Sunteți pe pagina 1din 4

Anexă nr.

2 la Procedură

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.


Inspectoratul Regional în Construcţii Sud Muntenia
Inspectoratul Judeţean în Construcţii Arges

PROCES VERBAL DE CONTROL


PENTRU SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII
(pentru produse care au ca referenţial standard naţionale, altele decât standard europene armonizate adoptate
de ASRO, sau agremente tehnice în construcţii)

Încheiat azi: 05.11.2019

Numele şi prenumele inspectorului în Nr. legitimaţie Număr de înregistrare de la:


construcţii de control

Ing. Pascal Ion 0134 I.S.C./ I.J.C. Argeş: 25289/05.11.2019


Unitate controlata 191105-1/05.11.2019
SC HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL

1. BAZA LEGALĂ A CONTROLULUI:


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu - Hotărârea Guvernului nr. 681/2009 pentru aplicarea
modificările ulterioare; Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European şi
- Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de
şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a
produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. Deciziei nr. 3052/95/CE;
339/93; - Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea
- Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a
Consiliului privind un cadru comun pentru comercializarea numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto
produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în
Consiliului; Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea - Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia
modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare
completările ulterioare; a acestora;
- Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor - Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii pentru construcţii, aprobat prin Ordinul ministrului
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004, cu
produselor, cu modificările ulterioare; modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, - Reglementări tehnice - proceduri, regulamente, normative,
procedee şi echipamente noi în construcţii aprobat prin specificaţii tehnice, ghiduri, metodologii, decizii şi altele.
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi
completările ulterioare;
- hotarârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea
condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru
construcţii;

2. CONTROLUL S-A EFECTUAT ÎN PREZENŢA:


Nume şi prenume Funcţia Telefon/Fax:
Birsan Dragos Sef Santier 0757 350 496
Nicolae Florian Diriginte şantier 0723 275 731
Popescu Adrian RTE 0728 154 416
3. CONTROLUL S-A EFECTUAT ÎN PERIOADA: 05.11.2019
4. UNITATEA CONTROLATĂ : S.C. HYATT DEVELOPMENT 2011 S.R.L.
SC HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL Producător |_| Reprezentant autorizat |_| Importator |_|

Distribuitor |_| Utilizator |x|


Adresa : Aleea Duiliu Zamfirescu Nr 5, Pitesti ,Jud. Arges
Tel: 0348 444 490 C.U.I.: RO 28953180

Fax: 0248 61 01 76 Nr. Registrul comerţului: J03/1087/2011

Reprezentată de: Mihailescu Dragos - Administrator


Următoarele date se completează după caz, funcţie de tipul unităţii controlate
Ce aparţine: S.C.
Cu sediul în:
Tel: C.U.I.:
Fax: Nr. Registrul comerţului:
Reprezentată de: (numele, prenumele şi funcţia)
5. PRODUS/PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII VERIFICATE:
Nume comercial: Oţel beton debitat şi fasonat tip B 500C , Ø18 mm, Ø20 mm
Denumire generică: Oţel beton debitat şi fasonat
Cod: -
Utilizare declarată: Produse din oţel pentru armarea betonului
Producător: S.C. TECHNO DOPO TOTAL SRL
Trasabilitatea produsului: S.C. TECHNO DOPO TOTAL SRL – S.C COS TARGOVISTE SA
6. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DE REFERINŢĂ PENTRU CONFORMITATEA PRODUSULUI:
Aplicabilă Declarată de producător
|_| SR EN: |_| SR EN:
|_| SR EN ISO: |_| SR EN ISO:
|_| STAS: |_| STAS:
|X| SR: SR 438/1:2012; ST 009 - 2011 |X| SR: ST 009-2011 ; NE012-2:2010
|_| AT: |_|AT:
7. SISTEMUL DE ATESTARE AL CONFORMITATII PRODUSULUI:
Conform art.12 şi art.21 alin.(5) din H.G. nr.622/2004,republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Regulamentului privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobat
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1558/2004, cu odificările şi completările
ulterioare sau AT, după caz.
Aplicabil Declarat de producător

8. VERIFICĂRI: Disponibilitatea dosarului tehnic şi a documentelor de calitat-declaraţii de conformitate,


certificate de conformitate , certificate de inspecţie în funcţie de particularitatea produsului, după caz.
Verificarea încercărilor effectuate de executants conform documentelor normative aplicabile dupa caz.
Controlul a fost efectuat la obiectivul de investiţii: Bloc locuințe collective D+P+6E și împrejmuire teren,
mun. Pitești, str. Spitalului, nr. 1B, jud. Arge
1.Pentru oţelul beton, debitat şi fasonat - Ø18 mm, Ø20, mm, utilizat la armarea radierului, produs de
S.C. TECHNO DOPO TOTAL SRL au fost prezentate următoarele documente:
- Declaraţie de conformitate nr. 698/24.09.2019, emisă de.SC TECHNO DOPO TOTAL SRL;
- Raport de Încercare nr. 272/11.04.2019, emis de Laborator de Incercări în Construcții –Grad II – Pitesti
– SC TECHNO DOPO TOTAL SRL
- Raport de Încercare nr. 572/02.08.2019, emis de Laborator de Incercări în Construcții –Grad II – Pitesti
– SC TECHNO DOPO TOTAL SRL
- Raport de Încercare nr. 549/31.07.2019 emis de Laborator de Incercări în Construcții –Grad II – Pitesti
– SC TECHNO DOPO TOTAL SRL
2.Pentru oţelul beton, - Ø18 mm, utilizat la fasonare, produs de SC COS TARGOVISTE SA au fost
prezentate: Certificat de inspectie nr. 2529392/1/08.04.2019 și Declararație de Conformitate nr.
2529392/1 din data 08/04/2019
Pentru oţelul beton, - Ø20 mm, utilizat la fasonare, produs de SC COS TARGOVISTE SA au fost
prezentate: Certificat de inspectie nr. 2533779-1/29.07.2019 și Declararație de Conformitate nr.
2533779-1 din data 29/07/2019
Pentru oţelul beton, - Ø20 mm, utilizat la fasonare, produs de SC COS TARGOVISTE SA au fost
prezentate: Certificat de inspectie nr. 2533276-1/16.07.2019 și Declararație de Conformitate nr.
2533276-1 din data 16/07/2019
-Instrucţiuni de manipulare,depozitare şi transport.
7.Comanda utilizatorului S.C. HYATT DEVELOPMENT 2011 SRL
Obs.:
9. NECONFORMITĂŢI CONSTATATE:
Neconformitatea Abateri faţă de:

Obs.:
10. REZULTATE CA URMARE A PRELEVĂRII ŞI ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR:
Dispuse de ISC şi anexate la prezentul proces – verbal de control
Obs.:
11. MĂSURI DISPUSE:
1.La fiecare aprovizionare cu oţel beton, utilizatorul produsului se va asiguara că Termen:permanent
acesta este însoţit de toate documentele de atestare a conformităţii prevăzute de Răspund:
HGR NR.668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor
pentru construcţii şi ST 009/2011. Produsele pentru armătura nepretensionată din Şef şantier, Diriginte
oţel neted, profilat sau amprentat vor fi utilizate respectând prevederile de la şantier, RTE.
pct. 8.1.1, din Normativul pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton,
beton armat şi beton precomprimat - Partea 2 Executarea lucrărilor din beton,
indicative NE 012/2/2010.
Urmare constatărilor consemnate în prezentul process – verbal de control rezultă că produsul
Oţel beton debitat şi fasonat tip B 500C , Ø18 SI Ø20 mm

X Îndeplinşte |_| Nu îndeplineşte |_| Îndeplineşte parţial

Cerinţele legale de introducere / punere la dispoziţie pe piaţă şi se dispune:


|_| interzicerea introducerii pe piaţă /punerii la dispoziţie / utilizării produsului
|_| restricţionarea liberei circulaţii a produsului prin ……………*)
|_| retragerea după piaţă a produsului
|_| intrarea în legalitate
*) libera circulaţie a unui produs se poate restricţiona prin utilizarea acestuia în anumite zone
geoclimatice, prin restrângerea domeniului de utilizare şi altele.
Unitatea controlată va prezenta la IJC Argeş, în scris şi sub Raspunde: ADMINISTRATOR SOCIETATE
semnătura conducătorului unităţii, modul de aducere la
îndeplinire a măsurilor stabilite şi în anexă, acolo unde este
cazul, răspunsurile producătorului/persoanei
autorizate/importatorului.
Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse constituie contravenţie şi se sancţionează conform
prevederilor legale în vigoare.

Prezentul process – verbal de control s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare
parte semnată.
SEMNĂTURI
I.R.C. Sud Muntenia/ I.J.C. Arges Din partea unităţii controlate: SC HYATT DEVELOPMENT
2011 SRL

Inspector în construcţii Sef Santier : Birsan Dragos

Pascal Ion Diriginte Şantier : Nicolae Florian


RTE : Popescu Adrian

S-ar putea să vă placă și