Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ……………………………………………….

DECIZIA NR. …../……….

Având în vedere prevederile:


 Legii nr.319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, art.13, lit.i);
 HG nr.1425/2006 cu completările si modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, art.15, pct.12;
 HG nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, art.5;
 Prescripţia tehnice prevăzute in cartile tehnice/manualele de operare a utilajelor de
construcţii specificate;
 Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
funcţionarea societăţilor comerciale.
Dl. …………………………………. în calitate de ………………………………………. emite
următoarea,

DECIZIE

Art.1. Începând cu data de …………………… se constituie comisia de examinare în vederea


instruirii interne si eliberarea adeverintei privind exercitarea meseriei/profesiei de
operator utilaje de construcţii în următoarea componenţă:
 Preşedinte: ……………………………………
 Membru: ……………………………………...
 Secretar: ………………………………………

Art.2. Procesul verbal de examinare (anexa nr.01), testul de verificare a cunoştinţelor şi grila
aferentă testului (anexa nr.02) si lista utilajelor de constructii deservite (anexa nr.03), fac
parte din decizie.

Art.3. Prezenta decizie se întocmeşte în …. ex. şi se distribuie pentru respectare şi realizare:


 persoanelor nominalizate in comisie;
 compartimentului resurse umane pentru înregistrare şi luare în evidenţă.

Angajator,
…………………………..

R18
S.C. ……………………………… Anexa nr.01
la decizia nr. …../……………….

PROCES VERBAL NR. ……/……….……….


1. Întruniţi în comisie, membrii nominalizaţi prin decizie, au procedat la examinarea în vederea
instruirii interne privind exercitarea meseriei/profesiei de operator utilaje de construcţii pe
anul ………. a următorilor lucrători:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
2. În urma punctajului/rezultatului obţinut pentru testul de verificare a cunoştinţelor, comisia a
hotărât:
2.1. Eliberarea adeverinţei pentru:
Nr. Numele şi prenumele Meseria/profesia Punctaj Adeverinţa Semnătură
crt. /rezultat nr.
1.

2.

3.

4.

2.2. Alte aspecte:


a) operaţii executate:
- urcare/coborâre in/din mijloacele de transport;
- manevrare utilaje in scop demonstrativ si/sau probe privind utilizarea funcţionala;
- …………………………………………………………………………………………. .
b) utilaje deservite :
A) utilaje de excavat;
B) masini de incarcat materiale;
C) masini si utilaje pentru manipulat marfuri;
D) utilaje de balastiera si/sau cariera.
c) utilajele au fost supuse verificărilor, probelor, manevrelor aferente si corespund cerinţelor
in funcţionare.
2.3. Lista detaliata a utilajelor de constructii de la pct.2.2., lit.b) sunt prezentate in anexa nr.03.
3. Adeverinţa se păstrează permanent de titular şi are valabilitate numai în cadrul S.C.
……………………………………………. .
4. Pentru examinare a fost utilizat testul de verificare a cunoştinţelor alcătuit din 10 întrebări cu
3 variante de răspuns, extras din prescripţiile tehnice prevăzute in cartile tehnice/manualele de
operare a utilajelor de construcţii.
5. Semnături.
Nume, prenume Semnătură
Comisia de examinare : 1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
R18
S.C. ………………………………………..
Anexă nr.02
la procesul verbal nr. ................

Test de verificare cunoştinţe


- Operator utilaje de construcţii -
Nume şi prenume ..........................................................................................................................................
Citiţi cu atenţie întrebările din test şi marcaţi cu semnul “ X ” pătrăţelul care indică răspunsul corect

Nr. Conţinutul întrebării Răspuns Punctaj


crt.
1. Operatorul de utilaje de construcţii trebuie:
a) să verifice integritatea şi starea organelor şi dispozitivelor de lucru; . a
b) să aleagă traseul de deplasare vizibil si liber; . b
c) să folosească orice manevra fara a se asigura. c

2. Echipamentul individual de protecţie pentru operatorul utilajelor de construcţii este


alcătuit din: a
a) ochelari de protecţie; b
b) cască de protecţie; . c
c) mănuşi sau palmare. .
3. Ce persoane pot fi admise ca operator de utilaje de construcţii?
a) orice persoană calificată sau necalificată, indiferent de vârstă; a
b) numai persoane calificate, cu vârsta peste 18 ani şi cu experienţă în domeniu; b
c) numai persoane cu vârsta peste 18 ani, instruite în acest scop. . c

4. Când trebuie respectat codul de semnalizare pentru deplasare?


a) întotdeauna; . a
b) în funcţie de situaţia concreta; b
c) numai la dispoziţia conducătorului locului de muncă. c

5. După terminarea lucrului, operatorul de utilaje de construcţii efectuează următoarele


manevre: a
a) opreşte funcţionarea utilajului acolo unde se afla acesta; b
b) se asigura ca toate comenzile sunt oprite; . c
c) se asigura ca nu pot avea acces sa lucreze persoane străine. .
6. Înainte de începerea lucrului, operatorul de utilaje de construcţii este obligat?
a) să verifice starea dispozitivelor de siguranţă; . a
b) să verifice funcţionalitatea instalaţiilor de iluminat, semnalizare şi sonorizare, după caz; . b
c) nu are nici o obligaţie. c

7. Dacă în timpul lucrului se produc fenomene meteorologice (ploaie, grindină, vânt,


furtună, etc.)? a
a) se opreşte lucru pe perioada averselor şi până la normalizarea vremii; . b
b) se continuă lucru cu atenţie; c
c) se opreşte imediat lucru şi se pun toate manetele la poziţia „zero”. .
8. În exercitarea atribuţiilor sale operatorul de utilaje de construcţii trebuie să:
a) cunoască manevrele de lucru; a
b) respecte manevrele de lucru; b
c) cunoască şi respecte manevrele de lucru. . c

9. Adeverinţa de instruire se păstrează:


a) permanent la purtător; . a
b) la compartimentul resurse umane în dosarul de angajare; b
c) la conducătorul locului de muncă împreună cu fişa individuală de instruire. c

10. Operatorul de utilaje de construcţii va începe efectuarea manevrelor de lucru:


a) având o stare fizica si psihica corespunzătoare, odihnit si fara a fi sub influenta băuturilor a
alcoolice; . b
b) in situaţia in care este obosit, daca conducătorul locului de munca îl obliga; c
c) chiar daca este sesizata prezenta unui pericol grav si iminent.

Rezultat - admis /calificativ…………………… TOTAL


- respins

R18
Data ....................... Semnătura .................................

GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR


- OPERATOR UTILAJE DE CONSTRUCTII -

Nr. Răspuns corect


crt.
1. a şi b
2. b şi c
3. c
4. a
5. b şi c
6. a si b
7. a si c
8. c
9. a
10. a

Punctaj: 10 puncte (1 punct pentru fiecare întrebare cu răspunsul(rile) corect(e))

- Admis: - peste 5 puncte (inclusiv) - cu calificativ:


 suficient = 5 – 6 puncte
 bine =7 – 8 puncte
 foarte bine = 9 – 10 puncte
- Respins: - sub 5 puncte - cu calificativ (insuficient)

R18