Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Primar,

Subsemnatul(a) ..........................................................................

domiciliat(a) în , strada ............................................................

nr. ...... bl. ........ sc. ....... ap. ....... , vă rog să-mi aprobaţi racordarea la

reţeaua de apă potabilă (canalizare) a Comunei , a imobilului

situat în str. ...............................................nr...............

Menţionez că de la domiciliu până la conductă sunt .......m.

Data ............. Semnătura,

Domnului Primar al Comunei

Anexez:
- dovadă achitare taxa – racord apă potabilă;
- schiţa cadastrală (plan de situaţie);
- act proprietate (copie).
- contract

S-ar putea să vă placă și