Sunteți pe pagina 1din 20

PLANIFICARE OPTIONAL

EDUCATIE PENTRU SANATATE NIVEL


III SI IV_ADS

,,Minte sănătoasă în corp sănătos ‘’

Scoala Gimnazială Copăceni-Racovița


Tip opţional : la nivelul ariei curriculare «  Consiliere şi orientare »
Număr ore alocate : 1 h săptămână
Număr ore nivel 16 h
Durata : 2 nivele
Profesor Sclipcea Simona

ARGUMENT

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
Dreptul la sãnãtate este unul din drepturile fundamentale ale omului.Conform
Organizaţiei Mondiale a Sãnãtãţii ,sãnãtatea individului este definitã drept „o stare de bine
fizicã,mintalã şi socialã,şi nu doar absenţa bolii sau infirmitãţii” . Din perspectivã publicã,
sãnãtatea constituie ,datoritã imenselor sale implicaţii individuale ,sociale şi demografice ,unul
dintre elememtele cele mai vizate de strategiile şi politicile guvernamentale din întreaga lume.
În cadrul copilãriei începe să se contureze dezvoltarea personalităţii. Mecanismele de
reglare, autoreglare şi capacitatea de reacţie sunt încă în curs de formare. Pe acest fond,
numeroşi factori care acţionează în familie, în şcoală, în societate, în natură şi care par
inofensivi la prima vedere, pot agresiona organismul în formare.
Şcoala,prin autoritate moralã pe care o are,este un loc ideal pentru transmiterea acestor
cunostinţe de educaţie pentru sãnãtate elevilor şi are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi
de a se adresa ,în timp,unui procent ridicat din populaţie.
Sunt perioade în care numeroşi factori pot afecta dezvoltarea normală a copilului.Copiii
trebuie ajutaţi să-şi dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu, să-şi făurească o
manieră raţională, igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. Copiii trebuie
să fie învăţaţi treptat să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este valoarea regimului de
viaţă ordonat, care este importanţa unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine
constituite, care sunt avantajele ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt
efectele nocive şi consecinţele vieţii dezordonate. Copilul trebuie ferit de epuizare. Este
necesar să i se ofere condiţii de odihnă şi momente de recreere şi joc. Drumeţiile şi excursiile
trebuie să devină o necesitate în viaţa copiilor.
Un rol important în asigurarea sănătăţii copilului îl are educaţia pentru sănătate,
justificată de:
1 familiarizarea acestora cu limbajul, tematicile şi cu activităţile de învăţare
specifice;
2 promovarea sãnãtãţii şi a stãrii de bine a elevului ;
3 prevenţie ;
4 nevoia de a-i iniţia pe şcolarii mici la un comportament activ, liber, responsabil,

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
deschis, comunicativ;
5 posibilitatea de a valorifica experienţa specifică vârstei, prin accentuarea
dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării responsabile.

OBIECTIVE CADRU:

1. Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sãnãtate .


2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sãnãtãţii personale şi a mediului .

OBIETIVE DE REFERINTĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITÃŢI DE ÎNVÃŢARE

1. Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sãnãtate

Obiective de referinţă/competențe Activităţi de învăţare

- să identifice principalele părţi ale organismului uman - exerciţii-joc de descoperire a părţilor componente
utilizând termeni simpli de anatomie; ale corpului uman, utilizând mulaje, planşe, imagini
sau prin studiul propriului corp;

- sã identifice transformãrile corpului prin - exerciţii de recunoaştere pe bază de imagini;


creştere,folosind termeni simpli de anatomie

2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sãnãtãţii personale şi a mediului

Obiective de referinţă/competențe Activităţi de învăţare

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
- descrierea unor comportamente sănătoase;
-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor;
- să recunoască comportamentele sănătoase şi - exerciţii de comparare a situaţiilor reale ş
comportamentale de risc; imaginare;
- povestiri orale;
-prezentarea unui program zilnic;

-exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală


şi a vestimentaţiei prin simularea unor situaţii;
- să aplice corect normele igienico-sanitare; - realizarea unor expoziţii cu materiale realizare sau
procurate de elevi;
- aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi a
odihnei;
- să identifice rolul activităţii fizice şi a odihnei în - prezentarea unui program zilnic
menţinerea sănătăţii; - studierea cazurilor reale şi precizarea regulilor
respectate/nerespectate;
- exemple de observare şi evaluare a valabilităţi
- să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare;
produselor, a proceselor, aspectelor mediului - modalităţi de evitare a folosirii substanţelor toxice
înconjurător; a accidentelor;
- povestiri;

- sã recunoascã cazuri de viotenţã şi sentimente -studii de caz ;


asociate cu acestea ; -jocuri de rol ;
-exerciţii de luare a deciziilor ;

- sã comenteze situaţii de abuz,violenţã ,accidente - analiza unor situaţii de abuz,violenţã,accidente;


-comentarea unor situaţii prezentate in mass-media

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

I. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie


1. Corpul uman: părţi componente,localizarea principalelor organe interne
2.Organe de simţ („Simţurile mã ajutã sã învãţ ” )
3. Starea de sănătate / boală ( „Ce înseamnă să fii sănătos?” „Ce înseamnă să fii bolnav?” )
II. Igiena personală
1. Igiena cavităţii bucale
2. Igiena mâinilor şi a unghiilor
3. Igiena părului

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
4. Igiena corpului
5. Igiena îmbrăcămintei
6. igiena încălţămintei
7. Boli cauzate de lipsa de igienă:hepatita A
8. Gripa şi virozele respiratorii
III. Activitate şi odihnă
1. Regimul de activitate şi odihnă
2. Curba capacităţii de efort
IV. Sănătatea mediului
1. Mediul înconjurător („Să trăim într-un mediu sănătos; Unde pun gunoiul”)
2. Principalele tipuri de poluare
V. Sănătatea mintală
1. Autocunoaşterea („Cine sunt? Cum sunt? Ce îmi place, ce nu îmi place?”)
2. Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă/colectiv
3. Diferiţi şi totuşi la fel
4. Controlul emoţiilor („Mi-e frică ! De cine? De ce?” )
VI. Sănătatea alimentaţiei
1. Tipuri de alimente
2. Termenul de valabilitate al alimentelor; reguli de păstrare a alimentelor
3. Diversitatea alimentelor – condiţie a sănătăţii:importanţa vitaminelor
VII.Consumul şi abuzul de substanţe toxice
1.Substanţe dãunãtoare sãnãtãţii
2.Fumul de ţigarã şi sãnãtatea
VIII.Accidente,violenţã,abuz fizic
1.Modalitãţi de prevenire a accidentelor
2.Despre violenţã
3.Drepturile mele/drepturile colegilor

MODALITĂŢI DE EVALUARE:
 probe orale
 probe scrise
 concursuri,
 probe practice,
 joc de rol,
 autoevaluarea,

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
 portofoliu

BIBLIOGRAFIE

1. Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, aprobate prin
OMEdC nr. 4496/2004
2. Ghid pentru cadre didactice – suport informativ – programul naţional de educaţie
pentru sănătate
3. Ghid metodologic - programul naţional de educaţie pentru sănătate
4. Să învăţăm să trăim frumos şi sănătos, Aurelia Antohi, Ed. Sfera, Bârlad, 2004

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
Scoala Gimnazială Copăceni-Racovița
Disciplina: Educaţie pentru sãnãtate_CDS_ADS
Nivel III_16 ORE
Nr. ore pe sãptãmãnã : 1 orã
PROPUNĂTOR PROF. SCLIPCEA SIMONA
PLANIFICARE ANUALĂ

Unităţi de Ob. de Nr.


Conţinuturi OBS
învăţare ref. ore

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
Corpul uman:părţi componente, localizarea
organelor interne
Noţiuni Organele de simţ
elementare de Starea de sănătate / boală. Ce înseamnă să fii
1.1. 5
anatomie şi sănătos?
1.2.
fiziologie Abilităţi personale cu rol protector pentru
sănătate (autonomie în igienă şi autoîngrijire la
fete şi la băieţi)
Evaluare
Igiena cavităţii bucale
Igiena mâinilor şi a unghiilor
Igiena părului
Igiena corpului
Igiena îmbrăcămintei
2.1. Igiena încălţămintei 9
Igiena personală
2.3. Gripa şi virozele respiratorii
Boli cauzate de lipsa de igienă
Importanţa igienei pentru sănătate (în prevenirea
îmbolnăvirilor TBC)
Evaluare
Activitate şi
2.4 Regimul de activitate şi odihnă 2
odihnã
Curba capacitaţii de efort

Scoala Gimnazială Copăceni-Racovița


Disciplina: Educaţie pentru sãnãtate_CDS
Nivel IV_16 ore_ADS
Nr. ore pe sãptãmãnã : 1 orã
Propunător Prof. Sclipcea Simona

PLANIFICARE ANUALĂ

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
Unitati de Ob. de Nr.
Conţinuturi OBS
invatare ref. ore

2.1. Mediul înconjurător, mediu sănătos


Sănătatea 2.3. Curăţenia în clasă şi în şcoala mea 3
mediului 2.6. Evaluare

Autocunoaşterea
Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă
Sănătatea mintală
Diferiţi şi totuşi la fel. Solidaritatea cu persoanele
2.7. 4
cu nevoi
Identificarea şi controlul emoţiilor
Evaluare

Sănătatea Tipuri de alimente


2.6. Termenul de valabilitate al alimentelor.Reguli de 3
alimentaţiei
păstrare a acestora
Diversitatea alimentelor – condiţie a sănătăţii
Consumul şi
abuzul de 2.1. Substanţe dăunătoare sănătăţii 2
substanţe toxice
Modalităţi de prevenire a accidentelor
Accidente, 2.5. Forme de agresivitate frecvente în mediul şcolar
4
violenţă, abuz 2.7. Drepturile mele/drepturile colegilor
fizic Evaluare

NIVEL III
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE
Nr. de ore :5 ore

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
Nr. Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. ref. - instrumente-
-fişă de localizare a - observaţia
1. Corpul uman: -exerciţii de observare a principalelor sistematică
părţi organismului uman; componente ale
componente, -exerciţii de completare a unor fişe organismului uman;
localizarea 1.1. cu părţile componente ale corpului -fişă de recunoaştere
principalelor uman şi cu localizarea organelor a organelor interne;
organe interne interne (plămâni, inimă, rinichi, -convorbirea,
stomac, intestine, creier) explicaţia, observaţia;
- 1h
-exerciţii de descriere a unui coleg / -alimente diferite - observaţia
2. Organele de 1.1. obiect; (sare, piper, fructe); sistematică
simţ: ochii, -exerciţii de recunoaştere olfactivă; -demonstraţia,
nasul, limba, -exerciţii de recunoaştere a gustului observaţia, explicaţia,
urechile, pielea unor alimente; studiul de caz;
-exerciţii tactile -1h
-exerciţii de descriere a stării de
3. Starea de 2.1.; boală; -explicaţia, - observaţia
sănătate / boală 2.3.; -joc de rol; dezbaterea; sistematică
2.4. -enumerarea unor modalităţi de 1h
transmitere a bolilor
-completarea unei fişe cu părţile - fişe de lucru;
2.1.; componente ale corpului uman ; - explicaţia ,
4. Evaluare 2.3.; - recunoaşterea unor organisme în observaţia;
2.4. diferite perioade de dezvoltare; - 1h

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IGIENA PERSONALĂ
Nr. de ore  : 9 ore

Nr. Conţinuturi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. -detalieri- de - instrumente-
ref..
-fişă de localizare - observaţia
-exerciţii de observare a cavităţii a principalelor sistematică
bucale; componente ale
-exerciţii de completare a unor fişe cu cavităţii bucale;
1. Igiena 1.1. părţile componente ale cavităţii -periuţe şi pastă de
cavităţii bucale (dinţi, premolari, molari, dinţi ;
bucale limba); -convorbirea,
-exerciţii-joc de spălare pe dinţi; explicaţia,
observaţia;
-1h
-unghiera, - observaţia
2. Igiena -exerciţii de enumerare a regulilor de forfecuţa de unghii sistematică
mâinilor, a întreţinere a mâinilor, a unghiilor; ;
unghiilor 2.1. -exerciţii de tăiere a unghiilor; -demonstraţia,
-exerciţii de spălare a mâinilor; observaţia,
explicaţia, studiul
de caz;
-1h
- pieptenul; - observaţia
-exerciţii de enumerare a regulilor de -demonstraţia, sistematică
3. Igiena părului întreţinere a părului; observaţia,
2.1 -exerciţii-joc de spălare a părului; explicaţia, studiul
de caz;
-1h
-exerciţii-joc de spălare a corpului şi
de enumerare a condiţiilor pentru o
4. Igiena 2.1.; igienă corectă;
corpului 2.3.; -exerciţii de descriere a stării de -explicaţia, - observaţia
2.4. boală; dezbaterea; sistematică
-joc de rol; - 1h
-enumerarea unor modalităţi de

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
transmitere a bolilor;
-exerciţii de descriere a etapelor -fişe de lucru; - observaţia
5. Igiena 2.1.; pentru curăţarea încălţămintei; -explicaţia, sistematică;
îmbrăcămin 2.3.; -exerciţii de recunoaştere a obiectelor observaţia;
tei şi a 2.6. de îmbrăcăminte curate / murdare; -1h
încălţămintei
Boli cauzate -exerciţii de recunoaştere a -imagini, - observaţia
de lipsa de simptomelor bolilor; fotografii ale unor sistematică;
igienă: -exerciţii de enumerare a condiţiilor persoane bolnave;
6. hepatita, 2.1.; care conduc la apariţia acestor boli; -explicaţia,
puricii, 2.3. -exerciţii de enumerare a regulilor de conversaţia,
păduchii igienă care previn apariţia bolilor; observaţia;
- 1h
Gripa şi -exerciţii - joc de recunoaştere a - joc de rol; studiu - observaţia
virozele 2.1.; simptomelor gripei şi a virozelor de caz; sistematică;
7. respiratorii 2.3. respiratorii; -explicaţia,
Viruşii -exerciţii de enumerare a condiţiilor demonstraţia,
secolului: de îmbolnăvire şi de prevenire a conversaţia;
TBC gripei şi a virozelor respiratorii; -1h
Recapitularea -exerciţii-concurs de enumerare a - joc de rol, studiu
noţiunilor şi a regulilor de igienă; de caz,
8. regulilor de 2.1.; -exerciţii-concurs de recunoaştere a demonstraţia,
igienă 2.3. simptomelor unor boli; explicaţia
învăţate -,,Cel mai bun doctor” – joc de rol -1h
9. Evaluare 1h

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ACTIVITATE ŞI ODIHNĂ
Nr. de ore  : 2 ore

Nr. Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. -detalieri- ref.. - instrument
1. Regimul de 2.4 -exerciţii de prezentare a unui orar -conversaţia ; - observaţia
activitate şi personal ; -munca independentă şi sistematică
odihnă -selectarea dintr-o listă a activităţilor pe grupe ;
preferate ; -fişe de lucru ;
-realizareaunui colaj care să ilustreze -1h
o activitate de duminica;
Curba - exerciţii de colorare a activităţilor -conversaţia ; - observaţia
2. capacitaţii de 2.4. referate ; -munca independentă ; sistematică
efort. -exerciţii de prezentare a unui joc -fişe de lucru ;
preferat ; -1h
-exerciţii de realiyare a curbei de
efort intr-o zi, lună, an

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
NIVEL IV
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SĂNĂTATEA MEDIULUI
Nr. de ore : 3 ore

Nr. Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. -detalieri- ref.. - instrumente-
-exerciţii de selectare a unor imagini -conversaţia ; - observaţia 1
cu aspecte de ocrotire/poluare a -munca sistematică;
1. Mediul 2.1.; mediului ; independentă şi -probă orală;
înconjurător. 2.3. -alcătuirea unor enunţuri care pe grupe ;
îndeamnă la ocrotirea naturii ; -1h
-realizarea unui spot publicitar
pentru un mediu curat ;
- exerciţii de completare a unor -conversaţia ; - observaţia 1
enunţuri lacunare ; -munca sistematică I
2. Principalele 2.1.; -realizarea unui desen al şcolii; independentă ; -probă orală;
tipuri de 2.3. -exerciţii de găsire a unor cuvinte - 1h
poluare într-un puzzle ;
-exerciţii de identificare a
principalelor tipuri de poluare pe
teritoriul localitaţii;
conversaţia ; 2
2.1.; -munca I
3. Evaluare 2.3. Portofoliu independentă ;
-1h

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SĂNĂTATEA MINTALĂ
Număr de ore : 5 ore

Ob. de
Nr. Conţinuturi ref.. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
crt. -detalieri- - instrumente-
- chestionarea elevilor in vederea -conversaţia ; - observaţia
1. Autocunoaş- 2.2; identificării unor calităţi; -munca sistematică
terea 1.1.; - completarea unei fişe personale; independentă şi -probă orală;
1.2; - desenarea unui autoportret în pe grupe ; -expoziţie cu
oglindă; -1 oră portrete;
- exerciţii de identificare a situaţiilor -conversaţia ; - observaţia
în care iţi poţi face prieteni; -munca sistematică
2.2; - exerciţii de selectare a unor modele independentă şi -probă orală;
2. Eu şi ceilalţi 1.1.; de prieteni; pe grupe ; -afişarea
1.2; - activitate în grup; -coală de posterului
- executarea unui desen-cadou hârtie ; colectiv ;
pentru cel mai bun prieten; 1oră
- exerciţii de identificare a -conversaţia ; - observaţia
diferenţelor dintre oamenii -munca sistematică
prezentaţi în text; independentă ; -probă orală;
3. Suntem cu 2.2; - exemplificarea situaţiilor în care -articole din
toţii oameni 1.1.; este necesară toleranţa faţă de cei reviste;
1.2; din jur; 1 oră
- identificarea soluţiilor de ajutorare
a acestor oameni cu handicap şi de
integrare a lor în societate;

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
-exerciţii de identificare a unor -conversaţia ; - observaţia
situaţii care le provoacă emoţii -munca sistematică
4. Despre emoţii 2.2; elevilor ; independentă ; -probă orală;
1.1.; -exerciţii de identificare a modului 1oră
1.2; de reacţie la emoţie ;
-exerciţii de identificare a modului
în care se poate combate starea
de emoţie ;
-„Jocul emoţiilor” 
2.2; -exerciţii de selectare a unor modele conversaţia ;
5. Evaluare 1.1.; de prieteni; -munca
1.2; -desenarea unui autoportret în independentă ;
-oglindă 1oră

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI


Număr de ore : 3

Nr. Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. -detalieri- ref.. - instrumente-
-exerciţiul ; -observarea
-exerciţii de identificare a -conversaţia ; sistematica ;
2.1.; alimentelor si a tipurilor de - elemente de -probă orală;
1. Tipuri de 2.6. alimente; problematizare ;
alimente -exerciţii de identificare a activitate
contribuţiei diferitelor tipuri de individuală ,
alimente pentru sănătatea omului; frontală ;

-- enumerarea elementelor ce trebuie -exerciţiul ;


urmărite la cumpărarea unui produs; -conversaţia ;
Termenul de -joc de rol; - elemente de
2. valabilitate al 2.1.; - enumerarea consecinţelor în care problematizare ; -observarea
alimentelor; 2.6. se consumă alimente expirate; activitate sistematica ;
reguli de - exerciţii de aşezare a alimentelor individuală , -probă orală
păstrare a cumpărate în locurile de depozitare; frontală ;
alimentelor.

- exerciţii de stabilire a unui meniu -exerciţiul ; -observarea

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
Alimentaţia în funcţie de tipurile de alimentaţie -conversaţia ; sistematica ;
3. sănătoasă şi mese ; - elemente de -probă orală;
2.1.; - exerciţii joc de alimentaţie problematizare ;
2.6. corectă ; activitate
- exerciţii de identificare a efectelor , individuală ,
exceselor de orice fel ; frontală ;
1 oră

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE


Număr de ore : 2 ore

Nr. Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare D


crt. -detalieri- ref.. - instrumente-
- exerciţii de identificare a rolului
si a efectelor negative ale -exerciţiul ;
1. Duşmanii 2.1 medicamentelor; -conversaţia ; -observarea
sănătăţii : 2.5 - rezolvare de chestionare şi -elemente de sistematica ;
tutunul,medica- 2.3 rebusuri; problematizare ; -proba orală;
mentele, - analiza unor situaţii de abuz -activitate
substanţele - discuţii de grup asupra individuala ,
interzise medicamentelor; frontala
- discuţii despre substanţe cu efect 2 ore
vătămător;

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZIC
Număr de ore : 4 ore

Nr. Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


crt. -detalieri- ref.. - instrumente-
-exerciţiul ; -observarea
-exerciţii de identificare a -conversaţia ; sistematica ;
1. Prevenirea 2.2.; situaţiilor care pot duce la -elemente de -probă orală;
accidentelor 2.5.; accidente ; problematizare ;
2.6. -precizarea măsurilor de prevenire -activitate
a accidentelor; individuală ,
-completarea unor chestionare; frontală;
1 ora
2. Despre violenţă 2.2.; -exerciţii – de identificare a unor -exerciţiul ; -observarea
2.5.; jocuri violente sau cum pot fi -conversaţia ; sistematica ;
2.6. transformate jocurile non-violente -elemente de -probă orală;
în jocuri violente ; problematizare ;

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică
- exerciţii de identificare a -activitate
modului în care reacţionam la individuală ,
violentă; frontală;
- rezolvare de rebusuri şi 1 oră
chestionare ;
2.2.; -exerciţii de identificare a exerciţiul ; -observarea
2.5.; relaţiilor dintre adulţi şi a -conversaţia ; sistematica ;
3. Şi eu am 2.6. situaţiilor conflictuale ce pot -elemente de -probă orală;
drepturi apărea între aceştia; problematizare ;
-discuţii pe teme de relaţii -activitate
interumane ; individuală ,
-rezolvarea de chestionare şi frontală;
rebusuri ; 1 orã

-exerciţii de identificare a
situaţiilor care pot duce la
accidente ;
2.2.; -precizarea măsurilor de preven
4. Evaluare 2.5.; exerciţii de identificare a relaţiilor
2.6 adult – copil şi a situaţiilor
conflictuale ce pot apărea între
aceştia;
-rezolvarea de chestionare şi
rebusuri ;

Asociația pentru Asociația pentru promovare incluzivă


Dezvoltare și Promovare
Socio-Econo mică

S-ar putea să vă placă și