Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor


Specializarea Finanțe Bănci
An III Grupa 1

Rolul profesionistului contabil în organizarea


și conducerea serviciilor financiar – contabile
într-o instituție economică

Braşov, 2010
Profesioniştii contabili au un rol important în întreprindere. Investitorii, creditorii, patronii şi
alte sectoare ale comunităţii financiare, inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesioniştii
contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte, pentru un management financiar
eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite.
Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili, atunci când prestează astfel de servicii, au un
impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor.
Profesionisul contabil trebuie să respecte normele profesionale elaborate în domeniu,
standarde internaţionale de raportare financiară, de etică şi calitate şi de asemenea să adere şi să
respecte un Cod etic emis în concordanţă cu Codul etic IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor
Autorizaţi) şi, nu în ultimul rând, activităţile sale trebuie să fie gestionate şi controlate de un
organism profesional recunoscut de FEE (Federaţia Experţilor Contabili Europeni) şi IFAC.
Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii
profesionale delimitată prin norme specifice. Ea se caracterizează prin norme de lucru specifice și
norme de raport specifice. Această misiune este prevăzută în art. 10 alin. 3 al Legii contabilităţii nr.
82/1991. Ea răspunde nevoilor de informare financiară şi contabilă, internă şi externă ţinând seama
de raportul cost/eficacitate, satisfăcător.
Conform normelor de lucru specifice, această misiune se bazează pe tehnica şi procedurile
contabile pe care le posedă profesionistul contabil în “ţinerea contabilităţii şi pregătirea conturilor
anuale”, în scopul asigurării regularităţii în formă a contabilităţii și pe experienţa personală a
profesionistului contabil asupra întreprinderii clientului şi a mediului său înconjurător utilizată pentru
aprecierea coerenţei şi credibilităţii conturilor anuale.
1. Norme de comportament profesional: independenţa, competenţa, calitatea lucrărilor,
secretul profesional şi confidenţialitatea, acceptarea şi menţinerea misiunilor.
2. Norme de lucru
2.1. Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente
Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii, a
evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător, în scopul asigurării că conturile
anuale dau o informaţie coerentă şi credibilă.
Profesionistul contabil colecţionează informaţii privind: identificarea întreprinderii
(activităţi, statut juridic, fiscal şi social, structura); organizarea administrativă şi contabilă
(sistem şi personal contabil, participanţii familiali); specificităţile contabile, fiscale și
sociale; caracteristicile sectorului de activitate; cerinţele clientului în materie de gestiune.
Această procedură permite: definirea caracteristicilor misiunii (natură, volum, nivelul
lucrărilor necesare); stabilirea bugetului necesar-timp şi bani; redactarea contractului de
prestări de servicii. În plus, în fiecare an, în vederea stabilirii conturilor anuale,
profesionistul contabil trebuie să se informeze cu privire la evenimentele marcante ale
exerciţiului financiar, evoluţia activităţii întreprinderii, investiţiile realizate, dificultăţile
de recuperare a creanţelor clientilor, litigiilor.
2.2. Programarea lucrărilor
Derularea unei misiuni de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a conturilor
anuale trebuie efectuată cu grija de a răspunde necesităţilor clientului, dar şi obligaţiilor
legale şi/sau fiscale. Profesionistul contabil va stabili şi va pune în funcţiune o organizare
internă adaptată atât specificului cabinetului său, dar şi al clientului său, în vederea
asigurării bunei executări a acestei misiuni.
2.3. Contractarea lucrărilor
Potrivit legii de organizare a profesiei, contractul încheiat cu clientul este un contract de
prestări servicii. Acesta cuprinde în mod special: denumirea precisă a misiunii de ţinere a
contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale; indicarea principalelor diligenţe
tehnice ale misiunii; repartizarea lucrărilor ce revin profesionistului contabil şi clientului,
precum şi indicarea răspunsurilor care decurg din aceasta; formula de atestare va fi
predată la încheierea misiunii.
2.4. Delegarea şi supravegherea lucrărilor
Reponsabilitatea misiunii de ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a conturilor
anuale poate fi încredinţată unui colaborator, confirmat din cadrul cabinetului/societăţii
de expertiză contabilă. Liber-profesionistul contabil de rang superior, din cadrul aceluiaşi
cabinet/societate de expertiză contabilă, va proceda la supravegherea lucrărilor executate
de colaborator, va efectua examinarea finală a dosarului, va viza notele de sinteză şi va
semna raportul. El va fi responsalilul pentru conţinutul raportului.
2.5. Organizarea contabilităţii clientului
Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii,
conform legislaţiei în vigoare, adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.
2.6. Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii
Profesonistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa
registrelor legale.
2.7. Închiderea conturilor
Profesionistul contabil stabileşte înregistările contabile necesare închiderii exerciţiului
financiar pe baza informaţiilor şi documentelor justificative furnizate de client, recurgând
eventual la o simplificare a înregistrării rezultatelor inventarierii și punând în aplicare
tehnicile de control ale conturilor.
2.8. Analiza critică a conturilor anuale
Profesionistul contabil controlează coerenţa şi credibilitatea conturilor anuale, în raport cu
cunoaşterea sa despre activităţile întreprinderii, a documentelor justificative şi a
informaţiilor primite de la client.
2.9. Utilizarea lucrărilor altor profesionişti
Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale îl conduce
pe profesionistul contabil la realizarea diligenţelor sale profesionale pe baza
documentelor justificative şi a informaţiilor comunicate de întreprinderea clientă.
Profesionistul contabil va stabili dacă documentele privind viaţa întreprinderii sau
lucrările altor profesionişti – specialişti – sunt coerente şi credibile şi pot fi utilizate
pentru realizarea obiectivelor misiunii sale. Profesionistul contabil nu se poate considera
degrevat, total sau parţial, de propriile sale responsabilităţi, ca urmare a preluării
concluziilor altor profesionişti – specialişti – în cadrul lucrărilor sale.
2.10. Documentarea lucrărilor
Dosarele de lucru sunt ţinute pentru a documenta controalele efectuate şi pentru a
documenta controalele efectuate şi pentru a susţine raportul profesionistului contabil.
3. Norma de raport
Profesionistul contabil declară în raportul său că a îndeplinit diligenţele prevăzute de normele
profesionale privind misiunea de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a conturilor
anuale. De asemenea, atestă în raportul său că nu s-au evidenţiat elemente care să pună în
discuţie sau la îndoială coerenţa şi credibilitatea conturilor anuale. Conturile anuale sunt
anexate raportului de atestare. Atunci când raportul se prezintă cu observaţie sau se refuză
atestarea, profesionistul contabil trebuie să expună clar motivele respective. Profesionistul
contabil, pentru redactarea raportului său, se va folosi de modele anexate prezentei norme.