatile din cadrul organizatiei intr-un mod cat mai economic si eficient.
Din punct de vedere al misiunii sale,controlul este o componenta
intrinseca a managementului,dar este si o activitate specific umana,care serveste
atat conducerii,tertilor parteneri de afaceri,cat si autoritatilor publice si chiar
populatiei.

2.Definirea conceptului de control intern

Bertrand Fain şi Victor Faure în lucrarea lor intitulată „Revizia


contabilă”, publicată la Bucureşti, în 1948, precizează faptul că, „controlul
intern constă în organizarea raţională a contabilităţii şi serviciului contabil, care
vizează prevenirea sau cel puţin descoperirea, fără întârziere, a erorilor şi
fraudelor”.
Controlul intern este un atribut al conducerii de la toate nivelurile
ierarhice. Toate persoanele care deţin funcţii de conducere, indiferent de nivelul
lor ierarhic sau de domeniul de activitate, trebuie să planifice, organizeze şi
coordoneze aplicarea măsurilor suficiente pentru a oferi o asigurare rezonabilă
asupra faptului că scopurile şi obiectivele vor fi îndeplinite. Fără informaţiile
colectate în urma controlului conducerea nu-şi poate îndeplini în mod
corespunzător celelalte atribute ale sale (previziunea, organizarea, coordonarea
şi antrenarea). Astfel, pe baza informaţiilor obţinute prin intermediul controlului,
conducerea cunoaşte realitatea, modificările intervenite în mediul intern şi
mediul extern al entităţii.
Controlul intern este format din ansamblul formelor de control
exercitate la nivelul entitatii publice,inclusiv auditul intern,stabilite de conducere
in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale. Controlul
intern la institutiile publice si cu privire la utilizarea fondurilor publice si
administrarea patrimoniului public constituie o obligatie legala pentru
conducatorii acestor institutii,care sunt datori sa asigure
elaborarea,aprobarea,aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice,
reglementarilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare,pentru a
satisface cerintele generale si specifice de control intern.

3
3.Obiectivele si etapele controlului intern

 Obiectivele generale ale controlului intern sunt:

-realizarea, la un nivel corespunzator de calitate,a atributiilor


institutiilor publice,in conditii de regularitate,eficacitate,economicitate si
eficienta:
-protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate
erorii,risipei,abuzului sau fraudei,
-respectarea legii,a reglementarilor si deciziilor conducerii,
-dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare,
actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de
conducere,precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata
prin rapoarte periodice.
Indiferent de nivelul de la care se exercita, indiferent de activităţile
controlate şi indiferent de obiectivele urmărite, controlul se derulează în trei
etape succesive, cărora le corespund trei componente distincte:
a. Compararea situaţiei care ar trebui să existe (ideale, dorite) cu
situaţia de fapt (reale);
b. Analiza şi evaluarea riscurilor care ameninţa activitatea verificată şi
a abaterilor de la parametrii stabiliţi;
c. Valorificarea constatărilor.

4.Controlul public intern in Franta

Administraia publică franceză are o traditie lungă de control al


afacerilor publice, bazată în special pe principiile Declaratiei privind Drepturile
Omului si pe Constituie , care este reflectată si în regulile juridice si în
reglementările generale specifice.
În 2006, intra în vigoare „La loi organique relative aux lois de
finances” – LOLF ceea ce duce la o regandire a managementului cheltuielilor
publice si a fost o evoluie a rolului principalilor actori implicati în controlul si
managementul finantelor publice ale statului. În acest mediu, un sistem de
control intern a fost dezvoltat în baza functiilor contabilă si financiară.
Certificarea conturilor statului cerute de LOLF a servit drept catalizator pentru
dezvoltarea i implementarea unui sistem eficient de control intern i audit care
pune accentul pe contabilitate i are scopul de a garanta calitatea conturilor
statului. Treptat, sistemul de control intern a fost extins către zona bugetară .
Administraţia de stat implementează în prezent o reformă al cărei scop
este de a controla riscurile relaţionate cu managementul politicilor publice aflate
4
în responsabilitatea ministerelor. Această reformă este proiectată pentru a
extinde aria de acoperire a controlului intern pentru a cuprinde toate „afacerile”
şi funcţiile din cadrul tuturor ministerelor şi a stabili o politică de audit intern
eficientă în cadrul administraţiei statului.
LOLF introduce un sistem contabil pe trei niveluri pentru stat . ƒ
1. Contabilitatea generală a operatiunilor în baza principiilor contabilităii
de angajamente. ƒ
2. Contabilitatea bugetară, la nivel anual, care permite urmărirea i
returnarea cheltuielilor,în momentul în care sunt plătite, si a veniturilor
în momentul în care sunt colectate. Acest lucru oferă o perspectivă de
„casă de marcat”.
3. Contabilitatea care analizează costurile actiunilor care sunt parte din
programe, ce completează perspectiva asupra bugetului.
Declaratiile financiare stabilite în contabilitatea generală si prezentate
în contul general al statului oferă o perspectivă globală cu privire la active, situa-
ia financiară si privind proprietătile statului. Rememorând cu atenie cheltuielile
corespunzătoare unui an financiar, acestea oferă informaii cu privire la costurile
politicilor publice.

5.Felurile sistemului de control public intern in Franta

In Franta deosebim doua tipuri de control pubic intern:


a) Un sistem de control public intern implementat asupra functiilor
contabile si financiare
b) Un sistem de control intern bazat pe procesele contabile si
financiare în vederea certificării conturilor de stat
a) Sistemul de control public intern implementat asupra functiilor
contabile si financiare
Intrarea în vigoare a LOLF în 2006 a permis pentru prima oară
formalizarea sistematică a obiectivelor administratiei. LOLF ordonă
legislatorului să adopte în fiecare an, prin intermediul legilor financiare,
obiectivele strategice alocate guvernului per ansamblu si, în cadrul guvernului,
fiecărui minister.
Cerinta de răspundere presupune că managerii de program, ministrii si
guvernul, pot verifica îndeplinirea obiectivelor stabilite de legea financiară,
pentru a justifica discrepantele descoperite si a sugera măsuri corective sau
reconsiderarea anumitor obiective de performantă.
Administratia trebuie să asigure aplicarea strictă a regulilor legale care
provin, de exemplu, din regulamente generale si speciale privind functionarii
publici sau din Codul de Achizitii al Guvernului. În plus, controale automate
sunt efectuate pentru sisteme IT mari si sunt aplicate reguli procedurale
specifice entitătilor publice sau practicilor publice.
5
b) Sistemul de control intern bazat pe procesele contabile si financiare
în vederea certificării conturilor de stat
Pentru a asigura faptul că se pot certifica conturile de stat cu rezerve
minime, guvernul a încurajat implementarea unui sistem de control intern
contabil si financiar si a functiei de audit intern asociate acestuia. Pentru a
asigura calitatea conturilor prezentate de stat auditorului său extern (Curtea de
Conturi), auditorii interni evaluează, în conformitate cu regulile profesionale
care guvernează practica de audit intern (1 ), sistemul de control intern contabil i
financiar existent sau ajută managerul, prin intermediul unor misiuni de
consultantă, în dezvoltarea sistemului său de control intern contabil i financiar.
În cadrul acestui proces de certificare, relatiile de muncă între auditorii externi si
interni sunt reglementate de standardul ISA 610 .
Sistemul curent de control intern este centrat pe functia contabilă si
financiară, la initiativa Directiei Generale de Finante Publice, ca parte din
responsabilitătile sale relationate cu păstrarea conturilor statului.
Sistemul de control intern contabil si financiar este formalizat în
documente de referintă care se aplică procesului de muncă în cadrul întregului
lan de cheltuieli si venituri. În toate ministerele, aceste documente de referintă
sunt sustinute de o cartare a riscurilor contabile si financiare, actualizată regulat
de managerii relevanti. Aplicarea acestor documente de referintă se supune
misiunilor de audit intern efectuate de departamentul naional de audit,
întreprinse deseori împreună cu auditorii interni din ministerele relevante.
Functiile contabilă si financiară sunt singurele functii supuse unui
sistem de control intern în cadrul tuturor ministerelor.

6.Concluzii

Mijloacele de exercitare a controlului financiar, denumite în


continuare „bugetare”, trebuie să respecte echilibrul dintre responsabilitatea
managerului si controlul actiunilor acestuia. Obiectivele sale se concentrează pe
identificarea si prevenirea riscurilor bugetare prin asigurarea faptului că statul si
reprezentanii săi responsabili pentru cheltuieli îsi asumă angajamente în limitele
si conditiile sustenabile pentru buget, în conformitate cu autorizarea
parlamentului.
În locul unui control efectuat în mod sistematic în timpul operat-
iunilor, care ar putea încetini implementarea cheltuielilor si, în consecitnă, ar
putea afecta eficienta si eficacitatea actiunii publice, controlul financiar
încurajează ofiterii de autorizare să se echipeze cu instrumente si metode pentru
a-si controla operatiunile. Sub supravegherea controlorului financiar, acestia
efectuează controalele ei însasi, în baza unei analize de risc a sustenabilitătii
bugetare.

6
Implementarea sistemului de control managerial
intern al A.N.S.V.S.A.
1.Sistem de control intern-scurta descriere

Conform „ Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului


controlului intern managerial al entităţilor publice”,  controlul  intern
managerial  este  definit  ca reprezentând ansamblul formelor de control
exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în
vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace;
acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
Sintagma „control intern managerial“ subliniază responsabilitatea
tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor
interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice.
Controlul intern managerial este în responsabilitatea conducătorilor
entităţilor publice, care au obligaţia proiectării, implementării şi dezvoltării
continue a acestuia. Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi
publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care
privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi
implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun
control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi
sau operaţiuni în parte.
Activităţile specifice sistemului de control intern managerial fac parte
integrantă din procesul orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o
gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea
atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, analiza performanţei,
revizuirea proceselor şi activităţilor, supravegherea.
Stabilirea sistemului de control intern managerial intră în
responsabilitatea conducerii fiecărei entităţi publice şi trebuie să aibă la bază
standardele de control intern promovate de Secretariatul General al Guvernului,
în temeiul legii. Sistemele de control intern managerial trebuie dezvoltate ţinând
cont de specificul legal, organizaţional, de personal, de finanţare etc. al fiecărei
entităţi publice în parte.

2.DirectiaGenerala Sanitara Veterinara Si Pentru Siguranta


Alimentelor
Obiective generale:
1. Asigurarea unui cadru normativ specific performant prin
implicarea permanentă în elaborarea, actualizarea cadrului legal şi operaţional
în domeniul specific de activitate, respectiv al sănătăţii şi bunăstării
animalelor, monitorizării, notificării şi controlul bolilor;
2. Coordonarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea, permanentă, a
activităţii desfăşurate de structurile tehnice specifice de la nivelul DSVSA
7
judeţene, după o concepţie unitară, în domeniul sănătăţii şi bunăstării
animalelor, monitorizării, notificării şi controlul bolilor.
3. Îndeplinirea eficientă a responsabilităţilor şi atribuţiilor aferente
calităţii ANSVSA de reprezentant al României, în relaţia cu instituţiile
europene, inclusiv atribuţiile ANSVSA din poziţia de punct naţional de
contact, în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, monitorizării,
notificării şi controlul bolilor.
4. Îndeplinirea eficientă a responsabilităţilor şi atribuţiilor calităţii de
Unitate Epidemiologică Centrală pentru bolile majore ale animalelor, ca
structură în Unitatea Operaţională Centrală din cadrul Centrului Naţional de
Combatere a Bolilor.
5. Implicarea în evaluarea şi avizarea demersurile necesare pentru
îmbunătăţirea activităţii analitice în ceea ce priveşte activitatea LSVSA şi
IDSA cu privire la domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, monitorizării,
notificării şi controlul bolilor, prin avizarea documentaţiei aferente
achiziţionării de logistică, a instruirilor necesare, uniformizarea şi
simplificarea modelelor de raportate a datelor, precum şi întocmirea şi
actualizarea listei cu metodele acreditate

8
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
Obiectiv specific
crt. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
de performanţă
Serviciul Bunăstare Animală
1. Asigurarea unui cadru legal - identificare necesităţi Asigurarea unui cadru legal IR - numărul de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SBA Ori de câte ori este
specific performant, prin specifice specific performant. proiecte de acte al SBA SBA cu atribuţii cazul la solicitarea
Director DSA
implicarea în elaborarea şi - elaborarea de proiecte de normative specifice sau conducerii ANSVSA
actualizarea sau iniţierea unor acte normative specifice - proiecte de acte transmise spre - resursele materiale şi desemnat de sau direcţiilor
Director General
modificări/completări ale domeniului normative aprobare. financiare alocate conducerea SBA tehnice
Adjunct al DGSVSA
cadrului legal în domeniul - transmiterea lor spre avizare - documentaţie conexă conform prev. legale
bunăstării şi protecţiei de către SJ transmiterii pentru postare Director General al
animalelor, combaterea bolilor - transmiterea proiectelor de pe website DGSVSA
la animale şi a subproduselor acte normative la SC în - documentaţie conexă
nedestinate consumului vederea asigurării transmiterii spre
transparenţei decizionale

9
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
Obiectiv specific
crt. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
de performanţă
uman, în limita competenţelor prin publicare pe websiteul aprobare a proiectelor de
Nr. SBA, laObiectiv
solicitarea conducerii
specific instituţiei Activităţi acte normative Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
crt. instituţiei sau a altor direcţii - transmiterea necesare
spre aprobare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
tehnice ale ANSVSA. a proiectelor de acte de performanţă
structurilor tehnice specifice de -normative
utilizarea elaborate
datelor obţinute
avizate. a date - resursele materiale şi atribuţii specifice sau Director DSA
la nivelul DSVSA judeţene, prin ca date de intrare
- participarea în activităţi
la grupurile de structurilor tehnice rezultate financiare alocate desemnat de
primirea/centralizarea periodică specifice
lucru, şedinţe ulterioare.
etc. pentru specifice de la nivelul conform prev. legale conducerea SBA Director General
a rezultatelor obţinute în urma realizarea următoarelor DSVSA judeţene. Adjunct al DGSVSA
activităţilor specifice desfăşurate documente (conf. prev. - centralizări de date
de acestea. legale): specifice rapoartelor
- proiecte de acte normative DSVSA. Director General al
(altele decât cele proprii SBA) - documentaţii specifice DGSVSA
- convenţii, parteneriate, obţinute prin integrarea
protocoale şi acorduri datelor din centralizări.
4. Asigurarea unei metodologii -interguvernamentale
identificare necesităţi cu IR1 - numărul de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SBA Instruirile se
autorităţile centrale similare
unitare eficiente şi coerente de specifice instruiri al SBA SBA cu atribuţii realizează conform
desfăşurare a activităţilor -din alte state documentaţiei
elaborarea privind specifice sau Director DSA planului sau ori de
specifice de prevenire şi colaborarea
aferente cu ANSVSA
planificării instruirilor IR2 - numărul de - resursele materiale şi desemnat de câte ori este
combatere a bolilor şi şi avizarea acesteia exerciţii de financiare alocate conducerea SBA Director General necesar
îmbunătăţirea activităţii - transmiterea planului avizat simulare conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
desfăşurate de structurile către DJRU Exerciţiile de
2. tehnice
Asigurareaspecifice de la nivelul
desfăşurării unei - întocmire
identificare documentaţie
necesităţi de Asigurarea DSVSA unei şi IDSA IP
IR -- plan de de - tot personalul angajat
numărul Personalul angajat al Şef Serviciu SBA simulare
Ori de seeste
câte ori
instruiri realizat Director General al realizează
DSVSA
activităţi judeţene,
coerente şiprin
unitare pe testare,
specificedacă este cazul cu un cadru unitare
metodologii tehnic/ documente al SBA SBA cu atribuţii cazul sauorilade
organizarea deţării,
instruiri, 100% Director
DGSVSADSA câte ori esteDSVSA..
cazul la
întreg teritoriul prin în - întocmire
elaborare documentaţie
documentaţie operaţional
eficiente specific de
şi coerente tehnice/ specifice sau solicitarea
limitele competenţelor
elaborarea, actualizareaSBA şi şi aferentă realizării de exerciţii adecvat.
tehnică specifică - resursele materiale şi dispoziţia conducerii
desfăşurare a activităţilor operaţionale desemnat de Director General
exerciţii de simulare
transmiterea periodice, de
documentaţiei simulare spre aprobare a specifice de prevenire şi
- transmitere transmise financiare alocate conducerea SBA ANSVSA
Adjunct al DGSVSA
cu reprezentanţii acestora.
tehnice/operaţionale specifice -documentaţiei
întocmire documentaţie -combatere
documentaţie specifică
a bolilor şi conform prev. legale
necesare pentru asigurarea conexă exerciţiilor
- transmiterea de
documentaţiei tehnică sau operaţională Evaluarea realizării
îmbunătăţirea activităţii Director General al
desfăşurării unei activităţi simulare
aprobate pentru structurile
către DSVSA din (NS,
şi /sau proceduri, ghiduri, planului de instruiri
desfăşurate de structurile DGSVSA
coerente şi unitare pe întreg subordine
IDSA şi pentru alte note interne, instrucţiuni se face anual
tehnice specifice de la
teritoriul ţării, în domeniul instituţii şi autorităţi publice. etc.) nivelul DSVSA judeţene.
bunăstării şi protecţiei -- documentaţie
documentaţie conexă
animalelor, combaterea bolilor transmiterii
premergătoare/despre aprobare
la animale şi a subproduselor sau transmiterii
organizare a instruirilor
nedestinate consumului uman, a documentaţiei
(NS, referate de aprobate.
aprobare,
structurilor specifice din DSVSA ordine deplasare etc.)
judeţene şi/sau IDSA, ori de - documentaţia de instruire
câte ori este cazul. (program, tematică,
prezentări etc.)
- procese verbale de
participare
3. Asigurarea monitorizării - primire rapoarte, -Coordonarea
certificate deşiparticipare IR - nr. de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SBA Semestrial
permanente a activităţii centralizare, analiză date. -monitorizarea
documentaţieeficientă
de testare centralizări al SBA SBA cu
- documentaţie specifică
exerciţiilor de simulare
(scenarii, formulare etc.)
- documentaţie conexă 10
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
Obiectiv specific
crt. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
de performanţă
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
crt. Obiectiv specific exerciţiilor de simulare (NS,
aşteptate implementare verificare
necesare rezultat şi/sau necesare realizare
invitaţii de participare,
de performanţă
protocoale, raport final etc.)
5. Asigurarea îndeplinirii eficiente - identificare necesităţi Asigurarea IR - numărul de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SBA Ori de câte ori este
7. Asigurarea monitorizării -specifice
primire şi analiză Asigurarea monitorizării Şef Serviciu SBA
a atribuţiilor şi responsabilităţilor responsabilităţilor specifice IP - numărul total
participări la -altot
SBApersonalul angajat Personalul angajat al
SBA cu atribuţii Ori de câte
cazul, ori este
la solicitare
activităţilor
ANSVSA, îndispuse
relaţia de CLCB, în
cu instituţiile documentaţie specifică
- formulare puncte de activităţilor dispuse
ANSVSA în calitate de CLCB, de documente
reuniuni al SBA SBA cu atribuţii
specifice sau Director DSA cazul, la solicitare
situaţii de focar, prin verificarea -vedere
solicitare modificări în situaţii de focar Director DSA
europene din poziţia de punct /răspunsuri la reprezentant al României avizate din - resursele materiale şi specifice
desemnatsau de
şi avizarea,
naţional respectiv
de contact în validarea
domeniul documentaţie, dacă estede
documentele transmise -îndocumentaţie conexă
domeniul specific de numărul total de -financiare
resurselealocate
materiale şi desemnat
conducerea deSBA Director General
documentaţiei specifice emise cazul solicitărilor financiare alocate Director General
bunăstării şi protecţiei către activitate. de modificare a documente conform prev. legale conducerea SBA Adjunct al DGSVSA
de CLCB, ori
animalelor desubproduselor
şi al câte ori se -instituţiile/grupurile
aprobare documentaţie,
de lucru planului de măsuri,
- documentaţie dacă
specifică transmise spre conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
impune acestconsumului
nedestinate lucru. uman, după caz mandate de
- elaborare este cazul
(puncte de vedere, avizare
prin participarea la reuniuni -poziţie
retransmitere documentaţie -răspunsuri)
documentaţie conexă Director General al
aprobată Director
DGSVSAGeneral al
tehnice, formularea de - transmitere mandate spre retransmiterii
- mandate de poziţie DGSVSA
răspunsuri scrise la solicitarea -avizare
elaborare documentaţie de -- documentaţie
documentaţie de
acestor structuri şi notificarea notificare pentru structurile
- întocmire documentaţie notificare a structurilor
premergătoare a
nerespectării cerinţelor europene responsabile,
aferentă deplasărilor şi dacă europene
deplasărilor (referate,
legislative specifice, ori de câte este cazul la reuniuni
participării ordine etc.)
ori este cazul. - elaborare documentaţie - rapoarte de deplasare
8. Asigurarea, ori de câte ori se ulterioară deplasărilor Realizarea eficientă a IP - zero - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SBA Ori de câte ori este
impune acest lucru, a îndeplinirii -(rapoarte
participarea la
de deplasare) şi activităţilor specifice neparticipări la al SBA SBA cu atribuţii cazul, la solicitare
responsabilităţilor ANSVSA în şedinţe/grupuri
transmiterea acestora CRE ANSVSA în cadrul CNCB. şedinţele CNCB
de lucrulaale specifice sau Director DSA
cadrul CNCB, prin participarea CNCB - documentaţie specifică - resursele materiale şi desemnat de
la şedinţe/grupuri de lucru, - întocmire documentaţie activităţii CNCB IP - Zero financiare alocate conducerea SBA Director General
neconformări cu conform prev. legale
6. precum
Asigurareaşi întocmirea
conformităţii -specifică
primire activităţii CNCB
solicitări de -Asigurarea
documentaţie conexă
conformităţii IR - număr de - tot personalul angajat Personalul angajat al Adjunct al DGSVSA
Şef Serviciu SBA Certificarea se
documentaţiilor deciziile CNCB
sistemului de specifice sau -certificare
primire documentaţie transmiterii
sistemului de certificate al SBA SBA cu atribuţii realizează ori de
rapoartelor solicitate. a
certificare/autorizare specifică de la institutele
- analiză dosarului de de certificare/autorizare a eliberate specifice Director DSA câte ori este cazul,
Director General al
transportatorilor de animale, a referinţă
competenţă naţionale sau transportatorilor de - resursele materiale şi
DGSVSA la solicitare
mijloacelor de transport şi europene
- întocmire documentaţie, animale, a mijloacelor de financiare alocate Director General
- transmitere
exploataţiilor autorizate pentru avizare documentaţie
şi aprobare de către transport şi exploataţiilor conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
găini ouătoare, prin gestionarea -directorul
elaborare şi transmitere
general DGSVSA autorizate pentru găini
permanentă a bazelor de date -documentaţie de
eliberare certificate de ouătoare.
specifice şi eliberarea mobilizare/notificare
competenţă către - baza de date cu Director General al
certificatelor de competenţă structurile
- transmitere implicate.
la SC pentru transportatorii de animale DGSVSA
pentru şoferii transporturilor de publicare pe website-ul vii Serviciul Controlul Bolilor
9. Asigurarea
animale. unui cadru legal - identificare necesităţi
instituţiei a informaţiilor Asigurarea unui
- baza de date cu cadru legal IR - numărul de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SCB Ori de câte ori este
specific performant, prin specifice
privind transportatorii de specific performant.
exploataţii pentru găini proiecte de acte al SCB SCB cu atribuţii cazul la solicitarea
implicarea în elaborarea şi -animale
elaborarea de proiecte de ouătoare autorizate normative specifice sau Director DSA conducerii ANSVSA
actualizarea sau iniţierea unor acte normativebază
- monitorizare de date -- proiecte
specifice de acte
documentaţie conexă transmise spre - resursele materiale şi desemnat de sau direcţiilor
modificări/completări ale domeniului
exploataţii pentru găini normative
transmiterii pentru postare aprobare. financiare alocate conducerea SCB Director General tehnice
cadrului legal în domeniul -ouătoare
transmiterea lor spre avizare - documentaţie
autorizate de către pe website conexă conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
sănătăţii şi bolilor la animale, în de către SJ
DSVSA transmiterii pentru postare
limita competenţelor SCB, la - transmiterea proiectelor de pe website
solicitarea conducerii instituţiei acte normative la SC în - documentaţie conexă Director General al
sau a altor direcţii tehnice ale vederea asigurării transmiterii spre aprobare a DGSVSA
ANSVSA. transparenţei decizionale prin proiectelor
publicare pe website- 11
Nr. Activităţi Resurse Termen de
crt Obiectiv specific Rezultate Indicatori de Responsabil Responsabil
. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
de performanţă
ul instituţiei de acte normative
- transmiterea spre aprobare
a proiectelor de acte
normative elaborate avizate.
- participarea la grupurile de
lucru, şedinţe etc. pentru
realizarea următoarelor
documente (conf. prev.
legale):
- proiecte de acte normative
(altele decât cele proprii SCB)
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
Obiectiv specific - convenţii, parteneriate,
crt. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
protocoale şi acorduri
interguvernamentale cu de performanţă
la elaborarea capitolelor -autorităţile
transmiterea documentaţiei
centrale similare - documentaţie conexă stabilit. conform prev. legale DGSVSA
specifice din PS . spre avizare la structurile
din alte state privind transmiterii spre aprobare
ANSVSA
colaborarea implicate în
cu ANSVSA (referat de aprobare, notă
elaborarea PS de fundamentare etc.). Director General al
- transmiterea spre avizare DGSVSA
către SJ
10. Asigurarea desfăşurării unei -- transmitere spre aprobare a
identificare necesităţi IR - numărul de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SCB Ori de câte ori este
activităţi coerente şi unitare pe documentaţiei
specifice avizate documente al SCB SCB cu atribuţii cazul sau la
Director DSA
întreg teritoriul ţării, prin - elaborare documentaţie tehnice/ specifice sau solicitarea DSVSA..
elaborarea, actualizarea şi tehnică specifică Asigurarea DSVSA şi IDSA operaţionale - resursele materiale şi desemnat de
12. Asigurarea unei metodologii -- transmitere
identificare necesităţi IR - numărul de Director General
transmiterea documentaţiei spre aprobare a Asigurarea unei
cu un cadru tehnic/ transmise -financiare angajat Personalul
alocate
tot personalul conducereaangajat
SCB al Adjunct al DGSVSA
Instruirile se
unitare şi coerente despecifice specifice metodologii unitare şi instruiri conform SCB cu atribuţii Şef Serviciu SCB realizează conform
tehnice/operaţionale documentaţiei operaţional specific al SCB prev. legale
desfăşurare
necesare pentru a activităţii şi
asigurarea -- transmiterea
elaborarea documentaţiei
documentaţiei coerente de desfăşurare a specifice sau planului sau ori de
adecvat. Director
Director General
DSA al
îmbunătăţirea
desfăşurării unei activităţii
activităţi aferente
aprobate către DSVSA şi /sau activităţii - resursele desemnat de câte
conducerea SCB DGSVSA ori este necesar
desfăşurate de structurile
coerente şi unitare pe întreg planificării
IDSA instruirilor şi şi îmbunătăţireaspecifică
- documentaţie activităţii IP - plan de materiale şi financiare Director General
tehnice
teritoriulspecifice de la nivelul
ţării, în domeniul avizarea acesteia desfăşurate de structurile
tehnică sau operaţională instruiri realizat alocate conform prev. Adjunct al DGSVSA
DSVSA
sănătăţiijudeţene, prin
şi bolilor la animale, a - transmiterea planului avizat tehnice specificeghiduri,
(NS, proceduri, de la 100% legale
organizarea de instruiri
structurilor specifice din DSVSA către DJRU nivelul DSVSA.- Evaluarea realizării
note interne, instrucţiuni
periodice sau oriIDSA,
de câte Director General al planului de instruiri
judeţene şi/sau ori ori
de - întocmire documentaţie de documentaţie
etc.)
este necesar, cu reprezentanţii testare, dacă este cazul premergătoare/de DGSVSA se face anual
câte ori este cazul. - documentaţie conexă
acestora, în limita competenţelor organizare
transmiterii aspreinstruirilor
aprobare
SCB. (NS, referate
sau transmiterii de aprobare,
ordine deplasare
documentaţiei etc.)
aprobate.
11. Asigurarea coordonării, - identificare necesităţi -Asigurarea
documentaţia de instruire
coordonării IP - - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SCB Anual
respectiv organizarea activităţii specifice (program, tematică,
activităţii DSVSA pe transmiterea spre al SCB SCB cu atribuţii
anuale desfăşurate de - elaborarea documentaţiei prezentări etc.) de
domeniul specific aprobare a specifice sau Director DSA
structurile specifice din cadrul aferente capitolelor specifice -activitate.
procese verbale de proiectului de PS - resursele materiale şi desemnat de
DSVSA judeţene, prin din PS participare
- proiectul de PS cu la termenul financiare alocate conducerea SCB Director General
participarea -capitolele
certificatespecifice.
de participare Adjunct al
- documentaţie de testare

12
Indicatori de
Nr. Activităţi Rezultate rezultat Resurse Responsabil Responsabil Termen de
Obiectiv specific
crt necesare aşteptate şi/sau de necesare implementare verificare realizare
. performanţă
13.
Nr. Asigurarea - identificare necesităţi Asigurarea IP - - tot personalul Personalul Şef Serviciu SCB Raportarea
Activităţi Resurse Termen
crt responsabilităţilor de
Obiectiv specific specifice Rezultatede
responsabilităţilor Indicatorilade
Raportarea angajat al SCB Responsabil
angajat al SCB cu Responsabil pentrude
. identificare şi monitorizare - elaborarenecesare documentaţie raportareaşteptate
a acţiunilor şi rezultat şi/sau
termen necesare implementare
atribuţii specifice verificare
Director DSA realizare
programele
permanentă a implementării tehnică şi financiară măsurilor în cadrul de performanţă - resursele sau desemnat de cofinanţate se
acţiunilor şi măsurilor CRE
- primire documentaţie programelor IP - zero materiale şi conducerea SCB face semestrial
15. Asigurarea, ori de câte ori este -tehnică
stabilite în programele primireşirapoarte
financiarădedela IDSA
la Asigurarea
cofinanţate îndeplinirii
de UE. IP - Zerode
sesizări sesizări -financiare alocate Personalul angajat al Anual şi
tot personalul angajat ŞefDirector
ServiciuGeneral
SCB (intermediare)
necesar,
tehnice alea îndeplinirii
ANSVSA în eficiente a şi
DSVSA IISPV judeţene obligaţiilor
- documentaţie specifice de
tehnică de neraportare
neraportare al SCB prev.
conform SCB cu atribuţii Adjunct al anual (final)
responsabilităţilor
domeniul eradicării, şi atribuţiilor -- avizare
centralizare rapoarte, după raportare
documentaţiei şi financiară ale ANSVSA legale specifice sau Director
DGSVSADSA
aferente
controluluicalităţii ANSVSA, în
şi monitorizării caz
tehnice către EFSA. conexă
- documentaţie - resursele materiale şi desemnat de
relaţia cu instituţiile
bolilor animalelor şi europene, - transmitere
întocmire documentaţie
spre avizarede -transmiterii
centralizare rapoarte
spre financiare alocate conducerea SCB Director General Elaborarea de
prin implicarea
zoonozelor, în elaborarea
cofinanţate de şi raportare
a documentaţiei pentru EFSA şi -avizare
documentaţie specifică de conform prev. legale documentaţie
Adjunct al DGSVSA
asigurarea transmiterii anuale a documentaţie
UE, prin elaborarea financiare la DE de însoţire raportare
- documentaţie specifică
raportului de ţară
documentaţiei al României (referate,
necesare, - transmitere notespre
de -justificativă
documentaţieaferentăaferentă Director General aprobării de noi
privind zoonozele,
verificarea şi avizareaagenţii fundamentare
aprobare a documentaţieietc.) transmiterii
raportării rapoartelor al DGSVSA programe se
zoonotici şi rezistenţa
documentaţiei specifice -avizate
transmitere spre - documentaţie face ori de câte
antimicrobiană
transmise de DSVSA asociată avizare/aprobare,
- raportare la CE adupă caz necesară aprobării de Director General al ori este cazul, în
acestora, DGSVSA
judeţene, în unităţile
precum şi de creştere -documentaţiei
transmitere documentaţie
aprobate de noi programe concordanţă cu
a animalelordocumentaţiei
elaborarea şi în unităţi care raportare
- elaborarecătre structurile
documentaţie - documentaţie conexă legislaţia
produc, procesează,
tehnice specifice necesare europene responsabile
necesară aprobării de noi transmiterii spre comunitară.
depozitează, transportăde
aprobării de programe şi/sau (EFSA).
programe avizare şi aprobare
distribuie
cofinanţare produse
pentru dealteorigine
boli - avizare documentaţie şi - documentaţie
animală,
aprobate precum
de UE, ori şi ade câte transmitere spre aprobare justificativă aferentă
toxiinfecţiilor
ori este cazul.alimentare produse - transmiterea documentaţiei transmiterii
în urma consumului de produse aprobate
14. de origine animală,
Asigurarea, către
ori de câte oriEFSA. - identificare necesităţi Asigurarea IR - numărul - tot personalul Personalul Şef Serviciu SCB Ori de câte ori
este necesar, a îndeplinirii specifice responsabilităţilor de participări angajat al SCB angajat al SCB cu este cazul, la
eficiente a - formulare puncte de specifice ANSVSA în la reuniuni atribuţii specifice Director DSA solicitare
responsabilităţilor şi vedere /răspunsuri la calitate de reprezentant - resursele sau desemnat de
atribuţiilor aferente calităţii documentele transmise al României în materiale şi conducerea SCB
ANSVSA de reprezentant al de către domeniul specific de financiare alocate Director General
16. Asigurarea
României, prin informării publice
participarea -instituţiile/grupurile
identificare necesităţide Informarea
activitate. cetăţenilor cu IR - numărul de -conform
tot personalul
prev. angajat Personalul angajat al Şef Serviciu
Adjunct al SCB Ori de câte ori este
privind
în cadrulsubiectele
reuniunilor din domeniul specifice
lucru privire la unele aspecte de campanii de
- documentaţie al SCB
legale SCB cu atribuţii DGSVSA cazul, la solicitarea
specific
SCOFCAH, de activitate,
grupul Task prin -- elaborare
elaborare mandate documentaţie
de interes
specifică public din de
(puncte domeniul informare / specifice sau Director DSBA conducerii ANSVSA
elaborarea
Force pentru şi combatere
transmiterea specifică
poziţie de informare şi specific vedere, de activitate.
răspunsuri) documentaţii - resursele materiale şi desemnat de sau în cadrul
documentaţiei
boli, OIE sau alte specifice pentru documentaţie
instituţii de însoţire
- transmitere mandate - mandate
documentaţie specifică de similare
de poziţie financiare alocate conducerea SCB Director General
Director General programelor
campanii
europene,de în informare
domeniul publică, -spre transmiterea
avizare documentaţiei informare - documentaţie(ghiduri, postere, conform prev. legale Adjunct
al DGSVSAal DGSVSA aprobate.
ghiduri
sănătăţiişianimalelor,
alte asemenea, ori de spre aprobare
- întocmire documentaţie flyere etc.)
premergătoare a
câte ori estemonitorizării
zoonozelor, cazul. -aferentă
transmiterea documentaţiei
deplasărilor şi -deplasărilor
documentaţie de însoţire
(referate,
bolilor şi supravegherii aprobate
participăriicătre SC pentru
la reuniuni -ordine
documentaţie
etc.) aferentă Director General al
sanitare veterinare. postare pe website-ul transmiterii
- rapoarte de deplasare DGSVSA
- elaborare documentaţie
instituţiei,
ulterioară dacă este cazul
deplasărilor
-(rapoarte
transmiterea documentaţiei
de deplasare) şi
aprobate
transmitereacătre structurile
acestora la
subordonate (DSVSA,

13
Nr. Activităţi Resurse Termen de
crt Obiectiv specific Rezultate Indicatori de Responsabil Responsabil
. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
de performanţă

Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de


Obiectiv specific institute) în vederea demarării
crt. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
procedurilor proprii de
informare publică. de performanţă
17. Asigurarea dotării cu aparate şi -- transmiterea spre aprobare Eficientizarea activităţii
identificarea necesităţilor IR - număr de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SCB Ori de câte ori este
echipamente din cadrul IDSA şi a
specificeproiectelor de acte
primite din teritoriu LSVSA prin implementarea achiziţii avizate al SCB SCB cu atribuţii cazul, la solicitare
a LSVSA din cadrul DSVSA normative
privind necesitatea elaborateachiziţiilor
avizate. unor metode de analiză în specifice sau Director DSA
judeţene prin avizarea -- analiza
participarea la grupurile de vederea respectării
documentaţiei - resursele materiale şi desemnat de
solicitărilor privind necesitatea lucru,
specifice şedinţe etc. pentru cerinţelor UE în domeniu. financiare alocate conducerea SCB Director General
achiziţiilor, ori de câte ori este -realizarea
avizarea,următoarelor
după caz, a - evidenţă permanentă a conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
cazul, precum şi întocmirea documente
documentaţie (conf. prev.
specifice achiziţiilor şi a dotărilor
permanentă a evidenţei cu legale):
privind necesitatea achiziţiilor - documentaţie conexă
privire la dotările existente. -- solicitarea
proiecte dede acte normative solicitărilor de informaţii de
documentaţie Director General al
(altele decâtsuplimentară,
justificativă cele proprii SBA) la LSVSA/IDSA DGSVSA
- convenţii,
după caz parteneriate,
protocoale şi acorduri
interguvernamentale cu
autorităţile centrale similare
18. Asigurarea funcţionalităţii IDSA din alte state
- primire privind de la Asigurarea
documentaţie IP- listă cu - tot personalul angajat Personalul angajat al Ori de câte ori este
şi LSVSA judeţene, precum şi colaborarea
IDSA cu ANSVSA funcţionalităţii IDSA şi a metode al SCB SCB cu atribuţii necesar
Şef Serviciu SCB
asigurarea conformităţii - avizare şi retransmitere a LSVSA, asigurarea acreditate specifice sau
acestora cu cerinţele planului de instruiri conformităţii acestora cu completată la zi - resursele materiale şi desemnat de Director DSA
comunitare, prin întocmirea şi - întocmirea şi actualizarea cerinţele comunitare financiare alocate conducerea SCB
20. Asigurarea
actualizareacoordonării,
listei cu metodele -listei
identificare necesităţi
cu metodele acreditate Asigurarea coordonării IP - -conform
tot personalul angajat
prev. legale Personalul angajat al Şef Serviciu SMNB Anual
- documentaţie specifică Director General
respectiv
acreditate,organizarea activităţii
precum şi avizarea specifice activităţii DSVSA pe transmiterea spre al SMNB SMNB cu atribuţii
Adjunct
Director al
DSADGSVSA
anuale
planuluidesfăşurate deIDSA.
de instruiri al - elaborarea documentaţiei domeniul validată specific de aprobare a specifice sau
structurile specifice din cadrul - lista cu metodele
aferente capitolelor specifice activitate. proiectului de PS - resursele materiale şi desemnat de
financiare alocate Director General
DSVSA judeţene, prin din PS -acreditate
proiectul de PS cu la termenul conducerea SMNB Director General al
conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
participarea la elaborarea - transmiterea documentaţiei capitolele specifice. stabilit. DGSVSA
capitolelor specifice din PS . spre avizare la structurile - documentaţie conexă
Serviciul Monitorizare şi Notificare Boli
19. Asigurarea unui cadru legal ANSVSA implicate în transmiterii spre aprobare Director General al
- identificare necesităţi Asigurarea unui cadru legal IR - numărul de - tot personalul angajat Personalul angajat al Şef Serviciu SMNB Ori de câte ori este
elaborarea PS (referat de aprobare, notă DGSVSA
specific performant, prin specifice specific performant. proiecte de acte al SMNB SMNB cu atribuţii cazul la solicitarea
- transmiterea spre avizare de fundamentare etc.). Director DSA
implicarea în elaborarea şi - elaborarea de proiecte de normative specifice sau conducerii ANSVSA
către SJ - proiecte de acte
actualizarea sau iniţierea unor acte normative specifice transmise spre - resursele materiale şi desemnat de sau direcţiilor
- transmitere spre aprobare a normative financiare alocate
modificări/completări ale domeniului aprobare. conducerea SMNB tehnice
documentaţiei avizate Director General
cadrului legal în domeniul - transmiterea lor spre avizare - documentaţie conexă conform prev. legale
sănătăţii şi bolilor la animale, în de către SJ transmiterii pentru postare Adjunct al DGSVSA
limita competenţelor SMNB, la - transmiterea proiectelor de pe website
solicitarea conducerii instituţiei acte normative la SC în - documentaţie conexă Director General al
21. Asigurarea monitorizării -vederea
primire asigurării
rapoarte, Coordonarea şi aprobare a IR - nr. de
transmiterii spre - tot personalul angajat DGSVSA
Personalul angajat al Şef Serviciu SMNB Ori de câte ori este
sau a altor direcţii tehnice ale
periodice
ANSVSA.a activităţii structurilor centralizare,
transparenţeianaliză date.prin monitorizarea
decizionale proiectelor de eficientă
acte a centralizări date al SMNB SMNB cu atribuţii necesar
tehnice specifice de la nivelul -publicare
utilizareapedatelor obţinute structurilor Director DSA
websiteul normative tehnice rezultate specifice sau
DSVSA judeţene, prin ca date de intrare în activităţi specifice de la nivelul - resursele materiale şi desemnat de
instituţiei Director General
primirea/centralizarea/analiz a specifice ulterioare. DSVSA judeţene. financiare alocate conducerea SMNB
conform prev. legale Adjunct al DGSVSA
ori de câte ori este necesar, a - centralizări de date
rezultatelor specifice rapoartelor
14
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
Obiectiv specific
crt. necesare aşteptate rezultat şi/sau necesare implementare verificare realizare
de performanţă
obţinute, în domeniul eradicării, DSVSA.
controlului şi monitorizării bolilor - documentaţii specifice
animalelor. obţinute prin integrarea
datelor din centralizări. Director General al
DGSVSA
22. Asigurarea unei metodologii - identificare necesităţi Asigurarea unei IR1 - numărul - tot personalul Personalul Şef Serviciu Instruirile se
unitare şi coerente de metodologii unitare şi de instruiri angajat al SMNB angajat al SMNB cu SMNB realizează conform
desfăşurare a activităţii şi specifice - elaborarea coerente de atribuţii planului
îmbunătăţirea activităţii documentaţiei aferente desfăşurare a activităţii şi IP - plan de - resursele materiale şi specifice sau Director DSA sau ori de câte ori
desfăşurate de structurile planificării instruirilor şi îmbunătăţirea activităţii instruiri realizat financiare alocate desemnat de este necesar
tehnice specifice de la nivelul avizarea acesteia desfăşurate de structurile 100% conform prev. legale conducerea SMNB
DSVSA judeţene, prin - transmiterea planului avizat tehnice specifice de la Director General
organizarea de instruiri către DJRU nivelul DSVSA.- Adjunct al DGSVSA Evaluarea realizării
periodice sau ori de câte ori - întocmire documentaţie de documentaţie planului de instruiri
este necesar, cu reprezentanţii testare, dacă este cazul premergătoare/de se face anual
Director General al
acestora, în limita competenţelor organizare a instruirilor DGSVSA
SMNB. (NS, referate de aprobare,
ordine deplasare etc.)
- documentaţia de instruire
(program, tematică,
prezentări etc.)
- procese verbale de
participare
- certificate de participare
- documentaţie de testare
Nr. Activităţi Rezultate Indicatori de Resurse Responsabil Responsabil Termen de
crt. Obiectiv specific aşteptate implementare verificare
necesare rezultat şi/sau necesare realizare
de performanţă
supunerea spre aprobare şi
transmiterea rapoartelor
23. Asigurarea, ori de câte ori - primire documentaţie de Îndeplinirea atribuţiilor IP - Numărul - tot personalul Personalul Şef Serviciu Ori de câte ori
semestriale şi anuale privind notificare IP - Zero sesizări angajat al SMNB SMNB
este necesar, a îndeplinirii specifice de punct naţional de notificări angajat al SMNB cu este cazul pentru
situaţia bolilor la animale la OIE - centralizare/analiza de neraportare la
eficiente a de contact transmise atribuţii
(WAHIS). termenele
responsabilităţilor şi atribuţiilor documentare notificare - ADNS (CE) şi OIE către - resursele materiale şi specifice sau notificările de boli
stabilite. Director DSA Director
aferente calităţii ANSVSA de întocmire documentaţie de (WAHIS). instituţiile financiare alocate desemnat de (ADNS)
24. Asigurarea -notificare
elaborare documentaţie de Asigurarea IP - Raport - tot personalul angajat Personalul Anual
reprezentant al - documentaţie europene conducereaangajat al Şef Serviciu SMNB
responsabilităţilor specifice ale raportare responsabilităţilor specifice aprobat transmis al SMNB SMNB
SMNB cu atribuţii General al DGSVSA
României, prin întocmirea, - avizarea documentaţiei specifică de notificare - responsabile din conform prev. legale Adjunct
Director DSA Semestrial şi anual
ANSVSA ca reprezentant al - verificare şi avizare ale ANSVSA ca în termenul specifice sau
verificarea, supunerea spre - transmitere către CE, OIE documentaţie conexă numărul total de pentru raportările
României în domeniul documentaţie reprezentant al României stabilit - resursele materiale şi desemnat de
aprobare şi transmiterea transmiterii notificărilor notificări primite WAHIS.
comerţului intracomunitar cu - transmitere spre aprobare la în domeniul comerţului financiare alocate conducerea SMNB Director
Director General
General al
notificărilor focarelor de boli de la nivelul
animale vii, prin elaborarea, preşedintele ANSVSA intracomunitar cu animale conform prev. legale Adjunct
DGSVSA al DGSVSA
care evoluează pe teritoriul DSVSA judeţene.
verificarea, supunerea spre - transmiterea raportului vii.
României către CE prin sistemul
aprobare şi transmiterea aprobat la DG SANCO - raport anual
ADNS şi întocmirea, verificarea, Director General al
raportului anual privind prezenţa - documentaţie conexă
anumitor boli la animale, către transmiterii spre aprobare DGSVSA
DG SANCO din cadrul Comisiei
Europene.
15
16

S-ar putea să vă placă și