Sunteți pe pagina 1din 40

In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,

iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

Procedura pe care trebuie să o urmeze un solicitant de


locuri de muncă din România pentru a putea
desfăşura activitatea de asistent medical în condiţii de
legalitate pe teritoriul Italiei

Introducere

În încercarea de a informa în mod corect şi legal


persoanele care doresc să lucreze ca asistent medical în Italia,
Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă a întocmit prezenta
lucrare. Aceasta conţine elemente de interes în ceea ce priveşte
procedura propriu-zisă care trebuie parcursă, costurile estimative
pentru autentificarea, legalizarea şi recunoaşterea diplomelor,
precum şi un sumar legislativ care se referă la condiţiile străinilor în
Italia.
O.M.F.M. sfătuieşte orice persoană care doreşte să se
angreneze într-un astfel de program să citească aceste informaţii, să le
aprofundeze şi, numai după analiza acestora, să decidă dacă este în
măsură să poată să participe la o astfel de „ bătălie”, care nu poate fi
apreciată decât o luptă în procesul de „ eurocalificare” şi de
demonstrare a faptului că românii se pot integra din punct de vedere
profesional pe piaţa muncii comunitare.

Un solicitant român de locuri de muncă poate să


desfăşoare activitatea de asistent medical în Italia numai dacă este
absolventul unui liceu şi a unei şcoli profesionale de 3 ani, care are o
programă de număr de ore teoretice şi practice de minim 4. 600, este
apt din punct de vedere medical, nu are antecedente penale şi nici
interdicţia de a părăsi localitatea sau teritoriul României, doreşte
să-şi însuşească cunoştinţele de limbă şi cele profesionale, muncind
pe teritoriul Italiei în acest domeniu.
1
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

I. Documentele necesare celor care doresc să lucreze ca


asistenţi medicali pe teritoriul Italiei

Activitatea de plasare şi recrutare de forţă de muncă în


străinătate în domeniul sanitar poate fi întreprinsă atât de către
mediatorii privaţi cât şi de către Oficiul pentru Migraţia Forţei de
Muncă.
Pentru obţinerea unui contract de muncă ca asistent medical
în Italia, un astfel de solicitant se va prezenta la O.M.F.M. sau la
agenţii de mediere privaţi de forţă de muncă în străinătate, care au
oferte ferme în acest domeniu de la angajatori italieni şi care
funcţionează în conformitate cu Legea 156 din 2002 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu
următoarele documente:
1. copie legalizată după diploma de bacalaureat;
2. copie legalizată după diploma de absolvire a şcolii
postliceale de 3 ani;
3. copie legalizată după foaia matricolă eliberată de şcoala
postliceală absolvită;
4. Curriculum analissis a şcolii postliceale, care să redea
numărul de ore practice şi teoretice realizate pe parcursul
şcolarizării şi care nu poate fi mai mic de 4. 600 ore;
5. adeverinţă din care să rezulte că persoana nominalizată a
absolvit şcoala postliceală şi perioada de şcolarizare emisă
de această unitate;
6. copie după cartea de muncă;
7. copie după paşaport;
8. copie după buletinul de identitate;
9. cazier judiciar.

Precizăm că documentele mai sus menţionate sunt


prioritare pentru obţinerea unui contract de muncă, fiecare agent

2
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

de mediere privat având posibilitatea să solicite şi alte acte, în


funcţie de oferta primită.

Pentru ca un asistent medical român să poată obţine un


contract de muncă pentru această calificare în statele din Uniunea
Europeană şi nu numai, ci nu ca infirmier sau îngrijitor, acesta
trebuie să parcurgă mai multe etape. Oficiul pentru Migraţia Forţei
de Muncă pune la dispoziţia solicitanţilor actele şi costurile necesare
pentru eliberarea unui paşaport( vezi Anxa 1), cazier judiciar (
vezi Anexa 2), precum şi a itinerariul care trebuie străbătut pentru
vizarea, legalizarea şi supralegalizarea diplomelei de bacalaureat şi
de absolvire a şcolii postliceale sanitare( vezi Anexa 3).

II. Procedura care trebuie urmată pentru obţinerea unui


contract de muncă ca asistent medical pe teritoriul Italiei

1. Prezentarea solicitanţilor la O.M.F.M. sau la agenţi de mediere


privaţi cu documentele specificate la capitolul precedent.
2. Depunerea documentelor necesare pentru obţinerea unei declaraţii
de valoare la Ambasada Italiei la Bucureşti, în vederea recunoaşterii
calificării de asistent medical.( vezi Anexa 4)
3. Angajatorul are obligaţia de a depune actele la Ministerul Sănătăţii
din Italia ( vezi Anexa 5), care va emite un decret de recunoaştere
a diplomelelor asistentelor medicale ( vezi Anexa 6) – această
procedură durează minim 6 luni.
4. Semnarea contractului de muncă. ( vezi Anexa 7)
5. Angajatorul va prelua contractele semnate şi va face în Italia
demersurile necesare pentru obţinerea:
- autorizaţiei de lucru,
- autorizaţiei de şedere,
- ştampila de la chestura locală,
- supralegalizarea contractului de muncă.
Această procedură durează aproximativ 2 luni.

3
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

6. Obţinerea vizei de muncă pe teritoriul Italiei, eliberată de ambasadă


( vezi Anexa 8 – documentele necesare eliberării vizei de muncă).
7. Fiecare persoană admisă trebuie să cunoască faptul că procesul de
recunoaştere a diplomei continuă şi pe teritoriul Italiei. Astfel, în
vedere obţinerii aprobării pentru a profesa această meserie,
asistentele medicale vor susţine un examen la Colegiul Asistentelor,
iar în caz de nepromovare acesta va putea fi repetat din 2 în 2 luni, pe
perioada primelor 6 luni. Primele 6 luni sunt considerate termen de
probă, iar în acest interval orice asistentă medicală care nu
corespunde din punct de vedere profesional va putea fi demisă cu un
preaviz de 30 de zile.

În paralel cu procesul de recunoaştere a diplomelor de către


autorităţile Italiei asistentele medicale declarate admise vor face, contra cost,
cursuri de limbă şi de legislaţie italiană, organizate de O.M.F.M. cu personal
specializat în acest sens.

Evident că această procedură este greoaie şi necesită răbdare şi eforturi


financiare, însă nici Oficiul şi nici un mediator privat nu poate elimina nici una
din aceste etape pentru ca un cetăţean român să poată lucra legal ca asistent
medical în Italia.

4
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

III. Prevederile legislative italiene cu privire la regimul


străinilor care lucrează pe teritoriul acestui stat din ţări care
nu fac parte din Uniunea Europeană

Solicitanţii români care au obţinut contracte de muncă în


Italia ca asistenţi medicali au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu cele ale
cetăţenilor acestui stat. Hotărârea legislativă italiană 286 din 25 iulie
1998 privind disciplina imigraţiei şi normele referitoare la condiţia
străinului conferă cetăţeanului român, care participă la acest
program, cadrul juridic al drepturilor şi obligaţiilor sale, dar şi ale
angajatorului cu care a încheiat contractul de muncă.
Art. 2 al acestui act normativ garantează tuturor lucrătorilor
străini cu şedere în mod regulat pe teritoriul Italiei tratament egal şi
deplină egalitate în drepturi cu lucrătorii italieni. Tot aici se arată că
lucrătorul străin este ţinut sub observarea îndatoririlor prevăzute de
normele în vigoare:

Art.2
(Drepturile şi obligaţiile străinului)

1. Străinului prezent la frontiera sau pe teritoriul Statului îi


sunt recunoscute drepturile fundamentale ale persoanei
fizice prevăzute în normele de drept interne, si in
conventiile internaţionale recunoscute.
2. Străinul cu şedere regulată pe teritoriul Statului se bucură
de drepturi în materie civile atribuite cetăţeanului italian,
exceptând situaţiile când convenţiile internaţionale în
vigoare în Italia şi prezentul text unic dispun in mod divers.
În cazurile în care prezentul text unic sau convenţiile
internaţionale prevăd condiţii de reciprocitate, aceasta este
certificata după criteriile şi modalităţile prevăzute de
regulamentul de punere în practică.
3. Republica Italiana, la punerea în practică a convenţiei OIL
nr.143 din 24.06.1975,rectificată de L 158 din 10.04.1981
garantează tuturor lucrătorilor străini cu şedere în mod
regulat pe teritoriu şi familiilor lor tratament egal şi deplină
egalitate în drepturi cu lucrătorii italieni.
5
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

4. Străinul cu şedere regulată participă la viaţa publică locală.


5. Străinului îi este recunoscută paritatea tratamentului cu
cetăţeanul italian relativ la protecţia juridică de drepturi şi
de interese legitime, în raporturile cu administraţia publică
şi cu accesul la serviciile publice, în limitele şi modurile
prevăzute de lege.
6. Cu scopul comunicării străinului a prevederilor privitoare
la intrare, şedere şi expulzare, actele vor fi traduse chiar şi
sintetic, într-o limbă pe înţelesul destinatarului sau, când nu
este posibil, în limba franceză, engleză sau spaniolă, de
preferinţă în cea indicată de cel interesat.
7. Protecţia diplomatică se exercită în limitele şi formele
prevăzute de normele de drept internaţional. În afara unor
motive foarte întemeiate ce ţin de justiţie, ordine publică şi
siguranţă naţională, orice străin prezent în Italia, are
dreptul de a lua contact cu autoritatea tării al cărui cetăţean
este. Autoritatea juridică , autoritatea de siguranţă publică
şi orice altă oficialitate publică au obligaţia de a informa, în
modurile şi în termenele prevăzute de regulamentul de
punere în aplicare, reprezentanţa diplomatică şi consulară
cea mai apropiată ţării căreia îi aparţine străinul, în orice
caz în care ele au procedat la adoptarea faţă de aceştia, de
prevederi în materie de libertate personală, de părăsire a
teritoriului statului, de ocrotire de minori sau, în caz de
deces al străinului sau de adăpost medical de urgenţă şi au
deasemenea obligaţia de a face să parvină acestor
reprezentanţe de documente şi obiecte care nu trebuie să fie
reţinute din motive prevăzute de lege. Nu este cazul celor de
mai sus când este vorba de străinii cu cerere de azil, de
străinii cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, sau de
străinii împotriva cărora s-au adoptat măsuri de protecţie
temporară pentru motive umanitare.
8. Acordurile internaţionale stipulate pentru finalizarea celor
prevăzute de art. 11, alin. 4, pot stabili situaţii juridice mai
favorabile pentru cetăţenii Statului interesaţi în programe
speciale de cooperare pentru prevenirea şi limitarea
imigraţiei clandestine.

6
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

9. Străinul prezent pe teritoriul italian este ţinut sub


observarea îndatoririlor prevăzute de normativele în
vigoare.

Art. 3 face referire la politicile de migraţie adoptate de statul


italian, astfel că regiunile , provinciile şi alte entităţi locale, adoptă
măsurile de prevedere pentru atingerea obiectivului de a înlătura
obstacolele care, în fapt, împiedică recunoaşterea deplină a drepturilor
şi intereselor recunoscute străinilor pe teritoriul Statului şi, în
particular, celor legate de limbă, integrare socială, cu respectarea
drepturilor fundamentale ale omului.

Oportunităţile şi obligaţiile cetăţeanului străin care lucrează pe


teritoriul acestui stat sunt prevăzute de art. 6 al actului normativ la
care am făcut referire, precum şi sancţiunile la care este supus un
lucrător străin care refuză să prezinte documentele de identitate la
solicitarea autorităţilor:
Art.6

(Oportunităţi şi obligaţii proprii şederii)

1. Permisul de şedere emis pentru munca secundară, munca


autonomă şi familială poate fi utilizat şi pentru alte activităţi
premise. Acela emis pentru studiu şi formare poate fi schimbat,
oricum înainte de scadenţă, în permis de şedere pentru motive de
muncă în cadrul cotelor stabilite la art.3 alin 4 după modalităţile
prevăzute de regulamentul de punere în practică.
2. Excepţie fac măsurile de prevedere privitoare la activităţile
sportive şi recreative cu caracter temporar şi pentru cele inerente
actelor de stare civilă sau de acces la serviciile publice, documentele
proprii şederii ca acelea de la art.5 alin.8, trebuie să fie prezentate
oficiilor de administraţie publică cu scopul eliberării de licenţe,
autorizaţii, înregistrări şi alte măsuri de prevedere ale intereselor
străinului oricum denumite.
3. Străinul care,la cererea oficialilor şi a agenţilor de siguranţă
publică nu prezintă fără un motiv justificat paşaportul sau alt
document de identificare sau permisul sau carnetul de şedere, este

7
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

pedepsit cu arest de până la 6 luni şi cu amendă de până la 800.000


lire.
4. În cazul existenţei dubiilor cu privire la identitatea
personală a străinului, acesta poate fi supus observării
semnalamentelor.
5. Pentru verificările prevazute de prezentul text unic sau de
regulamentul de punere în practică, autoritatea de siguranţă
publică, când sunt motive întemeiate, cere străinilor informaţii şi
acte probatoare privind dispunerea de un venit , de loc de muncă
sau de alte surse legitime, suficiente propriei sustineri si a
prietenilor cu care convietuieste pe teritoriul statului.
6. În afara cazului când e stabilit de legile militare, prefectul
poate interzice străinilor şederea în comunele sau localităţile care au
legatură cu apărarea militară a statului. Aceste interdicţii sunt
comunicate străinilor prin intermediul autorităţii locale de
siguranţă publică sau al avizelor publice. Străinii care încalca
interdicţia pot fi îndepartăţi prin intermediul forţei publice.
7. Înregistrările şi modificările în registrul de stare civilă al
străinului cu şedere regulată sunt efectuate în aceleaşi condiţii ca şi
la cetăţenii italieni în modalităţile prevăzute de regulamentul de
punere în practică. În orice caz, locuinţa străinului se consideră
obişnuită şi în cazul găzduirii pe baza de documente pentru mai
mult de trei luni la un centru de primire. Oficiul comunică chesturii
competente existenţa unor înregistrări sau modificări.
8. În afara cazurilor de la alin.7, străinii care poposesc pe
teritoriul statului, trebuie să comunice chestorului competent din
teritoriu, în decurs de 15 zile succesive, eventualele modificări în
propriul domiciliu obişnuit.
9. Documentul de identificare pentru străini este emis în model
conform cu tipul aprobat prin decret al ministrului de interne. El nu
este valabil pentru expatriat, în afara faptului când este prevăzut în
mod diferit în convenţiile şi acordurile internaţionale.
10. Împotriva celor prevĂzute de cele de la art.5 şi de
prezentul articol este admis recursul la tribunalul administrativ
regional competent.

8
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

Pentru ca un cetăţean străin să poată fi încadrat pe piaţa


muncii italiene, angajatorul este obligat să devină garantul intrării
solicitantului respectiv. Această procedură este prevăzută în art. 23:

Art. 23

(Prestaţie de garanţie pentru acces la lucru)

1. Cetăţeanul italian sau străin cu şedere regulată care


intenţionează să devină garantul intrării unui străin,
pentru a fi de acord cu integrarea lui pe piaţa
muncii, trebuie să prezinte în termen de 60 zile de la
publicarea hotărârilor ca acelea de la art. 3, alin. 4,
cererea specială nominală, la chestura provinciei
de rezidenţă, a cărui autorizaţie de intrare constituie
titlu pentru eliberarea vizei de integrare. Petentul
trebuie să demonstreze că poate în mod efectiv să
asigure cazarea străinului, acoperirea costurilor
pentru susţinere şi asistenţa sanitară pe durata
permisului de şedere.Autorizarea de intrare e
acordată, dacă există celelalte calităţi cerute pentru
intrare, în limitele cotelor stabilite şi urmând
modalităţile cuprinse în hotărârile de punere în
practică a documentului programatic pentru intrări
pentru lucru şi trebuie utilizate în maximum 6 luni
de la prezentarea cererii. Ea permite a se obţine,
după înscrierea pe listele de ocupare, a unui permis
de şedere valabil un an, cu scopul integrării pe piaţa
muncii.
2. Sunt admişi să ofere garanţiile ca acelea de la alin. 1,
regiunile, societăţile locale şi asociaţiile profesionale
şi sindicale, societăţile şi asociaţiile de voluntariat
operante în sectorul de imigraţie de cel puţin trei
ani, dispunând de capacităţi patrimoniale şi
organizatorice specificate prin regulamentul de
adoptare prin decret al Ministrului pentru
solidaritate socială, în acord cu Ministrul de interne
şi al Muncii şi prevederilor sociale. Acelaşi
regulament poate prevedea întocmirea şi

9
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

modalităţile de ţinere a unui catalog al societăţilor şi


asociaţiilor acceptate să ofere garanţia de mai sus
3. Oferirea garanţiei pentru accesul la muncă este
admisă urmând modalităţile indicate în
regulamentul de punere în practică, care stabileşte
în mod particular numărul maxim de garanţii pe
care fiecare subiect îl poate oferi într-un an.
4. După trecerea termenului de 60 zile de la publicarea
hotărârilor ca acelea de la art. 3, alin. 4, în limitele şi
urmând modalităţile stabilite de hotărârile
respective, vizele de intrare pentru integrarea pe
piaţa muncii sunt eliberate la cererea lucrătorilor
străini rezidenţi în exterior şi înscrişi pe listele
speciale ţinute de reprezentanţele diplomatice sau
consulare italiene, prin clasificare bazată pe
prioritatea înscrierii. Regulamentul de punere în
practică stabileşte condiţiile pentru obţinerea vizei
ca aceea de la prezentul aliniat.

Art. 26 reglementează drepturile şi obligaţiile cetăţenilor


străini de intrare şi şedere pentru muncă autonomă:
Art. 23

(Prestaţie de garanţie pentru acces la lucru)

5. Cetăţeanul italian sau străin cu şedere regulată care


intenţionează să devină garantul intrării unui străin, pentru a fi de
acord cu integrarea lui pe piaţa muncii, trebuie să prezinte în
termen de 60 zile de la publicarea hotărârilor ca acelea de la art. 3,
alin. 4, cererea specială nominală, la chestura provinciei de
rezidenţă, a cărui autorizaţie de intrare constituie titlu pentru
eliberarea vizei de integrare. Petentul trebuie să demonstreze că
poate în mod efectiv să asigure cazarea străinului, acoperirea
costurilor pentru susţinere şi asistenţa sanitară pe durata
permisului de şedere.Autorizarea de intrare e acordată, dacă există
celelalte calităţi cerute pentru intrare, în limitele cotelor stabilite şi
urmând modalităţile cuprinse în hotărârile de punere în practică a
10
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

documentului programatic pentru intrări pentru lucru şi trebuie


utilizate în maximum 6 luni de la prezentarea cererii. Ea permite a
se obţine, după înscrierea pe listele de ocupare, a unui permis de
şedere valabil un an, cu scopul integrării pe piaţa muncii.
6. Sunt admişi să ofere garanţiile ca acelea de la alin. 1,
regiunile, societăţile locale şi asociaţiile profesionale şi
sindicale, societăţile şi asociaţiile de voluntariat
operante în sectorul de imigraţie de cel puţin trei ani,
dispunând de capacităţi patrimoniale şi organizatorice
specificate prin regulamentul de adoptare prin decret
al Ministrului pentru solidaritate socială, în acord cu
Ministrul de interne şi al Muncii şi prevederilor
sociale. Acelaşi regulament poate prevedea întocmirea
şi modalităţile de ţinere a unui catalog al societăţilor şi
asociaţiilor acceptate să ofere garanţia de mai sus
7. Oferirea garanţiei pentru accesul la muncă este
admisă urmând modalităţile indicate în
regulamentul de punere în practică, care stabileşte
în mod particular numărul maxim de garanţii pe
care fiecare subiect îl poate oferi într-un an.
8. După trecerea termenului de 60 zile de la publicarea
hotărârilor ca acelea de la art. 3, alin. 4, în limitele şi
urmând modalităţile stabilite de hotărârile
respective, vizele de intrare pentru integrarea pe
piaţa muncii sunt eliberate la cererea lucrătorilor
străini rezidenţi în exterior şi înscrişi pe listele
speciale ţinute de reprezentanţele diplomatice sau
consulare italiene, prin clasificare bazată pe
prioritatea înscrierii. Regulamentul de punere în
practică stabileşte condiţiile pentru obţinerea vizei
ca aceea de la prezentul aliniat.

11
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

Străinii care au permis de şedere sau carnet de şedere pentru


o durată nu mai mică de un an, emis pentru muncă secundară sau
pentru muncă autonomă au dreptul, potrivit art. 28 şi art. 29, la
menţinerea sau refacerea unităţii familiale:
Art 28
(Dreptul la unitate familială)

1. Dreptul la menţinerea sau la refacerea unităţii familiale a


străinilor este recunoscut, în condiţiile prevăzute de prezentul text
unic străinilor titulari ai permisului de şedere sau de carnet de
şedere pentru o durată nu mai mică de un an, emis pentru muncă
secundară sau pentru muncă autonomă sau azil, pentru studiu sau
din motive religioase.
2. Membrilor de familie străini ai cetaţenilor italieni sau ai
unor state aparţinând U.E. continându-se a se aplica dispoziţiile
decretului n. 1656 al Preşedintelui Republicii / 30.12.1965, cu
excepţia celor mai favorabile ale prezentului text unic sau ale
regulamentului de punere în practică.
3. În toate procedurile administrative şi jurisdicţionale
finalizate prin asigurarea dreptului la unitate familială şi privitoare
la minori, trebuie luat în considerare cu prioritate interesul
copilului, conform cu cele prevazute de art. 3 alin.1, al Convenţiei
privind drepturile copiilor din 20.11.1989, ratificată şi pusă în
practică în sensul legii n.176/ 27.05.1991.

Art.29
(Reunire familială)

1. Străinul poate cere reunirea pentru următorii apropiaţi :


a) soţ nelegal divorţat
b) fii minori aflaţi in ocrotire, chiar al soţului (soţiei) sau
născuţi în afara căsătoriei, necăsatoriţi sau divorţaţi, cu condiţia ca
celălat părinte, atâta timp cât există, să-şi dea acordul ;
c) părinţi aflaţi în răspundere ;
d) părinţi până la al treilea grad, aflaţi în răspundere, inapţi de
muncă, dupa legea italiana.
2. Cu scopul reunirii, se considera minori fii de varsta mai
mica de 18 ani. Minorii adoptati sau incredintaţi în tutela sunt
asimilaţi fiilor.

12
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

3.In afara de situatia cand este vorba de refugiati, strainul care


cere reunirea trebuie sa demonstreze disponibilitatile de :
a) adapost care sa se incadreze in parametri minimi prevazuti
de legile regionale pentru locuinta de edilitate rezidentiala publica,
sau, in cazul unui fiu de varsta mai mica de 14 ani, urmand pe unul
din parinti, in consens cu titularul casei in care minorul va locui
efectiv ;
b) un venit anual provenit din afaceri licite de valoare nu mai
mica decat alocatiile sociale, daca se cere reintegrarea unui singur
membru familial, nu mai mica decat dublul valorii alocatiilor sociale
pentru doi sau trei membri familiali, sau decat triplul lor, daca e
vorba de patru sau mai multi membri. Cu scopul determinarii
venitului se tine cont de venitul anual total ai apropiatilor familiali
convietuind cu petitionarul.
4. Este permisa intrarea, membrilor familiali cu care este
posibil de realizat reunirea , cu conditia mentinerii conditiilor
privind disponibilitatile de cazare si de venit asa cum sunt ele
prevazute la alin.3.urmand pe strainul titular de carnet de sedere
sau al unei vize de intrare pentru munca subordonata relativ la
contracte pe durata nu mai mica de un an, sau pentru munca
autonoma neocazionala sau pentru studiu sau din motive religioase
5. In afara celor prevazute de art. 28 alin.2, se accepta intrarea
membrilor familiali cu care se poate realize reunirea, urmandu-l pe
cetateanul Italian sau comunitar.
6. Exceptand ceea ce dispune art.4, alin. 6, este permisa
intrarea, pentru reunirea cu fiul minor asezat in mod permanent in
Italia, a parintelui natural care
demonstreaza, in timp de un an de la intrarea in Italia, ca dispune
de adapost si venit asa cum prevede alin.3.
7. Cererea de permis pentru reunire familiala, continand
documentatia de mai sus, este prezentata la chestura din zona in
care se gaseste locuinta petitionarului, care elibereaza copia
contrasemnata cu timbru papal si sigla angajatului insarcinat cu
primirea. Chestorul, verificand existenta conditiilor, asa cum
prevede prezentul articol, emite masura de prevedere ceruta, sau
refuzul permisului.
8. La trecerea a 90 zile de la cererea de eliberare a permisului,
cel interesat poate obtine viza de intrare direct de la reprezentantele

13
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

si consulare italiene, atasata copiei actelor semnata de chestura, din


care rezulta data prezentarii cererii si a documentatiei respective.
9. Reprezentantele diplomatice si consulare italiene elibereaza
deasemenea viza de intrare asa cum este prevazut la alin. 5.

Lucrătorii străini au dreptul la asistenţă socială şi asistenţă


medicală şi obligaţia de a se înscrie la serviciul medical naţional:
Art. 34
(Asistenta pentru strainii
inscrisi la Serviciul medical national)

1. Au obligatia la inscriere la serviciul medical national si au


tratament egal in drepturi si obligatii ca si catatenii italieni, in ceea
ce priveste obligatiile contributive, asistenta acordata in Italia de
serviciul medical national si la valabilitatea sa temporala :
a) strainii cu sedere regulata care desfasoara activitati
regulate de munca secundara sau autonoma sau sunt inscrisi pe
listele de ocupare :
b) strainii cu sedere regulata sau care au cerut eliberarea
permisului, pentru munca secundara, munca autonoma, pentru
motive familiale, azil politic, pentru azil umanitar, pentru cerere de
azil, in asteptarea adoptiunii, pentru a fi incredintat, pentru
dobandirea cetateniei.
2. Asistenta medicala priveste deasemenea pe membri de
familie aflati in grija si cu sedere regulata. In sprijinul inscrierii la
serviciul medical national ai minorilor de straini inscrisi la
serviciul medical national este asigurat acelasi tratament cu minorii
inscrisi.
3. Strainul cu sedere regulata, care nu intra la categoriile
indicate la alin. 1si2, trebuie sa se asigure impotriva riscului de
boala, accident si maternitate prin intermediul unei polite de
asigurare speciala incheiata cu un institut italian sau strain,
valabila pe teritoriu national, sau prin intermediul inscrierii la
serviciul medical national valabil si pentru membri de familie in
ingrijire. Pentru inscrierea la serviciul medical national trebuie sa
fie adusa cu titlu de participare la cheltuieli o contributie anuala, de
valoare procentuala egala cu cea prevazuta pentru cetatenii italieni,
ca venit total obtinut in anul precedent in Italia si in exterior.

14
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

Cresterea contributiei e determinata prin decret al Ministrului


sanatatii, in acord cu Ministrul tezaurului, bugetului si programarii
economice si nu poate fi mai mic decat contributia minima
prevazuta de normele in vigoare.
4. Inscrierea voluntara la serviciul medical national poate fi
deasemenea ceruta :
a) de strainii cu sedere in Italia titulari ai permisului de
sedere pentru studiu ;
b) de strainii cu sedere regulata ‘’ angajati in acelasi fel’’,
in sensul acordului european de ‘’angajare in acelasi fel’’, adoptat la
Strasbourg
la 24.11.1969, ratificat si pus in practica dupa legea N. 304/
18.05.1973.
5. Subiectii ca cei de la alin.4 trebuie sa aduca cu titlu de
participare la cheltuieli, o contributie anuala forfetara de valoare si
urmand modalitatile prevazute de decretul ca cel de la alin.3.
6. Contributia pentru straini aratata la alin. 4 literele a) si b)
nu e valabila pentru membri familiei in intretinere.
7. Strainul asigurat la serviciul sanitar national e inscris pe
organizatia medicala locala din comuna in care locuieste dupa
modalitatile prevazute de regulamentul de punere in practica.

În continuare vă prezentăm Legea 189 din 2002 art. 33,


cunoscută ca Legea Bossi – Fini, care prevede reglementarea situaţiei
cetăţenilor străini care au întreprins activitate menajeră fără a deţine
permis de muncă pe teritoriul Italiei:
1. Oricine, in trei luni precedente datei intrarii in vigoare a
prezentei legi, a ocupat personal de origine
extracomunitara,destinandu-l activitatii de asistenta la
componentele familiale afectate de boala sau handicap care le
limiteaza autosuficienta sau la munca casnica de sustinere a
trebuintelor familiale, poate denunta,in doua luni de la data intrarii
in vigoare a prezentei legi existenta raportului de munca la oficiul-
prefectura al Guvernului din teritoriu prin intermediul prezentarii
declaratiei de emersiune in formele prevazute de prezentul articol.
Declaratia de emersiune este prezentata de petent pe propriile spese,
la oficiul postal. In ceea ce priveste data, este valabila cea de pe
timbrul oficiului postal acceptant. Denuntul este unul singur pentru
un nucleu familial.
15
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

2. Declaratia de emersiune contine la pedeapsa de


inadmisibilitate:
a) generalitati legate de patron si o declaratie care atesta
cetatenia italiana, sau, in orice caz, regularitatea prezentei sale in
Italia.
b) generalitati si informatii despre nationalitatea muncitorilor
ocupati.
c) tipologia si modalitatea de angajare
d) indicarea salariului cuvenit, de marime neinferioara celui
prevazut in contractul colectiv de munca la nivel national aflat in
vigoare.
3.Cu scopul bonitatii, la declaratia de emersiune sunt anexate :
a)dovada platii unei cotributii forfetare egale cu valoarea
trimestriala corespunzatoare raportului de munca declarat, fara
imputatii ulteriore de sume cu titlu de amenzi sau avantaje;
b)copia angajarii de stipulat cu prestatorul muncii,in termenii
alineatului 5, contractul de sedere prevazut de articolul 5 bis al
textului unic referitor la decretul legislative nr.286 din 1998,
introdus de art.6 al prezentei legi.
c)certificate medicale de boala sau handicap al membrului
familiei pentru care este destinat lucratorul. Acest certificat nu e
cerut in cazul in care lucratorul extracomunitar este destinat muncii
casnice de sustinere a trebuintelor familiale.
4. In termen de 20 zile successive receptiei declaratiei de la
art.1, oficiul prefectura teritorial competent al Guvernului verifica
admisibilitatea si bonitatea declaratiei iar chestura confirma daca
sunt intemeiate motive de a de opune unei eventuale eliberari a
permisului de sedere pe durata unui an, dand despre asta
comunicari prefecturii teritoriale a Guvernului, care asigura tinerea
unui registru informatizat a celor care au prezentat denuntul asa
cum este prevazut la art.1
5. In termen de 10 zile succesive comunicarii lipsei motivelor
oponente eliberarii permisului de sedere asa cum este prevazut la
art.4, oficiul prefectura teritorial competent al guvernului invita
partile sa se prezinte sa stipuleze contractul de sedere in formele
prevazute de prezenta lege si in conditiile continute in declararatia
de emersiune si pentru eliberarea in functie de context a permisului
de sedere, ramanand conditiile subiective ca cele de la art.4.
Permisul de sedere este reinnoibil dupa acceptul din partea

16
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

organului competent la probarea continuarii raportului de munca si


a regularitatii pozitiei de contribuabil a mainii de lucru ocupate.
Lipsa prezentarii din partea partilor comporta arhivarea
procedeului respectiv.
6. Patronii care depun declaratia de emersiune a muncii
neregulate in sensul art.1-la 5 nu sunt pasibili de pedeapsa pentru
violarea normelor relative la permisul de sedere, la munca, si cu
character financiar, cuprinse inaintea datei intrarii in vigoare a
prezentei legi, in relatie cu ocuparea de muncitori extracomunitari
indicati in declaratia de emersiune prezentata. Ministrul muncii si
politicilor sociale stabileste prin decret propriu parametri de
salarizare si modalitatile de calcul si de corespondenta a sumelor cu
cele de la art. 3 litera a)ca si modalitatile pentru imputarea acelorasi
sume pentru a face fata organizarii si dezvoltarii sarcinilor ca acelea
din prezentul articol, sunt in relatie cu pozitia contributive a
muncitorului interesat in modul de garantare a echilibrului
financiar a gestiunilor relative prevazute. Ministrul, prin decret
propriu, stabileste si modalitatile de corespondenta a sumelor si
dobanzilor necesare pentru contributiile prevazute referitoare la
perioadele denuntate antecedente cu trei luni, asa cum este prevazut
la art.3.
7. Dispozitiile prezentului articol nu se aplica raporturilor de
munca care angajeaza prestatori de munca extracomunitari:
a)in ceea ce priveste pe cei impotriva carora s-a luat o masura
de expulzare din motive ce nu mai permit reinnoirea permisului de
sedere;
b)care sunt semnalati si in baza acordurilor si conventiilor in
vigoare in Italia, ca non admisi pe teritoriul Statului c)care sunt
denuntati pentru unul din infractiunile indicate in articolele 380 si
381 ale codului de procedura penala, cu exceptia procedurilor care
se incheie cu masura legislativa care exclude infractiunea sau
raspunderea asociatului, sau celor carora li se aplica o masura de
prevenire in afara, in orice caz a efectelor de reabilitare. Dispozitiile
prezentului articol nu constituie un impediment pentru expulazarea
strainilor declarati periculosi pentru siguranta Statului.
8. Oricine prezinta o declaratie falsa de emersiune in sensul
art.1, cu scpul de a eluda dispozitiile in materie de imigrare ale
prezentei legi, este pedepsit cu detentia de la doua la noua luni,
exceptand cazul cand fapta constituie infractiune mai grava.

17
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

IV . Caracteristicile unei oferte ferme de muncă din


parte unui angajator

Orice solicitant care se adresează Oficiului pentru


Migraţia Forţei de Muncă sau unui agent de mediere privat trebuie
să ţină cont de fermitatea ofertei pentru care urmează să semneze
un contract de muncă. Art.10 lit.2 din Legea 156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate arată că
sunt considerate ferme ofertele de locuri de muncă făcute de
angajatori, persoane juridice sau persoane fizice străine, care
cuprind următoarele elemente cu caracter minimal:
a) condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de
reangajare, durata şi natura angajării;
b) funcţia, meseria sau categoria profesională, tariful orar,
salariul, sporurile, alocaţiile, cazurile în care pot fi urmărite
drepturile salariale, durata timpului de muncă şi de repaus, orele
suplimentare, concediul de odihnă plătit, condiţiile de muncă,
măsuri de protecţie şi securitate a muncii;
c) datele de plată a salariului;
d) posibilitatea acordării de indemnizaţii pentru întreţinerea
familiei angajatului aflată în România şi transferul salariului şi al
indemnizaţiei în România;
e) acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul
accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale;
f) obligaţiile angajaţilor români în străinătate;
g) condiţiile de locuit, de cazare sau, după caz, de închiriere a
unei locuinţe şi de asigurare a hranei;
h) asigurarea formalităţilor, suportarea cheltuielilor şi
stabilirea condiţiilor de transport din România în statul în care se
asigură ofertele de locuri de muncă şi retur pentru angajaţii români
şi membrii de familie care îi însoţesc sau îi vizitează;
i) fiscalitatea şi alte contribuţii care grevează asupra
veniturilor angajaţilor, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau
a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale.

18
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

VI. Informaţii privind cultura şi civilizaţia Republicii


Italiene

Italia are o populaţie de peste 57 de milioane de locuitori


este divizată în 20 de regiuni administrative. Data de 2 iunie
reprezintă aniversarea prin care s-a proclamat republica – 1946.
Această ţară cuprinde partea continentală, formată din
versantul intern al arcului Alpilor şi din Câmpia Padului, şi o alta
peninsulară, reprezentată de lanţul muntos al Apeninilor, de dealuri
şi de înguste câmpii litorale, adăugându-se o serie de insule, între
care Sardinia, Sicilia, Elba ş.a..
În Nordul Italiei clima este continentală, cu ierni relativ reci
şi veri călduroase, şi mediteraneană în Italia peninsulară, cu veri
secetoase şi calde şi ierni ploioase şi blânde.
Peste 30 de milioane de italieni sunt cetăţeni ai altor ţări.
Populaţia este concentrată în mare parte în jumătatea nordică, în
triunghiul Genova – Florenţa – Livorno, Roma şi împrejurimile. În
Sud, principala concentrare de populaţie este cea din jurul oraşului
Napoli.
Principalul cult religios este catolicismul.
La începutul mileniului 2 î. Hr. pătrunde în Italia primul
val indoeuropean, urmat, în secolul 12 – 11, de noi valuri italice.
Grecii întemeiază , în secolul 8 î. Hr., primele colonii în Sudul
peninsulei şi în Sicilia, numele de Italia datorându-li-se. Roma, o
obscură cetate din Latium, se emancipează, în 510/509 î. Hr., de sub
suzeranitatea etruscă, devine, în sec. 3 î. Hr., stăpânul întregii Italii.
Detronarea lui Romulus Augustus – 476 d. Hr. –de către căpetenia
germanică Odoacru, marchează sfârşitul Imperiuli Roman de
Apus. În timpul împăratului Otto I ( 936 – 973), Italia de Nord şi
Centrală sunt incluse în Imperiul Romano-German care, în 1075-
1122, se află în conflict cu papalitatea. Centre economice
înfloritoare în sec. 13-15, oraşele- state, cu regim republican –
Veneţia, Genova, Florenţa, Milano – devin patria umanismului şi
Renaşterii. Între 1494 şi 1559, Italia este câmp de bătălie între
Franţa şi Spania, pacea de la Cateau-Cambresis lăsând cea mai
mare parte a peninsulei spaniolilor, tratatele de la Utrecht şi
19
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

Rastattr acordând-o apoi habsburgilor austrieci. În urma războiului


franco-piemontezo-austriac ( 1859), Lombardia se uneşte cu
Piemontul, iar Victor Emmanuel II din dinastia de Savoia se
proclamă în 1861 rege al Italiei.
În 1915, Italia se alătură, în primul război mondial,
Antantei. Prin “marşul asupra Romei” -1922, Benito Mussolini
devine şeful guvernului instaurând regimul fascist. Împreună cu
Hitler, Mussolini creează Axa Berlin-Roma. Italia se alătură
Germaniei în cel de-al doilea război mondial, atacând Franţa,
Grecia, iugoslavia şi participă la războiul împotriva URSS.
Impotriva regimului mussolian ia naştere o mişcare de rezistenţă în
care se remarcă Partidul comunist Italian. După debarcarea anglo-
americană din sicilia – 1943 -, Mussolini este înlăturat de la putere,
iar Italia declară război germaniei. La 28. 04. 1945, Italia se declară
republică.

20
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXE

21
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR.1

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI PA ŞAPORT


DE TIP NOU

1. Actul de identitate în original şi copie xerox,


2. Certificat de naştere în original şi copie xerox,
3. Chitanţe CEC – 315. 000 şi 547.000 lei,
4. Paşaportul anterior – după caz,
5. Cerere tip,
6. Una fişă anexă,
7. Fotografiile se realizează prin scanarea imaginii solicitantului la
ghişeul unde se depun actele.

În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei este necesară


prezentarea certificatului de căsătorie în copie şi în original.
În cazul schimbării numelui ca urmare a divorţului este necesară
prezentarea hotărârii judecătoreşti în copie şi în original.
În cazul schimbării numelui la cerere este necesară prezentarea
deciziei administrative în copie şi în original.

Notă:
• Actele se depun personal iar paşaportul se ridică numai de
către titular, care va semna de primire ;
• Adeverinţele de identitate nu vor fi luate în considerare la
depunerea actelor, cu menţiunea lipsă acte stare civilă.

Program depunere cereri la sediul Serviciului de paşapoarte al Municipiului


Bucureşti – str. Nicolae Iorga nr. 27 – 29

Luni,Joi 8,30 – 15,00


Marţi 8,30 – 13,00 15,00 – 19,00
Miercuri, Vineri 8,30 – 13, 00

Persoanele domiciliate în municipiul Bucureşti pot depune cererile


pentru eliberarea paşapoartelor de tip nou şi la ghişeele special amenajate,
amplasate în incinta secţiilor de poliţie de sector.
Termenul legal de eliberare a paşaportului model nou este de 20 de zile.
Pentru situaţii cum ar fi :
• Îmbolnăvirea gravă ori decesul unei rude apropiate din străinătate,
• Efectuarea unui tratament medical de urgenţă,
22
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

• Citarea într-un proces ce are loc în străinătate sau în alte situaţii


temeinic justificate, noile paşapoarte pot fi eliberate şi în regim de
urgenţă, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii.

23
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR. 2

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI CAZIER


JUDICIAR

- Buletin sau carte de identitate,


- Timbru fiscal în valoare de 2. 000 lei,
- Taxă de urgenţă – 50. 000 lei, documentul urmând a fi eliberat în
termen de 3 zile.

Documentul este eliberat de secţia de poliţie din raza de domiciliu a


solicitantului.

24
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR. 3

PROCEDURA DE VIZĂRI, LEGALIZĂRI ŞI SUPRALEGALIZĂRI


A DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE A ŞCOLILOR POSTLICEALE
SANITARE
Etapele de parcurgere:

I. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Vizarea actelor de studii se realizează la Centrul Naţional de


Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
Actele care sunt admise la vizare:

1. DIPLOME (doar cele EMISE DE M.E.C.) – de capacitate, bacalaureat,


postliceale, certificat de calificare profesionala, colegiu, licenta, master,
postuniversitare, doctorat – TOATE ACESTE DIPLOME TREBUIE SA FIE
ELIBERATE DE INSTITUTII ACREDITATE, SUB ANTET PROPRIU.

2. FOI MATRICOLE – pentru studii preuniversitare (doar scoli din reteaua


M.E.C.), pentru studii universitare (însotite de diplomele a caror anexa o
constituie); nu se vizeaza foile matricole eliberate de institutii de învatamânt
particulare NEACREDITATE.

3. PROGRAMELE ANALITICE –pentru învatamânt superior, numai


însotite de diploma şi foaia matricola şi doar pentru institutii acreditate.

4. NUMARUL DE ORE (planul de învatamânt) – PENTRU PREUNIVERSITAR


– numai cele eliberate de institutiile acreditate.

Actele necesare aplicarii VIZEI PE ACTELE DE STUDII:

1. Cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii, prin care se solicita


vizarea actului de studii – cererea este tip;
2. Numar de la registratura (Str. Spiru Haret, nr. 12 - dupa verificarea
actelor)
3. Un act de identitate al titularului diplomei (buletin, certificat de nastere)
VIZAREA POATE FI FACUTA DOAR DE TITULAR SAU ÎN MOD EXCEPTIONAL O
RUDA (TREBUIE DOVEDIT GRADUL DE RUDENIE) PRIN PROCURA SPECIALA
(ELIBERATA DE UN OFICIU CONSULAR AL ROMÂNIEI ÎN STRAINATATE) +
COPIE ACT IDENTITATE TITULAR
PENTRU CETATENII STRAINI VIZAREA SE FACE PERSONAL SAU PRIN
INTERMEDIUL INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT EMITENTE
4. Actul de studii ce urmeaza a fi vizat, în ORIGINAL.

25
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

5. Pentru diplomele si certificatele eliberate în învatamântul preuniversitar


actele de studii vor fi însotite de o adeverinta de autenticitate din partea
institutiei emitente, vizata de Inspectoratul Scolar.
6. Copie dupa certificatul de casatorie (când a avut loc o schimbare a
numelui)
Sumele percepute pentru vizarea actelor de studii sunt:
- 50.000 lei cererea si
- 200.000 lei pentru fiecare act vizat.

ATENŢIE !

Pentru asistenţii medicali care solicită vizarea actelor de studii


este obligatorie prezentarea unei adeverinţe din partea angajatorului străin
sau contractul de muncă.

Programările se fac numai telefonic la telefon: 3.15. 26. 80 sau


3.14. 26. 80 interior 498.

Adresa: str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.

II. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Directia Relatii Consulare


Adresa: Aleea Alexandru nr. 24, sector 1, Bucuresti
Telefon: (401) 231.93.55; 231.93.56; 231.93.57
Fax: (401) 231.93.54
E-mail: dco@mae.ro

Documentele vizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării se


apostilează la Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Relaţii Conmsulare.

Actele necesare apostilării:

1. documentele vizate la M.E.C.


2. taxă la C.E.C. sau Trezorerie de 200. 200 lei înmulţit cu numărul de
documente înaintate spre apostilare şi 30. 000 lei.

26
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

III. CENTRU DE TRADUCERE AUTORIZAT DE MINISTERUL


JUSTIŢIEI

Documentele apostilate la Ministerul Afacerilor Externe trebuie


traduse în limba italiană la un centru de traducere autorizat de Ministerul
Justiţiei. Preţul variază între 250. 000 – 400.000 lei fila.

IV. CABINET NOTARIAL

Legalizarea documentelor traduse se efecuează la un cabinet


notarial. Preţul variază între 150. 000 – 200. 000 lei pentru fiecare document.

V. MINISTERUL JUSTIŢIEI

Supralegalizarea documentelor traduse la un cabinet autorizat şi


legalizate ulterior la un cabinet notarial se realizează de către Ministerul
Justiţiei. Fiecare document supus supralegalizării trbuie să fie însoţit de câte
un timbru judiciar în valoare de 1. 500 lei.
Supralegalizarea se realizează în ziua depunerii cererii.

Adresa: Blvd. Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucureşti


Telefon de contact: 3.14.44.06 interior 2277

27
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR.4

Documentele necesare la Ambasada Italiei pentru eliberarea unei declaraţii de


valoare pentru un titlu de studiu sau profesional românesc

Documentele necesare pentru eliberarea unei declaraţii de valoare pentru


un titlu de studiu sunt:
1. Titlul de studiu (Diplomă, Certificat, Atestat, etc.) in original, legalizat:
a) de către Ministerul sub a carui autoritate a fost eliberat (Ministerul
Educaţiei si Cercetării, Ministerul Sănătăţii etc.):
b) cu Apostilă, de către Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor
Externe (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961);
2. Copie (metoda Xerox), a actului de studiu original (legalizat în prealabil de
Ministerul Afacerilor Externe), legalizată:
a) de către un Notar Public
b) cu Apostilă de catre Ministerul Justiţiei (Convenţia de la Haga din 5
octombrie 1961)
3. Traducerea in limba italiană, a respectivei Diplome, efectuata de către un
traducator autorizat, legalizată conform descrierii de la punctul 2;
4. Fotocopii, atât ale documentelor originale cât şi ale copiilor (legalizate cu
apostilă de catre Ministerul Justiţiei) si ale traducerilor in limba italiană,
în care să fie lizibile legalizarile instituţiilor descrise mai sus;

Pentru toate titlurile de studiu care presupun absolvirea unui ciclu de studiu
precedent (ex.: Diploma de absolvire a Şcolii Postliceale, Diploma de Licenţă
etc.), se va aduce si acel titlu de studiu (ex.:Diploma de Bacalaureat), cu
legalizarile si traducerile prezentate mai sus.

Notă : In cazul Declaraţiei de Valoare pentru Diploma de Licenţă vor fi


necesare, suplimentar, urmatoarele documente:
5. Programa Analitică, în original, legalizată:
a) de către Ministerul Educaţiei si Cercetării;
b) cu Apostilă, de către Direcţia Consulară a Ministerului
Afacerilor Externe (Convenţia de la Haga din 5 octombrie
1961);
6. Foaie Matricolă, în original, legalizată conform descrierii de la punctul
5;
7. Traduceri în limba italiană (efectuate de către un traducător autorizat)
atât a Foii Matricole cât şi a Programei Analitice, legalizate conform
descrierii de la punctul 2;

Taxa eliberarii unei Declaraţii de Valoare este de 30,990 euro, echivalentul a


961.000 lei

28
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR. 5

MODEL
Recunoastere de Ministerul Sanatatii din Italia a unei asistente medicale din
Romania in scopul exercitarii acestei calificari pe teritoriul Italiei

Data………………….
MINISTERUL SANATATII
DEPARTAMENTUL PRIVIND ORDINEA SANITARA, CERCETARE
ŞI ORGANIZARE A MINISTERULUI
DIRECTIA GENERALA A RESURSELOR UMANE ŞI PROFESIILOR
SANITARE

DIRECTORUL GENERAL
În baza cererii cu care doamna ……………………….a solicitat recunoaşterea
titlului de asistent medical generalist obţinut în Romania pentru a exercita în
Italia profesia de asistent medical.
În baza decretului legislativ din 25.07.1998 nr.286 referitor la textul unic al
dispozitiilor referitoare la disciplina imigrării şi norme privind condiţia
străinului
În baza decretului Preşedintelui republicii din 31.08.1999 nr.394 care
stabileşte modalităţile, condiţiile şi limitele temporare pentru autorizarea
exercitării în Italia, de către cetăţenii necomunitari, a profesiilor şi
recunoaşterea respecttivelor titluri
În special în baza art. 49 şi 50 din art. 394 din 1999 care reglementează
recunoaşterea titlurilor profesionale ce permit exercitarea unei profesii
sanitare, obţinute într-o ţară necomunitară de către cetăţeni necomunitari
Având în vedere cererea privind recunoaşterea unui titlu identic şi altele
pentru care deja s-a prevăzut în precedentele conferinţe servicii, se pot aplica
dispozitiile continute de al. 8 din art. 12 din DL 27.01.1992, nr. 115 şi al. 9 din
art.14 din DL 02.05.1994 nr.319.
Se reţine astfel cererea
În baza decretului legislativ din 03.02.1993 nr.29 şi modificările ulterioare

SE DECRETĂ
1. titlul de asistent medical generalist obţinut în anul ……… în cadrul şcolii
postliceale sanitare din ……….. (Romania) de către
doamna……………………., născută în …………….. ……(Romania la data
de ………………este recunoscut în scopul exercitării în Italia a profesiei de
asistent medical.
2. doamna ………….. este autorizată să exercite în Italia, ca lucrător
dependent, profesia de asistent medical, după ce fost înscrisă la colegiul

29
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

profesional competent şi în urma atestării din partea colegiului a


cunoştinţelor de limbă italiană şi dispozitiile speciale care reglementează
exercitarea profesiunilor în Italia.
3. Exercitarea profesiunii în baza titlului recunoscut prin prezentul decret
este consimţit exclusiv în cadrul cotelor stabilite conform art.3, al.4, din
DPR 25.07.1998 nr.286 şi pentru perioada de valabilitate şi conditiile
prevăzute de permisul de şedere
4. Prezentul decret este publicat în Gazeta oficială din Republica italiană
Director general
Dr……………..
Semnătură

30
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR. 6
MODEL DECRET RECUNOASTERE

GAZETA OFICIALĂ A REPUBLICII ITALIENE serie generala nr.11

DECRETUL din ……..

Recunoaşterea doamnei …………………………………a titlului de studiu


extern care permite exercitarea în Italia a profesiei de asistent medical.

DIRECTORUL GENERAL
Al departamentului privind ordinea sanitara, cercetare si organizarea
ministerului
Direcţia generala a resurselor umane si profesiilor sanitare

În baza cererii cu care doamna …………………………. a solicitat


recunoaşterea titlului de asistent medical generalist obţinut în Romania
pentru a exercita în Italia profesia de asistent medical.
În baza decretului legislativ din 25.07.1998 nr.286 referitor la textul unic al
dispozitiilor referitoare la disciplina imigrării şi norme privind condiţia
străinului
În baza decretului Preşedintelui republicii din 31.08.1999 nr.394 care
stabileşte modalităţile, condiţiile şi limitele temporare pentru autorizarea
exercitării în Italia, de către cetăţenii necomunitari, a profesiilor şi
recunoaşterea respecttivelor titluri
În special în baza art. 49 şi 50 din art. 394 din 1999 care reglementează
recunoaşterea titlurilor profesionale ce permit exercitarea unei profesii
sanitare, obţinute într-o ţară necomunitară de către cetăţeni necomunitari
Având în vedere cererea privind recunoaşterea unui titlu identic şi altele
pentru care deja s-a prevăzut în precedentele conferinţe servicii, se pot aplica
dispozitiile continute de al. 8 din art. 12 din DL 27.01.1992, nr. 115 şi al. 9 din
art.14 din DL 02.05.1994 nr.319.
Se reţine astfel cererea
În baza decretului legislativ din 03.02.1993 nr.29 şi modificările ulterioare

SE DECRETĂ
1. titlul de asistent medical generalist obţinut în anul …….. în cadrul şcolii
postliceale sanitare din ………... (Romania) de către doamna
……………………, născută în …………………….. (Romania) la data de
…………………….. este recunoscut în scopul exercitării în Italia a
profesiei de asistent medical.

31
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

2. doamna ………………..este autorizată să exercite în Italia, ca lucrător


dependent, profesia de asistent medical, după ce fost înscrisă la colegiul
profesional competent şi în urma atestării din partea colegiului a
cunoştinţelor de limbă italiană şi dispozitiile speciale care reglementează
exercitarea profesiunilor în Italia.
3. Exercitarea profesiunii în baza titlului recunoscut prin prezentul decret
este consimţit exclusiv în cadrul cotelor stabilite conform art.3, al.4, din
DPR 25.07.1998 nr.286 şi pentru perioada de valabilitate şi conditiile
prevăzute de permisul de şedere
4. Prezentul decret este publicat în Gazeta oficială din Republica italiană
……………………..
Director general
Mastrocola

32
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR. 7

MODEL

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ SUBORDONATĂ


(art.30, al.3, lit.b) din DPR nr.394/99)

ANGAJATORUL SAU ANTREPRENORUL PENTRU MUNCA LA


DOMICILIU
Firma Casa de sănătate oraşul Parma SpA
Sediul Parma, Piazza Athos Maestri 5
Activitatea casă de sănătate
Cod fiscal 00305320343

TITULARUL SAU REPREZENTANTUL LEGAL


Nume Salvi Pf.Avv. prenume Luciano
Născut în Parma data 04.01.1927 domiciliat în Parma
Via G.Rossi nr.29 cetăţenie italinaă

DATE PRIVIND LUCRĂTORUL


Nume ………….. prenume ……………..
Născută în …………… data ……………… domiciliul ……………..
……………. cetăţenie română

CONDIŢII CONTRACTUALE
Nivel funcţie competenţe profesionale
D asistent medical generalist corespunzătoare funcţiei

CCNL aplicat pentru personalul dependent al structurilor sanitare asociate


AIOP-ARIS

Locul activităţii ………………


Cazare – oraşul ……………….
Gratuită

Program de lucru durata contractului


Zilnic săptămânal determinată(1)
6 ore 36 ore 24 luni

(1) fiind vorba de ipoteza prevătură de lege sau CCNL, se va indica cu


exactitate motivul

Pentru alte condiţii economice şi normative se face referire la CCNL aplicat,


în mod special
33
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

Se garantează totodată cheltuielile de transport pentru întoarcerea în ţara de


origine

Părţile, confirmând că au înţeles să stipuleze un contract de muncă


subordonată în condiţiile de mai sus, declară că au luat cunoştinţă că
valabilitatea contractului depinde de unica condiţie a efectivei eliberări a
permisului de şedere de chestura competentă.
Casa de sănătate din ……………………….

Preşedinte
Semnătură …………………………

Semnătura lucrătorului în străinătate


Semnătură
Data 23.10.2002

În privinţa semnăturii angajatorului sau reprezentatnului legal, dacă nu au


fost depuse în prezenţa însărcinatului Dir.prov.de muncă în momentul
eliberării prezentului contract, se va anexa o fotocopie a actului de identitate
a persoanei interesate

CHESTURA DIN PARMA


Oficiul imigrări
Viză de intrare în Italia
Pentru muncă conform DPR AXI.31
Nr. 394 din 31.08.1999
Parma 06.11.2002

Pentru Chestor
Şef oficiu imigrări
Dr.Giuseppe Ferrari

34
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

ANEXA NR. 8
Vize de Muncă pentru Italia
(de scurtă sau lungă durată)

Permite intrarea, în scopul unei şederi de scurtă durată (până la 90 de zile)


sau de lungă durată pe perioadă determinată (până la maxim 365 de zile) sau
nedeterminată (99zile convenţionale), cetăţeanului român chemat să presteze
o muncă (inclusiv artistică), chiar şi cu caracter sezonier sau ocazional
(agricol, hotelier, etc).

Cererea de viză va putea fi prezentata numai dacă însoţita de autorizaţia de


muncă în Italia, eliberata angajatorului pe numele cetăţeanului român ( art.8
legea nr.943/30.12.1986) de către Direcţia Locală de Muncă – Serviciul
“Politici de Muncă”, împreuna cu avizul favorabil provizoriu din partea
Chesturii.

Pentru servicii casnice, cetăţeanul român va trebui să prezinte şi un certificat


medical, care să ateste constituţia fizica sănătoasă şi robustă precum şi lipsa
bolilor infecţioase, eliberat de către o instituţie sanitară din ţara sa. (Circulara
Ministerului Muncii nr.145/95).

In consecinţă, anterior prezentării cererii de viza, angajatorul în Italia


(institutie sau societate prin intermediul unui reprezentant legal sau persoană
fizică), va fi cel care va solicita “Serviciului Politici de Munca” Autorizaţia de
muncă în favoarea cetăţeanului român, pentru perioada necesară.

Obţinută aceasta autorizaţie, angajatorul va fi cel care va solicita avizul


favorabil Chesturii (“nulla osta” ) pentru eliberarea vizei.

După obţinerea avizului pozitiv (“nulla osta”), angajatorul va transmite acest


document direct cetăţeanului român, care îl va prezenta Secţiei Consulare în
momentul depunerii cererii de viză.

Munca prestata pentru societăţi care lucreazĺ in Italia (italiene, mixte, străine
multinaţionale sau filiale ale societăţilor cu sediul în străinătate) si retribuită
de către acestea, necesita autorizatie pentru muncă angajata chiar şi în cazul
în care cetăţeanul român a solicitat în mod greşit cererea de viză pentru
activitate autonomă. Totuşi, în cazul personalului de conducere sau specialişti
(persoane cheie), procedura de autorizare va fi îndeplinita de către Direcţia
Locala de Muncă- Serviciul -“Politici de Muncă”- în timp real, fără a se face
verificarea anterioară privind indisponibilitatea pe piaţa de muncă naţională
(membrii familiei solicitantului -în alternativă la “reîntregirea familiei” şi în
condiţiile în care intenţionează să il insoteasca în Italia - vor putea beneficia,
dacă întrunesc condiţiile, de vize pentru “motive familiale”).
NB Autorizaţia de muncă nu va fi solicitata:
35
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

- personalului auxiliar sau de serviciu chemat exclusiv în serviciul unei


Reprezentanţe Diplomatice sau Consulare straine, (sau al unui membru
al acesteia) pentru care cererea de viza a fost prezentată cu nota verbala
specifică din care rezultă girul persoanei care angajează cu privire la
asigurarea asistenţei sociale şi garantarea întoarcerii în ţară la
terminarea serviciului.

- personalului chemat să se îmbarce pe nave italiene de croazieră pentru


activităţi complementare în serviciul unor societăţi străine în contul
armatorului, pentru care cererea de viză documentată a fost facută chiar
de către societăţile străine sau de către agenţii lor delegaţi.

Cerinţele şi condiţiile sunt în parte valabile şi pentru “Activitati artistice


subordonate ”, pentru care “autorizaţia de muncă în Italia” va fi eliberată
angajatorului pe numele cetăţeanului român (art.14, alin.2, legea
943/30.12.1986) de către biroul special de amplasare al lucrătorilor din
domeniul spectacolului (U.S.C.L.S.), pe baza avizului favorabil provizoriu din
partea Chesturii competente.

Pentru eliberarea acestor tipuri de viza se va tine cont de prevederile cuprinse


în Circulara Ministerului Muncii nr.81/4.08.1998.

Nu pot obţine viză de muncă cetăţenii străini care, în urma prezentarii


paşaportului sau a documentelor respective, rezultă că au stat ilegal în Italia
în perioada cuprinsa între data prezentării cererii de autorizare la munca şi
eliberarea acesteia.

Membrii familiei cetăţeanului român (aparţinând “personalului cheie “ sau


titular de viză nu inferioară unui an), în alternativă la procedura normală de
“reîntregire a familiei” şi in situatia in care intentionează să il insoteasca pe
acesta în Italia, vor putea să beneficieze, dacă intrunesc condiţiile,de o viză
pentru “motive familiale” de însoţire.

Muncă autonomă
Viza pentru muncă autonomă permite intrarea în Italia, în scopul unei
şederi de scurtă sau lungă durată, pe o perioadă determinată sau
nedeterminată, străinului care intenţionează să presteze o activitate
profesională sau o muncă cu caracter nesubordonat, în conformitate cu
articolul 26 din T.U. 286/1998.
Pentru prestarea unei munci autonome în cazurile prevăzute la articolul
27, alineatul 1 literele a), b), c) şi d) din T.U. 286/1998, este necesară
autorizaţia de muncă.

36
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

În orice caz, Reprezentanţa diplomatică şi consulară trebuie să semnaleze


acordarea vizei Direcţiei Locale de Muncă, Serviciul Inspecţia Muncii,
competentă în teritoriu.
Cerinţele şi condiţiile pentru obţinerea vizei sunt prevăzute la articolul 26
din T.U. 286/1986 şi la articolul 39 din D.P.R. 394/1999:
1) Pentru activităţile cărora li se aplică condiţiile prevăzute la alineatul 1
al articolului 39 din D.P.R. 394/1999, declaraţia solicitată se eliberează de
către administraţia ce are competenţa de a acorda respectivele abilitări,
licenţe şi autorizaţii sau de a primi declaraţia de începere a activităţii, sau
de către Instituţiile ce au rolul de a veghea asupra categoriilor
profesionale.
2) Pentru activităţile ce pot fi înscrise în registrul întreprinderilor din
cadrul Camerelor de Comerţ, atestatul referitor la specificarea abstractă a
resurselor necesare prevăzute la alineatul 3 al articolului 39 din D.P.R.
394/1999, referitor la activităţile ce urmează să fie desfăşurate, este eliberat
de Camera de Comerţ competentă în teritoriu, pe baza competenţelor
atribuite Camerelor respective în domeniul dezvoltării economice locale şi
al reglementării pieţei.
Acest atestat este eliberat şi de categoriile profesionale competente, pentru
activităţile ce fac obiectul înscrierii într-o anumită categorie profesională.
Pentru acele activităţi autonome care nu au corespondenţă în registrul
comerţului (registro delle imprese) şi care nu sunt supuse unor licenţe şi
autorizaţii, declaraţii de demarare a activităţii, sau de înscrierea în registre
sau liste (ex.: activitatea de consultanţă, chiar şi cu contract de colaborare
coordonată şi continuă), şi pentru care deci nu se poate individualiza
Administraţia competentă să elibereze declaraţia şi atestatul prevăzute la
alineatele 1 şi 3 din articolul 39 din D.P.R. 394/1999, străinii trebuie să
prezinte următoarele:
a) un contract adecvat şi însoţit, în cazul în care este semnat de o firmă
italiană, de certificatul de înscriere în registrul comerţului şi, în cazul
unui comisionar străin, de un atestat similar autentificat de
Reprezentanţa diplomatică şi consulară italiană competentă;
b) copia unei declaraţii formale de responsabilitate, eliberată în mod
preventiv sau trimisă de comisionarul italian sau de reprezentantul său
legal Direcţiei Locale de Muncă competentă, Serviciul de Inspecţia
Muncii, în care să se indice că în baza contractului stipulat nu va fi
stabilit nici un raport de muncă subordonată;
c) o declaraţie a comisionarului, prin care să i se asigure persoanei ce
prestează muncă autonomă o retribuţie superioară nivelului minim
prevăzut de lege pentru scutirea de asigurarea de sănătate;

37
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

d) copia ultimului bilanţ prezentat la registrul comerţului, în cazul


societăţilor de capital, sau a ultimei declaraţii de venit, în cazul
societăţilor de persoane sau al firmelor individuale sau a unui
comisionar care nu este întreprinzător, din care să reiasă că volumul
câştigurilor sau al veniturilor este suficient pentru a garanta retribuţia
amintită la punctul c).
Pentru astfel de activităţi, documentaţia expusă mai sus înlocuieşte
atestatul prevăzut la alineatul 3 al articolului 39 din D.P.R. 394/1999.
În cazurile de muncă autonomă prestată în calitate de asociat şi/sau
administrator al unor societăţii şi cooperative care funcţionează deja, nu se
solicită nici un atestat referitor la parametrii financiari de referinţă
prevăzuţi al alineatul 3 al articolului 39 din D.P.R. 394/1999. În aceste
cazuri, în locul atestatului respectiv, străinul asociat care prestează
activitatea sau care are funcţii sociale trebuie să fie în posesia următoarelor
documente:
e) certificat de înscriere a societăţii în registrul comerţului (registro
delle imprese);
f) copia unei declaraţii formale de responsabilitate, eliberată în mod
preventiv sau trimisă de reprezentantul legal al societăţii sau de către
cooperativă competentei Direcţii Locale de Muncă, Serviciul de
Inspecţia Muncii, în care să se indice că în baza contractului stipulat nu
va fi stabilit nici un raport de muncă subordonată;
g) o declaraţie a reprezentantului legal al societăţii care să asigure
pentru asociatul ce prestează munca sau pentru persoana care deţine
funcţii sociale, o retribuţie superioară nivelului minim prevăzut de lege
pentru scutirea de asigurarea de sănătate;
h) copia ultimului bilanţ prezentat la Registrul Comeţului, în cazul
societăţilor de capital, sau a ultimei declaraţii de venit, în cazul
societăţilor de persoane, din care să reiasă că volumul câştigurilor
obţinute din activitatea socială este suficientă pentru garantarea
retribuţiei indicată la punctul g);
3) În conformitate cu cele prevăzute la alineatul 4 al articolului 39 din
D.P.R. 394/1999, declaraţiile şi atestatele - sau documentaţia înlocuitoare -
mai sus menţionate trebuie să fie prezentate la Chesturii competentă în
teritoriu, în vederea obţinerii avizului favorabil (nulla osta) provizoriu în
scopul intrării.
4) Declaraţiile şi atestatele respective - sau documentaţia înlocuitoare -
împreună cu avizul favorabil al Chesturii, trebuie să fie prezentate
Reprezentanţei diplomatice şi consulare italiene competente, în scopul
eliberării vizei în conformitate cu alineatele 5, 6 şi 7 ale articolului 26 din
T.U. 286/1998 şi al alineatului 6 al articolului 39 din D.P.R. 394/1999.

38
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

5) În scopul verificării de către Reprezentanţa diplomatică şi consulară a


cerinţelor prevăzute la alineatul 3 al articolului 26 din T.U. 286/1998, s-au
decis următoarele:
a) în toate cazurile, străinul trebuie să demonstreze disponibilitatea unei
locuinţe adecvate, prin prezentarea unui contract de cumpărare sau
închiriere a unui imobil, prin intermediul unei declaraţii date de străinul în
cauză în conformitate cu articolele 2 şi 4 din legea nr. 15 din 4.I.1968, sau
prin intermediul unei declaraţii date în connformitate cu aceleaşi dispoziţii
legale de către un cetăţean italian sau străin cu reşedinţa legală în Italia,
prin care să se ateste că a pus la dispoziţia solicitantului de viză o locuinţă
adecvată;
b) condiţia referitoare la venitul minim prevăzută la alineatul 3 deja
menţionat al articolului 26 din T.U. 286/1998 este îndeplinită dacă se face
dovada unei garanţii corespunzătoare din partea instituţiilor sau
cetăţenilor italieni sau străini cu şedere legală în Italia, sau în prezenţa
declaraţiilor prevăzute la punctele de mai sus 2.c) şi 2.g).
În privinţa activităţii lucrative în domeniul sportiv, se aplică alineatul 17 al
articolului 40 din D.P.R. 394/1999 şi străinilor care intenţionează să
desfăşoare o activitate autonomă în cadrul unor societăţi sportive de
amatori, altele decât cele prevăzute de legea nr. 91 din 23.3.1981.
În ceea ce priveşte munca autonomă în sectorul artistic, cerinţele şi
condiţiile pentru obţinerea vizei sunt următoarele:
a) copia actului contractual de muncă autonomă, cu semnătura
autentificată a administratorului, a titularului licenţei de activitate, a
impresarului sau a unui reprezentant legal al acestuia, prin care se
garantează muncitorului o retribuţie superioară celei prevăzute în
contractele naţionale pentru categoriile de muncitori subordonaţi cu
calificări asemănătoare;
b) copia unei declaraţii formale de responsabilitate, eliberată
preventiv sau trimisă de comisionar sau de reprezentantul său legal
Direcţiei Locale de Muncă competentă, Serviciul de Inspecţia
Muncii, ăn care să se indice că în baza contractului stipulat nu va fi
stabilit nici un raport de muncă subordonată;
c) certificat profesional adecvat, eliberat de Instituţii publice sau de
Instituţii private de renume din ţara de origine sau în care îşi are
reşedinţa stabilă muncitorul străin, confirmată de Autoritatea
consulară italiană competentă care să ateste legitimitatea instituţiei
străine de a elibera un astfel de certificat. În cazul în care nu există
astfel de Instituţii sau nu se eliberează atestate pentru categoriile în
cauză, certificatul respectiv poate fi înlocuit de un curriculm
profesional însoţit de publicaţii, înregistrări video sau audio, articole
de presă;

39
In acest site materialele prezentate sunt proprietatea OMFM, protejate de legea dreptului de autor,
iar utilizarea acestora se poate face doar cu mentionarea expresa a sursei de informare.

d) avizul favorabil provizoriu din partea Chesturii competentă în


teritoriu, în scopul intrării şi care urmează să fie solicitat,
prezentând contractul de muncă, în condiţiile specificate în general
pentru munca autonomă la alineatul 4 al articolului 39 al D.P.R.
394/1999,;
e) disponibilitatea unei locuinţe adecvate, ce poate fi demonstrată şi
cu ajutorul unei rezervări la hotel, al unei declaraţii date de străin în
conformitate cu articolele 2 şi 4 din legea nr. 15/4.1.1968, sau prin
intermediul unei eventuale declaraţii date, în conformitate cu
aceleaşi dispoziţii legale, de către partenerul contractual, prin care să
declare că a pus la dispoziţia solicitantului de viză o locuinţă
adecvată.
Pentru artiştii faimoşi sau de mare prestigiu, şi pentru artiştii sau
trupele angajate de bine cunoscute Instituţii teatrale, de RAI, de posturi
private de televiziune sau de Instituţii publice, şi în orice caz pentru
scurte turnee ale muncitorilor în cauză, va fi suficientă prezentarea
copiei actului contractual sau comunicarea faptului că a fost stipulat
contractul.
Vizele de intrare pentru muncă autonomă în sectorul artistic pentru
şederi scurte, se eliberează în afara limitele prevăzute la articolul 3
alineatul 4 din T.U. 286/1998. Muncitorii autonomi în cauză trebuie să
fie informaţi despre imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea pentru
un alt comisionar decât acela pentru care a fost acordată viza precum şi
despre imposibilitatea de a obţine schimbarea permisului de şedere
pentru alte motive.

40