Sunteți pe pagina 1din 11

flranex

pavirre \{. !"sco & Lexi $. \.*rn.'.

TRNTNMENT
SPEC|AL: nNNn
VOLUMUL I DIN TRILOGIN
TRNTNMENT SPECINL

LIBREX PUBLISHING
. BucureEti,2016
TRNTNMENT SPECINL: NNNN

CNPITOLUL I

Gloria Montgomery!
-in loc de ldspuns, primesc linigte. imi ridic ochii din figa
plini cu nume gi caut cu privirea o fatd care ar trebui sd se
inclrepte aculn spre mine gi sd-mi spuna cd ea e cea pe care
am strigat-o. Dar nu. Aceasti Montgomery intArzie sd-mi
rdspundd, aga ci rnai strig o dat5.

-MaiGloria Montgomery!
arunc o privire asupra grupului de adolescen{i
adunali in jurul autobuzelor gi tot nu primesc rdspuns. Mi
decid sa trec mai departe gi aproape cd rostesc urmdtorul
nume, c6nd un glas subfire mA opre$te la timp.

-Aici! Sunt aici!


Md intorc spre dreapta gi vdd o f-atl scundd cum fuge
spre noi, trdgAnd clupd ea un troller mic. Oftez gi imi dau
-acesta
ironic ochii peste cap. Anul numdrul de inscrieri
la Academie a crescut, dar se pare cf, elevii noi sunt
rnajoritatea... eleve.
Niciodatd nu am reu;it sa inJeleg decizia lui Monis
de a l6sa gi fenieile s5-gi vAre nasul intr-un loc destinat
bdrbalilor, cdci pdnl la urrnd, care sunt pansele ca o fat[ si
termine liceul militar? De obicei nu fac fald programului gi
antrerlamentelor mult prea dure pentru ele.
Roqie in obraji gi gdfrind, se oprc$te in dreptul meu. in
momentul in care igi aruncd rucsacul ca sd-l ageze mai bine pe
umdr, md lovegte peste mdini gi scap mapa, imprdqtiind figele.

- Scuze, monldie qi strdmbi scurt din nasul mic ai in v6nt.


Ziua mea e indeajuns de proastd qi fEri astfel de scene,
plus cd ploud tare gi treaba nu merge mai repede. Sunt ud
din cap p6nd in picioare, iar acum sunt gi rlervos.
Gloria Montgomery, aproape mdrdi la ea.
-
p:.,rine ffi. lesco & i-exi $. \.*n,,,'.
Smr.rlghdrtiile adunate din mdna unui elev qi mi intorc
sple blonda din dreapta mea. Pare obositS. Cine gtie de
unde vine? Dar qtiu Llnde se va duce: intr-un loc in care
fetele ca ea nici nu au ce cAuta.
Dupd o analizd scurt5, constat cd e prea micd de inSlfirne,
prea slabd, are pdrul prea lung gi, ceea ce obsen, in ultimul
moment, are qi un tatuaj pe incheieturd - lucru pe care
nu-l acceptdm in vreun fel la Academia noastrd. O privesc
doar de un minut gi deja ani gdsit patru nereglrli la ea, dar
bdnuiesc cd voi rnai gdsi cdt pentru o listd intreagd.
Urcd! ii ordon, ftcdnd semn spre autobuzul l6ngd
-
care ne afl6m.
Cei strigafi au urcat deja la indernnul goferului. Dupd
cdteva clipe in care m-a mdsurat din cap pdnd in picioare,
dd din cap aprobator qi iqi tdrgdie picioarele - la propriu
- p6nd in faja uqilor din fatd. O unl5resc cn privirea cum
se uitd chiordq la treapta care ii ajunge pAnd deasupra
genunchilor gi pufnesc iritat.
De intdlziat. m-am convins c[ e o intdrziatl. dar nu
rn[ agteptarn ca nici mdcar nn lucru sd nu il poatd face
pdni la capdt. Clatin din cap gi md duc dupi ea. O trag
pufin in spate qi o ag6{ cu bralul de brAu, apoi o urc pe
prima treaptd. Se prinde cu ambele rndini de balustrada de
sustinere gi dispare pe coridorul dintre scaune.
Md intorc la locul meu qi irni aranjez hArtiile inapoi in
ordine.
Anabelle Johnson! strig iar.
-
Ziua inti devine gi rnai oribilS, cdnd o bmnetd tipicd
zonei in care ne afldrn, ajunge inaintea mea. Mi ia durerea
de cap, cdnd ii obsen' mjul roz de pe buze qi pantalonii cu
inrprimeu de leopard. igi impinge rndndrd pieptul in fa{a Ei
z6rnbegte discret - gesturi pe care le prind. dar nu le daLr
irnportanfd. ii fac sernn diu cap sd urce qi, cu o posturd cam
iri{epatd, dispare dinraza mea vizual5.

6
TRnTnMENT SPEC|AL: nNNn
ALrtobuzul trei e deja plin, iar ultimul care trebuie si
rrlcc sultt eu. $oferul inchide ugile chiar iu unna mea
lirlosindu-se de o manetd de control. Abandonez napa pe
plinra banchetd gi scot cutia de carton plin[ cr'r brd![ri cu
( il'S de identificare qi supraveghere a elevilor.

Ma apropii de prima elevd 9i rnd aplec sd-i prind brd{ara.


Nu din nou! se plAnge un bdiat de undeva din spate.
-
(lhiar nu va pute{i abline s5 nu ne urmbrili ca pe niqte
rlctinuti?
Mi iucrunt la vorbele lui. $tiu ciue e' Este Worths 9i nu
usto nou aici. A mai fost elev la J. F. Kennedy in primul
lrn, dar a decis sd plece ?n al doilea semestl-tl, iar acurn s-a
riizgAndit bmsc gi s-a intors la Acadernie. Mai bine stdtea
lcolo.
Worths, gural ii ordon autoritar.
-Singurele sunete care se mai aud sunt nigte ;ur;oteli 9i
soneriile telefoanelor - care anun{6 noi SMS-uri. ii prind
br[{ara cu migcdri rapide gi rnd ridic.
Stai ca un oln normal pe scaun, ii zic lui Johnson
ciind
- rnd apropii de ea.
Pozilia ei - cu picioarele aruncate pe spdtarul scaunului
din ta15 - ma iritd. RAnjeqte gi iqi intinde piciorul stAng in
lir{a rnea. M6rdi enervat 9i ii prind 9i ei la gleznd br6{ara
cu GPS. Gestul ei nu merge trecllt cu vederea gi o plesnesc
peste rndinile care cdutau sd imi niAngdie incheieturile.
l.'acc o fali ofensata gi igi intoarce privirea spre geam.
Arn dou[zeci gi patru de ani qi gtiu prea bine genul ei de
l'cureie. Au impresia c6, degi sunt tan6r, igi pot permite sd
imi vorbeascd la per tu sau sd irni facb avansuri, uit6nd cel
rnai esen{ial lucru.
Sunt instructor la Academie de cinci ani. Arn primit
rangul de Sergent incd din ultimul an qi irnediat dupd
tcnninarea sftrdiilor, atn fost angajat. Prirnul att arn lipsit,
dar in restul de patru am avut timp sd cunosc toate genurile
pa',i,''e lv4. V.s." t, l-exi $. \"*n',.'.
de oameni, iar Johnson se incadreazd perfect in genul care
cautd o modalitate sd scape de plictiseald, dar 9i sd fie mai
presus decAt restul. Cu siguran{d nu qi-a ales persoalla
potrivitd de care sd se foloseascd pentru a-qi asigura o
reputa{ie bund.
Trec mai departe qi dau de un alt gen de femeie.
Blondina care a intdrziat 1a strigare gi m-a lovit cu rucsacul,
are privirea a{intiti iu ecranul mobilului qi nu pare sd-rni
observe prezen{a sau faptul cI agtept sd imi intindd piciorul
ca sd-i pun brd{ara.
Pielea foafte brouzatd imi atrage intreaga aten{ic qi md
intreb din ce parte a {irii vine. Am vdzut mulli elevi venind
din diferite direcfii, dar nu {iu minte ca unul dintre ei sd
fie mai bronzat dec6t limita normalului. Ea insd, aratl de
parcd s-a utls cll ciocolatd gi qtiu cd nu asta e culoarea pielii
sale naturale. Dupd cdte imi dau seama, privind rdddcina
firului de pdr, e blondd natural. Ideea cd ar fi mulatrd se
exclude fhri indoiald.
Montgomery iqi feregte o quvi{d lungd de pdr dupd
ureche, descopelindu-qi chipul mic. Nu-mi dau seama
cAnd ajung sd mi uit la ea intr-un mod obsesiv. Fata asta ...
dar imi revin rapid in fire cu o scuturare a capului.
Domnigoard?
-Albastrul intens al ochilor sdi mari rnd privegte confuz-
imi strdng buzele, iucercAud sd irni ablin o t'emarcd proastd
la adresa neaten{iei sale - care pare a fi o caracteristicd a
ei sau mai degrabd un defect - qi flutur brdlara pe care o
{in in mAui.
intinzi piciorul dla odat5? intreb cdnd vid cd tot nu
-
pricepe.

-CeiPentru ce?
doi bdieJi aqezali pe scaunele din spatele ei chicotesc
zgornotos, dar eu md ab1in, deqi imi vine sd rAd. Md intreb
clacd e de fel aeriand.

8
I l(n hMENT SPECIAL: nNNn
iirr 1i ptttt Irllltara.
I rr pre iot'/ tnir iutreabd 9i rnai confirzd' Brd{ara nu se
lrll{' l;t rruitrii'/ l)in cite ;titt, ,,br6" vine de la bra{.
lir rrrlc rrlir tlcspich firul in patru qi pierd tirnpul de
|,riltitilil! Mrlrrtgotllery uu doar cd aratd ca un copil, ci se
qi
{ {'rnl)(rllr cit ttttttl.
lrrltttrlc piciorr"rl ala odat6! md rdstesc nerabdator'
l ;rrr lrllc cotrtctttarii, scoate tln picior pe coridor. Md las pe
r rrrr' i,r tirlic ctt ttn gcst brusc tivul blugului - ca sd-i descopar

,,l, zn;r li inlirpor bra{ara dupa ea 9i ii blochez incuietoarea'


I'rrrr lirrtl pc rdnd brelirilc la to1i, rdstinclu-md adeseori
r ,ilr(l \ r'ctttt e lev intrece urisura sall colnenteazd, apoi md

rrlort' llt ltlctrl tneu.


-- ('lrrt ntLrlli elevi anul dsta, vorbeqte gof'crul.
('rrrig lucrcazd ctt ttoi de aui buni. Tot el a fost gof'erul
,rrrtolrrrzului care m-a condus pentru prima oari la
,,\t rrrlcrrric * pe atunci in calitate de elev. Are in jur de
, rrrt izcci cle ani gi par cdrunt, dar trebuie sd recunosc cd se
lrrrc hirrc in ciLrda virstei inaintate.
MLrlte fbte, spun dezaprobator. E prima oard cdnd
r,(' rrtanrplit ca nulndml fetelor sd treacd de jurndtatea
r r r rr rll t'tt ltti de inscrieri.
- .lay, s-au dus vremurile in care rnilitaria ii privea doar
pr' brilba{i.
irru zambegte in oglinda retrovizoare, apoi adaugd:
SI nu uitdm ca Generalul Consiliului Superior e
-
l('ttle ic.
pu{inele fetnei care au dovedit cd i;i
- Eva e una ditttre
rrrcr.itir locul, clar tot nu cred cd din generaJia asta va iegi
('cvr. Poate doar din rindul baielilor.
Domnnle?
-(ilasul deja cunoscut md face sd md intorc spre
Morrlgotlery gi sa o privesc curios. Se sprijind de spbtarul
scaunului pe care stau ;i i;i trece palma peste fi'unte.
p::ui're ffi. lesco a [-exi $. \.*n,,.'''
Ce s-a intdrnplat'J vreau sd qtir.r.
- Nu md sinit prea bine. Pot sI stau aici, in fa{d?
-
Nici nu aratb prea bine. Chipul ii este scdldat in sudoare
qi e cam palidd. Md feresc Ai ii ofer locul de lAngd mine -
fiind singurul gol din fatd. Se aqazd gi iqi lipegte capul de
geamul care probabil ii aduce o rdcoare binevenitd.
Scot din bunnar o pastild pe care am pregitit-o in caz
de situalii de genul qi i-o intind aldnrri de o sticld cu apd.
La inceput ezitd sd le ia, dar o privesc dur gi ii ardt cd nu
am ribdare pentru o altd incdpdfdnare. inghite pastila rapid,
ddnd peste cap mai bine de jumdtate de sticl6. Se gterge
la gurd cll malleca - gest care dezvdluie iar tafuajul de pe
incheiehrr5. Doud litere incAlcite, intr-un desen fErd rost.
Ce-i cu ila? o intreb in doi peri. Nu qtii cd nu ai voie
-
cu a$a ceva la Academie?
Nu in{eleg cu ce md incurcd.
-Rispunsul ei contradictoriu aproape ci mb scoate din
minfi.
intrebat ceva, Montgomery, spun printre din{i.
- Te-am
Domnule Davis?
-O alti voce enervantd md face sd-mi intorc capul gi
s5 md uit nelos spre Johnson. imi dau seama cd am o
problemd personal[ cu femeile ca ea.

- Ceeuvrei?
-imi$imijescmiochii
simt cam rdu.
spre ea gi o vdd inghilincl in sec. Pare in
reguld qi, cAnd igi rnuqcd buzele, constat cd minte.
intoarce-te la loc. nu ai nimic.
- Ba da, domnule! insist[ pe ton pl6ngdre{. Mi doare
-
capul qi am rbu de autobuz. Pot sd stau ir, fa{d?
Md intorc spre blondina de ldngd mine qi, spre deosebire
de Anabelle, ea chiar pare sd se simtd rdu. Obrajii i s-au
irrroqit .si bduuiesc cd arc gi febrd. Sernne trune care
prevestesc o riceald zdravdn5.

l0
TRNTNMENT SPECINL: NNNN
- Artt zis si te intorci la locul tau! ii ordon brunetei 9i
irt t'irslir lllcacir cu coada intre picioare.
( 'lrrrl crcclcant cd situafia nu se poate complica, blondina
lclrrul subit. Capul ei cade fErd vlag5 pe umirul meu qi,
rorrlliu lcslliratriei agitate pe care o avea inainte, actltn
rilrttllli slab.
-('rlig, opregte! La dracu'l
Arr(obttzul opregte la primul popas 9i toli elevii coboard
plrrllrr o l'ccl'cere scut16. in schimb, eu rdmdn 9i o intind pe
Morrlgotttcry pe intreaga banchetd 9i, stropind-o cu apd,
ilrr'('l'c sil 0 trczcsc.
-- ('c a pafit? vrea got'erul sd qtie 9i o priveqte ingrijorat'
A lircut o alegere proastd cdnd a venit aici. Uita-te la
-
rirl l)aclt o sirnpld rdceald o pune la pdmdnt' nu vreau sd
;titr c:c sc va iutAmpla c6nd incep antrenameutele. Parcd o
;i virtl ccclarrd clin prinra zi.
('latin din cap sdtul qi cum apa nu prea fbnciioneaza,
o lovcsc u$or peste obraji. Contimri sd ii dau palme p6ni
('irr(l o sirnt migc6ncl uqor 9i Montgornery deschide ochii,
pr i vi rrclu-md coufuz6.
Tc cloare ceva, dornnigoara? o intreb.
- spr6ncenele incruntate, ea doar clatind din cap qi se
('u
r itlicir.
Ma sirnt bine, mornbie iutr-un final. Cred ci o sI
-
|iiccsc.
* Ai haine de schimb la inderndna? Astea sunt ude.
incuviinleazb, iar eu qi Claig pdldsim autobuzul pentru
ir-i olbri intimitate. Celelalte doud autobuze au oprit in fa{d
pi l)alia vine spre mine.
Avem o relafie care dureazd de cinci ani. Ne cunoa$teln
incii dc pe vremea cind eram elevi qi, ocupd ca 9i mine,
postul de instructor gi supraveghetor laAcademie.
('u
toate cb sunt cinci ani lungi de cind fonnltn un
cuplu, nu reugesc sl-mi dau sealna de ce continudm sd o

il
pauir'e M. Ver.o €"L-exi $. \"*man
facem. Lucrurile s-all r6cit intre noi de o perioadl bund de
timp, iar seutimentele devin tot mai absente pe zi ce trece.
Nici nu sunt sigur cd au fost vreodatd acolo.
De ce ai oprit? mi intreabd curioasi, aranjAndu-gi
-
clmaqa.
A leginat o elevi, spur qi imi rostogolesc ochii. A
-
prins-o gripa.

-Pe Deja?
mine nu md mird la fel ca pe ea. Oamenii care
locuiesc in partea asta a fdrii sunt obiqnuili cu clima rece
gi ploile torenJiale. Pot spune cf, eu unul am devenit imun,
dar Montgomery nu e de prin zond. Nici mdcar pe aproape.
Bronzul md duce cu gdndul la un coll al tArii indepdrtat,
unde e mereu soare sau cel pu{in, mult mai cald decAt in
Virginia de Vest. Aici, toamnele suut rdcoroase qi ploioase.
iar iernile geroase.

- Sper ca Monis sd nu-mi ,,arullce" o fatd in grupd,


monnli. in ultimii patm ani am scdpat numai cu bdie{i, dar
a fost ultimul lor an.
$tii doar cd Morris face grupele, uu le alegem noi.
-incuviinlez din cap qi strdng din buze. Nu md incdntd
deloc ideea de a avea o fatd in grupd, timp de patru ani de
zile. E obositor gi dacd le privesc doar.
Nu conteazi, spun dupd un minut intreg. Poate e
-
binevoitor gi imi face o favoare sd le {ind departe de mine.
Dalia rdde scurt, degi e vizibil cd se simte deranjatd. E
gi ea femeie.
Poate ia Sl-rannon mai multe.
-
Amdndoi ne intoarcem spre u$a autobuzului pe care
il supraveghez cAnd blondina se impiedicd zgomotos de
treaptd. Oftez gi imi las umerii sd cadd. E ame{it5 gi dsta e
uu alt defect descoperit la ea. M5 intreb cdte mai sunt.
E schirnbatd din cap p6nd in picioare. in locul blugilor
negri, are o pereche de pantaloni sport, in picioare poarl5

t2
TRNTNMENT SPECINL: NNNN
It'rrrpi pi ;ii-a completat linuta cu un hanorac. Cel putin a
lrlt'rrt un lucru bun gi pi-a prins pletele absurd de blor-rde
rrrlr lrrr coc tlczordonat.
'l'c simli mai bine, domnigoard? o intreabd Dalia,
-
prrr tirrrtl pc chip o expresie nedumeritd.
Nrt vczi prea des blonde prin regiunea asta. Mirarea
rrrr-ir lilst aceeaqi ca a ei sau poate mai tnare.

- l)a, trrttllumesc.
( )chii albagtri se mutd pe mine 9i incruntarea sa revine.

Mir strrtliaza cll o a$a aten{ie, inc6t incep sd devin st6njenit'


tlrrr rtu c genul de atenfie care s[ rnd cleranjeze prea mult'
irr sclritnb, atenlia pe care mi-o of-erb Anabelle, rn6 irit6'
Nc rcludur dmmul dupd alte doud minute in care blonda
s-ir l'rucurat de aerul rbcoros. Se aEazd 9i ea pe locul de
lrirrgir utitre ;i e atentd numai la telefonul care continud sd
riisrrnc la fiecare SMS primit. Nu gtiu cu cine converseazd
irlirt cle rnult, dar devine enervant.
Po{i ldsa telefonul deoparte sau trebuie sa 1i-l iau? o
-
irrtrcb dupd minute bune de tofturd in care am incercat sd
rrrir lclaxez.
Spre fericirea mea, ascunde telefonul in buzunarul
Iriruoracultti.
avem mult pdna ajungern?
- Mai de doud ore, ii rdsPund.
-imiinjur
las capr:l sa cadb pe spdtarul scauuului qi inchid
oclrii, doar cd luotnetttttl meu de linigte duteazd prea pu{in.
Atat de mult?
-
$tiu ca nu voi prinde cel pu{in jumdtate de ord lird sb
caplt o intrebare, aga c[ decid sd-i rdspund qi de data asta.
Da, at6t de mult. De unde vii?
- Atlantic Beach.
-O privesc confuz. Evident.
Florida, adaugd.
-Normal ci Florida. Nici nu aveam vreo indoiald'

l3