Sunteți pe pagina 1din 3

MOLDCOOP

UNIVERSITATEA COOPERATIST . COMBRCIALA DIN


MOLDOVA

Catedra,,Contabilitate qi audit"
Se admite pentru suslinere
$eful catedrei, conf. pniv., dr.
Cdpdtina S. USo U-
(6
0{ " itr ruts 2017

TEZA DP MATERAT
cu temu ,,Contubilituteu ;i unuliza moterislelor ;i
OMVSD"
(pe baza datelor entitdlii SA ,,Drumuri-Strd;eni" din or. Strd;enf

Efectuatd de masterandul (a) Bahmunteanu Dina


Facultdlii,,Contabilitate gi informaticd economicd"
Specialitatea,,Contabilitate in comer!"
'
Gr. 4CC - l52lm
.

Conducdtor qtiinlific:
Fulga Viorica
/conf. univ., dr./ / semnHturd /

cHr$rNArJ 2017
Cuprins
ADNOTARE.......................................................................................................................3
INTRODUCERE................................................................................................................4
CAPITOLUL 1. TRATAMENTE ECONOMICO-CONTABILE AFERENTE
STOCURILOR DE MATERIALE ŞI OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ
DURATĂ............................................................................................................................8
1.1 Generalităţi economico-contabile privind materialele şi obiectele de mică valoare
şi scurtă durată.....................................................................................................................8
1.2.Reglementarea legislativ-normativă a contabilităţii stocurilor de materiale şi
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată....................................................................................13
1.3.Recunoasterea şi evaluarea materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurtă
durată............................................................................................................................................................16
CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR DE
MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ ..............................................................................24
2.1. Documentarea, evidenţa sintetică şi analitică a intrării materialelor.........................24
2.2. Documentarea, evidenţa sintetică şi analitică a ieşirii materialelor...........................32
2.3. Particularitățile contabile ale obiectelor de mică valoare şi scurta durată .................34
2.4. Inventarierea stocurilor de materiale şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată..39
CAPITOLUL 3. ANALIZA STOCURILOR DE MATERIALE ŞI OBIECTELOR
DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ........................................................................48
3.1.Analiza dinamicii şi structurii stocurilor de materiale şi obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată…………………………………………………………………...............................48
3.2. Analiza rotaţiilor materialelor şi obiectelor de mică valoare şi scurta durată............53
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI...............................................................................58
Bibliografie.......................................................................................................................62
Anexe
Declaraţia privind asumarea răspunderii
ADNOTARE

la teza de master cu tema „Contabilitatea şi analiza materialelor şi OMVSD”


autor: Bahmunteanu Dina, Chişinău, 2017
Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 26
titluri, 62 anexe, 57 pagini de text de bază, 10 tabele, 5 formule şi 2 figuri.
Cuvinte-cheie: contabilitate, stocuri, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, materiale, ,
uzura OMVSD, inventariere, cont contabil, document.
Domeniul de studiu: contabilitate, analiza activităţii economico – financiare.
Actualitatea cercetării: gestionarea eficientă a materialelor şi OMVSD afectează
rezultatele financiare ale entităţilor economice.
Scopul tezei de masterat constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice obţinute în cadrul
ciclului I de licenţă referitoare la contabilitatea şi analiza economică a gestiunii activelor de
natura stocurilor de materiale şi OMVSD, demonstrarea manevrării noilor competenţe instructiv-
aplicative obţinute în ciclul II de studii masterat.
Obiectivele tezei : examinarea cadrului legislativ contabil, economic eferent contabilităţii
stocurilor de materiale şi OMVSD la momentul actual; abordarea concepţiilor aferente noţiunilor
generale privind stocurile de material şi OMVSD; studierea modului de evaluare şi recunoaştere
a stocurilor de materiale şi OMVSD; studierea modului de contabilizare sintetică şi analitică a
materialelor, precum şi a OMVSD şi reflectarea acestora în documentele primare şi
centralizatoare utilizate în acest proces; studierea metodelor de gestionare a stocurilor de
materiale şi OMVSD.
Conţinutul lucrării: Lucrarea conţine 3 capitole, dintre care unul teoretic şi două
practice.
Capitolul 1. ”Tratamente economico–contabile aferente stocurilor de materiale şi
obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” – conţine definirea şi clasificarea materialelor şi
OMVSD, precum recunoaşterea şi evaluarea materialelor şi OMVSD în contabilitate. În
Capitolul 2. ”Contabilitatea materialelor şi OMVSD” se examinează particularităţile contabile şi
documentarea privind intrarea şi ieşirea materialelor şi OMVSD, inclusiv inventarierea lor.
Capitolul 3. ”Analiza stocurilor de materiale şi OMVSD” include analiza dinamicii şi structurii
stocurilor de materiale şi OMVSD , precum şi durata de rotaţie a acestora.
Valoarea aplicativă a lucrării. Informaţia conţinută în teză reprezintă un ghid metodic
privind ţinerea contabilităţii şi efectuarea analizei economice a materialelor şi OMVSD în
condiţiile reformei contabilităţii.
Teza completă

S-ar putea să vă placă și