Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. …………………………………………..

DECIZIA NR. ……../…………………

Având în vedere prevederile:


 Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, art.13, lit.i);
 HG nr.1425/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, art.15, pct.12
 Legea 64/2008 „privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune,
instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil”.
 Prescripţia ISCIR PT R1/2010 – privind „cerinţele tehnice pentru montarea, punerea în
funcţiune, autorizarea funcţionării, supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare pentru
investigaţii/examinări cu caracter tehnic, întreţinerea, revizia şi repararea maşinilor de
ridicat.
 Prescriptia CR8/2009 – privind „cerintele si conditiile aplicabile in vederea autorizarii
personalului de deservire si a acceptarii personalului auxiliar de deservire in scopul
asigurarii conditiilor de exploatare in siguranta a instalatiilor/echipamentelor”.
 Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind funcţionarea
societăţilor comerciale.
Dl. ………………………………………….., în calitate de ……………………………….. emite
următoarea,

DECIZIE

Art.1. Începând cu data de …………………………….. se constituie comisia de examinare în


vederea instruirii interne pentru exercitarea meseriei/profesiei de MANEVRANT ( personal
de deservire auxiliar) în următoarea componenţă:
 Preşedinte: …………………………….
 Membru: …………………………….
 Secretar: …………………………….

Art.2. Procesul verbal de examinare şi întrebările - test cu răspunsurile aferente fac parte din
decizie.

Art.3. Prezenta decizie se întocmeşte în 4 ex. şi se distribuie pentru însuşire, respectare şi realizare:
 persoanelor nominalizate;
 compartimentului resurse umane pentru înregistrare şi luare în evidenţă.

Angajator,
…………………………

R18
S.C. …………………………………… Anexa la Decizia nr. …../……………

PROCES –VERBAL nr. …… din ………………

Cu rezultatele obtinute la examinarea periodica ca MANEVRANTI a urmatorilor candidati:

Nr. Tip instalatie/ Rezultatulex Semnatura


Nr. Numelesi CNP autorizatiei/ echipament Clasa Grupa Obs. aminarii
crt. prenumele adeverintei/ Admis(A)
carnetului Respins(R)
Macara atelier - - -
/cricuri/transpaleta
Nacela mobila/ - - -
transpaleta
Macara atelier - - -
/cricuri/transpaleta

Angajator MEMBRII COMISIEI

Presedinte - ……………………………….
……………………. Membru – ………………………………...
Secretar – …………………………………

R18
S.C. …………………………………………..

Test de verificare cunoştinţe


- Manevrant -
Nume şi prenume ...........................................................................................................................................

Nr. Conţinutul întrebării Răspuns Punctaj


crt.
1. Manevrantii in baza autorizarii interne pot manevra:
a) Transpalete si cricuri a
b) Transpalete, cricuri si stivuitoare b
c) Stivuitoare si ocazional transpalete c
2. Reparatia platformei autoridicatoare de face de catre:
a) Personal calificat si autorizat. a
b) Orice persoana care are cunostinte tehnice. b
c) Operatorul platformei c
3. Fiecare platforma autoridicatoare trebuie sa aiba afisat lizibil:
a) Numele fabricantului. a
b) Parametrii de functionare b
c) Marcajul de conformitate si anul fabricatiei. c
4. Gresarea partilor mobile ale transpaletului se face:
a) nu se face a
b) ulei alimentar sau ulei ars b
c) ulei de motor sau vaselina c
5. Reparatia transpeletelor se poate face de catre:
a) Personal calificat si autorizat a
b) Orice persoana care are cunostiinte tehnice b
c) Manevrantul transpaletei c
6. Manevrantii mai pot asigura si legarea sarcinilor in cazul:
a) Legatorul de sarcina lipseste a
b) Este o atributie a sa b
c) Nu este autorizat sa execute legarea sarcinilor c
7. Ce este un opritor?
a) Componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea platformei . a
b) Componenta de securitate destinata sa intrerupa automat actionarea mecanismelor. b
c) Componenta de securitate destinata limitarii deplasarii peste pozitile limita de lucru c
stabilite.
8. Cauzele pentru care furcile nu pot fi ridicate sunt:
a) Lipsa ulei hidraulic in pompa a
b) Piulita de reglare este prea sus sau piulita de ajustare este prea stransa, mentinand b
deschisa supapa pompei hidraulice. c
c) A intrat aer in uleiul hidraulic.
9. Transpaletul se poate folosi pe un plan:
a) Inclinat a
b) Inclinat sau drept b
c) Drept c
10. Care sunt componentele de securitate la platforme autoridicatoare?
a) Limitatorare de sfarsit de cursa. a
b) Dispozitive de retinere a fluidului in cilindri. b
c) Dispozitive de coborare de urgenta c
TOTAL
Rezultat - admis /calificativ…………………….
- respins

Data ....................... Semnătura .................................

R18
GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
PENTRU AUTORIZAREA MANEVRANTILOR

Nr. Răspuns corect


crt.
1. a
2. a
3. a, b si c
4. c
5. a
6. c
7. c
8. a b si c
9. c
10. a, b si c

Punctaj: 10 puncte (1 punct pentru fiecare întrebare cu răspunsul(rile) corect(e))

- Admis: - peste 5 puncte (inclusiv) - cu calificativ:


 suficient = 5 – 6 puncte
 bine =7 – 8 puncte
 foarte bine = 9 – 10 puncte
- Respins: - sub 5 puncte - cu calificativ (insuficient)

R18

S-ar putea să vă placă și