Sunteți pe pagina 1din 12

TEMATICA

concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii 2011tematica pentru proba eliminatorie tip grila -

DREPT CIVIL

1. Actul juridic civil: notiune;

conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtamantul, obiectul si cauza);

conditiile de forma ale actului juridic civil; modalitatile actului juridic civil;

efectele actului juridic civil;

nulitatea actului juridic civil (notiune, clasificare, delimitare, cauzele de nulitate, regim juridic, efecte).

2. Prescriptia extinctiva:

domeniul prescriptiei extinctive; termenele de prescriptie extinctiva;

cursul prescriptiei (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in term en, implinire).

3. Drepturile reale principale:

dreptul de proprietate privata (notiune, caractere juridice, prerogative); dreptul de proprietate publica;

circulatia juridica a bunurilor imobile;

modalitatile juridice ale dreptului de proprietate;

dezmernbramintele dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute, dreptul de superficie);

accesiunea, uzucapiunea si hotararea judecatoreasca, moduri de dobandire a dreptului de proprietate;

actiunea in revendicare; posesia.

4. Contractu I ca izvor de obllgatll: simulatia;

efectele specifice contractelor sinalagmatice.

5. Faptul juridic ca izvor de obligatii: gestiunea intereselor altei persoane; plata nedatorata;

imbogatirea tara justa cauza.

6 . Raspunderea civila delictuala raspunderea pentru fapta proprie;

raspunderea cornitentului pentru fapta prepusului; raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general; raspunderea pentru prejudiciile cauzate de anirnale; raspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului;

7. Efectele obligatiilor:

executarea directa (in natura) a obligatiilor;

executarea indirecta a obligatiilor (prin echivalent); drepturile creditorului asupra patrirnoniului debitorului.

8. Transmisiunea si transformarea obligatiilor cesi unea de creanta;

subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei; novalia;

delegatia;

9. Stingerea obligatiilor compensatia; confuziunea;

darea in plata; rerniterea de datorie;

irnposibilitatea fortuita de executare.

10. Garantarea obligatillor: fidej usi unea;

ipoteca;

dreptul de retentie.

11. Contractele speciale:

I.contractul de vanzare-cumparare; 2.contractul de donatie;

3.contractul de locatiune; 4.contractul de inchiriere a locuintei; 5.contractul de rnandat;

6.contractul de depozit;

7.contractul de imprumut (de folosinta; de consumatie); 8.contractul de renta viagera;

9.contractul de intretinere;

I O.contractul de tranzactie.

11. Succesiunile (mostenirea):

2

1. Mostenirea legala

notiuni generale (nedernnitatea succesorala, principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii, reprezentarea succesorala);

c1asa intai de mostenitori legali (descendentii);

clasa a doua de mostenitori legali (ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati); c1asa a treia de mostenitori legali (ascendentii ordinari);

clasa a patra de mostenitori legali (colateralii ordinari);

drepturile succesorale ale sotului supravietuitor;

2. Mostenirea testamentara

testamentul (definitie, caractere juridice, conditii de validitate, feluri); legatul (notiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate);

rezerva succesorala (notiune, caractere juridice, mostenitorii rezervatari, calculul rezervei ~I al cotitatii disponibile, reductiunea liberalitatilor excesive, raportul donatiilor);

3. Dreptul de optiune succesorala.

3

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.

LEGISLA TIE RELEVANTA

- Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 76712003;

- Codul civil;

- Legea nr.31911944 privind dreptul de rnostenire al sotului supravietuitor;

- Decretul nr. 16711958 privitor la prescriptia extinctiva;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul ei juridic, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Legea nr. 11411996 a locuintei, republicata in Monitorul Oficial nr. 39811997, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvemului Romaniei nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor, aprobata si cornpletata prin Legea nr. 24112001, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

4

DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Competenta:

cornpetenta general a a instantelor judecatoresti; competenta material a a instantelor judecatoresti; cornpetenta teritoriala;

incidente referitoare la instanta sesizata (intinderea cornpetentei instantei sesizate, stramutarea, mijloacele procedurale de invocare a necornpetentei, conflictele de competenta).

2. Participantii la procesul civil:

instanta de judecata (rolul activ al judecatorului, alcatuirea instantei, incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei);

partile (conditiile pentru a fi parte in proces, coparticiparea procesuala, drepturile si indatoririle procesuale ale partilor, abuzul de drept procedural, participarea tertilor la judecata, reprezentarea partilor in procesul civil);

formele participarii procurorului in procesul civil.

3. Dispozitii generale de procedura: principiul disponibilitatii;

- principiul contradictorialitatii;

actele de procedura (notiune si clasificare, conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura);

termenele procedurale (notiune si clasificare, durata, decaderea si repunerea in termen).

4. Judecata in prima instanta:

etapa scrisa (cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconventionala);

etapa dezbaterii (sedinta de judecata, exceptiile procesuale, probele, suspendarea judecatii, peri mare a, actele procesuale de dispozitie ale partilor);

deliberarea si pronuntarea;

hotararea (clasificarea hotararilor judecatoresti, continutul hotararii, redactarea, semnarea si comunicarea hotararii, termenul de gratie, cheltuielile de judecata, efectele hotararilor judecatoresti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnica, indreptarea, lamurirea si completarea hotararilor).

5. Calle extraordinare de atac: contestatia in anulare; revizuirea.

6. Executarea silita contestatia la executare;

executarea silita a obligatiilor de a face si a obligatiilor de a nu face.

5

7. Procedurile speciale: procedura necontencioasa; ordonanta presedintiala; masurile asiguratorii; procedura divortului; procedura partajului.

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.

LEGISLA TIE RELEVANTA

- Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;

- Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

6

DREPTPENAL

I. Partea generala

1. Institutiile fundamentale ale dreptului penal

1. 1. Irfractiunea

1.1.1. Notiunea, trasaturile esentiale ale infractiunii;

1.1.2. Structura infractiunii; continutul constitutiv al infractiunii (inclusiv persoana juridica -

subiect activ al infractiunii);

1.1.3. Fonnele infractiunii;

1.1.4. Unitatea infractiunii;

1.1.5. Pluralitatea de infractiuni;

1.1.6. Pluralitatea de infractori;

1.1.7. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;

1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

1.3.

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.3.11.

Raspunderea penala

Principiile raspunderii penale;

Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice; Cauzele care inlatura raspunderea penal a;

Sanctiunile

Pedepsele principale, complementare si accesorii aplicabile persoanei fizice; Pedepsele principale si complementare aplicabile persoanei juridice; Individualizarea pedepselor;

Circumstantele atenuante si agravante;

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei;

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

Liberarea conditionata;

Raspunderea penal a a minorilor; regimul sanctionator; Masurile de siguranta;

Cauzele care inlatura executarea pedepsei; Reabili tarea.

7

II. Partea speciala

1. Infractiuni contra persoanei

1.1. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale si sanatatii;

1.2. Infractiuni contra libertatii persoane - cu exceptia art.190 si art.191 Cipen.;

1.3. Infractiuni privitoare la viata sexuala;

2. Infractiuni contra patrimoniului: art.208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 2151; 216; 217; 220; 221 din Codul penal

3. Infractiuni contra autoritatii: art. 239, 2391 din Codul penal

4. Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege

4.1. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul: art. 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257 din Codul penal;

4.2. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei: art.259, 260, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 269,270,271,272 din Codul penal;

5. Infractiuni de fals

5.1. Falsificarea de monede sau alte valori: art.282 din Codul penal;

5.2. Falsuri in inscrisuri: art.288, 289, 290, 291, 292, 293 din Codul penal.

6. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

6.1. Infractiuni contra familiei: art.305, 306 din Codul penal.

8

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.

LEGISLA TIE RELEVANTA

Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003; Codul penal;

Legea nr. 546/2002 privind gratierea ~i procedura acordarii gratierii.

9

DREPT PROCESUAL PENAL

I. Partea generala

1. Reguli de baza ~i actiunile in procesul penal

1.1. Scopul si regulile de baza ale procesului penal;

1.2. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal;

1 .3. Partile in procesul penal.

2. Competenta

2.1. Felurile cornpetentei;

2.2. Incompatibilitatea si stramutarea.

3. Probele ~i mijloacele de proba

3.1. Dispozitii generale;

3.2. Mijloacele de proba.

4. Masurile preventive ~i alte masuri procesuale

4.1. Masurile preventive;

4.2. Alte mas uri procesuale.

5. Acte procesuale ~i procedurale comune

5.1. Asistenta j uridica ~i reprezentarea;

5.2. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere;

5.3. Termenele;

5.4. Cheltuielile judiciare;

5.5. Nulitatile;

5.6. Amenda judiciara.

II. Partea speciala

1. U rmarirea penala

1.1. Dispozitii generale;

1.2. Competenta organelor de urmarire penala;

1.3. Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala;

1.4. Efectuarea urmaririi penale;

1.5. Trimiterea in judecata;

1.6. Reluarea urmaririi penale;

1.7. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala;

1.8. Procedura plangerii prealabile.

2. Judecata

2.1. Dispozitii generale;

2.2. Judecata in prima instanta;

2.3. Caile extraordinare de atac: revizuirea;

contestatia in anulare.

3. Executarea hotararilor penale

3.1. Dispozitii generale;

3.2. Punerea in executare a hotararilor;

3.3. Amanarea si intreruperea executarii pedepsei;

10

3.4. Inlaturarea sau modifiearea pedepsei;

3.5. Contestatia la executare.

4. Proceduri speciale

4.1. Procedura in cauzele eu infractori minori;

4.2. Proeedura reabilitarii judecatoresti;

4.3. Repararea pagubei in cazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept.

11

BIBLIOGRAFIE

In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.

LEGISLATIE RELEVANTA

- Constitutia Romaniei republicata in Monitorul Oficial ill. 767/2003;

- Codul de procedura penal a, cu modificarile si completarile ulterioare.

12