Sunteți pe pagina 1din 314

Tatiana Petrache

DICȚIONAR DE NUME
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

© DOXOLOGIA, 2016
ISBN: 978-606-666-547-6
Tatiana Petrache

DICȚIONAR DE NUME

Carte tipărită cu binecuvântarea


Înaltpreasfințitului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

DOXOLOGIA
Iași, 2016
Cuprins

Precizări introductive ....................................................................... 7


Abrevieri ........................................................................................... 21
Lexicon .............................................................................................. 23
Scurt apendice explicativ ............................................................. 131
Bibliografie selectivă ..................................................................... 133
Tabel alfabetic al sfinților ortodocși ........................................... 135
Precizări introductive

Precizări introductive

Pomenește, Doamne,
pe fiecare după numele său...

Taina numelui
„Unui nume îi dai viață pomenindu-l. Numele cheamă
de îndată sufletul pe care-l desemnează; de aceea pomenirea
unui nume are o semnificație atât de adâncă“1. A invoca
numele unei persoane înseamnă a o face prezentă efectiv.
A face un lucru în numele cuiva sau a chema pe cineva după
numele său sunt acte care presupun o relație dialogică, directă.
Numele este cheia persoanei; a pomeni numele cuiva în-
seamnă a te așeza în prezența lui.
Numele este o chintesență a persoanei, iar persoana, cu
toate particularitățile și energia ei, este prezentă în nume.
În tradiția vechi-testamentară, ca și în culturile antice păgâne,
exista o strânsă legătură între sufletul cuiva și numele acestuia.
În societățile antice, valoarea magică atribuită cuvântului
apare ca o forță particulară în numele care desemnează
persoana.
Pentru omul primitiv, numele este atașat inseparabil
de ființa desemnată, în așa măsură încât el își ascunde nu-
mele adevărat față de necunoscuți pentru a se feri de vrăji.
1
J. Pedersen, Israel, vol. I, p. 256, London/Copenhaga, 1926.

7
Dicționar de Nume

Numele în sine era investit cu puteri speciale; se credea că


numele poate exercita o influență modelatoare asupra ca-
racterului și destinului copilului. Romanii, spre exemplu,
numeau un copil Fortis nu pentru că noul născut părea cura-
jos, ci pentru ca el să devină astfel. Primitivul purta nume
de fetiș sau nume de totem pentru a primi ocrotirea acestora.
Invers, sunt evitate numele de zei și numele de spirite ma-
lefice care ar putea exercita o influență nefastă.
În creștinism numele se eliberează de conotațiile magice
și superstițioase păgâne. Numele în sine nu mai exercită fata-
lul determinism asupra destinului uman. Numele unui sfânt
sau un nume care-L invocă pe Dumnezeu nu are nici o sem-
nificație sau putere fără o participare conștientă la realitatea
evocată. A chema numele lui Dumnezeu presupune des-
chidere față de iubirea Lui, a te oferi ca jertfă vie în mâinile
Lui. Puterea și slava lui Dumnezeu sunt prezente și lucră-
toare în Numele Lui, cu condiția de a fi pomenit cu trezvie:
„…și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui“
(Fapte 2, 21). Fără această participare și conștientizare, numele
rămâne simplă etichetă cu rol de identificare.
Omul, alterând prin păcat chipul lui Hristos din el, după
care a fost zămislit de Dumnezeu, alunecă spre inconsis-
tență și spre o stare fără chip, devenind un haos neunitar și
impersonal. Omul nu mai poate răspunde cu toată ființa sa
la chemarea după numele său. Numele nu mai înseamnă
pentru om conștiință de sine distinctă, numele doar îl distinge
pe om în massa de oameni. Numele nu mai presupune
obligația răspunderii în fața lui Dumnezeu și a aproapelui.
„Numai când aude prin chemarea lui pe nume glasul
lui Dumnezeu, omul răspunde cu adevărat, numai atunci
își ia numele în serios. Numai atunci numele îi este un
principiu distinctiv formator, numai atunci el este în adân-
cime o forță de personalizare. În această relație cu Dumnezeu,
de chemare și răspuns, omul intră deplin prin Botez. De
8
Precizări introductive

aceea, i se dă omului și nume“2, care exprimă relația specială,


personală, unică a fiecăruia cu Hristos. „Omul primește un
nume propriu și știe că atunci când e chemat pe acest
nume, e vizat el însuși în întregime și trebuie să răspundă
cu toată ființa lui“3. Omul e botezat după nume, nu ca o ființă
generală. „Botează-se robul lui Dumnezeu, N, în numele
Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh“4.
Prin calitatea de persoană sau de chip al lui Dumnezeu,
omul răspunde lui Dumnezeu pe numele său și crește în
această relație responsabilă prin harul Tainelor. În Biserică
fiecare este prezent după numele său, ca persoană unică și
inconfundabilă, din momentul nașterii în Hristos până la
trecerea în viața de după moarte și culminând cu înfățișa-
rea personală înaintea lui Dumnezeu.
Astfel, omul primește înfățișarea lui Hristos la Botez și
se silește să o facă tot mai clară; chipul se luminează până
când ajunge la asemănare, care este sfințenia. Sfântul este
persoana care răspunde cu toată ființa sa chemării lui Dum-
nezeu, atingând intimitatea „împreună-sălășluirii“ cu Dum-
nezeu, care nu înseamnă însă identitatea cu Dumnezeu,
nici dizolvarea persoanei într-o energie divină impersonală.
Sfântul este pildă a unirii personale cu Dumnezeu și, prin
aceasta, desăvârșește taina numelui. De aceea, creștinii poartă
numele sfinților și caută să urmeze în desăvârșire prietenilor
Mirelui, primind ajutorul acestora prin mijlocirile lor către
Dumnezeu.

2
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, ed. I,
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1978, pp. 50-53.
3
Ibidem.
4
Molitfelnic, cuprinzând slujbe, rânduieli și rugăciuni săvârșite de preot
la diferite trebuințe din viața credincioșilor, Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2002, p. 25.

9
Dicționar de Nume

Antroponimia creștină
Astfel, cea mai mare parte a antroponimiei creștine este
preluată din martirologii și calendare, reflectând utilizarea
comună a numelor personale din primele secole de după
Hristos. De aceea, are un aspect etimologic eterogen, însu-
mând și nume cu vădit caracter păgân, care evocă zeii epocii
elenistice (Dionysos, Venerius, Isidor, Martinius, Aphrodisios
etc.), și nume teoforice cu referire la divinitatea păgână
(Dorótheos, Theodulos, Dosítheos, Timótheos etc.), dar redirec-
ționate ulterior spre cinstirea adevăratului Dumnezeu.
Mai târziu, începând cu secolele III-IV, se conturează
tendința, restrânsă însă, a formării numelor simbolice creș-
tine care-L evocă pe Dumnezeu, promisiunile Sale sau aspecte
ale cultului: Anastásios, Redemptus, Renatus, Adeodatus, Pas-
chasius (din care derivă Pascal), Sabatius (etimonul pentru
Sava), Agápios, Innocentius, Panteléemon, Panagiótes. Nume
augurale în păgânism dobândesc în epoca creștină o sem-
nificație mistică: Felix evocă fericirea vieții veșnice; Victor,
victoria asupra păgânismului; Vitalis, viața veșnică etc.
Termeni care astăzi sunt specific creștini, ca Elpis, Irene, Sophia
erau în folosință și la păgâni, dar într-un alt context, și acest
context este esențial. Când o mamă numită Sophia își nu-
mește fiicele Pistis, Elpis și Agapis, caracterul creștin este
neîndoielnic.
În cadrul antroponimiei creștine cea mai mare frecvență
o au numele personale din Sfânta Scriptură: foarte rare, cu
excepția celor de Elie/Ilie, David, Susanna, sunt cele din Vechiul
Testament; din Noul Testament, marii apostoli: Paulus, Petrius,
Iohannes, Andreas etc., pentru femei Maria, proto-martirul
Stephanus. Originea nou-testamentară a acestor nume este
sigură, chiar dacă prezintă o preistorie păgână, cum este
cazul numelor grecești a doi dintre apostoli, Andrei și Filip,
nume frecvente în Galileea epocii elenistice.
10
Precizări introductive

Urmează în continuare numele martirilor, precum Lau-


rentius, Agnes, Cyprianus, Vincentius, a căror popularitate este
marcată în special în țara lor de origine, la Roma, în Asia
Mică, în Grecia, în Spania. Mai târziu, numele de sfinți măr-
turisitori, ca Martinus (și derivatul său Martinianus) – care
amintește de episcopul de Tours și nu, prin etimologie în-
depărtată, de zeul Marte.
Mai puțin frecvente, numele relevând alte categorii, nume
teoforice sau derivate din numele Domnului: Kyriakos,
Dominicus; nume de sărbători creștine: Sabbatius, Paschasius;
nume reflectând dogme, taine sau virtuți: Anastasios, Redemptus,
Renatus - ultimele două fac aluzie la botez, dar sunt la fel
de bine reprezentate în lumea păgână -, Agápe, Innocentius;
nume de funcții eclesiastice: Sacerdos, Lector etc.
Antroponimia eteroclită a epocii elenistice a cunoscut
un adevărat proces de convertire, de redirecționare a sem-
nificațiilor; a fost efectiv asimilată de creștinism și înnoită
în profunzimea valorilor doctrinare.
Punând nume lucrurilor, omul – acest zoon logon echon
– se comportă în conformitate cu propria-i fire. El continuă,
la o scară redusă și cu posibilități de cunoaștere diminuate,
acel act al omului primordial, care a denumit toate ființele
și lucrurile peste care a fost așezat stăpân. În limba dinaintea
turnului Babel, numele era un reflex a ceea ce desemna.
Această corespondență dintre nume și lucruri este un pos-
tulat introdus de primii onomasticieni – etimologi care au
ales să contrabalanseze „arbitrariul semnului lingvistic“
printr-o motivație care să prezinte impunerea numelui ca
un eveniment istoric real și conștient. În limba originară,
semnificantul era chintesență a semnificatului pe care îl re-
prezenta semantic și fonetic. Numele nu este rezultatul
unui hazard, nu s-a născut din jocurile fonetice ale unei semi-
11
Dicționar de Nume

maimuțe. Numele este o „metaforă revelatorie“5, după cum


spune Lucian Blaga.
Antroponimele au fost create pornind de la substantive
comune sau de la adjective substantivizate, cu valoare sem-
nificativă pentru destinul și trăsăturile persoanei desemnate:
nume cu referire directă la divinitate sau la forțe suprana-
turale magice prin care este exprimată gratitudinea și se
cere ocrotirea de influențe nefaste (nume gratulatorii și apo-
tropaice); nume care evocă trăsături fizice sau morale pozi-
tive, alese în virtutea „capacității“ numelui de a modela exis-
tența copilului în conformitate cu semnificația respectivă
(nume augurale); nume cu pură valoare descriptivă care se
referă la aspectul fizic și la carater, la profesie, la anumite
circumstanțe ale nașterii și la originea locală a purtătorului
(nume descriptive).
Cristalizate de-a lungul secolelor, numele personale și-au
pierdut valoarea primitivă de a evoca o persoană sau un
grup determinat și purtând o însușire precisă. Din semnifi-
cația inițială a rămas doar un reflex, un ecou al intenției
sugestive primordiale. În zonele lingvistice marcate de in-
fluența greco-romană, anticul Platon păstrează reminiscen-
țele adjectivului etimon platýs, plateía, platy – „larg, lat“ –,
prin care era desemnat un om lat în umeri. Biblicul Petros
se armonizează fonetic cu diferitele forme pe care substan-
tivul grecesc pétros le-a căpătat în limbile europene.
Există însă nume care au devenit simple etichete identi-
ficatoare, deoarece și-au pierdut valoarea semantică. Astfel,
între numele de origine latină Camil, Camila, femininul Camelia,
și cuvântul etimon camillus, care desemna tânărul ce asista
pe marele preot în ritualul roman păgân, lanțul istoric a
fost rupt. Dacă la origine acest nume a fost metaforic, cu
timpul și-a pierdut valoarea evocatoare și doar moda l-a

Lucian Blaga, Trilogia Culturii, vol. III, Geneza metaforei și sensul cul-
5

turii, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969, pp. 275-290.

12
Precizări introductive

menținut în uz. Sub aspect semantic, antroponimul a fost


golit de semnificația sa primitivă. A fost sterilizat până la a
nu mai reprezenta decât o marcă indispensabilă pentru
deosebirea indivizilor într-o masă de indivizi. Numele nu
mai este înțeles astăzi din punct de vedere etimologic.

Clasificarea antroponimelor
Antroponimele se aplică fie unei persoane (nume indi-
viduale), fie unui grup de persoane existând între ele o le-
gătură socială (nume de familie, numele gentilice romane),
geografică sau politică (numele locuitorilor unui teritoriu,
ai unui oraș și ai unui sat).
Numele individuale se împart la rândul lor în trei catogorii:
• Numele care se primește la naștere (nume de botez,
prenume) unic la origine, uneori dublu, triplu sau multiplu
în societățile moderne;
• Numele care se pot primi în cursul vieții supranume
individuale, uneori glorioase, cel mai adesea peiorative (po-
recle);
• Nume pe care și le pune persoana în cauză: schim-
bări de prenume, pseudonime etc.
Fiecare serie de nume proprii poate fi studiată sub trei
aspecte:
• origine și sens (etimologic);
• transformări și alterări;
• substituții.
Din perspectivă etimologică, numele de persoană se
reduce la trei tipuri de formații6:
1. Nume devoționale, denominații de ordin mistic, legate
de divinitate în sens larg, sunt antice și își păstrează carac-
terul sacru. În cadrul numelor devoționale se deosebesc ur-
mătoarele categorii:
6
Clasificarea este preluată din Santi e Fanti – Dizionario dei nomi di
persona, Enzo La Stella T., ed. Zanichelli, Bologna, 1993.

13
Dicționar de Nume

• Nume teoforice – conțin o expresie referitoare la divi-


nități, ca dătătoare de viață și destinatară a gratitudinii și a
dragostei oamenilor;
• Nume de sărbători religioase;
• Nume de sfinți sau nume calendaristice;
• Nume biblice.
2. Nume afective – au apărut ca simple supranume și
reflectă experiența cotidiană în contactul cu familia, cu ceilalți
oameni și cu mediul înconjurător. Numele afective sunt expresia
sentimentului omului față de habitatul său și desemnează:
• Ordinea nașterii;
• Bucuria nașterii, semnele prevestitoare, dorința părin-
ților ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale);
• Trăsături fizice caracteristice pozitive sau negative
(nume descriptive);
• Corespondența cu lumea naturală:
• Flori și plante;
• Animale;
• Pietre prețioase;
• Aștri și fenomene naturale (nume augurale, apotropaice
și descriptive);
• Referiri la origine: habitat, proprietate, țară, la epoca
nașterii (nume descriptive);
• Meserie (nume descriptive).
3. Nume admirative – formează o categorie mai puțin
omogenă; sunt nume alese datorită admirației pentru:
• Un om (patriarh sau profet biblic, un erou al unui poem
epic, un personaj literar, un reformator, un sportiv etc.);
• Un popor;
• O cultură:
• Nume ideologice;
• Nume de staruri (din aristocrație, modă, cinema, TV);
• Reminiscențe literare.
14
Precizări introductive

Evoluția istorică a antroponimiei românești


Numele este un martor al istoriei limbii și al istoriei
omului. Numele sunt „fosile“ lingvistice, mărturii ale stra-
turilor istorice, acoperite de sedimente lexicale succesive, și
permit reconstituirea formelor și a tipurilor dispărute din
vorbirea curentă. Materialul antroponimic este o veritabilă
oglindă concavă etno-lingvistică și socio-demografică a so-
cietății umane.
Sistemele antroponimice europene prezintă un caracter
eterogen, spre deosebire de unitatea și coerența care se ob-
servă la popoarele antice: evrei, greci și romani. La evrei,
predominanța numelor teoforice este expresia evidentă a
credinței monoteiste și a conștiinței de popor ales, din care
S-a întrupat Dumnezeu. Caracterul metaforic al antroponi-
miei grecești antice corespunde spiritului profund metafizic
al urmașilor lui Socrate, iar sistemul onomastic latin reflectă
organizarea riguroasă a societății romane și excelenta aco-
modare la realitățile concrete.
Dacă sunt elemente esențiale care compun orice sistem
antroponimic european, acestea se referă la: calendarul creștin
– calendarul ortodox în Răsărit și calendarul catolic în Apus –
și unele influențe etnice care s-au manifestat în bloc asupra
mai multor popoare, cum a fost influența slavă în Răsărit și
influența germană în Apusul neolatin. Numele cuprinse în
calendarul creștin reflectă în special antroponimia epocii
elenistice, un ansamblu sincretic în care predomină elemen-
tele ebraice, grecești și latine.
Materialul antroponimic românesc cuprinde elemente
compozite, așezate în straturi succesive în funcție de factorii
istorici și culturali care au înrâurit destinul poporului român.
În zorile etnogenezei poporului român, au circulat nume
daco-romane, atestate în inscripțiile descoperite în provin-
ciile dunărene romanizate, precum și nume de sfinți, înde-
osebi numele martirilor din această regiune. Antroponimia
15
Dicționar de Nume

provinciei romane din Dacia este de o bogăție și de o varie-


tate excepționale, se poate spune chiar unică într-un cadru
geografic și cronologic bine delimitat la periferia Imperiului;
aceasta reflectă structura și elementele etnice ale întregului
Imperiu ca o consecință naturală a afluxului de infinitae
copiae hominum ex toto orbe Romano… Numele de persoane
sunt materiale lingvistice, elemente ale lexicului și ale mor-
fologiei limbii de un tip determinat: romano-latin, semitic,
grec, traco-getic, iliric, celtic etc.; în același timp sunt preci-
zări distincte etnice și geografice, indicatori ai originii indi-
vizilor, ai situației lor sociale și juridice. Dintre aceste nume
au supraviețuit până în epoca izvoarelor scrise unele nume
de sfinți și sărbători creștine, care circulau și ca nume de
persoană: Barbura, Barbu, Crăciun, Flor, Îndrea, Întoni, Măria,
Mărin, Nicoară, Paștiu, Paul, Pietrul, Toador etc. și încă unele
care se pot confunda cu numele transmise prin calendar,
cum ar fi: Adam, Daria, Lazăr, Marcu, Tit etc.
Din epoca cristalizării limbii române provin și unele
nume laice formate din cuvinte de origine tracă: Bitu, Brad,
Bucur, Moș, Murg; sau din latină, privind culoarea (Albu,
Căruntu, Negrea), rudenia (Fătu, Fecior, Sora, Tatu etc.) sau
alte motive (Aura, Corbu, Faur, Leu, Luna, Lupu, Micu, Păun,
Puiu, Soare, Şerb, Ursu, Vulpe etc.).
Impregnarea antroponomiei române cu elemente vechi
slave începe după așezarea slavilor în Dacia și în cele două
Moesii. În această perioadă s-au transmis românilor nume-
roase nume de persoană: Bogdan, Bran, Buda, Dobre, Neagu,
Preda, Radu, Stan, Stoe, Stroe, Vlad etc. Tot în acest timp s-au
primit de la pecenegi-cumani o serie de toponime și antro-
ponime ca: Basarab, Berindei, Coman, Tartabă, Tâncaba, Ursu
etc., apoi de la unguri și ucrainieni altele.
A doua fază a răspândirii creștinismului în țările danu-
biene se datorează influenței bizantine și a avut drept ur-
mare pătrunderea unui puternic filon antroponimic de factură
ortodoxă greco-slavă. În acest timp se impune materialul
16
Precizări introductive

onomastic al cărților de cult (Ceaslov, sinaxarele Mineelor) și


din Sfânta Scriptură. Este vorba de numele calendaristice care
au înlocuit o bună parte a onomasticonului daco-roman și
slav de inspirație profană. Alături de numele purtate în forma
oficială, cultă, ca Antonie, Dimitrie, Gheorghe, Ioan, Vasilie etc.
se adaugă derivatele acestora, unele create de români, altele
împrumutate de la vecinii sârbi, bulgari, greci, albanezi, ruși,
unguri și sași. Între sec. XII-XIX, antroponimia românească,
sub influenția culturii bisericești, capătă un pronunțat caracter
hagiografic, în comparație cu numele laice de creație româ-
nească sau împrumutate de la vecini
Etapa modernă a antroponimiei românești se deschide
cu seria de nume luate din istoria romană, sub influența
Școlii Ardelene. Urmează apoi un val de nume de prove-
niență apuseană, în special după 1848, val care a condus la
o anume marginalizare a numelor de botez din antroponimia
românească. Se constată și o reluare a numelor istorice: Decebal,
Radu, Bogdan, Mircea, Dan, Dragoș, Hanibal etc. O ușoară in-
fluență apuseană s-a manifestat în onomastica noastră și
dinspre aria de cultură romano-catolică, prin franco-italieni
și unguri.
Caracteristicile modei antroponimice actuale prezintă
trei tendințe principale:
1. evitarea antroponimelor românești tradiționale, în
special în mediul urban, și înlocuirea lor cu forme diminu-
tivale și hipocoristice de proveniență apuseană;
2. interesul pentru numele străine;
3. înmulțirea cuvintelor care alcătuiesc numele indivi-
dual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiția
impusese în onomastica românească, și anume: prenumele
format dintr-un singur cuvânt.
Moda este un factor determinant în antroponimie care
nu a scutit de transformări și substituiri sistemul onomastic
al nici unui popor, după cum bine punctează Albert Dauzat:
„Moda îi făcu pe gali să părăsească vechile nume și să le
17
Dicționar de Nume

accepte pe cele romane. Când vin barbarii, galo-romanii la


rândul lor iau nume folosite de aristocrația francă; mai târziu
burghezul botează copiii cu nume folosite de familiile nobile,
țăranul imită pe burghez“7.
Aceste transformări din antroponimia românească, înscrise
în cadrul mai larg al onomasticii europene, reflectă evo-
luția interioară și socială a omului acestui timp. Se vădește
o înstrăinare progresivă de sine, pentru că numele tind să
nu mai dezvăluie taina persoanei, funcționând ca simple
etichete; și o atomizare dramatică a societății, această sumă
de indivizi izolați și independenți, în care se frâng legătu-
rile comuniunii și comunicării, pentru că numele nu-și mai
au izvorul în Nume, nici cuvintele în Cuvânt.

Precizare în legătură cu volumul de față


Lucrarea cuprinde două secțiuni: un lexicon onomastic
care însumează numele frecvente în antroponimia contem-
porană și numele religioase întâlnite în mediile eclesiastice
și monahale; partea a doua este un tabel hagiografic alfabetic
cu sfinții menționați în calendarele ortodoxe.
Fiecare lemă din lexicon are următoarea structură:
1. încadrarea numelui într-un tip etimologic și etimologia
propriu-zisă;
2. menționarea caracterului hagiografic al numelui (nume
calendaristic creștin, cu precizarea, după caz: nume calen-
daristic ortodox sau nume calendaristic romano-catolic);
3. filiera prin care a pătruns în antroponimia românească;
4. variante, derivate și hipocoristice.
Transcrierea fonetică este corespunzătoare Alfabetului
Fonetic Internațional, cu următoarele excepții:

Albert Dauzat, Les noms de personnes: origine et évolution..., ed. a III-a,


7

Paris, 1828, p. 9.

18
Precizări introductive

s pentru ch („ș“ românesc);


h pentru kh („j“ românesc);
c pentru tch („c“ românesc din „ce“, „ci“).
Tabelul alfabetic hagiografic conține informații sumare
despre sfinții ortodocși, cu lămuriri suplimentare la anumiți
neo-martiri și mărturisitori din sec. XIX-XX. Au fost men-
ționați și sfinți apuseni care au viețuit până la Schisma din
1054, precum și sfinții canonizați de Bisericile slave din diaspora.
Fără pretenții de acribie științifică, lucrarea își propune
să fie un îndrumar în alegerea numelor de botez și monahale. Iar
partea a doua, tabelul alfabetic al sfinților, reflectă repre-
zentarea acestor nume în calendarul creștin.
Nu în ultimul rând, acest Dicționar enciclopedic se vrea
un semnal la procesul de occidentalizare și laicizare artifi-
cială a numelor de botez românești, precum și o încercare
de redescoperire a legăturii intrinsece dintre nume și per-
soana care îl poartă. Numele este prima cheie de acces la
complexitatea persoanei, iar sistemul onomastic al unui neam
vădește acea matrice stilistică inconfundabilă și perenă, dar
și fluctuațiile culturale în care este integrat. Dacă numele
este înțeles astăzi ca o simplă etichetă a persoanei, să căutăm
a o alege potrivit.
Mulțumim și pe această cale tuturor celor care ne-au
ajutat în procurarea materialului bibliografic.

Tatiana Petrache

19
Dicționar de Nume

20
Precizări introductive

Abrevieri

Lexicon
abr. = abreviere
adj. = adjectiv
akkad. = akkadian
ap. = apostol
asir. = asirian(-ă)
com. = comun
comp. = compus
deriv. = derivat
ebr. = ebraic
ep. = episcop
f. = foarte
fem. = feminin
fr. = francez
gal. = galic(-ă)
gen. = genitiv
gent. = gentilic
germ. = germanic, german
gr. = grec
hipoc. = hipocoristic
iran. = iranic
lat. = latin
magh. = maghiar

21
Dicționar de Nume

masc. = masculin
mc. = mucenic
N.T. = Noul Testament
part. trec. = participiu trecut
pers. = personal
rom. = românesc
sanscr. = sanscrit
sir. = sirian
sf. = sfânt
span. = spaniol(-ă)
subst. = substantiv
V.T. = Vechiul Testament
vb. = verb

Tabel alfabetic al sfinților ortodocși


arhiep. = arhiepiscop
cuv. = cuvios (cuvioasă)
ep. = episcop
ev. = evanghelist
mc. = mucenic (muceniță)
mc. sf. = mucenic sfințit
mitr. = mitropolit
patr. = patriarh
sf. = sfânt (sfântă)

22
LEXICON

23
24
Aa-Ad
Achim
vezi Ioachim.

Achindin, Achindina
nume apotropaic de origine gr.,
corespunde adj. gr. ἀκίνδυνος,
alcătuit din α- privativ și subst.
κίνδυνο ”pericol, primejdie”,
având sensul „cel lipsit de pri-
mejdie, sigur“. ¤ Forma de masc.
apare în calendarul creștin. ¤
Filiera greco-slavă: Achindin,
Aaron Achindina, Chindina, Chindin. Fi-
vezi Aron. liera latină: Acidina.

Abel, Abela Acvila (masc.); Acvilin, Acvilina


(rar) reproduce vechiul nume (rar) este la origine un derivat
ebraic Hebhel, Habhel purtat de adj. de la cognomenul roman
cel de-al doilea fiu al protopă- Aquila, format pe baza subst.
rinților Adam și Eva. Dintre comun aquila, „vultur, acvilă“,
semnificațiile propuse, menți- pasăre sacră în Antichitate și
onăm: „suflu vital“ și „ceață; folosit la romani ca simbol al
vanitate, deșertăciune“ sau poa- lui Zeus. ¤ Acvila, Acvilin, Acvi-
te fi raportat la un subst. asir. lina sunt nume reprezentate
aplu sau ablu, „fiu“. ¤ Filiera în calendarul creștin. ¤ Filiera
greco-slavă: Avel, Avil(u). Fili- greco-slavă: Achila, Achilina, Acu-
era lat.-catolică: Abel, Abela; deriv. lina, Culin. Forme moderne, de
Abelin, Abelina. influență apuseană: Acvilin,
Acvilina.
Acachie
(exclusiv masc., rar) corespun- Ada, deriv. Adina (fem.)
de numelui pers. gr. Ἀκάκιος, prezintă două ipoteze etimo-
format cu α- privativ și κακός logice: fie prenume biblic (V.T.,
„rău, ticălos“; are sensul „ino- Facere 4,19; 36,2) corespunză-
cent, fără de răutate“. ¤ Acachie tor termenului ebr. ‘Adah, (for-
a pătruns în onomastica noas- mat de la radicalul ‘dh, „a îm-
tră pe filiera greco-slavă. În ro- podobi, a înfrumuseța“), nume
mână există şi sub formele: independent sau hipoc. al unui
Acachi, Agache, Agachi. teoforic cu semnificația „Elo-
him a împodobit, a înfrumu-
Achila, Achilina sețat“, fie este vorba de un
vezi Acvila (masc.); Acvilin, hipoc. format pe teren româ-
Acvilina. nesc sau împrumutat din Apus,
25
Ad-Af
corespunzător numelor pers. (aceste din urmă nume pot avea
germ. Adela, Adelaida (de la ele- și alte explicații).
mentul germ. Adal, „nobil“) sau
prenumelui de origine lat. Adelaida
Adriana. corespunde numelui germ.
Adelheid, nume descriptiv sau
Adam (exclusiv masc., rar) augural, cuvânt compus din
corespunde ebr. ‘Adam și cu- adal, „nobil” + sufixul -heit, cu
noaște mai multe variante eti- ajutorul căruia se formează
mologice: 1. Ipoteza biblică a- subst. abstracte din adjective,
propie numele de ebr. ‘adha- „ceea care este de neam nobil”.
mah, „sol, pământ“. 2. Se por- ¤ Nume calendaristic catolic.
nește de la ebr. ‘adham, care
desemna specia umană în ge- Adolf (masc.)
neral, „omul“, și uneori avea nume augural și afectiv, de ori-
sensul de „bărbat“. 3. S-a în- gine germanică; este un com-
cercat explicarea numelui prin pus din elementele adal, „nobil“
etiopiană: „a fi frumos“, arabă: și wulf, „lup“. Numele este for-
„a se uni, a fi sociabil“, sau mat pe terenul mitologiei ger-
asiriană: „a face, a produce“. manice, unde lupul este un a-
nimal sacru (ca și la vechii daci).
¤ Filiera slavă: Adăman, Adămul,
¤ Numele (f. rar) este preluat
Adămuș, Adămuț, Adamachi. For-
din onomastica apuseană.
me noi: Adamin, Damin. În ono-
mastica românească, este pre-
Adrian, Adriana
zent mai ales ca nume de fa-
nume afectiv, indicând origi-
milie.
nea locală; reproduce cogno-
menul lat. Hadrianus, „cel ori-
Adela (fem.) ginar din Hadria“, derivat de
hipocoristic fr. de la prenumele la toponimul Hadria. ¤ Nume
germ. Adelheid, nume descrip- calendaristic creștin. ¤ Interme-
tiv sau augural, care are la bază diar greco-slav. ¤ Forme vechi:
germ. adal, „nobil“, de la care Adrian, Adriena, Udrea, deriv.
s-au format mai multe com- Udriște, Udrica, Udrița. Prin con-
puse și derivate: Adela, Adala, taminare cu Andrei, apar for-
Adelaida, Adalberta, Adelinda, mele: Andrian, Andriana.
Alinda. ¤ Numele prezintă eti-
mologie multiplă, deoarece a Afrodita (exclusiv fem., rar)
pătruns la noi prin interme- nume mitologic la vechii greci;
diul mai multor limbi moder- prezintă semnificație și origine
ne (germană, franceză, italiană). obscure. Una dintre ipoteze
¤ Forme curente ale numelui: pornește de la originea orien-
Adela. Adelina; hipoc. Ada, Alina tală a cultului zeiței frumuseții
26
Ag
și iubirii și leagă semnificația făcător“. ¤ Nume devoțional
inițială de ideea de „fertilitate“. creștin. ¤ Intermediar slav.
Într-o altă interpretare numele
este corelat cu sanscr. abhradatta Agaton (rar), Agata
„dăruită de nori“( de la abhra este un vechi nume grecesc cu
„nor“ și datta „dăruită“). Expli- un pronunțat caracter afectiv
cația tradițională apare la Hesiod și augural, corespunzător for-
și se conformează istoriei mi- mei feminine a adj. ἀγαθός,
tice a nașterii zeiței: Afrodita „bun“. ¤ Agata și Agaton sunt
derivă din subs. gr. ἀφρός, „spu- nume calendaristice creștine.
mă“. ¤ Afrodita apare în ca- ¤ Agata a pătruns la noi pe fi-
lendarul creștin. ¤ Numele zeiței lieră greco-slavă. ¤ Forme vechi
este reluat în epoca modernă folosite la noi: Agatia, Gatia,
datorită curentului renascentist Agafia, Agafina, Gafina, Agahia,
care revigorează tradiția anti- etc. Forme hipoc. masc. Agatin
chității greco-latine. și compusul Agatonic (ἀγαθός,
„bun“ și νίκη, „victorie“).
Agapie, Agapia
s-a format pe baza subst. gr. Agatocle (masc.)
ἀγάπη, „dragoste“. În crești- nume afectiv, de origine gr.;
nism are o semnificație speci- este compus antic din elemen-
ală, de „milostenie și dragoste tele ἀγαθός, „bun“, și κλέος,
frățească“, iar în comunitatea „glorie, celebritate, zgomot, ru-
creștină primitivă are sensul de moare“. ¤ Nume calendaristic
„masă frățească“, cunoscută ini- creștin. ¤ Intermediar slav.
țial ca „euharistie“. ¤ Agapie,
Agapia, Agapion, Agapit apar în Agatope (exclusiv masc.)
calendarul creștin. ¤ Interme- este un compus gr., format din
diar slav. ¤ Forme vechi: masc. ἀγαθός, „bun“, și τόπος, „loc“.
Agapin, Gapie, Agachi; fem. Aga- ¤ Nume calendaristic creștin.
fia, Gafia, Gapia. ¤ Intermediar slav.

Agapion Agheu (Aghie)


derivat de la Agapie, Agapia. nume devoțional gr., de origine
ebr., format de la haggay, „cel
Agapit care ia parte la sărbătoare“; are
derivat de la Agapie, Agapia. la bază ebr. hag „sărbătoare“,
înrudit cu arab. hajj „pelerinaj“
Agathope (masc.) și sir. hago „sărbătoare“; este
nume devoțional, de origine de asemenea pus în legătură
greacă, format de la subst. com- cu gr. ἅγιος. ¤ Nume calenda-
pus grecesc ἀγαθοποιός, „bine- ristic creștin. ¤ Intermediar slav.
27
Ag-Al
Aglaia (exclusiv fem.) Ahile (exclusiv masc.)
nume de inspirație religioasă, numele eroului grec legendar,
Agláia desemna în mitologia fiul lui Thetis și al lui Peleu,
greacă una din cele trei Χάριτες regele mirmidonilor, reproduce
(sau Grații, în mitologia ro- gr. Ἀχιλλεύς. Antroponimul
mană). Semnificația numelui are la bază gr. ἄχος> *ἀχίλος,
este legată de adj. gr. ἀγλαός, „suferință, mâhnire, supărare”.
„strălucitor, minunat“. ¤ Inter- ¤ Ahile apare în calendarul creș-
mediar neogrecesc. tin. ¤ Intermediar greco-slav.
¤ Forme vechi atestate la noi:
Agnes (fem., rar) Hilei, Hilu.
nume afectiv, care are la bază
gr. Ἁγνή, format de la adj. ἁγνός, Albu, Alba
„pur, curat, neîntinat“ și, ulte- nume afectiv, desemnând o par-
rior, „sfânt, cuvios“. Nu este ticularitate fizică, tenul sau pă-
exclusă nici pătrunderea nume- rul de culoare foarte deschisă
lui pe filieră latină, sub influ- sau, dimpotrivă, este o poreclă
ența termenului teologic agnus, pentru persoanele cu tenul și
„miel”. ¤ Nume calendaristic părul de culoare închisă; este
creștin. ¤ Forme mai vechi, a- folosit încă dinainte de con-
testate în sinaxare (interme- tactul cu slavii, atât cu valoare
diar greco-slav): masc. Agnas, de nume de botez, cât și ca su-
fem. Agni. Prenumele a pătruns pranume. ¤ Albul(-a) nu este
în epoca modernă pe filieră neo- calendaristic. Derivatele Albin,
greacă (Aneza, Anezina), dar și Albina, răspândite la noi și da-
ca împrumut din onomastica torită influenței latino-catolice,
apuseană (Agnes, Agnesa). sunt nume calendaristice cato-
lice vechi.
Agripa (masc.); deriv. Agripin
(rar), Agripina Alcibiade (masc.)
la romani, în mod tradițional, nume afectiv și devoțional, de
acest nume desemna modul origine antică gr., este un com-
de naștere al respectivei per- pus alcătuit din elementele ἀλκή,
soane; cognomenul roman Agri- „forță“, și βίος, „viață“. ¤ Nume
ppa, de la care s-au format de- calendaristic creștin. ¤ Interme-
rivatele Agrippinus, Agrippina, diar slav. ¤ Forme atestate în
este explicat în mod curent prin sinaxar: Alchiviad, Alchiviade.
„născut cu picioarele înainte“.
Unii specialiști consideră că a- Alexandru, Alexandra
ceastă explicație ține de etimo- nume afectiv și devoțional foarte
logia populară, adevărata sem- răspândit în special datorită fai-
nificație rămânând necunoscută. mei regelui Alexandru Mace-
¤ Agripa și Agripina sunt nume don. Este un compus din ver-
calendaristice creștine. bul ἀλέξω, „a apăra, a susține“
28
Al-Am
și ἀνήρ, ἀνδρός, „bărbat”, cu Alice (la noi, exclusiv fem.)
semnificația „apărător al omu- cunoaște următoarele variante
lui”. Se pare că aceasta este o etimologice: 1. derivat din ve-
etimologie populară, semnifi- chiul fr. Aalis; 2. hipocoristic
cația numelui rămânând obscură. pentru Adelheidis, Adelheida, „no-
¤ Alexandru(-a) este un nume blețe“.
bine reprezentat în calendarul
creștin. ¤ O parte din elemen- Alin, Alina
tele familiei numelui Alexandru, este considerat de unii o cre-
hipocoristice sau derivate, create ație românească de la vb. a alina.
pe teren românesc, apar astăzi ca Numele în discuție prezintă co-
nume de familie: Alecu, Aleca, respondente perfecte în lim-
Lec(u), Lexi, Lixandru, Lixandra, bile moderne, din care a fost
Lisăndrina, Sandru, Sandra, Ale- împrumutat. În italiană și ger-
xandrin, Sandrin, Sandrina, Sandu, mană, Alina este un hipoco-
etc. ristic pentru Adelina, derivat
de la Adela, „nobilă“, iar în fran-
Alexie, Alexia; Alexe, Alexa ceză este o formă abreviată de
corespunde vb. gr. ἀλέξω, „a la vechi nume germanice com-
apăra, a susține“, și este con- puse cu radicalul al, „tot, în-
siderat în mod curent un hipoc. treg“. ¤ Alina este un hipoco-
al compuselor gr. cu alex- (Ale- ristic al unor vechi nume ca-
xandros, Alexarhos, Alexippos, Ale- lendaristice catolice.
xamenos, etc.). ¤ Nume calen-
daristic creștin. ¤ Intermediar Alipie (masc.)
slav. ¤ Forme sub care a circu- este un nume cu transparentă
lat și circulă numele la noi: semnificație augurală; cores-
Alexe, Alexa, Alexie, Alexia, punzător gr. Ἀλύπιος, „cel fără
Alexu, Olexa, Alexina, Alex. durere“ (α- privativ și λύπη,
„durere“). ¤ Nume calendaris-
Alfred (masc.) tic creștin. ¤ Intermediar greco-
este un nume de origine ger- slav. ¤ Forme vechi atestate la
manică, un compus alcătuit din noi: Alipie, Lipie, Lipioaia, Alfie,
alf, elf, „spiriduș“ sau din ala, Alfia, Alífia; sub influența lui
„tot, întreg“, sau din alda, „mai Olimpie s-au format Alimpie,
în vârstă“ și rat, raed, „consiliu, Alimpia.
sfat, povață“. Alfred este corelat
cu engl. Aelfred (aelf, „spiriduș“, Amalia (fem.)
și frithu, „pace“). O altă ipo- nume afectiv corespunzător ve-
teză pornește de la numele vechi chiului nume germ. Amalos,
germ. Adalfrid, Apalfrid, un com- Amalus, care are la bază radi-
pus din elementele adal „nobil“ calul gotic neatestat amals, „activ,
și frid „pace“. muncitor, neobosit”, răspândit
29
Am
mai ales datorită dinastiei os- Amelia
trogote a Amalilor. ¤ Amalia și nume augural de origine gr.,
Amalaberga sunt nume calen- foarte apropiat de Amalia, dar
daristice catolice. ¤ În limba are o etimologie diferită. Are
română, Amalia este un împru- la bază adj. gr. ἀμέλιος, ἀμέλια,
mut modern din Occident. ¤ „cel/cea fără griji”. ¤ Nume ca-
În anumite regiuni din Europa, lendaristic creștin.
Amalia se confundă cu Amélia,
care este însă un nume de ori- Amfilohie, Amfilohia
gine grecească, corespunzător nume afectiv ce indică originea
lui Amelios, „cel fără griji“, pă- locală; corespunde gr. Ἀμφι-
truns în Occident prin inter- λόχιος, „(locuitor) din Amfi-
mediar slav. lohia“. Toponimul Amfilohia
are la bază subst. gr. ἀμφιλογία
Ambrozie, Ambrozia (rar) (ἀμφί-, „de ambele părți”, λογία,
nume cu implicații religioase „vorbire”), „vorbire cu două
și augurale, corespunde adj. gr.
înțelesuri, în două planuri, ambi-
ἀμβρόσιος, un compus alcă-
valentă și, deci, contradictorie”.
tuit din α- privativ și cuvântul
¤ Nume calendaristic creștin.
βροτός, „muritor“, și desem-
¤ Intermediar slav.
nează orice lucru care conferă
nemurire. Neologismul rom.
ambrózie, „hrana aromată a zei- Aminta
la origine nume devoțional, re-
lor olimpieni, elixir al nemu-
produce vechiul nume etrusc
ririi și al tinereții“, face parte
din aceeași familie de cuvinte, Aminth, corespondentul pentru
fiind la origine o formă sub- Amor din mitologia romană. ¤
stantivală a adj. fem. ἀμβροσία, Numele nu este calendaristic.
„cea care conferă nemurirea, ¤ Împrumut recent din Occident.
cea nemuritoare”. ¤ Nume ca-
lendaristic creștin. ¤ Interme- Amos (exclusiv masc.)
diar slav: Amvrosie, Amvrosia. vechi nume biblic ebraic care
Filiera latino-catolică: Ambrosie, semnifică, probabil, „robust, cel
Ambrosică, Ambroze, Brosu, etc. ce ia asupra sa responsabili-
tăți“, dar și „cel căruia Dum-
Amedeu, Amedeia nezeu îi poartă de grijă”. Există
nume devoțional de origine și o etimologie grecească, Ἄμως,
latină; este un compus al ono- despre care se consideră că are
masticii creștine de la vb. a- la bază pronumele ἁμός, „al
mare, „a iubi“, și Deus, „Dum- meu”, adică „omul lui Dum-
nezeu“. ¤ Împrumut recent din nezeu”. ¤ Intermediar slav.
onomastica occidentală.
30
An
Ana (fem.); hipoc. românesc An- sensul de „înviere din moarte“
ca; deriv. Aneta, Anica și consacrat de Biserică, cu sen-
corespunde numelui biblic (V.T. sul de „Învierea lui Hristos“.
și N.T.) ebraic Hannah, înca- ¤ Anastasie(-a) este un nume
drat inițial unui nume teoforic cu largă reprezentare în calen-
cu semnificația „Iahve a avut darul creștin. ¤ Intermediar slav.
milă, Iahve s-a îndurat“. ¤ Nume ¤ Forme și derivate împrumu-
calendaristic creștin bine repre- tate sau create pe teren româ-
zentat. ¤ Intermediar greco-slav. nesc în secolele trecute: Nastasia,
¤ Formele și derivatele prenu- Nasta, Nastea, Tăsia, Tasea, Nasta-
melui Ana, create pe teren ro- sica, Sica, Nastasița, Sița, Nastina,
mânesc sau împrumutate, sunt Anastase, Năstase, Tasie, Siia, etc.
frecvente și astăzi ca hipoco-
ristice sau nume independente:
Anatol(ie) (exclusiv masc.)
Anica, Anișoara, Anița, Anuca,
nume afectiv grecesc care de-
Anca, etc. Forme apusene: Aneta,
semnează locul de origine; sem-
Neta, Netti, Netuța (deriv. româ-
nifică „om de la răsărit, din
nesc), Anita, Anina, Nana, Ani,
Orient“, de la gr. Ἀνατολή,
etc.; compusele Anabela, Analisa.
„răsărit, orient“. ¤ Nume ca-
lendaristic creștin. ¤ Prenu-
Anca
hipoc. pentru Ana. mele actual este un împrumut
apusean recent.
Aneta
hipoc. pentru Ana. Andrei, Andre(e)a
nume cu semnificație augu-
Anica rală; reproduce gr. Ἀνδρέας,
hipoc. pentru Ana. explicat prin subst. ἀνδρεία,
„bărbăție, curaj“. Ἀνδρέας este
Anania (masc., fem. rar) considerat un hipocoristic în -
corespunde vechiului nume bi- ας al unui nume pers. compus
blic ebraic Hananýah, cu semni- cu ἀνήρ, ἀνδρός, „bărbat“. ¤
ficația „Dumnezeu este îndu- Nume calendaristic creștin. ¤
rător“, „Domnul este norul, Numele a pătruns la noi îna-
apărarea mea”. ¤ Nume ca- inte de venirea slavilor, fiind
lendaristic creștin. ¤ Interme- preluat de populația daco-ro-
diar greco-slav. mană din latina balcanizată,
unde circula printre creștini.
Anastasie, Anastasia Din această perioadă au rămas
nume devoțional, de origine formele Îndrea și Undrea. Numele
greacă, este o creație creștină este reluat mai târziu prin in-
de la termenul ἀνάστασις, fo- termediar greco-slav și formea-
losit în epoca precreștină cu ză pe teren românesc un mare
31
An
număr de hipocoristice și deri- și este atestat sub forme deriv.
vate: Andrei, Andrii, Andrieș, și hipoc. frecvente și astăzi:
Andrica, Andriță, Andru(l), An- formele Anghel, Anghela; deri-
dora, Andreca, Anderca, etc.; sub vatele Angheluță, Anghelache,
influență occidentală apar for- Anghelica, Anghelina, Anghelușa;
mele fem. Andreina, Andreea. hipoc. Anghei, Anghie, etc. În
epoca modernă au fost preluate
fomele apusene, continuatoare
Andronic, Andronica
ale lat. Angelus: Angel, Angelo,
nume augural; reproduce anti-
Angelica, Angelina; hipoc. fem.
cul. gr. Ἀνδρόνικος, la origine
Gela (și corespondentul masc.
o formă adjectivală a unui com-
Gelu).
pus din ἀνήρ, ἀνδρός, „bărbat“,
și νίκη, „victorie, biruință“, cu
sensul ”bărbat biruitor”. ¤ Nume
Anicet (masc.)
vezi Anichit, Anichita.
calendaristic. ¤ Intermediar slav.
Anichit, Anichita
Anesti (fem.) vechi nume augural grecesc cu
nume devoțional; este o cre- semnificația de „nebiruitul“ (α-
ație creștină de la formula gr. privativ și νίκη, „victorie“). ¤
Χριστός ἀνέση, „Hristos a în- Nume calendaristic creștin. ¤
viat“. ¤ Intermediar greco-slav. Filiera greco-slavă: Anichit, Ani-
¤ Forme atestate la noi în se- chita. Filiera lat.-catolică: Anicet.
colele trecute: Anestea, Nestea;
derivate rom.: Anestin, Anestina, Antigona (fem.)
Nestian. nume afectiv; reproduce gr.
Ἀντιγόνη, un compus din gr.
Angel(o) (rar), Angela ἀντι-, „în loc de, contra, opus“
prenume de inspirație religi- și -γόνος, „urmaș, vlăstar“. ¤
oasă; are la bază lat. Angelus, Nume calendaristic creștin. ¤
care corespunde subst. lat. ange- Antigona este preluat pe cale
lus, „înger, sol (al divinității)“, cultă din literatura greacă.
cuvânt împrumutat de romani
de la greci (gr. ἄγγελος). ¤ Anisia (rar)
Νume calendaristice creștine. nume augural grecesc; are la
bază adj. ἄνισος, ἄνιση, ”cel/
Anghel, Anghela; Anghelina cea fără egal, fără pereche, u-
prenume de inspirație religi- nic(ă)”. ¤ Nume calendaristic
oasă; are la bază gr. Ἄγγελος, creștin .
format de la substantivul comun
gr. ἄγγελος, „înger, sol (al di- Antim, Antimia
vinității)”. Ca prenume a pă- nume devoțional grecesc, cu-
truns în onomastica românească noscut ca supranume al Afro-
mai întâi prin intermediar slav ditei și al Herei; s-a format de
32
An-Ap
la subst. ἄνθος, „floare“, sau de ¤ Intermediar slav. ¤ Forme
la vb. ἀνθέω, „a înflori“, în vechi, împrumuturi și creații
sensul figurat „a prospera“. românești: Antonie, Antonaș,
Antim, Antimia înseamnă „în- Antonel; Antul, Tule(a), Anta,
floritor, înfloritoare“. ¤ Nume Antin, Antache, Antula; Ton(a),
calendaristic creștin. ¤ Inter- Tone(a), Tonie, Tonu(l), Antonca;
mediar slav: Antim, Antimie, Andonie, Andon, Don(a), Done(a),
Antimia, Antemia, Antina, Amfim, Doncea, Donciu, Donici; Antona,
Anfim; deriv. Antimir, Antimiza. Antoana, Antoniada, Donca etc.
Formele vechi feminine au fost
Antioh (masc.) înlocuite treptat de forme re-
este probabil un nume afectiv cente de provenineță apusea-
ce indică originea locală: „(locui- nă: Antonia, Antoaneta, Anto-
tor) din Antiohia“, care are la neta, Antonela, Antonina; hipoc.
bază gr. ἀντίοχος, „cel care nu Toni este folosit pentru ambele
cedează, care se opune“, format genuri.
de la verbul ἀντίχω, un compus
din αντί-, „împotrivă”, și ὀχέω, Antonin, Antonina
„a ține, a purta”. ¤ Nume ca- vezi Antonie, Antonia.
lendaristic creștin. ¤ Interme-
diar slav. ¤ Forme vechi: Antioh, Antuza
Antiohi, Antohi, Antohie. nume cu semnificație incertă,
probabil derivat de la gr. ἄνθος,
Antipa (masc.) „floare“. ¤ Nume calendaristic
nume descriptiv de origine creștin.
greacă; este un hipoc. al nu-
melui Antipatru, gr. Ἀντίπατρος, Apolo(n); Apolonie, Apolonia
„în locul tatei“. ¤ Nume calen- corespunde gr. Ἀπόλλων, zeul
daristic creștin. ¤ Intermediar care întruchipa idealul grecesc
greco-slav. al armoniei și perfecțiunii. Nu-
mele are o etimologie incertă,
Antonie, Antonia dintre care cea mai obișnuită
reproduce numele gentilic lat. este pusă în legătură cu ver-
Antonius, probabil corespun- bul ἀπόλλυμι, „a distruge în
zător numelor etrusce Antius, întregime, a pustii”; de aseme-
Antenius, Antilius, cu semnifi- nea numele este corelat cu gr.
cație obscură. Apropierea for- ἀπέλλα, „convocare, adunare”,
mei gr. Ἀντόνιος de subst. gr. sau cu ἀπειλή, „amenințare”;
ἄνθος, „floare“ ține de dome- una dintre ipoteze propune a-
niul etimologiei populare. Ală- propierea de radicalul indo-
turi de Antonius sunt cunos- european *apel-, apl-, „a fi tare,
cute și derivatele lat. Antoni- puternic“, vezi și radicalul *op-,
nus, Antonina. ¤ Antonie și An- „operă, lucrare”, de unde Ἀπό-
tonin apar în calendarul creștin. λλων înseamnă „cel ce creează,
33
Ap-Ar
cel ce provoacă, cel ce stimu- o variantă pentru Annabella,
lează”. O altă ipoteză leagă nu- compus din prenumele Anna
mele grecesc de Appulunas, un și bella, „frumoasă”, sau pen-
nume pers. hitit format de la tru lat. Amabilis, „cel iubitor”;
abullu, „poartă“. Această ultimă sau un derivat diminutival cu
ipoteză ar explica epitetul gre- suf. -ella de la *araba, fem. pen-
cesc θυραίος (gr. θύρα, „poartă“) tru arab. Unii specialiști consi-
al zeului. ¤ Nume calendaristic deră numele o variantă pentru
creștin. ¤ Filieră greco-slavă și Arbella, compus din temele
modernă apuseană. lat. arbor, „arbore“ și bel, „fru-
mos“, creație onomastică din
Apolinarie epoca romanului pastoral re-
corespunde gr. Ἀπολλινάριος nascentist. ¤ Împrumut modern
și este un derivat cu sensul „pri- apusean.
vitor, relativ la Apollo“. ¤ Nu-
me calendaristic creștin. ¤ Fi- Arcadie (masc.)
lieră greco-slavă și modernă vechi nume afectiv grecesc, co-
apuseană. re-spunzător adj. ἀρκάδιος, „lo-
cuitor din Arcadia, arcadian“.
Apolodor ¤ Nume calendaristic creștin.
corespunde gr. Ἀπολλόδωρος ¤ Numele a pătruns la noi da-
și este un compus cu semni- torită influenței ruse moderne,
ficația „darul lui Apollo”. ¤ pe cale cultă.
Nume calendaristic creștin. ¤
Filieră greco -slavă și modernă Areta, fem. Aretí, Aretía
apuseană. de proveniență clasică, rapor-
tat la mitologia greacă și, în
Apostol particular, omonim cu subst.
corespunde numelui propriu gr. ἀρετή, „virtute“; există și
gr. Ἀπόστολος format de la ipoteza că numele este de ori-
substantivul comun ἀπόστολος, gine arabă și semnifică „nere-
„sol, trimis”, de unde și sensul cunoscut, ignorat“. ¤ Nume
special creștin de „apostol”. În calendaristic creștin. ¤ Filieră
antroponimia românească este neogreacă: Areti, Arefte, Arefta,
folosit mai mult ca nume de Refta.
familie.
Argentina (fem., rar)
Arabela (fem.) derivat de la subst. lat. αrgen-
este probabil un nume de ori- tum, „argint“. ¤ Formele lat.
gine britanică, rezultat din ten- Argentea, Argentillus, Artentius
tativa de adaptare fonetică a sunt atestate în inscripțiile lat.
lat. Orabilis, „cea care se roagă“. creștine. Argentina este cores-
Numele este interpretat și ca pondentul pe filieră latină al
34
Ar
numelui de proveniență gre- de origine sumeriană: Ar-ri-an-
cească Arghir, Arghira, un îm- de „mama fecundă a furiei“. ¤
prumut recent din Occident care Nume calendaristic creștin. ¤
poate indica și legătura afec- Numele a fost reluat pe cale
tivă cu țara omonimă. cultă din mitologia greacă și
din literatură.
Arghir, Arghirie; Arghira
nume de origine grecească, Ariel (invariabil, masc., fem.)
Ἄργυρος, Ἀργύρειος, care are varianta unui nume recent de
la bază subs. ἄργυρος, „argint”, origine literară, răspândit dato-
sau adj. ἀργύρειος, „de argint”. rită personajului din „Furtuna“
Este un nume augural care ex- lui Shakespeare; simbol al for-
primă speranța unei influențe țelor naturii, este la origine un
pozitive asupra înfățișării și nume teoforic ebraic cu semni-
caracterului purtătorului, de a ficația „darul lui Dumnezeu“.
fi strălucitor și rezistent ca ar-
gintul. ¤ Intermediar slav. ¤ Aristarh (masc.)
Nume calendaristic creștin. nume afectiv de origine greacă,
format de la adj. ἀρίσταρχος,
Arhanghel (rar, masc.) un compus din ἄριστος, „per-
nume creștin de origine gre-
fect, cel mai bun”, și ἄρχων,
cească; are la bază substantivul
„stăpân, suveran“, cu înțelesul
comun ἀρχάγγελος, „arhan-
„stăpân desăvârșit”. ¤ Nume
ghel”.
calendaristic creștin. ¤ Interme-
diar slav.
Arhip (masc.)
reproduce un vechi nume pers.
gr. Ἀρχίππος, compus din ele- Aristide (exclusiv masc.)
mentele ἄρχειν, „a începe, a corespunde vechiului nume
stăpâni, a conduce“, și ἵππος, personal gr. Ἀριστείδης, un com-
„cal“. ¤ Nume calendaristic creș- pus format de la adj. ἄριστος,
tin. ¤ Formele vechi: Arsip, Arfip, „cel mai bun, cel desăvârșit“,
Arhip sunt cunoscute astăzi mai și suf. -είδης, de la subs. εἶδος,
ales ca nume de familie. ¤ In- „formă, chip, tip”, cu sensul „cel
termediar slav. de tip desăvârșit” sau „desă-
vârșit în formă, la chip”. ¤ Nu-
Ariadna, Ariana (fem.) me calendaristic creștin. ¤ În
nume de origine preelenică, epoca renascentistă numele a
probabil asiatică; în mod curent, fost reluat în Occident, de unde
grecii considerau numele un a pătruns în onomastica noastră.
derivat cu prefixul ἄρι-, „prea,
foarte“ de la adj. ἁγνή, „pură, Aristion, Ariston (masc.)
sfântă“. Într-o altă ipoteză nu- nume augural și afectiv de ori-
mele este interpretat ca fiind gine greacă; are la bază adj.
35
Ar-As
ἄριστος, „cel mai bun, cel desă- Artur (masc.)
vârșit“. ¤ Nume calendaristic corespunde unui vechi nume
creștin. ¤ Intermediar slav. breton Arthur, Artus, pus în le-
gătură cu gal. arth, gr. ἄρκτος,
Aritina (fem.) sanscr. rksa „urs“. Într-o altă
Hariton, Haritina interpretare numele este apro-
piat de germ. Arn-Thor, „vul-
Armand (masc.) turul lui Thor“. ¤ Împrumut
nume afectiv, de origine ger- recent din Occident.
manică; este un compus din ele-
mentele arm, „braț“, și mund, Asclepie, Asclipiu; Asclipia
„protecție“. ¤ Împrumut apu- nume afectiv, de origine gr.,
sean recent. Ἀσκληπιός, Αἰσχλαβιός, Ἀσχλα-
πιός îl desemnează pe zeul
Arsenie (masc.) medicinii la greci. Prezintă eti-
nume afectiv, de origine greacă, mologie obscură, fiind consi-
format de la tema ἄρσην / ἄρρην derat un nume preelen sau un
„bărbătesc“. ¤ Nume calenda- împrumut. Cu toate acestea,
ristic creștin. ¤ Intermediar slav. corelarea numelui cu termenii
σκάλοψ, ἀσπάλαξ, „cărtiță”,
Artemie, Artemia sau σκάλλω, „a săpa, a adânci“,
nume devoțional, de origine nu este cu totul neîndreptă-
greacă; s-a format pe baza gr. țită, dat fiind caracterul teluric
Ἄρτεμης, cu derivatele Ἀρτέ- al zeului Asclipios. ¤ Nume
μιος, Ἀρτέμια, Ἀρτεμίσιος, calendaristic creștin. ¤ Inter-
Ἀρτεμίσια, numele uneia dintre mediar slav.
cele mai vechi divinități a Gre-
ciei antice, zeiță a vânătorii și Asincrit
soră a lui Apollo. Cercetătorii prenume augural de origine
presupun că Artemis este un grecească, Ἀσύγκριτος, care are
nume de origine preelenică, la bază adj. ἀσύγκριτος, „incom-
probabil din Asia Mică, având parabil, fără egal”. ¤ Nume ca-
semnificație obscură. ¤ Arte- lendaristic creștin. ¤ Interme-
mios și Artemie sunt nume ca- diar slav.
lendaristice creștine. ¤ Inter-
mediar slav. Asineta (fem.)
nume biblic, de origine egip-
Artemon teană, cu sensul „darul Zeului
nume devoțional, de origine Soare”. Potrivit altor versiuni,
greacă, are la bază derivatul numele înseamnă ”primejdie,
Ἀρτεμίσιος de la Ἄρτεμης. ¤ nenorocire”.
Nume calendaristic creștin.
36
As-Au
Asingrit a artelor frumoase și meșteșu-
vezi Asincrit. gurilor, este obscur din punct
de vedere etimologic, probabil
Aspasia (fem.) preelenic și neindoeuropean.
reproduce un vechi nume gre- ¤ Numele apare în calendarul
cesc, Ἀσπασία, care are la bază creștin. ¤ Atena s-a impus la noi
adj. ἀσπάσιος, „cel bineprimit, pe cale cultă în epoca modernă.
plăcut, drag, dorit; cel foarte
mulțumit, plin de bucurie, fe- Atinoghen
ricit”. ¤ Numele ajunge la noi nume de proveniență grecească,
pe cale cultă în epoca modernă, Ἀθηνογένης, un compus din nu-
iar pentru atestările mai vechi mele Ἀθήνα, „Atena”, și γένος,
poate fi luată în considerație „neam, proveniență”, cu sensul
și influența neogrecească. „cel născut din zeița Atena”
sau „cel născut în Atena”. ¤
Nume calendaristic creștin
Atal (masc.)
nume afectiv, de origine gr.,
Ἀτταλος, care cel mai probabil Auct (masc.)
nume calendaristic cu semni-
are legătură cu gr. ἄττα / ἄππα
ficație augurală; are la bază
(vezi și variantele gr. ἄπφα,
lat. auctus, part. trec. de la vb.
πάππα, τάτα, τέττα), formulă
augere, „a mări, a înmulți“. ¤
de adresare către cei mai în
Nume calendaristic creștin.
vârstă, cu sensul „bătrâne, taică,
tată”, corespunzător lat. atta, got.
Audace (masc.)
atta, germanicului atto, sansc.
nume calendaristic creștin de
attā, „mămică, soră mai mare”. transparentă semnificație augu-
¤ Nume calendaristic creștin. rală, format de la adj. lat. audax,
¤ Intermediar slav. derivat de la vb. audere, „a în-
drăzni, a cuteza“. ¤ Nume ca-
Atanasie, Atanasia lendaristic creștin. ¤ Interme-
este o creație creștină de la diar greco-slav.
adj. gr. ἀθάνατος, „nemuritor“,
și subst. ἀθανασία, „nemurire“. Audat, Avdat (masc.)
¤ Nume calendaristic creștin. nume calendaristic, de origine
¤ Intermediar slav. ¤ Formele latină, legat de vb. audire, „a
care au circulat la noi: Atănase, asculta“. ¤ Numele este ates-
Tănase, Atănasie, Antanasie, Aftă- tat la noi în sinaxare sub forma
nasie, Afanasie și fem. Atanasia, de influență greco-slavă Avdat.
Tanasia, Nasia etc. Forma latină este Audat.

Atena (fem.) Augustin, Augustina


numele zeiței grecești a înțe- sunt derivate adj. cu valoare de
lepciunii și științei, patroană cognomen de la Augustus, cu
37
Au-Av
semnificația „cel care trezește Autonom
viața, cel care împarte binefa- vezi Avtonom.
ceri“. Pus în legătură cu ter-
menii augurium și auspicium, ce Averchie
desemnează o practică roma- prenume de origine latină care
nă a prezicerii viitorului după reproduce numele unei zeități,
zborul, cântecul sau chiar mă- Averruncus, Averunc, „zeul care
runtaiele păsărilor, adj. augus- îndepărtează relele”. ¤ Nume
tus, care stă la baza numelui calendaristic creștin. ¤ Interme-
pers. Augustus, era folosit și
diar greco-slav.
cu sensul „consacrat de auguri
(augurul era preotul care prac-
tica acest mod de prezicere a Avit (masc.)
nume afectiv, de origine lat.,
viitorului), pus sub bune au-
gurii“. ¤ Nume calendaristic raportat la adj. avitus „relativ la
creștin. bunic“, de la subst. avus „bunic“.
¤ Nume calendaristic crestin.
Aurel, Aurelia ¤ Intermediar greco-slav.
nume de origine sabină, legat
de numele divinității solare sa- Avram (masc.)
bine Ausel, de la care derivă nume biblic (V.T.), interpretat
numele pers. lat. Aurora și subst. de Sfânta Scriptură astfel: „Iată
com. aurum, „aur”. ¤ Nume ca- legământul Meu, pe care-l fac
lendaristic creștin. ¤ Numele a cu tine: vei fi tatăl multori nea-
pătruns la noi datorită influ- muri. Nu te vei mai numi Abram,
enței Școlii Ardelene, mai ales ci numele tău va fi Abraham,
în Transilvania: Aureliu, Aurel, căci te fac tatăl multor nea-
Aurelia; deriv. Aurelian, Aure- muri“ (Fc. 17, 45). Specialiștii
liana, Aura, Aurica, Rica, Aurică consideră că explicația biblică
s-au format pe teren românesc este o etimologie populară și
de la numele menționate. corelează ebr. Abram cu alt nu-
me biblic, Abiram, sau cu nu-
Aurora (fem.) mele pers. asiro-babilonian Abi-
nume religios și augural; o de- ramu. În acest context, Abram
semnează pe zeița dimineții este un compus din elemen-
în mitologia romană și are la tele ab, „tată“, și ram, „măreț,
bază subst. lat. comun aurora, înălțat“, cu semnificația „tatăl
„zori”; Aurora este corelat cu este măreț“, sau este raportat
numele divinității solare sabine la un nume mesopotamian,
Ausel, „strălucitor“. ¤ Împru- Abaamrama sau Abaamram, con-
mut modern de origine cultă, strucție frazeologică cu sensul
folosit uneori pentru fetele năs- „e mare cât tatăl său“, nume
cute în zorii zilei. ce desemnează originea nobilă
38
Av-Az
a purtătorului. ¤ Nume calen-
daristic creștin. ¤ Intermediar
greco-slav.

Avtonom
nume de origine grecească; are
la bază adj. αὐτόνομος, „de sine
stătător, independent”. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Inter-
mediar greco-slav.

Avxentie
reproduce gr. Αὐξεντιος, pro-
babil creație a onomasticii creș-
tine de la vb. αὐξάνω, „a se în-
mulți, a crește, a spori“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Forme
vechi sub care a circulat la noi:
Avxentie, Avxente, Axente, Axin-
te(-a) – forma cea mai frecventă –,
Oxinta, hipoc. Sente, Sinte, Sinde
etc.

Azaria (exclusiv masc.)


nume israelit, Chazaria, de ori-
gine biblică, semnificând „tăria
lui Iehova, cel ajutat de Iehova“.
¤ Nume calendaristic creștin.

Azarie
vezi Azaria.

Aziz, Aziza
nume calendaristic, de origine
arabă, care derivă de la aziz,
„plăcut“ și „puternic“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Interme-
diar slav.

39
Baraba
nume de origine ebraică, Ba-
rabbas, cu sensul „fiul tatălui
său”. În forma aceasta a pătruns
pe filieră latină; există însă și
forma marcată de pronunția
grecească, Varava. ¤ Nume ca-
lendaristic creștin.

Barac
nume biblic ebraic cu semni-
ficația „fulger, trăsnet”. În ono-
Baldovin, Baldovina mastica românească este ates-
vechi nume de origine germa- tat ca nume de familie.
nică; este un compus cu sem-
nificația „prieten îndrăzneț, pu- Barbara (fem.)
ternic“. ¤ Nume calendaristic reproduce cognomenul lat. Bár-
romano-catolic. ¤ Din sec. XIII, bara, corespunzător adj. lat. bar-
numele devine cunoscut și în barus, „străin“, preluat din limba
răsăritul Europei datorită Cru- greacă, din adj. gr. βάρβαρος,
ciadelor. ¤ Hipoc. atestate: Bal- „bâlbâit“, și se referea la orice
dea, Baldeș, Bălde. străin care vorbea o limbă ne-
înțeleasă de greci. Toți cei care
Baltazar (masc.) nu erau cetățeni romani și, ul-
este un vechi nume biblic (V.T.), terior, toți cei care nu erau creș-
corespunzător aramaicului bel- tini erau considerați barbari. ¤
sassar, raportat la teoforicele ba- Nume calendaristic creștin. ¤
biloniene Belu-saru-usur, „Bel Numele a pătruns la români
să apere pe rege“, și Belu-balasu- mai întâi prin intermediul limbii
usur, „Bel să apere viața lui“. latine: Barbura, Barbu, apoi a fost
¤ Nume calendaristic romano- reintrodus pe filieră greco-latină
catolic. sub forma Varvara.

Baptista Barbu (exclusiv masc.)


prenume creștin, format de la are ca etimon numele pers. fem.
subs. lat. baptista, care are la Barbara.
bază gr. Βαπτιστής, „botezător”.
În onomastica românească este Bartolomeu (masc.)
atestat mai ales ca nume de reproduce forma gr. Βαρτο-
familie sub formele Batiște, λομαίος, a unui vechi nume
Batiștea. Numele a pătruns și pers. de origine aramaică Bar-
direct pe filieră greacă, sub forma talamay, „fiul lui Talmay“. Tal-
Vaptista. may, nume propriu de origine

40
Ba-Be
incertă, este considerat un de- Apus.
rivat de la tel „colină“ și forma
veche me „apă“. ¤ Răspândit Belizarie (exclusiv masc., rar)
și frecvent mai ales în apusul este unul dintre foarte rarele
Europei, forma lat. Bartholomaeus nume de origine tracică din
ajunge la noi datorită influen- onomastica noastră. Belisarius
ței latino-catolice, exercitate mai (forma lat.) sau Βελισάριος
ales în Transilvania. (forma gr.) este un compus bi-
membru al cărui termen se-
Baruh cundar -saro, -sarios poate fi
nume biblic ebraic, Baruc, „cel corelat cu o posibilă rădăcină
binecuvântat”. ¤ Nume calen- indo-europeană *k’er, „a crește,
daristic creștin. a face să crească, a hrăni“. Ter-
menul în discuție a fost inter-
Basarab, Basaraba pretat și cu sensul de „lance“
nume românesc, din sfera laică. sau „cap“. Există și propunerea
Numele este considerat un com- de a apropia numele de latină,
pus din araba, ohaba, „moșie moș- considerându-l un compus din
tenită, țară”, și bess, bas și aba, bellax, „războinic, marțial”, și
ava, „părinte”, cu sensul de „mo- ara, „altar, sanctuar, refugiu;
șie de la părinte, moșie părin- pământ moștenit”. ¤ Formele
tească”. Se pare că numele de- vechi: Velisarie, Velisar se da-
semnează casta proprietarilor torează influenței grecești, iar
și stăpânilor de pământuri. Nu- cele actuale Belizarie, Belisarie
mele prezintă o bogată ates- sau Belisar sunt împrumuturi
tare în antroponomia româ- recente pe cale cultă din istoria
nească, în epoca contemporană bizantină.
mai ales ca nume de familie.
Benedict, Benedicta
Beatrice reproduce cognomenul lat. Be-
reproduce numele pers. fem. nedictus, corespunzător lat. be-
Beatrix, format de la adj. beatus, nedictus, part. trecut al vb. be-
beata, „fericit, fericită“, și are nedicere, „a zice de bine, a apre-
semnificația „cea care aduce cia, a lăuda, a binecuvânta“.
bucuria, fericirea“, mai ales în În anumite situații, Benedict
sens spiritual și creștin. ¤ Nume poate fi și o „latinizare“ prin
calendaristic creștin. traducere a ebr. Baruch. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Filiera
Bela (exclusiv fem. la noi) ortodoxă: Venedict. Formele ates-
nume de proveniență apuseană, tate la noi se datorează influ-
corespunzător adj. fr. beau, belle, enței latino-catolice: Benedict,
„frumos, frumoasă“. ¤ Numele Benedic, Bena, Bene, Benic, Benius,
a fost împrumutat recent din Benici, Benilă etc.
41
Be-Bo
Beniamin (masc.) Berta (fem.)
reproduce vechiul nume biblic prenume de origine vechi ger-
(V.T.) ebraic Benyamin, pentru manică, Bertha, cu masculinul
interpretarea căruia s-au pro- Bertho, format de la adj. berht,
pus mai multe soluții. Potrivit „strălucit”. Bertina, Betina, Bertila,
ipotezei biblice, Benyamin, un Bertola sunt forme hipocoristice,
compus format din ben, „fiu“, frecvente în Transilvania. ¤ Nu-
și yamin, „dreapta, mâna dreap- me calendaristic catolic.
tă, putere“, interpretat ca „fiul
norocului, al fericirii“. În legă- Bertold
tură cu numele seminției, Be- nume de origine germanică,
nyamin a fost interpretat ca „fiul un compus alcătuit din berht,
sudului“, partea dreaptă in- „strălucit”, și hold, „stăpânire”,
dicând sudul. ¤ Filieră greco- deci „stăpânire strălucită”. ¤
slavă: Veniamin, Veniamina. In- Nume calendaristic catolic.
fluență apuseană modernă: Be-
niamin. Betranion
vezi Vetranion.
Benign (masc.)
nume calendaristic, de origine Bianca (fem.)
latină, cu semnificație gratu- nume de origine italiană, unde
latorie și augurală, corespun- apare sub formele Bianco, Bi-
zător adj. benignus, „bine ză- anchi, format de la adj. bianco,
mislit“, „fire, caracter bun“. „alb“. ¤ Împrumut recent apu-
sean.
Berenice (exclusiv fem.)
nume originar din Macedonia Bogdan, Bogdana (fem. este rar)
antică; corespunde gr. Φερενίκη vechi nume slav, compus din
sau Βερενίκη, „purtătoare (φέρειν, elementele bog, „Dumnezeu“,
„a purta“) de victorie (νίκη, și dan, „dat, dăruit“, sensul com-
„victorie“)“, variantă a nume- pusului fiind „dăruit de Dum-
lui Veronica. ¤ Împrumut mo- nezeu“.
dern din literatura clasică.
Bonifaciu (exclusiv masc.)
Bernard, Bernarda reproduce numele pers. lat. Bo-
nume războinic de origine ger- nifatius, Bonifacius, corespun-
manică, inițial cu semnificația zător adj. bonifatus, un compus
de „urs puternic“ (bero, „urs“ din bonus, „bun“, și fatum, „des-
și -hard, „tare, puternic“). ¤ Îm- tin, soartă“, cu semnificația „no-
prumut modern din Occident. rocos, fericit“. ¤ Intermediar
¤ Forme actuale: Bernard, Ber- latino-catolic. ¤ Forme vechi
nardin, Bernardina, Bernina, Dina românești, de proveniență grea-
(de proveniență apuseană). că: Bonifatie, Bonifatia, Bone(a).
42
Bo-Bu
Boris (masc.) latinizată a numelui, corespun-
vechi nume slav; cunoaște două zătoare Minervei romane. Se
variante etimologice: 1. nume consideră că numele zeiței celte
de origine slavă, hipoc. pentru are semnificația „cea înaltă, mă-
compusele cu un prim element reață“. ¤ Nume calendaristic
bor-, „luptă, a lupta“, precum romano-catolic. ¤ Brigit sau
Borislav, Borimir, 2. nume de Brigita a pătruns la noi din limba
origine turcică, pus în legă- franceză.
tură cu un cuvânt mongolic
bogori „mic“. ¤ Nume calen- Bruno
daristic creștin. nume de origine italiană, cu
sensul „negricios, întunecat”.
Brăduț ¤ Nume calendaristic romano-
creație românească de la subst. catolic.
traco-dacic brad, arbore cu sem-
nificație mitologică, fiind con- Bucur, Bucura
siderat „arbore al vieții”. Nu- este o creație a onomasticii ro-
mele, sub diferitele lui vari- mânești, raportată la familia
ante, este atestat astăzi doar ca cuvintelor a (se) bucura, bucuros,
nume de familie. bucurie etc.

Brânduș, Brândușa (fem.) Bujor


este o creație a onomasticii ro- cunoscut ca nume de botez și
mânești de la subst. brândușă, nume de familie, este o forma-
un posibil cuvânt de origine ție românească de la numele
traco-dacică. Există ipoteza că de floare bujor.
numele este un compus din brân-
brână, „ceea ce înconjoară”, și
dușa, „duh”, cu semnificația „cea
care acoperă cu duh”, cu alte
cuvinte „duhul celor care se
află sub glie”. Numele a dat o
mulțime de derivate folosite
ca nume de familie, printre care
se numără și vestitul Brânco-
veanu.

Bretanion
vezi Betranion.

Brigita
este un nume vechi, celtic, ra-
portat la zeița Brigantia, forma
43
Καλλιόπη, Καλλιόπεια, un com-
pus din καλλι-, „bun, frumos”,
și ὄψ, „voce, glas”, cu sensul
„cea care are voce frumoasă”.
¤ Numele apare în calendarul
creștin. ¤ Împrumut modern
pe cale cultă din mitologia
greacă.

Calipso (exclusiv fem.)


numele unei nimfe din mito-
logia greacă; este raportat la
Caius (masc.) gr. καλύπτειν, „a ascunde, a
prenume lat., cu etimologie ne- tăinui“, și semnifică „cea as-
sigură; a fost explicat fie prin cunsă“. ¤ Calipso apare mai ales
subst. gaudum, „bucurie“, fie prin în onomastica literară.
gaius, „coțofană“. Unii specia-
liști l-au raportat la adj. gr. Calist, Calista
γάιος / γήιος, „terestru, pă- nume calendaristic, format pe
mântesc“. S-a propus și o ori- baza adj. Κάλλιστος, superla-
gine etruscă, numele gentilic tivul gr. καλός, „frumos, bun“,
Caius, Caia fiind înrudit cu Cae- cu sensul „foarte bun/frumos“.
nius, foarte apropiat de numele ¤ Nume calendaristic creștin.
sau cuvintele etrusce cainnia, ¤ Intermediar slav.
caini etc. ¤ Numele a pătruns
la noi datorită influenței Școlii
Ardelene în Transilvania.
Calistene, Calistena
nume grecesc, Καλλισθένης, un
compus format din adj. καλός,
Calian
„frumos, bun“, și σθένος, „vi-
variantă pentru Caloian.
goare, forță“, cu sensul „cel/
cea care are forța cea bună”. ¤
Calinic (masc.)
vechi nume grecesc, compus Nume calendaristic creștin. ¤
din elementele καλός, „frumos, Intermediar slav.
bun“, și νίκη, „victorie“, cu sen-
sul „bunul biruitor”. ¤ Nume Calistrat (masc.)
calendaristic creștin. ¤ Interme- nume personal masc. grecesc,
diar slav: Călinic, Calinichia, Calea, Καλλίστρατος, este un compus
Calcea, Căliman, Calotă. din suf. καλλι-, de la adj. καλός,
„frumos, bun“, și στρατός, „ar-
Caliopie, Caliopi (fem.) mată“, cu sensul „oștirea cea
numele muzei greco-romane bună”. ¤ Nume calendaristic
a poeziei epice și a elocinței, creștin. ¤ Intermediar slav.

44
Ca
Camil, Camila; Camelia span. Maria del Carmel (în anu-
reproduce un vechi cognomen mite țări apusene catolice se
lat. Cámillus, Cámilla; camillus consideră că pronunțarea nu-
este subst. folosit la romani ca melui Fecioarei Maria este o
termen religios, desemnându-i impietate). Maria del Carmel era
pe tinerii care îl asistau la sa- protectoarea călugărilor carme-
crificii pe preotul lui Jupiter. litani, călugări cerșetori; nu-
Cuvântul este de origine etruscă mele ordinului provine de la
și corespunde unei divinități muntele Karmel din Palestina,
identificate cu gr. Hermes și lat.
așezat într-o regiune cu o ve-
Mercurius, cuvânt folosit și ca
getație bogată, o adevărată gră-
termen religios, și ca nume per-
dină, aceasta fiind și semnifi-
sonal. Forma Camelia, omoni-
mă cu o plantă ornamentală, cația toponimului, ebr. Karmel,
a cărei denumire face parte din „grădină“. Numele este expli-
aceeași familie semantică, este cat și prin subst. lat. carmen „aer,
mult mai răspândită și frec- poezie, cuvinte magice“. ¤ Îm-
ventă la noi. ¤ Împrumut apu- prumut apusean modern. ¤ Ală-
sean modern. turi de numele de bază, sunt
cunoscute și formele: Carmina;
Candid, Candida deriv. Carmelita, Carmelina, Car-
reproduce lat. Cándidus, Can- mencita, Carminela, Carminia.
dida, corespunzător adj. candidus,
„pur, senin, sincer“. ¤ Nume ca- Carol, Carola
lendaristic creștin. ¤ Împrumut corespunde numelui germanic
apusean modern. Karl, format pe baza subst. co-
mun Karl, „om, bărbat, om liber,
Carina (fem.) om din popor“. ¤ Prezența nu-
este apropiat de radicalul lat. melui în onomastica noastră
car-, corespunzător adj. carus,
se poate explica fie prin influ-
„drag, iubit“. Tot pe teren latin,
ența slavă, fie prin cea săsească
numele poate fi un derivat adj.
sau maghiară. ¤ Formele Carol,
ce indică originea etnică, „din
Caria“ sau „din Carinae“, po- Carola (rar), Carolina sunt de pro-
pularul cartier roman. În cadrul veniență modernă și savantă.
onomasticii germanice, Carina
este un hipoc. pentru Katalin. Carolina
¤ Împrumut recent din ono- vezi Carol.
mastica apuseană.
Carp (masc.)
Carmen (fem.) nume afectiv, de origine greacă;
s-a format prin eliminarea nu- are la bază subst. καρπός, „fruct“.
melui-tabu Maria din sintagma ¤ Nume calendaristic creștin.
45
Ca-Că
Carterie latino-catolice: Casian, Casin, Ca-
nume augural, de origine greacă, siana.
Καρτέριος, care s-a format fie
de la subst. καρτερία, „puterea Castor
de a îndura, de a răbda”, fie prenume vechi grecesc, mito-
de la adj. καρτερός, „cel puter- logic, Κάστωρ, se pare că are la
nic, robust”. ¤ Nume calenda- bază rădăcina indoeuropeană
ristic creștin. neatestată kadsios, „splendid”,
în strânsă legătură cu verbul
Casandra (fem.) καίνυμαι, „a depăși, a excela,
nume antic gr., reluat în epo- a străluci”, care la timpul mai
ca renascentistă din mitologia mult ca perfect are forme de tipul
greacă. Se pare că mai veche este ἐκέκαστο. ¤ Nume calendaris-
forma Κεσ(σ)άνδρα (cf. mice- tic creștin.
nianul ke-sa-da-ra), un compus
în care primul element este de Caterina
regulă corelat cu verbul κέκα- vezi Ecaterina.
σμαι, „a străluci, a domina”,
care conține radicalul kas- în- Cazimir (masc.)
rudit cu lat. censeo, „a cinsti, a vechi nume de origine slavă;
prețui”, și cu sancr. śam·-sayati, se încadrează în seria compu-
„a anunța, a vesti”. Prin urmare, selor binare, fiind alcătuit din
gr. Κασσάνδρα (masc. Κάσσ- kazi-, de la vb. kazac, „a porunci,
ανδρος), este în mod curent a spune, a predica“, și elemen-
interpretat ca fiind alcătuit din tul antroponimic mir, care pre-
elementul κασσ-, „distins, ales“, zintă mai multe interpretări: -
și ἀνήρ, ἀνδρός, „bărbat“, deci: mir, -mer au posibile paralele
„bărbat ales, distins, ilustru”. în gr. -moros, „faimos“, galicul -
maros, germanicul -mar, cuvinte
Casian, Casiana cu sensul originar de „mare,
este la origine o formație adj. cu ilustru, celebru“.
sufixul -anus (-ana) de la ve-
chiul nume gentilic Cássius, de Călin, Călina
origine prelatină, probabil orien- corespunde numelui personal
tală. Se presupune că are la slav Kalin, Kalina, probabil hipoc.
bază rădăcina indoeuropeană de la Kalinik, raportat la nu-
neatestată kadsios, „splendid”, mele personal slav Kalin, Kalina,
în strânsă legătură cu partici- considerat hipoc. pentru Kalinik
piul perfect κεκασμένος al ver- (gr. Καλλίνικος).
bului καίνυμαι, „a depăși, a
excela, a străluci”. ¤ Nume ca- Cătălin, Cătălina
lendaristic creștin. ¤ Numele este este o variantă spaniolă (Cata-
mai frecvent și mai răspândit în lina), adaptată fonetic limbii ro-
Transilvania, datorită influenței mâne, pentru Caterina, Ecaterina.
46
Ce-Ch
Cecilia (fem.) Caesar, Caisar are probabil ori-
corespunde numelor preromane gine etruscă și a fost apropiat
Caecílius, Caecília, de origine de cuvântul etrusc aisan, „di-
etruscă, necunoscută. Numele vinitate“. ¤ Nume calendaris-
este explicat și prin adj. lat. tic creștin. ¤ Formele: Chesar,
caecus, „orb“. ¤ Nume calen- Chisariu, Chisar se datorează
daristic creștin. ¤ Împrumut mo- influenței greco-slave. Formule
dern din Occident . actuale sunt de proveniență mo-
dernă, apuseană: Cezar, Cezara.
Celest, Celesta
nume augural latin care oglin- Chelsie
dește dorința părinților ca fiul vezi Celsie.
lor să fie caelestis, „ceresc, plăcut
cerului“. ¤ Derivatul Celestin(-a) Chentirion
apare în calendarul creștin. ¤ vezi Centirion.
Împrumut modern din Occident.
Chenturion
vezi Centirion.
Celestin, Celestina
derivate de la Celest, Celesta.
Chindeu
nume de proveniență greacă,
Celsie format de la toponimul Κίνδυη,
nume afectiv latin, format pe
„Cindia”, cu sensul „originar
baza adj. lat. celsus, „înalt, mare“,
din Cindia”. Toponimul s-a for-
de la cellere, verb care nu există
mat de la subst. comun gr.
decât în cuvinte compuse: ex-
κίνδυνος, „pericol, primejdie”.
cellere, „a fi deasupra“, excelsus, ¤ Nume calendaristic creștin.
„cel mai înalt“. ¤ Nume calen- ¤ Intermediar greco-slav.
daristic creștin. ¤ Intermediar
greco-slav.
Chintilian
prenume care are la bază cog-
Centirion nomenul roman Quintilianus,
pronume provenit de la subst. „al lui Quintilis”, adică „al lunii
lat. centurio, -onis, „conducător a cincea a anului”. ¤ Nume ca-
peste 100 de ostași, sutaș”. ¤ lendaristic creștin.
Sub formele de influență greacă,
Chentirion, Chendirion, numele Chir, Chira
apare în calendarul creștin. prezintă două interpretări eti-
mologice: 1) nume persan cores-
Centurion punzător lui Cyrus; 2) nume
vezi Centirion. de origine greacă, format de
Cezar (Chesar), Cezara la subst. κύρος, „autoritate, pres-
reproduce lat. Caesar, vechi cog- tigiu“. ¤ Nume calendaristic
nomen al gintei latine Iulia. creștin. ¤ Intermediar slav.
47
Ch-Cl
Chirana Cincinat (masc.)
vezi Chir, Chira. vechi cognomen lat. Cincinnátus,
format de la subst. cincinnus,
Chiriac, Chiriachi „cârlionțat, buclă“. ¤ Împrumut
reproduce numele pers. gr. modern apusean.
Κυριακός, „(om) al Domnu-
lui“, corespunzător lat. Domi- Ciprian, Cipriana
nicus. ¤ Nume calendaristic creș- este un derivat pe filieră latină
tin. ¤ Intermediar slav: Chíru, cu sufixul -an de la numele
Chíra, Chiriáca, Chiriachí, Chiria- insulei Cipru, cu semnificația
chița; hipoc. Achița, Chița, Chi- „din Cipru“. Numele are la
riță etc. bază adj. gr. κύπριος, „origi-
nar din Cipru”. ¤ Nume calen-
Chiric (masc.) daristic creștin. ¤ Influența greco-
nume afectiv, de origine greacă, slavă: Chiprian, Chipriana, Cu-
corespunde numelui pers. Κή- prian, Chiprie. Influență occi-
ρυκος și are la bază subst. κήρυξ, dentală modernă: Ciprian, Cipri-
„crainic“. ¤ Nume calendaristic ana.
creștin. ¤ Intermediar slav.
Clara
Chiril (masc.) nume de origine lat., corespunde
corespunde numelui pers. gr. adj. clarus, „clar, ilustru, faimos,
Κύριλλος, la origine un deri- glorios“. ¤ Nume calendaristic
vat cu sensul „care aparține romano-catolic. ¤ Influență la-
Domnului; dumnezeiesc, divin“, tină, catolică și modernă apu-
de la subst Κύριος, „Domnul”. seană. ¤ Forme de proveni-
¤ Nume calendaristic creștin. ență modernă: Clareta, Clarita
¤ Intermediar slav. (span.), Clarabela.

Chirin, Chirina Claudie


nume de origine romană, Qui-
vezi Claudiu, Claudia.
rinus, care are la bază cuvântul
sabin curis, „vârf”, supranume
atribuit lui Romulus după di- Claudiu, Claudia
continuă numele gentilic lat.
vinizarea lui. ¤ Nume calen-
daristic creștin. Claudius, în mod obișnuit pus
în legătură cu adj. claudius,
Cicerone (masc.) „șchiop“, de la vb. claudicare,
reproduce cognomenul lat. Cice- „a șchiopăta“. Numele poate
rone, nume descriptiv, desem- fi un supranume care subliniază
nând o particularitate fizică a un defect fizic sau este un nume
purtătorului, și anume: un neg cu valoare esoterică, subst. clau-
pe nas. ¤ Împrumut modern dicatio, onis, „șchiopătare“, fiind
apusean, livresc. un simbol al inițierii mistice. ¤
48
Cl-Co
Claudiu, Claudia și deriv. Clau- Cleopa (masc.)
dian sunt nume calendaristice corespunde gr. Κλεόπας, hipo-
creștine. ¤ Numele au fost pre- coristic de la Κλεοπάτρος, un
luate pe cale cultă din ono- compus din elementele κλέος,
mastica romană, odată cu cea „glorie, faimă“, și πατήρ, πα-
mai mare parte a numelor ro- τρός, „tată, părinte“. Semnifi-
mane folosite astăzi la noi. cația numelui este „gloria, faima
tatălui“ sau „născut din părinte
Clelia (fem.) celebru“. ¤ Cleopa este nume
reproduce un vechi gentilic ro- calendaristic creștin. ¤ Hipoc.:
man Cloelia (masc. Cloelius), pus Clea, Cleo.
în legătură cu radicalul vb. clueo,
cluere „a avea nume, a se chema,
Cleopatra (fem.)
a avea faimă, a fi renumit“. ¤ nume de origine gr., este co-
Împrumut apusean modern. respondentul feminin pentru
Κλεοπάτρος, „gloria, faima ta-
Clement (masc.) tălui” sau „născut din părinte
corespunde cognomenului lat.
celebru”. ¤ În română a pă-
Clemens, format pe baza adj. cle-
truns pe cale cultă în epoca
mens, „iertător, indulgent, în-
modernă.
durător, milos, blând“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Influ-
ența greco-slavă: Climentie, Clim, Climena (fem.)
Clima. Împrumuturi moderne numele multor nimfe fluviale
din apus: Clementin, Clementina. și maritime din vechea Eladă;
are la origine adj. gr. κλύμενος,
Clementin, Clementina „vestit, celebru“.
derivate de la Clement.
Clotilda (fem.)
Cleon (masc.) nume pers. de origine germa-
nume augural gr., reproduce nică, este un compus din ele-
gr. Κλέων, de la subst. gr. κλέος, mentele hlod, „glorie“, și hiltja,
„glorie; rumoare; știre, veste“. „bătălie“, cu sensul „bătălie glo-
¤ Nume calendaristic creștin. rioasă”. ¤ Nume calendaristic
creștin.
Cleonic (masc.)
nume augurul grecesc, repro- Codrat (masc.)
duce pe Κλεόνικος, un compus nume afectiv, de origine latină,
din κλέος, „glorie, faimă”, și are la bază subst. quadratus, „pă-
νίκη, „biruință, victorie”, cu sen- trat“. ¤ Nume calendaristic creș-
sul „cel ce are biruință faimoasă”. tin. ¤ Numele a pătruns pe filieră
¤ Nume calendaristic creștin. greacă, sub forma Κοδράτος.
49
Co
Codrin stantis, „constant, ferm“. ¤ Con-
derivat de la Codru. stantin, Constanțiu, Constanța
sunt nume calendaristice creș-
Codru tine. ¤ Filieră greco-slavă: Costa,
nume afectiv, foarte probabil Costea, Costache, Costan, Costel,
are la bază gr. Κόδρος, un nu- Costin, Codin, Codina; Dinu, Dina,
me grecesc mitologic. O etimo- Dinică; Tin, Tina etc. Pentru fem.
logie pe teren românesc de la este frecventă și forma Constanța,
codru, „pădure”, care are la bază provenită dintr-un mai vechi
lat. quodrum, quadrum < qua- Constántia. Împrumut recent,
dratus, nu este tocmai verosi- probabil din franceză: Constant.
milă. ¤ Numeroasele derivate
ale numelui apar în antropo- Constanțiu, Constanța
nimia românească în special nume de origine latină; are la
ca nume de familie: Codrea, Co- bază subst. constantia, „stator-
drescu, Codrin, Codreanu, Codriș. nicie, constanță”.

Coman (masc.) Consuela (fem.)


a fost apropiat de numele pers. este la origine un subst. co-
Coma, Comcea, Comșa, derivate mun span., cu semnificația „con-
dintr-o temă antroponimică solare, mângâiere“, aparținând
Com-, despre care nu se pot sintagmei creștine Maria del Con-
face afirmații sigure. Coman nu suelo. ¤ Împrumut apusean mo-
poate fi corelat cu numele cu- dern.
manilor, populație de origine
turcică, amintirea acestora fiind Coralia (fem.)
păstrătată cel mult în toponi- este o creație a onomasticii apu-
mice. sene pe baza unui cuvânt cu-
noscut și la noi, coral, „măr-
Condrat gean“. ¤ Împrumut recent și li-
vezi Codrat. vresc. ¤ Forme curente: Coralia,
deriv. Coralina.
Conon
nume antic grecesc, reproduce Corina (fem.)
pe Κόνων, a cărui etimologie este un derivat diminutival cu
este nesigură, legată fie de vb. sufixul -ιννα de la gr. κόρη, „fe-
κοννέω, κοννῶ, „a cunoaște”, cioară, fată, tânără“. ¤ Forme
fie de subst. κανών, „regulă, curente: Corina, masc. Corin (a-
normă, canon”. ¤ Nume calen- părut pe teren românesc), hipoc.
daristic creștin. Cora, Corela.

Constantin, Constantina Coriolan (masc.)


la origine vechi cognomen lat., este la origine un cognomen
corespunde adj. constans, con- lat., format cu sufixul -anus de
50
Co-Cr
la toponimul Coriolis. ¤ Împru- Cosmea, Cosmin, Cosmat, Cosman,
mut apusean modern, livresc. Cusmin și posibilul hipocoristic
Cuza.
Cornelie
vezi Corneliu. Cosmin
vezi Cosma.
Corneliu, Cornelia
vechi nume gentilic roman, este Crăciun, Crăciuna
explicat în mod curent prin poate fi considerat o creație a
subst. cornum, „cornul abun- onomasticii românești, de la
denței, amuletă“. O altă inter- subst. „crăciun“, cuvânt cu o
pretare pornește de la subst. etimologie dificilă. Una din solu-
cornicula, „cioară“, sau este ra- țiile acceptate de mai mulți spe-
portat la toponimul Corne. ¤ cialiști vede în rom. crăciun o
Nume calendaristic creștin. ¤ continuare a lat. creatio, creati-
Intermediar slav: Cornea, Cor- onis, „creație, naștere, facere”,
nilă etc. Influența lat. -catolică: însă prin filieră slavă.
Corneliu, Cornelie, Cornel, Cor-
nelia; hipoc. apusean Neli (Nelly). Creofil (masc., rar)
nume de origine greacă, com-
Cornilie pus din radicalul κρέο- < κρέας,
vezi Corneliu. „carne”, și φίλος, „prieten, iu-
bitor“, cu sensul „iubitor de
Corvin (masc.) carne”. ¤ Nume calendaristic
corespunde cognomenului ro- creștin. ¤ Intermediar slav.
man Corvinus, derivat de la
subst. corvus, „corb“. La ro- Crescent
mani, corbul era consacrat lui nume nou-testamentar de ori-
Apollo, zeul profețiilor; în chip gine latină; are la bază subst.
de corb, zeul îi însoțea pe cei crescentia, -ae, „creștere”. ¤ Nume
ce călătoreau în alte țări. Corvin calendaristic creștin.
poate semnifica și „negru“, de
la culoarea păsării. Crina (fem.)
reproduce forma fem. a nu-
Cosma (masc.) melor gr. Κρίνος, Κρίνης etc.,
nume de origine greacă, pus formate de la subst. κρίνον,
în legătură cu tema κοσμ- de κρίνος, „crin“. ¤ Măcrina poate
la subst. gr. κόσμος, „ordine; fi considerat o formă mai veche
ornament, podoabă; univers, a numelui.
lume“. ¤ Nume calendaristic
creștin. ¤ Intermediar slav. ¤ Crisant (rar), Crisanta
Forme vechi care au circulat corespunde numelui pers. gr.
și circulă încă la noi: Cosma, Χρύσανθος (fem. Χρυσανθής),
51
Cr-Cv
un compus din χρυσός, „aur“, Hipoc. moderne: Crista, Tina,
și ἄνθος, „floare“, cu semnifi- Cristi.
cația „floare de aur“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Inter- Cristodor (masc.)
mediar slav: hipoc. Hrisa, Hris, nume teoforic de origine greacă,
Hriza, Hrizea și formele: Hri- este un compus din Χριστός,
santie, Hrisandru, Hrisaftu, Hri- „Hristos”, și δώρον, „dar”, cu
santa, Hrisantia (aceste forme semnificația „darul lui Hristos“.
se datorează și influenței neo- ¤ Nume calendaristic creștin.
grecești). Formele moderne: Cri- ¤ Intermediar latin Cristodor;
sánt, Crisánta. intermediar slav Hristodor.

Crisogon (masc.) Cristofor (masc.)


nume afectiv, de origine greacă; corespunde gr. Χριστοφόρος,
corespunde gr. Χρυσογόνος, formație târzie și specific creș-
„născut din aur“. ¤ Nume ca- tină din Χριστός, „Hristos”,
lendaristic creștin. ¤ Interme- și φόρος, „purtător“, cu sem-
diar latin Crisogon; intermediar nificația „purtător de Hristos”. ¤
slav Hrisogon. Nume calendaristic creștin. ¤
Forma actuală, Cristofor, de pro-
Cristea (masc.) veniență apuseană, înlocuiește
variantă pentru Hristea. mai vechiul Hristofor.

Cristian, Cristiana Cynthia (fem.)


nume de origine lat., formate împrumut apusean recent, co-
pe baza subst. lat. christianus, respunde numelui pers. gr.
„creștin“. ¤ Nume calendaristic Κύνθια, un epitet folosit pentru
creștin. ¤ La noi, numele este zeița Artemis și format de la
de origine latină, dar a suferit toponimul Κύνθος, un munte
influența foneticii slave, așa din insula grecească Delos,
încât, între sec. XIV-XVI sunt unde s-a născut zeița Artemis
atestate formele: Cârstian, Cârsti- și fratele ei Apollo.
ana, Cârstea, Crăstea, Cristea; Hris-
tea, Hristan; Cristache, Cristel etc. Cvintilian
vezi Chintilian.
Cristin (rar), Cristina
reproduce lat. Christinus(-a),
derivat cu sufixul -inus, -ina
de la Christus, „Hristos“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Influența
greco-slavă: Hristina, Cărstina,
Crăstina, masc. Cârstin. Influența
latină: Cristin, Cristina, Christina.
52
Da
Dalinda (fem.)
este o abreviere de la Adelinda
sau o variantă pentru Dalila.

Damaschin, Damaschina (rar)


nume de origine gr., corespun-
zător adj. δαμασκηνός, „din Da-
masc“. ¤ Nume calendaristic
creștin. ¤ Hipoc. vechi: Măschin,
Mischie.

Damian, Damiana
reproduce numele pers. gr.
Daciu (masc.), Dacian, Daci- Δαμιανός, corespunzător radi-
ana calului δαμ- a vb. δαμάω, δαμάζω,
cunoscut și ca nume de fami- „a domestici, a îmblânzi“. Nu-
lie, indică proveniența locală mele ar însemna „cel care îm-
sau legătura afectivă cu Dacia; blânzește” ¤ Nume calendaris-
nu se poate exclude, în anu- tic creștin. ¤ Intermediar greco-
mite cazuri, o matrice ideolo- slav, dar și influență lat.-cato-
gică sovietică, dat fiind că în lică. ¤ Forme atestate la noi:
rusă dacia semnifică „clasa țără- Damian, Dămian, Demian, Dimian,
nească“. Doma.

Dafin, Dafina Dan, Dana


s-a format de la subst. gr. δάφνη, este un hipocoristic de la nu-
numele arbustului dafin. ¤ Îm- mele ebraic Daniel, Danihel, cu
prumut apusean modern. sensul „Dumnezeu este jude-
cător”, sau un echivalent al
ebr. Dan, „judecător”. Nu este
Dalia (fem.)
este o creație recentă europeană exclusă nici influența slavă, ca
hipocoristic de la Bogdan.
de la numele florii Dahlia vania-
bilis. Accentuat pe a doua silabă,
Dalía, numele este de prove-
Daniel, Daniela
este la origine un vechi nume
niență arabă, de la daliya, „roată teoforic ebraic daniyyel, „Dum-
cu ciutură, vinietă“. ¤ Împrumut nezeu m-a judecat, Dumnezeu
apusean modern. este judecător“, format din vb.
dayan, „a judeca“ și ‘El, abre-
Dalila, Dalida (fem.) viere de la Elohim. ¤ Nume ca-
nume bilbic (V.T.) ebraic, apro- lendaristic creștin. ¤ Influența
piat de adj. ebr. Delila, „plă- greco-slavă: Daniil, Dănilă, Nilă,
pândă, delicată“. ¤ Împrumut Dănăilă. Influența apuseană: Da-
apusean modern. niel, Dan.

53
Da-De
Darie, Daria Apollo și Artemisa ce indică
corespunde străvechiului nume locul nașterii lor: gr. Delíos, Delía
persan darayavaus sau darayavus, de la toponimul Delos. ¤ Îm-
semnificând probabil „cel care prumut apusean modern.
posedă bunuri“ sau „cel care
menține binele“. ¤ Numele a Demostene (masc.)
pătrus pe filieră greacă, sub vechi nume grecesc, compus
forma Δάριος. ¤ Nume calen- din elementele δήμος, „popor“,
daristic creștin. și σθένος, „forță, putere“, cu
semnificația „puterea popo-
Dasie, Dasia rului”. ¤ Numele a apărut la
este un nume afectiv gr. Δάσιος, noi în epoca modernă probabil
care are bază adj. δασύς, „cu datorită influenței neogrecești
barbă, cu blană, păros, împă- și clasice.
durit”, înrudit cu lat. densus,
„dens”. Unii consideră că la Denis, Denisa; Denisia
origine cuvântul este tracic. ¤ nume calendaristice creștine,
Nume calendaristic creștin. variante pentru Dionis.

David (masc.) Despina


reproduce numele biblic ebraic nume devoțional grecesc, care
(V.T.) Dáwidh, apropiat fie de are la bază subst. δέσποινα,
subst. dodh, „unchi“, fie de vb. „stăpână, doamnă”, și care în
jadad, „a iubi“, și tradus prin mediile creștine trimite la Maica
„iubit“. David poate fi consi- Domnului, „Stăpâna, Doamna”
derat la origine un hipocoris- creștinilor.
tic al unui teoforic cu semnifi-
cația „iubit de Dumnezeu“, Dezideriu (masc.)
corespunzător în acest caz gr. nume pers. lat., este la origine
Θεόφιλος și lat. Amedeu. S-a un derivat adj. de la subst. de-
lansat și ipoteza potrivit căreia siderium, „dorință“. Considerat
numele are la bază ebr. Dawi- nume cu valoare augurală, Dezi-
dum, „conducător“, un supra- deriu era pus în general copii-
nume oficial al regelui biblic lor mult așteptați sau, ironic,
israelit. ¤ Nume calendaristic celor care nu sosiseră sub bune
creștin. ¤ Filiera slavă: Dațu, auspicii. ¤ În primele secole
Dacu, David, Davida. creștine, Desiderius este unul
din numele favorite printre
Delia (fem.) credincioși. Numele pătrunde
nume devoțional gr., reluat în în calendarul creștin și se răs-
epoca renascentistă sau moder- pândește mai ales în Apus. ¤
nă din mitologia greacă; este Forme vechi, de influență ma-
la origine un epitet al zeilor ghiară: Deja, Dija, Deju, Dejica,
54
Di
Deșo, Deșa. Forma cultă mo- Dimitrie
dernă: Dezideriu, Deziderie, Dezie. variantă pentru Dimitrie.

Diamantina (aproape exclusiv Diodor, Diodora


fem.) vechi nume grecesc, Διόδωρος,
creație a onomasticii apusene este la origine un teoforic com-
moderne, este un nume cu sem- pus cu semnificația „darul lui
nificație augurală care exprimă Dumnezeu“. ¤ Nume calenda-
speranța unei influențe pozi- ristic creștin. ¤ Hipocoristice
tive asupra înfățișării și carac- vechi, de influență slavă: Dion,
terului purtătorului, de a fi tare Dia.
și transparent ca piatra omo-
nimă. Numele se încadrează Diogen (Dioghen) (masc.)
seriei de antroponimice formate nume teoforic de origine greacă,
de la denumiri de pietre pre- este un compus, Διογένης, cu
țioase: Smaralda, Margarita, Perla. semnificația „născut din Zeus,
născut din Dumnezeu“. ¤ Nume
calendaristic creștin.
Diana (fem.)
nume de proveniență clasică,
preluat direct, pe cale cultă, Diomid, Diomede (masc.)
vechi nume grecesc, la origine
din mitologia romană, denu-
un compus din elementele Δίος
mește zeița italică a vânătorii
(forma cauzală pentru Zeus)
și protectoare a animalelor.
și -μήδος, „sfat, plan, gând“,
Forma veche a numelui zeiței
cu semnificația „sfatul lui Zeus,
ar fi fost Diviana, corespunză-
sfatul divinității“. ¤ Nume ca-
toare adj. dius, „ceresc, lumi-
lendaristic creștin.
nos“, și divus, „divin“. Numele
poate fi pus în legătură și cu
Dionisie (masc.)
subst. gr. διάνοια, „gândire, in- s-a format de la numele unuia
teligență“. ¤ Nume calenda- din cei mai cunoscuți zei ai an-
ristic catolic. tichității, Διόνυσος. Originea
și semnificația numelui rămân
Didim (masc.) nesigure; două dintre ipote-
nume afectiv gr., reproduce zele propuse întrunesc acor-
gr. Δίδυμος, cu semnificația dul mai multor specialiști: prima
„dublu, geamăn“. ¤ Nume consideră numele un compus
calendaristic creștin. a cărui semnificație ar fi „fluxul
luminii“, a doua, mai simplă
Dima și conformă cu originea tracă
prenume grecesc, Δήμας, hipo- a zeului, se oprește asupra sem-
coristic de la Δημήτριος, Dimi- nificației „fiul lui Zeus“. ¤ In-
trios. ¤ Nume calendaristic creș- fluență slavă: Dionisie, Dioni-
tin. sia, Dieniș, Dienis, Dionis etc.
55
Do
Variante recent împrumutate suf. -anus, care marcheaza apar-
din Apus: Denis, Denisa, Denisia. tenența. ¤ Nume calendaristic
¤ Nume calendaristic creștin. creștin.

Dobrin, Dobrina; deriv. Do- Donat (masc.)


brica (fem.), Dobrița (fem.) nume afectiv latin, format de
nume de proveniență slavă, un la donatus, „dăruit“, participiul
derivat de la tema dobr-, „bun“. de la dare, „a dărui, a da“. ¤
¤ Forme vechi atestate: Dobro- Nume calendaristic creștin.
mir, Dobra, Dobre, Dobrul, Dobrin,
Dobrușa, Dobrută, Dobrotin, Do- Dora; deriv. Dorina (fem.)
brița etc., cunoscute astăzi ca nume augural și gratulatoriu,
nume de familie sau toponimice. corespunde subst. gr. δώρον,
„dar(ul lui Dumnezeu)“, sau
Doina (fem.) este un hipoc. pentru Dorotea
este o creație românească de și Teodora.
la subst. doină.
Dorian (f. rar), Doria
Dometie (masc.) prezintă origine neelucidată,
nume afectiv, de origine latină,
putând fi un derivat adj. de la
corespunde lat. Domitius, cu sem-
toponimul Dorida, antica regi-
nificația probabilă „întoarcere
une a Eladei, la sud de Tesalia;
acasă, în patrie“. ¤ Nume ca-
este pus în legătură cu nimfa
lendaristic creștin.
Doris sau este considerat un
supranume latin cu semnifi-
Dominic, Dominica
cația „de aur, aurit“ sau, încă,
nume teoforic de origine la-
tină, format de la adj. domini- poate fi un matronimic, d’Aurea
cus, „al Domnului“. Același adj. (fiul Aureei). ¤ Împrumut apu-
stă la baza denumirii primei sean modern.
zile a săptămânii, dominica, „ziua
Domnului“. ¤ Nume calenda- Doris
ristic creștin. ¤ Forme de pro- prenume de origine greacă, re-
veniență slavă: fem. Domnica, produce mitologicul Δωρίς, in-
Dumnica, Domnina, Domnița, trat în antroponimia românească
Domn; pentru masc. apar nu- pe cale cultă în epoca modernă.
mai forme de influență ma-
ghiară: Domocuș, Dămăcuș, Do- Doroteea, Dorotei (masc., mai
mencuș. Forme de proveniență puțin frecvent)
apuseană: Dominic, Domnin. nume devoțional de origine
greacă, reproduce un compus
Domițian (masc.) alcătuit din δώρον, „dar”, și
nume de familie roman, format θεός, „zeu, Dumnezeu”, cu sem-
de la subst. domus, „casă“, cu nificația „darul lui Dumnezeu“.
56
Do-Du
¤ Nume calendaristic creștin. prelatin, din fondul antropo-
¤ Intermediar slav: Dorotei, Do- nimic italic. ¤ Numele a fost
roteea. Influența neogreacă: Do- preluat din istoria romană sub
rofte, Doroftia. Hipoc.: Dora, Tea. influența Școlii Ardelene.

Dositei Dumitru, Dumitra


nume devoțional gr., Δωσίθεος, reproduce gr. Δημήτριος, la
un compus echivalent cu Doro- origine o formă adj. de la nu-
tei și Teodor, cu sensul „dat de mele zeiței Δημήτηρ. Numele
Dumnezeu”. zeiței este probabil un compus
din elementele δη-/ δα-, „o,
Dosoftei pământ!“, un vocativ antic de
variantă fonetică pentru Dorotei. la Γη / Γα, „pământ“, și μήτηρ,
„mamă“, semnificând „Pămân-
Dragoș (masc.) tul-mamă”. ¤ Forme, hipoc. și
de proveniență slavă, este un derivate, atestate de-a lungul
derivat de la tema onomastică timpului: Dumitru, Dimitru, Di-
drag-, „drag, iubit“. mitrie, Dumitrache, Mitru(-a), Mi-
tu, Diman, Dima, Mima, Mimi
Drosida etc. Influență latină cultă: De-
nume afectiv gr., Δροσίδα, are
metru, Demetra și numele de
la bază un adj. δροσώδης, for-
familie: Demetriade, Demetrescu,
mat de la subst. δρόσος, „rouă”,
Demetriu. Hipoc. apusean: Mitty.
și εἶδος, „fel, tip, chip”, „de rouă,
din rouă”. ¤ Nume calendaris-
tic creștin.

Drosis, Drosos
nume afectiv gr., Δρόσος, Δρόσις,
are la bază subst. δρόσος, „rouă”.
¤ Nume calendaristic creștin.

Duca
nume descriptiv gr., Δούκας,
format de la subst. lat. dux,
ducis, „conducător, duce”. ¤ Nu-
me calendaristic creștin.

Duiliu (masc.)
atestat în istoria romană, co-
respunde gentilicului Duil(l)ius,
de la subst. duellum, „război“,
forma veche pentru bellum. Dui-
llius ar putea fi și un nume
57
Eda (fem.)
împrumut apusean de influ-
ență cultă, poate fi raportat la
vechiul britanic ead, „bogat, fe-
ricit“. Eda este și un hipoc. frec-
vent pentru diferite nume de
origine germanică: Edburga, Edith,
Adelheid, Adela, Hedwige.

Edesie
prenume de origine gr. care
indică locul de proveniență,
Ecaterina (fem.) Ἐδεσσαίος, „cel din Edesa”, oraș
reproduce numele pers. gr. antic din Macedonia (nordul
Αἰκατερίνη, nume cu etimologie Greciei. ¤ Nume calendaristic
nesigură, care corespunde for- creștin.
mei neatestate *Ἑκατερίνη, con-
siderat femininul lui Ἑκάτερος, Edgar (masc.)
și care are la bază adj. ἑκάτερος, vechi nume de origine anglo-
saxonă, la origine un compus
„fiecare dintre cei doi”. Larga
în care se recunosc elementele
răspândire a numelui se dato-
auda, „proprietate, posesiune
rează în parte unei vechi eti-
ereditară“, și gar, „suliță, lance“.
mologii populare care îl apropie
¤ Nume calendaristic creștin.
de adj. καθαρός, „pur“. Alte
¤ În onomastica noastră nu-
soluții etimologice consideră
mele este un împrumut apu-
numele înrudit fie cu un su- sean modern și apare sub for-
pranume al lui Apollo, ἕκατος, mele: Edgar, Edgard.
„cel care lovește de la distanță“,
fie cu numele zeiței subpămân- Edita (fem.)
tene Ἑκάτη, Hekate, cea care vechi nume de origine anglo-
face vrăji și descântece la răs- saxonă, are la bază vechiul an-
pântii. S-a propus și explicarea troponim Eadgyth, compus din
numelui printr-un cuvânt egip- ead, „bogat, fericit; bogății“ și gydh,
tean cu sensul de „coroană“. ¤ gudh, „luptă“. ¤ Împrumut a-
Nume calendaristic creștin. ¤ pusean recent. ¤ Formele cu-
Forme și hipoc., pătrunse prin rente: Edit, Edita.
intermediar slav: Catalina, Că-
tălina, Cătălin (masc.), Caterina, Edmond (masc.)
Catrina, Catina, Catinca, Tinca, este la origine un vechi nume
Tincuța, Lina etc. Împrumuturi anglo-saxon, compus din ele-
recente de origine apuseană: mentele ead-, „bogat, fericit“,
Catarina, Kitty. și -mund, „apărare, protecție;

58
Ed-El
apărător“. ¤ Nume cu semni- și θυμός, „suflet, duh; dispo-
ficație augurală, se regăsește ziție sufletească, spirituală”, cu
în calendarul catolic. ¤ Împru- sensul „liniște, bucurie sufle-
mut recent din franceză. tească“ și „fire, temperament
bun“. ¤ Nume calendaristic
Eduard (masc.) creștin. ¤ Intermediar slav.
nume dinastic anglo-saxon, este
la origine un compus din ead-, Ela (masc.)
„bogat, fericit“, și -ward „apă- este la origine un hipoc. obiș-
rător, apărare“. ¤ Nume ca- nuit pentru Elena, Eleonara, Eli-
lendaristic catolic. ¤ Împrumut sabeta sau pentru majoritatea
apusean modern, probabil din numelor feminine terminate în
franceză. -ela: Daniela, Gabriela, Mihaela,
Marinela, Petronela etc.
Efrasie, Efrasia
nume afectiv și augural, de ori- Eladie (masc.)
gine greacă, format de la subst. nume etnic de origine greacă,
comun εὐφρασία < εὐφροσύνη, este un derivat adj., Ἑλλάδιος,
„bună dispoziție, veselie, bucu- „cel din Elada”, de la toponi-
rie puternică”. ¤ Nume calen- mul Ἑλλας, -άδος, „Elada, Gre-
daristic creștin. ¤ Intermediar cia“. ¤ Nume calendaristic creș-
slav. tin. ¤ Filieră greco-slavă.

Efrast (masc.) Eleazar (masc.)


nume afectiv și augural, de ori- vechi nume biblic ebraic, la ori-
gine ebraică, pus în legătură gine un compus teoforic, alcă-
cu subst. Epharath, „podoabă“, tuit din elementele El-, „Dum-
supranume al orașului Betleem. nezeu”, și azar, „a ajuta”, cu sem-
¤ Nume calendaristic creștin. nificația „Dumnezeu este aju-
¤ Intermediar greco-slav. torul“. ¤ Nume calendaristic creș-
tin. ¤ Intermediar greco-slav.
Efrem (masc.)
nume calendaristic de origine Elefterie (masc.)
ebraică, este raportat la Ephrajim, de proveniență greacă, repro-
corespunzător vb. phareh, „a duce un supranume al lui Zeus,
fructifica, a rodi“, cu sensul „cel ἐλευθέριος, „liber“. ¤ Nume ca-
roditor, cel fertil”. ¤ Interme- lendaristic creștin. ¤ Interme-
diar greco-slav. diar slav: Elefterie, hipoc. Lefter,
Ielefteria.
Eftimie, Eftimia
de proveniență greacă, cores- Elena (fem.)
punde subst. εὐθυμία, un com- corespunde vechiului nume pers.
pus din sufixul εὐ-, „bun, bine”, gr. Ἑλένη, cu etimologie incertă.
59
El
S-a încercat explicarea numelui zeu este desăvârșirea“. ¤ Inter-
prin gr. heláne, „torță, făclie“, mediar greco-slav. ¤ Forme frec-
și héle, heíle, „strălucirea soare- vente astăzi, împrumuturi sau
lui, căldura soarelui“, Heléna creații românești: Elisaveta, Lisa-
fiind, probabil, la origine, o veche veta, Veta, Vetuța, Ilisaveta, Sa-
divinitate a luminii. Există și veta, Elisafta, Ilisafta, Eliza, Liza,
varianta care propune: Ἑλένη Lizaveta, Lizi, Lizica etc. ¤ Nu-
< * Fελένα < *Fενένα, numele me calendaristic creștin.
unei zeități puse în legătură cu
lat. Venus. ¤ Nume calendaris- Elisei (masc.)
tic creștin. ¤ Forme atestate la vechi nume teoforic ebr., are
noi: Elena, Ileana, Olena, Ilinca, la bază formația frazeologică
Elenca, Elen, Ela, Lili, Nelly etc. elisa, „Dumnezeu este mântu-
irea“. ¤ Nume calendaristic
Eleonora (fem.) creștin.
vechi nume teoforic de origine
arabă, tradus prin „El este lu- Elpidifor
mina mea“, unde El este nu- nume augural gr., Ἐλπιδιφό-
mele zeului unic la vechii arabi. ρος, un compus alcătuit din
În mod tradițional, numele este ἐλπίς, „speranță”, și φόρος,
asociat cu gr. Ἑλένη, Heléne, „purtător”, cu sensul „purtător
dar în aceeași măsură poate fi de speranță”. ¤ Nume calenda-
explicat prin subst. ἕλεος, „milă, ristic creștin.
compasiune“. A fost raportat
și la vb. lat. lenire „a îndulci, a Elpis (fem.)
atenua“. ¤ Nume calendaristic nume augural și devoțional
creștin. ¤ Hipoc. fem.: Leonora, de origine greacă, Ἐλπίς, de
Nora, Norina și masc.: Noru, la subst. omonim ἐλπίς, „spe-
Norin. ranța“. ¤ Nume calendaristic
creștin. ¤ Intermediar slav.
Eliodor, Eliodora
vechi nume gr., Ἡλιόδωρος, la Elvira (fem.)
origine un compus, ἥλιος, „soa- corespunde formelor Geloyra,
re”, δώρος, „dar”, cu semnifi- Gelovira, Jelvira de origine vizi-
cația „darul soarelui“. ¤ Nume gotă. Numele este un compus
calendaristic creștin. ¤ Interme- în care apar elementele *gails,
diar slav: Iliodor, Aleodor, Aledar. „lance“, sau *gail, „vesel“, și
wers, „prietenos“. O altă ipo-
Elisabeta (fem.) teză consideră numele un
este un vechi nume teoforic ebr., compus din elementele el, hil,
Elisheba, interpretat în mod cu- „rasă“, și gwir, „adevărat, pur“.
rent prin „Dumnezeu este ju- Poate fi explicat și ca o defor-
rământul“, ulterior „Dumne- mare a prenumelui Alvery, de
60
Em-Er
la germ. Alverat, un compus Epifanie (masc.)
din elementele: alfi, „elf „ și nume devoțional, de origine
rad, „sfat“. Onomastica româ- greacă, are la bază subst. ἐπιφάνια,
nească a preluat forma spaniolă, „arătarea, manifestarea (divi-
Elvíra, a numelui germanic. ¤ nității)“; în epoca creștină a în-
Împrumut apusean modern. ceput să denumească Botezul
Domnului. ¤ Nume calenda-
Ema (fem.) ristic creștin.
este considerat un hipocoristic
pentru Emanuela sau Emillia, Epistimia (fem.)
nume augural de origine greacă,
sau un împrumut apusean re-
Ἐπιστήμη, are la bază subst.
cent corespunzător unui vechi
comun ἐπιστήμη, „știință, cu-
teoforic german, format de la
noaștere”. ¤ Nume calenda-
Irmin, numele zeului germanic ristic creștin.
al forței. ¤ Nume calendaristic
creștin. Erast (masc.)
nume augural de origine greacă,
Emanuel, Emanuela are la bază adj. ἐραστός, „iubit,
corespunde numelui biblic e- vrednic de iubit, dorit”. ¤ Nume
braic Immanu’El, teoforic cu calendaristic creștin.
semnificația „cu noi este Dum-
nezeu“. ¤ Nume calendaristic Eric, Erica (fem.)
creștin. ¤ Intermediar greco- nume augural de origine ger-
slav. ¤ Forme atestate la noi: manică, corespunde numelor
Manea, Maoil(ă), Manuil(ă), Ma- germane Erich, Erika, și are la
nole, Manola, Nole, Man, Manu, bază vechiul islandez eirikr, „sin-
probabil Manda, Măndica, Manca gurul puternic, singurul stăpân”.
etc. Influența cultă modernă:
Emanuel, Emanuela, Manuel, Ma- Ermil, Ermilia
reproduce gr. Hermy(l)os, format
nuela.
de la Hermes, numele vechiului
zeu grec. ¤ Nume calendaristic
Emil, Emilia
creștin. ¤ Intermediar slav.
vechi nume gentilic latin, este
pus în legătură cu subst. lat.
Erma
aemulus, „rival, concurent“, de variantă pentru Herma.
origine necunoscută. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Emil(-ia), Erminia (fem.)
Emilian au fost preluate din la- se poate explica atât pe terenul
tină pe cale cultă. limbilor germanice, unde este
un hipoc. pentru antroponi-
Emilian, Emiliana mele compuse cu Irmin, nu-
derivate de la Emil, Emilia. mele zeului forței (adj. irmin,
61
Er-Eu
„mare, grandios, puternic“), cât arni, „bătălie“, sau de la arnu,
și în cadrul limbii ruse, consi- „vultur“. Ernest semnifică astăzi
derat ca derivat din tema Erm- „seriozitate, serios“, după subst.
corespunzătoare gr. Hermes, dar Ernst care are la bază vechiul
mai cu seamă prin limba greacă arni. ¤ Numele este atestat în
unde ar putea avea la bază subt. unele izvoare hagiografice. ¤
comun ἐρμηνεία, „tâlcuire, in- Forme curente: Ernest, Ernesta
terpretare”. (rar), deriv. Ernestina, preluate
din onomastica apuseană în se-
Ermiona colul trecut.
prenume devoțional de origine
greacă, Ἑρμιόνη, este un derivat Erotiida (fem.)
de la numele zeului Hermes, nume augural de origine greacă,
Ἑρμῆς, cu sensul „relativ, re- un compus din subst. ἔρως,
feritor la Hermes”. ¤ Nume ca- „dragoste”, și sufixul -ιδα, cu
lendaristic creștin. sensul „cea care iubește”. ¤ Nu-
me calendaristic creștin.
Ermocrat
prenume devotional de origine Esmeralda (fem.)
greacă, Ἑρμοκράτος, un com- nume cu semnificație augurală,
pus din Ἑρμῆς, „Hermes”, și de origine spaniolă, are la bază
κράτος, „putere”, cu sensul „pu-
subst. esmeralda, „smarald“ și
terea lui Hermes”. ¤ Nume ca-
corespunde numelui popular
lendaristic creștin.
românesc Smaranda.
Ermoghen
prenume devoțional de origine Estera (fem.)
reproduce vechiul nume biblic
greacă, Ἑρμογένης, un com-
pus din Ἑρμῆς, „Hermes”, și ebr. Ester, „stea“.
γένος, „neam, seminție”, cu sen-
sul „seminția lui Hermes”. ¤ Nu- Eudoxie, Eudoxia
me calendaristic creștin. nume augural de origine gr.,
Εὐδόξιος, Εὐδοξία, este un com-
Ermolae pus din elementele εὐ-, „bine,
prenume devoțional de origine bun“, și δόξα, „opinie, reputație“,
greacă, Ἑρμόλαος, un compus cu sensul „cel/cea cu bun nume”.
din Ἑρμῆς, „Hermes”, și λαός, ¤ Nume calendaristic creștin.
„popor”, cu sensul „poporul lui ¤ Intermediar slav.
Hermes”. ¤ Nume calendaristic
creștin. Eufimia (fem.)
vechi nume augural grecesc,
Ernest (masc.) Εὐφημία, la origine un compus
nume augural de origine ger- cu semnificația „vorbă bună,
manică, s-a format de la subst. laudă“, alcătuit din elementele
62
Eu
εὐ-, „bine“, și φήμη, „vorbire“. Forme moderne apusene: Eugen,
Substantivul compus εὐφημία Eugeniu, Genu, Genia, Eugenia,
desemna în epoca precreștină Geni; derivatele de origine lat.
tăcerea care urma după înde- Eugenian(-a), hipoc. frecvent Jeni.
plinirea libațiilor, iar în creș-
tinism capătă semnificația de Eulalie, Eulalia
„mulțumire adresată lui Dum- nume augural de origine greacă,
nezeu“. ¤ Nume calendaristic Εὐλάλιος, Εὐλάλια, este un com-
creștin. ¤ Intermediar slav. ¤ pus din εὐ-, „bun, bine”, și λαλία,
Forme vechi atestate la noi: Eu- „vorbire”, cu sensul „cel ce
femia, Evfimia, Eofimia, Efimie, bine grăiește”. ¤ Numele este
Afimia, Fimia. reprezentat în calendarul creștin.

Eufrasie, Eufrasia
variantă pentru Efrasie, Efrasia.
Eumenie
nume augural de origine greacă,
are la bază adj. εὐμενής, „bine-
Eufrosin, Eufrosina
nume devoțional antic grecesc, voitor, prietenos”. ¤ Nume ca-
desemnând una din cele trei lendaristic creștin.
Charite, Grații la romani; numele
corespunde adj. gr. εὐφρόσυνος, Eupraxia
„vesel, voios, bucuros“. ¤ Deși nume augural de origine greacă,
aparține vechii mitologii gre- Εὐπραξία, un compus alcătuit
cești, numele este reprezentat din sufixul εὐ-, „bun, bine” și
în calendarul creștin. ¤ Forme πράξη, „faptă, acțiune”, cu sen-
atestate la noi, de influență slavă sul „destin bun, succes, reușită”.
sau creații românești: Eufrosina, ¤ Nume calendaristic creștin.
Efrosina, Frosina, Ifrosina, Frăsina,
iar pentru masc. Eufrosin, Efrosin, Eusebiu, Eusebia
Ivrosin, Frosin, Frăsin etc. nume de origine greacă, este
o creație a onomasticii creștine
Eugen, Eugenia de la adj. εὐσεβής, „evlavios,
nume de origine greacă cu
pios, blând“. ¤ Numele este re-
transparentă semnificație au-
prezentat în calendarul creștin.
gurală și gratulatorie, rapor-
¤ Filieră latină.
tat la subst. εὐγένια, „noblețe,
politețe”, și adj. εὐγενής, „cel
de neam bun, nobil“, formate Eustahie (masc.)
din sufixul εὐ-, „bine“, și ra- nume afectiv de origine greacă,
dicalul -γεν, „a zămisli, a naște, reproduce compusul antropo-
a produce“. ¤ Nume calenda- nimic Εὔσταχυς, cu semnifica-
ristic creștin. ¤ Filieră greco- ția „care are spice frumoase“.
slavă: Evghenie, Avghinia, Aghe- ¤ Nume calendaristic creștin.
nia, Oghenie, Ghenie, Ghenea etc. ¤ Intermediar slav.
63
Eu-Ev
Eustatie, Eustațiu (masc.) Eva (fem.)
nume de origine greacă, sino- corespunde vechiului nume bi-
nim cu Constantin(-a), este o blic ebr. Hawwah, interpretat
formație a onomasticii creștine în mod tradițional prin „mamă
de la adj. εὐσταθής, „constant, a celor vii“. Specialiștii consi-
stabil, ferm“. ¤ Nume calen- deră că această explicație este
daristic creștin. ¤ Intermediar o etimologie populară. Dintre
slav: Eustatie, State, Austatie, numeroasele ipoteze propuse,
Evstatie. Forma actuală Eustațiu cea care pare să se apropie de
este un împrumut modern din
adevăr leagă numele de ara-
apus.
maicul hawwa sau de arab. hayya
„șarpe, viperă“.
Eustratie (masc.)
reproduce un compus antro-
ponimic grecesc, format din Evanghel, Evanghelia
εὐ-, „bine, bun“, și στρατός, „ar- nume devoțional creștin de ori-
mată“, cu sensul „oștirea cea gine greacă, Εύάγγελος, Εὐα-
bună”. ¤ Nume calendaristic γγελία, un compus alcătuit din
creștin. ¤ Intermediar slav: Ef- sufixul εὐ-, „bun, bine”, și
stratie, Estratie, Istrat(e). ἄγγελος, „vestitor”, cu sensul
„binevestitor”, sau de la sub-
Eutasia (fem.) stantivul compus εὐαγγελία,
nume augural de origine greacă, „vestea cea bună”.
Εὐθασία, un compus din sufixul
εὐ-, „bun, bine”, și θέση, „po- Evantia (fem.)
ziție, loc”, cu sensul „cea bine nume augural, de origine greacă,
rânduită”. ¤ Nume calendaris- format de la adj. compus εὐ-
tic creștin. ανθής (εὐ-, „bun, bine”, și ἄν-
θος, „floare”), „înfloritor, plin
Eutihie (masc.) de viață, bucuros“. ¤ Nume
nume augural, de origine greacă, calendaristic creștin. ¤ Inter-
reproduce gr. Εὐτύχιος, „feri-
mediar slav.
cit, prosper“. ¤ Nume calen-
daristic creștin. ¤ Intermediar
slav. Evdochia (fem.)
reproduce numele pers. gr.
Eutimie, Eutimia (rar) Εὐδοκία, format de la un sub-
variantă pentru Eftimie, Eftimia. stantin compus cu sensul „bună-
voință“. ¤ Nume calendaristic
Eutropie, Eutropia (masc.) creștin. ¤ Intermediar slav. ¤
nume afectiv de origine greacă, Forme vechi: Ivdochia, Ivdohia,
format pe baza adj. gr. εὔτρο- Evdohia, Dohia, Evda, Edochia,
πος, „schimbător, instabil“. ¤ Dochia, Dochina etc.
Nume calendaristic creștin.
64
Ev
Evdoxie, Evdoxia Evsevie, Evsevia
variantă pentru Eudoxie, Eu- variantă pentru Eusebiu, Eu-
doxia. sebia. ¤ Filieră greco-slavă.

Evelina (fem.) Evstahie


împrumut apusean recent, este variantă pentru Eustahie.
o adaptare fonetică pentru engl.
Evelyn, corespunzător germ. A- Evstatie
velin, format probabil cu radi- variantă pentru Eustatie, Eus-
calul avi, „dorință“ sau „mul- tațiu.
țumire“.
Evstratie
Evlalie, Evlalia variantă pentru Eustratie.
variantă pentru Eulalie, Eulalia.
Evtasia
Evmenie variantă pentru Eutasia.
variantă pentru Eumenie.
Evtihie
Evpraxia variantă pentru Eutihie.
variantă pentru Eupraxia.

Evlampie, Evlampia
nume augural de origine greacă,
Εὐλάμπιος, format pe baza adj.
compus εὐλαμπής < εὐ-, „bun,
bine” + λάμπω, „a străluci”,
cu sensul „cel cu bună strălu-
cire“. ¤ Nume calendaristic creș-
tin. ¤ Intermediar slav.

Evloghie, Evloghia
nume afectiv de origine greacă,
format de la subst. εὐλογία,
„vorbire frumoasă, elogiu, bine-
cuvântare“. ¤ Nume calenda-
ristic creștin. ¤ Intermediar slav.

Evnichi
nume augural de origine greacă,
Εὐνίκη, un compus din εὐ-,
„bun, bine”, și subst. νίκη, „bi-
ruință, victorie”, cu sensul „bună
biruință”. ¤ Nume calenda-
ristic creștin.
65
Faust, Fausta
nume augural latin, corespunde
cognomenului roman Faustus,
cu semnificația „favorabil, pros-
per, fericit“, de la adj. faustus.
¤ Nume calendaristic creștin.

Faustin, Faustina
derivate de la Faust, Fausta.

Faustinian (masc.)
derivat de la Faust, Fausta.
Fabius, Fabia
sunt forme corespunzătoare ve- Felix, Felicia
chiului nume pers. lat. Fábius, nume augural de proveniență
la origine un derivat adj. care latină, format de la adj. felix,
indică descendența din ginta felicis, „fericit“. ¤ Sub formele
Fabia. Semnificația numelui gen- Felicitas și Felix, numele apare
tilic este raportată la subst. fába, în calendarul creștin. ¤ Numele
„bob“. ¤ Derivatul lat. Fabianus a fost preluat din onomastica
apare în calendarul creștin. ¤ latină sub influența Școlii Ar-
Influența latino-catolică: Fabian,
delene.
Fabiana; Fabius, Fabia și deriv.
Fabiola. ¤ Numele sunt împru-
muturi moderne din onomas- Felician, Feliciana
tica apuseană. derivate de la Felix, Felicia.

Fabian, Fabiana Ferdinand (masc.)


derivat de la Fabius, Fabia. continuă un vechi nume de
origine vizigotă, *Frithunanths
Fabiola (fem.) (transcris în latină Fredenandus),
derivat de la Fabius, Fabia. în care se recunosc elementele
ferithu, „pace“ sau frad, „inte-
Fanurie (masc.) ligență“ și nanths, „îndrăzneț“.
nume augural de origine greacă, ¤ Împrumut apusean modern.
Φανούριος, este un compus care
are la bază subst. φάνης, de la
verbul φαίνω, „a se arăta”, și Fevronie, Fevronia
înseamnă „cel ce se arată”. ¤ corespunde numelui pers. gr.
Nume calendaristic creștin. Φεβρόνια, probabil de origine
latină, ca și numele lunii „fe-
Faur (masc.) bruarie“, încadrat aceleiași fa-
este la origine un supranume milii de cuvinte. Numele lunii
format în română de la vechiul și prenumele feminin au la bază
subst. de origine lat. faur, „fierar“. adj. lat. februus, „purificator“.

66
Fi
Numele lunii, februarius, își gă- calendaristic creștin. ¤ Interme-
sește semnificația în numele diar slav. ¤ Elemente ale fa-
ceremoniilor de purificare de miliei onomastice a lui Filip,
la Lupercalii (în lat. dies fe- împrumuturi sau creații pe teren
bruatus), cea mai importantă românesc: Filipon, Lipan, Fili-
sărbătoare a lunii. ¤ Nume ca- pache, Pache, Filipin etc. și fem.
lendaristic creștin. ¤ Interme- Filipa (rar) și deriv. Filipina.
diar slav. ¤ Forme vechi: Fevro-
nia, Fivronia, Hevrona, masc. Fe- Filoftei, Filofteia
vronie. variantă pentru Filotei, Filo-
teia.
Fidel, Fidelia
nume de origine antică latină, Filomela (fem.)
cu semnificația corespunzătoare nume augural descriptiv, de
adj. fidelis, „credincios, fildel“. origine greacă, un compus din
¤ Nume calendaristic creștin. φιλ(ο), „iubitor“, și μέλος, „cân-
¤ Împrumut recent din ono- tec“, cu sensul „iubitor de cân-
tec”. Numele corespunde subst.
mastica occidentală. ¤ Forme
filomelă, „privighetoare“. Filo-
curente: Fidelia, deriv. Fidelina.
mela este adesea confundat cu
Filomena, un alt nume grecesc,
Filaret (masc.) format de la φιλ(ο) și μένω,
nume gr., probabil o creație a
„a rămâne“, acest ultim etimon
onomasticii creștine de la φιλ-, fiind mai potrivit din motive
„prieten, iubitor“, și ἀρετή, „vir- semantice, interpretarea „cel
tute“, cu sensul „iubitor de vir- care rămâne prieten“, fiind mai
tute”. ¤ Intermediar slav. ¤ Forme adecvată. ¤ Filomela și Filo-
aflate în circulație la noi: Fila- mena sunt nume calendaristice
reta, Finareta. ¤ Nume calen- creștine. ¤ Împrumut modern
daristic creștin. ¤ Intermediar de influență cultă din onomas-
slav. tica occidentală.

Filimon (masc.) Filomena


nume afectiv de origine greacă, vezi Filomela.
este un compus alcătuit din
elementul φιλ-, „drag, iubit“, Filon
și sufixul –ημων, cu sensul „prie- nume augural de origine greacă,
tenos”. ¤ Nume calendaristic Φίλων, are la bază radicalul
creștin. ¤ Intermediar slav. φιλ-, „prieten”. ¤ Nume calen-
daristic creștin.
Filip, Filipia
reproduce gr. Φιλιππος, nume Filotei, Filoteia
pers. format de la φιλ-, „iubi- nume teoforic gr., Φιλόθεος,
tor“, și -ἵππος, „cal“. ¤ Nume la origine un compus din φιλ(ο),
67
Fi-Fo
„iubitor“, și θεός, „Dumnezeu“, formate de la radicalul italic
cu sensul „iubitor de Dumne- *flo-(s), reprezentat în latină de
zeu”. ¤ Nume calendaristic creș- flos, floris, „floare“. Cognome-
tin. ¤ Intermediar slav. nele romane Florens, gen. Flo-
rentis au la bază participiul flo-
Filumen rens, florentis, „înfloritor“. De
variantă pentru Filomela ¤ Nu- la radicalul Florent- se formează
me calendaristic creștin. cognomenul Florentius, fem. Flo-
rentia, prin derivare cu suf. -ius.
Flaminia (fem.) Tot de la Florentius se formează
nume devoțional antic latin, derivatul Florentinus, fem. Floren-
reluat în epoca renascentistă tina. Cele mai frecvente nume
și modernă, corespunde gent. actuale din această serie sunt
lat. Flaminius, un derivat adj. Florin și Florina, corespunză-
de la flamen, subst. care de- toare numelui pers. lat. Florinus.
semna o funcție sacerdotală la Florian reproduce forma lat.
romani. ¤ Împrumut apusean Florianus, iar Florea, fem. Floarea,
sunt creații românești de la subst.
modern pe cale cultă.
floare. ¤ Majoritatea numelor
formate în epoca romană au
Flaviu, Flavia devenit nume calendaristice
nume afectiv de proveniență
creștine. ¤ Formele create în
latină, reproduce gentilicul ro-
limba latină sunt împrumuturi
man Flavius (fem. Flavia), con-
apusene moderne.
siderat un derivat adj. de la
flavus, „blond, de aur“. Este po-
Florin, Florina
sibilă și originea etruscă a nu- derivate de la Flor, Flora.
melui, ipoteză care apropie pe
Flavius de numele pers. etrusc
Florentin, Florentina
Flave, cu semnificație necunos- derivate de la Flor, Flora.
cută. ¤ Sub forma derivată Fla-
vian, numele a pătruns în ono- Fotina, Fotinia (fem.)
masticonul creștin și în calen- nume afectiv cu implicație de-
dar. ¤ Împrumut apusean din voțională creștină, corespunde
secolul trecut. ¤ Forme curente: numelui pers. gr. Φωτεινή, un
Flavius, Flavia, Flavian (întâlnit derivat de la subst. gr. φῶς,
și ca nume de familie). φωτός, „lumină“. Numele per-
sonal este corelat și cu adj.
Flavian, Flaviana φωτεινός, „strălucitor, luminos“.
derivate de la Flaviu, Flavia. ¤ Nume calendaristic creștin.
¤ Intermediar slav și neogre-
Flor, Flora cesc. ¤ Forme vechi atestate la
este un nume afectiv dintr-o bo- noi: masc. Fota, Fotea, Fotie; fem.
gată familie de nume personale, Fotina, Fotinia, Fotinica.
68
Fr-Fu
Francisc, Francisca
nume afectiv etnic, păstrează
amintirea francilor, fiind creat
de la adj. lat. franciscus, „franc,
referitor la franci“. Semnificația
inițială a subst. franc este „liber,
îndrăzneț, impetuos, prompt
etc.“. ¤ Nume calendaristic
catolic. ¤ Împrumut apusean
pe cale cultă. ¤ Forme în cir-
culație la noi: Francisc, Francisca,
Francina (f. rar).

Frumentie (masc.)
nume afectiv de origine latină,
are la bază adj. frumentator, fru-
mentium, „de grâu”. ¤ Nume
calendaristic creștin.

Fulvia (fem.)
nume afectiv de origine latină,
corespunde gentilicului roman
Fulvia, apropiat în mod curent
de adj. lat. fulvus, „roșcat, blond-
roșcat“. Se consideră că numele
avea inițial valoare de supra-
nume. ¤ Numele a fost reluat
în onomastica apuseană în epoca
renascentistă. La noi, este un
împrumut recent pe cale cultă.

69
discuție poate avea și semni-
ficație etnică, raportată la ga-
latenii din Asia Mică, mențio-
nați de Sfântul Apostol Pavel
în epistolele sale, sau la carti-
erul Galata din Constantinopol.
Galatie este considerat și un
hipoc. pentru Galation în con-
taminare cu Galateea. ¤ Inter-
mediar greco-slav. ¤ Forme ates-
tate la noi: Galatie, Galata, Galatia.

Gabriel, Gabriela Galeriu (masc.)


nume biblic teoforic, reproduce nume afectiv, de origine latină,
ebr. Gabri’El, „Dumnezeu a fost reproduce lat. Galerius, format
puternic“, format de la radi- pe baza subst. galerus, „caschetă
calul vb. gabar, „a fi puternic“, de piele“. O altă interpretare
și El, abreviere pentru Elohim. etimologică apropie numele de
¤ Nume calendaristic creștin. adj. gr. galeros „calm, senin“.
¤ Intermediar slav. ¤ Forme ¤ Nume calendaristic creștin.
vechi: Gavril, Gavrilă, Gavrea,
Gavrin, Havril, Havriș, Gabur,
Galina (fem.)
Gabrea. Forme moderne: Gabriel,
nume afectiv, este la origine un
Gabriela, hipoc. Gabi.
vechi nume pers. gr. Γαλήνη,
cu rezonanțe în mitologia greacă.
Galaction (masc.)
Numele a fost pus în legătură
nume calendaristic de origine
cu adj. gr. γαλήνιος, „liniștit,
greacă, este un derivat adj. de
pașnic, calm“, sau cu subst.
la subst. gr. γάλα, γάλακτος,
„lapte“. ¤ Forme atestate la noi: γαλήνη, „repaus, liniște“. ¤ Nu-
Galation, Galaftion, Galafton, Ga- me calendaristic creștin. ¤ Îm-
rafon. prumut modern pe cale cultă
din mitologia greacă.
Galatie, Galateea/Galateia
nume afectiv de origine greacă, Garoafa (fem.)
desemnează fie o trăsătură fizică, nume afective, sunt creații ale
fie originea etnică. Galateea, nu- onomasticii românești de la
mele unei nimfe din mitologia subst. garoafă.
greacă, derivă probabil de la
gr. γάλα, „lapte“ și oglindește Garofița (fem)
candoarea spumei mării și fru- derivat diminutival de la Ga-
musețea trupului. Numele în roafa.

70
Ga-Gh
Gaspar (masc.) din Liguria. ¤ Împrumut apu-
corespunzător formei latine târ- sean modern.
zii, Gáspar sau Gasparus, pre-
zintă o etimologie dificilă. Nu- Genoveva (fem.)
mele este pus în legătură cu compus antroponimic de ori-
numele pers. iranian Gathaspar gine germanică, este explicat
sau Windafarmah, care semnifică, fie prin „femeie de neam (ales)“,
probabil, „cel care strălucește, încadrându-se în această situ-
iradiază“. O altă interpretare ație numelor care indică origi-
propune apropierea de iranicul nea nobilă a purtătorului (Eu-
gazbar, „vistier“. ¤ După tra- gen, Ghenadie), fie prin „cea care
diția catolică, Gaspar este nu- strălucește între elfi“. ¤ Nume
mele unuia dintre craii de la calendaristic catolic. ¤ Împru-
Răsărit care au venit la Ieru- mut apusean modern.
salim să se închine pruncului
Iisus. ¤ Influența lat.-catolică Gențiana (fem.)
din Transilvania. ¤ Forme ates- nume augural de origine lat.,
tate la noi: Gașpar, Gașper, Gașpăr, prezintă două interpretări: poate
Cajpar. fi considerat un derivat din
subst. lat. gens, gentis, „neam,
Gaston (masc.) gintă“, sau este inspirat din
nume afectiv, este la origine o
floră (ca Violeta, Roza, Iris etc.)
adaptare fonetică franceză a
și provine de la Gentiana Lutea.
lat. Vedastus, transcriere a nu-
Numele este interpretat și ca
melui pers. flamand Vaast. Gas-
fem. al it. Genzio, forma abr.
ton este apropiat în mod curent
pentru Fulgenzio, numele unui
de subst. germ. *gastiz, „străin,
rege mitic iberic care a desco-
oaspete“. ¤ Nume calendaristic
perit calitățile terapeutice ale
catolic. ¤ Împrumut modern
din franceză. plantei amintite (rom. ghințară
galbenă). ¤ Împrumut apusean
modern.
Gema (fem.)
nume augural de origine lat.,
încadrat seriei antroponimice George (masc.)
a numelor de pietre prețioase variantă latină pentru Gheorghe.
(Esmeralda, Margareta, Perla, Sma-
randa etc.), s-a format de la subst. Ghedeon
lat. gemma, „piatră prețioasă“. nume biblic ebraic, are la bază
¤ Împrumut apusean recent. ebr. gidhom, „tăiere”, și înseam-
nă „tăietor de lemne”.
Genova (fem.)
nume afectiv ce desemnează Ghelasie (masc.)
originea locală, reproduce toponi- nume augural de origine greacă,
mul Genova, numele capitalei format de la vb. gr. γελασείω,
71
Gh
„a avea chef să râdă, a fi gata, noi: Gheorghe, Gherghe; Gociu,
a fi dispus să râdă“, cores- Gocea, Gog(u) (formele în Go-
punde ca semnificație prenu- ar putea avea și altă origine);
melui de origine lat. Ilarie. ¤ Giugiu, Giura; Iorga, Iordache;
Nume calendaristic creștin. ¤ Jurj, Iura, Iuga (formele în I- au
Intermediar greco-slav. ¤ Forme pătruns din slavă pe cale orală);
atestate la noi: Ghilasie, Velasie, Gheța, Ghețea; Zorz, Zorza, Zor-
hipoc. Ghelea, Ghilea, Lasie etc. zila; George, Georgeta, Georgina,
compusul Georgiana, hipoc. Gina,
Ghenadie, Ghenadia Gică, Gela, Gelu, Jorj, Geo.
nume afectiv de origine greacă,
indicând proveniența nobilă a Gheorghina
purtătorului, are la bază subst. derivat de la Gheorghe.
γεννάδας, „nobil“, și se înru-
dește din punct de vedere eti- Gherasim (masc.)
mologic cu numele Eugen, am- nume augural de origine greacă,
bele având la bază radicalul reproduce gr. Γεράσιμος, un
γεν- (gr. γένος, „neam“). ¤ Nume derivat de la subst. γέρας, „dis-
calendaristic creștin. ¤ Inter- tincție, premiu”, și are sensul
mediar greco-slav. ¤ Forme ates- „distins, onorat, cinstit“. ¤ Nu-
tate la noi: Ghinadiu, Ghenadiu, me calendaristic creștin. ¤ Inter-
Ghenea, Gheneș, Ghenoiu, Ghen- mediar greco-slav.
cea, Ghine, Ghinea, Ghinia etc.,
unele întâlnite ca nume de fa- Gherman (masc.)
milie sau toponime. Radicalele nume afectiv corespunzător
ghen- și ghin- stau la baza multor subst. lat. germanus, „frate“. ¤
nume de familie. Nume calendaristic creștin. ¤
Intermediar greco-slav.
Gheorghe (masc.)
nume afectiv, indicând inițial Gherontie (masc.)
ocupația purtătorului, corespun- nume afectiv de origine greacă,
de numelui pers. gr. Γεώργιος, reproduce gr. Γερόντιος, apro-
format de la subst. gr. γεωργός, piat de subst. γέρων, „bătrân“.
„agricultor, țăran“. ¤ Nume ca- ¤ Nume calendaristic creștin.
lendaristic creștin. ¤ Numele ¤ Intermediar slav. ¤ Forme
a pătruns mai întâi prin inter- vechi: Gherondie, Gherodie, Ghi-
mediar slav, iar din a doua ju- rodie, deriv. Gheronita (fem.).
mătate a secolului trecut, Gheor-
ghe a trecut printr-un proces Ghervasie (masc.)
de latinizare după modelul lui este un nume cu o etimologie
Georgius, forma latină a nu- nesigură. În limbile romanice
melui amintit. ¤ Forme care apusene, numele este considerat
au circulat și circulă astăzi la o adaptare latină a germ. ger-was,
72
Gi-Gl
„lance puternică“. Una dintre Gioconda (fem.)
cele mai verosimile interpre- nume cu semnificație augurală
tări prin limba greacă propune de proveniență latină, este a-
ca etimon pentru numele pers. propiat de adj. lat. iucunda, „plă-
gr. Γερβάσιος adj. γερούσιος, cută, fericită, norocoasă“. ¤ Nu-
„cel ce aparține vârstnicilor”. mele pers. italiene Giocondo și
¤ Nume calendaristic creștin. Gioconda apar în calendarul ca-
¤ Intermediar slav. ¤ Forme tolic.
vechi atestate în onomastica ro-
mânească: Ghervase, Ghervasie, Gisela (fem.)
Gervan, Ghervina, Ghirva, Her- nume afectiv de origine ger-
vasie, Chervasie. Sub influență manică, este explicat prin gisel,
lat.-catolică au apărut formele: „săgeată, bățul săgeții“, cuvânt
Gervasiu, Gervasia. folosit de longobarzi și înrudit
cu vechiul cuvânt german de
Gilda (fem.) sus geisela, continuat de germ.
prezintă o etimologie nesigură. Geissel, „bici“. ¤ Nume calen-
Numele poate fi considerat o daristic catolic. ¤ Sub forma
abreviere aferetică pentru germ. Ghizela, numele apare în Tran-
silvania sub influență lat.-ca-
Ermenegild, „cel care este pu-
tolică. Forma actuală Gisela este
ternic prin bogăția sa“, un com-
preluată din sursă romană pe
pus format de la irmin, „pu-
cale cultă.
ternic, mare“, și gildi, „ceea ce
este consistent“, și, în particu-
lar, „dinar, ban“. În alte ca-
Glafira (fem.)
nume augural de origine greacă,
zuri este considerat o tradu-
reproduce gr. Γλαφύρα, masc.
cere a fr. Gilles, nume cu va- Γλάφυρος, format de la adj.
loare etnică, desemnând pe cel γλαφυρός, „delicat, fin, elegant“.
originar de la țărmul Mării ¤ Nume calendaristic creștin.
Egee, sau este interpretat ca ¤ Intermediar slav.
hipoc. pentru numele pers. germ.
Gertrude, „prietena lăncii“. Apare Glicherie, Glicheria
și ca adaptare a germ. Hilde. ¤ nume afectiv cu semnificație
Vechiul nume germ. Ermene- augurală, de origine greacă, for-
gild apare în calendarul catolic. mat de la adj. gr. γλυκερός,
¤ Împrumut apusean modern, „dulce, plăcut, iubit“. ¤ Nume
probabil din italiană. calendaristic creștin. ¤ Interme-
diar slav. ¤ Forme vechi: Gluche-
Gina (fem.) ria, Lucheria, Luchiria, Lucherie.
folosit astăzi și ca nume auto-
nom, este la origine un hipo- Gloria (fem.)
coristic pentru Angela, Georgina, nume de origine latină cu evi-
Virginia. dentă semnificație augurală, iar
73
Gr-Gu
în anumite cazuri este posibilă tracicul *goroneum. 2. O altă va-
originea devoțională (de la im- riantă propune ca etimon lat.
nul liturgic catolic Gloria in *(c)oronium, de la corona. 3. De
excelsis Deo), are la bază subst. asemenea, este pus în legătură
lat. gloria, „glorie, mărire, onoare, cu lat. grunnium, „rât de porc”,
strălucire“. ¤ Împrumut apu- din familia lexicală a lat. gru-
sean modern. nnire, „a grohăi”. 4. Este însă
foarte posibil ca numele să aibă
Grațian, Grațiana sensul metaforic de „vorbăreț”,
nume augural de origine lat., pornind de la uzul regional al
corespunde adj. lat. gratus, „pre- lui gruie, „cocor”. Nume foarte
ferat, plăcut“. ¤ Împrumut apu- vechi și probabil de origine
sean modern. ¤ Forme curente: dacică.
Grațiana (mai puțin frecvent),
Grația, Grațiela. Gustav (masc.)
nume teoforic de origine nor-
Greta (fem.) dică, este un compus din Gor,
hipoc. scandinav sau germanic „divinitate“, și stafr, „ciomag,
pentru Margareta. ¤ Împrumut baston“, cu semnificația „aju-
apusean recent. torul lui Dumnezeu“ sau „apă-
rătorul credinței“.
Grigore, Grigorie (masc.)
nume augural de origine greacă,
reproduce numele pers. Γρηγό-
ριος, pus în legătură cu vb.
γρηγορέω, „a fi deplin treaz“,
semnificația numelui fiind „treaz,
veghetor“. ¤ Nume calenda-
ristic creștin. ¤ Intermediar slav.
¤ Forme care au circulat și cir-
culă astăzi la noi: Grigore, Gli-
gor, Grigoran, Goran, Grigorcea,
Grig, Greșa, Hrișcă etc., deriv.
fem. Grigorina; forma latinizată
Gregoriu.

Gruia (masc.)
este un prenume format pe te-
ren românesc cu etimologie ne-
sigură. Există mai multe pro-
puneri etimologice: 1. Este aso-
ciat cu lat. grumus, „movilă”,
un subst. care ar avea la bază
74
Ha-Hi
creștină desemnează „harul sau
grația divină“. ¤ Nume calen-
daristic creștin. ¤ Intermediar
slav. ¤ De la gr. masc. Hariton
au apărut la noi formele Harit,
Haret, Hareta, Haritini, Hariton,
Ariton și Haret, cunoscute azi
mai mult ca nume de familie.

Hector (masc.)
nume afectiv grecesc, interpre-
Hanibal (masc.) tat în mod curent prin „stăpâ-
nume devoțional de origine fe- nitor, apărător, păstrător“; este
niciană, este un compus, Hann- posibil ca numele să aparțină
I-Baal, cu semnificația „darul fondului preelenic, cu semni-
lui Baal“. ¤ Împrumut modern ficație obscură. ¤ Împrumut
apusean, preluat în epoca re- apusean modern pe cale cultă.
nascentistă din istoria romană.
Henric (masc.)
Haralambie (masc.) nume cu semnificație simbolică,
nume augural de origine greacă, implicând o anume predesti-
este un compus din subst. gr. nare pentru conducere; cores-
χαρά „bucurie, încântare, entu- punde germ. Heinrich, care a
ziasm“ și radicalul λαμπ de la evoluat de la Heimerich, un com-
vb. λάμπω, „a lumina, a stră- pus alcătuit din heim, „casă”,
luci“. ¤ Nume calendaristic creș- și rihhi, „puternic, bogat“. ¤ Nu-
tin. ¤ Intermediar slav. ¤ Forme me calendaristic catolic. ¤ Îm-
vechi: Haramb, Arambie, Hara- prumut apusean modern pe
lampie, Haralap, Arampie, Alam- cale cultă. ¤ Forme curente:
pie etc. Henri, Henrieta, Henric.

Hariclea (fem.) Hiachint, Hiachinta


nume augural de origine greacă, variantă pentru Iachint, Iachinta.
reproduce gr. Χαρίκλεια (masc.
Χαρικλής) un compus cu sem- Hilda (fem.)
nificația „renumită prin grație, nume afectiv de origine ger-
farmec“. ¤ Împrumut pe cale manică, Hilde, format pe baza
cultă din neogreacă. subst. hilta, hiltja, „luptă, bă-
tălie“, element de compunere
Hariton, Haritina al mai multor nume germanice.
corespunde numelui gr. Χα- ¤ Nume calendaristic catolic.
ρίτων, Χαριτίνη, format de la ¤ Împrumut apusean modern
subst. χάρις, „grație“; în epoca pe cale cultă.

75
Hi-Hr
Hipolit (masc.) Hrisagon
nume descriptiv de origine variantă pentru Crisogon.
greacă, reproduce gr. Ἱππόλυτος,
un compus cu semnificația „cel Hrisant, Hrisantia
care deshamă caii“. ¤ Nume ca- variantă pentru Crisant, Cri-
lendaristic creștin. ¤ Împrumut santia.
apusean modern pe cale cultă.
Hrisogon (masc.)
Horațiu (masc.) variantă pentru Crisogon.
nume gentilic roman, Horátius,
cu etimologie obscură, proba- Hrisostom (masc.)
bil aparținând fondului ono- nume augural de origine greacă,
mastic prelatin. ¤ Împrumut apu- Χρυσόστομος, un compus alcă-
sean modern pe cale cultă. tuit din χρυσός, „aur”, și στόμα,
„gură”, cu sensul „gură de aur”.
Horea (masc.) ¤ Nume calendaristic creștin.
variantă pentru Horia.
Hristea (masc.)
nume de origine gr., căruia i se
Horia, Horiana (masc.)
pot atribui două etimologii: 1. de
nume afectiv, creat în limba
la Χριστός, „Hristos”, care are
română de la vb. „a hori“, for-
la bază adj. χριστός, „cel uns”,
mat de la subst. horă, „a cânta
și 2. de la Χρήστος, care are la
din gură sau din fluier“. Fosta
bază adj. χρηστός, „folositor,
poreclă apare mai ales sub forma
util”. ¤ Nume calendaristic creș-
Horia, datorită unei scrieri gre- tin.
șite a numelui, scrierea și pro-
nunțarea corectă a numelui fiind
Hristina
Horea (pronunțat în două silabe: vezi Cristina.
Hó-rea).
Hristodor
Hortensia, Hortenzia (fem.) variantă pentru Cristodor.
nume afectiv, este la origine
un vechi nume gentilic roman, Hristodul, Hristodula
Horténsia, masc. Horténsius, care nume devoțional de origine
are la bază lat. hortensis, „de greacă, reproduce numele pers.
grădină“, un derivat de la subst. Χριστόδουλος, un compus din
hortus, „grădină“. ¤ În apusul Χριστός, „Hristos”, și δούλος,
Europei, numele a fost repus „rob, sclav”, cu semnificația
în circulație odată cu Renaș- „robul lui Hristos“. ¤ Inter-
terea. În onomastica noastră, mediar slav. ¤ Forme atestate
Hortensia este un împrumut la noi: Cristodul, Hristodol, Hris-
modern din Occident. todor.
76
Hr
Hristofor
variantă pentru Cristofor.

Hromatie (masc.)
nume calendaristic grecesc,
format de la subst. gr.
χρωμάτιον, „culoare, vop-
sea, pigment; mod de colo-
rare“.

77
etimologie populară de vb. akab,
„a înșela, a înlocui“. După o
altă interpretare, mai plauzi-
bilă, numele este încadrat în
seria teoforicelor și ar avea sem-
nificația „(Dumnezeu) a apărat“.
¤ Nume calendaristic creștin.
¤ Intermediar slav: Iacov, Iaco-
vachi, Iacoviță, Iacă, Iacul, Iacșa.
Influența latino-catolică: Iaco-
bică, Iacobuț, Iacoban, Coban etc.

Iachint, Iachinta Ianache (masc.)


prezintă o etimologie nesigură. derivat diminutival de la Ioan.
Este posibil ca vechiul nume
mitologic gr. Ὑάκινθος, denu- Iason (masc.)
mire a unei flori și a unei pietre prenume mitologic grecesc, nu-
semiprețioasă de culoare ro- mele unuia dintre argonauți,
șiatică, să fi reprezentat inițial Ἰάσων, probabil un participiu
numele culorii mineralului a- de la verbul ἰᾶσθαι, „a vin-
mintit sau chiar numele mine- deca, a tămădui”. ¤ Nume ca-
ralului. O ipoteză propune ori- lendaristic creștin.
ginea cretană a cuvântului,
așa cum evidențiază termina- Ieremia (masc.)
ția -ινθος. ¤ Nume calendaristic vechi nume biblic ebraic, ra-
creștin. ¤ Intermediar slav. ¤ portat în mod tradițional la ebr.
Forme atestate la noi: Hiacint, Jirmejahu interpretat prin „Iahve
Hiacinta, Iachint. se înalță“ sau „Iahve a hărăzit,
a pecetluit“. ¤ Nume calenda-
Iacob (masc.) ristic creștin. ¤ Intermediar greco-
continuă numele biblic ebraic slav.
Ya´akobh, cu mai multe vari-
ante etimologice. Interpretarea Ieronim (masc.)
biblică propune semnificația „cel nume devoțional, de origine
care ține de călcâi“: „Apoi a greacă, reproduce gr. Ἱερόνυμος,
ieșit fratele său, care ținea cu compus din ἱερός, „sacru“, și
mâna de călcâi pe Esau; și de ὄνομα, „nume“, cu sensul „cu
aceea i-am pus numele Iacob“ nume sacru”. ¤ Nume calen-
(Fac. 25, 26). Această ipoteză daristic creștin. ¤ În secolele
pune la baza numelui subst. trecute, numele nu este atestat
akeb „călcâi“. Tot în cartea „Fa- la noi, în epoca modernă apare
cerii“, numele este apropiat prin ca împrumut cult din Apus.

78
Ie-Il
Ierotei, Ieroteea apropierea lui Ignatius de vechiul
nume religios și calendaristic nume gentilic Egnátius, de pro-
de origine greacă, este un com- veniență prelatină și cu sem-
pus din elementele ἱερός, „sa- nificație obscură. Raportarea nu-
cru“, și θεός, „Dumnezeu“, cu melui la subst. lat. ignis, „foc“,
sensul „sfântul lui Dumnezeu”. ține de etimologia populară. ¤
¤ Nume calendaristic creștin. Nume calendaristic creștin. ¤
¤ Intermediar slav. ¤ Forme Intermediar slav: Ignatie, Ignat
sub care numele a circulat la (forma românească cea mai răs-
noi: Hirotei, Irotei, Eretei, Irofti, pândită), Egnatie, Ihnat, Icnat,
Irofteia. Igna, Ignea, Ignul, Natco, Ognat
etc. Influența latino-catolică,
Iezechia (masc.) savantă: Ignațiu.
nume biblic ebraic, Jechezia, „tăria
mea este Iehova”. Igor (masc.)
nume rus de proveniență ger-
Iezechiel (masc.) manică, este raportat la teofo-
nume biblic ebraic, Jechezchel, ricul scandinav Ingwarr, „răz-
un compus teoforic cu elemen- boinicul lui Ing“, format de la
tul El-, de la Elohim, cu sensul Ingwio, vechiul zeu scandinav
„Dumnezeu este puternic”. al fertilității și prosperității. ¤
Nume calendaristic ortodox.
Ifigenia (fem.) ¤ Împrumut modern pe cale
nume afectiv și augural, cu re- cultă din onomastica rusă.
zonanțe în mitologia greacă,
Ἰφιγένεια, este la origine un Ilarie, Ilaria
compus din radicalul ἴφι-, de nume afectiv și augural, de ori-
la adj. ἴφιος, „puternic, viteaz“, gine greacă, reproduce gr.
și radicalul γεν-, de la γένος, Ἱλάριος, de la adj. gr. ἱλαρός,
„neam”, cu semnificația „de „plăcut, lin, plin de bucurie“,
neam puternic“. ¤ Nume calen- este vorba de adj. ἱλαρόν din
daristic creștin. ¤ Împrumut sintagma liturgică ”lumină lină”,
modern din Occident, pe cale φῶς ἱλαρόν. ¤ Nume calenda-
cultă. ristic creștin. ¤ Intermediar slav:
Ilarion, Larie, Larion. Influența
Ifighenia lat.-catolică: Ilaris.
variantă pentru Ifigenia.
Ileana (fem.)
Ignatie (masc.) variantă rom. pentru Elena.
nume de origine latină, cores-
punzător lat. Ignátius, prezintă Ilian, Iliana
etimologie nesigură. S-a propus variante pentru Ilie.
79
Il-Io
Ilie (masc.) (identic cu forma slavă răsări-
nume biblic teoforic, cores- teană), Achim, Ichim, Oachim,
punde ebr. Elijáh(u), în care se Ohim, Iochim, Chima, China, Chi-
recunosc elementele El, abre- nea etc.
viere pentru Elohim, și Jahve,
ambele nume ale divinității. Iolanda (fem.)
Semnificația teoforicului este continuă formele Yoláns, Yolánt,
„Domnul este adevăratul Dum- Yolént și este interpretat în două
nezeu“. ¤ Nume calendaristic moduri. O ipoteză propune
creștin. ¤ Intermediar greco- origine lat., Yolant ar proveni
slav. ¤ Forme ale numelui, din- din lat. *Violantis, derivat de
tre care unele cu valoare de la subst. viola, „viorea“. A doua
nume de familie: Ilie, Lie, Ilia, ipoteză, mai apropiată de rea-
Liih, Iliaș, Iliașcu, Ilieș, Ilioiu, Ilioaia, litatea evoluției istorice a ono-
Iliuță, Ilașcu, Elie, Elieș, Eliade, masticii franceze, consideră nu-
Elias, Eliana. Formele în e- sunt mele o formă contrasă de la
mai noi, savante, sau împru- vechi compuse germanice cu
muturi din apus. elementul secundar -lind, -lin-
dis „scut“, devenit în franceză
-lans. Primul element, yo-, ar co-
Iliodor, Iliodora respunde vechiului nordic Jódh,
variantă pentru Eliodor, Elio-
„copil“ sau radicalului Idis-,
dora.
raportat la vechiul saxon idis
și vechiul german de sus itis,
Inocențiu (masc.) „femeie, fecioară“. ¤ Împrumut
nume augural de origine lat., recent din onomastica apuseană.
format pe baza adj. lat. inno-
cens, innocentis, „nevinovat, cu-
Ioan, Ioana
rat, candid“. ¤ Nume calenda- nume teoforic și biblic ebraic,
ristic creștin. ¤ Influența greco- continuă ebr. Yehohanan „Iahve
slavă: Inochentie. Influența lat.- a avut milă“. ¤ Nume calen-
catolică (Transilvania): Inocențiu, daristic creștin. ¤ Intermediar
Inocenția. greco-slav. ¤ Formele sub care
circulă numele la români: Ioan
Inochentie (masc.) (reproduce forma gr.), Ioana,
variantă pentru Inocențiu. Oana, Ioanete, Ioancea, Ioanichie,
Ioanim, Ioanca etc.; Ion (forma
Ioachim (masc.) specific românească), Ionea, Onea,
nume teoforic biblic, continuă Ionac, Ionașcu, Ionel-Ionela, Nelu-
ebr. Jehojakim, cu semnificația Nela, Ian (forma neogrecească);
„Iahve îndrepta, ridica“. ¤ Nume Ianoș (forma maghiară); Hans
calendaristic creștin. ¤ Inter- (forma germană); Jan, Jana, Gia-
mediar greco-slav. ¤ Forme sub nina, Janina (forme datorate in-
care circulă numele la noi: Iachim fluenței apusene moderne).
80
Io-Ir
Ioanichie (masc.) creștin. ¤ Intermediar greco-slav.
un nume format în cadrul ¤ Forme care au circulat și cir-
limbii grecești, de la ebr. Ioan, culă la noi, împrumuturi de la
în forma lui grecizată, Ἰώαννης, popoarele vecine sau creații
și subt. νίκη, „victorie, biruință”, pe teren românesc: Iosif, Osif,
un compus cu sensul „Ioan cel Iosa, Iosip, Osip, Iusip, Iosup, Iusup,
biruitor”. ¤ Nume calendaristic Iosib, Iosiv, Sivu, Ioja, Ioșca etc.;
creștin. fem. Iosefina (Iozefina) este un
împrumut recent din Apus.
Ioil (masc.)
nume biblic ebr., un compus Iosefina, Iosifina
cu două elemente teoforice, Io-, derivate de la Iosif, Iosifia.
„Iehova”, și El-, „Elohim”, cu
sensul „Iehova este Dumnezeu”. Iov (masc.)
¤ Nume calendaristic creștin. nume augural, biblic, continuă
ebr. iyyov, de la adj. ayuv „duș-
mănit, persecutat, urât“, part.
Ioná (masc.)
pasiv al vb. ayov însemnând
nume biblic ebr., Ionas, „po-
„a dușmăni, a urî“. O altă ipo-
rumbel”. ¤ Nume calendaristic
teză pornește de la subst. ebr.
creștin.
iyyov „dorință mare“. ¤ Inter-
mediar slav. ¤ Forme vechi:
Iordan (masc.) Iov, Iovie, Iova (fem.), Iof, Iofcea
nume afectiv, este o creație a etc.
onomasticii creștine de la nu-
mele cunoscutului râu biblic.
Ipatie (masc.)
Etimologia hidronimului este probabil supranume la origine,
nesigură, este considerat un com- reproduce numele pers. gr.
pus care are la bază radicalul Ὑπάτιος, format de la subst.
jor-, „fluviu”, sau jarad-, „a curge”. gr. ὕπατος, „suprem”, supra-
¤ Intermediar greco-slav. ¤ nume atribuit consulilor romani.
Forme atestate la noi: Iordan, ¤ Nume calendaristic creștin.
Iordana. ¤ Intermediar slav. ¤ Forme
vechi: Ipatie, Ipătescu (nume de
Iorest (masc.) familie), Pate, Epatie etc.
variantă pentru Orestie.
Ipolit (masc.)
Iosif, Iosifia variantă pentru Hipolit.
nume teoforic biblic, continuă
vechiul ebr. yosef, „Dumnezeu Iraclie (masc.)
să adauge“, probabil o contracție nume teoforic, de origine antică
de la vb. asof, „a reuni“, sau greacă, reproduce mitologicul
mai curând de la vb. yasof, „a Ἡρακλέης, Ἡρακλῆς, un com-
adăuga“. ¤ Nume calendaristic pus format din elementele Ἥρα,
81
Ir-Is
„Hera”, și -κλῆς < κλέος, „faimă, ¤ Nume calendaristic catolic. ¤
glorie”, cu semnificația „gloria Împrumut apusean modern. ¤
zeiței Hera“. ¤ Nume calenda- Relativ frecvent este și hipoc.
ristic creștin. ¤ Intermediar slav. Isa, apare și compusul Isadora.

Irina (fem.) Isa(a)c (masc.)


nume devoțional și augural, nume afectiv cu valoare au-
reproduce vechiul nume pers. gurală, continuă vechiul nume
gr. Εἰρήνη, „pace“. ¤ Deși în ebraic, biblic Yitshaq, de la yitshaq,
antichitate Irina denumea una „el va râde“, viitorul de la vb.
din cele trei Chore, fiice ale lui ebr. Tsahoq, „a râde“. Numele
Zeus și ale lui Themis, în era este explicat și prin precizarea
creștină, numele a pătruns în biblică de la Facere 17, 19 ca
calendar. ¤ Intermediar greco- „omul care are un legământ
slav. ¤ Forme vechi: Erina, Orena, cu Dumnezeu”. ¤ Nume calen-
Irinca; masc. Irinei, Irinii. Ac- daristic creștin. ¤ Intermediar
tualul masc. Irin este refăcut greco-slav. ¤ Forme atestate la
după forma fem. noi: Isaac, Saac, Isca, Isac, Isaica,
Sac etc. De la derivatul Isachie
Irineu (masc.) (gr. Isáakios) a apărut forma
nume devoțional și augural gre- Asachi, cunoscută ca nume de
cesc, are la bază adj. εἰρηναίος, familie.
„pașnic, liniștit”. ¤ Nume calen-
daristic creștin. Isachie (masc.)
un derivat grecesc de la Isaac,
Irodion (masc.) cu sensul „cel care descinde din
la origine un patronimic cu Isaac, care aparține lui Isaac”.
valoare augurală, chiar devo- ¤ Nume calendaristic creștin.
țională, reproduce gr. Ἡρωδίων,
derivat de la Ἡρώδης, care a Isaia (masc.)
fost creat pe baza subst. ἥρως, nume teoforic, biblic, continuă
„erou, semizeu“. ¤ Numele a ebr. Ysa’yah, un compus format
pătruns în onomasticonul creș- din elementele ysh, „a salva, a
tin. ¤ Intermediar slav. ¤ Forme mântui“, și Yah, abreviere pen-
atestate la noi: Irod, Erodie, Iro- tru Iahve. ¤ Nume calendaris-
dia (fem.), Irodiea, Irodica, Rodica, tic creștin. Intermediar greco-
Arod, Arodia, Rodea etc. slav. ¤ Dintre formele care au
circulat la noi, unele se întâl-
Isabela (exclusiv fem.) nesc astăzi ca nume de familie
nume teoforic, forma iberică a sau toponime: Isaiea, Isaiescul,
ebr. Elisheba, corespunzător rom. Isăescul, Saiia, Saia, Saie, Sahiia,
Elisabeta, un compus cu semnifica- Saica, Isai, Isaicu, Isaicani, Isail,
ția „Dumnezeu este perfecțiunea“. Isanie, Isimia.
82
Is-Iu
Isidor, Isidora (fem. Iulia), format pe baza lat.
nume devoțional de origine Iovis, numele divinității supreme
greacă, Ἰσίδωρος, Ἰσιδώρα, un romane. De la numele amin-
compus alcătuit din Ἴσις, „Isis”, tite se formează prin derivare
numele zeiței egiptene a na- cognomenele Iulianus, Iuliana
turii, și δώρος, „dar”, cu sensul și forma târzie Iulita. ¤ Iulia,
„darul lui Isis”. ¤ Nume calen- Iuliu, Iulian, Iuliana, Iulita sunt
daristic creștin. nume calendaristice creștine.
¤ Intermediar greco-slav: Uliana,
Isihie (masc.) Uleiana, Uliena, Ulian, Ulea, Ulina.
nume devoțional de origine
Influența lat-catolică: Giula, Giu-
greacă, Ἡσύχιος, un nume for-
lea. Împrumuturi moderne, de
mat de la subst. ἡσυχία, „li-
niște; isihie”. ¤ Nume calen- proveniență apuseană, pe cale
daristic creștin. cultă: Iuliu, Iulia, Iuliana, Iulian,
deriv. Iulita, Julieta.
Isolda (fem.)
nume afectiv, corespunde ve- Iuniu (rar), Iunia
chiului germanic nordic Iswalda, nume devoțional antic, de ori-
un compus din elementele isan, gine lat., este un derivat de la
„fier“, și waltan, walten, „a con- tema iun- conținută în numele
duce, a cârmui“, cu semnifi- Iunonei, protectoare a căsniciilor,
cația „conducător în zale de a soțiilor și a mamelor în mi-
fier“ sau „comandant cu spadă“. tologia romană. ¤ Nume ca-
¤ Împrumut apusean modern, lendaristic creștin. ¤ Împrumut
de influență literară. apusean modern pe cale cultă.

Iudita (fem.) Iustin, Iustina


nume biblic, corespunde ebr.
nume afectiv și augural de ori-
Judith, „femeie din cetatea Jehud“.
gine lat., are semnificația co-
¤ Intermediar greco-slav. ¤ For-
respunzătoare adj. iustus, „just,
me vechi: Iuditha, Iudifta, Iudita,
Idita. drept, conform legii“. De la Iustin
derivă și Iustiniánus, devenit
Iulian, Iuliana cunoscut mai ales datorită îm-
derivate de la Iuliu, Iulia. păratului bizantin Iustinian. ¤
Iustin, Iustina, Iustinian sunt nu-
Iulita (fem.) me calendaristice creștine. ¤
derivat de la Iuliu, Iulia. Influență lat.-catolică din se-
colul trecut.
Iuliu, Iulia
nume devoțional antic, repro- Iustinian, Iustiniana
duce vechiul gentilic roman Iulius, derivate de la Iustin, Iustina.
83
Iu-Iz
Iuventin, Iuventina
nume augural roman, are la
bază adj. juventus, „tânăr, la
vârsta tinereții”. ¤ Nume calen-
daristic creștin.

Ivan (masc.)
variantă slavă pentru Ioan (ebr.
Yehohanan).

Ivona (fem.)
nume de proveniență franceză,
cu etimologie nesigură. Inter-
pretarea germanică a numelui
propune ca etimon vechiul ger-
manic de sus, iwa, germ. Eibe,
„tisă“, numele unui arbore foarte
răspândit în țările germanice.
Din aceeași familie cu iwa face
parte și etimonul celtic *ivos,
propus ca variantă etimologică. ¤
Împrumut apusean modern.

Izabela (fem.)
variantă pentru Isabela.

84
La
vechi, de proveniență greco-
slavă: masc. Lavrie, Lavru, Lavric
și forme datorate influenței la-
tino-catolice, mai ales în Tran-
silvania: masc. Laur, Laor, Lă-
urel. Astăzi, forma de masc. Laur
este o excepție. Forme și deri-
vate moderne, de proveniență
apuseană: Laurin(a), Laurisa, La-
urita, Lauría. ¤ Nume calenda-
ristic creștin.

Lambru, Lambra Laurențiu, Laurenția (fem.)


nume augural de origine gr., nume afectiv cu valoare augu-
format pe baza adj. λαμπρός, rală, reproduce supranumele
„strălucit”. lat. Laurentius(-a), la origine
un adj. care indica apartenența
Larisa (fem.) locală, derivat din toponimul
nume de origine greacă, pre- Laurentum și pus în legătură
zintă etimologie nesigură. Nume cu subst. lat. laurus, „laur, dafin“.
cu rezonanțe mitologice, Λάρισα ¤ Nume calendaristic creștin.
este atestat în antichitate și ca ¤ Intermediar greco-slav: La-
toponim. Prin etimologie popu- vrentie, Lavrentia, Avrentie, Aren-
lară, Larisa a fost apropiat de tie, Lavrintie, Avrintie, Arvinte.
χαρίεσσα, „grațioasă, plăcută“ Forme moderne culte: Lauren-
(gr. χάρις, „grație“). O altă ipo- țiu, Laurenția, Laurian, Lauri-
teză, mai adecvată, consideră ana. Împrumut recent din ita-
numele o adaptare grecească liană, Loredána, la origine un
a unui cuvânt pelasgic, cu sen- derivat care arată proveniența
sul de „cetate, fortăreață“. ¤ La locală: „din Loredo sau Lau-
noi, numele este probabil un redo“ (azi Loreo din provincia
împrumut din onomastica rusă. Rorigo), unde toponimul ita-
lian Loredo are la bază laur, de-
Laur, Laura (fem.) oarece toponimul provine din
nume augural latin, corespun- lat. laurentum, „tufe de laur“.
de cognomenului roman Lau-
rus, de la subst. lat. laurus, „laur“, Lavinia (fem.)
arbore consacrat lui Apollo și nume de origine lat., cu etimo-
cunoscut pentru efectele sale logie nesigură, a fost pus în le-
apotropaice; crengile sale în- gătură cu toponimul Lavinium
cununau frunțile împăraților, (veche așezare italică, conside-
poeților, ale învingătorilor în rată de unii specialiști iden-
lupte sau în jocuri. ¤ Forme tică cu Larentium). Numele pers.

85
La-Le
Lavinia s-a format pe baza to- „leu”. ¤ Nume calendaristic
ponimului amintit, probabil de creștin.
origine preromană. ¤ Numele
a fost preluat din onomastica Leonard (masc.)
italiană, odată cu moda nu- nume augural de proveniență
melor lat., mai ales în Transil- germanică, este la origine un
vania. compus din elementele leo, lewo,
„leu“, și hart, „tare, puternic“.
Lazăr (masc.) ¤ Nume calendaristic catolic.
nume teoforic, biblic, continuă ¤ Împrumut pe cale cultă din
ebr. el´ azar, „Elohim a ajutat“, onomastica apuseană.
nume prin care părinții își ex-
primau recunoștința pentru naș- Leonida (masc.)
terea unui fiu. ¤ Nume calen- patronimic de origine gr., re-
daristic creștin. ¤ Intermediar produce numele pers. Λεωνί-
greco-slav: Lazar, Lăzarea, Zarea, δας, „fiul descendentului lui
Lazor, Zorică, Zorea, Laciu, Lascu, Leon“. ¤ Nume calendaristic
Lalu, Lazarina. creștin. ¤ Numele a pătruns în
onomastica românească dato-
Lăcrămioara (fem.) rită influenței neogrecești. ¤
nume augural, creație a ono- Formele curente: Leonida, Leonid.
masticii românești, de la subst.
lăcrămioară prin care este de- Leonte, Leontie (masc.)
numită o plantă cu flori albe derivat de la Leon.
și plăcut mirositoare.
Leontin, Leontina
Leandru (masc.) nume personale cu valoare au-
nume afectiv de origine greacă, gurală, create pe baza subst.
reproduce numele pers. Λέαν- gr. λέων, -οντος, „leu“, căruia
δρος, un antroponim compus îi corespunde lat. leo, leonis. ¤
din elementele λαός, „popor“, Leon și Leont(i)e sunt nume
și ἀνήρ, „om, bărbat“, și sem- calendaristice creștine. ¤ Inter-
nificând „om din popor“. Apro- mediar slav: Leon, Lion, Lionel,
pierea numelui de subst. rom. Leoncea, Aleon, Leontie, Leonte,
leandru ține de etimologia popu- Leul. Cele mai frecvente forme
lară. ¤ Nume calendaristic creș- astăzi: Leontin, Leontina; mai
tin. ¤ Prezența numelui în ono- rare, formele Leonia, Leonela, Le-
mastica noastră se datorează oneta se datorează unei recente
influenței mitologice grecești. influențe apusene.

Leon (masc.) Leopold, Leopoldina


nume augural de origine greacă, nume augural de origine ger-
Λέων; are la bază subst. gr. λέων, manică, este un compus în care
86
Le-Li
se recunosc elementele liut, „po- gr. Lydia reproduce lidianul Luda,
por“, și bald, „îndrăzneț“. ¤ Nu- cu semnificație obscură. ¤ Nu-
me calendaristic catolic. ¤ Îm- me calendaristic creștin. ¤ Îm-
prumut recent din onomastica prumut pe cale cultă din ono-
apuseană. mastica apuseană.

Letiția (fem.) Ligia (fem.)


nume augural de origine lat., prezintă etimologie nesigură.
creat pe baza subst. lat. laetitia, Numele poate fi apropiat de gen-
„bucurie, veselie“. ¤ Numele tilicul roman Lýgia, pus în le-
este atestat în inscripțiile creș- gătură cu Lygii, Lygiorum, denu-
tine din primele secole ale erei mire a unei populații sarmatice
noastre. ¤ Letiția a pătruns în de posibilă origine germanică.
onomastica românească secolul În acest caz, numele etnic se
trecut, datorită influenței școlii poate raporta la goticul lingan,
Ardelene, mai ales în Transil- „a se căsători“, sau la vechiul
vania. irlandez lu(i)ge, „jurământ“, sen-
suri care la origine par derivate
Lia (fem.) din „aliat, tovarăș“. Tot nume
este interpretat fie ca hipoco- etnic, de data aceasta desem-
ristic românesc de la femininele nând locuitorii din Licia, este
terminate în -lia (Cornelia, Iulia, considerat prenumele într-o altă
Natalia etc.), fie ca nume biblic, interpretare care abordează fem.
corespunzător ebr. le´a, „juncă, Ligia ca formă dialectală italiană
vacă tânără“, cuvânt înrudit pentru Licia (masc. Licio). ¤ Îm-
cu akkad. Littu, „vacă sălbatică“, prumut apusean recent.
fără îndoială nume de totem;
în aceeași măsură, numele este Liliana (fem.)
explicat prin „obosită, istovită“, hipocoristic engl. pentru Elisa-
de la vb. la´a, „a munci“. În beth (rom. Elisabeta). Prin eti-
latină Lia înseamnă „leoaică“, mologie populară, prenumele
interpretare care a determinat este apropiat de subst. rom. liliac
răspândirea numelui în Europa. și crin (lat. lilium), care au con-
¤ Nume calendaristic creștin. tribuit însă doar la populari-
zarea numelui. ¤ Forme curente:
Liana (fem.) Liliana, Lilina, Lili.
hipoc. pentru Liliana.
Linda (fem.)
Lidia (fem.) este un posibil hipocoristic de
nume afectiv ce indică prove- la numeroasele compuse ger-
niență locală a purtătoarei, re- manice cu elementul secun-
produce gr. Λυδία, „femeie ori- dar linda, linta „tei, scut fabricat
ginară din Lidia“. Toponimul din lemn de tei“. Numele poate
87
Li-Lu
fi explicat și prin germ. lindi, Luchie, Luchia
„dulce, plăcut, agreabil“. ¤ Îm- nume augural, cu semnificație
prumut recent din Occident. devoțională în epoca creștină,
corespunde lat. Lúcius(-a), ex-
Liviu, Livia plicat prin vb. lucio, lucere, „a
vechi nume gentilice romane, face lumină“ și subst. lux, lu-
cu semnificație obscură și, pro- men, „lumină“, deși există opi-
babil, de origine etruscă. Numele nia că aceasta nu e decât o eti-
este pus în legătură și cu vb. mologie populară. ¤ Lucia și
livere, „a fi livid, a avea tenul deriv. Lucianus, Luciana, Luci-
lianus au pătruns în calenda-
de culoare albăstrui“. ¤ Prezența
rul creștin. ¤ Filieră greco-slavă:
numelui în onomastica noastră
Luchie, Luchian, Luchiana, Lu-
se datorează influenței Școlii
chilian. Formele latine: Lucia,
Ardelene. Lucian, Luciana au fost intro-
duse în onomastica românească
Lona (fem.) în secolul trecut.
hipoc. germanic de la Magda-
lena. Lucia
variantă pentru Luchia.
Longhin (masc.)
nume afectiv de origine lat., con- Lucian, Luciana
tinuă numele personal Longi- derivate de la Lucia.
nus, un derivat de la adj. lat.
longus, „lung”. ¤ Nume calen- Luchilian (masc.)
daristic creștin. ¤ Intermediar derivat de la Luchian, Luchia
greco-slav. ¤ Forme vechi ates-
tate la noi: Loghin, Loghina, Lu- Lucreția (fem.)
ghin, Lovin. Numele în discuție nume gentilic roman, de ori-
stă la baza unor nume de fa- gine etruscă, obscur din punct
milie curente: Longhinescu, Lovi- de vedere al semnificației. O
nescu, Longinescu. interpretare propune ca etimon
lat. lucrum, „câștig, realizare“,
de la vb. lucrator, „cel care câș-
Luca (masc.) tigă“. ¤ Nume calendaristic ca-
este un posibil hipocoristic al tolic. ¤ Numele apare în ono-
gr. Λουκανός, nume etnic cu mastica noastră secolul trecut,
semnificația „din Lucania“. ¤ datorită influenței italiene și,
Nume calendaristic creștin. ¤ mai ales, odată cu tendința re-
Derivatele: Lucan, Lucșa, Lucaci nascentistă și modernă a reluării
(probabil de proveniență ma- numelor antice greco-romane.
ghiară), Lucaș, Lucăcilă etc.
Ludmila (fem.)
Luchian, Luchiana nume afectiv și augural, de pro-
derivate de la Luchie, Luchia. veniență slavă, este un compus
88
Lu
din elementele liud-, „oameni
buni“, și mil-, „drag, plăcut,
simpatie“, care ar însemna „cea
dragă din popor“. ¤ Nume ca-
lendaristic ortodox. ¤ Împru-
mut pe cale cultă din onomas-
tica rusă.

Ludovic (masc.)
vechi nume augural de origine
germanică, este un compus din
hlod-, „glorie, glorios“, și -wig,
„bătălie, luptă“, și corespunde
formei latinizate Clodoveus, Clo-
dovicus. ¤ Nume calendaristic
catolic. ¤ Influența latino-cato-
lică în Transilvania: Ludovic,
Ludovica (forme rar întâlnite).
Mai frecvent este fem. Luiza,
formă de proveniență apuseană
(adaptare a fr. Louise) sau ma-
ghiară.

Luigi (masc.)
are aceeași origine și semnifi-
cație ca Ludovic, fiind un deri-
vat din fr. Looďs, format de la
vechiul germ. Hlodowig (hlod-,
„glorie“ și -wig, „bătălie“). ¤
Numele este preluat din ono-
mastica italiană în secolul nostru.

Luminița (fem.)
creație recentă a onomasticii
românești, este o formă dimi-
nutivală de la subst. lumină.

89
subst. migdal, „turn, castel“. ¤
Nume calendaristic creștin. ¤
Filieră slavă: Măgrușca, Măg-
duța, Mădălina, Mădăluța, Magda
și forme masc.: Măgdălin, Mădă-
lin, Măgduț. Influență apuseană
recentă: Madlen, Madlena, Mari-
lena (format de la Maria Mag-
dalena), Madia, Madina.

Malahia sau Maleahi (masc.)


nume teoforic de proveniență
Macarie, Macaria (masc.) biblică, continuă ebr. Maleaki-
nume augural de origine gr., jâh, „mesagerul, solul lui Dum-
format pe baza adj. gr. μακά- nezeu“. ¤ Nume calendaristic
ριος, „fericit“. ¤ Nume calen- creștin. ¤ Intermediar greco-
daristic creștin. ¤ Intermediar slav. ¤ Forme vechi, sub care
slav. ¤ Nume întâlnit mai ales a circulat numele la noi: Mălahi,
în mediul monahal, este ates- Malachie, Malache, Malahie, Ma-
tat sub formele: Macarie, Măcare. lahila.

Macavei, Macovei (masc.) Maia (fem.)


corespunde numelui biblic ebraic nume devoțional antic, cu re-
Macchabaei. ¤ Întermediar greco- zonanțe în mitologiile greacă,
slav. ¤ Forme vechi atestate la italică și indiană. Formele lat.
noi: Macovei, Macavei, Maclea etc. Maius, Maia provin dintr-o formă
neatestată, *magius, de la radi-
Macrina (fem.) calul indo-european *mag-, *meg-,
prezintă două interpretări eti- „mare“, numele semnificând
mologice: fie a fost creat pe baza probabil „zeu (zeiță) mare“.
adj. lat. macer, „slab“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Interme- Malvina (fem.)
diar greco-slav. ¤ Forme vechi, este probabil un nume afectiv
sub care a circulat numele la de origine germanică, inițial
noi: Măcrina, Crina, Macriu, Ma- un compus din elementele madal-,
cra, Macrea. „loc de adunare“, și -win, „prie-
ten“. O altă interpretare pro-
Magdalena (fem.) pune originea gaelică (irlandeză
supranume, probabil de for- și scoțiană) a numelui, creat pe
mație greacă, ce indică locali- baza compusului maolmhin,
tatea de proveniență, „din Mag- „frunte netedă“. ¤ Nume ca-
dala“, sat de pescari din Gali- lendaristic catolic. ¤ Împrumut
leea. Toponimul corespunde recent din apus.

90
Ma
Mamant (masc.) Marchel, Marchela
nume afectiv de origine greacă, variantă pentru Marcel, Mar-
Μάμας, Μάμαντος, cu semni- cela.
ficația „cel iubitor de mamă”.
¤ Nume calendaristic catolic. Marchian, Marchiana
variantă pentru Marcian, Mar-
Manase (masc.) ciana.
nume biblic cu valoare afec-
tivă și apotropaică, reproduce Marcian, Marciana
ebr. Manasseh, pus în legătură derivat de la Marcu.
cu vb. nasa, „a uita“, și subst.
menaseh, „ceva care te face să Marcu (masc.)
uiți“. ¤ Intermediar greco-slav. nume teoforic roman, continuă
¤ Forme care au circulat la noi: lat. Marcus, un derivat de la nu-
Manase, Manasi, Manasiia, Ma- mele zeului războiului, Marte,
nafiea, Minasia (contaminare cu și are semnificația „dedicat lui
Mina). Marte“. Din aceeași familie
de cuvinte face parte și nu-
mele lunii martie. ¤ Marcu și
Manuel, Manuela
derivatele Marcia, Marcel, Mar-
hipoc. pentru Emanuel. ¤ Sub
cela, Marcianila, Marcian sunt
această formă numele apare
nume calendaristice creștine.
în calendarul creștin.
¤ La noi, numele a pătruns mai
întâi prin intermediar greco-
Mara (fem.) slav: Marco, Mărcan, Mărcuș, Mar-
cunoaște o dublă interpretare: cea, Marcil, Marcoci, Marcoș, Măr-
hipocoristic românesc pentru chel, Matchian etc., cele mai multe
Maria și, în anumite cazuri, re- din aceste forme fiind cunos-
produce un vechi nume ebraic, cute astăzi ca nume de familie.
Marah, creat pe baza subst. ebr. Influență occidentală modernă:
marah, „amar“, ce indică „amă- Marcél, Marcéla, Marcelína și
răciunea, nefericirea“. ¤ Ca nu- Marciána.
me de origine catolică, Mara a
pătruns la noi datorită influ- Mardarie
enței latino-catolice. nume atestat în limba greacă,
Μαρδάριος, Μαρδόνιος, are la
Marcel, Marcela bază un adj. care face referire
derivate de la Marcu. Numele la o populație din Hircania, o
este explicat și prin subst. lat. regiune situată între Arme-
marcellus, „ciocănel“, de la mar- nia și Marea Caspică, „al mar-
cus, „ciocan“. ¤ Nume calen- dilor, marzilor”. ¤ Nume ca-
daristic creștin. lendaristic creștin.
91
Ma
Margareta (fem.) Mariam (fem.)
nume augural de origine lat., variantă aramaică pentru Maria.
corespunde subst. lat. marga-
rita, „perlă“, și, ca sens secundar, Marian, Mariana
„margaretă“. ¤ Margarita este derivate de la Maria.
nume calendaristic catolic. ¤ La
noi, Margareta a pătruns mai Marin, Marina
întâi datorită influenței lat.- nume afectiv de origine lat., ex-
catolice. Formele Marga, Măr- plicat prin adj. marinus, „marin,
gărita, masc. Mărgărit, Mărgărint de mare“. O ipoteză mai veche
au apărut direct sub influența consideră numele un deriv. adj.
neogreacă sau prin interme- de la gentilicul roman Maria,
diar bulgar. Forme curente: Mar- corespondentul fem. al lui Ma-
gareta, Marga, Reta și hipoc. rius. Apropierea numelor per-
apusene împrumutate în sec. sonale lat. Marin(-a) și Marius
XX: Margó, (fr. Margot), Greta,
(fem. Maria) de ebr. Maria ține
Rita.
de etimologia populară, dar
asemănarea fonetică a favori-
Maria (fem.) zat larga răspândire a nume-
numele personal cu cea mai
lor latine. ¤ Nume calenda-
controversată etimologie, cores-
ristic creștin. ¤ Numele a pă-
punde ebr. Maryam sau Miryam
truns la români prin interme-
și este probabil un nume afec-
diar greco-slav. ¤ Forme care
tiv de origine egipteană, format
au circulat și circulă astăzi la
de la mri, „iubit, drag“, și su-
fixul afectiv ebraic -am. O altă noi: Marin, Marina, deriv. Ma-
ipoteză pune numele în legă- rinică, Marincel, Marinaș, Ma-
tură cu vb. mrj, care în vechea rinel, Marinică. Un împrumut
egipteană însemna „a iubi“ sau apusean recent este forma fem.
chiar cu un nume pers. ca mrj- Marinela.
imn, „iubit de Amon“, Amon
fiind în religia vechilor egip- Marius (masc.)
teni marele rege al zeilor. ¤ au la bază cunoscutul nume
Nume calendaristic creștin. ¤ gentilic Márius, de origine pre-
Este posibil ca populația româ- romană, cu semnificație nesi-
nească, în parte creștinată, de gură. S-a încercat apropierea
la nordul Dunării, să fi folosit numelui de cuvântul etrusc
numele Maria încă dinaintea maru, numele unei funcții, ini-
contactului cu slavii: răspân- țial cu sensul de „om“, pus în
direa numelui se datorează însă legătură cu radicalul indo-eu-
influenței slavone. ¤ Forme ropean *mer-, mor-(mar-), „băr-
curente: Maria, Mariana, Maia, bat tânăr“, sau „femeie tânără“,
Marieta, Marița, Marușca, Mașa întâlnit și în lat. maritus, „căsă-
etc. torit, soț“, maritare, „a se căsători“.
92
Ma
Lat. Marius(-a) a fost confun- subst. μαρτύριον, „martiriu, mu-
dat în perioada creștină cu bi- cenicie”. ¤ Nume calendaristic
blicul Maria, iar acest fapt a creștin.
favorizat răspândirea numelui
în Europa. ¤ Marian este un nu- Matei (masc.), Matia (masc.)
me calendaristic creștin. ¤ Marian sunt variante ale aceluiași nume
a pătruns la noi sub influență teoforic biblic, de origine ebra-
latino-catolică, iar Marius este ică, Matihjáh (Mathathán, Ma-
de proveniență apuseană mo- tthai), care semnifică probabil
dernă cultă. „darul lui Iahve“, fiind sino-
nim cu numele pers. gr. Teo-
Marta (fem.) dor, Doroteea, Dosoftei. ¤ Nume
nume biblic, afectiv, de ori- calendaristic creștin. ¤ Inter-
gine aramaică, corespunde subst. mediar greco-slav. ¤ Forme care
marta, „stăpână, doamnă“. ¤ Nu- au circulat și circulă la noi, unele
me calendaristic creștin. ¤ In- întâlnite astăzi și ca nume de
termediar greco-slav: Marfa. In- familie: Matei, Mateiaș, Mace,
termediar lat.-catolic: Marta (în Macea, Maftei, Mavtei, Mateș, Ma-
Transilvania și Moldova). tias (de origine maghiară), Mătea,
Mătei, Mătuian, Maftei, Maftea,
Maftena, Matița, Matache etc.
Martin, Martina
sunt la origine nume teoforice
romane, formate de la adj. Mar-
Matilda (fem.)
nume cu semnificație război-
tius, „relativ la Marte“, derivat
nică, de origine germanică, este
din tema Mart- provenită de
un compus din elementele maht
la Mars, Martis, cunoscutul zeu (germ. Macht, „putere, forță“)
roman al războiului. O altă in- și -hildis, din hiltja, „luptă“. Pen-
terpretare pornește de la gr. tru primul element există și
mártys, „martor; martir“. ¤ Mar- interpretarea prin germanicul
tin și Martinian sunt nume ca- math, „onoare“. ¤ Nume ca-
lendaristice creștine. ¤ Inter- lendaristic catolic. ¤ Împrumut
mediar greco-slav. ¤ Forme ates- modern din Apus.
tate la noi: Martin, Mărtin, Mar-
tina și Marțian, formă cultă co- Matroana, Matrona (fem.)
respunzătoare lat. Martianus, de nume calendaristic creștin, core-
proveniență apuseană recentă. lat în mod tradițional cu lat.
matrona, care are la bază lat.
Martinian (masc.) mater, „mamă”, din care derivă
derivat de la Martin, Martina. sensul „stăpână a casei”, între
altele, apelativ al Iunonei. Nu-
Martirie (masc.) mele aparține însă fondului
nume devoțional de origine gr., celtic și corespunde unei divi-
Μαρτύριος, care are la bază năți protectoare a fertilității și
93
Ma-Me
fecundității, Matrone, invocată Maximian, Maximiana
în apropierea lacurilor și a cursu- derivat de la Maxim, Maxima.
rilor de apă. ¤ Intermediar greco-
slav. ¤ Forme atestate la noi: Maximin, Maximina
Matrona, Matrina, Matriana, Ma- derivat de la Maxim, Maxima.
tra, Motriia, Motrea, Motruna.
Maxențiu
Mauriciu (masc.) derivat de la Maxim, Maxima.
nume etnic de origine lat., co-
respunzător numelor indepen- Maximilian, Maximiliana
dente Maurícius, Maurítus, deri- derivat de la Maxim, Maxima.
vate de la cognomenul Máu-
rus, „maur“. Subst. lat., împru- Măcrina
mutat din greacă, corespunde vezi Crina.
adj. gr. mauros, „de culoare în-
chisă, negru“. ¤ Maurus și Mau- Mălin, Mălina
riciu sunt nume calendaristice este explicat în mod curent
creștine. ¤ Filiera greco-slavă: drept o creație românească pe
Mavrus, Mavrea, Mavros, Ma- baza subst. mălin, numele unui
vrichie. În epoca modernă apare arbust, sau mălina, fructul de
forma cultă Mauriciu, cores- mălin. Această interpretare ține
punzătoare lat. Mauricius, sub însă de etimologia populară,
influență apuseană. numele în discuție prezentând
corespondente perfecte în ono-
mastica popoarelor slave. Mălin,
Mavru, Mavra
nume afectiv de origine greacă, Mălina este un derivat din tema
onomastică Mal-, întâlnită în
format de la adj. μαύρος, „ne-
numeroase derivate și compuse
gru”. ¤ Nume calendaristic
antroponimice de origine slavă,
creștin.
cu semnificație și origine încă
necunoscute. În anumite cazuri,
Maxim, Maxima Mălina poate fi considerat un
are la bază cognomenul lat. hipocoristic pentru Magdalena.
Maximus, cu valoare afectivă
și augurală, format de la adj. Melania (fem.)
maximus, forma superlativă pen- nume afectiv de origine greacă,
tru magnus, „mare“. ¤ Maxim, corespunde numelui pers. Με-
Maximian, Maximilian sunt nume λάνη, format pe baza temei
calendaristice creștine. ¤ Inter- μελαν- a adj. gr. μέλανος, „ne-
mediar greco-slav. ¤ Forme ates- gru“. ¤ Nume calendaristic creș-
tate la noi: Maxim, Axim, Ma- tin ¤ Intermediar greco-slav. ¤
xim, Maxa (fem.), Axin, Mexa- Forma veche Melana se datorează
na, Maximilian, Maximiliana etc. influenței slave, iar Melania este
94
Me-Mi
de proveniență apuseană mo- ¤ Intermediar slav. ¤ Forme ates-
dernă. tate la noi: Melidon, Milidon.

Meletie (masc.) Mercurie (masc.)


nume afectiv cu implicații mi- nume devoțional antic, de ori-
tologice în antichitatea elenă, gine latină, reproduce lat. Mer-
denumind una dintre muzele curius, zeul roman al negoțu-
inspiratoare, dar și mistice în lui, corespunzător gr. Hermes,
epoca creștină; reproduce gr. lat. merces, mercendis, „marfă;
Μελέτη, creat pe baza subst. gr. răsplată, recompensă“. O inter-
μελέτη, „grijă, preocupare, aten- pretare raportează lat. Mercu-
ție; exersare, studiu“. ¤ Nume rius la cuvântul egiptean ma-
calendaristic creștin. ¤ Interme- heru „cuvinte adevărate“, de
diar slav. ¤ Forme vechi ates- la mac „adevărat“ și heru, „voce,
tate la noi: Melitie, Meletu, Me- cuvânt, vorbă“. ¤ Nume calen-
lentie, Merentie, Merintia, Me- daristic creștin. ¤ Intermediar
linte, Melintiana, Melintina etc. greco-slav. ¤ Forme atestate la
și întâlnite mai ales în mediul noi: Mercurie, Curie, Mercore,
monahal și eclesiastic. Mercan.

Meletin, Meletina Metodie (masc.)


derivat de la Meletie. nume descriptiv grecesc, re-
produce numele pers. Μεθό-
Meliana, Miliana (fem.) διος, creat pe baza subst. gr.
hipocoristice pentru Emiliana. μέθοδος, „cercetare, metodă“.
¤ Nume calendaristic creștin.
Melina (fem.) ¤ Intermediar slav. ¤ Forme
formă abreviată pentru Carme- atestate la noi: Metodie, Mitodi,
lina, hipoc. pentru Carmela. Methodi, Methodiu, Mehtodie, Mef-
todi, Miftodi, Iftodiu, Iftode, Ifto-
Melisa (fem.) die, Aftodor, Iftodor etc.
poate fi interpretat ca formă
sincopată pentru Maria Luiza Mia (fem.)
sau corespunde unui vechi nu- hipoc. de la Maria sau Mihaela.
me gr., derivat de la subst. μέ-
λισσα, „albină“. Mihai, Mihaela
nume teoforic biblic, continuă
Meliton (masc.) ebr. Miha’El, în care se recu-
nume afectiv de origine greacă, nosc elementele mi, „cine“, ke,
reproduce numele pers. Με- „ca“ și El, abreviere pentru Elo-
λίτων, format pe baza subst. him, și semnifică „Cine este ca
gr. μελίτεια, „melisă, roiniță“. Dumnezeu?“. ¤ Nume calen-
¤ Nume calendaristic creștin. daristic creștin . ¤ Intermediar
95
Mi
greco-slav. ¤ Forme care au Minerva (fem.)
circulat și circulă la noi, multe nume teoforic latin, cunoscut
cunoscute astăzi ca nume de în mitologia romană ca de-
familie: Mihăilă, Mihailașcu, Mi- semnând zeița înțelepciunii, a
hu(l), Mihea, Mihoc, Mioc, Miho- artelor frumoase și a meșteșu-
cea, Mihuț, Huțu, Mihancea, Mi- gurilor, identificată cu Pallas
hale, Mihalache, Mihalcea, Mișa Athena din Panteonul grecesc.
etc. Cele mai frecvente forme Deși s-a propus apropierea nu-
sunt astăzi: Mihai, Mihnea, Mi- melui latin de etruscul Me-
haela. nerva și corelarea cu subst. gr.
ménos, „forță, bărbăție; spirit,
elan înflăcărat“, etimologia teo-
Milena (fem.) foricului în discuție rămâne
este un compus format pe baza
obscură. ¤ Numele zeiței roma-
numelor pers. Maria și Elena. ne a fost reluat în onomastica
europeană în epoca renascen-
Mina (masc.) tistă.
la origine nume devoțional gre-
cesc, reproduce masc. Μήνας, Mirabela (fem.)
corespunzător zeiței Μήνη, iden- nume augural, este la origine
tică cu Selene, (numele divini- un compus modern, format în
tății este legat de subst. comu- cadrul limbilor franceză și ita-
ne gr. μήνη, „lună“ și μην, „lună liană, pe baza vb. lat. mirari,
calendaristică“). ¤ Nume calen- „a se minuna, a se uimi“, și a
daristic creștin. ¤ Intermediar adj. gr. beau, belle, „frumos, fru-
slav. ¤ Forme atestate la noi: moasă“, și aparține familiei ono-
Mina, Mineea, Minu, Minar, Mi- mastice a numelui pers. Mirela
naciu, Minoiu, Mină, Minco, Minca, (fr. Mireille, it. Mirella). ¤ Împru-
Mincea etc. mut apusean modern.

Minodora (fem.) Mircea (masc.)


nume afectiv și probabil cu sem-
nume devoțional antic, de ori-
nificații augurale, este la origine
gine greacă, reproduce numele
un hipoc. format cu sufixul -ce,
pers. Μηνοδώρα, un compus
de la radicalul mir-, foarte frec-
teoforic format din elementele vent în onomastica slavă. Cea
μην- (de la Μήνη, divinitate mai plauzibilă ipoteză în inter-
greacă identică cu Selene), și pretarea radicalului mir- este
δώρον, „dar“. Semnificația com- raportarea la forma veche mer-,
pusului este „darul zeiței Mene“. „mare, ilustru, celebru“, care
¤ Nume calendaristic creștin. prezintă corespondențe în ono-
Este posibil ca numele să fi a- mastica greacă, celtică și ger-
părut în onomastica noastră manică. Este posibil ca, pier-
datorită influenței neogrecești. zându-se semnificația inițială
96
Mi-Mo
a lui mer-, radicalul să fi fost Mitrofan (masc.)
apropiat de mir, „pace“ sau mir, nume afectiv cu posibile impli-
„lume“. cații devoționale, corespunde
gr. Μητροφάνης, la origine un
Mirela (fem.) compus adjectival format de la
nume augural, frecvent în lim- subst. μητροφάνεια, „arătarea,
bile franceză și italiană, este manifestarea Mamei”. ¤ Inter-
creat pe baza vb. lat. mirari, „a mediar slav. ¤ Forme atestate
(se) minuna, a uimi“, cu sem- la noi, mai des în mediile mo-
nificația „minunată“. Numele nahale și eclesiastic: Metrofan,
pers. Mirella este un derivat Mitrofie, Motrofan etc.
italian de la cognomenul lat.
Mira, corespunzător adj. mirus, Mândra (fem.)
-a,-um „minunat“. În franceză este o creație românească pe
și italiană apar și alte nume din baza adj. sau subst. mândră. For-
familia lexicală a lui mirus și mele masc.: Mândru, Mândrea,
mirari: fr. Mirande, it. Miranda, Mândrușcă, Mândruț etc.
Mirandella, Mirandola, Mirabella,
Mirandina, fr. Mirabeau, Miram- Modest (masc.)
beau. În onomastica noastră, co- nume afectiv de origine lat.,
respondentul masc. al lui Mi- format de la adj. modestus, „mo-
rela este Mirél. Formele Mirică dest, moderat, chibzuit”. ¤ Nu-
și Mirin au origine slavă, co- me calendaristic creștin.
respunzând hipoc. Mir(u).
Moise, Moisi (masc.)
nume biblic cu valoare afec-
Miron, Miruna tivă, prezintă etimologie nesi-
nume afectiv antic grecesc, Μύ-
gură. Dintre ipotezele etimo-
ρων, corespunzător subst. μύρον,
logice moderne menționăm:
„ulei parfumat, balsam“. Nume
1) ebraicul și arab. mșh, „a scoate,
laic la origine, Μύρων este pre- a trage afară“ (interpretare pu-
luat de creștinii din primele se- țin probabilă, deoarece radi-
cole datorită semnificației li- calul ebraic este rar); 2) radi-
turgice pe care cuvântul a că- calul egiptean mși, „a naște“;
pătat-o ulterior (myron, „mir“). 3) radicalul ugaritic și arab. mșw,
¤ Nume calendaristic creștin. „fiu“. Ipoteza originii egiptene
¤ Intermediar slav. a numelui este susținută și de
existența unor antroponime e-
Misail (masc.) giptene compuse cu -mose, -
nume biblic ebraic, un compus m(o)ses etc.: Ahmose, Kamose,
teoforic din Misa-, și -il, cu sen- Ptahmosis, Thoutmes etc. ¤ Nume
sul „Cine este ceea ce este Dum- calendaristic creștin. ¤ Inter-
nezeu?”. mediar greco-slav. ¤ Forme vechi
97
Mo
care au circulat la noi, folosite
astăzi ca nume de familie sau
toponime: Moisi, Moiseiu, Moisa,
Moisin, Moisil, Moico, Moicea, Moiș
etc.

Monica (fem.)
prezintă etimologie multiplă,
existând explicații lingvistice
diferite, fără a fi contradictorii,
pe baza unor cuvinte omofone
dar fără legătură etimologică.
Interpretarea cea mai frecventă
consideră numele o variantă fem.
pentru gr. Μοναχός, „pustnic,
monah“. În lb. lat., numele pers.
Monna are la baza subst. monna,
„mamă, soție“. Varianta germa-
nică apropie numele de goti-
cul munan, „a gândi, a crede“
sau muns „gândire“. În inter-
pretarea irlandeză, Mona s-a for-
mat de la muadh, „nobilă“. ¤
Nume calendaristic creștin.

98
Na
adj. era folosit pentru a denumi
diferitele sărbători romane ale
întemeierii și nașterii. În epoca
creștină, Natalis sau Natale este
sărbătoarea Crăciunului la anu-
mite popoare romanice. ¤ Nu-
me calendaristic creștin. ¤ Nu-
mele a pătruns la noi mai întâi
prin intermediar greco-slav, pen-
tru ca ulterior să fie reintro-
dus sub influență modernă occi-
dentală. ¤ Forme curente: Nata-
Nadia (fem.) lia, hipoc. rus. Natașa, Natalița.
nume augural cu implicații mis-
tice, este la origine o abreviere Natanael (masc.)
de la rus. Nadezhda, „speranță“. nume biblic teoforic, corespunde
¤ Împrumut apusean modern ebr. Nethan’El, „dăruit de Dom-
pe cale cultă din onomastica rusă. nul“. ¤ Nume calendaristic creș-
tin. ¤ Intermediar greco-slav.
Nadiana (fem.) ¤ Forme vechi: Nathanail, Atha-
derivat de la Nadia. nail, Naftanail, Naftali, Naftilă,
Naftanain etc.
Nadina (fem.)
derivat de la Nadia. Naum (masc.)
nume biblic ebraic, Naum, cu
Nana, Nancy (fem.) semnificația „cel plin de mân-
hipoc. franceze și engleze de la gâiere, cel mângâiat”. ¤ Nume
forme locale corespunzătoare calendaristic creștin.
pentru Ana.
Nazarie (masc.)
Narcis, Narcisa nume de origine ebraică, pre-
nume afectiv de origine greacă, zintă două interpretări etimo-
format de la numele plantei νάρ- logice. Este considerat fie un
κισσος, apropiat de gr. νάρκη, nume teoforic creat pe baza cu-
„amorțeală, toropeală“. ¤ Îm- vântului ebraic nazar și sem-
prumut apusean pe cale cultă. nifică „consacrat lui Dumne-
¤ Nume calendaristic creștin. zeu“, fie este un nume afectiv
cu valoare devoțională format
Natalia (fem.) de la toponimul biblic Nazaret.
nume augural de origine lat., ¤ Nume calendaristic creștin.
corespunde cognomenului Nata- ¤ Intermediar greco-slav. ¤ For-
lis, creat pe baza adj. natalis, „re- me vechi: Nazaria, Năzar, Na-
feritor la naștere“. În antichitate, zaret etc.

99
Ne-Ni
Nectarie, Nectaria pus din elementele νίκη, „biru-
nume devoțional antic grecesc, ință“, și radicalul -ανωρ, din fa-
format de la subst. gr. νέκταρ, milia lexicală a adj. ἀνωρία,
„nectar, băutura zeilor“. ¤ Nume „moment prematur, inoportun,
calendaristic creștin. înainte de vremea potrivită“,
cu sensul „biruință prematură,
Nedelea (fem.) neprevăzută”. ¤ Nume calen-
nume devoțional și augural, co- daristic creștin. ¤ Intermediar
respunde denumirii slave a „du- slav.
minicii“. ¤ Forme vechi, ates-
tate în secolele trecute: Nedele, Niceta (masc.)
Nedelea, Nedealea, Nedelu, Ne- variantă pentru Nichita.
delian, Nedelean, Nedel, Nedelcu,
Nedelca, Nidelca, Delcea, Nedu, Nichifor (masc.)
Nedea etc., sunt întâlnite astăzi nume devoțional și augural antic,
mai mult ca nume de familie. corespunde gr. Νικηφόρος, în-
trebuințat atât ca supranume
Neofit, Neofita al lui Zeus și al altor divini-
nume devoțional grecesc, Νεό- tăți, cât și ca nume pers. masc.;
φυτος, un compus alcătuit din este un compus în care se re-
νέο-, „nou”, și φυτός, „încol- cunosc elementele νίκη, „vic-
țit”, cu sensul de „proaspăt con- torie“, și φόρος, „purtător“, sem-
vertit, botezat, neofit”. ¤ Nume nificând „purtător de biruință“.
calendaristic creștin. ¤ Nume calendaristic creștin.
¤ Intermediar slav.
Nestor (masc.)
nume augural de origine greacă, Nichita (masc.)
reproduce numele pers. Νέστωρ, nume augural de origine greacă,
interpretat de unii specialiști reproduce numele pers. Νική-
ca derivat de la vb. νέομαι, „a τας, un derivat de la elemen-
merge; a se întoarce“ și sem- tul νίκη, „victorie“. ¤ Nume
nificând probabil „cel ce se în- calendaristic creștin. ¤ Inter-
toarce cu bine“. ¤ Nume ca- mediar slav. ¤ Forme vechi,
lendaristic creștin. ¤ Interme- atestate în secolele trecute: Ni-
diar slav. ¤ Forme vechi, ates- chita, Nechita, Michita, Nichituș
tate în secolele trecute: Nistur, și hipoc. Chita, Chitu, Chitilă.
Nisipur, Nistre, deriv. Nistoran, Forma latină a numelui, pre-
Nistoreni etc. Cea mai frecventă zentă astăzi în sinaxare, este
formă este Nistor (fem. Nistora). Niceta.

Nicanor (masc.) Nicodim (masc.)


nume augural de origine greacă, nume augural gr., este la ori-
reproduce gr. Νικάνωρ, un com- gine un compus format din
100
Ni-No
elementele νίκη, „victorie“, și calendaristic creștin.
δήμος, „popor“, cu sensul „bi-
ruința poporului”. ¤ Nume ca- Nil (masc.)
lendaristic creștin. ¤ Interme- nume de origine egipteană, care
diar slav. ¤ Forme vechi, puțin reproduce numele celebrului
frecvente: Nicodim, Micodim, Mi- fluviu, Nil. ¤ Nume calenda-
codin, Codin. ristic creștin.

Nicolae (masc.) Nimfodora (fem.)


nume augural și devoțional nume devoțional de origine
antic, reproduce vechiul nu- greacă, Νυμφοδόρα, un com-
me pers. Νικόλαος, un com- pus din νύμφη, „nimfă”, și
pus care cuprinde elementele δώρον, „dar”, cu sensul ”darul
νίκη, „victorie“, și λαός, „po- nimfei”. ¤ Nume calendaristic
por“, cu sensul „biruința po- creștin.
porului”. ¤ Nume calendaris-
tic creștin. ¤ Intermediar slav. Noe (masc.)
¤ Forme atestate la români: Ni- nume biblic ebraic, Noach, cu
coară (continuă forma latină a sensul „mângâiere, aducător
numelui), Nicola, Nicula, Necora, de pace”.
Nicolina, Necula, Neculai, Culai,
Naie, Năiță, Laie etc., la care se Non, Nona
adaugă împrumuturile moderne nume afectiv, de origine la-
occidentale: Nicoleta, Coleta, Nic, tină, corespunzător subst. non-
Nichi etc. nus, „tată“, și nonna, „mamă“.
¤ Nume calendaristic creștin.
Nicoleta (fem.)
derivat modern de la Nicolae.

Nicon (masc.)
nume augural și devoțional an-
tic, reproduce gr. Νίκων, un par-
ticipiu prezent de la verbul
νικάω, νικῶ, „a birui”, cu sen-
sul „cel ce biruiește”. ¤ Nume
calendaristic creștin.

Nifon (masc.)
nume augural și afectiv de ori-
gine greacă, Νήφων, un parti-
cipiu prezent al verbului νήφω,
„a nu bea vin, a fi sobru, a duce
o viață cumpătată”. ¤ Nume
101
nume simple, formate de la
radicalul germ. helig, „sfânt“.
¤ Nume calendaristic ortodox.
¤ Împrumut modern din ono-
mastica rusă, pe cale cultă.

Olimp, Olimpa
nume devoțional de origine
greacă, creat pe baza toponi-
mului Ὄλυμπος, cunoscutul
munte gr., lăcaș al zeilor. Se
pare că Olympos a fost creat pe
Octav, Octavia baza vb. λάμπειν, „a străluci,
nume afectiv latin, indicând a lumina“. ¤ Olympas, Olympias,
ordinea nașterii purtătorului, Olympiodor (un compus cu sem-
reproduce vechiul nume gen- nificația „darul Olimpului“),
tilic Octavius, creat de la nume- Olympius sunt nume calenda-
ralul octo, „opt“. De la Octa- ristice creștine. ¤ În onomas-
vius se formează cu sufixul - tica noastră, formele Olimpiada,
anus congnomenul Octavianus. Olimbiada se datorează influ-
¤ Numele pers. Octáv, Octávia, enței romanului popular „Alex-
Octávian, Octaviána pătrund andria“, masc. Olimp, Olimpie
în onomastica noastră în seco- au apărut sub influența calen-
lul trecut, mai ales sub influ- darului creștin, prin interme-
ența Şcolii Ardelene, în Tran- diar slav, iar actualul Olimpia
silvania. (hipoc. Pia) este un împrumut
apusean modern.
Octavian, Octaviana
derivate de la Octav, Octavia. Olimpie, Olimpia
derivate de la Olimp, Olimpa.

Ofelia (fem.) Olimpiada (fem.)


nume creat în literatura bele- derivat de la Olimp, Olimpa.
tristică a Renașterii, probabil
format de la subst. gr. ὄφελος, Olivia (fem.)
„folos, ajutor, câștig“. ¤ Împru- nume afectiv, este probabil o
mut apusean modern pe cale creație creștină pe baza subst.
cultă. lat. oliva, numele arborelui și
al fructului de măslin, simbol
Olga (fem.) al păcii. ¤ Olivia și masc. Oli-
nume devoțional rusesc de ori- vian sunt nume calendaristice
gine germanică, apropiat de nu- creștine. ¤ Împrumut recent din
mele pers. germ. Helga, Ilga, Apus.

102
Ol-Oz
Olivian (masc.) Oreste (masc.)
derivat de la Olivia. nume afectiv de origine greacă,
a fost apropiat de subst. gr. ὅρος,
Onisifor (masc.) „munte“, semnificând „cel care
nume augural de origine greacă, locuiește în munte“. ¤ Nume
este un compus format din ele- calendaristic creștin. ¤ Interme-
mentele ὄνησις, ὄνασις, „folos, diar slav: Oris, Orestie, Iorest,
câștig“, și φόρος, „aducător, pur- Ioriste, Iorei. Influența apuseană
tător“, cu semnificația „aducă- modernă, pe cale cultă: Oreste.
tor de câștig“. ¤ Nume calen-
daristic creștin. ¤ Intermediar Oscar (masc.)
slav. ¤ Hipoc. vechi: Nisfor, Nis- nume vechi englez, care cores-
por, Nistor. punde germ. Ansgar, un com-
pus din as, „divinitate”, și geirr,
„suliță”, cu sensul „sulița divi-
Onisim (masc.)
nume augural de origine greacă, nității”.
Ὀνήσιμος, format de la adj.
ὀνήσιμος, „util, profitabil“. ¤ Otilia (fem.)
nume afectiv cu valoare au-
Nume calendaristic creștin. ¤
gurală, este la origine un vechi
Intermediar slav. ¤ Forme ates-
nume pers. germanic, Ottilia
tate la noi: Onisim, Nisim, Ionisim.
sau Odilia, format pe baza ra-
dicalului vechi germanic ot- sau
Onufrie (masc.) od-, apropiat de subst. germ.
nume devoțional grecesc, de
auda, „avere, bogăție“. ¤ Îm-
origine egipteană, este apro- prumut apusean modern pe cale
piat de Onnophris, „care este cultă.
mereu fericit“, inițial un supra-
nume al zeului egiptean Osiris. Ovidiu (masc.)
¤ Nume calendaristic creștin. nume afectiv de origine latină,
¤ Intermediar greco-slav. ¤ For- Ovidius, se pare că are la bază
me sub care numele a circulat subst. lat. ovis, „oaie”. Există și
la noi: Onofréi, Onófrie, Onúfrie, ipoteza că s-a format de la e-
Unúfrie, Onófrie. truscul uvie. ¤ Este frecvent în
Transilvania sub influența Școlii
Oprea (masc.) Ardelene.
nume format în cadrul limbii
române de la radicalul latin Ozana (fem.)
oper-, din familia lexicală a ver- nume devoțional de origine
bului operor, „a lucra, a se stră- franceză, are la bază un vechi
dui”, cu sensul „cel ce își dă nume de sărbătoare creștină
osteneala, harnic”. ¤ Nume ca- Dimanche d’ousanne, „Duminica
lendaristic creștin. Floriilor”. Numele pers. Osanne
103
Oz
sau Ozanne reproduce, prin in-
termediar latin, gr. hosanná, fo-
losit în N.T. pentru a reda ara-
maicul hosaha, aclamație cu care
a fost primit Iisus la intrarea
în Ierusalim. Hidronimul Ozana
din Moldova are o altă etimo-
logie.

104
Pa
Atena, numele este apropiat de
vb. πάλλω,, „a învârti (sabia),
a agita (lancea)“. ¤ Nume ca-
lendaristic creștin.

Pamfil (masc.)
nume augural sau etnic de ori-
gine antică greacă, este fie un
compus cu πᾶς, „complet, pe
de-a-ntregul, al tuturor, de toți“
și φίλος, „drag, iubit“, semni-
ficând „prietenul tuturor“, fie
Pahomie (masc.) este un derivat de la Πάμ-
nume de origine egipteană și φιλος, locuitor din Pamfilia, re-
probabil cu semnificația etnică, giune antică de pe coasta Asiei
de la un oraș antic din Meso- Mici. ¤ Nume calendaristic creș-
potamia. O altă interpretare po- tin. ¤ Forme vechi atestate la
rnește de la subst. copt pahom, noi: Pamfili, Pamfilie, Filiu, Fi-
„vulturul“, de la pa, articolul liași, Panhil, Pampu, Pamfilion,
hotărât, și ahom, „vultur, acvilă“. Filion.
În epoca elenistică pahom în-
semna „defunct, răposat“. ¤ Nu- Panait (masc.)
me calendaristic creștin. ¤ For- nume devoțional de origine
me sub care numele a circulat greacă, este la origine un atri-
la noi: Pahomie, Pahomiu, Pahome, but al Preasfintei Fecioare Ma-
Homul, Homă, Pahon, Paholea, ria, Παναγία, „preasfânta, atot-
Pafomei, Pavon etc. sfânta“, o substantivizare a
adj. πανάγιος, „preasfânt, atot-
Paisie, Paisia sfânt“. Panait corespunde nu-
nume de origine greacă, Παΐ- melui pers. gr. Παναγιώτης,
σιος, o construcție adj. de la creație onomastică a primelor
un radical din familia lexicală secole creștine. Forma greacă
a lui παιδεύω, „a educa, a for- Παναγιώτης apare în calen-
ma” sau a lui παίς, παιδός, darul creștin. ¤ Intermediar slav
„copil, tânăr”. ¤ Nume calen- sudic.
daristic creștin.
Pancratie (masc.)
Paladie, Paladia nume devoțional și augural, de
nume devoțional de origine an- origine antică greacă, repro-
tică greacă, reproduce numele duce numele pers. Παγκρά-
pers. Παλλάδιος, inițial un adj. της sau Παγκράτιος, cu sem-
cu semnificația „referitor la nificația „atotputernic, atotstă-
Pallas“. Epitet al zeiței Pallas pânitor“. ¤ Nume calendaristic

105
Pa
creștin. ¤ Intermediar slav. ¤ Partenie; Partena, Partenia
Forme atestate la noi înce- nume afectiv și devoțional de
pând cu sec. XVI-XVII: Pangraz, origine greacă, Παρθένιος, for-
Pangrati(e), Gratie, Gratea, Ratea, mat de la subst. παρθενία, „fe-
Ratie etc. ciorie”. ¤ Nume calendaristic
creștin.
Panteleimon, Pantelimon
(masc.) Pascal (masc.)
nume devoțional, de origine nume devoțional, creație a o-
greacă, formație creștină alcă- nomasticii creștine pe terenul
tuită din παν-, „tot“ și ἐλεήμων, limbii latine, are la bază ebr.
„milos, binefăcător“, cu sen- Pesah sau aramaicul Pasa, „Paște“.
sul „cel atotmilostiv”. ¤ Nume ¤ Nume calendaristic creștin.
calendaristic creștin. ¤ Inter- ¤ Intermediar greco-slav. ¤ For-
mediar slav. ¤ Pe teren româ- me atestate la noi: Pascu(l), Pas-
nesc s-a format o bogată fa- calina, Paște.
milie de hipocoristice: Pante-
lei, Pantele, Pentelei, Penteleu, Pan- Patapie (masc.)
ta, Pante(a), Păntea, Pinta, Pin- nume afectiv de origine greacă,
te(a), Panc, Panco, Pancotă, Pan- Πατάπιος, are la bază radicalul
cea, Panciu, Teli, Teliuc, Teliuță, παθ-, al familiei lexicale a lui
Tile(a), Pandelimon, Pandele, Pan- πάθος, „pătimire, suferință”.
¤ Nume calendaristic creștin.
dea, Pintilie.

Patrichie, Patrichia
Parascheva, Paraschiva (fem.)
variante pentru Patriciu, Patricia.
nume devoțional de origine
greacă, este o creație a ono-
masticii creștine pe baza subst.
Patriciu, Patricia (fem.)
nume afectiv de origine latină,
Παρασκευή, „vineri“; sensul
corespunde numelui pers. Patri-
propriu al subst. este „pregă-
cius, format pe baza unui subst.
tire“, vinerea desemnând ziua cu aceeași formă care desemna
dinaintea Sabatului. Numele un aristocrat cu drepturi poli-
este atestat mai ales în S-E Eu- tice; la origine, adj. patricius era
ropei. ¤ Intermediar slav. ¤ un derivat de la pater, „tată“
Forme vechi atestate la noi: (senatorii erau numiți patres).
Paraschiva, Paraschivița, Pachița, ¤ Nume calendaristic creștin.
Părăștița, Parasiia, Parascovea, ¤ Împrumut modern din Oc-
Parasuca, Parasca, Chiva, Chivuța, cident. ¤ Intermediar greco-
Vuța; masc. Paraschiv, Parascu, slav: Patríchie, Patríchia. Forme
Chivu etc., Petca, Petcu (forme târzii de proveniență apuseană:
bulgărești). Patricia, masc. Patriciu (rar).
106
Pa-Pe
Paul, Paula Perpetua (fem.)
la origine este un vechi cog- nume afectiv de origine latină,
nomen roman, Paul(l)us, cores- format de la vb. lat. perpetior,
punzător adj. paul(l)us, „mic“. „a suporta, a răbda”. ¤ Nume
¤ Nume calendaristic creștin. calendaristic creștin.
¤ Pavel a fost introdus pe filieră
greco-slavă, iar Paul corespun- Persida (fem.)
de lat. Paulus și a pătruns la nume etnic de origine greacă,
noi prin influență catolică. ¤ este o formație cu sufixul -ιδ de
Numele prezintă o bogată la gr. πέρσης, „persan“, „din
familie de forme și derivate: Persia“.
Pavel, Pavăl, Păvălaș, Pavelică,
Pava, Pavu, Pavlu, Pavle, Pașa, Petronela (fem.)
Palache, Palcu, Paloș, Paul, derivat de la Petronie, Petronia.
Paula, Paulina, Polina, Păulina
etc. Petronie, Petronia
probabil nume cu semnifica-
Pavel, Pavela ție afectivă, este la origine un
variantă pentru Paul, Paula. derivat de la numele lat. Pe-
trónius, fără legătură etimolo-
Pelaghia (fem.) gică cu numele pers. de origine
nume devoțional, reproduce greacă, Petru. Se pare că Petró-
gr. Πελαγία, atestat în anti- nius s-a format pe baza subst.
chitate ca supranume al zeiței petro, „berbec, batal“. Unii spe-
Isis și ca nume personal. An- cialiști consideră numele de
troponimul are la bată subst. origine etruscă, cu semnificație
πέλαγος, „suprafața întinsă a necunoscută. ¤ Formele gre-
mării“. ¤ Nume calendaristic cești Petronios și Petronia apar
creștin. ¤ Intermediar slav. ¤ în calendarul creștin. ¤ Îm-
Forme vechi, atestate începând prumut modern pe cale cultă
cu sec. XVI: Pelaghie, Pelaga, Pe- din limbile moderne.
liga, Pela, Pelea, Pelaghia, Pala-
ghia etc. Petru (masc.)
nume devoțional de origine
Penelopa (fem.) greacă, Πέτρος, este o creație
nume augural de proveniență a onomasticii creștine de la subst.
antică greacă, însemnând pro- πέτρα, „stâncă, piatră”, cores-
babil „albă, strălucitoare“. ¤ punzător aramaicului kepha,
Împrumut modern, preluat pe „piatră, rocă, stâncă“. ¤ Nume
cale cultă din mitologia greacă. calendaristic creștin. ¤ Numele
¤ Forme sub care numele cir- este moștenit din latină: Sân-
culă la noi: Penelopa, Penelope, chetru și reintrodus ulterior prin
Penelopi, Pinelopi. intermediar greco-slav: Petru,
107
Pi-Pr
Petrucă, Petruș, Petran, Petraș, Pompiliu, Pompilia
Petrache, Petre, Petrică, Petriceico, vechi nume gentilic lat. care
Petrăuș, Penca, Penciu, Pentia, Pe- la origine desemna ordinea naș-
tiș; Petra, Petria, Petrina, Pătruța, terii; s-a format pe baza nume-
Petruța etc. ralului pompe, corespunzător
lat. quinque, „cinci“. ¤ Nume
Pimen (masc.) calendaristic creștin. ¤ Împru-
nume cu etimologie nesigură, mut modern cult din Occident.
se presupune egipteană; este
însă foarte plauzibilă etimolo- Porfir, Porfira
gia greacă pe filieră creștină, variante pentru Porfirie, Por-
unde numele Ποιμήν poate fi firia.
corelat cu subst. comun ποιμήν,
„păstor”. ¤ Nume calendaristic Porfirie, Porfiria
creștin. nume augural și afectiv gre-
cesc, format de la adj. derivat
Platon (masc.) din subst. πορφύρα, „moluscă
nume de origine greacă, Πλά- care produce vopseaua purpu-
των, corelat cu subst. πλάτος, rie, vopseaua înseși sau o haină
„lățime, lărgime”. ¤ Nume ca- purpurie; porfiră, purpură”,
anume πορφύρεος, „purpuriu”.
lendaristic creștin.
¤ Nume calendaristic creștin.
¤ Forme vechi atestate la noi:
Policarp (masc.) Porfir, Porhir, Profir, Porfira, Pro-
nume afectiv cu implicații au-
fira.
gurale, de origine greacă, este
un compus din elementele πολύ-,
Prisc, Prisca
„mult(ă), mulți, multe“, și καρ- nume de origine latină, format
πός, „fruct, rod“, cu sensul „cel de la adj. priscus, „străvechi,
cu multă roadă, cu multe roade”. antic”. ¤ Nume calendaristic
¤ Nume calendaristic creștin. creștin.

Polixene (masc.), Polixenia Priscila (fem.)


(fem.) derivat de la Prisc, Prisca.
nume afectiv de origine antică
greacă, este un compus din ele- Procopie, Procopia
mentele πολυ- „(mai) mult(ă), nume augural de origine greacă,
(mai) mulți (multe)“, și subst. format pe baza subst. προκοπή,
gr. ξένος, „străin, dușman“. ¤ „progres, succes, prosperitate“.
Forma de masc., Polixene, apare ¤ Nume calendaristic creștin.
în calendarul creștin. ¤ Numele ¤ Intermediar slav. ¤ Forme vechi,
a pătruns la noi prin interme- atestate la noi încă din sec. XV:
diar slav sau direct din neo- Procop, Proca, Precopie, Precu, Pri-
greacă. cop etc.
108
Pr-Pu
Profira (fem.)
format prin metateză de la Por-
fira, masc. Porfir, care reproduce
numele pers. gr. Πορφύριος.

Pulheria (fem.)
nume augural de origine lat.,
format de la adj. pulcher, „bun,
demn, frumos”. ¤ Nume ca-
lendaristic creștin. ¤ Interme-
diar greco-slav. ¤ Forme vechi
atestate la noi: Pulheria, Polhire,
Polhira, Polihir.

109
Ράλλη, un hipoc. pentru numele
Ἡράκλειος, care la origine este
un teoforic compus din elemente:
Hera, numele zeiței grecești și
kleos „glorie“.

Ramona (fem.)
nume augural spaniol, este la
origine un vechi nume germa-
nic, Raginmund, compus din ele-
mentele: ragin, „puternic“ și -
munds, „protecție, apărare“. ¤
Radu, Rada Împrumut apusean recent.
nume augural de origine sla-
vă, inițial un hipoc. de la nu- Răzvan (masc.)
mele compuse cu elementul rad-, prezintă etimologie nesigură.
„bucuros“. ¤ Nume calenda- Numele pers. poate fi interpre-
ristic creștin. ¤ Familia nume- tat fie drept o formație slavă
lui este deosebit de bogată, con- cu semnificația „rebotezat“, fie
ținând derivate împrumutate este apropiat de numele de pro-
sau create pe teren românesc: veniență arabă Rizvan, cores-
Radeș, Radan, Radeț, Radina, Rad- punzător termenului religios
na, Rados, Radovan, Rădac, Ră- riduan, „stare de mulțumire“.
daia, Rădicu, Rădița, Răducu, Ră-
ducan, Rădulea etc.
Remus (masc.)
vechi nume etnic cu valoare
Rafael, Rafail mitologică, este considerat de
nume teoforic, corespunde ebr.
majoritatea lingviștilor o vari-
Repha’El, „Elohim a vindecat
antă fonetică pentru Romulus,
(răutățile mele)“. ¤ Nume ca-
numele pers lat. fiind sinonim
lendaristic creștin. ¤ Interme-
cu Romanus, „roman, originar
diar greco-slav. ¤ Forme vechi:
Rafail(ă), Răfăilă, Rafail. din Roma“. ¤ Împrumut mo-
dern pe cale cultă din mitolo-
Rafira (fem.) gia romană.
pare să continue vechiul ebr.
Rahel, nume propriu de origine Renata (fem.)
biblică, cu sensul propriu de nume devoțional de origine
„oaie“. ¤ Intermediar greco-slav. latină, este o creație a onomas-
ticii creștine pe baza adj. rena-
Raluca (fem.) tus, „renăscut, înviat“. ¤ Nume
este creat pe baza temei ono- calendaristic creștin. ¤ Împru-
mastice Ral-, explicată prin gr. mut modern din Occident.

110
Re-Ro
Reveca (Rebeca) (fem.) ¤ Împrumut apusean modern
nume augural de origine ebra- pe cale cultă.
ică, continuă numele pers. bi-
blic Rebekka, format de la subst. Roman (masc.)
rivqa, de origine incertă, sem- nume etnic de origine latină,
nificând probabil „splendoare“. reproduce cognomenul latin
Romanus, fem. Romana, „roman,
Robert, Roberta originar din Roma“. ¤ Nume
vechi nume germanic cu sem- calendaristic creștin. ¤ Inter-
nificație augurală, este la ori- mediar greco-slav. ¤ Derivate
gine un compus din elemen- care au circulat la noi: Romănel,
tele hroth-, „faimă“ și berth, „stră- Romancu, Romanca, Romașcu.
lucitor, ilustru, celebru“. ¤ Nu-
me calendaristic catolic. ¤ For- Romeo (masc.)
me curente: Robert, Roberta, Ro- nume etnic de origine gr., co-
bertina. respunde subst. gr. ρωμαίος,
„roman, originar din Roma“.
Rodion ¤ Nume calendaristic catolic.
Numele este considerat o va- ¤ Împrumut apusean modern
riantă pentru Rodion. În alte pe cale cultă.
propuneri de etimologie, nu-
mele a fost pus în legătură cu Romulus (masc.)
grecescul ῥόδον, „trandafir”, sau vechi nume etnic de origine
cu Ῥόδιος, „cel din insula Ro- latină, este sinonim cu cogno-
dos, locuitor din Rodos”. ¤ Nu- menul lat. Romanus, „roman,
me calendaristic creștin din pe- locuitor al Romei“. ¤ Nume
rioada apostolică. ¤ Forme a- calendaristic creștin. ¤ Împru-
testate în limba română: Rodion, mut apusean modern pe cale
Rodica, Arod, Arodia, Rodea etc. cultă.

Rodica (fem.) Roza (fem.)


hipocoristic de la Irodion sau nume augural de origine la-
Rodion. Pentru femininul Ro- tină, creat pe baza subst. lat. rosa,
dica ar putea fi posibilă și eti- „trandafir“. ¤ Nume calenda-
mologia din limbile slave, de ristic catolic. ¤ Împrumut apu-
la substantivul rodu, „genera- sean modern. ¤ Derivate ale
ție, rod”, cu sensul ”cea adu- numelui, puțin frecvente la noi:
cătoare de rod”. Rozina, Rozeta.

Roland (masc.) Rozalia (fem.)


nume augural de origine ger- prezintă etimologie nesigură.
manică, este un compus din Poate fi interpretat fie ca nume
elementele hroth-, „faimă, glo- devoțional de origine latină, for-
rie“ și -land, „îndrăzneț, curajos“. mat de la numele sărbătorii
111
Ro-Ru
creștine Rosalia (la noi Rusaliile),
fie este un nume augural de ori-
gine germanică, Ruozelin, un
posibil hipocoristic de la un
antroponim format pe baza ele-
mentului hroth, „faimă“. ¤ Nu-
me calendaristic catolic. ¤ Îm-
prumut apusean modern.

Roxana (fem.)
nume augural grecesc, de ori-
gine persană, corespunzător
numelui pers. Ρωξάνη, „stră-
lucitoare“. ¤ Numele a pătruns
la noi prin intermediar slav.
La răspândirea numelui a con-
tribuit în mod substanțial ro-
manul popular „Alexandria“.
¤ Compuse, variante și hipo-
coristice curente: Ruxandra, (o
combinație între Rox- și -andru),
Roxanda, Rosandra, Rusanda, San-
da, Luxandra, Luxița, Sița, Ruxi,
Ruxa etc.

Rut (fem.)
nume biblic ebraic, cu semni-
ficația „prietena (Domnului)”.

Ruxandra (fem.)
prenume format în cadrul limbii
române, este un intersant com-
pus din Rox(ana) + (Alex)andru.

112
Sa
înainte. ¤ Nume calendaristic
creștin. ¤ Intermediar greco-
slav. ¤ Forme atestate la noi:
Salomia, Solomia, Salomina.

Samson (masc.)
nume augural cu implicații de-
voționale, de origine biblică,
format pe baza unui ebr. cu sem-
nificația „soare, lumina soare-
lui“. ¤ Nume calendaristic creș-
tin. ¤ Împrumut apusean mo-
Sabin, Sabina dern pe cale cultă: Samson. Inter-
nume afectiv de origine latină, mediar greco-slav: Sanson, Son,
desemnând locuitorii regiunii Sonea, Șona, Șonea etc.
Sabina. ¤ Numele Sabin (Savin)
și Sabinian (Savinian) fac parte
din calendarul creștin. ¤ Influ- Samuel, Samuil (masc.)
ența latină: Sabin(-a). Influența nume teoforic biblic, continuă
greco-slavă: Savin(-a). vechiul ebr. semu’el, un com-
pus în care se recunoaște ele-
Sabinian (masc.) mentul El, de la Elohim. În ceea
derivat de la Sabin, Sabina. ce privește primul termen, in-
terpretarea tradițională a V.T.
Sabrina (fem.) propune vb. saal, „a cere“: „de
nume etnic de origine ebraică, la Dumnezeu l-am cerut!“. O
format pe baza cuvântului ebr.
ipoteză contemporană explică
sabra, ce indică evreii născuți
întreaga formație prin „El este
în Israel, spre a-i distinge de
emigranți. ¤ Împrumut apusean (cel care a dat) numele“, unde
contemporan. primul element este pus în
legătură cu subst. sem, „nume“.
Salomeea (fem.) ¤ Intermediar greco-slav. ¤
prezintă etimologie nesigură; Forme atestate la noi încă din
în mod curent este explicat prin sec. XVI: Samuilă, Samuil, Sa-
aramaicul Shalóm, „pace“. O altă moil, Samoilă, Sămăilă, Sămălia,
interpretare apropie pe Shalom Samul etc.
de vb. shalam, „a înlocui, a res-
titui“; în această situație, nu-
mele este încadrat în seria teo- Sara (fem.)
foricelor și exprimă mulțumi- nume afectiv biblic, corespunde
rea părinților pentru nașterea subst. ebr. sara, „prințesă“, fem.
unui copil prin care Dumne- de la sar, „nobil, prinț“, înrudit
zeu „a înlocuit“ pe altul mort cu akkad. sarru, „prinț“.
113
Sa-Se
Saul (masc.) creștin. ¤ Împrumut apusean
nume afectiv, biblic pus în le- modern, preluat din istoria ro-
gătură cu gr. saulos, „care merge mană.
încet“.
Serafim, Serafima
Sava (masc.) nume devoțional, este o creație
nume devoțional ebr. care, în a onomasticii creștine, pe baza
anumite cazuri, poate fi o apo- subst. de origine ebr. serafim,
copă a lui Sabatino (format pe prin care sunt desemnați în
baza subst. ebr. sabbath, „ziua textul biblic îngerii lui Iahve.
de odihnă“), dar, în general, ¤ Nume calendaristic creștin.
corespunde unui nume ebr., ¤ Intermediar greco-slav. ¤ For-
care semnifică probabil „con- me vechi, atestate la noi: Sara-
vertit“. ¤ Nume calendaristic fim(-a), Sarafin, Săracin, Sera, Fimu
creștin. ¤ Intermediar greco-slav. etc.

Savin, Savina Serghie (masc.)


variante pentru Sabin, Sabina. variantă pentru Sergiu.

Savinian (masc.) Sergiu (masc.)


variantă pentu Sabinian. reproduce pe cale cultă ve-
chiul nume gentilic Sérgius, de
Sebastian (masc.) origine etruscă și obscur din
nume augural de origine latină, punct de vedere al semnifica-
format pe baza adj. gr. σεβαστός, ției. O ipoteză explică numele
„venerabil, august“. ¤ Nume prin subst. lat. servus, „sclav“.
calendaristic creștin. ¤ Inter- ¤ Nume calendaristic creștin.
mediar greco-slav: Sevastian, ¤ Intermediar greco-slav: Serghie,
Sevastia, Sevastița, Săvăstia etc. Sărghie, Sârghie. Influența ono-
Influență apuseană modernă, masticii apusene: Sergiu.
pe cale cultă: Sebastian, Sebas-
tiana. Sevastian, Sevastiana
variante pentru Sebastian, Se-
Sefora (fem.) bastiana.
nume biblic de origine semită,
cu sensul „pasăre mică, vră- Sever (masc.)
biuță”. nume afectiv cu implicații au-
gurale, de origine latină, re-
Septimiu (masc.) produce numele pers. Severi-
nume afectiv ce indică ordinea nus, un derivat cu sufixul -
nașterii, format pe baza nume- inus de la cognomenul Seve-
ralului ordinal septimus, „al șap- rus „sever“. ¤ Severus, Severi-
telea“. ¤ Nume calendaristic nus și Severianus sunt nume
114
Se-Si
reprezentate în onomasticonul Siluan (gr.) și Silvan (lat.) sunt
creștin. ¤ Numele a pătruns la prezente în calendarul creștin.
noi atât pe filieră greco-slavă, ¤ Influența greco-slavă: Siluan,
cât și latino-catolică. ¤ În ono- Siloan, Silioan, Siloian. Influența
mastica noastră, forma cea mai lat.-catolică modernă: Silvan(-a).
frecventă și răspândită este
Severin(-a). Silvan, Silvana
variante pentru Siluan, Siluana.
Severin (masc.)
derivat de la Sever. Silvestru (masc.)
nume afectiv de origine latină,
Sextil (masc.) corespunzător adj. silvester, „de
nume afectiv latin ce indică or- pădure, pădurean“. ¤ Nume
dinea nașterii: „al șaselea“. ¤ calendaristic creștin. ¤ Inter-
Împrumut apusean modern pe mediar greco-slav. ¤ Forme vechi:
cale cultă. Silivestru, Silăvăstru, Selevestru,
Solovăstru etc.
Sibila (fem.)
nume devoțional, de origine Silviu, Silvia
antică greacă, format pe baza nume cu valoare afectivă, de
subst. gr. σιβύλλα, denumire origine latină, explicat în mod
generică pentru preotesele lui curent prin subst. silva, „pă-
Apollo. ¤ Numele este atestat dure“, și atestat în epoca ro-
în onomasticonul creștin. ¤ Îm- mană ca nume gentilic, cogno-
prumut apusean modern pe men și nume independent. ¤
cale cultă. Nume calendaristic creștin. ¤
Împrumut apusean modern pe
Sidonia (fem.) cale cultă.
nume afectiv ce indică prove-
niența locală a purtătoarei; de Simion (masc.); Simon, Simona
origine latină, corespunde nu- nume devoțional de origine
melui pers. Sidonius, „din Sidon“. ebraică, corespunzător bibli-
¤ Numele este atestat în ono- cului (V.T. și N.T.) Sim´on, ex-
masticonul creștin. ¤ Împru- plicat în mod tradițional prin
mut apusean modern pe cale intermediul vb. sama/shama „a
cultă. auzi, a îndeplini“, semnificând
„(Domnul) a auzit“. Prin con-
Siluan, Siluana taminare cu un frecvent nume
nume devoțional, de origine grecesc, Simon, inițial un supra-
antică latină, corespunzător gr. nume format de la adj. simós,
Σιλουανός, care are la bază nu- simé, simon, „cârn“, vechiul nume
mele pers. lat. Silvanus, zeul ebr. Shimeon (gr. Symeon) apare
pădurilor la romani. ¤ Formele mai răspândit sub forma Simon.
115
Si-So
¤ Nume calendaristic creștin. Sofia
¤ Intermediar greco-slav. ¤ Nu- nume devoțional și augural
mele prezintă o bogată familie de origine greacă, atestat abia
onomastică, cuprinzând forme, în epoca creștină, format de la
variante și derivate, împrumu- subst. gr. σοφία, „înțelepciune“.
tate sau create pe teren româ- ¤ Nume calendaristic creștin.
nesc: Simeon, Semion, Simioana, ¤ Intermediar greco-slav. ¤ For-
Simin, Simina, Sămina, Siminic, me curente: Sofica, Sofița, Fica,
Siminica, Siman, Simca, Sema, Fița, Zosina, Sonia (hipoc. rus.),
Seminea, Semenic, Sima, Simcea, Sofí (influența apuseană mo-
Simoc, Simota, Simon, Simona, Si- dernă).
moneta, Simonela, Simonica etc.
Sofian (masc.)
Sinclitichia (fem.) derivat de la Sofia.
nume de origine grecească, for-
mat de la adj. συγκλητικός, Sofonie (masc.)
„senatorial”. ¤ Nume calenda- nume teoforic, biblic, de ori-
ristic creștin. gine ebraică, corespunde for-
mației frazeologice ebr. tsefanya,
Sânziana (fem.) „cel ocrotit de Dumnezeu“, de
nume apotropaic și augural, la tsafon, „a proteja, a ocroti“
este o veche creație a onomas- și Yah, abreviere de la Iahve. ¤
ticii românești pe baza subst. Nume calendaristic creștin. ¤
sânziană. Intermediar greco-slav.

Smaranda (fem.) Sofronie, Sofronia


nume augural de origine greacă, nume augural de origine antică
pus în legătură cu subst. σμά- greacă, corespunzător adj. σώ-
ραγδος, „smarald“. ¤ Interme- φρων, „înțelept, cumpătat, cu
diar greco-slav. ¤ Forme cu- minte sănătoasă“. ¤ Nume ca-
rente: Smaranda, Smărăndița, Măn- lendaristic creștin. ¤ Interme-
dița, Maranda, Smara (hipoc. neo- diar slav. ¤ Forme vechi, ates-
grecesc). tate încă din sec. XV: Sofronea,
Sofron, Frone(a), Șofron, Sofronia,
Socrate (masc.) Sofronica etc.
nume augural de origine greacă,
un compus din radicalul σω < Solomon; Salomon (masc.)
σῶς, „salvat, nevătămat”, și – nume augural biblic, de origine
κράτης < κράτος, „putere, forță”, ebraică, are la bază radicalul
dar și „stat”, cu sensul ”salvat shlm-, „a fi perfect“, și semni-
prin forță”. Există și varianta fică „bunăstarea omului“ (feri-
care propune sensul „salvatorul cire, sănătate, bogăție) sau „pa-
statului”. cea, bunele relații între oameni“.
116
So-Su
¤ Nume calendaristic creștin. modern pe cale cultă. ¤ Forme
¤ Intermediar greco-slav. ¤ For- curente: Stela, Steluța, Stelina.
me vechi: Solcea, Șolea, Solca,
Somon, Șomon, Solin, Solică, So- Stelian, Steliana
lomca, Solomica, Solominca etc. nume devoțional de origine
greacă, corespunde numelui
Sorin, Sorina pers. Στυλιανός, format pe baza
nume augural, la origine este subst. στύλος, „stâlp“ și desem-
un derivat românesc de la subst. nează practica ascetică a „stâlp-
soare. nicilor“. ¤ Nume calendaristic
creștin. ¤ Intermediar slav. ¤
Sorana, Sorica (fem.) Forme vechi, atestate la noi încă
nume afectiv, derivat de la un din sec. XV: Stelea, Stele, Stilea,
vechi nume românesc, Sora, for- Stilian, Tilian, Stelică (frecvent
mat de la subst. soră. astăzi) etc.

Sotir, Sotirie (masc.) Sterian, Steriana


nume devoțional de origine nume afectiv și augural de ori-
greacă, format de la subst. σω- gine greacă, pus în legătură
τήρ, „mântuitor, salvator”, care cu adj. στερεός, „solid“. ¤ Îm-
a devenit un supranume al Mân-
prumut modern din greacă. ¤
tuitorului Hristos. ¤ Nume ca-
Forme atestate la noi: Stirian,
lendaristic creștin.
Sterie, Stere(a), Steriana, Sterchiu.
Spiridon, Spiridona
nume afectiv de origine greacă, Stratonic (masc.)
nume augural de origine greacă,
cu etimologie nesigură, inter-
este un compus din elemen-
pretat fie prin subst. gr. σπυρίς,
„coșuleț (de pâine)“, fie prin tele στρατός, „armată“, și νίκη,
adj. σπεῖρα „spiral, în formă „victorie“, cu sensul „biruința
de spirală“. ¤ Nume calenda- oștirii”. ¤ Nume calendaristic
ristic creștin. ¤ Filieră slavă și creștin. ¤ Intermediar slav.
neogreacă. ¤ Forme atestate la
noi în secolele trecute, întâl- Sultana (fem.)
nite astăzi ca nume de fami- nume afectiv, de origine neo-
lie: Spiru, Spira, Spirea, Spirca, greacă, desemnează poziția so-
Spilea, Ispir, Ispirescu etc. cială și corespunde subst. rom.
sultană, folosit în trecut pentru
Stela (fem.) soția sau fiicele sultanului. Sem-
nume afectiv și augural de ori- nificația termenului arab sultan
gine latină, creat pe baza subst. este „putere, stăpânire, rege“.
lat. stella, „stea“. ¤ Nume ca- ¤ Împrumut modern din neo-
lendaristic creștin. ¤ Împrumut greacă.
117
Su-Sv
Suzana (fem.)
nume afectiv biblic, continuă
vechiul ebr. Susan, corespun-
zător unui subst. cu aceeași formă,
care înseamnă „crin“. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Inter-
mediar greco-slav. ¤ Forme vechi
atestate la noi: Susana, Sosana,
Susan, Susanu, Susa. Sub in-
fluență franceză cultă, numele
este scris și pronunțat Suzána;
hipoc. recent Suzi.

Svetlana (fem.)
prezintă etimologie nesigură.
Poate fi explicat pe baza ve-
chiului radical slav svetl-, „lumi-
nos, de culoare albă, deschisă“,
sau prin subst. rus. țvet, „floare“.
Unii lingviști îl consideră un
calc lingvistic pentru gr. Fotinia,
alții propun originea literară
a numelui. ¤ Împrumut recent,
pe cale cultă, din onomastica
rusă.

118
Șe-Șt
Fănică, Ștefania (influența fran-
ceză) etc.

Ștefanida (fem.)
derivat de la Ștefan, Ștefana.

Șerban (masc.)
nume afectiv, creat pe teren
românesc de la vechiul subst.
șerb, într-o vreme când acest
cuvânt era folosit și cu alte
semnificații decât „țăran legat
de pământul moșierului, sclav,
rob“, dată fiind folosirea nu-
melui de familiile boierești și
chiar de către membri ai sfa-
tului domnesc.

Ștefan, Ștefana (rar), Ștefania


(fem.)
nume afectiv cu implicații au-
gurale, de origine greacă, repre-
zintă forma specific românească
a numelui pers. Στέφανος, co-
respunzător subst. στέφανος,
„coroană“. ¤ Nume calenda-
ristic creștin. ¤ Intermediar
greco-slav. ¤ Numele prezintă
o familie onomastică bogată,
cuprinzând numeroase deri-
vate și hipocoristice, create pe
teren românesc sau împrumu-
tate: Ștefan, Ștefănel, Ștefănică,
Ștefancu, Ștefanache, Fan(e), Fanea,
Fănică, Fanciu, Ștef(u), Ștefa, Ștefea,
Ștefin, Șteflea, Stepan, Stețcu, Stețu,
Iștfan, Ișpan; fem. Ștefana, Fana,

119
a cărui origine se pierde în epoca
legendară a formării Romei.
Numele este atestat prima oară
în legătură cu regele sabin Titus
Tatius, asociat cu Romulus la
conducerea Romei, după epi-
sodul „răpirii sabinelor“. Sem-
nificația inițială a lui Tatius ră-
mâne obscură, majoritatea spe-
cialiștilor considerând că este
vorba de un nume cu valoare
afectivă, o formație bazată pe
Tadeu, Tadei (masc.) un cuvânt din limbajul copiilor,
nume augural de origine ebraică, continuat de rom. tată. Numele
este pus în legătură cu ebr. are la bază forma adj. tatianus,
taddai, „curajos“. Tadeu este in- -a, care înseamnă „al/a tatălui”.
terpretat și ca supranume teo- ¤ Tatianus și Tatiana sunt nu-
foric de origine aramaică, Tha- me calendaristice creștine. ¤ In-
dday, cu semnificația „darul lui termediar greco-slav. ¤ Forme
Dumnezeu“. ¤ Nume calenda- curente: Tetiana, Titiana, Tatiana,
ristic creștin. ¤ Intermediar greco- Tanea, Tania.
slav.
Tavita (fem.)
Taisa, Taisia (fem.) nume afectiv de origine ebra-
nume augural de origine antică ică, corespunde subst. armaic
greacă, reproduce numele pers. tavyeta, de la tavya „gazelă“. ¤
Thaďs, apropiat de subst. θέα, Nume calendaristic creștin. ¤
„privire, priveliște“, și expli- Intermediar greco-slav. ¤ Forme
cat prin „(cea care atrage) pri- vechi: Tavit(-a), Tavefta, Tavifta,
virea“ sau „plăcută la vedere“.
Tavista, Vista, Tavă etc.
¤ Nume calendaristic creștin.
¤ Împrumut modern pe cale
cultă din onomastica rusă. Tecla (fem.)
nume de origine greacă, este
interpretat ca formă contrasă
Tamara (fem.)
nume afectiv biblic, de origine de la teoforicul Θεόκλεια, un
ebraică, creat pe baza subst. compus din elementele θεός,
tamar, „palmier“. ¤ Împrumut „Dumnezeu“, și κλέος, „faimă,
modern pe cale cultă din ono- glorie“. Unii specialiști consi-
mastica rusă. deră numele de origine latină,
format pe baza subst. tegula,
Tatian, Tațian (masc. rar); Ta- „țiglă“. ¤ Nume calendaristic
tiana creștin. ¤ Intermediar slav. ¤
este un derivat adj. de la ve- Forme atestate la noi: Teclu,
chiul nume gentilic roman Tátius, Teclici, Tecula, Tecu, Teca etc.

120
Te
Temistocle (masc.) dărui“, cu sensul „dăruit de
nume devoțional de origine Dumnezeu”. ¤ Nume calenda-
antică greacă, Θεμιστοκλή, este ristic creștin. ¤ Intermediar slav.
un compus în care primul ele- ¤ Forme atestate începând cu
ment reprezintă numele vechii sec. XV: Todos, Todosie, Todosia,
divinități elenice a dreptății, Tudosica, Tudos(e), Dosei, Dosin
Θέμης, iar al doilea este subst. etc. Formele Teodosie și Teodosie
κλέος, „glorie, faimă“. ¤ Nume sunt de proveniență cultă.
calendaristic creștin. ¤ Împru-
mut apusean modern pe cale Teofan, Teofana
cultă. nume teoforic de origine greacă,
este o creație a onomasticii creș-
Teoclit (masc.) tine pe baza subst. θεοφάνεια,
nume teoforic de origine greacă, „arătarea sau manifestarea lui
este un compus cu semnificația Dumnezeu“, folosit pentru a
„chemat de Dumnezeu“. ¤ Nu- desemna sărbătoarea Botezu-
me calendaristic creștin. ¤ In- lui Domnului. ¤ Nume calen-
daristic creștin. ¤ Intermediar
termediar slav.
slav. ¤ Forme vechi, atestate
la noi: Teofan, Teof, Tofanisie,
Teoctist (masc.) Tofan(-a), Fteofan, Tofu, Toflea,
nume teoforic de origine greacă,
Topan, Tufana etc.
este un compus cu semnifi-
cația: „creat de Dumnezeu“. ¤
Teofil, Teofila (rar)
Nume calendaristic creștin. ¤ nume teoforic de origine greacă,
Intermediar slav. este un compus din elementele
θεός, „zeu, Dumnezeu“, și φίλος,
Teodor, Teodora „drag, iubit, iubitor“, cu sensul
continuă vechiul nume pers. „iubitor de Dumnezeu”. ¤ Nu-
gr. Θεόδωρος, un compus ono- me calendaristic creștin. ¤ In-
mastic cu valoare teoforică, sem- termediar slav. ¤ Forme vechi:
nificând „darul lui Dumnezeu“. Tofil, Tohil.
¤ Numele apare în calendarul
creștin sub formele Teodor și Teofilact (masc.)
Teodora. ¤ Intermediar slav. ¤ nume teoforic de origine greacă,
Forme curente: Teodor, Toader, este un compus din elementele
Tudor (cea mai frecventă formă, θεός, „Dumnezeu”, și –φύλακ-
Tudoran, Tudora). τος, „păzit, apărat”, cu sensul
„păzit, apărat de Dumnezeu”.
Teodosie, Teodosia ¤ Nume calendaristic creștin.
nume teoforic de origine greacă,
este un compus din elemen- Teofrast (masc.)
tele Θεός, „Dumnezeu“, și – nume teoforic de origine greacă,
δόσιος < δόσις < δίδωμι, „a este un compus, Θεόφραστος,
121
Te-Ti
alcătuit din elementele θεός, bază forma adjectivală Tiberius
„Dumnezeu“, și φράζω, „a ex- „care aparține Tibrului, relativ
plica, a face să înțeleagă“, și la Tibru“, de la toponimul Tiberis,
semnifică „cel care vorbește de „Tibrul“. ¤ Numele a pătruns
Dumnezeu“. ¤ Intermediar slav. în onomastica românească în
epoca modernă, sub influența
Teoharie (masc.) Școlii Ardelene.
nume teoforic de origine greacă,
este un compus din elementele Tifon (masc.)
θεός, „Dumnezeu“, și χάρις, nume afectiv de origine greacă,
„milă, har“, cu sensul „mila are la bază subst. gr. τυφών,
lui Dumnezeu”. ¤ Nume ca- „coloană de apă, uragan“, cu-
lendaristic creștin. ¤ Interme- vânt raportat la vb. τυφόω,
diar slav. ¤ Forme vechi: Teo- τυφῶ, „a face fum“. ¤ Nume
harfie, Tuhari. calendaristic creștin. ¤ Inter-
mediar slav.
Terentie (masc.)
nume devoțional de origine an- Timotei (masc.)
tică latină, reproduce numele nume teoforic de origine greacă,
pers. Terentius și semnifică pro- este un compus în care se re-
babil „consacrat zeiței Terenis“. cunosc elementele θεός, „zeu,
¤ Nume calendaristic creștin. Dumnezeu“, și vb. τιμάω, τιμῶ,
¤ Intermediar greco-slav. „a onora“, cu sensul „cinstito-
rul de Dumnezeu”. Aceleași
Tereza (fem.) elemente, așezate în ordine
probabil nume pers. de ori- inversă, apar și în Theotimos
gine greacă, prezintă etimolo- (rom. Teotim), nume calenda-
gie nesigură. Tereza a fost pus ristic creștin. ¤ Timotei este un
în legătură fie cu toponimele nume biblic (N.T.) și apare în
Θεράσια și Θέρα, fie cu vb. calendarul creștin.
θερίζω, „a secera“ sau cu subst.
θέρος, „arșiță, dogoare“ etc. For- Titus (masc.)
mele spaniole ale numelui con- prezintă etimologie nesigură.
tinuă, se pare, gr. Ταρασία, Există ipoteza originii latine a
masc. Ταράσιος, cu etimolo- numelui, care pornește de la
gie necunoscută. ¤ Nume ca- subst. titus, „porumbel“. Unii
lendaristic catolic. ¤ Împrumut specialiști consideră numele
recent de influență latino-cato- de origine sabină sau etruscă
lică. și îl interpretează pe baza vb.
tueri, „a apăra, a păzi“. ¤ Nume
Tiberiu (masc.) calendaristic creștin. ¤ Inter-
nume afectiv ce indică originea mediar greco-slav. ¤ Forme vechi
locală, de origine latină, are la atestate la noi: Tit, Titul, Titea,
122
To-Tu
Titila, Titița, Tita, Titiia etc. Forma
lat. Titus este preluată pe cale
cultă din istoria romană.

Toma (masc.)
nume afectiv de origine greacă,
format pe baza subst. aramaic
toma, „geamăn“. ¤ Nume biblic
(N.T.) și calendaristic. ¤ Inter-
mediar slav. ¤ Familia ono-
mastică a lui Toma este bogată
în derivate, cunoscute astăzi
ca nume de familie: Toman,
Tomana, Tomaș, Tomeciu, Tomeș,
Tomisc, Tomisci, Tomisn, Tomis-
na, Tomisță, Tomoilă, Tomonea,
Tomoș, Tomuș, Tomuț, Tomcea,
Tomșa(n), Tămaș, Tămășel.

Traian (masc.)
continuă cognomenul lat. Tra-
ianus, obscur din punct de ve-
dere etimologic.

Trofim (masc.)
nume afectiv, de origine greacă,
reproduce gr. Τρόφιμος, „nu-
tritor, hrănitor“. ¤ Forme vechi,
aflate în circulație la noi: Trofin,
Trohin etc. ¤ Nume calenda-
ristic creștin. ¤ Intermediar slav.

Tudor, Tudora
variante pe teren românesc
pentru Teodor, Teodora.

Tudose (masc.)
variantă pentru Teodosie.

123
Valeriu, Valeria
nume augural de origine la-
tină, explicat în mod tradițio-
nal prin vb. valere, „a fi puternic,
a fi sănătos“, reproduce pe cale
cultă vechiul nume gentilic Va-
lérius. ¤ Valerius, Valeria, Vale-
rianus sunt nume calendaris-
tice creștine. ¤ Numele a fost
preluat pe cale cultă din istoria
romană sau din onomastica
apuseană.
Vadim (masc.)
nume afectiv de origine rusă, Valter (masc.)
nume afectiv cu semnificație
provine probabil de la o rădă-
războinică, de origine germ.,
cină slavă ce semnifică „ceartă“,
Walther sau Wolter, este un
întâlnită în rus. vadit’, „a dis-
compus din elementele wald,
puta, a calomnia“, în slavonă
„cap, conducător“, și harja,
vaditi, înrudit cu sanscr. Vada, „armată“. ¤ Împrumut modern
„declarație, discuție“ și cu lit. din Occident.
vadinti, „a numi“. ¤ Împrumut
modern din onomastica rusă. Vaptista
vezi Baptista.
Valentin, Valentina
nume augural de origine latină, Varava
explicat în mod tradițional prin vezi Baraba.
participiul vb. valere, „a fi pu-
ternic, a fi sănătos“. În ultima Varnava (masc.)
vreme, unii specialiști au pro- nume afectiv de origine ebra-
pus origine etruscă pentru acest ică, reproduce prin interme-
nume. ¤ Valentinus, Valentinus diar greco-slav numele pers.
și Valentina sunt nume calen- ebr. Bar-Naba, „fiul mângâierii“.
daristice creștine. ¤ Numele a Nume calendaristic creștin.
pătruns la noi în special dato-
rită influenței latino-catolice, Vartolomeu (masc.)
prin intermediar maghiar sau variantă pentru Bartolomeu.
german: Bálint, Bălínt, probabil
și Bolintin (influența magh.) și Varuh
Féltin (infl. germ.). Valentin și vezi Baruh.
Valentina sunt împrumuturi apu-
sene moderne, cu hipoc. Vali, Varvara
Tina. vezi Barbara.

124
Ad-Af
Vasile, Vasila (rar) Venera (fem.)
nume afectiv și augural, de ori- nume devoțional și augural de
gine greacă, format pe baza origine antică latină, reproduce
adj. βασίλειος, „regal, împără- numele zeiței romane Venus,
tesc“, un derivat de la subst. gen. Veneris, explicat prin subst.
βασιλεύς, „rege, împărat“. ¤ lat. venus, gen. Veneris, „dra-
Nume calendaristic creștin. ¤ goste“. ¤ Nume calendaristic
Intermediar slav. ¤ Forme vechi, creștin. ¤ Împrumut modern
atestate la noi încă din sec. al pe cale cultă din mitologia ro-
XV-lea: Vasilie, Vaselie, Vasile (for- mană.
ma specific românească), Vasil,
Sile, Vasilaș, Vasilicu, Vasilcea, Veniamin
Vasilin, Văsiiu, Vasea, Vasilica, vezi Beniamin.
Vasca, Vascan etc.; fem. Vasila,
Vasilia, Vasilica, Vasilena, Vasi- Vera (fem.)
lina, Vasilisa etc. nume devoțional de origine
slavă, creație a onomasticii creș-
Vasilía (fem.) tine, este un calc lingvistic al
nume afectiv, augural și de- numelui pers. gr. Πίστις, o
voțional de origine greacă, for- veche personificare a „credin-
mat de la subst. βασιλεία, „îm- ței“ și nume feminin în epoca
părăție”. Numele are conotații creștină. O altă interpretare por-
creștine, făcând trimitere la „Îm- nește de la numele pers. lat.
părăția lui Dumnezeu”. Verus, provenit din adj. verus,
„adevărat“. ¤ Numele a pătruns
Vasilisa (fem.) la noi sub influența onomasticii
nume afectiv și augural de ori- literare ruse.
gine greacă, are la bază subst.
βασίλισσα, „regină, împără- Veronica (fem.)
teasă”. ¤ Nume calendaristic nume augural de origine greacă,
creștin. corespunde numelui pers. Φε-
ρενίκη, un compus din radi-
Velicu (masc., folosit și ca nume calul vb. φέρειν, „a purta, a
de familie) aduce etc.“, și νίκη, „victorie“,
nume etnic de origine slavă, și înseamnă „purtătoare de bi-
reproduce numele pers. Veljko ruință“. ¤ Nume calendaristic
și indică proveniența din insula creștin. ¤ Intermediar slav.
adriatică Veglia.
Vetranion
Velisar, Velisarie nume de origine latină, care
vezi Belisarie. are la bază lat. vetranio, o vari-
antă pentru veteranio, -onis, „ve-
Venedict chime, bătrânețe”. ¤ Nume ca-
vezi Benedict. lendaristic creștin.
125
Ve-Vl
Veturia (fem.) Virginia (fem.)
nume afectiv de origine antică nume afectiv de origine antică
latină, reproduce numele gen- latină, format pe baza subst.
tilic roman Vetúria, pus în le- virgo, virginis, „fecioară“. O altă
gătură cu adj. vetus, veteris, „bă- ipoteză consideră numele de
trân, în vârstă“. ¤ Împrumut origine etruscă, obscur din
modern din istoria romană. punct de vedere al semnifica-
ției. ¤ Împrumut apusean mo-
Victor, Victoria dern de proveniență literară.
nume augural de origine la-
tină, creat pe baza adj. victor, Visarion (masc.)
„învingător, victorios“. ¤ Nume nume afectiv de origine greacă,
calendaristic creștin. ¤ Numele Βγσσαρίων, este un derivat adj.
a pătruns în onomastica noastră de la subst. βήσσα, „vale împă-
datorită influenței latino-ca- durită”. ¤ Nume calendaristic
tolice în Transilvania. creștin.

Victorin, Victorina Vitalie (masc.)


derivate de la Victor, Victoria.
nume afectiv de origine latină,
este o creație a onomasticii creș-
Violeta (fem.) tine pe baza adj. vitalis, „cu
nume augural de origine lat.,
viață, referitor la viață, esen-
corespunde numelui pers. Vióla,
țial, indispensabil“, provenit
creat pe baza subst. lat. viola,
de la subst. vita „viață“.
păstrat în română sub forma
viorea, viorică. Violeta este un
derivat diminutival de la Viola. Viviana (fem.)
¤ Împrumut apusean modern nume afectiv de origine latină,
pe cale cultă. este o creație a onomasticii creș-
tine de la vb. vivere, „a trăi“.
Viorica (fem.) O altă ipoteză consideră nu-
nume afectiv cu implicații au- mele de origine etruscă, cu sem-
gurale, este o creație româ- nificație necunoscută. ¤ Împru-
nească de la subst. comun vio- mut occidental modern.
rică, viorea. ¤ Forme curente:
Viorica, Viorel, Viorela. Vlad (masc.)
hipocoristic de la Vladimir.
Virgil, Virgilia
nume augural de origine antică Vladimir (masc.)
latină, explicat prin subst. lat. nume augural de origine slavă,
virga, „ramură verde și subțire, Vladimir, un compus conținând
nuia, creangă tânără“. ¤ Nume elementele: radicalul vlad-, „pu-
calendaristic creștin. ¤ Împrumut tere“ și mir, care poate semni-
apusean modern pe cale cultă. fica „pace“ sau „lume“. Unii
126
Vl-Vo
specialiști apropie al doilea
element de germ. mari, „mare,
faimos“. ¤ Forme vechi care
au circulat la noi încă din sec.
XV: Vadislav, Vădislav, Vlado-
miroș, Ladomer, Vladislav, Vlada,
Lada, Ladul, Vlăduleț, Vlădaia,
Vlădan, Vlădașcu, Vlădica, Vlă-
dilă, Vlădin, Vlădișan, Vlaicu, Laslo,
Lasla, Laslău, Vlacea, Lacea etc.

Voicu, Voica
nume augural de origine slavă,
este un derivat de la tema ono-
mastică Voi-, apropiată de subst.
voi, „luptător“. O altă ipoteză
consideră numele de origine
germanică, format pe baza subst.
fuíca, „popor înarmat“. Numele
prezintă și alte ipoteze etimo-
logice. ¤ Împrumut din ono-
mastica slavă sudică.

127
Xenia (fem.)
nume afectiv de origine greacă,
este continuatorul numelui pers.
Ξένη, apropiat de subst. ξένος,
„oaspete, străin“, sau de adj.
ξενίος, „ospitalier“. În anumite
cazuri, Xenia poate fi un hipo-
coristic de la Polixenia. ¤ Nume
calendaristic creștin. ¤ Inter-
mediar slav. ¤ Forme vechi,
atestate mai ales în Moldova:
Axenia, Axinia, Axena, Axana,
Axinița etc. Forme curente:
Xenia, Oxana.

128
Za-Zo
pers. Ζηναΐς, derivat adj. de
la Ζην, forma de acuzativ pentru
Zeus. ¤ Nume calendaristic creș-
tin. ¤ Intermediar slav. ¤ Forme
care au circulat la noi și sunt
astăzi atestate sporadic: Zina,
Zănica, Zinca, Zincă etc.

Zenoida (fem.)
nume devoțional de origine
antică greacă, este un compus
format din elementele Ζην, acu-
Zaharia (masc.) zativul pentru Zeus, și βίος,
nume teoforic biblic de ori- „viață“. ¤ Nume calendaristic
gine ebraică, continuă numele creștin. ¤ Intermediar slav. ¤
pers. Zekharyah, un compus cu Forme vechi, atestate la noi
semnificația „Iahve și-a adus încă din sec. XV: Zenovie, Zevobiu,
aminte“. ¤ Nume calendaristic Zenovia, Zănove, Zănovica, Zenofia,
creștin. ¤ Intermediar greco- Zanohie, Ghenovia etc.
slav. ¤ Forme vechi atestate la
noi, începând din sec XVI: Za- Zoe (fem.)
haria, Zahară, Zaharcă, Hara, nume afectiv și augural de
Haria, Harea, Zazulea etc.
origine greacă, format de la
subst. ζωή, „viață“. Nume ca-
Zaheu (masc.) lendaristic creștin. ¤ Interme-
nume ebraic, creat pe baza
diar greco-slav. ¤ Nume calen-
adj. zahai, „drept, pur, nevi-
daristic creștin. ¤ Intermediar
novat“. ¤ Intermediar greco-
greco-slav. ¤ Forme vechi, ates-
slav. ¤ Forme vechi: Zahe, Zahiu,
tate încă din sec. al XV-lea: Zoica,
Zahu, Zachia etc.
Zoița, Joița, Zoic(an), Zotic. Forma
curentă este Zoe.
Zamfir, Zamfira
nume afectiv, este o creație
românească de la subst. samfir
sau zamfir, forme mai vechi
pentru safir. Trebuie luată în
considerare și existența unui
nume asemănător, Sappheira, care
apare în Evanghelii și este pro-
babil de origine ebraică.

Zenaida (fem.)
nume devoțional de origine
antică greacă, continuă numele

129
130
Bibliografie selectivă

Scurt apendice explicativ

Lb. acadiană: lb. semitică antică, utilizată în Mesopota-


mia în mil. III-I î.Hr. Cele două variante de limbi acadiene
sunt asiriana și babiloniana. Utiliza scrierea cuneiformă.
Lb. arabă: în transliterarea în caractere latine, semnul
specific volcalelor lungi (a, e…) nu indica neapărat lungi-
mea vocalei, ci doar că aceasta este reprezentată printr-o
literă plină și nu doar printr-un semn vocalic.
Lb. aramaică: limbă semitică antică, înrudită cu ebraica
și cunoscută în special prin câteva capitole din Biblie (Daniel
și Ezdra), o parte importantă din Talmud și prin Targum
(traducerea aramaică a VT).
Lb. avestică: lb. iraniană în care s-au scris cărțile sacre
ale religiei lui Zarathustra.
Lb. coptă reprezintă stadiul final al limbii vechilor egip-
teni, o limbă nordică afro-asiatică vorbită în Egipt până cel
târziu în sec. al XVII-lea. Alfabet acesteia este derivat din greacă,
având doar 6-7 litere suplimentare de origine egipteană.
Lb. egipteană antică: o ramură a familiei de limbi afro-
asiatice, care a utilizat mult timp o scriere hieroglifică. Pentru
lectura acestor hieroglife s-a dat o transliterare cu vocale,
deci lizibilă, dar ipotetică, iar transliterarea obișnuită a spe-
cialiștilor, fără vocale, a fost adăugată între paranteze.
Lb. ebraică: cuvintele ebraice sunt însoțite de punctele-
vocale. Ca și pentru arabă, la transliterarea în caractere
131
Dicționar de Nume

latine, semnul specific vocalelor lungi nu indică neapărat


lungimea vocalei, ci doar că aceasta este reprezentată printr-o
literă plină și nu doar printr-un punct vocal.
Lb. galică: limbă celtică dispărută în jurul sec. V-VI d.Hr.,
dar care a lăsat în franceză mult mai multe trăsături decât
se pretinde în mod obișnuit. În absența textelor și în igno-
ranță în ce privește gramatica, cuvintele galice cunoscute
sunt totdeauna mai mult sau mai puțin ipotetice.
Lb. hitită: cea mai veche limbă indo-europeană a impe-
riului hitit, în Asia Mică, folosită în mil. III-II î. Hr.
Lb. iraniană sau persană: limbă derivată care provine
din vechea persană, folosind alfabetul arab, dar aparținând
incontestabil grupului indo-european. Este înrudită cu lb.
afgană, cu lb. kurdă și cu limba takjikă, dar aceasta din urmă
folosește scrierea chirilică.
Lb. irlandeză: lb. celtică antică, apropiată de lb. galică
din Scoția. Utilizează alfabetul latin sau un alfabet particu-
lar în care h este înlocuit cu un semn deasupra consoanei mute.
Lb. latină: limba vorbită în antichitate în regiunea Latium.
Lb. rusă și bulgară: limbi slave care se aseamănă foarte
mult în ceea ce privește vocabularul. Transcrierea în caractere
latine nu este destinată decât să permită lectura aproxima-
tivă a textului pentru cititorul nefamiliarizat cu alfabetul
chirilic.
Lb. sanscrită: limba-mamă a familiei indo-europene, lb.
sacră a civilizației brahmanice. Utilizează scrierea devanagari.
Cea mai mare parte a limbii actuale din India (hindi, bengdi,
pendjabi, oriya, urdu, cinghale etc.) derivă mai mult sau mai
puțin direct din sanscrită.
Lb. sumeriană: lb. vorbită în sudul Mesopotamiei de-a
lungul celui de-al III-lea mileniu î.Hr. Lb. izolată, nu poate
fi introdusă în nici un grup lingvistic cunoscut.
Lb. siriacă: lb. semitică antică, variantă a aramaicei, dar
scrisă cu ajutorul unui alfabet particular. Cunoscută în special
printr-o versiune antică a Bibliei, Peshitto.
132
Bibliografie selectivă

Bibliografie selectivă

Bailly, Α., Dictionnaire grec-français, Hachette, Paris, 1963.


Bălan Mihailovici, Aurelia, Dicționar onomastic creștin, Minerva,
București, 2003.
Belli, Petra, Das Buch der schönsten Vornamen. Herkunft, Be-
deutung, bekannte Namensträger und Namenstage, Seehamer
Weyarn, 2000.
Cherpillod, A., Dictionnaire étymologique des noms d’hommes
et de dieux, Masson, Paris, 1988.
Constantinescu, Ν.Α., Dicționar onomastic românesc, Ed. Aca-
demiei, București, 1963.
Dammer, Inga; Adam, Birgit, Das große Heiligenlexikon.
Patronate, Gedenktage, Leben und Wirken von mehr 500 Heili-
gen, Seehamer Weyarn 1999.
Dauzat, Al., Dictionnaire étymologique des noms de famille et
prenoms de France, Paris, 1951.
Graur, Al., Nume de persoane, București, 1965.
Ionescu, Christian, Mica enciclopedie onomastică, E.E.R., Bucu-
rești, 1975.
Moldoveanu, Nicolae, Dicționar biblic de nume proprii și cu-
vinte rare, Ed. Casa Școalelor, București, 1995.
La Stella T., Enzo, Santi e Fanti – dizionario dei nomi di per-
sona, Zanichelli, Bologna, 1993.
Tagliavini, Carlo, Un nome al giorno, Edizioni Radio Itali-
ana, Torino, 1955.
133
Dicționar de Nume

Vroonen, Eugene, Les noms de Personnes dans le Monde,


Bruxelles, 1967.
Κουμανούδη, Στεφ., Λεξικόν Λατινοελληνικόν μετά
συνωνύμων και αντιθέτων της Λατινικής, Γρηγόρη,
Atena 2009.
Μπαμπινιώτη, Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
Κέντρο Λεξικολογίας ΕΠΕ, Atena 1998.
Σταματάκου, Ἰωάννου, Λεξικόν Ἀρχαίας Ἑλληνικής
Γλώσσης, Δεδεμάδη, Atena 2006.
Easton’s Bible Dictionary,http://www.ccel.org/ccel/easton/
ebd2.i.html
Hitchcock's Bible Names Dictionary, http://www.ccel.org/
ccel/hitchcock/bible_names.i.html

134
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Tabel alfabetic al sfinților ortodocși

Aaron Dreptul, primul preot al Legii vechi Duminica


Sfinților Strămoși
Aatus, mc. sf. 26 martie
Abdhaikla, mc. sf., a fost martirizat împreună
cu Sf. Simeon Persanul 17 aprilie
Abel, Dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Acachie Athonitul, noul mc. (†1816) 1 mai
Acachie cel Nou din Cavsocalivia, cuv. (†1730) 12 aprilie
Acachie, ep. Ciprului 21 septembrie
Acachie din Eptasiola, mc. 21 iulie
Acachie din Fenicia, mc. 1 martie
Acachie Mărturisitorul, ep. Melitenei, cuv. 31 martie
Acachie, ep. Melitenei, cuv. (sec.V) 17 aprilie
Acachie de la Scara, cuv. (†550) 7 iulie
Acachie din Sevastia, mc. sf. 28 noiembrie
Acachie din Sinai, cuv. 26 noiembrie
Acachie Taumaturgul, cuv. 3 ianuarie
Acachie din Tesalonic, noul mc. (†1816) 1 mai
Acachie, mc. (†369), a pătimit împreună cu Sf. Patrichie 19 mai
Acachie, mc. 7 iulie
Acachie, mc. 2 mai
Acachie, mc. 4 martie
Acachie, mc. 9 martie
Acachie, mc. 7 mai

135
Dicționar de Nume

Acachie, mc. 2 iulie


Achepsima, ep. Persiei, mc. 3 noiembrie
Achepsima din Siria, preot, cuv. 3 noiembrie
Achepsima, mc. 7 decembrie
Achepsima, mc. 11 decembrie
Achepsima, mc. 29 ianuarie
Achepsis, mc. 11 decembrie
Achila, apostol din cei 70, soțul Priscilei,
martirizat prin sabie 4 ianuarie,
13 februarie, 14 iulie
Achila, mc., a pătimit împreună cu Sf. Evghenie 21 ianuarie
Achila Eparhul, mc. 20 martie
Achila din Pecerska, cuv. (sec. XIV) 28 august
Achila, mc. 14 iulie
Achilina din Fenicia, mc. (†293) 13 iunie
Achilina din Sinope, mc. 7 aprilie
Achilina, mc., a pătimit împreună cu Sf. Hristofor 9 mai
Achilina din Tesalonic, noul mc. 27 septembrie
Achim Dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Achim Macabeul, mc. 1 august
Achindin din Nicomidia, mc. 20 aprilie
Achindin din Nicomidia, mc. (†304) 22 august
Achindin din Persia, mc. (sec. IV) 2 noiembrie
Achindin din Pecerska, cuv. (†1235) 28 august
Aclas Egipteanul, mc. 20 mai
Acolut din Hermopolis 19 mai, 14 mai
Acolut, mc. 14 mai
Acrivia, mc. 1 decembrie
Acution din Italia, mc. 21 aprilie
Adam, protopărintele Duminica Sfinților Strămoși
Adam, cuv. 14 ianuarie
Adamastin, mc. 1 septembrie
Adauc din Frigia, mc. 7 februarie
Adauct din Efes, mc. 4 octombrie
Adrian din Batania, mc., aruncat la tigri 3 februarie
Adrian din Damasc, mc. 1 noiembrie
Adrian din Monza, cuv. (†1619) 5 mai
Adrian din Nicomidia, mc. (†304), soțul Sf. Natalia 26 august
Adrian din Ondrusov, cuv. (†1550) 26 august, 17 mai
Adrian din Poșehonie, cuv. (†1550) 5 martie
136
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Adrian, prințul, mc. 26 august


Adrian din Uglici, cuv. 26 august
Adrian, mc. 17 aprilie
Adrian, mc. 14 decembrie
Adrian, mc. 8 septembrie
Aeros, ep. 9 decembrie
Afeonie, mc. (†345) 20 noiembrie
Aețiu din Sevastia, mc. (†320) din cei 40,
ofițer, moarte prin îngheț 9 martie
Aețiu, mc. 6 martie
Afraat din Persia, cuv. 29 ianuarie
African din Cartagina, mc. 10 aprilie
African din Pavlopetrion, mc. 13 martie
African, mc. 28 octombrie
Afrodisie din Cilicia, mc. 21 iunie
Afrodisie din Palestina, cuv. 24 decembrie
Afrodisie, mc. 4 mai
Afrodita, mc. 1 septembrie
Aftonie din Persia, mc. 2 noiembrie
Agapi, mc., fiica Sf. Sofia din Roma 17 septembrie
Agapia din Tesalonic, mc. (†304) 16 aprilie
Agapia, mc. (†304) 3 aprilie
Agapia, mc. 21 august
Agapie Arhimandritul, cuv. 11 ianuarie
Agapie din Cezareea, mc. (†304) 15 martie
Agapie din Edesa, mc. 21 august
Agapie din Gaza, mc. 15 martie
Agapie Romanul, fiul lui Eustatie, mc. (†118) 20 septembrie
Agapie din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Agapie din Sicilia, mc., a pătimit cu Sf. Vavila 24 ianuarie
Agapie din Vatopedi, cuv. 1 martie
Agapie, mc. (†304) 3 aprilie
Agapie, mc. 22 noiembrie
Agapie, mc. 19 noiembrie
Agapie, mc. 3 decembrie
Agapie, mc. 1 martie
Agapie, mc. 24 decembrie
Agapion, mc. 22 noiembrie
Agapit din Merkucevo, cuv. (†1584) 21 mai
Agapit din Pecerska, doctor fără de arginți 1 iunie
137
Dicționar de Nume

Agapit, papă al Romei, cuv. 17 aprilie


Agapit, ep. Sinadei (Frigia), cuv. (sec. IV),
moarte naturală 18 februarie
Agata din Catana, mc. (†251) 5 februarie
Agata din Nicomidia 28 decembrie
Agata, mc. (†303) 3 septembrie
Agatanghel din Ancira, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 23 ianuarie
Agatanghel din Esphigmenou, noul mc. (†1818) 19 aprilie
Agatanghel, mc., moarte prin sabie 5 noiembrie
Agatoclia, mc., servitoare, moarte în chinuri 17 septembrie
Agatoclia, mc. 1 septembrie
Agatodor, mc., servitor al Sf. Carp și Papil,
ucis în bătăi 13 octombrie
Agatodor, ep. Chersonului, mc. sf. (sec.IV),
moarte în chinuri 7 martie
Agatodor din Tiana, mc., i s-au bătut cuie în cap 2 februarie
Agaton Egipteanul, cuv. (†435) 2 martie
Agaton din Pecerska, cuv. (sec. XIV) 28 august
Agaton din Sciția, cuv. 8 ianuarie
Agaton Taumaturgul, papă al Romei, cuv.,
moarte naturală 20 februarie
Agatonic, mc., a pătimit împreună cu Sf. Agripina 23 iunie
Agatonic, mc., a pătimit împreună cu Sf. Carp 13 octombrie
Agatonic din Nicomidia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 22 august
Agatonic din Tesalonic, mc. 4 aprilie
Agatonica, mc. (†250), sora Sf. Papil,
moarte prin sabie 13 octombrie
Agatonica, mc. 22 august
Agatop din Creta, mc. (†250) 23 decembrie
Agatop din Tesalonic, mc. 4 aprilie
Agatopod din Tesalonic, mc. sf. (†303- 305),
diacon, înecat 5 aprilie
Agav, ap. din cei 70, mc., moarte prin sabie 4 ianuarie,
8 aprilie
Agheu, Proorocul (485 sau 500 î.Hr.),
moarte naturală 16 decembrie
Agheu, mc. (sec. III) 5 mai

138
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Aghie din Sevastia Armeniei, mc. (†320)


din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Aglaia, fiica antipatului Romei, mc. († 305) 19 decembrie
Aglaios din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Agnas din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Agnesa, mc. (†290) 7 iulie
Agnia, mc. (†304), bogată, moarte prin sabie 21 ianuarie
Agnia, mc., moarte în chinuri 14 ianuarie
Agnia, mc. 20 ianuarie
Agnia, mc. 5 iulie
Agnia, cuv. stareță († 1954) 5 februarie
Agripa din Damasc, mc. 1 noiembrie
Agripa, mc. 18 februarie
Agripina din Roma, mc. (†258), i s-au zdrobit oasele 23 iunie
Ahaic, ap. din cei 70, moarte prin înfometare 7 ianuarie,
15 iunie
Ahaic, mc. 24 decembrie
Ahaz Dreptul 1 aprilie
Ahemenide Mărturisitorul din Persia,
fiu de rege, moarte naturală 3 noiembrie
Ahia, Proorocul 12 noiembrie
Ahilas, patr. Alexandriei 3 iunie
Ahile din Sciția, cuv. 17 ianuarie
Ahile, ep. Larissei, cuv. 15 mai
Ahileus, mc. 24 aprilie
Ahileus, mc. 20 august
Ahmed Caligraful, noul mc. (†1682) 24 decembrie
Aholios, ep. Tesalonicului, cuv. 30 decembrie
Aidan, ep de Lindisfarn 31 august
Aissia, cuv. 7 iunie
Aitala din Persia, mc. sf., diacon 3 noiembrie
Aitala din Persia, mc. 11 decembrie
Aitala din Tracia, mc. 2 septembrie
Aitala, mc. 9 martie
Alban din Anglia, mc. 22 iunie
Alcibiade, mc., moarte prin foc 16 august
Alevghina din Egipt, mc. (†308), martirizată prin sabie 16 iulie
Alexandra din Alexandria, cuv. (†376) 3 martie

139
Dicționar de Nume

Alexandra din Alexandria, împărăteasă, soția lui Dioclețian,


mc. (†303), moarte în dureri până la locul osândei 21 aprilie
Alexandra din Aminsos, mc. (†301), arsă în cuptor 20 martie
Alexandra din Ancira (Galatia), mc. (†303), înecată 18 mai,
16 noiembrie
Alexandra, mc. 23 aprilie
Alexandrion, papă al Romei 16 martie
Alexandrion, mc., moarte pirn sabie 6 iulie
Alexandru, patr. Alexandriei 29 mai
Alexandru din Alexandria, mc. (sec. III),
aruncat în groapa cu var 30 octombrie
Alexandru Cărbunarul, ep. Comanei, mc.
(sec. III), filosof, moarte prin foc 12 august
Alexandru din Cezareea, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 15 martie
Alexandru, patr. Constantinopolului, (†340) 30 august
Alexandru din Conducheli, mc., moarte prin sabie 14 iunie
Alexandru din Cordam, mc. (†311), a pătimit împreună cu
Sf. Antonie, ostaș, moarte prin foc 10 iunie
Alexandru din Corint, mc., moarte prin sabie 26 noiembrie
Alexandru din Drizipara, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 15 martie
Alexandru, mc., unul din 7 fii ai Sf. Felicitas 25 ianuarie
Alexandru Hotovitsky, mc. sf. 25 ianuarie
Alexandru, patr. Ierusalimului, mc. (†251),
mort în temniță 16 mai
Alexandru, patr. Ierusalimului, mc. sf. 12 decembrie
Alexandru, arhiep. Harkovului 23 noiembrie
Alexandru din Kuhta, cuv. (†1439) 9 iunie
Alexandru din Lyon, mc. (†177), doctor, sugrumat 22 aprilie
Alexandru din Nicopole, mc. (†319) din cei 45 10 iulie
Alexandru Nevski, binecredincios (†1263),
cneazul rușilor, moarte naturală 23 noiembrie,
30 august
Alexandru din Oseven, cuv. (†1479) 20 aprilie
Alexandru, mc., a pătimit împreună cu Sf.
Patermuthios din Egipt 17 decembrie
Alexandru din Perga Pamfiliei, mc.
(†303-305), agricultor, moarte prin sabie 1 august
Alexandru din Pidna, mc. (†311), moarte prin sabie 14 martie
140
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Alexandru din Pisidia, mc. (†303-305), fierar,


înecat în plumb topit 28 septembrie
Alexandru, ep. Prusei, mc. sf., moarte prin sabie 9 iunie
Alexandru, papă al Romei, mc. sf. (†119), ars în cuptor 16 martie
Alexandru din Roma, mc. (†295), moarte prin foc 11 august
Alexandru din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Alexandru din Svir, cuv. 30 august
Alexandru din Tesalonic, noul mc. (†1794),
moarte prin sabie 26 mai
Alexandru din Tesalonic, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 7 noiembrie
Alexandru, ep. Tiberianilor (†298) 13 mai
Alexandru, cuv. (†430) 23 februarie, 3 iulie
Alexandru, mc. (†303) 15 martie
Alexandru, mc. (†303) (altul) 15 martie
Alexandru, mc. (†250) 10 aprilie
Alexandru, mc. (†284) 20 mai
Alexandru, cuv. (†431) 3 iulie
Alexandru, cuv. 29 august
Alexandru, mc. 21 august
Alexandru, mc. 14 mai
Alexandru, mc., (altul) 14 mai
Alexandru, mc. 25 februarie
Alexandru, mc. 28 septembrie
Alexandru, mc. sf. (†1653) 29 octombrie
Alexandru, mc. sf., (sec. III), ep., moarte prin sabie 22 octombrie
Alexandru, Arhiepiscopul de Lîskovo, Rusia, după
detenții și torturi, a fost executat prin împușcare
de autoritățile sovietice († 1937) 17 octombrie
Alexia, cuv. stareță a Mănăstirii Pițk (Rusia) († 1940) 1 august
Alexie, ep. Bitiniei, cuv., moarte naturală 10 iunie
Alexie, ep. Ciprului
Alexie, ep. Constantinopolului, mc. sf.
(sec. VIII), moarte prin sabie 9 august
Alexie, mitr. Kievului, cuv. (†1378),
moarte naturală 12 februarie
Alexie, omul lui Dumnezeu, cuv. (†411),
fiu de senator, moarte naturală 17 martie
Alexie, mitr. Moscovei 12 februarie
141
Dicționar de Nume

Alexie, mitr. Moscovei 5 octombrie


Alexie, noul mc. (1904-†1918), fiul ultimului țar al Rusiei 4 iulie
Alexie din Pecerska, cuv. (sec. XIII) 21 septembrie
Alexie din Valaam, cuvios, (†1900), ieroschimonah 19 aprilie
Alexie, Preotul, Rusia, sf. mc., dimpreună cu Lavrentie,
ep. de Balahnî, Rusia, a fost executat prin împușcare
de autoritățile sovietice († 1918) 24 octombrie
Alfeu, ap. din cei 70, mc. 4 ianuarie, 26 mai
Alfeu din Psidia, mc. (†303-305), fierar,
ucis cu plumb topit 28 septembrie
Alfeu, mc. (†303), moarte prin sabie 18 noiembrie
Alfius din Otrante, mc. (†310), fiu de guvernator,
moarte prin sabie 10 mai
Alipie Stâlpnicul din Paflagonia, cuv. (sec. VII),
moarte naturală 26 noiembrie
Alipie, mc., ucis cu pietre 27 mai
Aliksos, ep. Nicopolei 28 septembrie
Alla din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Alonie din Egipt, cuv., moarte naturală 4 iunie
Alvian, ep. Aniei, mc. (†304 sau †311), ars 4 mai
Ama, mc. (†346) 9 iunie
Amand, ep. Maestrichtului 6 februarie
Amand, mc. (†320) 15 septembrie
Amandin, mc., a pătimit împreună cu Sf. Ipolit,
papă al Romei, și alți mucenici în vremea
împăratului Claudiu 30 ianuarie
Ambrozie, ep. Milanului, cuv. (†397), guvernator,
moarte naturală 7 decembrie
Ambrozie din Optina, cuv. († 1891) 10 octombrie
Amfian din Lidia, mc. (†306), a pătimit bătăi,
arsuri și în cele din urmă a murit înecat 2 aprilie
Amfias, ep. Odysopolului, ap. din cei 70 4 ianuarie,
31 octombrie
Amfilohie, ep. Iconiului, cuv. (†394 sau †403), provine
dintr-o familie nobilă din Capadocia, prieten al
Sf. Vasile cel Mare și Grigorie de Nazianz 23 noiembrie
Amfilohie, mc. (sec. II), guvernator al Iliriei, a primit
moarte în chinuri împreună cu Sf. Filet Senatorul 27 martie
Amfilohie din Glușița, cuv. (†1452), moaștele sale
se află în Mănăstirea din Sosnoveț 12 octombrie
142
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Amfilohie, ep. Vladimirului 10 octombrie


Ammian din Candaul, mc. (†303-305) 4 septembrie
Ammon, cuv., a viețuit împreună cu Sf. Heliofotos
din Cipru 13 iulie
Ammon, mc. 16 iulie
Ammon, mc. 2 septembrie
Ammon, împăratul Duminica Sfinților Strămoși
Ammon din Taveniciot, cuv. (sec. V) 2 ianuarie
Ammon, cuv. (†350) 4 octombrie
Ammonie din Nitria, cuv. 10 ianuarie
Ammonie din Pecerska, cuv. (sec. XII) 28 august
Ammonie, cuv. (sec. IV) 20 mai
Ammun, diaconul din Adrianopol, mc. (sec. IV),
învățător, a pătimit chinuri cumplite și moarte
prin sabie împreună cu 8 ucenițe ale sale
la Iraklion, în vremea lui Liciniu 1 septembrie
Ammun din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XII-XIII) 4 octombrie
Ammun, ep. Nitriei (Egipt), cuv., moarte naturală 7 decembrie
Ammun din Rait, cuv. Miercuri,
în Săptămâna Luminată
Ammun din Tracia, mc. 2 septembrie
Amos, Proorocul (sec. VIII î.Hr.), păstor 15 iunie
Amplie, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 31 octombrie
Ana, mama Preasfintei Fecioare Maria (sec. I î.Hr.),
fiică de preot, moarte naturală
• Sfinții și drepții Dumnezeiești Părinți
Ioachim și Ana 9 septembrie
• Zămislirea Sfintei Fecioare de către
Sfânta Ana 9 decembrie
• Adormirea Sfintei Ana 25 iulie
Ana proorocița (sec. I), a proorocit împreună cu
Sf. Simeon la Tăierea Împrejur cea după Trup
a Dumnezeiescului Prunc (Lc. 2, 36-38),
moarte naturală 3 februarie, 28 august
Ana, mama proorocului și judecătorului
Samuel (sec. XII î.Hr.) 20 august, 9 decembrie
Ana, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Sfințit Mc. Alexandru 22 octombrie
Ana, mama Sf. Chiriac, mc. (sec. IV),
moarte prin foc 28 octombrie
143
Dicționar de Nume

Ana-Efvimian, cuv. (sec. VIII), se călugărește


în muntele Olimpului după moartea soțului
și a celor doi copii; moarte naturală 29 octombrie
Ana din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Ana din Cașin, cuv. (†1368), fiica cneazului martir
Mihail de Cernigov, soția Sf. Mihail de Tver,
cneazul rușilor, ucis de tătari împreună cu doi
din fiii lor; moaștele sale se aflăîn Tver 2 octombrie
Ana din Larisa, cuv. (sec. V) 13 iunie
Ana din Levcudia Ciprului, cuv., moarte naturală 23 iulie
Ana din Novgorod 10 februarie
Ana, marea prințesă, cuv. (†1051) 4 octombrie
Ana din Roma, mc. 10 ianuarie
Ana din Rusia (†1112) 3 noiembrie
Ana, mama Sf. Sava din Serbia 21 iunie
Ana, mc. (sec. III), moarte prin sabie 22 noiembrie
Ana, mc., moarte în chinuri 28 noiembrie
Ana, mc. 20 noiembrie
Ana, mc. 20 ianuarie
Ana, cuv. 9 septembrie
Anania, ap. din cei 70, l-a botezat pe Sf. Ap. Pavel
(Fapte 9, 10-19), mc., a fost torturat și
ucis cu pietre 4 ianuarie, 1 octombrie
Anania, unul din cei trei prieteni ai
Sf. Prooroc Daniel 17 decembrie
Anania, arhiep. Efesului, cuv. (sec. IV),
moarte naturală 1 decembrie
Anania din Novgorod, cuv. (†1581), iconograf 17 iunie
Anania persanul, mc., moarte în chinuri 1 decembrie
Anania preotul, mc. sf. (†303-305),
a pătimit chinuri și moarte prin înec 26 ianuarie
Anania, mc., moarte prin sabie 9 iunie
Anania, proorocul, moarte naturală 27 martie
Anania, mc., a pătimit împreună cu Sf. Simon Persul 17 aprilie
Anastasia, izbăvitoarea de otravă, mc. (†304),
arsă de vie 22 decembrie
Anastasia Patriciana, cuv. (†567), nobilă la curtea
împăratului Iustinian, a întemeiat o mănăstire
la Alexandria, apoi a trăit 28 de ani
în pustnicie, moarte naturală 10 martie
144
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Anastasia Fecioara, mc. (sec. III), călugăriță la


o mănăstire din Roma, moarte prin sabie 12 octombrie
Anastasia din Roma, mc. (sec. I), a pătimit chinuri
și moarte prin sabie împreună cu Sf. Vasilisa 15 aprilie
Anastasia Romana, mc. (sec. III), a pătimit
chinuri și moarte prin sabie 29 octombrie
Anastasia, cuv. 29 septembrie
Anastasie I, patr. Antiohiei, cuv., moarte naturală 20 aprilie
Anastasie al II-lea, patr. Antiohiei, cuv.,
moarte naturală 20 aprilie
Anastasie Bulgarul, noul mc. (†1748) 8 iulie
Anastasie, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 10 februarie
Anastasie al II-lea, patr. Ierusalimului, cuv. 10 februarie
Anastasie, autorul „Istoriilor“
Miercuri, în Săptămâna Luminată
Anastasie, diaconul din Kiev, cuv. 22 ianuarie
Anastasie, ucenicul Sf. Maxim Mărturisitorul 20 septembrie
Anastasie din Epir, noul mc. (†1750) 18 noiembrie
Anastasie din Ioanina, noul mc. (†1748),
moarte prin sabie 8 iulie
Anastasie din Mitilini, noul mc. (†18116) 11 august
Anastasie Mărturisitorul, mc. 20 septembrie
Anastasie din Navplieus, noul mc. (†1655) a pătimit
chinuri și a fost ucis prin mutilarea trupului 1 februarie
Anastasie Persul, mc. (†628), fiul unui mag, ostaș,
se convertește în urma unei minuni săvârșite
cu lemnul Sfintei Cruci și devine călugăr,
pătimește tortură și este ucis prin ștrangulare
în orășelul Barsaloe din Asiria 22 iunie
Anastasie din Rait, cuv. Miercuri, în Săptămâna Luminată
Anastasie Sinaitul, cuv. (†688), a scris comentarii
la Sf. Scriptură și lucrări ascetice 21 aprilie
Anastasie Strumișki, cuv. 29 august
Anastasie Taumaturgul din Cipru, cuv. 17 septembrie
Anastasie, mc., moarte prin sabie 21 iunie
Anastasie, mc., i s-a tăiat capul și a fost
aruncat în mare 25 octombrie
Anastasie, mc., i s-a tăiat capul și
trupul a fost aruncat în mare 5 decembrie
145
Dicționar de Nume

Anastasie, mc. Miercuri, în Săptămâna Luminată


Anastasie, mc. 22 decembrie
Anastaso din Levcudia, cuv. 18 mai
Anatolia, sora Sfintei Fotinia Samarineanca,
mc. (†66), moarte prin sabie 26 februarie
Anatolia de Diveevo, cuvioasa schimonahie
(† 1949) 19 ianuarie
Anatolie, patr. Constantinopolului, cuv. (†458) 3 iulie
Anatolie din Gangra Galatiei, mc. (†304),
a pătimit chinuri și moarte prin sabie
împreună cu fratele său Eustatie 20 noiembrie
Anatolie, pustnicul din Kiev 3 iulie, 31 octombrie
Anatolie din Kiev, cuv. 3 iulie
Anatolie din Pecerska, cuv. (sec. XII) 31 octombrie
Anatolie, mc. 6 iulie
Anatolie, mc. 23 aprilie
Anaxamenis, mc. 10 aprilie
Andrei, Apostolul cel întâi chemat 30 noiembrie
Andrei, prinț de Bogoliubov (†1174) 4 iulie
Andrei din Chios, noul mc. (†1465) 29 mai
Andrei din Constantinopol, mc. (†767), călugăr,
a combătut iconoclasmul, a pătimit tortură și
moarte prin sabie 17 octombrie
Andrei, arhiep. Cretei, cuv. (†740), moarte naturală 4 iulie
Andrei Criteanul, cuv. mc. 17 octombrie
Andrei, pustnicul din Egipt, cuv. (sec. IV),
moarte naturală 2 decembrie
Andrei din Epir, cuv. 15 mai
Andrei, făcătorul de minuni Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Andrei, preotul din Lidia, mc. (sec. VIII), a pătimit
împreună cu Ignatie episcopul în timpul furiei
iconoclaste; pe capetele lor au fost arse icoane
de mare preț, au fost unși cu smoală fierbinte
și au murit înjunghiați 20 septembrie
Andrei din Mesopotamia, mc. (†250), ostaș,
însărcinat cu paza Sfinților Dionisie și Hristina,
a trecut la creștinism și a fost ucis cu pietre 18 mai
Andrei Rubliov, cuv. (sec. XV), monah,
cunoscutul iconograf, care a zugrăvit icoana
146
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Sf. Treimi (1425) din catedrala Adormirii


Maicii Domnului din Moscova, considerată
modelul oricărei reprezentări a Sfintei Treimi 4 iulie
Andrei, prinț de Smolensk (sec. XIV) 27 octombrie
Andrei din Siracuza, mc. (sec. IX),
moarte prin sabie 23 septembrie
Andrei Stratilat, mc., a pătimit împreună cu
Sfinții Faust, Mina și alții 12 iulie
Andrei Stratilat și cei 2593 de mucenici (†303-305),
moarte prin decapitare 19 august
Andrei din Totma, nebun pentru Hristos (†1673) 10 octombrie
Andrei din Vlaherne, mc., a luptat împotriva iconoclasmului,
a fost târât pe pământ până a murit 28 noiembrie
Andrei, mc., moarte prin sabie 9 iulie
Andrei, mc., moarte prin sabie (sec. III) 6 septembrie
Andrei, mc., a combătut iconoclasmul 31 august
Andrei, cuv. 21 februarie
Andrei, pustnicul, cuv. 15 mai
Andrei, cuv. 2 octombrie
Andrei cel nebun pentru Hristos, cuv., rob,
moarte naturală 28 mai
Andromah, mc., moarte prin sabie 12 octombrie
Andronas, mc. 3 noiembrie
Andronic, ap. din cei 70 4 ianuarie, 17 mai, 30 iulie
Andronic din Anazarb, mc. (†304),
moarte prin foc 12 octombrie
Andronic din Antiohia, cuv. (sec. V), argintar bogat,
soțul Sfintei Atanasia, moarte naturală 9 octombrie
Andronic din Atroa, cuv. 12 septembrie
Andronic din Creta, cuv. 20 octombrie
Andronic din Moscova, cuv. 13 iunie
Andronic, ep. Panormului (sec. I) 30 iulie
Andronic, mc. (sec. III), moarte prin sabie 6 septembrie
Andronic, mc. 2 martie
Andropelaghia, mc. (sec. III), moarte prin sabie 6 septembrie
Andropelaghia, mc. 9 noiembrie
Anect din Cezareea Capadociei, mc. (†303),
după chinuri cumplite în care a fost
păzit nevătămat, primește moarte prin sabie 27 iunie
Anecton din Corint, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 10 martie
147
Dicționar de Nume

Anempodist din Persia, mc. (†341-345), pătimește


chinuri cumplite și moarte prin foc împreună
cu alți patru 2 noiembrie
Anghelarie, cuv. (sec. X) 27 iulie
Anghelina, prințesa Serbiei, cuv. (sec. XVI),
moarte naturală 10 decembrie
Anghelina, cuv. 30 august
Anghelis din Chios, noul mc. (†1813), medic 3 decembrie
Anghelis din Constantinopol, noul mc. (1680) 1 decembrie
Anghelis din Melampton, noul mc. (†1824) 28 octombrie
Anghias, mc. 9 martie
Anghias, mc. 26 martie
Anian, ep. Alexandriei, cuv. (†86), cizmar,
a fost convertit de Sf. Ev. Marcu 26 noiembrie
Anian 19 februarie
Anicet, papă al Romei († 165 sau 168), a urmat
Sf. Ap. Pavel în păstorirea bisericii romane 20 aprilie
Anichit din Meletin, mc. (†298), a pătimit bătăi
și moarte prin sabie împreună cu alți 33 7 noiembrie
Anichit din Nicomidia, mc. (†305), ofițer,
ars în cuptor 12 august
Animais din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Aninas Taumaturgul din Calcedon, cuv.,
moarte naturală 16 martie
Anisia din Tesalonic, mc. (†298), fiica unor oameni
bogați și credincioși, moarte prin sabie 30 decembrie
Antanas, mc. 20 august
Antia, mama Sf. Elefterie, mc. 15 decembrie
Antia, mc. 12 octombrie
Antigon, mc., moarte prin foc 13 octombrie
Antigon, mc. 17 octombrie
Antogonia, mc. 1 septembrie
Antilinos, mc. 20 august
Antim din Arabia, mc. (†303), doctor fără de arginți,
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Doctori fără de arginți Cosma și Damian 17 octombrie
Antim din Chios, cuv. 15 septembrie
Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei,
mc. sf. (†1716), „creatorul limbii
liturgice românești“, înecat 27 septembrie
148
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Antim orbul din Kephallinia, noul cuv. 4 septembrie


Antim, ep. Nicomidiei, mc. sf. (†303), a fost martirizat
împreună cu preoții, slujitorii și credincioșii
bisericii sale, moarte prin decapitare 3 septembrie
Antim, mc., a primit moarte prin sabie,
împreună cu Sf. Talaleu 22 noiembrie
Antim, cuv., moarte naturală 7 iunie
Antim, mc., moarte prin sabie 19 noiembrie
Antioh, mc., tribun, a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Procopie 8 iulie
Antioh din Sevastia Capadociei, mc. (sec. IX), doctor,
fratele Sf. Mc. Platon, moarte prin sabie 16 iulie
Antioh din Targal (Siria), cuv. (sec. V),
moarte naturală 23 februarie
Antioh, cuv. 24 decembrie
Antioh, cuv. 26 iunie
Antipa de la Calapodești, cuv. (†1882) 10 ianuarie
Antipa, ep. Pergamului, mc. (†84, †92),
a fost hirotonit de Sf. Apostoli și a primit
moarte în chinuri (Apoc. 2,13) 11 aprilie
Antipatru din Cyzic, mc. (†303†305), moarte prin sabie 29 aprilie
Antipatru, ep. Bostrelor, cuv., moarte naturală 13 iunie
Antir, papă al Romei 5 august
Antonie cel Mare, cuv. (†356) 17 ianuarie
Antonie din Ancira, mc. (†361), a fost supus la
chinuri cumplite din care a ieșit nevătămat,
apoi i s-a tăiat capul 7 noiembrie
Antonie din Apamia (Siria), mc., pietrar,
ucis cu ciomege 9 noiembrie
Antonie din Atena, noul mc. (†1774),
moarte prin sabie 5 februarie
Antonie din Bereea, cuv., moarte naturală 17 ianuarie
Antonie din Campania (Italia), mc., moarte prin sabie 6 iulie
Antonie din Carelia, (sec. XV) 18 aprilie
Antonie din Cezareea Palestinei, mc. (†304),
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Gherman, Nichifor, Zevina și Marato 12 noiembrie
Antonie din Cernozersk, cuv. (sec. XVI) 17 ianuarie

149
Dicționar de Nume

Antonie, patr. Constantinopolului, cuv. (†893†901), monah,


ca Patriarh a contribuit la restabilirea unității Bisericii
după erezia iconoclastă, moarte naturală 12 februarie
Antonie din Dimsk, cuv. (†1224) 17 ianuarie, 24 iunie
Antonie Egipteanul, preot, mc. sf. (†303),
i s-au scos ochii 8 ianuarie
Antonie din Georgia, cuv. 19 ianuarie, 7 mai
Antonie de la Iezerul-Vâlcea, cuv. (†1742), ieromonah
la Schitul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică“
din m-ții Iezer, în timpul Sf. Voievod
Constantin Brâncoveanu 23 noiembrie
Antonie din Krasnyi-Khorm, cuvios (†1481) 17 ianuarie
Antonie din Leokhnov, cuv. (†1611) 10 octombrie
Antonie Macabeul, mc. 1 august
Antonie din Pecerska, cuv. (†1073) 7 mai,
21 septembrie, 10 iulie
Antonie preotul, mc., a mărturisit împreună cu
Sf. Iulian Egipteanul 21 iunie
Antonie Romanul din Novgorod, cuv. (†1147),
bogat, moarte naturală 3 august
Antonie Romanul, făcătorul de minuni, cuv. 17 ianuarie
Antonie din Nicopole, mc. (†319), senator,
a primit moarte prin foc împreună cu alți 45 10 iulie
Antonie cel Nou, cuv. 1 decembrie
Antonie din Schitopolis (Palestina), mc., moarte prin sabie 4 mai
Antonie din Siracuza, mc. (sec. IX),
moarte în chinuri 23 septembrie
Antonie din Siyalkot (Pakistan), cuv. (†1556) 7 decembrie
Antonie din Vilnius (Lituania), mc. (†1347),
ofițer, spânzurat 14 aprilie
Antonie din Vologda, cuv. 23 iunie, 17 ianuarie
Antonie, ep. Vologdei 26 octombrie
Antonie, mc., moarte prin foc 25 februarie
Antonie, mc. (†450, †460), moarte prin foc 1 martie
Antonie, ep. 23 august
Antonie, mc. 12 noiembrie
Antonie, mc. 23 februarie
Antonie, mc. (altul) 23 februarie
Antonin din Alexandria, mc., moarte prin foc 9 august

150
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Antonin, unul din cei 7 tineri din Efes,


mc. (sec. IV) 4 august, 22 octobrie
Antonin din Nicomidia, mc. (†303), sfetnic al lui Dioclețian,
care, asistând la martiriul Sf. Mare Mc. Gheorghe,
a crezut în Hristos și a primit moarte prin foc 20 aprilie
Antonin din Targal (Siria), cuv. (sec. V),
moarte naturală 23 februarie
Antonin, mc., moarte prin sabie 20 octombrie
Antonin, mc. 1 martie
Antonin, mc. 4 mai
Antonin, mc. 7 iunie
Antonin, mc. 6 iulie
Antonina din Codramon, mc. (†303-305), a pătimit
moarte prin foc împreună cu Sf. Alexandru 10 iunie
Antonina din Niceea Bitiniei, mc. (†303†305) a pătimit
tortură, temniță și moarte prin sabie 1 martie, 12 iunie
Antonina, mc. 9 ianuarie
Antos din Palestina, cuv. 12 decembrie
Antuza din Constantinopol, cuv. (†811), fiica
împăratului Constantin Copronim, monahie 12 aprilie
Antuza din Mănăstirea Mantineu, cuv. (sec. VII),
moarte naturală 27 iulie
Antuza din Seleucia, cuv. (sec. III),
fiica unor păgâni bogați 22 august
Antuza, mc., a primit moarte prin sabie împreună
cu cele 12 servitoare ale ei 22 februarie
Antuza, noua mc. 27 august
Anuv, purtătorul de semne, cuv., moarte naturală 6 iunie
Anuv pustnicul, cuv., s-a nevoit cu ava Pimen 27 august
Anuvie mărturisitorul, cuv. (sec. IV), moarte naturală 5 iunie
Apamos, mc. 6 iulie
Apelie, ep. Heracliei, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie,
31 octombrie
Apelie din Smirna, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie,
10 septembrie
Apfia, mc. (sec. I), ucenica Sf. Ap. Pavel, a mărturisit
la Colose, în Frigia, unde a primit moarte mucenicească
împreună cu Sf. Ap. Arhip, Filimon, Onisim 19 februarie,
22 noiembrie
151
Dicționar de Nume

Apian din Cezareea Palestinei, mc. (†306), bogat, cu studii


în filosofie, drept, elocință, a murit înecat 26 iulie
Apolinaria-Dorotei, cuv. (†470), fiică de
mare dregător roman, moarte naturală 4 ianuarie
Apolinarie, primul ep. al Ravenei, mc. sf. (sec. I) 23 iulie
Apolon din Egipt, mc. (sec. IV) 5 iunie
Apolonie din Alexandria, mc. 5 iunie
Apolonie, ep. Romei, moarte prin foc și săgeți 28 iulie
Apolonie din Sardia (Lidia), mc. (†250), răstignit 10 iulie
Apolonie din Teba, mc., a fost decapitat
împreună cu sclavul său Filimon 14 decembrie
Apolonie, ucenicul Sf. Vavila din Antiohia,
mc. (†250), moarte prin sabie 4 septembrie
Apolonie, mc., a fost aruncat în mare,
dar a ieșit nevătămat, apoi a fost ars 6 iulie
Apostol, noul mc. 16 august
Apostol, cuv. (†1845) 4 mai
Aprian, ep. Ciprului, cuv., moarte naturală 7 februarie
Apronian, mc. (†305) 7 iunie
Aram, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Arcadie, ep. de Arsinoe (Cipru) 29 august
Arcadie din Cezareea (Mauritania), mc.,
moarte în chinuri 6 martie
Arcadie, ep. Novgorodului, cuv. (†1163) 18 septembrie
Arcadie din Novotorsk, cuv. (sec. XI) 14 august
Arcadie, ep. Trimitundei, cuv., moarte naturală 7 martie
Arcadie, fiul lui Xenofon, cuv. (sec. VI), bogat,
moarte naturală 26 ianuarie
Arcadie, împărat 27 august
Arcadie, mc. 11 mai
Arcil, împărat 22 iunie
Ardalion Glumețul, mc. (†311), artist comic, ars de viu 14 aprilie
Ares din Ascalon, mc. 19 decembrie
Ares din Egipt, cuv. 13 decembrie
Ares din Kiev, cuv. 24 octombrie
Areta din Najram, mc. 24 octombrie
Arfaxad, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Argeu din Tomis, mc. 2 ianuarie
Argheu, mc. 15 septembrie
Arghir din Tesalonic, noul mc. (†1806) 11 mai
152
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Arghira din Constantinopol, noua mc. (†1720),


moarte în chinuri, în temniță 30 aprilie
Arhelaia, fecioara din Italia, mc. (†303-305),
moarte de sabie 6 iunie
Arhelaos, ep. Cascarului (Mesopotamia), mc.
(sec. III), moarte de sabie 5 martie
Arhelaos, diaconul din Roma, mc. (sec. III), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 0 ianuarie
Arheu, prooroc 16 decembrie
Arhip, ap. din cei 70, fiul lui Filimon, ucenicul
Sf. Ap. Pavel, mc. (sec. I), ucis cu cuțitul 19 februarie,
22 noiembrie
Arhip, mc., zdrobit de cai 6 iulie
Arhip, cuv. 6 septembrie
Arhontion Atonitul, mc., moarte prin înfometare 3 septembrie
Ariadna din Frigia, mc. (sec. II), roabă,
moarte în chinuri 18 septembrie
Arian din Teba, mc. (sec. IV), slujbaș împărătesc,
a martirizat pe Sf. Filimon și Apolonie; convertindu-se
la creștinism, a fost torturat și a murit înecat 14 decembrie
Arie, unul din cei 10 mc. din Egipt 5 iunie
Aris din Egipt, mc. (†308), a primit moarte prin foc
împreună cu Sf. Ilie și Prob la Ascalon 19 decembrie
Aris, cuv., moarte naturală 13 decembrie
Aristakes, ep. Armeniei 30 septembrie
Aristarh, ap. din cei 70, ep. Apamiei (Siria), l-a însoțit
pe Sf. Ap. Pavel în Asia (Fapte 20, 4), mc. (†65-67),
moarte prin sabie 4 ianuarie,
14 aprilie, 27 septembrie
Aristion, patr. Alexandriei, mc., moarte prin foc 3 septembrie
Aristobul, ap. din cei 70 (Rom. 16, 10),
ep. Bretaniei 4 ianuarie, 15 martie,
31 octombrie
Aristocleu, preot din Cipru, mc. sf. (†306),
moarte prin foc 23 iunie
Aroa, mc., moarte prin sabie 4 iulie
Arpil, monahul din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Arsachie, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 11 octombrie
Arsachie, mc., moarte prin sabie 12 noiembrie
153
Dicționar de Nume

Arsenie cel Mare, cuv. (†449), senator, moarte naturală 8 mai


Arsenie din Barnakova, cuv. 8 mai
Arsenie din Calabria, cuv. (†960) 11 septembrie
Arsenie din Capadocia, cuv. (†1924) 10 noiembrie
Arsenie, arhiep. de Corfu, cuv. (†959),
moarte naturală 19 ianuarie
Arsenie din Kiev, cuv. 8 mai
Arsenie din Komel, cuv. 24 august
Arsenie Taumaturgul din Koneveț,
cuv. (†1447) 12 iunie, 8 septembrie
Arsenie din Latro, cuv. (sec. IX), comandantul
flotei împărătești, moarte naturală 13 noiembrie
Arsenie din Novgorod, cuv. (†1570) 8 mai
Arsenie din Paros, cuv. 18 august
Arsenie, mitr. Serbiei, cuv. (†1263),
moarte naturală 28 octombrie
Arsenie Stremat 28 noiembrie
Arsenie, ep. Tverului (†1409) 2 martie
Artema, ap. din cei 70, mc. (sec. I) 4 ianuarie, 30 octombrie
Artema din Cyzic, mc. (sec. III), moarte prin sabie 29 aprilie
Artemidor, mc., moarte prin foc 8 septembrie
Artemidor, mc., moarte prin sabie 20 septembrie
Artemidor, mc., moarte prin sabie 26 octombrie
Artemia, mc. (†906) 7 iunie
Artemie, mare mc. (†326), general al Egiptului,
moarte prin sabie 20 octombrie
Artemie Solemski 24 martie
Artemie din Verkora, cuv. 23 iunie, 20 octombrie
Artemon, ap. din cei 70 4 ianuarie
Artemon din Cezareea, mc. (sec. IV),
moarte prin sabie 24 martie
Artemon din Laodiceea, mc. (†303),
moarte prin sabie 13 aprilie
Artemon, ep. Seleuciei, hirotonit de Sf. Ap. Pavel 24 martie
Artemon, mc., moarte prin sabie 9 noiembrie
Ascla din Tebaida, mc., moarte prin foc 20 mai
Asclan din Antinoe, mc., (†303), moarte de sabie 14 decembrie
Asclepie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Hiacint 3 iulie
Asclepie, mc., făcător de minuni 4 iulie
Asclepie din Siria, cuv. (sec V) 27 februarie
154
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ascliad, mc. 15 septembrie


Asclipie, mc. 4 iulie
Asclipiodot, mc. 3 iulie
Asclipiodota din Adrianopol, mc. (†363),
moarte prin sabie 19 februarie
Asclipiodota, mc., moarte prin sabie 17 septembrie
Asincrit, ap. din cei 70, moarte naturală
(sec. I) 4 ianuarie, 8 aprilie
Asincrit, mc., moarte prin sabie 19 iunie
Asterie, ep. Amasiei, cuv. (†404) 30 octombrie
Asterie din Cilicia, mc. (†285), răstignit 30 octombrie
Asterie din Roma, mc. (†270), moarte prin sabie 6 iulie
Asterie, mc. (†284), a pătimit împreună cu Sf. Telelaios 20 mai
Asterie, mc. (†260) 7 august
Astie, ep. Dirahiei, mc. (sec. II), înțepat de viespi 6 iulie
Astion, monahul din Halmyris, mc. (†290, †303),
fiu de mare dregător, moarte prin sabie (7) 8 iulie
Atal din Lyon, mc. (†177), bogat, sugrumat 25 iulie
Atal de la Niculițel, mc. (†303-304 sau †319-324)
cu moaștele la Mănăstirea Cocoș 4 iunie
Atal Taumaturgul, cuv., moarte naturală 6 iunie
Atanasia, soția Sf. Andronic, cuv. (sec. V),
moarte naturală 9 octombrie
Atanasia din Canope, mc. (†292),
moarte prin sabie 31 ianuarie
Atanasia din Egipt, făcătoare de minuni,
cuv. (†860), moarte naturală 18 aprilie
Atanasia, mc., moarte prin sabie 2 martie
Atanasie cel Mare, patr. Alexandriei, Părinte bisericesc
(†373); a participat la Sinodul I ecumenic,
unde a formulat sintagma consubstanțialității
Tatălui cu Fiul; fervent luptător împotriva
arianismului, moarte naturală 18 ianuarie, 2 mai
Atanasie de la Aton, cuv. (†980), moarte naturală 5 iulie
Atanasie din Atalia Pamfiliei, noul mc. (†1700),
a mărturisit la Smirna 7 ianuarie
Atanasie din Brest-Litovsk, cuv. (†1774),
moarte naturală 5 septembrie
Atanasie din Chios, noul mc. (†1670), moarte prin sabie 24 iulie
Atanasie, ep. Christianopolisului 17 mai
155
Dicționar de Nume

Atanasie din Chytri 23 iunie


Atanasie, citețul din Cipru, mc. (†306), a primit moarte
prin foc împreună cu Sf. Aristocleu preotul 23 iunie
Atanasie din Clysma, cuv. 18 iulie
Atanasie, patr. Constantinopolului (sec. XIV) 28 octombrie
Atanasie, ep. Corintului 4 mai
Atanasie, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Mare Mc. Gheorghe 23 aprilie
Atanasie Grefierul, mc. 4 ianuarie
Atanasie din Kiev, cuv. 2 decembrie
Atanasie din Lubensk 2 mai
Atanasie din Medikion, cuv. 26 octombrie
Atanasie al Meteorelor, cuv., ctitorul mănăstirilor
din Meteora, moarte naturală 20 aprilie
Atanasie, ep. Methonei 31 ianuarie
Atanasie de Murmansk, cuv. 8 martie
Atanasie din Paros, cuv. 24 ianuarie
Atanasie Patelarie (†1654) 2 mai
Atanasie din Pavlopetrion, mărturisitor,
cuv. (sec. IV) 22 februarie
Atanasie din Pecerska, cuv. (†1176),
moarte naturală 2 decembrie
Atanasie din Pecerska, cuv. (sec. XII),
moarte naturală 28 august
Atanasie din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Atanasie din Sparta, noul mc. (†1653) 29 octombrie
Atanasie din Syademsk, cuv. 18 ianuarie
Atanasie din Tars, mc. sf. 22 august
Atanasie Taumaturgul din Traianos, cuv.,
moarte naturală 3 iunie
Atanasie din Tesalonic, noul mc., (†1774),
sugrumat 8 septembrie
Atanasie cel Bătrân din Vitovsk, cuv. (†1401), primul
stareț al Mănăstirii Vitovsk, moarte naturală 12 septembrie
Atanasie cel Tânăr din Vitovsk, cuv. (†1395),
moarte naturală 12 septembrie
Atanasie, mc., bătut cu toiege 13 ianuarie
Atanasie, mc. (†306) 20 iunie
Atanasie, mc. 18 august
156
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Atanasie, mc. (†298) 7 noiembrie


Atena, mc. 1 septembrie
Atie, patr. Constantinopolului, cuv., moarte naturală 8 ianuarie
Atinodor, fratele Sf. Grigorie Taumaturgul 7 noiembrie
Atinodor din Mesopotamia, mc., monah,
moarte prin sabie 7 decembrie
Atinodor, cuv., moarte naturală 29 decembrie
Atinoghen, ep. Pidahtoei, mc. (†311), a primit moarte
prin sabie împreună cu cei 10 ucenici ai săi 16 iulie
Atinoghen din Sevastia, mc. (†303), moarte prin sabie 16 iulie
Atre, cuv., moarte naturală 8 iunie
Atic, patr. Constantinopolului, cuv. (†425),
moarte naturală 8 ianuarie
Atic din Sevastia, mc., ostaș, moarte prin foc 2 noiembrie
Atic, mc. 26 august
Aubin, ep. de Angers (Franța) 1 martie
Auct din Amphipolis (Macedonia), mc.,
moarte prin sabie 7 noiembrie
Audact din Efes, mc. (sec. IV), dregător,
moarte prin sabie 4 octombrie
Augustin, ep. de Canterbury 26 mai
Augustin, ep. Iponei, fericit (†430), moarte naturală 15 iunie
Augustin de la Mănăstirea Oranki, mc.,
dimpreună cu protopopul Nicolae Orlovski
și cei dimpreună cu ei, Rusia, († 1918) 18 august
Aureliu, ep. Cartaginei și primatul Africii, cuv. (†423),
a combătut pelagianismul, moarte naturală 20 iulie
Austremoine, ep. de Clermont 1 noiembrie
Autonom din Sores, mc. sf. (sec. IV),
ucis cu bâte și pietre în Sf. Altar 12 septembrie
Augurie, mc. (†259) 2 august
Augusta, mc. 24 noiembrie
Auxentie din muntele Oxeia, cuv. (†470),
ostaș, moarte naturală 14 februarie
Auxentie din Cipru, cuv. 28 septembrie
Auxentie din Constantinopol, noul mc. (†1720),
moarte naturană 25 ianuarie
Auxentie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Domnin 5 noiembrie
Auxentie din Sevastia, mc. (†305) 13 decembrie
Auxentie din Vologda, cuv. (†1512) 12 iunie
157
Dicționar de Nume

Auxivie, ep. Solonului (Cipru),


ucenicul Sf. Ap. Pavel, moarte naturală 17 februarie
Auxivie, cuv., moarte naturală 29 aprilie
Avacum din Persia, mc. (†270), moarte prin sabie 6 iulie
Avacum, noul mc. (†1628) 6 august
Avacum, profetul (sec. VII î.Hr.) 2 decembrie
Avdela, preotul din Persia, mc. sf. (†344), a primit
moarte mucenicească împreună cu ep. Simeon
și cu alți 1050 mucenici 17 aprilie
Avdie, ep. Persiei, mc. (†412), ucis cu vergi pline
de ghimpi , mc. sf. 5 septembrie
Avdie, ep. Kașarului, mc. sf. 16 mai
Avdie, mc. 8 iulie
Avdie, ep. Persiei, mc. 31 martie
Avdie, proorocul (†880 î.Hr..) 19 noiembrie, 22 decembrie
Avdifax din Persia, mc. (†270), bogat, moarte prin sabie 6 iulie
Avdiis, ep., mc. sf., a fost trimis de Alexandru al Ierusalimului
ca misionar în Persia, unde a primit cununa martirică
împreună cu Sf. Avdie și alți 16 preoți 16 mai
Avdiisus, mc., moarte prin sabie 9 aprilie
Avdon din Persia, mc. (sec. III), decapitat cu securea 30 iulie
Averchie, ep. Ierapolei (din Frigia), cuv. (†167),
învățător bisericesc, moarte naturală 22 octombrie
Averchie din Palestina, mc. (sec. I), a fost legat
în stupărie și a murit înțepat de albine 26 mai
Averchie, mc., moarte prin sabie 5 decembrie
Avet din Amphipolis (Macedonia), mc.,
moarte prin sabie 7 noiembrie
Avip din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Avit, ep. de Vienne, Părinte bisericesc (†525),
a scris poezii, omilii, epistole 5 februarie
Aviv din Edesa, mc. 15 noiembrie
Aviv din Georgia, mc. sf. 29 noiembrie
Aviv din Samosata, mc. (†297),
i s-au bătut cuie în cap 29 ianuarie
Aviv cel Tânăr, mc., moarte prin foc 2 decembrie
Aviv, mc. 29 martie
Avo din Tiflis, mc. (†790) 8 ianuarie
Avraam, dreptul (†2188 sau †1896
sau †1881 î.Hr.) 9 octombrie
158
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Avraam din Arbela (Persia), mc. (†353, †344-343),


moarte prin sabie 4 februarie
Avraam Bulgarul, mc. (†1229) 6 martie, 1 aprilie
Avraam din Edesa, unchiul Sf. Maria Cuvioasa 29 octombrie
Avraam din Galici, cuv. 20 iulie
Avraam din Latros, cuv. 26 martie
Avraam din Palei, cuv. 19 mai
Avraam din Smolensk, cuv. (sec. XII),
bogat, moarte naturală 21 august
Avraam, ep. din Carres (Mesopotamia),
cuv. (†422), moarte naturală 14 februarie
Avraam din Palestina, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Avraam din Peceng, cuv. (†1517) 4 februarie
Avraam din Rostov, cuv. (sec. XIII),
moarte naturală 29 octombrie
Avraamie, ep. Cretei 6 decembrie
Avraamie din Kiev, cuv. 29 octombrie
Avramie din Miroja, cuv. (†1158) 24 septembrie
Avramie din Paleostrov, cuv. (†1420) 21 august
Avramie din Pecerska, cuv. 21 august
Avramie Silitorul din Pecerska, cuv. (sec. XIV) 21 august
Avramie, cuv. (†1375) 20 iulie
Avramie, cuv. (sec. IV) 29 octombrie
Avrichie, mc., moarte prin sabie 28 februarie
Avudin, mc. (†303†305), moarte prin sabie 16 iulie
Avundie, mc. (sec. III) 13 august
Avva Ismaeliteanul, cuv., moarte naturală 22 noiembrie
Aza, diaconul din Persia, mc. (†380),
moarte prin sabie 10 aprilie
Azarie dreptul, unul din cei trei prieteni ai
proorocului Daniel (sec. VI î.Hr.) 17 decembrie
Azarie proorocul, moarte naturală 3 februarie
Azat din Persia, mc. (†341), eunuc al regelui Sapor al II-lea,
a primit moarte martirică împreună cu Sf. Simeon
și prietenii săi 17 aprilie
Azis, făcătorul de minuni, mc. (†303-305), ostaș 19 noiembrie
Azis, mc., moarte prin foc 21 octombrie

159
Dicționar de Nume

Baradat din Siria, cuv., moarte naturală 22 februarie


Baras din Constantinopol, cuv. 16 mai
Barnaba, ap. din cei 70 4 ianuarie, 11 iunie
Barnaba din Basa, făcătorul de minuni 11 iunie
Barnaba din Kantara, mc. 19 mai
Barnaba din Sumela, cuv. 18 august
Barnaba din Vetluga, cuv. 11 iunie
Barnaba din Palestina, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Baruh, proorocul, ucenic, secretar și prieten
al proorocului Ieremia (†583 î.Hr.) 28 septembrie
Baruh, cuv., moarte naturală 21 octombrie
Baripsabas, mc. 10 septembrie
Barula, mc. 8 noiembrie
Bas din Palestina, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Bathilda, regina Franței 30 ianuarie
Bavon, ep. Gandului 1 octombrie
Bătrânul Sf. Ioan Scărarul, cuv. (a viețuit pe”
Muntele Sinai) Miercuri, în Săptămâna Luminată
Beleea, fiica lui Terentie, mc. 28 octombrie
Benedict din Anian, cuv. 12 februarie
Benedict din Nursia, cuv. (†543), bogat,
moarte naturală 14 martie
Benign preotul, ucenicul Sf. Policarp, cuv. (sec. III),
moarte naturală 16 ianuarie
Benign, mc. (†320) 15 septembrie
Beot, mc. 29 martie
Berenice, mc., a pătimit împreună cu Sf. Domnica 4 octombrie
Bergers din Betleem 25 decembrie
Berie, mc. 29 iulie
Bidzin, prințul Georgiei, mc. (†1661),
a primit martiriul împreună cu
membrii familiei sale, Elisabar și Șavel 18 septembrie
Bitonie, mc., înecat 3 aprilie
Blandina din Lyon, mc. (†177), sclavă, sugrumată 25 iulie
Boetiu, mc., a pătimit împreună cu Sf. Teodula 18 ianuarie
Bogolep din Cherny-Jar, cuv. 29 iulie
160
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Boian, cneaz bulgar, mc. (†829) 28 martie


Boitos din Anazar (Cilicia), mc. (†304), călău,
moarte prin sabie 5 februarie
Boitos, mc. 18 ianuarie
Bonifatie din Roma, mc. (†307), bogat,
i s-a tăiat capul 19 decembrie
Bonifatie, ap. Germaniei 5 iunie
Bonifatie, sec. VI 19 decembrie
Bonos, mc., a primit moarte prin decapitare
împreună cu Sf. Maximilian 22 octombrie
Booz, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Boris, prinț, fratele lui Gleb, mc. (†1015) 2 mai, 24 iulie
Boris-Mihail, țarul Bulgariei, cuv. (†907), moarte naturală 2 mai
Boros 21 mai
Bosvas, mc. 20 august
Bostrichie, mc. 7 noiembrie
Bretanion, ep. Tomisului 25 ianuarie
Bucolie, ep. Smirnei 6 februarie
Busiris, mc., împuns cu bolduri 31 decembrie

Caian, mc., a primit moarte prin foc


împreună cu Sf. Caius 7 decembrie
Caian, mc., moarte în chinuri 9 mai
Caius, mc., a primit moarte prin foc
împreună cu Sf. Caian 7 decembrie
Caius din Corint, ap. din cei 70,
botezat de Sf. Ap. Pavel (I Cor. 1, 14) 4 ianuarie
Caius din Nicomidia, mc., a primit moarte prin înec
împreună cu Sf. Dasie și Zotic 21 decembrie
Caius, mc. 31 decembrie
Calantios din Cipru, cuv.. 26 aprilie
Calantios din Tamaseea, cuv. 26 august
Calia din Constantinopol, (†890) 25 octombrie
Calia, mc. 15 mai
161
Dicționar de Nume

Calid din Corint, mc., a pătimit tortură și moarte prin înec


împreună cu Sf. Leonida și alți mucenici 16 aprilie
Calimah, unul din cei 33 de mucenici
din Meletin (†298) 7 noiembrie
Calinic din Bitinia, mc. (†250), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Tirs și Levchie 14 decembrie
Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului, cuv. (†1868),
moarte naturală, cu moaștele
în Mănăstirea Cernica 11 aprilie
Calinic din Cilicia, mc. (†290), ars în cuptor la Gangra 29 iulie
Calinic, patr. Constantinopolului,
cuv. (†697-705), astupat într-un zid 23 august
Calinic, mc., a mărturisit împreună cu Sf. Meletie Stratilat 24 mai
Calinic, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Eustatie 28 septembrie
Calinic, mc. 7 noiembrie
Calinic, mc. 22 martie
Calinica, mc., a pătimit împreună cu Sf. Hristofor 9 mai
Calinica, mc. 22 maritie
Caliopi, mc. (sec. III), a pătimit tortură și
moarte prin sabie 8 iunie
Caliopie din Perga Pamfiliei, mc. (†304), fiu de senator,
răstignit cu capul în jos 7 aprilie
Caliopie, mc., moarte prin sabie 10 noiembrie
Caliroe, mc. (†304) 1 septembrie
Calisa din Elada, mc. (†304), înecată 16 aprilie
Calist I, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 20 iunie
Calist al II-lea, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 22 noiembrie
Calist din Amoreea, mc. (†845-847),
moarte prin decapitare 6 martie
Calista din Nicomidia, mc. (†309), a primit moarte prin
sabie împreună cu frații săi, Evod și Ermoghen 1 septembrie
Calista, mc. (sec. IV) 6 februarie
Calistena, fiica Sf. Audact, făcătoare de minuni,
cuv., moarte naturală 4 octombrie
Calistrat din Roma, mc. (sec. IV), a primit
moarte martirică împreună cu alți 233 27 septembrie
Calodoti, mc., moarte prin sabie 6 septembrie
162
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Caluf Egipteanul, mc. (sec. III), moarte prin foc 19 mai


Candid din Sevastia, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Candid din Trebizonda, mc. (†292), a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Acvila,
Evghenie, Valerian 21 ianuarie
Candida din Constantinopol (sec. V) 25 iulie
Canid din Capadocia, cuv. (sec. IV), moarte naturală 10 iunie
Cantid, mc., ucis cu pietre 5 august
Cantidian, mc., ucis cu pietre 5 august
Capitolina din Capadocia, mc. (†304), de neam mare
și bogată, moarte prin sabie 27 octombrie
Capiton din Cherson, mc. (sec. IV), înecat 7 martie
Capiton, mc., moarte prin sabie 24 iulie
Capiton, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Amfil 12 august
Carel, mc. (sec. III) 29 mai
Carion din Agrigente (Sicilia), cuv.,
moarte naturală 24 noiembrie
Carion, mc., i s-a tăiat limba 1 februarie
Carp, ep. Tiatirei, mc. (†251), moarte prin sabie 13 octombrie
Carp, ep. Veriei (Tracia), ap din cei 70
(II Tim. 4, 13), (†66) 4 ianuarie, 26 mai
Carterie din Cezareea Palestinei, mc. (†303-305), mutilat,
a primit mucenicia împreună cu Sf. Domnin 5 noiembrie
Carterie din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Carterie, mc. 15 noiembrie
Casdie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Casdros 29 septembrie
Casdoas, mc. (sec. IV), fiica regelui Sapor al II-lea,
moarte în chinuri 29 septembrie
Casdros din Persia, mc. (sec. IV), a pătimit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Casdie 29 septembrie
Casian Ioan, cuv. (†433), preot și stareț al Mănăstirii
„Sf. Victor” din Marsilia; capul și mâna dreaptă se află
expuse spre închinare în Mănăstirea „Sf. Victor”,
iar trupul este îngropat tot acolo, într-o capelă subterană;
moarte naturală 29 februarie
Casian din Avnejk, cuv. (†1392) 15 iunie
Casian din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XII) 29 februarie, 28 august
Casian din Komel, cuv. 16 mai
163
Dicționar de Nume

Casian din Kubensk, cuv. 10 septembrie


Casian din Uglici, cuv. (†1504), prinț la curtea ultimului
împărat Bizantin, Constantin XI Paleologul 2 octombrie
Casian, cuv. 8 august
Casian din Creta, cuv. 17 august
Casiana, cuv. 7 septembrie
Casina, mc. (361), a pătimit moarte în chinuri
împreună cu Sf. Antonie și Melasip 7 noiembrie
Castin, ep. Bizanțului, cuv., moarte naturală 25 ianuarie
Castor din Alexandria, mc., moarte în chinuri 18 septembrie
Castor, episcop, mc. sf., moarte prin sabie 5 noiembrie
Castor, cuv., moarte naturală 12 august
Castor din Sirmium, mc. (sec. IV), sculptor, închis de viu
într-un sicriu de plumb și aruncat în apă 9 noiembrie
Castor, mc. (†287) 18 decembrie
Castul din Milan, mc. (†287), îngropat de viu 18 decembrie
Castul, mc. 24 decembrie
Catun, mc., unul din cei 9 care au mărturisit în
Perga Pamfiliei împreună cu Sf. Alexandru 1 august
Cecilia din Roma, mc. (†232), fiică de senator,
moarte prin sabie 22 noiembrie
Celestin I, papă al Romei, cuv. (†432),
moarte naturală 8 aprilie
Celestin, mc., i s-au bătut piroane în glezne 25 mai
Censurin, mc., (sec. III), magistrat la Roma 30 ianuarie
Centirion din Candaul, mc., moarte prin foc 4 septembrie
Cezar, ap. din cei 70, moarte naturală
(sec. I) 4 ianuarie, 29 martie, 8 decembrie
Chelsie din Egipt, mc. (†303), fiu de guvernator,
jupuit de viu 8 ianuarie
Chelsie, mc., a primit cununa martirică împreună
cu Sf. Iulian Egipteanul 21 iunie
Chelsie din Milan (Italia), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Nazarie 14 octombrie
Chendeas din Cipru, cuv. 6 octombrie
Chensorin din Roma, mc. (†269), magistrat,
moarte prin sabie 30 ianuarie
Chercan, mc. 20 august
Cherchira, mc. (sec. I), ucisă cu săgeți
împreună cu Iason Sosipatru 28 aprilie
164
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Chesarie, diaconul din Africa (satul Teracini), mc. sf.


(†303-305), a pătimit moarte prin înec
împreună cu Sf. Iulian preotul 7 octombrie
Chesarie, arhiep. din Arles 27 august
Chesarie din Damasc, mc. (sec. VII),
moarte prin sabie 1 noiembrie
Chesarie medicul, fratele Sf. Grigorie Teologul,
binecredincios (†369), moarte naturală 9 martie
Chesarie din Nicomidia, mc. (†303), demnitar al
împăratului Dioclețian, asistând la martiriul
Sf. Gheorghe a crezut în Hristos și a suferit tortură și
moarte prin foc împreună cu Sf. Antonin și alții 20 aprilie
Chetevana, împărăteasa Georgiei, mc. (†1624) 13 septembrie
Chindeas din Axiopolis, mc. 26 aprilie
Chindeas din Durostorum, mc. (†303),
ostaș, moarte prin sabie 20 noiembrie
Chindeu din Perga Pamfiliei, cuv. (†303-305),
agricultor, moarte prin sabie 1 august
Chindeu, ep. Pisidiei, cuv., moarte naturală 20 februarie
Chindeu, mc. 1 august
Chindeu presviterul, mc. (†303), moarte prin foc 11 iulie
Chintian, ep. Seleuciei 15 noiembrie
Chintian, mc. 29 aprilie
Chintilian, mc. 13 aprilie
Chir, patr. Constantinopolului, cuv., moarte naturală 8 ianuarie
Chir, doctor fără de arginți, mc. (†311),
moarte prin sabie 31 ianuarie, 28 iunie
Chir, cuv., moarte naturală 9 iunie
Chira din Siria, cuv. (†450), bogată,
moarte naturală 28 februarie
Chirana din Tesalonic, noua mc. (†1651),
moarte în chinuri 28 februarie
Chiriac Anahoretul din Corint, cuv. (†557), fiu de preot,
moarte naturală 29 septembrie
Chiriac din Atalia, fiul lui Esper, mc. (sec. II),
moarte prin foc 2 mai
Chiriac din Bisericani, cuv. 31 decembrie
Chiriac, patr. Constantinopolului 27 octombrie
Chiriac Dimotul, mc. (sec. III), plugar,
moarte prin sabie 6 septembrie
165
Dicționar de Nume

Chiriac, arhiep. Ierusalimului, mc. (sec. IV),


înjunghiat 28 octombrie
Chiriac ep., mc. sf., a pătimit împreună cu
Sf. Ipolit 30 ianuarie
Chiriac din Karagopol, cuv. 28 august
Chiriac din Perga Pamfiliei, mc. (†303-305),
plugar, moarte prin sabie 1 august
Chiriac pruncul, mc. (sec. II), fiu de ofițer,
i s-a zdrobit capul, a primit moarte martirică
împreună cu Sf. Meletie Stratilat 24 mai
Chiriac, fratele Sf. Orentie, mc. (†303-305),
ostaș, moarte prin sabie 25 iunie
Chiriac din Tazlău, cuv. 31 decembrie
Chiriac, mc. (sec. III), moarte prin sabie 6 septembrie
Chiriac, mc. sf. 28 octombrie
Chiriac, mc. 1 august
Chiria fecioara din Cezareea Palestinei, mc. 6 iunie
Chiriachi, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Domna și Domnina 2 noiembrie
Chiriachi, sora Sf. Fotinia, mc., moarte prin sabie 26 februarie
Chiriachi, mc. (†289), moarte prin sabie 7 iulie
Chiriachi, mc., moarte prin foc 19 mai
Chiric din Apros, cuv., moarte naturală 27 martie
Chiric, pruncul din Licaonia, fiul Iulitei,
mc. (†304), i s-a zdrobit capul 15 iulie
Chiric, mc., moarte prin sabie 1 august
Chiriena din Tars, mc. (†303-305), moarte prin foc,
a pătimit împreună cu Sf. Iuliana 1 noiembrie
Chiril, arhiep. Alexandriei, cuv. (†444), a combătut
novațianismul și nestorianismul,
moarte naturală 18 ianuarie, 9 iunie
Chiril, ap. Slavilor, cuv. (†868), fiu de senator,
moarte naturală 14 februarie, 11 mai
Chiril Alvanov, (sec. XV) 4 mai, 17 iunie
Chiril, ep. Cataniei (sec. I) 21 martie
Chiril fileotul, cuv. (sec. XI), moarte naturală 2 decembrie
Chiril, ep. Gortinei, mc. (sec. IV), a fost aruncat în foc,
dar a fost păzit nevătămat,
apoi i s-a tăiat capul 9 iunie, 14 iunie

166
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Chiril, arhiep. Ierusalimului, cuv. (†386), a combătut


arianismul și a participat la al II-lea Sinod
Ecumenic; fiu de țăran, moarte naturală 18 martie
Chiril, diaconul din Iliopolis, mc. (sec. IV),
a fost spintecat și i s-a scos ficatul 29 martie
Chiril din Kandara, mc. 19 mai
Chiril de la Iezerul-Alb, cuv. (†1427), moarte naturală 9 iunie
Chiril de la Iezerul-Nou, cuv. (†1532) 4 februarie, 7 noiembrie
Chiril din Tesalonic, noul mc. (†1566) 6 iulie
Chiril, tatăl lui Serghie 8 septembrie
Chiril din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Chiril de la muntele Tselma, cuv. (†1367) 8 decembrie
Chiril, ep. Turovului (†1183) 28 aprilie
Chiril, mc. 29 octombrie
Chiril, mc. 5 martie
Chiril, mc. sf. 9 iulie
Chirin din Roma, mc. (†270), moarte prin sabie 6 iulie
Chirin, ep. Romei, mc. sf. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Chirin, mc. (†304) 7 iunie
Chirin, ep. 12 octombrie
Chirione din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Chirmidol din Egipt, noul mc. (†1522), a primit
moarte martirică împreună cu Sf. Gavriil 18 octombrie
Chrisogon, mc., moarte prin sabie 24 noiembrie
Ciprian, vrăjitorul din Antiohia, mc. sf. (†304), după
convertire a devenit episcop, moarte prin sabie 2 octombrie
Ciprian, ep. Cartaginei, mc. sf. (†258), Părinte bisericesc,
a pus bazele ecleziologiei (14) 16 septembrie
Ciprian din Constantinopol, noul mc., moarte prin sabie 5 iulie
Ciprian din Corint, mc. (sec. III), moarte prin sabie 10 martie
Ciprian din Italia, mc., fiu de guvernator,
a fost aruncat într-un vas cu ulei încins 10 martie
Ciprian, primul mitr. al Kievului, ulterior mitr. al
întregii Rusii, bulgar, de origine nobilă, monah
la Mănăstirea Studion din Constantinopol,
cuv. (†1406), moarte naturală 16 septembrie, 27 mai
Ciprian din Nicomidia, mc. (†303), moarte prin foc 17 august
Ciprian din Storojevsk, cuv. 26 august
167
Dicționar de Nume

Ciprian din Suzdal, nebunul pentru Hristos


(sec. III) 2 octombrie
Ciprian din Ustiug, cuv. (†1276), ctitorul și primul
stareț al Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului
în Biserică“, de lângă Ustiug; moaștele Sfântului
se găsesc în mănăstirea sa 29 septembrie
Ciprian din Uvot (†1622) 2 octombrie
Ciprie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Cipril din Cirene, mc., moarte prin sabie 4 iulie
Ciprin, mc., a pătimit împreună cu Sf. Alipie 10 mai
Claudia din Aminsos, mc. (†310), a suferit moarte
prin foc împreună cu alte 7 mucenițe 20 martie
Claudia din Ancyra (Galatia), mc. (†303),
moarte prin înec 18 mai
Claudia Procula, soția lui Pilat din Pont (sec. I) 27 octombrie
Claudian, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Papias 25 octombrie
Claudian, unul din cei 33 mucenici din Meletin 7 noiembrie
Claudian din Pamfilia, mc. (†250),
păzitor de vite, moarte prin sabie 3 februarie
Claudian, cuv. 27 ianuarie
Claudian, mc. 5 aprilie
Claudion, mc. 15 septembrie
Claudiu, ep. de Besançon 6 iunie
Claudiu din Cilicia, mc. (†285), răstignit,
a pătimit împreună cu Sf. Asterie 30 octombrie
Claudiu din Corint , mc. (†251), i s-au tăiat
mâinile și picioarele 31 ianuarie
Claudiu din Nicomidia, mc. (sec. III), moarte prin sabie 3 iunie
Claudiu, tribunul din Roma, mc. (†283), ofițer,
a primit moarte prin înec împreună cu
Sf. Hrisant 19 martie
Claudiu din Roma, mc. (†288), sculptor,
moarte prin înec 18 decembrie
Claudiu din Roma, mc. (†295), moarte prin foc 11 august
Claudiu din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Claudiu din Sirmium, mc. (sec. IV), sculptor, închis de viu
într-un sicriu de plumb și aruncat în râul Sava 9 noiembrie
Claudiu, cuv. 3 februarie
168
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Claudiu, mc. 19 ianuarie


Claudiu, mc. 5 aprilie
Clavdin, cuv., moarte naturală 27 ianuarie
Clement Alvanov, cuv. (sec. XV) 17 iunie, 4 mai
Clement, ep. Ancirei, mc. sf. (†296),
moarte prin sabie 23 ianuarie
Clement, ap. din cei 70, ep. de Sardes
(sec. I) 4 ianuarie, 10 septembrie
Clement Imnograful și Mărturisitorul, cuv.,
moarte naturală 30 aprilie
Clement, ep. Ohridei (Bulgaria), cuv. (sec. X),
moarte naturală 22 noiembrie
Clement, papă al Romei, mc. sf. (†101),
moarte prin înec 24 noiembrie
Clement din Muntele Sagmation, cuv. 26 ianuarie
Clement, mc., moarte prin sabie 23 februarie
Cleonic din Amasia (Pont), mc. (†304), ostaș,
după chinuri în care a fost păzit nevătămat,
a fost răstignit; a fost martirizat împreună cu
Sf. Eutropie și Vasilisc 3 martie
Cleopa, ap. din cei 70, tatăl Sf. Ap. și Ev. Matei și
fratele Sf. Iosif, Ocrotitorul Domnului și al
Fecioarei Maria 4 ianuarie, 30 octombrie
Clet, al III-lea episcop al Romei, urmașul Sf. Lin,
mc. (†89) 26 aprilie
Cleopatra, mc. 1 septembrie
Cleopatra, cuv. (sec. IV) 19 octombrie
Clotilda, regina Francilor 3 iunie
Codrat, ap. din cei 70, mc. (sec. I), arheolog
a propovăduit la Atena și Magnezia,
moarte în chinuri 4 ianuarie, 21 septembrie
Codrat, mc. (†250), a primit moarte prin decapitare
împreună cu Sf. Anecton, Ciprian, Crescent,
Dionisie și Pavel 10 martie
Codrat din Nicomidia, mc. (sec. III), a pătimit
chinuri cumplite și moarte prin decapitare 7 mai
Codrat, mc. (†303), slujitor împărătesc,
moarte prin sabie 21 aprilie
Codrat, mc. sf., a primit moarte prin sabie
împreună cu alți 40 26 martie
169
Dicționar de Nume

Codrat, mc., a primit moarte prin decapitare


împreună cu Sf. Acachie și Stratonic 4 martie
Codros, mc., târât de cai 22 mai
Coint taumaturgul și mărturisitorul din Frigia 2 mai
Coint, mc. 2 iulie
Colomba din Iona, cuv. 9 iunie
Colomban de Luxeuil, cuv. (21) 23 noiembrie
Comasie, monahul din Tiberiopolis, mc.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Comgal din Bangor, cuv. 10 mai
Comod, mc. (sec. III), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Concordia, mama Sf. Ipolit din Roma, mc. (†258),
ucisă în bătăi 10 august
Concordie, mc. (sec. III) 13 august
Conon din Iconia și fiul său Conon, mc. (†257), moarte
în chinuri, moaștele lor se află într-o biserică
de lângă Neapole 6 martie
Conon grădinarul, mc. (†250), moarte în chinuri 5 martie
Conon Isaurul, mc. (sec. II), țăran, a murit
din cauza rănilor 5 martie
Conon din Kantara, mc. 19 mai
Conon din Pentuncla, cuv., moarte naturală 19 februarie
Conon din Roma, mc., moarte prin înec 5 iunie
Constantin cel Mare, împărat, cel întocmai
cu Apostolii (†337) 21 mai
Constantin cel Nou, împărat 3 septembrie
Constantin din Agareni, noul mc. (†1918),
ex-musulmanul 2 iunie
Constantin din Amareea, mc. (†845-847), ofițer,
moarte prin înec 6 martie
Constantin Brâncoveanu cu fiii, mc. (†1714),
voievodul Ţării Românești 16 august
Constantin din Cipru, mc. 1 iulie
Constantin, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 29 iulie
Constantin, unul din cei 7 tineri din Efes, mc. (†250),
ofițer, închis în peșteră 4 august, 22 octombrie
Constantin evreul, cuv. 26 decembrie

170
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Constantin, prințul Georgiei, cuv. și mc., a pătimit chinuri și


moarte prin înec împreună cu Sf. David,
fratele său 2 octombrie
Constantin de Iaroslav, fiul Sf. Teodor,
prinț de Iaroslav (†1299) 19 septembrie
Constantin, prințul de Iaroslav (†1257) 3 iulie
Constantin de Idra (Rodos), noul mc. (†1800) 14 noiembrie
Constantin Ivireanul, mc (†853), de origine nobilă,
bogat, moarte prin decapitare 10 noiembrie
Constantin de Kosinsk, cuv. (sec. XII) 29 iulie
Constantin, prinț de Muron (†1205) 21 mai
Constantin rusul, noul mc. (†1743) 26 decembrie
Coprie din Egipt, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 9 iulie
Coprie din Egipt, cuv. (sec.IV), preot, moarte naturală 9 iulie
Coprie din Palestina, cuv. 24 septembrie
Coprie, cuv.-mc., a pătimit împreună cu
Sf. Pathermuthios 17 decembrie
Coralia, mc. 1 septembrie
Coremon, eparh, moarte prin sabie 15 decembrie
Cornelie din Komel, cuv. (†537) 19 mai
Cornelie din Padan-Oloneț, cuv. 13 septembrie
Cornelie din Palei, cuv. 19 mai
Cornelie din Paleostrov (†1420) 21 august
Cornelie din Pereyaslav, cuv. 22 iulie
Cornelie din Pskov, cuv. 20 februarie
Cornut, ep. Iconiei, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 12 septembrie
Coronat, mc. 14 decembrie
Coronat, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Tirs și Levchie 17 august
Coronat, mc. 13 august
Coronat, mc. 14 decembrie
Corivon, mc. (sec. II) 15 decembrie
Cosma din Albania, noul mc. (†1779), sugrumat 24 august
Cosma din Arabia, mc. (†303), doctor fără de arginți,
moarte prin sabie 17 octombrie
Cosma din Asia Mică, mc. (sec. IV),
doctor fără de arginți 1 noiembrie
Cosma cel Bătrân, mc. 5 decembrie

171
Dicționar de Nume

Cosma, ep. Calcedonului, cuv. (sec. X),


moarte naturală 18 aprilie
Cosma, patr. Constantinopolului 2 ianuarie
Cosma din Georgia, mc. 17 octombrie
Cosma din Iakrom, cuv. 18 februarie
Cosma, ep. Maiumei, cuv. (†787), imnograf 12 octombrie
Cosma din Palestina, cuv. 3 august
Cosma Zografitul, cuv. mc., (†1323),
moarte prin foc 22 septembrie
Cosma din Roma, mc. (†284), doctor fără de arginți,
aruncat în prăpastie 1 iulie
Cosma, mc. 31 octombrie
Crater, mc. (†845) 6 martie
Crescens, ap. din cei 70,
ep. Viennei din Galia 4 ianuarie, 30 iulie
Crescens din Corint, mc. (sec.III), moarte prin sabie 10 martie
Crescens din Mira Lichiei, mc., bogat, moarte prin foc 15 aprilie
Crescens, mc. 15 septembrie
Crescens, mc., moarte prin foc 28 mai
Crescentia, mama Sf. Vit, mc. (†303),
moarte în chinuri 15 iunie, 30 iunie
Crescentian, mc. (†306) 7 iunie
Crisp, ap. din cei 70 4 ianuarie
Cristian, mc., a pătimit împreună cu Sf. Meletie 24 mai
Cristina din Persia, mc. (sec. IV), ucisă în bătăi 13 martie
Cristina din Troas, mc. 18 mai
Cristina din Tyr, mare mc. 24 iulie
Cristina prunca, mc. (†300), fiica unui
comandant de cetate, împunsă cu sulița 24 mai
Cristina, mc. 30 mai
Cristodul Taumaturgul din Patmos, cuv.,
moarte naturală 16 martie
Cristodul din Tesalonic, noul mc. (†1777), sugrumat 28 iulie
Cristodul, cuv. 26 februarie
Cristodul, mc., moarte prin sabie 22 februarie
Cristodul, mc. 4 decembrie
Cristodula fecioara, mc., moarte prin sabie 4 decembrie
Cristofor (Hristodul), mare mc. (†250), moarte prin sabie 9 mai
Cristofor din Nicomidia, mc. (†303), ostaș,
moarte prin foc 20 aprilie
172
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Cristofor Romanul, cuv., a viețuit în


Muntele Sinai Miercuri, în Săptămâna Luminată
Cristofor din Palestina, cuv. 30 august
Cristofor din Roma, mc. 5 iunie
Cristofor de la Sf. Sava, mc., tăiat 14 aprilie
Cristofor din Solvișegodsk, cuv. 25 iulie
Cristofor din Sumela, cuv. 18 august
Cristofor, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Mare Mc. Gheorghe 20 aprilie, 24 aprilie
Cristofor, mc. 9 noiembrie
Cristofor, mc. 22 noiembrie
Cristofor, cuv. mc. (†1818) 16 aprilie
Cristofor, mc. 24 noiembrie
Cristofor, mc. (altul) 24 noiembrie
Cristofor, mc. 23 ianuarie
Cronid din Alexandria, mc. sf. (sec. IV), diacon,
moarte prin înec 13 septembrie
Cronid Comentarisie, mc. (sec. II), bogat,
moarte în chinuri 28 martie
Cronion din Alexandria, mc. (sec. III),
aruncat în groapa cu var 30 octombrie
Cuart, ep. în Berit (Beyrut), ap. din cei 70 4 ianuarie
Cucsa din Pecerska, mc. sf. (sec. XII),
moarte prin sabie 27 august
Cufie din Roma, mc. (†296), moarte prin foc 11 august
Cuprie din Palestina, cuv. (†530),
moarte naturală 24 septembrie
Cuthbert, ep. de Lindisfarn 20 martie

Dadas din Durostorum, mc. (†286), a primit moarte


prin decapitare împreună cu Sf. Quintilian și
Maximian 13 aprilie

173
Dicționar de Nume

Dadas din Persia, mc. (sec. IV), tăiat în bucăți,


a pătimit împreună cu Sf. Casdoas și
Gobdela 29 septembrie
Dadas, mc. 28 aprilie
Dalmat din Constantinopol, cuv. (sec. IV), ostaș,
moarte naturală 3 august
Dalmat din Siberia, cuv. 15 feburarie
Damaris, apostol din cei 70 4 ianuarie, 2 octombrie
Damaschin din Constantinopol, noul mc. (†1681),
moarte prin sabie 13 noiembrie
Damaschin din Gabrova (Bulgaria), noul mc. (†1771),
sugrumat 16 ianuarie
Damaschin, cuv. 11 decembrie
Damian din Arabia, mc. (†303), doctor fără de arginți,
moarte prin sabie 17 octombrie
Damian din Asia, doctor fără de arginți,
moarte naturală 1 noiembrie
Damian din Esphigmenou (Athos), cuv. (†280),
moarte naturală 23 februarie
Damian din Philoteou (Athos), cuv. mc. (†1568),
sugrumat 23 februarie
Damian din Kissavos, noul mc. (1568) 14 februarie
Damian din Palestina, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Damian din Pecerska, cuv. (†1701), preot,
moarte naturală 5 octombrie
Damian din Roma, mc. (†248), doctor fără de arginți,
aruncat în prăpastie 1 iulie
Damian din Siria, cuv. (sec. V), moarte naturală 23 februarie
Damian, arhiep. Ciprului 8 decembrie
Damon, mc. sf. 28 august
Dan, patr. Duminica Sfinţilor Strămoși
Danav, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Mare Mucenic Gheorghe 24 aprilie
Danax, citețul din Iliria, mc. (sec. II),
moarte prin sabie 16 ianuarie
Danax, mc., moarte prin sabie 6 martie
Daniel proorocul 17 decembrie
Daniil din Beoția, cuv. 23 iunie
Daniil din Cujgora, cuv., monah la Mănăstirea
„Sf. Cornelie” din Komel, moarte naturală 21 septembrie
174
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Daniil din Egipt, mc. (†309-310), moarte prin sabie 16 februarie


Daniil Faranitul, cuv. (muntele Sinai) Miercuri, în Săptămâna
Luminată
Daniil, cneazul Moscovei (†1303) 4 martie, 30 august
Daniil, noul mc., musulman de origine 18 noiembrie
Daniil, mc. (sec. IV) din cei 45 de la Nicopole,
senator, moarte prin foc 10 iulie
Daniil din Pereyaslav, cuv. (†1540), moarte naturală 7 aprilie
Daniil preotul din Persia, mc. sf. (†334), 3 luni
a pătimit tortură împreună cu Sf. Verda fecioara,
apoi li s-a tăiat capul 21 februarie
Daniil din Sciția, cuv. (sec V) 7 iunie
Daniil al II-lea, arhiep. Serbiei (†1338), cuv.,
moarte naturală 20 decembrie
Daniil Sihastrul de la Voroneț, cuv. (sec. XV) 18 decembrie
Daniil Stâlpnicul din Mesopotamia, cuv. (†490),
țăran, moarte naturală 11 decembrie
Daniil din Tasios, cuv., moarte naturală 12 septembrie
Daniil din Tiberiopolis, mc., monah,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Daniil, cuv. 16 ianuarie
Daniil mărturisitorul (sec. X) 17 decembrie
Daria, soția Sf. Hrisant, mc. (†283), îngropată de vie 19 martie
Daria din Damasc, mc. (sec.VII), moarte prin sabie 1 noiembrie
Daria Timolina, mc. din Puzo (Rusia), dimpreună cu
mc. Evdokia (Șikova), Daria (Siușinskaia) și
Maria († 1919) 5 august
Daria Siușinskaia, mc. din Puzo (Rusia), dimpreună cu
mc. Evdokia (Șikova), Daria (Timolina) și
Maria († 1919) 5 august
Dasie (Dasius) din Axiopolis, mc. (†304), ostaș,
moarte prin sabie 20 noiembrie
Dasie din Damasc, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Chesarie 1 noiembrie
Dasie din Durostorum, mc. (†303), ostaș,
moarte prin foc 20 noiembrie
Dasie din Nicomidia, mc. (†303), a primit moarte
prin înec împreună cu Sf. Gae și Zotic 21 octombrie
Dasie, mc., moarte prin sabie 18 iulie
Dasie, mc. 1 noiembrie
175
Dicționar de Nume

Dasie, mc. 2 noiembrie


Dasie, mc. 3 noiembrie
Dasie, mc. 19 martie
David proorocul (†1000 î.Hr.), regele Iudeii,
moarte naturală 26-31 decembrie (Duminica de după
Nașterea Domnului)
David din Eubeea, cuv. 1 noiembrie
David din Dwein (Armenia), mc. 23 decembrie
David din Georgia, cuv. 7 mai
David din Georgia, mc. 18 mai
David al III-lea, regele Georgiei 26 ianuarie
David, prințul Georgiei, mc. (†736), a suferit tortură și
moarte prin înec împreună cu Sf. Constantin,
fratele său 2 octombrie
David, ep. țării Galilor 1 martie
David de Iaroslav, cneaz (†1321) 19 septembrie
David din Mitilini, cuv. 1 februarie
David din Palestina, mc. (†636), ucis cu săgeți 12 aprilie
David, nobil rus 25 iunie
David, prințul Sebiei, nepotul Sf. Ștefan –
Întâiul încoronat, a întemeiat Mănăstirea Milehevo,
unde s-a călugărit 24 septembrie
David din Serpukhov, cuv. (†1520), ucenicul
Sf. Pafnutie de Borovsk 18 octombrie
David din Sfânta Ana, noul mc. 26 iunie
David din Tesalonic, cuv. (†548), moarte naturală 26 iunie
David, tâlharul din Palestina, cuv. (sec. VI),
moarte naturală 6 septembrie
Davsas, preotul din Mesopotamia, mc. sf.,
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Eliodor, Mariab și alți 275
Debora dreapta Duminica Sfinţilor Strămoși
Demas, mc. 12 aprilie
Demos din Smirna, noul mc. (†1763) 10 aprilie
Demostene, mc. 10 aprilie
Denahida, fecioara din Persia, mc. (†343),
moarte prin sabie 20 noiembrie
Desideriu, citețul din Italia, mc (†305),
moarte prin sabie 21 aprilie
Dia din Antiohia (Siria), cuv. (†430), făcător de minuni 19 iulie
176
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Dia, mc., ucis în bătăi 3 aprilie


Diadoh din Alexandria, mc. 31 august
Diadoh, ep. de Foticeea 29 martie
Dido din Georgia, cuv. 7 mai
Dido din Georgia, cuv. 20 mai
Didim din Alexandria, mc (†304), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Teodora 5 aprilie
Didim din Cipru, mc. 20 februarie
Didim din Laodiceea, mc., a pătimit moarte în
chinuri împreună cu Sf. Diodor și Diomid 11 septembrie
Didim, mc. 24 mai
Dima, mc., a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Protion 12 aprilie
Dima din Smirna, noul mc. (†1363), moarte prin sabie 10 aprilie
Dimitrian, diaconul din Cipru, mc. sf. (†306),
a pătimit moarte prin foc împreună cu
Sf. Aristocleu preotul 23 iunie
Dimitrian, ep. în Chytri (Cipru) 6 noiembrie
Dimitrian din Schepsia, mc. (sec. I), fiu de senator,
moarte prin înfometare 11 septembrie
Dimitrie cel Nou din Basarabi, cuv. (sec. XII), păzitor de vite,
moarte naturală, cu moaștele în
Catedrala Patriarhală (București) 27 octombrie
Dimitrie din Chio, noul mc. (†1802) 29 ianuarie
Dimitrie din Constantinopol, mc. (sec. VIII),
moarte prin sabie 9 august
Dimitrie din Constantinopol, noul mc. (†1784) 27 ianuarie
Dimitrie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Cornelie 13 septembrie
Dimitrie Donskou, prințul Moscovei 19 mai
Dimitrie din Dabual, mc. (sec. IV) 15 noiembrie
Dimitrie din Philadelphia (Asia Mică), noul mc. (†1657),
moarte prin sabie 2 iunie
Dimitrie, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Mare Mc. Gheorghe 24 aprilie
Dimitrie Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic,
mc. (†303, †306), guvernator, ucis cu sulița 26 octombrie
Dimitrie, fiul lui Ivan cel Groaznic, mc. (†1591),
ucis cu pumnalul 3 iunie, 15 mai
Dimitrie al Megarelor, mc. 16 august
Dimitrie din Mitilini, noul mc. (†1816) 11 august
177
Dicționar de Nume

Dimitrie din Moscova 15 mai


Dimitrie din Pelopones, noul mc. (†1803) 13 aprilie
Dimitrie din Pelopones, noul mc. (†1794) 28 mai
Dimitrie din Priluki, cuv. (†1392) 11 februarie
Dimitrie, mitr. Rostovului, cuv. (†1709),
moarte naturală 28 octombrie, 21 septembrie
Dimitrie din Samaria, , noul mc. (†1808) 17 august
Dimitrie diaconul din Sirmium, mc. (†304), ucis cu sulița,
a fost martirizat împreună cu Sf. Irineu de Sirmium;
moaștele se află în Tesalonic 9 aprilie
Dimitrie din Solun, mc. (†306) 26 octombrie
Dimitrie schevofilaxul, cuv., moarte naturală 25 ianuarie
Dimitrie din Tracia, mc. 15 noiembrie
Dimitrie Tornara, noul mc. (†1564) 19 martie
Dimitrie, mc. (†306) 20 iunie
Dimitrion, mc., ucis cu săgeți 6 mai
Dimoclis, mc. 10 aprilie
Dindor din Campania (Italia), mc., moarte prin sabie 6 iulie
Dioclis din Tebaida, cuv. 19 iulie
Dioclețian, mc. 13 octombrie
Diodor din Afrodisia, mc. (†303-305), ucis cu pietre 3 mai
Diodor din Corint, mc. (†251),
moarte prin foc 31 ianuarie, 5 aprilie
Diodor preotul, mc. sf. (†283), a fost îngropat
împreună cu Sf. Hrisant 19 martie
Diodor din Emesa, mc., răstignit 13 iunie
Diodor de la muntele Sf. Gheorghe, cuv. 27 noiembrie
Diodor din Laodiceea, mc. 11 septembrie
Diodor, mc., a pătimit împreună cu Sf. Papias 25 octombrie
Diodor din Pamfilia, mc. (†250), păzitor de vite,
moarte prin sabie 3 februarie
Diodor din Jiuregorsk, cuv. 20 noiembrie
Diodor, mc., moarte prin foc 12 octombrie
Diodor, mc. 6 iulie
Diodor, mc. 7 noiembrie
Dioghen, mc., ucis cu pietre 5 decembrie
Diomed din Cipru, cuv. (sec. IV),
ucenicul Sf. Triphyllios 28 octombrie
Diomed, mc. (†108), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Iachint 3 iulie
178
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Diomed din Laodiceea, mc., ucis în bătăi 11 septembrie


Diomed, mc., ucis cu săgeți împreună cu
Sf. Lavrentie 28 august
Diomed din Tarsul Ciliciei, doctor fără de arginți (sec. IV),
moarte naturală 16 august
Diomed, mc., spintecat cu sabia 2 septembrie
Diomed, mc. 9 iunie
Dion, mc., moarte prin sabie 8 martie
Dion, mc. 6 iulie
Dionia, mc. 1 septembrie
Dionisia din Egipt, mc. (†250), moarte prin sabie 31 octombrie
Dionisie, patr. Alexandriei, mc. sf. (sec. III) 3 octombrie
Dionisie Areopagitul din Atena, mc. (†96),
dregător, tăiat cu securea 3 octombrie
Dionisie din Atena, mc., a primit cununa mucenicească
împreună cu Sf. Cristina feciora 18 mai
Dionisie din Athos, cuv. (†1370), moarte naturală 25 iunie
Dionisie din Cezareea, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 15 martie
Dionisie I, patr. Constantinopolului (1467-1473, 1488-1490),
cuv., moarte naturală 23 noiembrie
Dionisie, ep. Corintului, mc. sf. 29 noiembrie
Dionisie din Corint, mc., a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Anecton, Codrat și alții 10 martie
Dionisie, unul din cei 7 tineri din Efes, mc., ofițer,
închis într-o peșteră 4 august, 22 octombrie
Dionisie, arhiep. de Eghina, noul mc. (†1624) 24 august,
17 decembrie
Dionisie din Glușița, cuv. (†1437) 1 iunie
Dionisie monahul, noul mc. (†1520), a pătimit împreună cu
Sf. Iacob de la Athos, sugrumat 1 noiembrie
Dionisie Aghioritul, cuv. mc. 2 noiembrie
Dionisie din Pecerska, cuv. (sec. XIV) 3 octombrie
Dionisie, ep. Larisei 28 martie
Dionisie din Lampasc, mc. (†250), ucis cu pietre 18 mai
Dionisie din Nicomidia, mc., a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Luchilian 3 iunie
Dionisie din Olimp, cuv., moarte naturală 24 ianuarie
Dionisie de la Padan-Oloneț, cuv. 13 septembrie
Dionisie din Palestina, mc. (†303) 15 martie
179
Dicționar de Nume

Dionisie, ep. Parisului, mc. sf. (sec. III) (9) 30 octombrie


Dionisie din Radonej, arhim. la lavra Sf. Serghie,
cuv. (†1633) 12 mai
Dionisie, arhiep. de Suzdal (†1384) 26 iunie, 15 octombrie
Dionisie aghioritul de la Sf. Ana, cuv., orator 9 iulie
Dionisie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Teodor
din Perga, împuns cu sulița 19 aprilie
Dionisie, mc. (sec. III), moarte prin sabie 6 septembrie
Dionisie, mc. (sec. III) 3 octombrie
Dionisie, mc. 19 iunie
Dionisie, mc. 15 martie
Dioscor din Schinopolis, mc.,
moarte prin sabie (†303-305) 13 octombrie
Dioscor, mc. 19 aprilie
Dioscorid cel nou din Smirna, mc. 11 mai
Dioscorid, mc., moarte prin foc 28 mai
Dodo, prințul Georgiei (†623) 25 mai
Doliduh, mc. 3 iulie
Dolion, mc. 20 martie
Domentie 5 noiembrie
Dometian, ep. Melitenei, cuv. (†601), bogat,
moarte naturală 10 ianuarie
Dometian din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Dometian, mc. 20 august
Dometian, cuv. mc. 7 august
Dometie Athonitul, cuv. (†1370), moarte naturală 25 iunie
Dometie Taumaturgul de la Mănăstirea Philoteou
(Athos), cuv., moarte naturală 7 august
Dometie din Frigia, mc., moarte prin sabie 23 martie
Dometie persul, mc. (†363), bogat, ucis cu pietre 7 august
Dometie, mc., moarte prin foc 16 octombrie
Dometie, mc., moarte prin sabie 30 octombrie
Dometie, mc., moarte prin sabie 7 decembrie
Dometie purtătorul de semne, cuv. 8 martie
Domna din Nicomidia, mc. (†287),
preoteasă idolească, moarte prin sabie 28 decembrie,
Domna, mc., a pătimit împreună cu Sf.
Chiriachi și Domnina 2 noiembrie
Domna, mc., moarte prin sabie 5 aprilie
180
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Domna, mc. (†303) 3 septembrie


Domna, mc. 3 decembrie
Domnica din Cartagina, cuv. (†474), bogată,
moarte naturală 8 ianuarie
Domnica din Cir, binecredincioasa (†445), bogată,
moarte naturală 1 martie
Domnin din Cezareea Palestinei, mc. (†303-305),
moarte prin foc 5 noiembrie
Domnin din Roma, mc., moarte prin sabie 21 martie
Domnin din Tesalonic, mc. (sec. IV),
moarte în chinuri 1 octombrie
Domnin, mc., a primit moarte prin foc împreună cu
Sf. Terentie, Leontie, Dometie și alții 16 octombrie
Domnin, mc. (sec. II) 5 mai
Domnina din Anazarb, mc. (sec. IV),
moarte în chinuri 12 octombrie
Domnina din Edesa, mc. (†303-305), înecată 4 octombrie
Domnina din Siria, mc. (†445) 1 martie
Domnina, cuv. 5 ianuarie
Domnina, mc., moarte prin sabie 2 noiembrie
Domnina, noua cuv. 1 martie
Domnos din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Donact, citețul din Avlon, mc., moarte prin sabie 16 ianuarie
Donag, ep. Libiei, mc. sf., moarte prin foc 28 iunie
Donat, diaconul din Cibalae, mc. (†304),
moarte prin decapitare 21 august
Donat, ep. Evriei (Epir), cuv. (†387),
moarte naturală 30 aprilie
Donat, ep. Libiei, mc. (†108), moarte prin sabie 4 iulie
Donat din Thmuis, mc. sf. 22 mai
Donat, mc., moarte prin sabie 23 aprilie
Donat, mc., ucis cu săgeți 6 mai
Donat, mc. 4 septembrie
Donat, mc.(†304) 26 martie
Donat, mc. (†362) 18 iulie
Dorimedont din Palestina, mc. (†278),
moarte prin sabie 19 septembrie
Dorimedont din Palestina, mc.,
moarte prin sabie 29 septembrie
181
Dicționar de Nume

Dorimedont, mc. 31 octombrie


Dorotei din Kiliokomos, cuv. (†620) 5 iunie
Dorotei din Gaza, cuv., moarte naturală 13 august
Dorotei din Cașin, cuv. 6 februarie
Dorotei, mc. (†303) 3 septembrie
Dorotei din Megares, mc. 16 august
Dorotei din Nicomidia, mc. (†287),
dregător împărătesc, moarte prin sabie 28 decembrie
Dorotei din Tebaida, cuv. (sec. IV),
moarte naturală 16 septembrie
Dorotei, ep. de Tyr, mc. sf. (sec. IV),
a combătut origenismul 5 iunie
Doroteia din Capadocia, mc. (†288-300),
moarte prin sabie 6 februarie
Dosas, mc. 20 august
Dositei, ucenicul cuv. Dorotei, cuv. (sec. VII),
moarte naturală 18 februarie
Dositei din Gaza, cuv. 13 august
Dositei din Kiev, cuv. (†1776) 25 septembrie
Dositei de la Pecerska, cuv. (†1218),
moarte naturală 28 august
Dositei de la Verkhneostrov, cuv. (1482), ucenicul
Sf. Eufrosin de Pskov, în 1470 a întemeiat Mănăstirea
„Sf. Ap. Petru și Pavel” din Verkhneostrov 8 octombrie
Dovmont, cneaz (†1299) 20 mai
Draconas, mc. 11 noiembrie
Dragutin, cneazul Sebiei (†1316), fiul lui Uroh I,
a contribuit la convertirea bogomililor
din Bosnia 30 octombrie
Drosis din Antiohia, mc. 22 martie
Drosis, fiica împăratului Traian,
binecredincioasă (sec. II), moarte minunată 22 martie
Drosis, mc., a fost aruncată în aur topit 28 iulie
Duca croitorul din Mitilini, noul mc. (†1564),
jupuit de viu 24 aprilie
Duchitie, mc. 7 noiembrie
Dulas din Cilicia, mc., moarte în chinuri cumplite
(sec. IV) 15 iunie
Dulas din Egipt, mc., ucis în bătăi (sec. II) 15 iunie

182
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Dulas, cuv., primul stareț al Mănăstirii Sinai Miercuri în


Săptămâna Luminată
Dulas Proestosul, cuv. (muntele Sinai) Miercuri în
Săptămâna Luminată
Dunale mărturisitorul, cuv. (sec. X),
moarte naturală 17 decembrie
Duxul, mc. 20 octombrie

Easie, mc. 9 decembrie


Ebor (Aborsam) din Persia, mc. 10 noiembrie
Eboreea, mc. 20 octombrie
Ecaterina din Alexandria, mare mc.(†305),
de neam nobil și foarte învățată,
moarte prin decapitare 25 noiembrie
Ecdict din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Edesie din Cezareea, mc.(†310), filosof,
fratele Sf. Amfian, moarte prin înec 2 aprilie
Eferie, ep. Chersonului (sec. IV) 7 martie
Efiv din Roma, mc. (sec. III), ucis în temniță 30 iulie
Efrasie, ep. Ianopolei, cuv., moarte naturală 17 iulie
Efrem Sirul, cuv. (†378), Părinte bisericesc,
imnograf 28 ianuarie
Efrem, patr. Antiohiei, cuv. (†545), general,
moarte naturală 7 martie
Efrem, ep. Chersonului, mc. sf. (sec. IV),
moarte prin sabie 7 martie
Efrem din Cilicia, mc. (†304), moarte prin sabie 5 februarie
Efrem din Nea-Makri, cuv. (†1426) 5 mai
Efrem din Novotorjk, cuv. (†1053), slujitorul Sf. Boris și
Gleb, moarte naturală 28 ianuarie
Efrem din Pecerska (sec. XIII) 7 martie
183
Dicționar de Nume

Efrem din Perekom, cuv. (†1492),


făcător de minuni 16 mai, 26 septembrie
Efrem, ep. Pereyaslavului, monah în Kiev,
cuv. (†1098), moarte naturală 28 ianuarie
Efrem, patr. Serbiei (†1400) 15 iunie
Efrem din Smolensk, cuv. 21 august
Efrem, ep. Tomisului, mc. sf. (†304),
moarte prin decapitare 7 martie
Efrem, ep. Uniei 10 noiembrie
Efrem, cuv., rus de origine 23 martie
Efrem Taumaturgul, cuv., rus de origine 16 mai
Efremie, ep. Milasonului, cuv. 18 ianuarie
Efrosin Bucătarul, cuv., monah, moarte naturală 11 septembrie
Eladie, episcop, mc. sf. (†615), răstignit 27 mai
ftimia din Aminsos, mc. (†310), arsă în cuptor 20 martie
Eftimia din Calcedon, mare mc. (†370),
aruncată la fiare sălbatice 11 iulie, 16 septembrie
Eftimia de la limanul Neoris, cuv.,
moarte naturală 16 mai
Eftimia, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Hristofor și Antim 22 noiembrie
Eftimia, mc., moarte prin sabie 19 noiembrie
Eftimia, mc. 4 ianuarie
Eftimia împărăteasa 15 noiembrie
Eftimian din Cipru, cuv. 14 noiembrie
Eftimiana 12 decembrie
Eftimie cel Mare, cuv. (†477), moarte naturală 20 ianuarie
Eftimie Athonitul, noul mc.(†1814) 22 martie, 1 mai
Eftimie din Carelia, cuv. 18 aprilie
Eftimie, patr. Constantinopolului 5 august
Eftimie din Dochiar (Athos), (†990) (3) 9 noiembrie
Eftimie (Efrem), patr. Ierusalimului 12 mai
Eftimie cel Nou din Iviria, cuv. (†1028),
moarte naturală 13 mai
Eftimie din Korel (†1435) 18 aprilie
Eftimie mărturisitorul, ep. de Madytos 5 mai, 26 decembrie
Eftimie, arhiep. de Novgorod (†1458) 11 martie
Eftimie cel Nou, cuv. (sec. IX) 15 octombrie
Eftimie din Pecerska, cuv. (sec. XIV) 20 ianuarie

184
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Eftimie din Peloponez, noul mc. (†1814),


moarte prin sabie 1 mai
Eftimie, mitr. Sardelor, mc. sf. (sec. IX),
moarte în chinuri 26 decembrie
Eftimie din Sianjemsk, cuv. (†1465) 20 ianuarie, 11 aprilie
Eftimie din Suzdal, cuv. (†1405) 1 aprilie
Eftimie de Sf. Mocius, cuv. 4 februarie
Eftimie Taumaturgul 18 aprilie
Eftimie, patr. de Târnovo (Bulgaria), cuv. 20 ianuarie
Eftimie din Vatopedi, mc. 4 ianuarie
Eftimie, mc. (†303) 3 septembrie
Eladie din Libia, mc. (sec. IV), a pătimit moarte în chinuri
împreună cu Sf. Teofil diaconul 8 ianuarie
Eladie, mc. 18 ianuarie
Eladie, mc. 24 ianuarie
Eladie, mc. 28 mai
Eladie, cuv. 9 noiembrie
Eladie pustnicul (sec. XIII) 21 septembrie
Elapas, mc. 16 iunie
Elasip, nepotul Sf. Neonila, mc. (sec. II), nepot de senator,
a primit moarte prin foc împreună cu
frații săi Mesip și Pevsip 16 ianuarie
Eleazar, dreptul, fiul lui Aaron (sec. XVI î.Hr.),
moarte naturală 2 septembrie
Eleazar din Anzersk, cuv. (†1657) 13 ianuarie
Eleazar, fiul lui Eliud, numit în genealogia lui Iosif
(Mt. 1,15), necunoscut Duminica Sfinţilor Strămoși
Eleazar Macabeul, mc. 1 august
Eleazar, dascălul Macabeilor, mc. 1 august
Eleazar din Oloneț, cuv. (sec. XV) 4 iunie
Eleazar, mc. 1 august
Elefterie cubicularul, mc. (†304), slujbaș împărătesc,
moarte prin sabie 4 august
Elefterie cubicularul, mc. (sec. III), moarte prin sabie 15 decem-
brie
Elefterie, ep. Iliricului, mc. (sec. II), a pătimit chinuri în care
a fost păzit nevătămat și a murit străpuns de sulițe;
odată cu el a fost ucisă prin decapitare și mama sa,
Sf. Antia 15 decembrie

185
Dicționar de Nume

Elefterie din Paris, mc.,


diacon (sec. III) 3 octombrie, 9 octombrie
Elefterie din Persia, mc., moarte prin sabie 13 aprilie
Elefterie, ep. de Tournai (Belgia) 20 februarie
Elefterie de lângă Zirolaf, mc. 21 iulie
Elefterie, mc. (sec. I), moarte prin sabie 3 octombrie
Elefterie, mc., moarte prin foc 8 august
Elena, sora Sf. Averchie, mc. (sec. I), ucisă cu pietre 26 mai
Elena, mama Sf. Constantin cel Mare (†327),
moarte naturală 21 mai
Elena din Deciani 21 mai
Elena mironosița Duminica Sfintelor Mironosițe
Elena, regina Serbiei (†1306) 30 octombrie
Elena din Sinope, noua mc. (sec. XVIII), a pătimit tortură și
moarte prin decapitare, trupul i-a fost aruncat
în mare și a fost găsit în chip minunat de niște
marinari greci; moaștele ei făcătoare de minuni
se află azi la Tesalonic 1 noiembrie
Elena 15 ianuarie
Elenos, ep. Tarsului, cuv., moarte naturală 23 noiembrie
Elesa din Kythira, cuv. mc. 1 august
Eliachim dreptul Duminica Sfinţilor Strămoși
Eliconida din Tesalonic, mc. (†274), moarte prin sabie 28 mai
Eliodor din Psidia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 septembrie
Eliodor, ep. al cetății Bet-Zabdé (Tigru), mc. sf. (†362) 9 aprilie
Eliodor din Pamfilia, mc. (†272),
moarte prin sabie 19 noiembrie
Eliodor, mc. 20 august
Elisabeta, mama Înaintemergătorului Ioan 24 iunie
Elisabeta, dreapta 5 septembrie
Elisabeta din Heracleea, cuv., făcătoare de minuni,
moarte naturală 24 aprilie
Elisabeta, mare ducesă, soția marelui duce Serghei
Alexandrovici, (asasinat la 18 februarie 1905),
fiica ducelui de Darmstadt; a trecut de la
protestantism la ortodoxie, în ciuda opoziției familiei,
și s-a căsătorit cu nobilul rus. După moartea soțului
a fondat la Moscova Mănăstirea „Marta și Maria“,
dedicată operelor de binefacere, unde a viețuit
186
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

ca monahie. În noaptea de 18 iulie 1918,


Sf. Elisabeta și alți membri ai familiei Romanov
au fost arestați de bolșevici și abandonați într-o
galerie minieră care a fost aruncată în aer.
Trupul sfintei a fost păzit nevătămat;
moaștele se găsesc în biserica Mănăstirii
„Sf. Maria Magdalena“ din Ierusalim 24 ianuarie
Elisabeta, prințesa Serbiei 4 octombrie
Elisabeta, mc. (sec. III), moarte prin sabie 22 octombrie
Elisbar, prințul Georgiei, mc. (†1661), a pătimit
împreună cu membrii familiei sale,
Sf. Bidzin și Șavel 18 septembrie
Eliconis, mc. (†244) 28 mai
Elisei Armeanul, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Elisei, proorocul (†840 î.Hr.) 14 iunie
Elisei din Suma, cuv. (†1330) 14 iunie
Eloa, ep. de Noyon 1 decembrie
Elpidie, ep. Chersonului, mc. sf. (sec. IV),
moarte în chinuri 7 martie
Elpidie, senatorul, mc. (sec. IV), moarte prin foc 15 noiembrie
Elpidie, mc. 15 ianuarie
Elpidichia, mc. 1 septembrie
Elpidifor, mc. (†375), moarte prin sabie 3 aprilie
Elpidifor din Persia, mc. (†341-345), slujitor la
curtea regelui Sapor al II-lea, moarte prin sabie 3 aprilie
Elpis, fiica Sofiei din Roma, mc. (†137),
moarte prin sabie 17 septembrie
Emanuel, Domnul nostru Iisus Hristos 25 decembrie
Emanuel, mc. 20 martie
Emanuel, noul mc. (†1772) 15 martie
Emanuel, mc. (†820) 27 martie
Emelia, mama Sf. Vasile cel Mare, binecredincioasă
(sec. IV), moarte naturală 1 (19) ianuarie
Emilian, ep. Cyzicului, cuv. (sec. IX), moarte naturală 8 august
Emilian din Durostorum, mc. (†362), ostaș,
moarte prin foc 18 iulie
Emilian, ep. Trebiei, mc. (†303), moarte prin sabie 18 august
Emilian, mc. 11 decembrie
Emilian, mc. (sec. III) 7 iulie
187
Dicționar de Nume

Enata din Cezareea, mc. 12 noiembrie


Enata din Gaza, mc. (†235-238), moarte prin foc 10 februarie
Enata din Persia, mc. (†346), a primit moarte prin
decapitare împreună cu alte 5 fecioare din partea
propriului preot duhovnic care
s-a lepădat de Hristos 9 iunie
Enen (Nina), mc. (sec. I) 20 ianuarie
Enoi, mc. 20 octombrie
Enoh, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Enos, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Epafras, ap. din cei 70, ucenicul Sf. Ap. Pavel și
păstorul bisericii din Colose 4 ianuarie
Epafrodit, ap. din cei 70, ep. Adrianiei (sec. I) 4 ianuarie,
29 martie, 8 decembrie
Epafrodit din Cipru
Epafrodit, cuv., a viețuit împreună cu Sf. Heliofotos 13 iulie
Epafrodit, mc. 20 august
Epenet, ep. Cartaginei, ap. din cei 70 (sec. I),
ucenicul Sf. Ap. Pavel, cel dintâi convertit
din Asia Mică 30 iulie
Epictet Taumaturgul din Cipru, cuv. 12 octombrie
Epictet preotul, mc. (†290 sau †303), moarte prin sabie 7 iulie
Epictet preotul 8 iulie
Epifanie, patr. Constantinopolului 25 august
Epifanie, mc. (†298) din cei 33 din Meletin 7 noiembrie
Epifanie, ep. Salaminei (Cipru), cuv. (†403),
părinte bisericesc, a combătut arianismul,
apolinarismul și origenismul, moarte naturală 12 mai
Epifanie cel Zăvorât, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Epifanie din Cipru, cuv.
Epifanie (altul) din Cipru, cuv.
Epifanie de la Voroneț, cuv. 31 decembrie
Epifanie, mc.
Epiharia din Roma, mc. (†303), moarte prin sabie 27 septembrie
Epimah din Alexandria, mc. (†250), moarte prin foc,
a pătimit împreună cu Sf. Mc. Alexandru,
Ammonaria fecioara, Mercuria și Dionisia 31 octombrie
Epimah Romanul, mc., moarte prin sabie 31 octombrie

188
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Epimah Romanul, mc., a primit moarte prin


sabie împreună cu Sf. Gordian 9 mai
Epimah, mc., moarte prin sabie 6 iulie
Epipodie din Lyon, mc., a primit moarte prin
foc împreună cu Sf. Alexandru
Epistimia, soția Sf. Galaction din Sinai, mc. (†250),
fiică de dregător împărătesc, moarte prin sabie 5 noiembrie
Epolonie din Antiohia 4 septembrie
Erasm, mc., a pătimit împreună cu Sf. Alfie 10 mai
Erasm din Kiev (Pecerska), cuv. (†1160),
moarte naturală 24 februarie
Erasm din Ohrida, mc., moarte prin sabie 2 iunie
Erasm, cuv., moarte naturală 18 iunie
Erasmia, mc. 1 septembrie
Erast, apostol din cei 70,
ep. în Paneada Galileii (†66) 4 ianuarie, 10 noiembrie
Erat, mc. 1 septembrie
Erculie din Roma, mc. (sec. III), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Erm, ap. din cei 70 4 ianuarie, 31 mai, 5 noiembrie
Ermeu, mc. sf. 4 noiembrie
Ermeu
Ermi din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Ermia din Atena, mc., moarte prin sabie 17 iunie
Ermia din Roma, mc. 30 ianuarie
Ermia din Comani, mc. (sec. II), ostaș,
moarte prin sabie 31 mai
Ermia preotul din Mira Lichiei, mc. (sec. I),
i s-au bătut cuie în cap 4 noiembrie
Ermie otrăvitorul, mc. (sec. II),
vrăjitor, moarte prin sabie 31 mai
Ermie, ap. din cei 70 4 ianuarie, 8 aprilie
Ermil din Singidunum, mc. (†314),
înecat în Dunăre 13 ianuarie
Erminigheld, fiul regelui arian al ostrogoților,
mc. (†585), ucis cu securea, prin martiriul său
a întors la dreapta credință tot neamul său 1 noiembrie
(H)ermion, diaconul din Alexandria, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 4 octombrie
(H)ermion monahul, cuv., moarte naturală 16 august
189
Dicționar de Nume

(H)ermiona fecioara, mc., fiica Sf. Ap. Filip,


proorociță și doctor fără de arginți; după chinuri
în care a fost păzită nevătămată, i s-a tăiat capul;
moaștele se află la Efes 4 septembrie
Ermip din Nicomidia, mc. (†305),
moarte prin sabie 26 iulie
Ermoghen, ep. de Agrigente, cuv.,
moarte naturală 24 noiembrie
Ermoghen Atenianul, mc. (†313), slujbaș împărătesc,
înecat, a pătimit împreună cu Sf. Mina 10 decembrie
Ermoghen, patr. Moscovei 17 februarie
Ermoghen din Nicomidia, mc. (†309),
moarte prin sabie 1 septembrie
Ermoghen Taumaturgul, ep. de Samos, mc. sf.,
a luptat împotriva arienilor și iudaizanților,
moarte prin decapitare; moaștele sale au fost mutate
în Cipru unde s-au săvârșit numeroase minuni 5 octombrie
Ermoghen, mc., moarte în chinuri 24 iulie
Ermoghen, mc. 24 ianuarie
Ermolae, cuv., doctor fără de arginți 26 iulie
Ermolae, preotul din Nicomidia, mc. (†305),
moarte prin sabie 26 iulie
Ermos, mc. 18 august
Eros din Anatolia, fratele Sf. Orentie,
mc. (†303-305), ostaș 25 iunie
Erotiida din Cezareea Capadociei, mc. (†304),
roabă, moarte prin sabie 6 octombrie
Esia din Sicilia, mc., ucenica ep. Tavrometie Pangratie,
moarte prin foc 7 iunie
Esper din Pamfilia, mc. (sec. II), rob, a primit moarte
prin foc împreună cu soția sa Zoe și fiii lor
Chiriac și Teodul 2 mai
Estera dreapta Duminica Sfinților Strămoși
Eterie, ep. Chersonului, cuv. (sec. IV), moarte naturală 7 martie
Eterie, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 18 iunie
Ethelbert, regele Kentului 24 februarie
Etimasie, monahul din Tiberiopolis, mc.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Eubul (Evvul), ap. din cei 70, moarte naturală 4 ianuarie,
28 februarie
190
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Eubul din Batania, mc., moarte prin sabie 3 februarie


Eubul, mc., moarte prin sabie 6 martie
Eucarpion din Nicomidia, mc. 18 martie
Eucher, ep. de Orléans 20 februarie
Eucrat, cuv. mc. 21 octombrie
Eudemon, mc. 20 august
Eudokia împărăteasa 13 august
Eudokia Romana, mc., a căzut în robie la perși,
moarte în chinuri 4 august
Eudokia Samariteanca, cuv. mc. 1 martie
Eudokia, mc. 31 ianuarie
Eudokie din Sevastia Capadociei, mc. (sec. IV),
moarte prin foc 2 noiembrie
Eudokie, mc. 9 martie
Eudoxia, fiica Sf. Atanasia, mc. (†292),
moarte prin sabie 31 ianuarie
Eudoxie din Melitene, mc. 6 septembrie
Eudoxie, mc. (sec. III), ostaș, moarte prin foc 3 noiembrie
Europa din Creta, mc. 23 decembrie
Euterpe, mc. 1 septembrie
Euvuli, mama Sf. Pantelimon, mc. (sec. III),
moarte naturală 30 martie
Evagrie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Teodulia 18 ianuarie
Evagrie, cuv., filosof, prietenul Sf. Sinezie,
moarte naturală 27 iunie
Evanghelos, mc. (sec. III-IV), moarte prin sabie 7 iunie
Evantia, mc., a pătimit împreună cu Sf. Cornelie 13 septembrie
Evantia din Schepsia, mc. (sec. I), soția Sf.
Dimitrie senatorul, moarte prin înfometare 11 septembrie
Evantia, mc., moarte prin sabie 7 iunie
Evantia, cuv., moarte naturală 1 septembrie
Evarest din Galatia, cuv. (sec. IX), monah la
Mănăstirea Studion din Constantinopol,
moarte naturală 26 decembrie
Evarest din Heracleea, unul din cei 10 mc. din
Creta (†250), moarte prin sabie 23 decembrie
Evarest, papă al Romei (†112)
Evcleu din Perga Pamfiliei, mc. (†303~05), plugar,
moarte prin sabie 1 august
Evcrat, mc., moarte prin sabie 21 octombrie
191
Dicționar de Nume

Evdochim din Capadocia, binecredincios (sec. IX),


general, moarte naturală 31 iulie
Evdochia Șikova, mc., din Puzo (Rusia), dimpreună cu
ucenițele ei, Daria, Daria și Maria († 1919) 5 august
Evdochim din Vatopedi, cuv. 5 octombrie
Evelpist din Roma, ucenicul Sf. Iustin Martirul și Filosoful,
mc. (†167), rob, a fost ucis cu securea împreună cu
Sf. Iust, Iustin, Hariton, Harita fecioara, Ierax,
Peon și Valerian 1 iunie
Eventie din Antiohia Siriei, mc. (sec. IV), ostaș,
moarte prin sabie 9 octombrie
Evfrasia din Aminsos, mc. (†310), arsă în cuptor 20 martie
Evfrasia din Ancira, mc. 18 mai
Evfrasia fecioara, cuv. (†410), monahie în Egipt,
făcătoare de minuni 20 martie
Evfrasia din Niceea, mc. 18 mai
Evfrasia din Nicomidia, mc. (†303) 19 ianuarie
Evfrasie, ep. de Ionopolis 17 iulie
Evfrasie, mc. 29 aprilie
Evfrosin bucătarul, cuv. (sec. IX),
moarte naturală 11 septembrie
Evfrosin din Iviria, cuv. 13 mai
Evfrosin de la Iezerul-Albastru, cuv. (†1612) 20 martie
Evfrosin din Pskov, cuv. (†1481) 15 mai
Evfrosin din Tver, cuv. (†1460) 2 martie
Evfrosin, mc., i s-a turnat apă fiartă pe gât 6 martie
Evfrosina din Alexandria, cuv. (†445), bogată,
moarte naturală 29 septembrie
Evfrosina din Egipt, cuv. (†1250),
moarte naturală 25 septembrie
Evfrosina de la Marea Peşteră, cuv. 18 octombrie
Evfrosina din Moscova, cuv. (†1404) 17 mai
Evfrosina din Murom, cuv. (sec. XIII) 25 iunie
Evfrosina din Polotsk, cuv. (†1173) 23 mai
Evfrosina din Suzdal, cuv. (†1250) 25 septembrie
Evfrosina mc. 7 noiembrie
Evghenia (Eugenia) din Roma, mc. (†262),
fiică de guvernator, înjunghiată în temniță 24 decembrie
Evghenia, mc., bătută cu toiege 10 decembrie

192
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Evghenie (Eugen), ep. Chersonului, a pătimit moarte


în chinuri împreună cu Sf. Agatodor și Elpidie 7 martie
Evghenie din Aravachia, mc. (†304), a suferit moarte
în chinuri împreună cu Sf. Evstratie 13 decembrie
Evghenie din Damasc, mc., ucis în chinuri 25 septembrie
Evghenie mărturisitorul (†363), a pătimit chinuri
cumplite împreună cu Sf. Macarie și a murit
în chip minunat în Mauritania 19 februarie
Evghenie din Trebizonda, mc. (†292),
moarte prin sabie 21 ianuarie
Evghenie, mc., astupat în spărtura unui zid 24 noiembrie
Evghenie, mc., moarte prin sabie 21 iulie
Evghenie Zernov, sf. mc., Arhiepiscop de Priamursk și
Blagoveșcensk, și preoții cei dimpreună cu el,
au suferit detenție și torturi în închisorile
comuniste († 1935) 30 octombrie
Evgraf din Alexandria, mc. (†313), slujbaș împărătesc,
moarte prin sabie 10 decembrie
Evilasie senatorul, mc. (†305), a pătimit moarte
prin foc împreună cu Sf. Fausta și Maxim 6 februarie
Evlalia fecioara din Spania, mc. (†295 sau †303),
bogată, moarte în chinuri 22 august
Evlalie ierarhul, cuv., moarte naturală 30 august
Evlampia din Nicomidia, mc. (†303), a fost aruncată
într-o căldare fierbinte împreună cu fratele ei,
Sf. Evlampie, și, rămânând nevătămați, au crezut
în Hristos 200 de bărbați, apoi li s-a tăiat capul 10 octombrie
Evlampie din Nicomidia, mc. (†303),
moarte prin decapitare 10 octombrie
Evlampie, mc., moarte prin sabie 5 martie
Evlampie, mc. (†108), moarte prin sabie 3 iulie
Evloghie, arhiep. Alexandriei, cuv. (†607),
moarte naturală 13 februarie
Evloghie, patr. Antiohiei, cuv., moarte naturală 13 iunie
Evloghie, ep. Edesei, cuv., moarte naturală 25 august
Evloghie din Palestina, mc., moarte prin sabie 5 martie
Evloghie, primitorul de străini, cuv., moarte naturală 27 aprilie
Evmenie, ep. Gortinei (Creta), cuv. (sec. VII), moarte
naturală, făcător de minuni; moaștele sale se găsesc
la Racsos împreună cu ale Sf. Chiril 18 septembrie
193
Dicționar de Nume

Evnic din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei


40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Evnichia, mc., a pătimit împreună cu părinții,
Sf. Terentie și Neonila și cu cei 5 frați ai săi,
și după chinuri cumplite în care au fost păziți
nevătămați, li s-au tăiat capetele 28 octombrie
Evnichian, unul din cei 10 mc. din Creta 23 decembrie
Evnoic mc. 9 martie
Evnoin, mc., ucis cu pietre 20 octombrie
Evod, ep. Antiohiei, ap. din cei 70 (sec. I),
moarte naturală 4 ianuarie, 28 aprilie, 7 septembrie
Evod din Nicomidia, mc. (†309), moarte prin sabie,
fratele Sf. Calista și Ermoghen 1 septembrie
Evor mc., ucis cu pietre împreună cu Sf. Evnoin 20 octombrie
Evplu, diaconul din Catana (Sicilia), mc. (†304),
a pătimit tortură și moarte prin decapitare 11 august
Evplu, mc., înăbușit în piele de bou 30 mai
Evpor, unul din cei 10 mc. din Creta 23 decembrie
Evpraxia din Constantinopol, cuv. (sec. IV sau †413),
de neam împărătesc, moarte naturală 25 iulie
Evprepie din Arabia, doctor fără de arginți,
fratele Sf. Cosma și Damian, mc., a fost răstignit
și apoi decapitat 17 octombrie
Evprepie mărturisitorul 20 septembrie
Evpsihie din Cezareea Capadociei, mc. (†362),
moarte prin sabie 9 aprilie
Evpsihie (altul) din Cezareea Capadociei, mc.,
a pătimit chinuri cumplite și moarte
prin decapitare 7 septembrie
Evpsihie din Palestina, mc. (†303-305), mutilat,
a pătimit împreună cu Sf. Carterie 5 noiembrie
Evpsihie, mc. 15 noiembrie
Evsevie din Alexandria, mc. sf. (sec. III), diacon,
ucenicul Sf. Dionisie, moarte prin sabie 3 octombrie
Evsevie, pustnicul din Asikha (Siria), cuv. (sec. V),
moarte naturală 15 februarie
Evsevie din Concira, mc., moarte prin foc 28 aprilie
Evsevie din Gaza, mc., moarte prin sabie 21 septembrie
Evsevie, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Mare Mucenic Gheorghe 24 aprilie
194
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Evsevie din Fenicia, mc., moarte prin sabie 21 septembrie


Evsevie, mc., a primit moarte prin împreună
cu Sf. Iason-Sosipatru, mc. 29 aprilie
Evsevie preotul, mc. sf. (†303), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Iulian-Cezar 7 octombrie
Evsevie din Roma, mc. (sec. III), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Evsevie, ep. Samosatei, mc. sf. (†379), a combătut
arianismul, a fost lovit la cap de o femeie eretică 22 iunie
Evsevie din Siria, cuv., moarte naturală 23 ianuarie
Evsevie din Tiberiopolis, mc., monah 28 noiembrie
Evsevie, ep. de Verceil 1 august
Evsevie diaconul, mc. sf., moarte prin sabie
împreună cu Sf. Felix preotul 19 octombrie
Evsevie, mc. (†303), senator, tăiat cu securea 20 ianuarie
Evsevie, mc., a primit moarte prin foc
împreună cu Sf. Haralambie 31 mai
Evseviot, mc., moarte prin foc 27 mai
Evsevona Macabeul, Dreptul 1 august
Evschimon, ep. Lampascului, mărturisitor (sec. VIII),
moarte naturală 14 martie
Evsevia din Asia, mc. 7 iunie
Evsevia, mc. 18 ianuarie
Evsignie din Antiohia Siriei, mc., ostaș,
moarte prin sabie 5 august
Evstasia (Eustasia), mc., moarte prin sabie 12 ianuarie
Evstasie (Eustasie) din Luxeuil, cuv. 29 martie
Evstatie (Eustatie), ep. Antiohiei (Siria), cuv.,
a participat la Sinodul I Ecumenic,
a combătut arianismul; moarte naturală 21 februarie
Evstatie din Ancira, mărturisitor (†303-305),
după chinuri în care a fost păzit nevătămat,
s-a mutat în chip minunat la Domnul 28 iulie
Evstatie din Chios (Bitinia), mărturisitor (sec. IX),
moarte naturală 29 martie
Evstatie, patr. Constantinopolului 31 mai
Evstatie din Galatia, mc. (†304), fiu de negustor,
a primit moarte prin sabie împreună cu frații săi,
Tespesie și Anatolie 20 noiembrie
Evstatie din Mtskheta, mc. 29 iulie
195
Dicționar de Nume

Evstatie din Pecerska, (sec. XIII) 21 septembrie


Evstatie de la Probota, cuv. 31 decembrie
Evstatie Placida, mare mc. (†120), general,
moarte prin foc 20 septembrie
Evstatie Romeul, mc., moarte prin sabie 28 septembrie
Evstatie, patr. Serbiei, cuv. (sec. XIII),
moarte naturală 4 ianuarie
Evstatie, patr. Tesalonicului și ep. al Mirelor Lichiei,
cuv. (†1194), moarte naturală 20 septembrie
Evstatie, ep. Trimitundei
Evstatie din Vilnius, mc. (†1347), ofițer, spânzurat 14 aprilie
Evstatie din Vizia, mc. 20 august
Evstatie, mc. sf., moarte prin foc 7 iulie
Evstenie, cuv., a viețuit cu Sf. Heliofotos 13 iulie
Evstohia fecioara, cuv. (†419), fiica Sf. Paula din Roma
și ucenica Fer. Ieronim, stareța unei
mănăstiri din Betleem 28 septembrie
Evstohie preotul din Ancira, mc. sf. (†304),
moarte prin sabie 23 iunie
Evstohie, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Elpidie și Marcel 15 noiembrie
Evstolia din Roma, cuv. (†610), stareța unei mănăstiri
din Constantinopol 9 noiembrie
Evstratie din Aravachia, mc., cârmuitor de cetate,
a fost aruncat în cuptor încins 13 decembrie
Evstratie din Kiev, cuv., moarte naturală 28 martie
Evstratie din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Evstratie din Tars, cuv. (†846), bogat, monah
în muntele Olimpului, moarte naturală 9 ianuarie
Evthalia , mc. fecioara (†257), moarte prin sabie 2 martie
Evtasia, mc., moarte prin sabie 12 ianuarie
Evtihia, mc., a pătimit împreună cu Sf. Ermiona 4 septembrie
Evtihian din Creta, cuv. 17 august
Evtihian din Nicomidia, mc. 17 august
Evtihian, mc. 2 septembrie
Evtihian, mc., ostaș, moarte prin foc 19 august
Evtihie, patr. Constantinopolului, cuv. (sec. VI),
fiu de ostaș, moarte naturală 6 aprilie
Evtihie din Italia, mc. (†305), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Ianuarie 21 aprilie
196
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Evtihie din Nursia, cuv. (†540), moarte naturală 23 august


Evtihie din Palestina, mc. (sec. I), ucenicul
Sf. Ioan Teologul, moarte prin sabie 24 august
Evtihie din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Evtihie, ep. 27 martie
Evtihie, mc. 2 septembrie
Evtihie, mc. 19 decembrie
Evtihie, mc. 20 ianuarie
Evtihie, mc. 28 mai
Evtexios, mc. 24 aprilie
Evtropia, mc. (†250), arsă cu făclii 30 octombrie
Evtropia, mc., moarte prin sabie 25 iunie
Evtropie din Amasia, mc. (†304), răstignit 3 martie
Evtropie, citețul din Constantinopol, mc. (sec. V),
moarte în chinuri 16 iunie
Evtropie din Nisibe, mc. 25 iunie
Evtropie, mc. sf. 30 aprilie
Evviot Mărturisitorul din Bitinia (sec. IV), a pătimit
chinuri cumplite în care a fost păzit nevătămat,
moarte naturală 18 decembrie
Evviot, mc. 27 martie

Fabian, ep. Romei, mc. sf. (†250), moarte prin sabie 5 august
Fainia din Ancira (Galatia), mc. (†303), înecată 18 mai
Falec, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Famen Etiopianul (sec. I), dregător la
curtea reginei Candachia 4 ianuarie
Fantin Taumaturgul din Calabria (Italia),
cuv. (sec. X), moarte naturală 30 august
Fanurie, mare mc. (†1369), moarte în chinuri 27 august
Fares dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Farmutie (Fares) din Eboriac, cuv. 3 aprilie
197
Dicționar de Nume

Farmutie, cuv., moarte naturală 11 aprilie


Farnachie din Anatolia, mc. (†303-305),
fratele Sf. Orentie, ostaș, moarte prin sabie 25 iunie
Faust din Alexandria, mc. sf. (sec. III), diacon,
moarte prin sabie 3 octombrie
Faust din Alexandria, mc. sf. (sec. III), preot,
moarte prin decapitare 6 septembrie
Faust, fiul lui Dalmatie, cuv., moarte naturală 3 august
Faust din Darion, mc. 6 februarie
Faust diaconul, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Ianuarie 21 aprilie
Faust, mc, a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Lucian și Vasile 25 octombrie
Faust, mc. (†303-305), ostaș, a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Mina și Andrei Stratilat 12 iulie
Faust, mc. (sec. III), răstignit și rănit cu săgeți 16 iulie
Faust, mc., târât pe pământ 31 august
Faust, mc. 4 octombrie
Faust, mc. 24 mai
Faust, mc. 3 august
Fausta din Cyzic, mc. (†305), bogată, moarte prin foc 6 februarie
Faustian, mc. 29 aprilie
Favian ep. Romei, cuv., moarte naturală 5 august
Febe diaconița (Rom. 16, 1-2) (sec. I) 3 septembrie
Fedros, mc., opărit cu rășină 29 noiembrie
Felicia (Felicitas) din Cartagina, mc. (†203), a primit
moarte prin sabie împreună cu cei 7 fii ai ei 1 februarie
Felicia, mc. (†164) 25 ianuarie
Felician, mc. (†286), a primit moarte martirică
împreună cu fratele său, Sf. Prim; moaștele lor
se află în biserica Sf. Ștefan din Roma 9 iunie
Felician, mc. 7 iulie
Felix din Atena, mc., a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Isaur 17 iunie
Felix din Carelia (sec. XV) 18 aprilie
Felix din Cartagina, mc. sf. (†303), a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Iulian-Cezar 7 octombrie
Felix din Roma, mc. 30 ianuarie
Felix preotul, mc. sf., moarte prin sabie 30 august

198
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Felix preotul, mc. sf., a primit moarte prin sabie


împreună cu Sf. Eusebiu diaconul 19 octombrie
Felix, ep. 16 aprilie
Felix, mc. 24 mai
Fereol de Vienne, mc. 28 august
Fervin din Tebaida, cuv. 4 aprilie
Fervuta din Persia, mc. (sec. IV), bogată,
tăiată cu fierăstrăul 4 aprilie
Fevronia, fiica împăratului Heraclius, cuv. (sec. VII),
făcătoare de minuni, moarte naturală 28 octombrie
Fevronia din Murom 25 iunie
Fevronia din Nisibe (Siria), mc. (†304), monahie,
tăiată în bucăți 25 iunie
Fil (Filgas) din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Filadelf din Roma, mc. (†251), a fost întins pe un
grătar încins, a pătimit împreună cu
Sf. Alfie și Ciprian 10 mai
Filadelf, mc., spânzurat 2 septembrie
Filadelf, mc. 25 octombrie
Filadelf, mc. 8 februarie
Filagrie, ep. Ciprului, cuv. (sec. I), moarte naturală 9 februarie
Filaret cel Milostiv din Galatia, cuv. (†792),
dregător împărătesc, moarte naturală 1 decembrie
Filaret, mitr. Moscovei șI Kolomnei, cuv. (†1867),
supranumit „noul Hrisostom” 19 noiembrie
Fileas din Thmusis, mc. 4 februarie
Filerot, mc., moarte prin sabie 31 august
Filet senatorul, mc. 27 martie
Fileter din Nicomidia, făcătorul de minuni,
mc. (†288), moarte în chinuri 30 decembrie
Filibert din Jumiéges, cuv. 20 august
Filic, ep., mc. sf. (†304), moarte prin sabie 16 aprilie
Filicos din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Filie, ep. (†320) 15 septembrie
Filimon, ap. din cei 70 (sec. I), și soția sa, Aplia;
este cel căruia i se adresează Sf. Ap. Pavel în
Epistola către Filimon 4 ianuarie, 19 februarie,
22 noiembrie
Filimon, unul din cei 9 mc. din Cyzic (†303-305),
moarte prin sabie 29 aprilie
199
Dicționar de Nume

Filimon, ep. Fortunianei, mc. sf.,


moarte prin sabie 27 septembrie
Filimon, ep. Gazei, cuv., moarte naturală 14 februarie
Filimon din Teba, mc. (sec. IV), a pătimit chinuri și
moarte prin decapitare împreună cu robul său,
Sf. Apolonie 14 decembrie
Filip, ap. din cei 12, mc., răstignit 14 noiembrie, 30 iunie
Filip din Ierusalim, ap. din cei 70, diacon,
moarte naturală 4 ianuarie, 11 octombrie
Filip din Agira, cuv. 12 mai
Filip, tatăl Sf. Eugenia, mc. (†262),
moarte prin sabie 24 decembrie
Filip (Filipos) din Noviodunum, mc. (sec. IV),
cu moaștele la Mănăstirea Cocoș 4 iunie
Filip, fiul Sf. Felicitas, mc. (†203) 1 februarie
Filip, ep. Gazei, mc. sf. 14 februarie
Filip, ep. Heracleei, mc. sf., a pătimit moarte
prin foc împreună cu Sf. Sever preotul și
Herma diaconul 20 august
Filip din Irap, cuv. (†1527) 14 noiembrie
Filip, mitr. Moscovei, mc. sf. (†1569) 9 ianuarie, 3 iulie,
5 octombrie
Filip din Nicomidia, mc. (†303), moarte prin foc 17 august
Filip din Rabang, cuv. (†1457), moarte naturală 15 noiembrie
Filip din Jankovsk, cuv. (†1662) 17 august
Filip, mc. 2 septembrie
Filip, doctor fără de arginți 12 mai
Filipa, mama Sf. Teodor din Perga Pamfiliei,
mc. (sec. II), moarte prin sabie 19 aprilie
Filipia, mc. 21 aprilie
Filipic preotul, cuv., moarte naturală 24 ianuarie
Filit senatorul din Roma, mc. (sec. II),
moarte în chinuri 28 martie
Filius (Filus), ep. Tomisului, mc. sf. (sec. IV), înecat 3 ianuarie
Filoctimon din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Filoftea (Filoteia) din Târnovo (Bulgaria), mc. (sec. III),
fiică de țăran, tăiată cu barda; moaștele se află
în biserica domnească din Curtea de Argeș 7 decembrie

200
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Filogonie, patr. Antiohiei, mărturisitor (†323),


avocat, moarte naturală 20 decembrie
Filolog, ap. din cei 70, ep. în Sinope (sec. I) 4 ianuarie,
5 noiembrie
Filomena, mc., probabil originară din Grecia,
fiică de guvernator. Împăratul Dioclețian a râvnit
să o ia de soție, dar sfânta a mărturisit pe Hristos și
a murit în chinuri cumplite; moaștele sale cele
făcătoare de minuni se află la Mugamo (Italia),
dieceza Nola 10 august
Filon, ep. Carpasiei, cuv., moarte naturală 24 ianuarie
Filon mărturisitorul (sec. IV) 20 mai
Filonid, ep. de Kurion, mc. sf., moarte prin sabie 17 iunie
Filonila din Tars, mc. (sec. I), ucisă cu pietre 11 octombrie
Filorom, mc., a pătimit împreună cu Sf. Fileas 4 februarie
Filosof din Alexandria, mc. 1 mai
Filotei din Alexandria, mc. 12 ianuarie
Filotei din Atena, cuv. mc. (†1598) 19 februarie
Filotei cariotul de la Athos, cuv., moarte naturală,
s-a învrednicit de darul proorociei 5 decembrie
Filotei Athonitul, cuv., moarte naturală 21 octombrie
Filotei din Karyes, cuv. 5 decembrie
Filotei Kokkinos, patr. Constantinopolului
(sec. XIV) 11 octombrie
Filotei din Myrmix, făcătorul de minuni (sec. I),
preot de sat, moarte naturală 15 septembrie
Filotei Nipticul (cel privighetor) de pe
muntele Sinai Miercuri, în Săptămâna Luminată
Filotei, unul din cei 7 mc. din Samosata (†297),
i s-au bătut cuie în cap 29 ianuarie
Filumen, mc. (†274), negustor, a fost bătut, apoi aruncat
într-un cuptor învăpăiat în care a fost păzit nevătămat;
i s-au bătut apoi cuie în cap, în mâini și în picioare,
și a fost obligat să alerge.
În această alergare și-a dat sufletul. 29 noiembrie
Filumen, mc., moarte prin sabie 24 noiembrie
Filumen, Noul Mucenic de la Fântana lui Iacov
(† 1979) 16/29 noiembrie
Finees dreptul, fiu de arhiereu (sec. XVI î.Hr.) 12 martie,
2 septembrie
201
Dicționar de Nume

Finod mc. (sec. III) 29 mai


Firm din Anatolia, mc. (†303-305), ostaș,
fratele Sf. Orentie și Firmin 25 iunie
Firm mc. (†303-305), moarte prin sabie 1 iunie
Firmilian din Cezareea, cuv. (sec. III),
moarte naturală 28 octombrie
Firmin din Anatolia, mc. (†303 – 305), ostaș,
fratele Sf. Orentie și Firm 25 iunie
Fiva diaconița de lângă Corint (sec. I) 3 septembrie
Flavian al II-lea, patr. Antiohiei 20 iulie
Flavian, patr. Constantinopolului, cuv. mc. (†449),
a combătut monofizitismul; a fost condamnat de
Sinodul tâlhăresc de la Efes (449), unde a fost bătut
cu cruzime și a murit puțin după aceea în exil;
la Sinodul Ecumenic de la Calcedon (450)
a fost trecut în rândul sfinților martiri. 16 februarie
Flavian eremitul, cuv., făcător de minuni,
a trăit 60 de ani fără să comunice cu nimeni 16 februarie
Flavie din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Flegon, ap. din cei 70, ep. Traciei (sec. I) 4 ianuarie, 8 aprilie
Flor, ep. în Aminsos, mc. (sec. VII),
grămătic împărătesc, moarte naturală 18 decembrie
Flor, mc. (sec. II), meșter pietrar,
aruncat într-un puț 18 august
Florentie din Nursia (Italia), cuv. (†547),
moarte naturală 23 august
Florentie din Tesalonic, mc. (sec. III),
moarte prin foc 13 octombrie
Florentina (Florentia), mama Sf. Mc. Neofit,
moarte naturală 21 ianuarie
Foca, grădinarul din Sinope (Pont), mc. (†303-305),
moarte prin decapitare 22 septembrie
Foca, ep. în Sinope, mc. sf. (sec. II),
moarte prin foc și sabie 22 septembrie
Foca din Sinope, mc. (†117), ucis într-o varniță 23 iulie
Foca, mc. 18 decembrie
Fortunat preotul, mc. sf., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Felix episcopul 16 aprilie
Fortunat, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 15 iunie
202
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Fortunat, mc. (†304), moarte prin sabie 15 iunie


Fortunian, mc. 27 septembrie
Forvin, cuv., moarte naturală 4 aprilie
Forsterie, cuv., moarte naturală 5 ianuarie
Fotas, fiul Sf. Terentie, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Fotas, cuv., moarte naturală 6 iunie
Fotie din Akapniu, cuv. 9 iulie
Fotie, patr. Constantinopolului 6 februarie
Fotie din Constantinopol, mc. 9 august
Fotie, mitr. Moscovei 2 iulie, 27 mai
Fotie din Nicomidia, mc. (†305),
aruncat într-un cuptor încins 12 august
Fotinia Samarineanca, mc. (†66),
moarte prin sabie 26 februarie
Fotinia de la Jordas, cuv. (sec. XX) 26 februarie
Fotinos zis Victor, fiul Sf. Fotinia, mc. (†66),
general, jupuit de viu 26 februarie
Fotis, sora Sf. Fotinia, mc. (†66), jupuită de vie 26 februarie
Fotos, altă soră a Sf. Fotinia, mc. (†66) 26 februarie
Fotus, fiul Sf. Terentie, mc. 28 octombrie
Fridolin din Sachingen, cuv. 6 martie
Frontasie, mc. (sec. I), moarte prin sabie 4 iunie
Fructuoz, mc. sf. (†259) 2 august
Frumentie, ep. Abisiniei, cuv. (†380),
moarte naturală 30 noiembrie
Fulghentie, ep. de Rusp 1 ianuarie
Furtinian, mc., moarte prin sabie 30 august

Gabriel Arhanghelul 8 noiembrie


Gabriel din Bialystok, mc. (†1690) 20 aprilie
Gabriel din Creta, mc. (†250), moarte prin sabie 23 decembrie

203
Dicționar de Nume

Gabriel din Constantinopol, noul mc. (†1676),


moarte prin sabie 2 februarie
Gabriel din Egipt, noul mc. (†1522) 18 decembrie
Gabriel iviritul din Athos, cuv. (sec. X),
moarte naturală 13 mai
Gabriel din Ierusalim, cuv., moarte naturală 26 ianuarie
Gabriel din Lesnov (Bulgaria), cuv. (sec. X),
bogat, moarte natuarală 15 ianuarie
Gabriel, mc. (†836), moarte prin sabie 22 ianuarie
Gabriel, arhiep. Serbiei, noul mc. (†1659) 13 decembrie
Gabriel din Syatogorsk, cuv. 12 iulie
Gabriel, mc. (†1659) 30 august
Gad, patriarhul Duminica Sfinților Strămoși
Gaian, mc. 7 decembrie
Gaian, mc. 5 mai
Gaian, mc. 23 iunie
Gaian, mc., moarte prin foc 11 august
Gaiani din Armenia, mc. (†302), a pătimit moarte
prin decapitare împreună cu Sf. Ripsimia 30 septembrie
Gaiani, mc., moarte prin foc 27 septembrie
Gaios preotul din Alexandria, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 3 octombrie
Gaios, ap. din cei 70, ep. Efesului 4 ianuarie, 5 noiembrie
Gaios, nepotul Sf. Eustohie, mc. (†304) 23 iunie
Gaios din Nicomidia, mc. (†303), înecat 21 octombrie
Gaios, ep. Romei, mc. sf. (†295), moarte prin foc 11 august
Gaios din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Gaios, mc. 7 decembrie
Gaios, cuv., moarte naturală 31 decembrie
Gaios, mc. 5 mai
Gaios, mc. 4 octombrie
Gaios, mc. 7 decembrie
Gaios, mc. 20 august
Galactia, mc. 18 mai
Galaction de la Iezerul-Alb, cuv. (†1506) 12 ianuarie
Galaction, mc., a primit moarte prin înec
împreună cu Sf. Pompian 22 iunie
Galaction din Sinai, mc. (†250), fiu de
dregător împărătesc, moarte prin sabie 5 noiembrie
204
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Galaction din Vologda, cuv. mc. (†1612), de origine nobilă,


a trăit în vremea lui Ivan cel Groaznic, a fost lovit cu
sabia și i s-a spart capul cu o bârnă în timpul
unei invazii polono-lituaniene 24 septembrie
Galic, mc., aruncat la fiare 3 aprilie
Galini, din Elada, mc. (†304), înecată 16 aprilie
Gall din Suedia, cuv. (†640), făcător de minuni, unul din
cei 12 ucenici ai Sf. Colombal al Galiei 16 octombrie
Gamaliel fariseul, dascălul Sf. Ap. Pavel, s-a convertit
înaintea acestuia, a îngrijit de îngroparea
Sf. Arhidiacon Ștefan 4 ianuarie
Gatian, ep. de Tours 18 decembrie
Gatrax din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Gaudențiu, mc., moarte prin sabie 31 decembrie
Gavinie, preotul din Roma, mc. sf. (†295),
moarte prin sabie 11 august
Gemel din Ancira, mc. (†361), jupuit de viu 10 decembrie
Geminian din Roma, mc., bogat,
moarte prin sabie 17 septembrie
Geneviéve din Paris, cuv. 3 ianuarie
Ghedeon, dreptul 26 septembrie
Ghedeon din Caracallu, noul mc. (†1818) 30 decembrie
Ghelasie comediantul, mc., moarte prin sabie 27 februarie
Ghelasie din Creta, mc. 23 decembrie
Ghelasie din Palestina, cuv., moarte naturală 31 decembrie
Ghelasie de la Râmeț, ep. Transilvaniei (sec. XVI) 30 iunie
Ghelasie, mc., moarte prin sabie 6 iunie
Ghenadie I, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 17 noiembrie
Ghenadie, ep. în Develtos, cuv. (†814),
moarte naturală 22 ianuarie
Ghenadie, arhiep. Novgorodului (†1505) 4 decembrie
Ghenadie din Kantara, mc. 19 mai
Ghenadie din Kostroma (†1565) 23 ianuarie, 19 august
Ghenadie din Vaje, cuv. (†1516) 9 februarie
Ghenadie din Vatopedi (Athos), cuv.,
moarte naturală 17 noiembrie
Gheorghe din Capadocia, mare mc., (†304), comandant
de oști, moarte prin sabie 23 aprilie, 3 noiembrie
Gheorghe aghioritul, cuv., moarte naturală 30 iunie
205
Dicționar de Nume

Gheorghe, ep. Amastridei, cuv. (†802-811),


moarte naturală 21 februarie
Gheorghe, ep. Amastridei, cuv., imnograf 25 octombrie
Gheorghe, ep. în Antiohia Psidiei, mărturisitor (sec. IX),
a combătut iconoclasmul, a murit în exil 19 aprilie
Gheorghe din Atalia, noul mc. 25 iunie
Gheorghe Bizantinul, cuv., a viețuit
pe muntele Sinai Miercuri, în Săptămâna Luminată
Gheorghe de la Cernica, cuv. 3 decembrie
Gheorghe din Chios, noul mc. (†1807) 26 noiembrie
Gheorghe din Cipru, cuv. 26 aprilie
Gheorghe din Cipru, cuv., stareț 11 aprilie
Gheorghe din Cipru, mare mc. (†1752) 23 aprilie
Gheorghe, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 18 august
Gheorghe Taumaturgul din Constantinopol 11 martie
Gheorghe din Creta, noul mc. (†1867) 7 februarie
Gheorghe din Creta, noul mc. (†1824) 28 octombrie
Gheorghe, ep. în Develtos, mc. sf. (†836),
moarte prin sabie 22 ianuarie
Gheorghe din Efes, noul mc. (†1801),
moarte prin sabie 5 aprilie
Gheorghe din Egipt, mc. (sec. IV) 5 iunie
Gheorghe Faranitul, a viețuit pe
muntele Sinai Miercuri, în Săptămâna Luminată
Gheorghe din Philadelphia, noul mc. (†1794) 2 octombrie
Gheorghe georgianul, noul mc. 2 ianuarie
Gheorghe din Gadim, cuv. (muntele Sinai) Miercuri, în Săptă-
mâna Luminată
Gheorghe Hozevitul, cuv. (sec. VII), moarte naturală 8 ianuarie
Gheorghe, fratele Sf. Ioan Scărarul, cuv. Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Gheorghe din Ioanina, noul mc. (†1838) 17 ianuarie
Gheorghe din Ivir, cuv. (sec. XI), moarte naturală 13 mai
Gheorghe din Lemnos, mc. (sec. VII),
moarte în chinuri 24 august
Gheorghe din Magnezia, noul mc. (†1796)
Gheorghe din Maleps, cuv., moarte naturală 4 aprilie
Gheorghe ep. Mitilinei, cuv. (sec. IX),
moarte naturală 7 aprilie
206
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Gheorghe din Mitilini, cuv. 1 februarie


Gheorghe, croitorul din Mitilini, noul mc. (†1693) 14 februarie
Gheorghe din Neapolis, noul mc. (†1797) 3 noiembrie
Gheorghe, ep. Nicomidiei, cuv., imnograf 29 decembrie
Gheorghe cel Nou din Kratona (Macedonia),
mc. (†1515), argintar, moarte prin foc 11 februarie
Gheorghe cel Nou, cuv., moarte naturală 23 martie
Gheorghe din Ptolemais, mc., tăiat în bucăți 23 aprilie
Gheorghe din Rapsanea, noul mc. (†1818) 5 martie
Gheorghe din Samothracki, noul mc. (†1835) 8 mai
Gheorghe din Samothracki, noul mc. (†1835) 8 mai
Gheorghe Sinaitul, cuv. 11 martie
Gheorghe cel Mare din Sofia (Bulgaria),
noul mc. (†1514), moarte prin foc 26 martie
Gheorghe Stâlpnicul, noul cuv. 27 aprilie
Gheorghe din Șengurska, cuv. (sec. XV) 26 aprilie
Gheorghe Taumaturgul 31 decembrie
Gheorghe, prințul de Vladimir (†1238) 4 februarie
Gheorghe, noul mc. (†1800) 21 martie
Gherasim din Boldina, cuv. (†1554) 1 mai
Gherasim din Bizanț, cuv. (†1739), monah 7 aprilie
Gherasim din Carpenision, noul cuv. mc. (†1812) 3 iulie
Gherasim din Kefallonia, cuv. 20 octombrie, 16 august
Gherasim din Kantara, mc. 19 mai
Gherasim de la Iordan, cuv. (†475), moarte naturală 4 martie
Gherasim, ep. de Perm (†1442) 29 ianuarie, 24 ianuarie
Gherasim din Survia, cuv. (†1740) 15 septembrie
Gherasim din Vologda, cuv. (†1174) 4 martie
Gherman din Alaska, cuv. 13 decembrie
Gherman ep. de Auxerre 31 iulie
Gherman din Cezareea, mc. (†304), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Antonie 12 noiembrie
Gherman, patr. Constantinopolului, cuv. (†740),
a combătut monotelismul și iconoclasmul 12 mai
Gherman din Dobrogea, cuv. (†după 405), prieten al
Sf. Ioan Casian, a fost hirotonit preot de
Sf. Ioan Gură de Aur 29 februarie
Gherman, cuv. (sec. IX), ctitorul
Mănăstirii Eikossiphinissa din Macedonia,
moarte naturală 22 noiembrie
207
Dicționar de Nume

Gherman din Kantara, mc. 19 mai


Gherman, arhiep. Kazanului, cuv. (†1568) 23 iunie,
6 noiembrie
Gherman, ep. Parisului 28 mai
Gherman din Soloveț, cuv. (†1479) 30 iulie
Gherman din Valaam, cuv. (†1353) 28 iunie, 11 septembrie
Gherman, ep. Novgorodului (†1096) 10 februarie, 4 octombrie
Gherman, mc. 20 octombrie
Gherman, mc. 7 iulie
Ghermes, mc. (†304) 20 august
Gherminian, mc. 17 septembrie
Ghermoghen, patr. Rusiei 17 februarie
Ghermoghen, mc. (†308) 1 septembrie
Gherontie din Kiev, cuv. 1 aprilie
Gherontie din Pecerska, cuv. (sec. XIV) 28 august
Gherontie de la Mănăstirea „Sf. Ana”, cuv. 28 iulie
Gherontie mc., moarte prin sabie 1 aprilie
Ghervasie, mc. (sec. I), a pătimit chinuri și moarte
prin decapitare împreună cu fratele său,
Sf. Protasie 14 octombrie
Ghigantie, mc., unul din cei 33 din Meletin 7 noiembrie
Ghimnasie, mc. 27 septembrie
Ghicsin, mc. (sec. III) 29 mai
Glafira din Italia, mc. (sec. I), ucisă în bătăi 14 octombrie
Glafira, mc. (†388), a pătimit împreună cu
Sf. Vasile din Amaseea 26 aprilie
Gleb, fratele lui Boris, mc. (†1015), cneaz 2 mai, 24 iulie
Gleb Andreevici, prinț de Vladimir (†1175) 20 iunie
Glicheria, mc. (sec. III), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Alexandru 22 octombrie
Glicheria din Roma, mc. (†141), fiică de guvernator,
moarte în chinuri 13 mai
Glicheria din Novgorod, (sec. XVI) 13 mai
Glicherie, mc. (sec. IV), plugar din Capadocia,
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Mare Mc. Gheorghe 23 aprilie
Glicherie din Nicomidia, mc. sf. (†287), preot,
moarte prin foc 28 decembrie
Glicherie, mc. sf. 30 septembrie
Glicon, mc. 26 octombrie
208
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Gobdela din Persia, mc. (sec. IV), tăiat în bucăți 29 septembrie


Gobdelia, mc. 29 septembrie
Gobron din Georgia, mc. 17 noiembrie
Golinduh, mc. sf. (†108), preot, a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Iachint 3 iulie
Golinduhia, supranumită Maria, din Persia, mc. (†591) 13 iulie
Gorazd, ep. în Praga, noul mc. sf. (†1942), fost preot catolic,
a trecut la ortodoxie împreună cu 100 000 de
catolici cehi; doi ani mai târziu a fost sfințit episcop
al Moraviei și Sileziei. Contribuie substanțial la
restaurarea ortodoxiei în Cehoslovacia, pe 25 iunie 1942
este arestat de naziști împreună cu alți preoți ortodocși,
este torturat și împușcat; după această dată bisericile
au fost închise și preoții trimiși în lagărele
de concentrare din Germania 4 septembrie
Gorazd, arhiep. Bulgariei (sec. IX) 27 iulie
Gordian Paflagonul, mc. (sec. IV), aruncat la
fiare sălbatice 13 septembrie
Gordian din Tomis, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Gordian din Tomis, mc., moarte prin foc 13 septembrie
Gordian, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Epimah 9 mai
Gordie din Cezareea Capadociei, mc. (†314),
ofițer, moarte prin sabie 3 ianuarie
Gorghie din Alexandria, mc. 5 iunie
Gorgonia, sora Sf. Grigorie Teologul,
binecredincioasă (sec. IV), moarte naturală 23 februarie
Gorgonie din Nicomidia, mc. (†287), dregător
împărătesc, înecat 28 decembrie
Gorgonie din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Gorgonie, mc. 9 martie
Gorgonie, mc. 30 septembrie
Grat, mc. 5 decembrie
Graus, mc. 15 iunie
Grichentie, ep. Etiopiei, cuv. (†552),
moarte naturală 19 decembrie
Grigorie, ep. de Agrigente (Sicilia), cuv. (sec. VIII),
bogat, moarte naturală 23 noiembrie
Grigorie din Akritas, cuv. 5 ianuarie
209
Dicționar de Nume

Grigorie din Akrag (†710) 23 noiembrie


Grigorie, patr. Alexandriei, cuv. mc. (sec. IX),
a combătut iconoclasmul, a suferit bătăi
și a fost exilat 5 noiembrie
Grigorie Luminătorul, ep. Armeniei Mari,
mărturisitor (†332), de neam regesc,
moarte naturală 30 septembrie
Grigorie, ep. de Assos, cuv. (†1150), moarte naturală 4 martie
Grigorie Isihastul din Athos, cuv.,
moarte naturală 7 decembrie
Grigorie din Athos, cuv. (†1308), moarte naturală 6 aprilie
Grigorie din Avnejk, cuv. (†1392) 15 iunie
Grigorie din Beoția, cuv. 23 iunie
Grigorie din Bizanț, cuv. 6 aprilie
Grigorie, ep. Ciprului, cuv., moarte naturală 4 martie
Grigorie, ep. Constanției 4 martie
Grigorie de Nazianz – Teologul, arhiep.
Constantinopolului, cuv. (†389), Părinte bisericesc,
poet, moarte naturală 25 ianuarie,
30 ianuarie, 19 ianuarie
Grigorie al V-lea, patr. Constantinopolului,
noul mc. sf. (†1821) 10 aprilie
Grigorie Decapolitul din Irinopolis, cuv. (†817),
moarte naturală, cu moaștele la
Mănăstirea Bistrița-Vâlcea 20 noiembrie
Grigorie Domesticul din Athos, cuv.,
moarte naturală 1 octombrie
Grigorie de Khandeta (Georgia), cuv. (†861),
moarte naturală 5 octombrie
Grigorie din Kiev, cuv. (†1094) 8 ianuarie
Grigorie din Kiev, cuv. (†1115), iconar 8 august
Grigorie din Kiev, cuv. (sec. XIV),
făcător de minuni 8 august, 28 august
Grigorie din Legataria, mc. (†766),
ostaș, mort în exil 28 noiembrie
Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei,
cuv. (†270), moarte naturală 17 noiembrie
Grigorie, mitr. Niceei, cuv., a combătut
iconoclasmul 10 octombrie
210
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Grigorie, sihastrul din Nicomidia,


cuv. (†1240), moarte naturală 2 aprilie
Grigorie, ep. Nisei, cuv. (†396), Părinte bisericesc,
fratele Sf. Vasile cel Mare 10 ianuarie
Grigorie, ep. Ohridei 8 ianuarie
Grigorie din Omirit (†552) 19 decembrie
Grigorie Palama, mitr. Tesalonicului, cuv. (†1360),
Părinte Bisericesc, a impus isihasmul și
dogma despre energiile necreate 14 noiembrie
Grigorie din Pelișema, cuv. (†1441 sau †1451),
ucenicul Sf. Dionisie din Glușița 30 septembrie
Grigorie, ep. de Panedos, mărturisitor 19 iulie
Grigorie de la Piatra de Aur, cuv.,
moarte naturală 24 noiembrie
Grigorie Dialogul, papă al Romei, cuv. (†604),
moarte naturală 12 martie
Grigorie Sinaitul, cuv. (†1310), moarte naturală 6 aprilie
Grigorie din Vologda, cuv. (sec. XV),
stareț, moarte naturală 30 septembrie
Grigorie, cuv. 16 ianuarie
Grigorie 7 noiembrie
Gudelia din Persia, mc. (sec. IV), jupuită de vie 29 septembrie
Guenol din Bretania, cuv. 3 martie
Guimblas din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Gurie Macabeul, mc. 1 august
Gurie din Edesa, mc. (†303-305), moarte prin
sabie 15 noiembrie
Gurie, arhiep. Kazanului, cuv. (†1564),
moarte naturală 4 octombrie
Gustazat, mc. 17 aprilie
Guy din Lucania, mc. 15 iunie
H
Habacuc (Avacum), proorocul 2 decembrie
Habacuc din Sebia, noul mc. 17 decembrie
Had, ep. de Lichfield 2 martie
Haghias Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Haido, mc. 1 septembrie
Haleb, dreptul Duminca Sfinților Strămoși
Haralambie din Magnezia, mc. (†202),
i s-au tăiat picioarele 28 ianuarie
211
Dicționar de Nume

Haralambie, mc., moarte prin foc 31 mai


Haralambie, mc., moarte prin sabie 17 septembrie
Haralambie, mc. sf. 10 februarie
Haretis Duminica Sfinților Strămoși
Hariesa din Elada, mc. (†304), înecată 16 aprilie
Haricleea, mc. 1 septembrie
Harimon, mc. 4 octombrieHaris, mc.,
a pătimit împreună cu Sf. Leonida 16 aprilie
Haris, mc. 28 ianuarie
Haris, mc. 1 martie
Harisim din Seleucia, mc. (sec. III), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Antuza 22 august
Harita, fecioara din Roma, mc. (†167), ucisă cu securea 1 iunie
Haritina, mc. (sec. II), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Ermiona 4 septembrie
Haritina din Novgorod, cuv. (†1281), prințesă de Litovsk,
devine stareța Mănăstirii Sf. Petru și
Pavel din Novgorod 5 octombrie
Haritina, mc. (†304), servitoare, moarte în chinuri 5 octombrie
Harito, mc., ucenicul Sf. Iustin Martirul și Filosoful 1 iunie
Hariton Mărturisitorul din Palestina, cuv. (†274),
moarte naturală 28 septembrie
Hariton din Roma, mc (†167), ucis cu securea 1 iunie
Hariton din Sianjemsk, cuv. (†1509), stareț al mănăstirii
din Sianjemsk, ucenic al
Sf. Eftimie din Sianjemsk 28 septembrie, 11 aprilie
Hariton monahul din Tiberiopolis, mc.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Hariton, mc. 3 septembrie
Hariton, mc. 9 septembrie
Havel, prințul Georgiei, mc. (†1661),
moarte în chinuri 18 septembrie
Hegathrax Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Heli(Ili) din Tomis, mc. (sec. IV),
moarte prin decapitare 13 septembrie
Herais din Alexandria, mc. 7 iunie
Herais din Egipt, mc. 23 septembrie
Herakles, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Alexandru 22 octombrie
Heremon din Sciția, cuv. 16 august
212
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Heremon cuv. 26 noiembrie


Hermes din Bononia, mc., moarte prin decapitare 31 decembrie
Hilda din Whitley, cuv. 17 noiembrie
Hionia din Egipt, mc. (†308), moarte prin sabie 16 iulie
Hionia din Tesalonic, mc. (†304), moarte prin foc 16 aprilie
Hira, mc., moarte prin sabie 26 septembrie
Hist, mc. 10 august
Hormizd persul 5 septembrie
Horsiez din Tebaida, cuv. 15 iunie
Hotazat din Persia, mc., moarte prin sabie 17 aprilie
Hrisaf, mc., a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Valerie 25 octombrie
Hrisant din Alexandria, mc. (†283), îngropat de viu 19 martie
Hrisant, mc., a pătimit împreună cu Sf. Eufimia 4 ianuarie
Hrisant, mc. 20 august
Hrisantia, mc. 25 octombrie
Hrisi, fecioara din Roma, mc. (†269),
moarte prin sabie 30 ianuarie
Hrisi, noua mc. (†1795), tăiată în bucăți 13 octombrie
Hrisogon din Roma, mc. (†304), dascălul Sf. Anastasia,
moarte prin sabie 22 decembrie
Hrisogon, cuv. mc., moarte prin sabie 24 noiembrie
Hrisogon, mc. 23 decembrie
Hristea grădinarul, mc. (†1748), moarte prin sabie 12 februarie
Hristea din Preveza, noul mc. (†1668) 5 august
Hromatie, tatăl Sf. Tiburtie
Hronid, mc., a pătimit împreună cu Sf. Filet 27 martie
Hudion din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Husik, ep. Armeniei 30 septembrie
Hulda proorocița 10 aprilie

213
Dicționar de Nume

Ia cea Bătrână din Persia, mc. (sec. IV),


moarte prin sabie 11 septembrie
Ia, mc., moarte prin sabie 10 septembrie
Ia Wen din Pekin, mc. sf. 11 iulie
Iachie, mc. 17 decembrie
Iachie, cuv. mărturisitor 30 mai
Iachint din Amastrida, mc. (sec. IV),
împuns cu trestie 18 iulie
Iachint din Cezareea, mc. (†108), slujbaș împărătesc,
moarte prin înfometare 3 iulie
Iachint din Egipt, mc. (†262), rob, a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Eugenia 29 aprilie
Iachistolos, mc. 17 decembrie
Iacob cel Mic, fratele Domnului, fiul lui Alfeu și
al Mariei, sora Maicii Domnului, apostol din cei 12,
mc. (†62), ucis cu pietre 9 octombrie, 23 octombrie
Iacob, fiul lui Zevedeu, apostol din cei 12 (†42),
moarte prin sabie 30 aprilie
Iacob, mc. sf. (†380), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Achepsima, preotul din Persia 10 aprilie
Iacob Netsetov din Alaska 26 iulie
Iacob Anahoretul din Cyr, cuv. (†457),
moarte naturală 26 noiembrie
Iacob ascetul, cuv. 28 ianuarie
Iacob Athonitul, noul mc. 1 noiembrie
Iacob al Borovițchiei, cuv. (†1540),
moarte naturală 23 octombrie
Iacob din Constantinopol, mc. 9 august
Iacob diaconul, noul mc. (†1520), sugrumat 1 noiembrie
Iacob, mc. sf., a pătimit împreună cu Sf. Iperchie 29 ianuarie
Iacob din Jeliezny-Borok, cuv. 11 aprilie, 5 mai
Iacob dreptul, fiul lui Mathan Duminica Sfinților Strămoși
Iacob al Megarelor, mc. 16 august
Iacob din Meniuga 24 iunie
Iacob din Nimuza (Siria), cuv., moarte naturală 27 februarie
Iacob, ep. de Nisibi (Mesopotamia),
cuv. (†358), făcător de minuni, a participat la
Sinodul I Ecumenic, a combătut arianismul 31 octombrie
Iacob cel Nou, cuv. mc. (†1520), sugrumat 2 noiembrie

214
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Iacob diaconul din Numidia, mc. sf. (†250),


a primit moarte prin decapitare
împreună cu Sf. Marian 6 mai
Iacob din Omutcea, cuv. 22 octombrie
Iacob patriarhul Duminica Sfinților Strămoși
Iacob persul, mc. (†421), slujitor împărătesc,
mutilat 27 noiembrie
Iacob, arhiep. Rostovului 27 noiembrie
Iacob sirianul, cuv. 6 februarie
Iacob Zelotul, mc. sf., preot 1 noiembrie
Iacob Mărturisitorul, cuv. (sec. VIII), episcop,
moarte naturală 21 martie
Iacob, cuv., moarte naturală 13 iunie
Iacob, cuv. 21 octombrie
Iacob, cuv. 13 ianuarie
Iafet dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Iahel dreapta Duminica Sfinților Strămoși
Iamblic, unul din cei 7 tineri din Efes,
mc. (†250), ofițer 4 august, 22 octombrie
Ianache Văcărescu, noul mc. (†1714),
sfetnicul Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu 16 august
Ianuarie, ep. de Benevent, mc. sf. (sec. IV),
moarte prin decapitare 21 aprilie, 19 septembrie
Ianuarie preotul, mc. sf. (†304), a suferit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Felix 16 aprilie
Ianuarie, mc., moarte prin sabie 30 august
Ianuarie, mc. 29 aprilie
Iared dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Iaropolc Iziaslavici, cneaz (sec. XI) 21 noiembrie
Iasim, făcătorul de minuni, cuv., moarte naturală 4 februarie
Iason, fiul lui Claudiu tribunul, mc. (†233),
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Hrisant 19 martie
Iason, ep. Damascului, cuv., moarte naturală 12 octombrie
Iason, ap. din cei 70, ucenicul Sf. Ap. Pavel,
moarte naturală 28 aprilie, 4 ianuarie
Iegudiil (Sfântul Arhanghel) 26 martie
Iehonia regele Duminica Sfinților Strămoși
Ieraz, fiul Sf. Terentie, mc. (†304-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
215
Dicționar de Nume

Ierax din Roma, mc. (†167), ucis cu securea 1 iunie


Ieremia, marele prooroc 1 mai
Ieremia din Egipt, mc. (†309-310), moarte prin sabie 16 februarie
Ieremia din Kantara, cuv. 19 mai
Ieremia din Pecerska, cuv. (†1070), moarte naturală 5 octombrie
Ieremia, cuv. mc. 14 ianuarie
Ieria din Siria (†320) 6 aprilie
Ierie, cuv., moarte naturală 3 iunie
Ieron din Tiana Capadociei, mc. (†303-305),
plugar, moarte prin sabie 7 noiembrie
Ieron, mc. 7 noiembrie
Ieronim fericitul, din Roma, cuv. (†420),
scriitor bisericesc 15 iunie
Ieronim de la Pecerska (sec. VIII) 21 septembrie
Ierotei, ep. Atenei, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 4 octombrie
Ierotei Iviritul, cuv. (sec. XVIII), moarte naturală 13 septembrie
Ierotei monahul din Tiberiopolis, mc.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Ierusalima, mc., moarte prin sabie 26 iulie
Iesei dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Iesei, ep. de Tsilkansk 2 decembrie
Iezechiel proorocul (sec. VI î.Hr.), fiu de preot,
moarte naturală 21 iulie
Ifigenia, mc. 16 noiembrie
Igatrax, mc. 26 martie
Ignatie Teoforul, arhiep. Antiohiei,
mc. sf. (†107) 20 decembrie, 29 ianuarie
Ignatie Athonitul, noul cuv. mc. (†1814) 1 mai, 8 octombrie
Ignatie Briancianinov, ep. Stavropolului,
cuv.(sec. XIX) 30 august
Ignatie, patr. Constantinopolului, cuv. (†878),
fiu de împărat, moaștele sale se odihnesc în
biserica Sf. Mihail de lângă Bosfor, în apropierea
Constantinopolului, moarte naturală 23 octombrie
Ignatie din Lomsk, cuv. (†1591) 28 decembrie
Ignatie Kris, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Ignatie Agallianos, mitr. Mithymnei (†1578) 14 octombrie
Ignatie, ep. de Rostov (†1288) 28 mai
Ignatie de la Pecerska (†1438) 28 august
216
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ignatie Stironitul, mc., moarte prin sabie 26 iulie


Ignatie din Vologda, făcător de minuni 19 mai
Ignatie, cuv., starețul mănăstirii de la
Valea-Adâncă 27 septembrie
Ignatie, cuv. 7 decembrie
Ignatie Mărturisitorul 28 mai
Igor, cneazul Cernicovului și Kievului (†1147) 5 iunie
Iisus Navi, dreptul 1 septembrie, Duminica
Sfinților Strămoși
Ilaria, soția tribunului Claudiu, mc. (†283),
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Hrisant 19 martie
Ilarie din Arles 5 mai
Ilarie din Galatia, mc. (sec. II), moarte prin sabie 12 iulie
Ilarie, ep. de Poitiérs 13 ianuarie
Ilarie Taumaturgul, cuv. 4 mai
Ilarie, mc, ucis cu pietre 14 iulie
Ilarie, mc. 12 aprilie
Ilarie, mc. 16 decembrie
Ilarion cel Mare din Palestina, cuv. (†372),
moarte naturală 21 octombrie
Ilarion din Creta, noul mc. (†1804),
moarte prin sabie 20 septembrie
Ilarion Mărturisitorul, starețul Dalmatului,
cuv. (†845), moarte naturală 6 iunie
Ilarion din Gdov, cuv. (†1476) 28 martie
Ilarion din Iviria, cuv. 19 noiembrie
Ilarion, mitr. Kievului, cuv. (†1067), monah 21 octombrie
Ilarion, ep. Moglenei, cuv. (†1164), moarte naturală,
moaștele sale se odihnesc în biserica Sfinții 40
de mucenici din Târnovo (Bulgaria) 21 octombrie
Ilarion din Pskov, mc. (†1476), a întemeiat Mănăstirea
„Acoperământul Maicii Domnului” din Pskov,
moarte naturală 21 octombrie
Ilarion cel Nou, cuv. (sec. IX), starețul Mănăstirii
Pelekytis (Helespont) 28 martie
Ilarion, mc. (†298) 7 noiembrie
Ilarion, cuv. 6 mai
Ilian din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
217
Dicționar de Nume

Ilie Tezviteanul, proorocul 20 iulie


Ilie Ardul din Calanesta-Peloponez,
noul mc. (†1686), moarte prin foc 31 ianuarie
Ilie din Ascalon, mc. 19 decembrie
Ilie din Calabria, cuv. (†960) 11 septembrie
Ilie din Egipt, mc. (†309-310), moarte prin sabie 16 februarie
Ilie egipteanul, mc. (†310), moarte prin foc 17 septembrie
Ilie egipteanul, mc. (†308), moarte prin sabie 19 decembrie
Ilie I, patr. Ierusalimului 20 iulie
Ilie Iorest, mitr. Ardealului, mărturisitor (†1657),
moarte naturală 24 aprilie
Ilie din Murom, cuv. (sec. XII) 19 decembrie
Ilie din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Ilie din Sicilia, cuv. (sec. X) 17 august
Ilie din Tebaida, cuv., făcător de minuni 12 ianuarie
Ilie din Trebizonda, noul mc. (†1749) 27 februarie
Ilie, cuv. 3 noiembrie
Ilie, făcătorul de minuni, cuv., moarte naturală 24 aprilie
Ilie, mc. 16 februarie
Ilie, mc. 29 martie
Ili, mc. 13 septembrie
Ili, mc. 19 decembrie
Iliofot din Cipru, cuv. 13 iulie
Ilirie din Myrsinon, cuv. 3 aprilie
Imeneu, mc., moarte prin sabie 24 iulie
In din Sciția Mică, mc. (sec. II), moarte prin îngheț 20 ianuarie
Indis din Nicomidia, mc. (†287),
dregător împărătesc, înecat 28 decembrie
Indis, mc. 3 decembrie
Indos, mc. 30 septembrie
Inochentie din Alaska, mitr. Moscovei 31 martie
Inochentie din Atena, mc., a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Isaur 17 iunie
Inochentie din Komel, cuv. 19 martie
Inochentie, ep. de Irkutsk, cuv. 26 noiembrie
Inul, ucenicul Sf. Andrei, mc. (sec. I) 20 iunie
Ioachim dreptul 9 septembrie
Ioachim din Notena, cuv. 3 iulie
Ioachim, ep. Novgorodului (†1030) 10 februarie, 4 octombrie
218
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ioachim din Opocika (provincia Pskov), cuv. (sec. XVII),


a întemeiat Mănăstirea „Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul”,
unde se odihnesc moaștele sale 9 septembrie
Ioachim din Osogovsk 16 august
Ioad proorocul (sec. X î.Hr.) 30 martie
Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului
Zămislire 23 septembrie
Naștere 24 iunie
Sinaxar 7 ianuarie
Tăierea Capului 29 august
A II-a aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul 24 februarie
A III-a aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul 25 mai
Ioan Teologul, ap. din cei 12 8 mai, 26 septembrie
Ioan Marcu, ap. din cei 70 4 ianuarie,
27 septembrie
Ioan, fiul cuv. Ana, cuv., moarte naturală 13 iunie
Ioan Atenianul, cuv. mc. (Muntele Sinai) Miercuri,
în Săptămâna Luminată
Ioan Azatzios, cuv. 4 noiembrie
Ioan Milostivul, patr. Alexandriei, cuv. (†619),
fiu de guvernator 12 noiembrie
Ioan din Alexandria, mc. (†311), doctor fără de arginți,
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Chir 28 ianuarie, 31 ianuarie
Ioan din Bitinia, noul mc. (sec. XIII-XIV),
ars pe rug 9 octombrie
Ioan Brancovici, regele Serbiei (†1503) 10 decembrie
Ioan Bulgarul, noul mc.(†1802) 14 mai
Ioan Bulgarul, noul mc. (†1784), moarte prin sabie 5 martie
Ioan, exarhul Bulgariei 31 iulie
Ioan, mitr. Calcedonului 18 iulie
Ioan Calfas, noul mc. (†1575), moarte prin sabie 26 februarie
Ioan de Carpathos, cuv. 25 august
Ioan Casian Romanul, cuv. (†453), moarte naturală 29 februarie
Ioan din Chios, noul mc. (†1822) 3 februarie
Ioan din Cilicia, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Ioan din Cipru, cuv. mc.
Ioan Colibașul din Constantinopol, cuv. (†450),
fiu de general, moarte naturală 15 ianuarie
219
Dicționar de Nume

Ioan Isihastul, ep. Coloniei (†558) 3 decembrie


Ioan Colovul din Sceta (Egipt), cuv. (sec. V),
moarte naturală (9) 8 noiembrie
Ioan din Conița, noul mc. (†1814) 23 septembrie
Ioan, patr. Constantinopolului, cuv. (sec. VI),
moarte naturală 30 august
Ioan al II-lea, Capadocianul, patr.
Constantinopolului 25 august
Ioan al III-lea, patr. Constantinopolului 21 februarie
Ioan al IV-lea Postitorul, patr. Constantinopolului,
cuv. (†595), moarte naturală 30 august, 2 septembrie
Ioan al V-lea, patr. Constantinopolului 18 august
Ioan din Constantinopol, mc. (†730),
moarte prin sabie 9 august
Ioan Corăbierul, noul mc. (†1669), moarte prin foc
în insula Cos 8 aprilie
Ioan din Creta (Myriokephalon), cuv. 20 septembrie
Ioan Pustnicul din Creta, cuv. 7 octombrie
Ioan din Creta, noul mc. (†1811) 15 septembrie
Ioan Croitorul, noul mc. (†1652) 20 decembrie
Ioan Cucuzel din Durazo (Albania), cuv. (sec. XIV),
cântăreț, moarte naturală 1 octombrie
Ioan Damaschin, cuv. (†749), Părinte bisericesc 4 decembrie
Ioan din Damasc, mc. 29 noiembrie
Ioan Dermokaitul, cuv. 17 noiembrie
Ioan din Edesa, cuv. 30 iulie
Ioan Monahul, arhiep. Efesului 3 august
Ioan cel Nou, arhiep. Efesului 4 august
Ioan, unul din cei 7 tineri din Efes, mc. 4 august, 22 octombrie
Ioan Egipteanul, mc. (†303-305) 20 septembrie
Ioan din Egipt 27 martie
Ioan Pustnicul din Oxirinh (Egipt), cuv. (sec. VIII),
moarte naturală 2 decembrie
Ioan Pustnicul din Emesa (Siria), cuv. (sec. VII),
moarte naturală 21 iulie
Ioan, mitr. Euhaitei (†1095) 5 octombrie
Ioan din Galeș, mc. sf. († după 1780), preot transilvănean,
a luptat împotriva uniației, a murit în
închisoarea Kufstein din Austro-Ungaria 21 octombrie
Ioan din Galici, cuv. 30 mai
220
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ioan din Gaza, cuv. 6 februarie


Ioan, ep. Goției, cuv. (sec. VIII), moarte naturală 26 iunie
Ioan Gotul (sec. VIII) 19 mai
Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul, cuv. (†820),
moarte naturală 18 aprilie
Ioan Gură de Aur, patr. Constantinopolului
(398-†407), Părinte bisericesc 13 noiembrie, 15 decembrie,
27 ianuarie, 30 ianuarie
Ioan din Chio, cuv., moarte naturală 20 mai
Ioan Hozevitul, cuv. (†523), moarte naturală 3 octombrie
Ioan-Iacob Hozevitul, cuv. (†1960), cu moaștele
în biserica Mănăstirii Sf. Gheorghe Hozevitul din
țara Sfântă 5 august
Ioan din Ioanina, noul mc. (†1526) 18 aprilie
Ioan, ep. Irinopolisului, cuv. (sec.IV),
moarte naturală 4 februarie
Ioan Mărturisitorul din Irinopolis (sec. IX),
moarte naturală 27 aprilie
Ioan Isaurul, cuv. 18 aprilie
Ioan Iviritul, cuv. (sec. X) 13 mai
Ioan, patr. Ierusalimului 30 martie
Ioan Kalokten, mitr. Tebei 29 aprilie
Ioan din Kantara, mc. 19 mai
Ioan, cuv., starețul Mănăstirii Kataron 27 aprilie
Ioan din Kazan, mc. (†1420) 24 ianuarie
Ioan din Kazan, mc. (†1529) 24 ianuarie
Ioani, mitr. Kievului (†1098) 31 august
Ioan din Kiev, cuv. 7 decembrie
Ioan Neamțul din Kiev, mc. (†983), ucis sub dărâmături 12 iulie
Ioan din Kiev, mult pătimitorul, cuv. (sec. XI) 18 iulie
Ioan cel Viteaz din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XII) 29 decembrie
Ioan-Kociurov, mc. sf. (†1917), a făcut misiune în
America de Nord, a construit catedrala rusă
din Chicago; întors în Rusia, a fost ucis de un
grup de marinari bolșevici în timpul Revoluției
din Octombrie; este primul martir al
Revoluției Roșii 30 octombrie
Ioan Koulikas, noul mc. (†1564) 18 aprilie
Ioan de Kronstadt, cuv. (sec. XIX) 20 decembrie

221
Dicționar de Nume

Ioan Lampadistul din Cipru, făcătorul de minuni,


cuv. (sec. X), moarte naturală 4 octombrie
Ioan, ep. Larisei, cuv. 13 iunie
Ioan de la Lavra Veche (Palestina), cuv. (sec. III),
mare dregător, moarte naturală 4 decembrie
Ioan de la Lavra Veche 19 aprilie
Ioan din Legataria, mc. (†764), ostaș, mort în exil 28 noiembrie
Ioan din Lico (Egipt), cuv., moarte naturală 6 februarie
Ioan din Licopolis, cuv. (sec. IV), moarte naturală 27 martie
Ioan din Lituania, mc. (†1347) 14 aprilie
Ioan Maximovici, omul lui Dumnezeu (1896–†1966),
arhiep. Shanghaiului, apoi al Europei Occidentale,
apoi al Americii de Nord, mare făcător de minuni;
moaștele se odihnesc la catedrala din San Francisco 19 iunie
Ioan, mc., a pătimit împreună cu Sf. Manuel 22 ianuarie
Ioan, mc., a pătimit împreună cu Sf. Meletie 24 mai
Ioan din Meniuga 24 iunie
Ioan din Mesopotamia, doctor fără de arginți,
mc. (†311), moarte prin sabie 20 martie
Ioan din Monagria, cuv. mc., înecat 4 iunie
Ioan din Monembasia, noul mc.(†1773) 21 octombrie
Ioan cel Sărac cu duhul din Moscova (†1589) 3 iulie
Ioan Nannos din Tesalonic, noul mc. (†1808),
moarte prin sabie 29 mai
Ioan din Néa-Moni, cuv. 20 mai
Ioan, arhiep. Novgorodului, cuv. (†1185),
făcător de minuni 7 septembrie
Ioan Paleolauritul, cuv. 20 aprilie
Ioan Pustnicul din Palestina, mc. (†636),
ucis cu săgeți 12 aprilie
Ioan Mărturisitorul din Patelaria, cuv. 3 august
Ioan, ep. Persiei, mc. sf. (†345), moarte prin sabie 1 noiembrie
Ioan din Persia, mc. (†343), ucis cu pietre 20(29) noiembrie
Ioan, ep. Polivotului (Asia Mică), cuv. (sec. VIII),
făcător de minuni, moarte naturală 4 decembrie
Ioan de la Prislop, cuv., a viețuit la
Mănăstirea Prislop, întemeiată de Sf. Nicodim
de la Tismana 13 septembrie
Ioan din Pskov, cuv. (†1616) 24 octombrie
Ioan Psihaitul, cuv. (sec. VIII), moarte naturală 7 mai
222
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ioan cel de la puț, cuv., moarte naturală 30 martie


Ioan din Reomeea, cuv. 28 ianuarie
Ioan de la Rila (Bulgaria), cuv. (†946),
moarte naturală 18 august, 19 octombrie
Ioan de la Râșca, cuv. 31 decembrie
Ioan din Rostov, cuv. (†1580) 3 septembrie
Ioan al Rufinianelor, cuv. 16 martie
Ioan Rusul, mărturisitor 27 mai
Ioan Sarandoposki, cuv. (sec. X), moarte naturală 16 august
Ioan de la Mănăstirea „Sf. Sava” (Palestina),
mc. (sec. VIII), înăbușit cu fum 20 martie
Ioan Savvaitul, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în Săptămâna
Luminată
Ioan Scărarul, cuv. (†605) 30 martie
Ioan din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Ioan din Syatogorsk, cuv. 12 iulie
Ioan din Siracuza, mc. (sec. IX),
moarte în chinuri 23 septembrie
Ioan din Siria, cuv. (sec. V) 23 februarie
Ioan din Spetson, noul mc. (†1822) 3 februarie
Ioan Soldatul, moarte naturală 12 iunie
Ioan Soldatul, cuv., moarte naturală 29 iulie
Ioan Soldatul, mc. (sec. IV), bogat 30 iulie
Ioan cel Nou de la Suceava, noul mare mc.,
cu moaștele în catedrala arhiepiscopală
din Suceava 2 iunie, 24 iunie
Ioan, ep. de Suzdal, cuv. (†1373), făcător de minuni,
moaștele sale se odihnesc în catedrala
din Suzdal 15 septembrie, 15 octombrie
Ioan din Taos, noul mc. (†1652) 20 decembrie
Ioan din Tesalonic, noul mc. 15 februarie
Ioan Theristis, cuv. 23 februarie
Ioan din Tiberiopolis, mc. sf., preot,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Ioan, mitr. de Tobolsk 10 iunie
Ioan din Trapezunt, noul mc. (†1292) 2 iunie
Ioan Valahul, noul mc. (†1662) 12 mai
Ioan Varsanufie, ep. Damascului, cuv. (sec. V),
moarte naturală 28 februarie
223
Dicționar de Nume

Ioan al III-lea Vatazis, împărat 4 noiembrie


Ioan Vladimir al Serbiei, împărat, mc.,
făcător de minuni 22 mai
Ioan, fiul lui Xenofon din Constantinopol,
cuv. (sec. VI), moarte naturală 26 ianuarie
Ioan de Yarensk, cuv. (†1561) 24 iunie, 3 iulie
Ioan Zedazneli din Georgia, cuv. (sec. VI),
făcător de minuni 17 mai
Ioan, ep. Zihnonului (†1333) 12 decembrie
Ioan, mc., moarte prin sabie 7 iunie
Ioan (sec. V) 15 ianuarie
Ioan, cuv. (sec. V) 26 ianuarie
Ioan (†320) 19 octombrie
Ioan episcopul, mc. sf. 1 noiembrie
Ioan, noul mc. 20 noiembrie
Ioan, mc. 26 ianuarie
Ioan, mc. 9 martie
Ioan, mc. 27 martie
Ioan, cuv. mc. 4 iunie
Ioan, cuv. mc. 12 aprilie
Ioan cuv., ucenicul Sf. Varsanufie 6 februarie
Ioan, cuv. 27 aprilie
Ioan, cuv. 20 mai
Ioan, cuv., rus de origine 7 decembrie
Ioan Mărturisitorul, cuv. 3 august
Ioan, noul mc. din Samothraki (†1835) 6 aprilie
Ioana Mironosița din Palestina, binecredincioasă (sec. I),
soție de dregător 28 februarie
Ioanichie cel Mare din Bitinia, cuv. (†846),
fiu de țăran, moarte naturală 4 noiembrie
Ioanichie din Devici, cuv. 26 aprilie
Ioanichie, arhiep. Serbiei 3 septembrie
Ioanichie din Vologda, cuv. 23 iunie
Ioasaf Athonitul, noul mc. (†1536) 26 octombrie
Ioasaf, ep. de Bielgorod 4 septembrie, 10 decembrie
Ioasaf din India, cuv., fiul lui Avenir,
împăratul Indiei 26 august
Ioasaf din Kubensk, cuv. (†1453), de origine
princiară, moaștele se odihnesc în Mănăstirea

224
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

„Sfântul Mântuitor“ din Vologda,


moarte naturală 10 septembrie
Ioasaf al Meteorelor, cuv. 20 aprilie
Ioasaf, mitr. Moscovei (†1555) 27 iulie
Ioasaf de Pskov, cuv. (†1299) 4 martie
Iocub, mc. (sec. III) 29 mai
Ioil proorocul 19 octombrie
Iona proorocul (†800 î.Hr.) 21 septembrie
Iona Taumaturgul din Cipru, cuv. 11 octombrie
Iona din Iahera, cuv. († sec. XVII), a întemeiat Mănăstirea
„Bunavestire“ din Iahera în timpul țarului
Ivan al IV-lea cel Groaznic (1533-1584) 22 septembrie
Iona, mitr. Kievului, cuv. (†1461), moarte naturală 31 martie
Iona din Klime[k, cuv. (†1534) 6 iunie
Iona din Laponia, cuv. 15 decembrie
Iona, mitr. Moscovei 27 mai
Iona, mitr. Novgorodului, cuv., moarte naturală (†1470) 26 (5)
noiembrie
Iona, ep. de Perm (†1470) 29 ianuarie
Iona din Persia, mc. (†327) 29 (28) martie
Iona din Pskov, cuv. (†1480) 29 martie
Iona Savvaitul din Palestina, cuv. (sec. IX),
moarte naturală 21 septembrie
Iona din Solovăț (†1561) 12 iunie
Ioram împăratul Duminica Sfinților Strămoși
Iordan din Trebizonda, noul mc. (†1650),
moarte prin sabie 2 februarie
Iordan, cuv. 2 mai
Iosafat împăratul Duminica Sfinților Strămoși
Iosif, logodnicul Fecioarei Maria Duminica Sfinților Părinți
după trup ai Domnului
Iosif din Arimateea, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 31 iulie
Iosif dreptul, fiul patriarhului Iacob Duminica
Sfinților Strămoși
Iosif din Alaverdsk (Georgia), cuv. (†570),
moaștele sale se odihnesc în catedrala din
Alaverdsk 15 septembrie
Iosif din Alep, noul mc. (†1685), moarte prin sabie 4 februarie
Iosif Anahoretul, cuv., moarte naturală 17 iunie

225
Dicționar de Nume

Iosif (Iosie, Iust) Barsaba, apostol din cei 70 (sec. I),


împreună cu Matia a fost propus pentru a completa
numărul celor 12 Apostoli; ep. cetății Elefteropolis,
făcător de minuni 4 ianuarie, 30 octombrie
Iosif, patr. Constantinopolului 30 octombrie
Iosif din Creta, cuv. 7 august
Iosif din Damasc, mc. sf. 10 iulie
Iosif din Georgia, mc. 16 septembrie
Iosif din Haleplis, noul mc. (†1686) 4 februarie
Iosif Imnograful, cuv. (†883),
a combătut iconoclasmul (3) 4 aprilie
Iosif din Kantara, mc. 19 mai
Iosif, arhiep. Kazanului 11 mai
Iosif din Kiev, cuv. (sec. XIV) 4 aprilie, 28 august
Iosif Mărturisitorul, ep. Maramureșului, mc. sf. (†1711),
de origine nobilă, a luptat împotriva uniației 24 aprilie
Iosif de la Néa-Moni, cuv. 20 mai
Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Timișoarei,
cuv. (†1656), moarte naturală 16 septembrie
Iosif preotul, mc. sf. (†380), a pătimit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Achepsima din Persia 3 noiembrie
Iosif, ep. în Persia, mc. sf., a pătimit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Nirsa 20 noiembrie
Iosif Samakos din Creta, cuv. (†1511) 22 ianuarie, 29 august
Iosif, arhiep. Tesalonicului 26 ianuarie, 14 iulie
Iosif, mitr. Tesalonicului, noul mc. sf. 3 iunie
Iosif din Vologda, cuv. 23 iunie
Iosif din Volokolamsk, cuv., făcător de minuni 9 septembrie
Iosif din Zaonikiev, cuv. (†1612) 21 septembrie
Iosif ep., mc. sf. 20 noiembrie
Iosif Biserica din Cipru
Iosia regele Duminica Sfinților Strămoși
Iov dreptul (†2000 î.Hr.), moarte naturală 6 mai
Iov, patr. Moscovei 19 iunie
Iov din Poceaev, cuv. (†1651) 28 octombrie
Iov din Solovăț, cuv. 6 martie
Iov din Ucelsk, cuv. 7 august
Ipatie, ep. Gangrelor, mc. sf. (†326) 31 martie
Ipatie Tămăduitorul din Kiev, cuv. (sec. XIV) 31 martie,
28 august
226
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ipatie, ep. Lidiei, mc. sf. (sec. VIII),


moarte în chinuri 20 septembrie
Ipatie din Nicomidia, mc. (†273), moarte prin sabie 3 iunie
Ipatie, ep. în Rufinian, cuv. (†446), moarte naturală 25 februarie
Ipatos din Tripoli, mc. 18 iunie
Iperchie din Alexandria, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Apolon 5 iunie
Iperchie din Samosata (Siria), mc. (†297 sau sec. IV),
i s-au bătut cuie în cap 29 ianuarie
Iperchie din Egipt, cuv., moarte naturală 7 august
Ipolit din Roma, mc. sf. (†258), preot,
târât în goana cailor 10 august
Ipolit, papă al Romei, mc. sf. (†269), înecat 30 ianuarie
Ipolit, ep., mc. sf. (†251), ucenicul Sf. Irineu și
Clement din Alexandria, dascălul lui Origen
Iraclemon, Pustnicul din Egipt, cuv. (sec. IV),
moarte naturală 2 decembrie
Iraclid din Alexandria, mc. 7 iunie
Iraclid, ep. Tamasului (Cipru), mc. sf. (†250) 17 septembrie
Iraclie din Atena, mc. (†250), a pătimit chinuri și
moarte prin sabie 18 mai
Iraclie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Andrei,
Faus și Mina 31 august
Iraclie din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Iraclie, mc., bătut cu toiege 14 iulie
Iraclie, mc. 12 iulie
Iraclie din Cipru, mc. 10 aprilie
Iraida din Palestina, mc., moarte prin sabie 5 martie
Irina din Alexandria, mc. 5 iunie
Irina din Capadocia, cuv., moarte naturală 28 iulie
Irina din Capadocia, cuv. (sec. IX), stareță,
moarte naturală 28 august
Irina din Corint, mc. (†304), a pătimit chinuri și
moarte prin decapitare împreună cu Sf. Leonid 16 aprilie
Irina împărăteasa 7 august
Irina-Xenia, împărăteasa Bizanțului, binecredincioasă
(sec. IX), moarte naturală 13 august
Irina din Mitilini, noua mc. (†1463) 9 aprilie
Irina din Tesalonic, mc. (†304), moarte prin foc 16 aprilie
227
Dicționar de Nume

Irina din Tracia, mare mc. (sec. I), fiică de guvernator 5 mai
Irina, mc., moarte prin sabie 18 septembrie
Irina, cuv. 21 octombrie
Irina, mc. 28 septembrie
Irinarh din Sevastia, mc. (†303), călău,
moarte prin sabie (28) 29 noiembrie
Irinarh Pustnicul, cuv. (†1616) 13 ianuarie
Irinarh din Solovăț, cuv. (†1628) 17 iulie
Irineu diaconul, mc. sf. (†304), moarte prin sabie 22 august
Irineu din Egipt, mc. 5 iunie
Irineu, ep. Lyonului, mc. sf. (†202), moarte prin sabie 23 august
Irineu, ep. Sirmiumului, mc. sf. (†304),
moarte prin sabie 6 aprilie
Irineu, cuv. 22 februarie
Irodion, ap. din cei 70, ep. cetății Neon Patron,
mc. sf. (sec. I), ucis cu cuțitele 4 ianuarie, 8 aprilie
Irodion, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 28 martie
Irodion din Hiloezersk, cuv. 8†1541), a întemeiat
Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului“
din Hiloezersk 28 septembrie
Iron din Alexandria, mc. 7 iunie
Iron Filosoful, moarte naturală 10 august
Iron din Tesalonic, mc. 2 iulie
Isaac patriarhul, fiul lui Avraam
(†1791 î.Hr.) Duminica Sfinților Strămoși
Isaac din Persia, mc., moarte prin sabie 9 decembrie
Isaac Sirul, fratele Sf. Efrem Sirul, sf. (sec. VII),
Părinte bisericesc 28 ianuarie
Isaac Sirul (†550) 12 aprilie
Isaac, mc. (†303), slujitor împărătesc, moarte
prin sabie 21 aprilie
Isaac, mc. 17 iulie
Isaac, mc. 22 septembrie
Isaachie Alvanov, cuv. (sec. XV) 4 mai, 17 iunie
Isaachie, catolicosul Armeniei 20 noiembrie
Isaachie din Constantinopol, cuv. (†383),
mărturisitor 30 mai, 3 august
Isaachie din Georgia, mc. 16 septembrie
Isaachie, Pustnicul de la Pecerska (sec. XI),
dregător 14 februarie
228
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Isaachie, ep. Sitiei (Cipru), cuv., moarte naturală 21 septembrie


Isaia proorocul (†685 î.Hr.), de neam regesc,
moarte naturală 9 mai
Isaia Anahoretul, cuv. 3 iulie
Isaia Egipteanul, mc. (†309-310), moarte prin sabie 16 februarie
Isaia de la Pecerska, cuv. (†1115), făcător de minuni 15 mai
Isaia, ep. Rostovului, cuv. (†1090), moarte naturală 15 mai
Isaia din Sinai, mc. (†288), mort din cauza rănilor 14 ianuarie
Isaia, arhiep. Biserica din Cipru
Isahar patriarhul Duminica Sfinților Strămoși
Isaur din Apolonia, mc. sf., diacon, moarte prin sabie 17 iunie
Ischirion, ep., cuv., moarte naturală 28 noiembrie
Iscon din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Isidor din Campania (Italia), mc., moarte prin sabie 6 iulie
Isidor Egipteanul, cuv. (†400), stareț, moarte naturală 10 iulie
Isidor din Chio, mc. (†251), ostaș, moarte prin sabie 14 mai
Isidor de la Pecerska (sec. XII) 28 august
Isidor Peluziotul, cuv. (†440), preot, moarte naturală 4 februarie
Isidor din Rostov, nebunul pentru Hristos, cuv. (†1474), moarte
naturală 14 mai
Isidor, ep. de Sevilla 4 aprilie
Isidor de Yuriev, mc. sf. (†1472), preot 8 ianuarie
Isidor, mc., moarte prin foc 7 decembrie
Isidor, mc. (†250) 14 mai
Isidora din Tebaida, nebună pentru Hristos,
cuv. (sec. IV), moarte naturală 10 mai
Isidora, cuv. mc. 17 octombrie
Isidora, cuv., moarte naturală 1 mai
Isihie din Adrianopol, mc. (†363), aruncat la
fiare sălbatice 19 februarie
Isihie Mărturisitorul din Adramit-Misia, cuv.,
moarte naturală 10 mai
Isihie din Bitinia, cuv. (†790), făcător de minuni,
moarte naturală 6 martie
Isihie din Durostorum, mc., ostaș 15 iunie
Isihie din Dyrrachium, mc. (sec. II), spânzurat 7 iulie
Isihie din Horeb, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Isihie Horivitul, cuv. (sec. VI), moarte naturală 3 octombrie
Isihie din Ierusalim, cuv. 28 martie
229
Dicționar de Nume

Isihie Palatinul, mc. (†303-305), general, înecat 2 martie


Isihie al Rugului, cuv. (Muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Isihie din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Isihie, mc., sugrumat 2 septembrie
Isihie, mc. (sec. III) din cei 33 din Melitina 7 noiembrie
Isihie, mc. 16 iulie
Isihie, mc. 15 iunie
Ismael din Persia, mc. (†362), ambasador persan,
moarte prin sabie 17 iunie
Istucarie, mc. (sec. III), ostaș, moarte prin foc 3 noiembrie
Iuda Tadeul, ap. din cei 12 (†80), răstignit 19 iunie
Iuda, ap. 26 mai
Iuda patriarhul, fiul lui Iacob Duminica Sfinților Strămoși
Iudita dreapta Duminica Sfinților Strămoși
Iulia din Ancira (Galatia), mc. (†303), înecată 18 mai
Iulia Fecioara din Cartagina, mc. (sec. V), răstignită 16 iulie
Iulia din Taven (†410) 25 iulie
Iulian din Alexandria, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 30 octombrie
Iulian din Antinopolis, mc. (†303), i s-au frânt oasele
și i s-a jupuit capul 21 iunie, 8 ianuarie
Iulian de Briud, mc. 28 august
Iulian de Candaul, mc. (†304), moarte prin foc 4 septembrie
Iulian din Capadocia, mc. (†309-310),
moarte prin foc 16 februarie
Iulian din Cilicia, mc. (†303), fiu de senator, înecat 21 iunie
Iulian din Constantinopol, mc. (sec. VIII),
moarte prin sabie 9 august
Iulian din Daguta, cuv. 12 iunie
Iulian din Dalmația, mc. (sec. II), ucis cu securea 28 iulie
Iulian din Egipt 21 iunie
Iulian din Emesa, mc. (†312), medic, i s-a bătut
un piron în cap 6 februarie
Iulian din Galatia, mc. (†303-305), moarte prin sabie 12 septem-
brie
Iulian din Galia, cuv. (sec. I), moarte naturală 13 iulie
Iulian, preotul din Italia, mc. sf. (†303-305), înecat 7 octombrie

230
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Iulian diaconul din Mirmidonia (Grecia), cuv. (sec. IV),


moarte naturală 21 iunie
Iulian din Samosata (Siria), mc. (†297), i s-au bătut
cuie în cap, a pătimit împreună cu Sf. Iperchie 29 ianuarie
Iulian Sava, Pustnicul din Mesopotamia,
cuv. (sec. IV), moarte naturală 21 iunie
Iulian, mc. 2 septembrie
Iulian, mc. 6 martie
Iulian, mc. 30 octombrie
Iulian, mc. 16 martie
Iulian, mc. 19 mai
Iulian, mc. 18 octombrie
Iuliana din Aminsos, mc. (†310), arsă în cuptor 20 martie
Iuliana din Cilicia, mc. (†303-305), moarte prin foc 1 noiembrie
Iuliana din Heliopolis (Egipt), mc. (†306),
moarte prin sabie 4 decembrie
Iuliana din Kiev, cuv. (†1540) (5) 6 iulie
Iuliana din Lazareskoje, cuv. (†1604) 2 ianuarie
Iuliana din Nicomidia, mc. (†304),
moarte prin sabie 21 decembrie
Iuliana, mc., a pătimit moarte prin foc împreună cu
Sf. Pompian 22 iunie
Iuliana din Ptolemaida, mc. (†274), moarte prin foc 4 martie
Iuliana din Vyazmsk 21 decembrie
Iuliana, mc. 27 mai
Iuliana, mc., moarte prin sabie 18 august
Iulie, mc. 18 mai
Iulita din Cezareea, mc. (†303), moarte prin foc 30 iulie
Iulita din Licanoia, mc. (†304), moarte prin sabie 15 iulie
Iulita, cuv. 14 iunie
Iuliu Veteranul din Durostorum, mc. (sec. IV), ostaș 27 mai
Iunia, soția Sf. Andronic, ap. din cei 70 17 mai
Iunila, mc. 17 ianuarie
Iust din Roma, mc. (sec. IV), ostaș, aruncat în
cuptor încins 14 iulie
Iust din Roma, mc. (†167), ucis cu securea 1 iunie
Iust, mc., moarte prin sabie 21 iulie
Iusta, cuv., moarte naturală 26 aprilie
Iustin Martirul și Filosoful, mc. (†163 sau †167),
moarte prin sabie 1 iunie
231
Dicționar de Nume

Iustin din Vatopedi (Athos), cuv.,


moarte naturală 17 noiembrie
Iustin, mc. (†167), ucis cu securea 1 iunie
Iustina Fecioara din Cartagina, mc. (†304),
fiică de preot, moarte prin sabie 2 octombrie
Iustinian cel Mare, împărat 15 noiembrie
Iustinian cel Mic, împărat, binecredincios (†565),
moarte naturală 2 august
Iustinian, cuv. (a viețuit pe Muntele Sinai),
slujitor împărătesc Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Iuvenal, patr. Ierusalimului, cuv. (†458),
moarte naturală 2 iulie
Iuvenal din Alaska 13 decembrie
Iuvenal din Riazan, mc. sf. (†1937), arhiepiscop, aparținea
dinastiei imperiale, a organizat prima manifestație
populară antibolșevică, a murit în lagărul de
concentrare din Solovăț (Siberia) 12 octombrie
Iuventin, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Maxim 12 octombrie

Kamasis din Noviodunum, mc., cu moaștele la


Mănăstirea Cocoș 4 iunie
Kaleria din Cezareea Palestinei, mc., moarte în chinuri 7 iunie
Kelidonie, ap. din cei 70, (sec. I) 4 ianuarie
Kermidolis din Egipt, noul mc. 18 octombrie
Kevin din Irlanda, cuv. (†549), unul din
cei „12 Apostoli ai Irlandei“ 3 iunie
Kukșa din Kiev, mc. sf. 27 august

232
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Lalu, mc. 11 martie


Lambert, ep. de Maestricht, cuv. (†705),
de origine nobilă, sugrumat,
Patronul orașului Liège 17 septembrie
Lameh, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Lampadie din Irinopolis, cuv. (sec. X), moarte naturală 5 iulie
Lampro, mc. 1 septembrie
Lampros, noul mc. (†1835) 2 iulie
Laodichie, mc., temnicer, a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Glicherie 13 mai
Larisa din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Laur (Lavru) din Ulpiana, mc. (sec. II), fratele Sf. Flor,
meșter pietrar, îngropat de viu 18 august
Laurențiu (Lavrentie), arhidiacon din Roma,
mc. (†258), moarte prin foc 10 august
Lavrentie din Kaluga (†1515) 10 august
Lavrentie din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XV),
moarte naturală 20 ianuarie, 28 august
Lavrentie din Kiev, cuv. (†1194) 29 ianuarie
Lavrentie din Komel, cuv. 16 mai
Lavrentie din Salamina, cuv. 7 martie
Lavrentie din muntele Pilion, cuv. 10 mai
Lavrentie, mc., ucis cu săgeți 28 august
Lavrentie, Episcop de Balahnî, Rusia, sf. mc., dimpreună
cu preotul Alexie, a fost executat prin împușcare
de autoritățile sovietice († 1918) 24 octombrie
Lazăr, prietenul Domnului, ep. Ciprului, moaștele
se află în Constantinopol 17 octombrie, 4 mai
Lazăr Bulgarul, noul mc.(†1802) 23 aprilie
Lazăr din muntele Galisului, cuv. (†1053), bogat,
moarte naturală 7 noiembrie, 17 iulie
Lazăr din Murmansk, cuv. (†1391) 8 martie
Lazăr din Peloponez, noul mc. sf. (sec. XVI),
aruncat într-un cuptor încins 23 februarie

233
Dicționar de Nume

Lazăr, pictorul de icoane din Caucaz, mărturisitor (†857),


moarte naturală, moaștele sale se odihnesc la
Constantinopol 17 noiembrie
Lazăr, cneazul Serbiei (†1389) 15 iunie
Lazăr, mc. 29 martie
Leandru, ep. de Sevilla 27 februarie
Legér, ep. de Autun (Galia), cuv. mc. sf. (†679 sau †680),
de origine nobilă, a combătut maniheismul și
monoteismul, a impus regulile monahale ale
Sf. Benedict; după chinuri cumplite a primit
moarte prin decapitare 2 octombrie
Leon cel Mare, papă al Romei, cuv. (†461),
moarte naturală 18 februarie
Leon cel Mare, împărat, binecredincios (†474),
moarte naturală 20 ianuarie
Leon Arhimandritul, cuv. 30 decembrie
Leon, ep. Catanei (Sicilia), cuv. 20 februarie
Leon, patr. Constantinopolului 12 noiembrie
Leon Eremitul, cuv. 1 iulie
Leon de Mandra, cuv., moarte naturală 11 iulie
Leon din Mira Lichiei, mc., înecat 18 august
Leon, ep. Niceei, mc. sf. (†836), spintecat 22 ianuarie
Leon din Patara Lichiei (Liciei), mc.,
aruncat în prăpastie 18 februarie
Leon, mc., moarte prin foc 7 decembrie
Leon, cuv. (†1600) 18 iunie
Leonard, cuv. 6 noiembrie
Leonida din Alexandria, mc. (sec. V) 5 iunie
Leonida din Corint, mc. (†251) 16 aprilie
Leonida din Elada, mc. (†304), înecat 10 aprilie
Leonida, tatăl lui Origen, mc. (†202),
moarte prin decapitare 28 iunie
Leonida din Pocekonie, cuv. 5 martie
Leonida din Ustnedumsk, cuv. (†1654) 17 iulie
Leonida, mc., moarte prin foc 2 septembrie
Leonida, mc., moarte prin foc 8 august
Leonida (†202) 22 aprilie
Leonis din Nisibe, cuv. mc., moarte prin foc 25 iunie
Leontie din Ahaia, cuv. 11 decembrie

234
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Leontie din Aigai (Arabia), mc. (†303),


moarte prin sabie 17 octombrie
Leontie din Alexandria, mc. (sec. IV), înecat 13 septembrie
Leontie din Constantinopol, mc. (sec. VIII),
moarte prin sabie 9 august
Leontie din Dionysiou, cuv. (†1605), s-a învrednicit
de darul vederii cu duhul 18 iunie
Leontie, mc. (sec. IV), a pătimit împreună cu
Sf. M. Mc. Gheorghe 23 aprilie
Leontie, patr. Ierusalimului, cuv. (†175), moarte naturală 14 mai
Leontie Consularul, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Iulian-Cezar 7 octombrie
Leontie Filosoful, (†624) 19 octombrie
Leontie din Karikhov, cuv. 18 iulie
Leontie din Licia, cuv. 22 februarie
Leontie din Nicopolis, mc. (sec. IV), senator,
moarte prin foc 10 iulie
Leontie Păstorul, cuv., moarte naturală 18 iunie
Leontie de la Pecerska, cuv. (sec. XIV) 18 iunie, 28 august
Leontie din Perga Pamfiliei, mc. (†303-305),
plugar, moarte prin sabie 1 august
Leontie de la Rădăuți, cuv. (sec. XV), făcătorul de minuni 1 iulie
Leontie din Rostov, cuv. (†1073) 23 mai
Leontie din Schitopolis (Palestina), mc.,
moarte prin sabie 4 mai
Leontie din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Leontie din Tripolis (Fenicia), mc. (†73),
moarte în chinuri 18 iunie
Leontie, mc., moarte prin foc 16 octombrie
Leontie, cuv., ep. moldovean 1 iulie
Leptina, mc. 26 octombrie
Levchie din Alexandria, mărturisitor (sec. II),
moarte naturală 20 iunie
Levchie din Bitinia, mc. (†250), comandant de cetate,
moarte prin sabie 14 decembrie, 17 august
Levi patriarhul, fiul lui Iacob Duminica Sfinților Strămoși
Lia dreapta, soția lui Iacob Duminica Sfinților Strămoși
Liberian, mc., ucenicul Sf. Iustin Martirul și Filosoful 1 iunie
Liberie, papă al Romei, cuv. (†358), moarte naturală 27 august
235
Dicționar de Nume

Libia din Nisibe, mc. 25 iunie


Licarion din Hermopolis (Egipt), mc., moarte în chinuri 7 iunie
Licarion, fratele Martei și al Mariei, mc., răstignit (6) 8 februarie
Lichias, mc. 6 iulie
Lidia, soția Sf. Filet Senatorul din Roma, mc. (sec. II),
a pătimit moarte în chinuri împreună cu fiii ei 27 (28) martie
Lidia, cea întocmai cu Apostolii 20 mai
Limnie, Pustnicul din Siria, cuv. (sec. V),
făcător de minuni 22 februarie
Lin, ap. din cei 70, ep. Romei, mc. (†76) 4 ianuarie,
5 noiembrie
Lisimah din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Livia, mc., moarte prin sabie 25 iunie
Lolia, mc. (†304) 23 iunie
Lolian, mc., călcat în picioare 15 iulie
Lolion cel Nou, mc., târât pe pământ 27 aprilie
Lolion, mc., ucis în bătăi 20 martie
Longhin din Anatolia, mc. (†303-305), ostaș 25 iunie
Longhin din Egipt, cuv. 17 noiembrie
Longhin, mc., a pătimit împreună cu
Sf. M. Mc. Gheorghe 24 aprilie
Longhin Isaurianul, cuv. (a viețuit pe
Muntele Sinai) Miercuri, în Săptămâna Luminată
Longhin din Koriajemka, cuv. 10 februarie
Longhin Portarul de la Pecerska, cuv. (sec. XVIII-XIV),
moarte naturală 16 octombrie
Longhin Sutașul, mc. 16 octombrie
Longhin din Yarensk, cuv. 16 octombrie, 3 iulie
Lot dreptul , nepotul lui Avraam 9 octombrie
Lot cuviosul din Egipt 22 octombrie
Luazarb, regele Georgiei, mc. 21 iunie
Luca Evanghelistul, ap. din cei 70 (sec. I), medic,
primul iconar 18 octombrie
Luca diaconul din Emesa (Siria), mc. (sec. III),
aruncat la fiare sălbatice 29 ianuarie
Luca Ermitul 27 iunie
Luca din Kiev, cuv. 6 noiembrie
Luca din Kiev, cuv. 24 noiembrie

236
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Luca, ep. de Laodiceea, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie,


10 septembrie
Luca din Mitilini (Lesbos), noul mc. (†1802),
spânzurat 23 martie
Luca din muntele Stirion-Focida (Elada), cuv. (†946),
moarte naturală 7 februarie
Luca Stâlpnicul, noul cuv. 11 decembrie
Luca din Tavromena (Sicilia), noul mc. (†820),
moarte naturală 6 noiembrie
Luca din Triglia, cuv., moarte naturală 27 decembrie
Luca de la Valea Adâncă, cuv. 7 septembrie
Luca , noul mc. (†1802) 25 martie
Luchian din Roma, mc. (sec. I), slujitor împărătesc,
moarte prin sabie 3 iunie
Luchilian din Nicomidia, mc. (sec.III), preot idolesc,
răstignit 3 iunie
Luchie, sfetnicul din Libia, mc., moarte prin sabie 20 august
Luchie ostașul, mc., moarte prin foc 14 august
Lucia Fecioara din Campania, mc. (†301),
moarte prin sabie 6 iulie
Lucia, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Cipril 4 iulie
Lucia din Roma, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 17 septembrie
Lucia Fecioara din Siracuza, mc. (†304),
ucisă în chinuri 13 decembrie
Lucian, preotul din Antiohia, mc. sf. (†312),
moarte prin sabie 15 octombrie
Lucian din Campania (Italia), mc., moarte prin sabie 6 iulie
Lucian din Dyrrachium, mc. (sec. II), înecat 7 iulie
Lucian din Galatia, mc. (sec. IV),
moarte prin sabie 13 septembrie
Lucian de la Pecerska, cuv. (†1239) 28 august
Lucian din Pereyaslav, cuv. (†1655), monah, s-a învrednicit
de darul proorociei și al vederii cu duhul 8 septembrie
Lucian din Tomis, mc., ostaș 13 septembrie
Lucian, mc. 17 octombrie
Lucian, mc. 25 octombrie
Ludmila din Boemia, mc. (†927), principesa Cehiei,
sugrumată 16 septembrie
237
Dicționar de Nume

Lup, episcop 29 iulie


Lup(us) din Novae, mc. (†304), moarte prin sabie 23 august
Lup din Tesalonic, mc. (sec. III), rob,
moarte prin sabie 23 august
Lupicin de Condat, cuv. 28 februarie

Macarie din Alexandria, cuv. (†395), preot,


moarte naturală 19 ianuarie
Macarie din Alexandria, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 30 octombrie
Macarie din Chios (Bitinia), noul mc. (†1590) 6 octombrie
Macarie, ep. Corintului 17 aprilie
Macarie din Constantinopol, mărturisitor
(†830), moarte naturală 1 aprilie
Macarie cel Mare, egipteanul, cuv. (†390),
vânzător de poame, moarte naturală 19 ianuarie
Macarie Mărturisitorul, cuv. (†363), a suferit
împreună cu Sf. Evghenie 19 februarie
Macarie din Glușița, cuv. (†1480),
ucenicul Sf. Dionisie, stareț 12 octombrie
Macarie din Jabin, cuv. (†1622) 22 septembrie
Macarie din Jeltovodsk, cuv. (†1444) 25 iulie
Macarie din Kanev, cuv. mc. sf. (†1678), stareț 7 septembrie
Macarie, mitr. Kievului (†1497) 1 mai
Macarie, diaconul din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XVI) 28 august
Macarie din Kiev, cuv. 19 ianuarie
Macarie din Koliazino, cuv. (†1483) 17 martie, 26 mai
Macarie Lezen, (sec. XV) 15 august
Macarie Makris din Pantocrator, cuv. 8 ianuarie
Macarie din Melitena, mc. 6 septembrie
Macarie, mitr. Moscovei, cuv. (†1563), a organizat
viața religioasă și culturală în Rusia,
a încoronat primul țar rus; pictor de icoane 30 decembrie
238
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Macarie din Oredej, cuv. (†1532) 9 august


Macarie, ep. de Paphos (Cipru), cuv.,
moarte naturală 8 februarie
Macarie, ep. de Paphos (Cipru), cuv. 25 octombrie
Macarie Kalogeras din Patmos, cuv. (†1737),
întemeietorul școlii teologice din Patmos 17 ianuarie
Macarie Mărturisitorul, ep. Pelichitului, cuv. 1 aprilie
Macarie din Pisma, cuv. 10 ianuarie
Macarie Romanul, cuv. 23 octombrie
Macarie Romanul din Novgorod 19 ianuarie, 15 august
Macarie din muntele Sf. Auxentie, cuv. mc. 17 august
Macarie din Tesalonic, noul mc. (†1527) 14 septembrie
Macarie din Thmuis, mc. sf. 22 mai
Macarie din Zhabin, cuv. (†1622) 22 ianuarie
Macarie, mc. (sec. III), moarte prin sabie 6 septembrie
Macarie, mc., moarte prin foc 11 august
Macarie, episcop, rus de origine 23 noiembrie
Macarie, mc. 18 ianuarie
Macarie, mc. 17 martie
Macedon, fiul Sf. Filet Senatorul, mc. (sec. II),
moarte în chinuri 27 (28) martie
Macedonian, preotul din Fenicia, cuv. (†430),
moarte naturală 24 ianuarie
Macedonie al II-lea, patr. Constantinopolului 25 aprilie
Macedonie din Galatia, mc., i s-au tăiat
mâinile și picioarele 28 iunie
Macedonie din Meropolis, mc., moarte prin sabie 12 septembrie
Macrin, mc. (sec. III) 7 iulie
Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare, cuv. (†388) 19 iulie
Macrobiu din Tomis, mc. (sec. IV), ostaș 13 septembrie
Macrovie din Galatia, mc. (sec. IV), a suferit chinuri
prin foc și sabie, apoi a fost aruncat
la fiare sălbatice 13 septembrie
Macrovie din Schitopolis (Palestina), mc., moarte prin foc 4 mai
Maesymas din Siria, cuv. 22 ianuarie
Magnu, unul din cei 9 martiri din Cyzic (†303-305),
moarte prin sabie 29 aprilie
Magnu, cuv. 28 iunie
Maior din Gaza, mc. (sec. IV), ostaș, ucis în lovituri 15 februarie
Mair, mc., ucis în bătăi 11 ianuarie
239
Dicționar de Nume

Mal, cuv., moarte naturală 16 octombrie


Malah, mc. 20 noiembrie
Malahia (Maleahi), proorocul (†450 î.Hr.) 3 ianuarie
Malahia, noul cuv. mc. (†1500), după chinuri cumplite
a primit moarte prin foc 16 martie, 29 septembrie
Malc din Siria, cuv. 24 noiembrie
Maleleil dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Malfeta, mc., ucisă cu săgeți 12 octombrie
Malohia, mc. 20 noiembrie
Mama, mc. 20 noiembrie
Mamant din Gangra (Paflagonia), mc. (†275),
fiu de patrician, spintecat 2 septembrie
Mamant, unul din cei 33 de martiri din Melitina 7 noiembrie
Mamant din Sigmata, mc., spintecat 12 iulie
Mamant, mc., a pătimit împreună cu Sf. Ermoghen 24 ianuarie
Mamant, cuv., moarte naturală 6 mai
Mamant, mc., înecat 29 iulie
Mamant, mc. 3 decembrie
Mamant, mc. 6 mai
Mameltha din Persia, mc. (†344), preoteasă păgână,
ucisă cu pietre 5 octombrie
Mamica din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Mamin, mc. 29 aprilie
Manato Fecioara, moarte prin foc 20 octombrie
Manuel, ep. Adrianopolului, mc. sf. (†814), spintecat 22 ianuarie
Manuel, împăratul Constantinopolului (†1425) 21 iulie
Manuel din Creta, noul mc. 28 octombrie
Manuel Criteanul, noul mc. (†1792) 15 martie
Manuel Magistrul, cuv. 27 iulie
Manuel din Persia, mc. (†362), ambasador regesc,
moarte prin sabie 17 iunie
Manuel, mc., moarte prin sabie 30 octombrie
Manuel, moarte prin sabie 26 martie
Manuel, mc., moarte prin sabie 20 martie
Manuel din Samothracki, noul mc. (†1835) 8 mai
Marana din Siria, cuv. (sec. IV) 28 februarie
Marato Fecioara din Schitopolis (Palestina), mc. (†304),
moarte prin foc 12 noiembrie
Marcel, cuv., starețul Mănăstirii Akimiton 29 decembrie

240
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Marcel, ep. Apamiei (Siria), mc. sf. (†389), guvernator,


moarte prin foc 14 august
Marcel, ep. Apamiei, mc. sf., moarte prin sabie 25 februarie
Marcel, mc. (sec. IV), a primit moarte prin foc
împreună cu Sf. Elpidie 15 noiembrie
Marcel Macabeul, mc. 1 august
Marcel, ep. Siciliei, mc. sf (sec. I) 9 februarie
Marcel, mc. (†450-460), moarte prin foc 1 martie
Marcel, mc., i s-a turnat plumb pe gât 22 mai
Marcel, mc., ucis cu fierul înroșit 18 iulie
Marcel, mc. 24 mai
Marcela din Alexandria, mc. 7 iunie
Marcela Fecioara din Chio, mc. (†1500) 22 iulie
Marcela din Roma, cuv. 31 ianuarie
Marcelin din Roma, mc. (†288), împuns cu sulița 18 decembrie
Marcelin, ep. Romei, mc. sf. (†304), moarte prin sabie 7 iunie
Marcelin din Tomis, mc. (sec. IV), ostaș 2 ianuarie
Marcelin, mc. 10 noiembrie
Marcelin, mc. 24 mai
Marchie, mc., moarte prin sabie 27 iunie
Marcia din Cezareea Palestinei, mc. 6 iunie
Marcia, mc., moarte prin sabie 27 iunie
Marcian din Alexandria, mc. (sec. IV) 5 iunie
Marcian din Cyr, cuv. (†387), moarte naturală 2 noiembrie
Marcian, preotul din Constantinopol, cuv. (†474) 10 ianuarie
Marcian din Constantinopol, mc. (sec.VIII),
moarte prin sabie 9 august
Marcian din Constantinopol, mc. (†355), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Martirie 25 octombrie
Marcian din Durostorum, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 8 iunie
Marcian din Iconium, mc., moarte prin sabie 11 iulie
Marcian, împăratul Bizanțului, binecredincios
(†457), moarte naturală 17 februarie
Marcian, ep. Siracuzei, cuv. (sec. I) 30 octombrie
Marcian, mc. 10 martie
Marciana împărăteasa, binecredincioasă,
moarte naturală 27 ianuarie
Marciana, mc. (sec. II), a fost martirizată
împreună cu Sf. Meletie 24 mai
241
Dicționar de Nume

Marcianila, mc., a pătimit împreună cu


Sf. Iulian din Egipt 21 iunie
Marcu Evanghelistul, apostol din cei 70 (sec. I),
târât pe străzi 4 ianuarie, 25 aprilie
Marcu,apostol din cei 70 27 septembrie
Marcu din Antiohia (Pisidia), mc. (†303-305),
moarte prin sabie 22 noiembrie
Marcu din Antiohia (Pisidia), mc. (†303-305),
moarte prin sabie (altul) 22 noiembrie
Marcu, ep. Apoloniadei, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 30
octombrie
Marcu, ep. Apoloniadei, mc. sf., spânzurat 16 iunie
Marcu, ep. Aretusiilor, mc. sf. (†361) 29 martie
Marcu Ascetul, cuv., făcător de minuni 5 martie
Marcu din Atena, cuv. (†400), moarte naturală 5 martie
Marcu Caligraful, cuv., a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Marcu Criteanul, noul mc. (†1643), moarte prin sabie 14 mai
Marcu, mitr. Efesului, cuv. (sec. XV) 19 ianuarie
Marcu Postitorul, cuv. 20 mai
Marcu Groparul de la Pecerska, cuv. (†1102) 29 decembrie
Marcu din Chio, noul mc. (†1801), moarte naturală 5 iunie
Marcu din Kantara, mc. 19 mai
Marcu Păstorul din Psidia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 ianuarie
Marcu din Pskov, cuv. 29 martie
Marcu din Roma, mc. (†288), împuns cu sulița 18 decembrie
Marcu din Smirna, noul mc. 5 iunie
Marcu cel Surd, cuv. 2 ianuarie
Marcu din Thasos, mc., târât pe pământ, a pătimit
împreună cu Sf. Sotirih și Valentin 24 octombrie
Marcu din Triglia, cuv. 24 noiembrie
Marcu, mc. 28 septembrie
Marcu, mc., moarte prin sabie 8 iunie
Marcu, mc. (†303-305), moarte prin sabie 3 iulie
Marcu, mc., moarte prin foc 11 august
Marcu, mc. sf., diacon, a fost martirizat
împreună cu Sf. Sevastian 18 decembrie
Marcu, cuv. 29 noiembrie

242
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Mardarie din Aravachia, mc. (†304), împuns cu


piroane înroșite 13 decembrie
Mardarie din Kiev, cuv. 13 decembrie
Mardarie Sihastrul (sec. XIV) 28 august
Mardonie din Nicomidia, mc. (†287), dregător împărătesc,
moarte prin foc 28 decembrie
Mardonie, mc., i s-a așezat jar pe pântece 30 septembrie
Mares, mc. 29 martie
Margareta Fecioara din Antiohia Psidiei, mc. (†275),
fiică de preot idolesc, moarte prin sabie 20 iulie
Maria, Maica Domnului
Naștere 8 septembrie
Intrarea în Biserică 21 noiembrie
Buna Vestire 25 martie
Adormirea 15 august
Maria dreapta, sora proorocului Moise Duminica Sfinților
Strămoși
Maria, sora lui Lazăr 9 iunie
Maria din Constantinopol (†886) 23 septembrie
Maria Golinduha (sec. VI) 12 iulie
Maria din Palestina (†553) 29 septembrie
Maria (†607) 14 septembrie
Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii 22 iulie,
Duminica Mironosițelor
Maria, nepoata lui Avraamie, cuv. 29 octombrie
Maria din Byzia 16 februarie
Maria din Bitinia, mc. (sec. VI), răstignită 6 februarie
Maria din Bitinia, cuv., moarte naturală 12 februarie
Maria din Cezareea Palestinei, mc., moarte în chinuri 7 iunie
Maria lui Cleopa, cea întocmai cu Apostolii 23 mai
Maria Patriciana din Constantinopol, mc. (sec. VIII),
înecată 9 august
Maria Egipteanca, cuv. (†522), moarte naturală 1 aprilie
Maria din Mirambelos, noua mc. 1 mai
Maria din Persia, mc. (†346), a pătimit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Tecla 9 iunie
Maria, mama Sf. Serghie 8 septembrie
Maria din Tanis, mc. 8 februarie
Maria, soția lui Xenofon, cuv. (sec. VI) 26 ianuarie

243
Dicționar de Nume

Maria, mc. din Puzo (Rusia), dimpreună cu


mc. Evdokia (Șikova), Daria (Timolina) și
Daria (Siușinskaia) († 1919) 5 august
Maria Ivanova de la Diveevo, cuv. mărturisitoare,
Rusia, (1931) 26 august
Mariamna, sora Sf. Ap. Filip, mărturisitoare
(sec. I), moarte naturală 17 februarie
Mariamna din Persia, sora Sf. Tecla, mc.
(†346), moarte prin sabie 9 iunie
Mariamna 3 noiembrie
Marian diaconul, mc. (†283), îngropat de viu,
a fost martirizat cu Sf. Hrisant 19 martie
Marian, mc., ucis cu pietre 10 decembrie
Mariav preotul (†362) 9 aprilie
Marin, bătrânul din Cilicia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 18 decembrie
Marin din Constantinopol, cuv. 2 iunie
Marin din Roma, mc. (sec. III), sfetnic împărătesc,
moarte prin sabie 16 decembrie
Marin din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Marin, diaconul din muntele Titan (Italia), cuv.
(sec. IV), zidar 17 martie
Marin, numit Maris, fiul Maromei din Italia,
mc. (†270), sfetnic împărătesc, moarte prin sabie 6 iulie
Marina din Antiohia Psidiei, mc. (†270), fiică
de preot păgân, moarte prin sabie 17 iulie
Marina din Bercea (Siria), cuv. (†450) 28 februarie
Marina (sec. VI) 12 februarie
Marios, ep. 13 martie
Maris din Siria, cuv. 25 ianuarie
Maron din Siria, cuv. (†433), preot 14 februarie
Maros, mc. 11 ianuarie
Marta, sora lui Lazăr (sec. I) 9 iunie
Marta din Persia, mc., a fost martirizatăn împreună cu
Sf. Tecla 9 iunie
Marta din Pskov, cuv. 8 noiembrie
Marta, mama Sf. Simeon Stâlpnicul, cuv. 1 septembrie
Marta, mama Sf. Simeon cel Nou, cuv. 4 iulie
Marta din Tanis, mc. 8 februarie
Martial, ep. de Limoges 30 iunie
244
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Martin, papă al Romei, mărturisitor (†655),


moate naturală 14 aprilie
Martin, ep. Galiei, cuv. (†400), fiu de tribun 12 noiembrie
Martin Tebeul, cuv., moarte naturală 24 martie
Martin, ep. Terachinului, cuv. 12 noiembrie
Martin, ep. de Tours 11 noiembrie
Martin de Turov, cuv. (sec. XV), stareț 27 iunie
Martin, mc. 22 septembrie
Martin, mc. 7 decembrie
Martinian din Areobindos, cuv. 18 mai
Martinian din Cezareea Palestinei, cuv. (sec. V) 13 februarie
Martinian, unul din cei 7 tineri din Efes (†250) 4 august
Martinian de la Iezerul-Alb, cuv. 12 ianuarie, 7 octombrie
Martinius, cuv. 16 ianuarie
Martirie, ipodiaconul din Constantinopol, mc.
(†355), moarte prin sabie 25 octombrie
Martirie, diaconul din Kiev (Pecerska), cuv.,
făcător de minuni 25 octombrie
Martirie, Pustnicul din Kiev (Pecerska), cuv. 25 octombrie
Martirie din Zelentsk, cuv. 1 martie, 11 noiembrie
Martirie, mc. 25 octombrie
Martirie, cuv., a viețuit pe Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Martiroclis, mc., ucis cu săgeți 11 iulie
Marut, ep. Tagritului (Mesopotamia), cuv. (†449) 16 februarie
Marut, mc. 29 martie
Mastridia Pustnica, cuv. (sec. VI) 7 februarie
Matei Evanghelistul, ap. din cei 12, vameș 30 iunie,
16 noiembrie
Matei din Pecerska, cuv. (†1085), moarte naturală 5 octombrie
Matei din Peloponez, cuv. (muntele Sinai) Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Matei, mc., moarte prin sabie 21 iulie
Matei Brâncoveanu, noul mc. († 1714) 16 august
Matia, ap. din cei 12 (†63), ucis cu pietre 9 august
Matia Arandulitis, cuv., a viețuit pe Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Matoe din Rait, cuv., a viețuit pe Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată

245
Dicționar de Nume

Matrona din Aminsos, mc. (†310), aruncată în


cuptor înroșit 20 martie
Matrona din Ancira (Galația), mc. (†303), înecată 18 mai
Matrona din Constantinopol, cuv. (†492) 9 noiembrie
Matrona din Hio, cuv. 15 iulie, 20 octombrie
Matrona din Tesalonic, mc. (sec. III-IV),
aruncată de pe zid 27 martie
Matur din Lyon, mc. (†177), sugrumat 25 iulie
Maur (Mavru) din muntele Casin, cuv. 15 ianuarie
Maur, mc. (†283), fiu de tribun, a primit moarte prin
sabie împreună cu Sf. Hrisant 19 martie
Maur din Tebaida, mc. (†286-295), răstignit 3 mai
Maur, mc. 9 noiembrie
Maurus din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Mauriciu (Mavrichie) din Apameea, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 27 decembrie
Mavra, mc. 3 mai
Mavrichie din Nicopolis, mc. (sec. IV),
senator, moarte prin foc 10 iulie
Mavrichie, mc., înțepat de albine 1 iulie
Mavrudis, noul mc. (†1544), moarte prin foc 10 martie
Mavsima Sirul, cuv. (sec. IV), moarte naturală 23 ianuarie
Maxim din Adrianopol, mc. (†363), aruncat la
fiare sălbatice 19 februarie
Maxim din Antiohia Siriei, mc. (sec. IV), ostaș,
moarte prin sabie 9 octombrie
Maxim Brancovici (sârb), cuv. (†1516), mitropolit,
moarte naturală 18 ianuarie
Maxim din Cartagina, mc. (sec. III), moarte prin sabie 10 aprilie,
28 octombrie
Maxim Cavsocalivitul din Athos, cuv. (†1320) 13 ianuarie
Maxim din Efes, mc. (†250) negustor ucis cu pietre 7 mai
Maxim, mc. (†305), judecător păgân, a primit
moarte prin foc împreună cu Sf. Fausta 6 februarie
Maxim Grecul, cuv. 21 ianuarie
Maxim Mărturisitorul din Constantinopol (†662),
Părinte bisericesc 21 ianuarie, 13 august
Maxim din Damasc, mc., moarte în chinuri 25 septembrie
Maxim, patr. Ierusalimului, mărturisitor (†350),
moarte naturală 6 martie
246
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Maxim, mc., moarte prin sabie 12 octombrie


Maxim din Kantara, mc. 19 mai
Maxim din Moscova, nebunul pentru Hristos
(†1433) 13 august, 11 noiembrie
Maxim din Persia, mc. (sec. III), ucis cu securea 30 iulie
Maxim din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Maxim, comitul din Roma, mc. (†295), moarte prin foc 11 august
Maxim Sandovici, mc. sf. (†1914), preot de mir,
rus de origine, a luptat împotriva
uniației austro-ungare, împușcat 6 septembrie
Maxim din Ozovia, mc. (†304), moarte prin decapitare 28 aprilie
Maxim din Totma, nebunul pentru Hristos 16 ianuarie
Maxim, mc. (†363), aruncat la fiare sălbatice 17 septembrie
Maxim, mărturisitor 20 septembrie
Maxim, mc. sf. 30 ianuarie
Maxim, mc. 12 octombrie
Maxim, mc. 30 aprilie
Maxim, mc. 20 august
Maxim, mc. 6 martie
Maxim, mc. 5 aprilie
Maxim, mc. 30 aprilie
Maxim, mc. 15 septembrie
Maxima din Singidunum, mc. (†304),
soția Sf. Montanus 26 martie
Maximian, patr. Constantinopolului, cuv. (†431-437) 21 aprilie
Maximilian, unul din cei 7 tineri din Efes (†250) 4 august
Maximin, ep. Galiei, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie
Medard, ep. de Noyon 8 iunie
Medimn din Nicomidia, mc. sf. (sec. IV),
ars în corabie 5 septembrie
Medula, mc., moarte prin foc 25 ianuarie
Megalusa, logodnica Sf. Teofan Mărturisitorul,
cuv. (sec. IX), fiică de senator, moarte naturală 12 martie
Megetie Smeritul, cuv., a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Mekadosta din Persia, mc. 4 aprilie
Mel din Schitopolis (Palestina), mc., moarte prin sabie 4 mai
Melania din Roma, cuv. (†410), moarte naturală 8 iunie
Melania Romana, cuv. (†439), moarte naturală 31 decembrie
Melanip, mc., moarte prin foc 2 septembrie
247
Dicționar de Nume

Melasip din Ancira, mc. (sec. IV), moarte în chinuri 7 noiembrie


Melasip din Galia, mc. (sec. II), moarte prin foc 16 ianuarie
Melchisedec, dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Meletie, patr. Antiohiei, cuv. (†381) 12 februarie
Meletie, ep. Ciprului, cuv. 21 septembrie
Meletie din munele Galeș, cuv. (†1203) 19 ianuarie
Meletie cel Nou, cuv., moarte naturală 1 septembrie
Meletie Stratilat, mc. (sec. II) 24 mai
Meletie Mărturisitorul, cuv. (sec. XIII),
moarte naturală 9 februarie
Meletina din Marcianopolis (Tracia), cuv. mc. (sec. II),
moarte prin sabie 16 septembrie
Meleusip, mc. 16 ianuarie
Melhion Sofistul, preot 28 octombrie
Melis, cuv. 4 iunie
Melisin, mc. 6 martie
Melitina, mc., moarte prin sabie 29 octombrie
Melitina, cuv. 30 octombrie
Meliton, ep. de Sardes, cuv. (†195), moarte naturală 30 iunie
Meliton din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Meliton, mc. 4 iunie
Memelta, mc. 5 octombrie
Memnon, patr. Efesului 16 decembrie
Memnon din Tracia, mc. (†304), ostaș, a primit moarte
prin foc împreună cu Sf. Sever (20)23 august
Memnon, cuv., făcător de minuni 28 aprilie
Memnon, cuv., făcător de minuni 19 mai
Menaios, mc. 29 octombrie
Menandru, mc., a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Patrichie 19 mai
Menandru din Persia, mc. (†424), târât pe pietre 31 martie
Meneos, mc. 1 august
Menighi din Paria (Helespont), mc. (†250),
piuar, moarte prin sabie 22 noiembrie
Menighi, cuv. 4 iulie
Merchie Legionarul, mc. 12 ianuarie
Mercurie din Cezareea, mare mc. (sec. III), general,
moarte prin sabie 25 noiembrie
Mercurie din Kiev, cuv. 4 noiembrie
248
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Mercurie Pustnicul, cuv. (sec. XIV) 28 august


Mercurie, ep. de Smolensk, mc. sf. 24 noiembrie
Mercurie, mc. 24 mai
Mercuria din Egipt, mc. (†250), moarte prin sabie 31 octombrie
Meropi, mc. 2 decembrie
Meropia, mc. 23 noiembrie
Mertie, mc. (†303), ofițer, ucis în bătăi 12 ianuarie
Meseiras, mc. 6 mai
Mesip din Galia, mc. (sec. II), nepot de senator,
moarte în chinuri 16 ianuarie
Mesir, mc., moarte prin sabie 6 mai
Mesrop Traducătorul 19 februarie
Metodie, patr. Constantinopolului, cuv. (†846) 14 iunie
Metodie din Creta, noul mc. 9 iulie
Metodie, ep. Patarelor (Licia) și al Tirului (Fenicia),
moarte prin sabie 20 iunie
Metodie de Piehnoha, cuv. 4 iunie
Metodie, Apostolul Slavilor, cuv. (†885) 11 mai
Metodia din Kimolos, cuv. (†1908) 5 octombrie
Midas, mc. 4 mai
Migdonie din Nicomidia, mc. (†287), dregător
împărătesc, îngropat de viu 28 decembrie
Mihail (Sf. Arhanghel) 8 noiembrie
Minunea din Colose 6 septembrie
Mihail din Agrapha, noul mc. 10 martie
Mihail din Burla, noul mc. (†1772), moarte prin
sabie în Smirna 16 aprilie
Mihail din Calcedon, cuv., făcător de minuni 1 mai
Mihail Choniates, mitr. Atenei 4 iulie
Mihail, cneazul Cernigovului, mc. (†1244),
moarte prin sabie 20 septembrie
Mihail din Cipru, noul mc. (†1835) 6 aprilie
Mihail Grădinarul din Atena, noul mc. (†1770),
moarte prin sabie 30 iunie
Mihail Ivireanul, cuv., a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Mihail, mitr. Kievului (†992) 5 iunie
Mihail din Klops, nebunul pentru Hristos (†1453) 11 ianuarie,
23 iunie

249
Dicționar de Nume

Mihail Malein din Capadocia, cuv. (†962), de neam


împărătesc, moarte naturală 12 iunie
Mihail Mavrudis, noul mc. (†1544) 17 februarie, 10 martie
Mihail, cneazul Muromului (†1192) 21 mai
Mihail din Padan – Oloneț, cuv. 13 septembrie
Mihail Savvaitul, mc. 19 iulie
Mihail Soldatul (†866) 22 noiembrie
Mihail mărturisitorul 18 decembrie
Mihail, ep. Sinadelor, mărturisitor (†821), mort în exil 23 mai
Mihail de Tver, marele cneaz al Kievului 22 noiembrie
Mihail din Zobi (Asia Mică), mc. (sec. VIII),
moarte prin sabie 1 octombrie
Mihail, noul mc. (†1752) 21 mai
Mihail Voskresenski, preotul, sf. mc., din Bortsurmanî,
Rusia, și cei dimpreună cu el († 1918) 27 august
Mihail din Samothracki, noul mc. (†1835) 8 mai
Miheea proorocul (sec. VIII î.Hr.) 14 august
Miheea din Radonej, cuv. 5 mai
Mil Melodul, cuv. 8 mai
Mil, ep. Suzei (Persia), mc. sf. (†341) 10 noiembrie
Milița din Serbia 19 iulie
Miltiades, mc. 10 aprilie
Milutin, regele Serbiei (†1320) 30 octombrie
Min din Perga Pamfiliei, mc. (†303-305) 1 august
Mina Atenianul, mc. (†315), slujitor împărătesc,
spânzurat 10 decembrie
Mina Kallikelados din Constantinopol, mc. (†313) 17 februarie,
10 decembrie
Mina, patr. Constantinopolului, cuv. 25 august
Mina din Egipt, mc. (†304), moarte prin sabie 11 noiembrie
Mina, monahul din Palestina, mc. (†636),
ucis cu săgeți 12 aprilie
Mina din Roma, mc. (sec. III), moarte prin
sabie 30 ianuarie
Mina Sinaitul, cuv. (sec. VI), moarte naturală 5 ianuarie
Mina, mc. (†303-305), ostaș, moarte prin sabie 12 iulie
Mina, mc. 29 octombrie
Mina, mc. 31 august
Minaios din Perga Pamfiliei, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 1 august
250
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Mirax din Tenesi (Egipt), tăiată și aruncată


în mare 11 decembrie
Miron din Ahaia, mc. sf., moarte prin sabie 17 august
Miron, ep. Cretei, cuv. (sec. III), plugar,
moarte naturală 8 august
Miron Criteanul, noul mc. (†1793), sugrumat 20 mai
Miron, ep. Tamasului (Cipru), mc. sf.,
moarte prin foc 17 septembrie
Miropeea din Efes, mc., moarte în chinuri 2 decembrie
Misail, prietenul proorocului Daniel (sec. VI î.Hr.) 17 decembrie
Mitrodora (Minodora) din Bitinia, mc. (†304),
moarte în chinuri 10 septembrie
Mitrofan Aghioritul, cuv. 9 iulie
Mitrofan, patr. Constantinopolului, cuv. (†315-325),
nepotul împăratului Probus 4 iunie
Mitrofan din Pekin, mc. sf. 11 iunie
Mitrofan, mitr. de Voronej, cuv. (†1703) 23 noiembrie,
7 august
Mitros din Peloponez, noul mc. (†1794) 28 mai
Mnasos, ep. Ciprului, mc. sf., moarte prin sabie 18 octombrie
Mnemon, arhiep. Efesului 16 decembrie
Mnisitei din Perga Pamfiliei, mc. (†303-305), plugar,
moarte prin sabie 1 august
Mochian, mc. (†303-305), moarte prin sabie 3 iulie
Mochie din Amphipolis (Macedonia), mc. sf. (†303-305),
preot, moarte prin foc 11 mai
Mochie, mc., a pătimit împreună cu Sf. Silvan 29 ianuarie
Modest, patr. Ierusalimului, cuv. (†634) 16 decembrie
Modest, patr. Ierusalimului, mc.sf. 18 decembrie
Modest din Lucania, mc. (†303), moarte în chinuri 15 iunie
Moico din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Moise proorocul (1572-1452 î.Hr.),
moarte naturală 4 septembrie, Duminica
Sfinților Strămoși
Moise Anahoretul 28 iunie
Moise din Azaz (Siria), cuv. (sec. V) 23 februarie
Moise arapul din Etiopia, cuv. (†400), tâlhar,
moarte naturală 28 august
Moise de la Iezerul Alb, cuv. (sec. XV) 23 februarie
Moise din Kiev, cuv. 28 iulie
251
Dicționar de Nume

Moise, arhiep. Novgorodului (†1362) 25 ianuarie


Moise din Palestina, cuv. 27 noiembrie
Moise Măcinic de la Sibiu, mc. sf. (sec. XVIII), a luptat
împotriva uniației, a murit din închisoarea
austro-ungară Kufstein 21 octombrie
Moise din Rhana (Siria), cuv. 23 februarie
Moise Ungurul din Kiev, cuv. (†1043) 26 iulie
Monagrie din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Monica, mama Fericitului Augustin, (†387)
binecredincioasă 4 mai, 15 iunie
Montan din Cartagina, mc. 24 februarie
Montanus, preotul in Singidunum, mc. sf. (†304),
înecat 26 martie
Mosho, mc. 1 septembrie
Mstislav, cneazul Smolenskului (†1180) 14 iunie
Mstislav-Teodor, cneazul Kievului (†1132) 15 aprilie
Muza Fecioara, cuv. (sec. VI), moarte naturală 16 mai

Naason, dreptul Duminica Sfinților Strămoși


Nan Tesaloniceanul, noul mc. (†1802), moarte prin sabie 29 mai
Naná, mc. 20 noiembrie
Narcis, ap. din cei 70, ap. Atenei 4 ianuarie, 31 octombrie
Narcis, patr. Ierusalimului, cuv. (sec. II) 7 august
Narcis din Persia, mc., moarte prin sabie 9 decembrie
Narcis din Tomis, mc. (sec. IV), ostaș 2 ianuarie
Narcis, mc. 15 septembrie
Narsis, mc. 9 noiembrie
Narsis, mc. 15 iunie
Narsis, mc. (†347) 20 noiembrie
Nartzalus din Scili, mc. 17 iulie
Natalia, soția Sf. Adrian din Nicomidia, mc. (†303-305) 26 august
Natalie, mc., moarte prin sabie 30 mai
Natan, proorocul Duminica Sfinților Strămoși
252
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Natanael (Vartolomeu), ap. din cei 12 11 iunie, 30 iunie,


22 aprilie, 25 august
Natanael din Egipt, cuv. 27 noiembrie
Naucratie (Navcratie), fratele Sf. Vasile cel Mare, cuv. 8 iunie
Naucratie Studitul, mărturisitor (†848), moarte naturală 18 iunie
Naum proorocul (sec. VIII î.Hr.), moarte naturală 1 decembrie
Naum din Ohrida (Bulgaria), cuv. (sec. X) 23 decembrie
Nazarie din Milan, mc. (sec. I), moarte prin sabie 14 octombrie
Nazarie din Oloneț, cuv. 4 iunie
Neadie, cuv., făcător de minuni 16 mai
Neanisc din Alexandria, mc., moarte prin sabie 10 (11) iunie
Nearh din Melitina, mc. (†255), ostaș,
moarte prin sabie 9 ianuarie
Nearh, mc. 22 aprilie
Nearh, mc. 15 noiembrie
Neas, mc. 6 iulie
Nectarie Aghioritul din Bitolia, cuv. (†1500) 5 decembrie
Nectarie din Bejetsk, cuv. (†1492) 3 aprilie
Nectarie, patr. Constantinopolului, cuv. 11 octombrie
Nectarie de Eghina, mitr. Pentapoleosului,
cuv. (†1920) 9 noiembrie
Nectarie din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XII) 29 noiembrie
Nectarie Meteoritiotul, mc. 17 mai
Nectarie de Optina, noul cuv.(†1928) 29 aprilie
Nectarie din Vrulon, cuv. mc. (†1820) 11 iulie
Nedelea Kiriachi din Bulgaria, mc. 4 iulie
Neftalim, patriarhul Duminica Sfinților Strămoși
Neeman-Ștefan, regele Serbiei 13 februarie
Neemia dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Nemi, mc., moarte prin sabie 31 decembrie
Neofit, arhiep. Ciprului
Neofit, ctitorul Dohiarului (Athos), cuv.,
moarte naturală 9 noiembrie
Neofit din Niceea, mc. (†290 sau †303-305),
împuns cu sulița 21 ianuarie
Neofit Pustnicul, cuv. 24 ianuarie
Neofit din Seleucia, mc. (sec. III), moarte prin sabie 22 august
Neofit, ep. de Urbinsk, mc. sf. (†643) 28 octombrie
Neofit din Vatopedi (Athos), cuv., moarte naturală 21 ianuarie
Neofit, mc., înecat 7 decembrie
253
Dicționar de Nume

Neofit, mc. 5 mai


Neofit, mc., moarte prin foc 11 august
Neofit, mc. 12 aprilie
Neofit, mc. 21 ianuarie
Neofit, mc. 28 septembrie
Neofit, mc. 20 august
Neofitia, mc. 17 octombrie
Neon din Cilicia, mc. (†285), răstignit 30 octombrie
Neon din Galia, mc. (†161-169), moarte în chinuri 16 ianuarie
Neon, mc., a fost martirizat împreună cu Sf. Iason 29 aprilie
Neon din Pisidia, mc. (†303-305), moarte prin sabie 28 septembrie
Neon, mc. 1 iunie
Neonila din Cilicia, sora Sf. Neon, mc. (†285),
moarte în chinuri 30 octombrie
Neonila, soția Sf. Terentie, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Neonila, mc. 16 ianuarie
Nerdon, mc., moarte prin foc 24 octombrie
Ners, ep. Armeniei 30 septembrie
Ners, mc. 15 iunie
Nestav din Gaza, mc. (†361), moarte prin sabie 21 septembrie
Nestav, mc. (†303), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. M. Mc. Gheorghe 24 aprilie
Nestor din Gaza, mc. 21 septembrie
Nestor Cronicarul din Kiev, cuv. (†1114), a redactat
prima parte a „Patericului de la Kiev (Pecerska)“
și prima cronică a poporului rus (850-1110);
moaștele se odihnesc la Pecerska 27 octombrie
Nestor cel Neînvățat din Kiev (Pecerska),
cuv. (sec. XIV) 29 octombrie
Nestor al II-lea din Kiev, cuv. 29 octombrie
Nestor, ep. Maghidisiei (Pamfilia), mc.(†250),
răstignit 28 februarie
Nestor din Perga Pamfiliei, mc.(†250),
moarte prin sabie 2 martie
Nestor din Tesalonic, prietenul Sf. Dimitrie,
mc. (†303) 27 octombrie
Nestor, ep. Trimitundei (Cipru), cuv., moarte naturală 7 martie
Nestor, cuv. 26 aprilie
Nestor, cuv. 16 ianuarie
254
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Nestorian, mc., moarte prin sabie 1 martie


Netra, ep. Faranului, cuv., a viețuit pe
Muntele Sinai Miercuri, în Săptămâna Luminată
Nicandru din Alexandria, mc. (sec. IV) 5 iunie
Nicandru din Durostorum, mc. (†303-305), general,
moarte prin sabie 8 iunie
Nicandru din Gorodno, cuv. 15 martie, 4 noiembrie
Nicandru Izvorâtorul de Mir, cuv.,
a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Nicandru, unul din cei 33 de mucenici din Melitina 7 noiembrie
Nicandru, ep. Mirelor, mc. sf. (sec. I), i s-au
bătut cuie în cap 4 noiembrie
Nicandru din Pskov, cuv. (†1581) 25 martie, 24 septembrie
Nicandru, mc. 8 iunie
Nicandru, mc. 6 noiembrie
Nicanor din muntele lui Calistrat, cuv. (†1519),
făcător de minuni 7 august
Nicanor, ap. din cei 70, diacon 28 iulie, 4 ianuarie
Nichi, mc., moarte prin sabie 25 aprilie
Nichi din Elada, mc. (†304), înecată 16 aprilie
Nichifor Alvanov, cuv. (sec. XV) 4 mai, 17 iunie
Nichifor din Antiohia (Siria), mc. (†260), plugar,
moarte prin sabie 9 februarie
Nichifor din Aphapsis, cuv., preot 13 mai
Nichifor, patr. Constantinopolului, cuv. (†828),
a combătut iconoclasmul; mort în exil 2 iunie
Nichifor din Constantinopol, cuv. 19 aprilie
Nichifor din Corint, mc. (†251), zdrobit în piuă 31 ianuarie
Nichifor Focas 11 decembrie
Nichifor din Harisian (Capadocia), cuv.,
moarte naturală 23 octombrie
Nichifor din Chio, ieromonah 1 mai
Nichifor Isihastul de la Athos, cuv. 4 mai
Nichifor din Medikion, cuv., stareț 4 mai
Nichifor, ep. de Milet, cuv. 26 martie
Nichifor din Sebazia, cuv. 29 aprilie
Nichifor din Tiberiopolis, mc. sf., preot 28 noiembrie
Nichifor din Vaje, cuv. (†1550) 9 februarie

255
Dicționar de Nume

Nichifor, mc., zdrobit, a pătimit împreună cu


Sf. Ștefan 25 octombrie
Nichifor, mc. 1 martie
Nichifor, mc., sfâșiat cu cârlige de fier 8 februarie
Nichifor, mc., moarte prin sabie 20 octombrie
Nichifor, mc. 5 aprilie
Nichifor, mc. 12 noiembrie
Nichifor, cuv. 9 noiembrie
Nichita, ep. Apoloniadei, mărturisitor (sec. IX),
a combătut iconoclasmul, mort în exil 20 martie
Nichita Athonitul, noul mc. (†1809) 19 februarie
Nichita, arhiep. Calcedonului, mărturisitor (sec. IX),
a combătut iconoclasmul 28 mai
Nichita Hartularie din Constantionopol,
cuv. (sec. XII) 9 septembrie
Nichita, ep. de Hytron (Cipru) 15 septembrie
Nichita Mărturisitorul, patricianul din Paflagonia,
cuv.(sec. IX), slujitor
împărătesc, a combătut iconoclasmul 13 octombrie
Nichita din Nea-Moni, cuv. 20 mai
Nichita din Nisa, noul mc. 17 decembrie
Nichita din Nisyrion, noul mc. (†1782) 21 iunie
Nichita din Medikion, mărturisitor, cuv. († 824) 3 aprilie
Nichita, ep. de Novgorod (†1108) 31 ianuarie, 30 aprilie
Nichita din Pereyaslav, cuv. (sec. XII), făcător de minuni 24 mai
Nichita, ep. de Remesiana, cuv. (†414, 415, 420) 22 iunie
Nichita Romanul, mare mc. (†372), moarte prin foc 15 septembrie
Nichita din Teba, cuv. 23 iunie
Nichita, mc sf. (†1808) 4 aprilie, 17 iunie
Nichita, cuv. 4 februarie
Nicodim Aghioritul, cuv. (†1809) 14 iulie
Nicodim din Alpasania (Albania), noul mc. (†1722),
moarte prin sabie 11 iulie
Nicodim cel Noul din Bereea, cuv. 24 noiembrie
Nicodim din Kiev (Pecerska), cuv. (sec. XII),
prescurar 31 octombrie
Nicodim din Koja, cuv. 3 iulie
Nicodim din Mammola, cuv. 12 martie
Nicodim din Meteora, cuv. mc. (†1551) 16 august
Nicodim, arhiep. de Peci 11 mai
256
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Nicodim din Rojeozersk (†1640) 3 iulie


Nicodim de la Tismana, cuv. (†1406),
moarte naturală 26 decembrie
Nicodim din Serbia (†1325) 30 august
Nicodim din Vatopedi (Athos), cuv. 11 iulie
Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, cuv. (†340), mare făcător de
minuni, a participat la Sinodul I Ecumenic, a combătut
arianismul; moaștele sale cele tămăduitoare
se odihnesc în Biserica „Sfântul Ștefan“
din Bari 6 decembrie, 9 mai
Nicolae Cabasila 20 iunie
Nicolae Caraman din Smirna, noul mc. (†1657) 6 decembrie
Nicolae din Karpensiou, noul mc. (†1672) 23 septembrie
Nicolae din Catopinon 26 februarie
Nicolae I, patr. Constantinopolului 16 mai
Nicolae al II-lea, patr. Constantinopolului 16 decembrie
Nicolae din Constantinopol, noul mc. (†1732),
moarte prin sabie 12 noiembrie
Nicolae din Corint, noul mc. (†1554) 14 februarie
Nicolae din Kourtaliotis (Creta), cuv. (†1670) 1 septembrie
Nicolae din Creta, noul mc. 28 octombrie
Nicolae din Chio, noul mc. (†1754) 31 octombrie
Nicolae din Chio, noul mc. (†1822) 3 februarie
Nicolae Kasatkin, arhiep. Japoniei (†1912) 3 februarie
Nicolae Sviatoslav de la Pecerska, cuv. (†1143),
fiul cneazului de Cernigov, făcător de minuni 14 octombrie
Nicolae din Magnezia, noul mc. (†1796) 24 aprilie
Nicolae din Metsovo, noul mc. (†1617) (16) 17 mai
Nicolae din Mitilini, mc. 9 aprilie
Nicolae din Mitilini, noul mc. (†1771) 16 ianuarie
Nicolae din Muntele Neotax, cuv. 23 august
Nicolae Pantopolitul, noul mc. (†1672),
moarte prin sabie 23 septembrie
Nicolae Planas, cuv. (†1932), preot în Atena 2 martie
Nicolae din Novgorod, nebunul pentru Hristos,
cuv. (†1392) 27 iulie
Nicolae din Ohrida, ep. de Jicea și Ohrida, supranumit
„Hrisostomul sârbilor“, cuv. (†1956), 3 ani de pușcărie
nazistă; împreună cu Patriarhul Gabriel a petrecut un an
la Dachau, din 1946 a devenit un adevărat apostol
257
Dicționar de Nume

al Ortodoxiei în SUA, a predat la seminarul sârb din


Illinois, la Academia „Sf. Vladimir“ și la seminariile
din New York și Pensylvania; moaștele sale
se odihnesc în mănăstirea din Celie (Serbia) 5 martie
Nicolae din Pskov, nebunul pentru Hristos,
cuv. (†1576) 4 februarie
Nicolae al II-lea, noul mc. (†1918), ultimul țar al Rusiei,
ucis împreună cu țarița Alexandra și cei cinci
copii ai lor în timpul Revoluției bolșevice 4 iulie
Nicolae din Sofia, mc. (†1555), cizmar, moarte prin sabie 17 mai
Nicolae Soldatul, cuv. (sec. IX), ofițer 24 decembrie
Nicolae Studitul, mărturisitor (†868),
a combătut iconoclasmul 4 februarie
Nicolae, arhiep. Tesalonicului, cuv. 29 noiembrie
Nicolae din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Nicolae din Vounenis, cuv. mc. 9 mai
Nicolae din Vrulon, cuv. mc.
Nicolae, mc. 22 septembrie
Nicolae, mc. 7 decembrie
Nicolae, mc. 8 mai
Nicolae Derjavin, preotul mc., dimpreună cu sf. mc.
Vasile Derjavin, cu preoții și credincioșii orașului
Gorodeț (Rusia) († 1930) 18 aprilie
Nicolae Orlovski, sf. mc, dimpreună cu Augustin de la
Mănăstirea Oranki și cei dimpreună cu ei,
Rusia, († 1918) 18 august
Nicomid, mc. (†90) 17 octombrie
Nicon de la Iordan, cuv. 27 aprilie
Nicon Metanoitul, cuv. 26 noiembrie
Nicon, starețul de la Pecerska, cuv. (†1088) 23 martie
Nicon cel Slab de la Pecerska, cuv. (†1101) 11 decembrie
Nicon din Pisidia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 septembrie
Nicon din Radonej, cuv. (†1426) 17 noiembrie
Nicon din Sicilia, mc. sf. (†251), moarte prin sabie 23 martie
Nicon Sinaitul, cuv. Miercuri, în Săptămâna Luminată
Nicostrat din Roma, mc. (†288), sculptor, înecat,
a fost martirizat împreună cu Sf. Sevastian 18 decembrie
Nicostrat, mc., tribun, moarte prin sabie 8 iulie
258
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Nicostrat din Sirmium, mc., a pătimit împreunuă cu


Sf. Claudiu, Castor, Sempronian 9 noiembrie
Nictopolion, mc. (sec. III), ostaș, moarte prin foc 3 noeimbrie
Nifon Athonitul, cuv.(†1330), moarte naturală 14 iunie
Nifon, ep. Constanțianei (Cipru), cuv. 23 decembrie
Nifon, patr. Constantinopolului, cuv. (†1508) 11 august
Nifont, ep. Novgorodului, cuv. (†1156) 11 august
Nil Ascetul din Athos, cuv. 12 noiembrie
Nil de Calabria, cuv. 26 septembrie
Nil din Damasc, mc. 1 februarie
Nil, ep. în Egipt, mc. sf. (†310), moarte prin foc 17 septembrie
Nil din Erikoussa, cuv. 16 august
Nil din Gheromerion, cuv. 2 ianuarie
Nil Mirovlitul, cuv. 7 mai, 12 noiembrie
Nil Sorski, cuv. (†1508) 7 mai
Nil din Stolbensk, cuv. (†1554) 7 decembrie, 27 mai
Nimfa, cuv. 28 februarie
Nimfodora din Bitinia, mc. (†304),
moarte în chinuri 10 septembrie
Nin, mc., a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Caliopie și Oiron 10 noiembrie
Nina, Luminătoarea Georgiei, binecredincioasa (†335),
fiică de cneaz, moarte naturală 14 ianuarie
Niros, mc. 10 noiembrie
Nirsa, ep. din Persia, mc. sf. (sec. IV),
moarte prin sabie 20 noiembrie
Niser, mc. 6 decembrie
Nisie, mc., ucis în bătăi 27 februarie
Nistero din Rait, cuv. Miercuri, în Săptămâna Luminată
Nitas, fiul Sf. Terentie, mc., moarte prin sabie 28 octombrie
Nizier, ep. de Lyon 2 aprilie
Nizier, ep. de Trèves 5 decembrie
Noe, dreptul (3852-2902 î.Hr.) Duminica Sfinților Strămoși
Nomon din Cipru, cuv. 11 decembrie
Non, cuv. 5 decembrie
Non, cuv. 10 noiembrie
Nona, mama Sf. Grigorie Teologul, binecredincioasă (†374),
moarte naturală 5 august
Nunchia din Elada, mc. (†304), a primit moarte
prin înec împreună cu Sf. Leonida 16 aprilie
259
Dicționar de Nume

Ochean(os) din Candaul, mc. (†303-305),


moarte prin foc 4 septembrie
Ochean(os) din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Ochean(os), mc. 12 septembrie
Olbian, ep. de Anaia, mc. sf. 29 mai
Olbian, cuv. 25 mai
Oikoumenios, ep. de Trikkis, făcător de minuni 3 mai
Olda proorocul (sec. VII î.Hr.) 10 aprilie
Oleg, cneazul de Briansk, cuv. (†1307) 20 septembrie
Olga, cneaghina Rusiei, binecredincioasă (†969),
moarte naturală 11 iulie
Olimp, ap. din cei 70 4 ianuarie, 10 noiembrie
Olimpiada, diaconița din Constantinopol,
cuv. (†410) 25 iulie
Olimpie din Persia, mc. (sec. III), ucis cu securea 30 iulie
Olimpie din Roma, mc. (sec. III), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Olimpie, eparh 3 august
Olimpiodora, mc., moarte prin foc 31 decembrie
Olivian, ep. cetății Aneu, mc. sf. (†303-305),
moarte prin foc 29 mai
Olivian, cuv. 25 mai
Omer, ep. de Thérouanne și Boulogne (†667 sau †670),
orb 9 septembrie
Onisifor din Cipru, cuv. 18 iulie
Onisifor, ep. de Colophon, ap. din cei 70 (sec. I),
moarte naturală 28 aprilie, 4 ianuarie,
7 septembrie
Onisifor din Kiev (Pecerska), cuv. (†1148) 9 noiembrie
Onisifor din Panceanon, mc. 9 noiembrie
Onisim, mc., a pătimit împreună cu Sf. Alfie 10 mai

260
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Onisim, ep. Efesului, ap. din cei 70,


moarte prin sabie 4 ianuarie, 22 noiembrie,
15 februarie
Onisim, arhiep. Efesului, cuv. 1 decembrie
Onisim de la Pecerska, cuv. (sec. XIII-XIV) 4 octombrie
Onisim, Pustnicul din Kiev, cuv. 21 iulie
Onisim din Magnezia, cuv. (sec. IV), făcător de minuni 14 iulie
Onisim, mc., moarte prin sabie 6 iulie
Onufrie cel Mare, egipteanul, cuv. (†400),
de neam regesc, moarte naturală 12 iunie
Onufrie din Chio, noul mc. (†1818) 4 ianuarie
Onufrie cel Tăcut de la Pecerska, cuv. 21 iunie
Onufrie, arhiep. de Kursk și Oboian, noul mc. sf. (†1938),
a fost de două ori arestat de bolșevici, deportat în
Siberia și Ural în încercarea de a opri minunile și
vindecările lucrate de Dumnezeu prin el;
împușcat 1 iunie
Onufrie din Malsk, cuv. (†1592) 12 iunie
Onufrie din Vologda, cuv. (†1521) 12 iunie
Oprea Miclăuș din Săliște, noul mc. (†1780),
a luptat împotriva uniației în Transilvania,
mort în temnița austro-ungară Kufstein 21 octombrie
Optat, episcop (sec. IV) 4 iunie
Or, proorocul Duminca Sfinților Strămoși
Or din Egipt, cuv. (†304), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Irineu de Sirmium (22) 23 august
Orentie din Anatolia, mc. (†303-305), ostaș 25 iunie
Oreozila, mc., moarte prin foc 26 iulie
Orest din Aravachia, mc. (†304), întins pe un pat încins,
a fost martirizat împreună cu Sf. Eustratie 13 decembrie
Orest din Cipru, mc. 20 august
Orest din Tiana, mc. (†304), medic,
târât prin spini și pietre 10 noiembrie
Orest, mc. 9 iunie
Oretie cel Minunat, cuv., a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Orion din Rait, cuv. (†288) 14 ianuarie
Orion, mc., moarte prin sabie 14 ianuarie
Orion, mc., a pătimit împreună cu Sf. Caliopie 10 noiembrie
Orion, mc. 20 august
261
Dicționar de Nume

Oropsie, mc. (†304), a primit moarte prin sabie


împreună cu Sf. Irineu de Sirmium 23 august
Ortisie din Tavenisiot, cuv. (†376) 15 iunie
Oros, mc. 20 august
Oseea, proorocul 17 octombrie
Osie, ep. Cordobei (Spania) (256-†357), cuv. 27 august
Oswald, regele Northumbrie, mc. 5 august
Ouen, ep. de Rouen 24 august

Pacian, ep. Barcelonei 9 martie


Pactobie, mc. (sec. III), ostaș, moarte prin foc 3 noiembrie
Pafnutie Anahoretul, cuv. mc. 25 septembrie
Pafnutie din Borovk, cuv. (†1477) 1 mai
Pafnutie Chefalas, cuv. 25 februarie
Pafnutie Egipteanul, cuv. (sec. IV) 25 septembrie
Pafnutie din Ierusalim, mc. sf. 19 aprilie
Pafnutie, ep. mărturisitor (sec. IV) 20 mai
Pafnutie, mărturisitor (sec. IV) 11 septembrie
Pahomie cel Mare, egipteanul, cuv. (†346) 15 mai
Pahomie de Kiensk, cuv. 31 ianuarie
Pahomie de Nerekhta, cuv. (†1384) 23 martie, 6 mai
Pahomie din Ussaki, noul mc. (†1730), moarte prin sabie 7 mai
Pahomie, mc., înecat 13 ianuarie
Pail, mc. 13 octombrie
Pais, mc. 31 octombrie
Paisia, cuv. 8 octombrie
Paisie (Plision) din Cezareea, mc. 15 martie
Paisie din Hilandar, cuv. 19 iunie
Paisie cel Mare, egipteanul, cuv. (†370) 19 iunie
Paisie din Galici, cuv. (†1460) 23 mai
Paisie din Kiev, nebunul pentru Hristos, cuv. (†1898),
s-a învrednicit de darul Vederii cu duhul 17 aprilie
Paisie din Kiev, cuv. (sec. XIV) 19 iulie
262
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Paisie din Serbia, noul mc. 17 decembrie


Paisie din Uglici, cuv. (†1504) 6 iunie
Paisie Velicicovski, cuv. (sec. XVIII) 15 noiembrie
Paisolipie, mc., moarte prin sabie 15 aprilie
Paladia, mc. (sec. II), soție de ofițer 24 mai
Paladie din Siria, cuv. (†425), moarte naturală 28 ianuarie
Palamon din Tebaida, cuv. 12 august
Pamfalon, mc. 1 mai
Pamfamer (Pamfamir), mc. (†303-305), ostaș,
a fost ucis în bătăi împreună cu Sf. Solohon 17 mai
Pamfil, preotul din Berit (Fenicia), mc.
(†309-310), bogat, moarte prin sabie 16 februarie
Pamfil din Palestina, mc. (†303-305), zdrobit 5 noiembrie
Pamfil, mc., moarte prin sabie (12) 13 august
Pamfilon, mc. (†303-305), ostaș, a fost ucis în bătăi
împreună cu Sf. Solohon 17 mai
Pamvo din Nitria, cuv. (†385) 18 iulie
Pamvo cel Supus din Kiev, cuv. (†1241) 18 iulie
Pamvo 3 mai
Pamvon din Egipt, mc. (sec. IV) 5 iunie
Panaghiot din Cezareea, noul mc. (†1765) 24 iunie
Panaghiot din Ierusalim, noul mc. 5 aprilie
Panaghis, cuv. 7 iunie
Panaret, arhiep. în Paphos (†1790) 1 mai
Pancosmie, cuv. 29 noiembrie
Pandoleon, mc., moarte prin sabie 17 septembrie
Pandora, mc. 1 septembrie
Pangratie din Smirna, tatăl Sf. Policarp, mc. (sec. I),
moarte prin sabie 23 februarie
Pangratie, ep. Tavromeniei (Sicilia), mc. sf. (sec. I),
moarte prin sabie 9 februarie, 9 iulie
Pangratie Sihastrul, cuv. (sec. XIV) 9 februarie, 28 august
Panharie din Nicomidia, mc. 19 martie
Panharie, mc., moarte prin sabie 19 noiembrie
Panighirie din Cipru, cuv. 15 mai
Pansemia din Antiohia, cuv. (†369), moarte naturală 10 iunie
Pansirion, mc. (†303-305), moarte prin sabie 24 ianuarie
Pansofie din Alexandria, mc. (†250), moarte în chinuri 15 ianuarie
Pantelimon din Nicomidia, mare mc. (†303),
doctor fără de arginți, moarte prin sabie 27 iulie
263
Dicționar de Nume

Pantelimon din Creta, noul mc. (†1848) 14 noiembrie


Pantoleon, mc. 20 august
Pantoleon, mc. 17 septembrie
Papas cel Tânăr, mc., înecat 1 august
Papas din Laranda (Laodiceea), mc. (†304),
moarte în chinuri 16 martie
Papas din Licanoia, mc. (†303-305),
moarte în chinuri 14 septembrie
Papas din Persia, mc. 10 noiembrie
Papian, mc. 6 iulie
Papias din Pamfilia, mc. (†250), păzitor de vite,
moarte prin sabie 3 februarie
Papias, mc. (†303-305), moarte prin sabie 28 iunie
Papias, mc. (sec. II), înecat 7 iulie
Papias, mc., moarte prin sabie 25 octombrie
Papias din Corint, mc. (†251), înecat 31 ianuarie
Papicos, mc. 6 iulie
Papil, diaconul din Tiatira (Asia Mică), mc. sf. (†250),
a primit moarte prin sabie împreună cu
Sf. Carp 13 octombrie
Papilin, mc., moarte prin sabie 16 mai
Papirin, mc., înecat 13 ianuarie
Papos, cuv. 3 iunie
Paramon din Nicomidia, mc. (†250), împuns
cu sulița 29 noiembrie
Parascheva din Roma, mc. (†140), moarte
prin sabie 26 iulie
Parascheva din Epivat (Tracia), cuv. (†1050),
moarte naturală; moaștele se odihnesc în
Catedrala mitropolitană din Iași 14 octombrie
Parascheva, sora Sf. Fotinia, mc. (†66),
moarte prin sabie 26 februarie
Parascheva din Iconia (Asia Mică), mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Parascheva din Pirimin, cuv. (sec. XV),
sora Sf. Artemie de Verkola 28 octombrie
Parigorie din Licia, mc., aruncat în prăpastie 18 februarie
Parigorie din Siria, mc., i s-au bătut cuie în cap,
a fost martirizat împreună cu Sf. Iperchie 29 ianuarie
Parmenas, diacon, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 28 iulie
264
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Parod preotul, mc. sf. (†836), ucis cu pietre 22 ianuarie, 28 martie


Partagapia, mc., înecată 2 septembrie
Partena din Edesa, noua mc. 9 ianuarie
Partenie de la Agapie, cuv. 31 decembrie
Partenie, patr. Constantinopolului, noul mc. sf.
(†1657), sugrumat 24 martie
Partenie, ep. de Didimoteikon (Tracia),
noul mc. sf. (†1805) 5 martie
Partenie din Kiev, cuv. (†1855), preot 25 martie
Partenie din Kuduma, cuv. 10 iulie
Partenie, ep. Damascului, cuv. (†318), pescar,
moarte naturală 7 februarie
Partenie, ep. de Rodobistion (†1777) 21 iulie
Paruhie, mc. 27 martie
Pasarion din Palestina, cuv. 11 august
Pasarion preotul 10 mai
Pasicrat din Durostorum, mc. (†302), ostaș,
moarte prin sabie 28 aprilie
Pașenka de Otrat, fericita († 1934) 25 februarie
Patapie din Teba, cuv. (sec. VII) 8 decembrie
Patermutie din Egipt, cuv. mc. 17 decembrie
Patermutie, mc. 17 septembrie
Patient, ep. de Lyon 11 septembrie
Patrichie, ep. Prusiei, mc. sf. (†363), ucis cu securea 19 mai
Patrichie din Mănăstirea „Sf. Sava“, mc. (†796),
înăbușit cu fum 20 martie
Patrick, ep. Irlandei 17 martie
Patroclu din Galia, mc. (sec. III), moarte prin sabie 17 august
Patroclu, mc. 21 ianuarie
Patrofil, mc. 16 iulie
Patrov, ap. din cei 70, ep. de Pocioli (sec. I) 4 ianuarie,
5 noiembrie
Paula, mc., a pătimit împreună cu Sf. Agripina 23 iunie
Paula din Nicomidia, mc. (sec. III), moarte prin sabie 3 iunie
Paula din Roma, cuv. (†404) 26 ianuarie
Paula, mc. (†250) 18 mai
Paulin, ep. Nolei (Italia), cuv. (†431), mare dregător,
moarte naturală 23 ianuarie
Paulin din Atena, mc. 18 mai
Pavel Apostolul, (†67), i s-a tăiat capul 29 iunie
265
Dicționar de Nume

Pavel, ep. Ataliei, cuv. 30 iulie


Pavel, patr. Constantinopolului, mc. sf. (†351),
sugrumat 6 noiembrie
Pavel, ep. Corintului 27 martie
Pavel din Corint, nebunul pentru Hristos 6 noiembrie
Pavel din Corint, mc. (sec. III), moarte prin sabie 10 martie
Pavel din Creta, cuv. mc. 17 martie
Pavel din Damasc, mc., moarte în chinuri 25 septembrie
Pavel din Egipt, mc. (†303-305), moarte prin sabie 24 ianuarie
Pavel din Egipt, mc. (†308), moarte prin sabie 16 iulie
Pavel din Gaza, mc. 10 februarie
Pavel din Iamnia, mc. (†309), moarte prin sabie 16 februarie
Pavel din Kaioumas, mc. 8 iunie
Pavel din Latron, cuv. (†956), fiu de ofițer,
moarte naturală 15 decembrie
Pavel, ep. de Leon 12 martie
Pavel Medicul din Corint, cuv. 28 iunie
Pavel, ep. de Narbonne 22 martie
Pavel, arhiep. Neocezareei, cuv. (sec. V) 23 decembrie
Pavel din Nicomidia, mc. (sec. III), moarte prin sabie 3 iunie
Pavel din Obnora, cuv. 10 ianuarie
Pavel cel Supus de la Pecerska, cuv. (sec. XIII) 10 septembrie
Pavel de la Pecerska 21 septembrie
Pavel de la Pecerska 28 august
Pavel din Peloponez, noul cuv. mc. (†1818) 22 mai
Pavel, ep. Plusiadei (Bitinia), mărturisitor (†850),
moarte naturală 8 martie
Pavel din Ptolemaida (Fenicia), mc. (†274),
moarte prin foc 4 martie
Pavel din Rostov, cuv. (sec. XV), împreună cu Sf. Teodor
a întemeiat Mănăstirea „Sfinții Boris și Gleb“ 21 octombrie
Pavel Rusul, noul mc. (†1683), moarte prin sabie 3 aprilie
Pavel cel Simplu, cuv. (†330), plugar 7 martie
Pavel cel Smerit, cuv., plugar 4 octombrie
Pavel cel Supus, cuv. 7 decembrie
Pavel din Tesalonic, mc. 2 iulie
Pavel, mitr. de Tobolsk 4 noiembrie
Pavel din Troas (Mesopotamia), mc. (†250),
ostaș, ucis cu pietre 18 mai
Pavel Wan de Pekin, mc. 11 iunie
266
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Pavel Xiropotamiteanul, cuv. (sec. IX) , fiu de împărat 28 iulie


Pavel, mc., moarte prin sabie 3 februarie
Pavel, mc., moarte prin foc 27 mai
Pavel, mc., moarte prin sabie 21 octombrie
Pavel, cuv., mărturisitor 8 iunie
Pavel, cuv. mc. 1 martie
Pavel, cuv. mc. 18 mai
Pavel, mc. 17 august
Pavel, mc. 18 iulie
Pavel, mc. 28 mai
Pavel, mc. 19 ianuarie
Pavel, mc. 3 octombrie
Pavsicachie, ep. Sinadei, cuv. (†606), medic,
moarte naturală 13 mai
Pavsilip din Tracia, mc. (sec. II) 8 aprilie
Pavsirie, mc. 24 ianuarie
Pavsolipie, mc. 15 aprilie
Pegas (Pigasie) din Persia, mc. 2 noiembrie
Pelaghia din Antiohia, cuv. (†457), artistă comică,
moarte naturală 8 octombrie
Pelaghia Fecioara din Antiohia, mc. (†311) 8 octombrie
Pelaghia din Laodiceea, mc., moarte prin sabie 25 martie
Pelaghia din Tars, mc. (†303-305), bogată, moarte prin foc 4 mai
Pelaghia din Tinos, cuv. 23 iulie
Peleas din Egipt, mc. sf. 17 septembrie
Peon din Roma, ucenicul Sf. Iustin Martirul și Filosoful,
mc. (†167), ucis cu securea 1 iunie
Peregrin din Atena, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Isaur 17 iunie
Peregrin din Dyrrachium, mc. (sec. II), înecat 7 iulie
Perget, cuv. 8 februarie
Perghie, cuviosul de la Pecerska, (sec. XVIII) 21 septembrie
Pericle, mc. 10 aprilie
Perpetua din Cartagina, mc. (†203), bogată,
moarte prin sabie 1 februarie
Pers, mc., ucis cu pietre 31 octombrie
Persisa, mc. 24 septembrie
Petronia din Palestina, mc., moarte prin sabie 29 septembrie
Petronie, mc. (sec. II), moarte prin sabie 4 septembrie
Petronie, cuv., moarte naturală 23 octombrie
267
Dicționar de Nume

Petronila, fiica Sf. Ap. Petru 31 mai


Petru, ap. din cei 12, pescar din Betsaida Galileii,
răstignit (†67) 29 iunie, 16 ianuarie
Petru din Agreea, cuv. 13 septembrie
Petru, arhiep. Alexandriei, mc. sf. (†312),
moarte prin sabie 23 noiembrie
Petru, ep. Argosului, cuv. (†1375), făcător de minuni 3 mai
Petru Ascetul 11 decembrie
Petru Athonitul, cuv. (†734), mare voievod 12 iunie
Petru din Atroa, cuv. 3 ianuarie
Petru Avesalomitul din Ania (Palestina), mc. (†309),
păstor, răstiginit 14 octombrie
Petru, țarul Bulgariei, binecredincios (†967),
moarte naturală 30 ianuarie
Petru din Bulgaria, preot 28 martie
Petru din Capitoliu, mc. sf. (sec. IV),
moarte prin sabie 4 octombrie
Petru din Constantinopol, mc. (sec. VIII),
moarte prin sabie 9 august
Petru, ep. Cretei, mc. sf. 4 iulie
Petru Damaschin, mc. sf. (†1157), moarte prin sabie 9 februarie
Petru Egipteanul, cuv. 27 ianuarie
Petru din Evandros, cuv. (†865), patrician 1 iulie
Petru din Galatia, cuv. (†429) 1 februarie
Petru din Galatia, cuv. (sec. IX), ofițer,
moarte naturală 9 octombrie
Petru din Ierapoli, mc., moarte prin foc 13 ianuarie
Petru, arhiep. Ierusalimului 26 noiembrie
Petru Isihastul, cuv. 25 noiembrie
Petru din Kazan, mc. (†1552) 24 martie
Petru din Korija, cuv. (sec. XIV) 5 iunie
Petru, mc. sf., a fost martirizat împreună cu
Sf. Manuel 22 ianuarie
Petru din Monavate, cuv., moarte naturală 7 februarie
Petru, mitr. Moscovei (†1326) 24 august, 21 decembrie
Petru, mitr. Moscovei 5 octombrie
Petru, mitr. Muntenegrului, cuv. (†1830) 18 octombrie
Petru Movilă, mitr. Kievului și al
Galiției (1596-1646) 31 decembrie

268
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Petru (David) din Murom, cneaz (†1228),


făcător de minuni 25 iunie
Petru, mitr. Niceei, cuv. (†823) 10 septembrie
Petru din Nicomidia, mc. (†287), dregător împărătesc,
înecat 28 decembrie
Petru cel Nou, mc., i s-au tăiat picioarele 14 iunie
Petru din Olimp, cuv. 9 octombrie
Petru din Peloponez, noul mc. (†1776) 1 ianuarie
Petru din Pion, cuv., a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Petru din Rostov, cuv. (†1290) (29) 30 iunie
Petru al II-lea, ep. Sevastiei, cuv. (†387) 9 ianuarie
Petru din Sinope, mc., târât prin pietre 30 iunie
Petru din Siracuza, mc. (sec. IX) 23 septembrie
Petru Temnicerul, mc. (†303-305), înecat 26 ianuarie
Petru din Troas, mc. (†250), ostaș, ucis cu pietre 18 mai
Petru din Valea Adâncă, cuv. 7 septembrie
Petru Vameșul, cuv. 20 ianuarie
Petru din Vlaherne, mc., ucis în bătăi 16 mai
Petru, prinț de Volynia 22 noiembrie
Petru preotul, cuv. 28 noiembrie
Petru, mc. 16 iulie
Petru, mc. (†303) 3 septembrie
Petru, cuv. 13 septembrie
Petru, cuv. 28 noiembrie
Petru, mc. (sec. VI) 22 septembrie
Petru, mc. 14 iulie
Pevsip din Galia, mc. (sec. II), nepot de senator,
moarte prin foc 16 ianuarie
Piama Fecioara din Egipt, cuv. (†337), moarte naturală 3 martie
Pierie, preotul din Antiohia, mc. sf., moarte prin foc 27 iunie
Pigasie, mc. 2 noiembrie
Pilves, ep. în Egipt, cuv. (†310), moarte prin foc 17 septembrie
Pimen cel Mare, egipteanul, cuv. (†454),
moarte naturală 27 august
Pimen din Galatia, cuv. (†600), moarte naturală 27 august
Pimen cel cu multe boli de la Pecerska, cuv. (†1110) 7 august
Pimen Postitorul de la Pecerska, cuv. 27 august
Pimen de la Pecerska, cuv. 7 august

269
Dicționar de Nume

Pimen din Pisidia, mc. (†303-305),


moarte prin sabie 28 septembrie
Pimen de la Mănăstirea Zographou, cuv. 3 noiembrie
Pimul, mc. (sec. I) 20 iunie
Pin(as) din Sciția Mică, mc. (sec. II),
moarte prin îngheț 20 ianuarie
Pindar, mc. 10 aprilie
Pinit, ep. de Knossos (Creta), cuv. (sec. II) 10 octombrie
Pionie, preotul din Smirna, mc. (†250), moarte prin foc 11 martie
Pior, cuv. (sec. IV), moarte naturală 17 iunie
Pioulios, mc. 18 februarie
Pistis, fiica Sf. Sofia din Roma, mc. (†137),
moarte prin sabie 11 martie
Pistos, fiul Sf. Vasa, mc. (†303-305), moarte prin sabie 21 august
Pitirim, ep. de Perm, cuv. (†1455) 29 ianuarie, 19 august
Pitirim, ep. de Tambov 29 iulie
Pitirun din Egipt, cuv., moarte naturală 29 noiembrie
Placilla, împărăteasa Bizanțului,
binecredincioasă (sec. IV) 14 septembrie
Plantin, cuv. 21 octombrie
Platon din Ancira, mc. (†302), moarte prin sabie 18 noeimbrie
Platon Studitul, cuv. (†813) 4 aprilie
Platonida, diaconița din Mesopotamia, cuv. (†308),
moarte naturală 6 aprilie
Plavisirion din Egipt, mc. 24 ianuarie
Plisie din Egipt, mc. (†303 sau 305), moarte prin sabie 15 martie
Plotin, mc. 12 februarie
Plotin, cuv. 20 februarie
Plutarh din Alexandria, mc. (†202) 7 iunie
Polactia, mc. 7 noiembrie
Policarp din Alexandria, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 2 aprilie
Policarp din Briansk, cuv. (sec. XVII) 23 februarie
Policarp, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Filadelfie 8 februarie
Policarp cel Nou, mc. sf., moarte prin sabie 7 iulie
Policarp de la Pecerska, cuv. (†1182), moarte naturală 24 iulie
Policarp, ep. Smirnei, mc. sf. (†156), moarte prin foc 23 februarie
Policarp, mc. 25 octombrie
Policarp, mc. 2 aprilie
Policarp, cuv. 25 octombrie
270
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Polidor din Efes, noul mc. (†1794), sugrumat 3 septembrie


Polien din Roma, mc. (sec. I), ucis cu pietre 18 august
Polien, mc. (sec. IV), a pătimit împreună cu Sf. Patrichie 19 mai
Polieuct din Cezareea, mc. (sec. IV), moarte prin foc 19 decembrie
Polieuct, patr. Constantinopolului, cuv.,
moarte naturală 5 februarie
Polieuct din Meletina (Armenia Mică), mc. (†255),
ofițer, moarte prin sabie 9 ianuarie
Polieuct, mc. 1 august
Polieuct, mc. 9 ianuarie
Polihronie din Azaz (Siria), cuv. (sec. V) 23 februarie
Polihronie, ep. Babilonului, mc. sf. (sec. III),
moarte prin sabie 30 iulie
Polihronie, preotul din Ganiphavita, mc. sf. (sec. IV),
ucis în biserică 7 octombrie
Polimnia, mc. 1 septembrie
Polinichia (Polinice) 1 septembrie
Polinichie, mc. 1 aprilie
Polivie, episcop, cuv. (sec. V) 12 mai
Pollion din Panonia, mc. 27 aprilie
Polixenia din Spania, binecredincioasă (sec. I),
bogată, moarte naturală 23 septembrie
Pompian, mc., înecat, a pătimit împreună cu
Sf. Galaction 22 iunie
Pompie din Cartagina, mc. (sec. III), moarte prin sabie 10 aprilie
Pompie din Dyrrachium, mc. (sec. II), înecat 7 iulie
Pompie din Heracleea (Creta), mc. (†250),
moarte prin sabie 23 decembrie
Pompie, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 5 aprilie
Pompie, mc. 28 octombrie
Ponticus din Lyon, mc. (†177), sugrumat 25 iulie
Pontie Senatorul din Roma, mc. (†257),
moarte prin sabie 5 august
Poplia (Pomplia), diaconița din Antiohia (Siria),
mc. (sec. IV) 9 octombrie
Poplie (Pomplie) din Zeugma (Eufrat), cuv. (†380),
dregător, moarte naturală 25 ianuarie
Poplion, cuv. 4 aprilie
Poplion, mc. 27 aprilie

271
Dicționar de Nume

Porfirie, mc., a primit moarte prin sabie


împreună cu Sf. Haralambie 10 februarie
Porfirie Comediantul, mc. (†361),
moarte prin sabie 15 septembrie
Porfirie Comedinatul din Cezareea, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 4 septembrie
Porfirie, ep. Gazei, cuv. (†420) 26 februarie
Porfirie Generalul, mc. (†305) 25 noiembrie
Porfirie din Panceanon, mc. 9 noiembrie
Porfirie, mc. (†309), moarte prin foc 16 februarie
Porfirie, mc., moarte prin sabie 7 august
Porfirie Kafsokalivitul, cuvios (†1991) 2 decembrie
Potamiani din Alexandria, mc. (†302), ucisă cu
smoală clocotită 7 iunie
Potamon, ep. Heracliei (Egipt), mc. (†341), ucis în bătăi 16 mai
Potin, ep. Lyonului, mc. sf. (†177), sugrumat 25 iulie
Praskovia Ivanova din Sarov, cuv. († 1915) 22 septembrie
Prepedigma din Rona, soția Sf. Claudiu, mc. (†295),
moarte prin foc 11 august
Prilidian din Antiohia, mc. (†250),
moarte prin sabie 4 septembrie
Primol, mc. (sec. III) 29 mai
Prior, eremitul din Nitria 17 iunie
Prinkips, mc. 22 august
Priscila, soția lui Aquila 13 februarie
Priscus, mc., moarte prin foc 21 septembrie
Priscus din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Priv, mc. 9 iulie
Procla, soția lui Pilat 27 octombrie
Proclu din Ancira, mc. (sec. II), moarte prin sabie 12 iulie
Proclu, patr. Constantinopolului, cuv. (†447),
moarte naturală 20 noiembrie
Procopie din Cezareea, mare mc. 8 iulie
Procopie Decapolitul, mărturisitor (†750),
moarte naturală 27 februarie
Procopie din Palestina, mc. 22 noiembrie
Procopie din Persia, mc. 26 noiembrie
Procopie din Sazava, cuv. (†1053) 1 aprilie, 16 septembrie
Procopie din Usian 8 iulie
272
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Procopie din Ustiug, cuv. (†1303), negustor 8 iulie


Procopie din Vyatsk, nebunul pentru Hristos
(†1627) 21 decembrie
Procopie, mc. 24 noiembrie
Procopie, noul mc. sf. (†1810), ieromonah 25 iunie
Procul, diaconul din Italia, mc. (†305),
moarte prin sabie 21 aprilie
Prohor diaconul, apostol din cei 70 (sec. I) 28 iulie
Prohor de la Pecerska, cuv. (†1107),
moarte naturală 10 februarie
Prohor din Pejenga, cuv. 19 octombrie
Prohor din Vranski, cuv. (sec. XI), moarte naturală 15 ianuarie
Prokess din Roma, mc. (sec. I), temnicer,
moarte prin sabie 11 aprilie
Prometeu, mc. 10 aprilie
Promos, mc. 16 decembrie
Promos, mc. 19 decembrie
Prosdochia, mc. 4 octombrie
Protan din Egipt, mc. (†262), rob,
moarte prin sabie 24 decembrie
Protas, mc. 24 decembrie
Protasie din Italia, mc. (sec. I), moarte prin sabie 14 octombrie
Proterie, patr. Alexandriei, mc. (†457), tăiat și ars 28 februarie
Protion, mc. 12 aprilie
Protoghen, ep. Cariei, cuv., moarte naturală 25 august
Protoleon Stratilatul, mc. (†303), ofițer,
moarte prin sabie 23 aprilie
Prov din Egipt, mc. (†308), moarte prin sabie 19 decembrie
Prov din Pamfilia, mc. (†304), bogat 12 octombrie
Prov, mc. (†304) 23 iunie
Prov, mc., moarte prin foc 9 iulie
Prov, mc. 16 decembrie
Provia, mc. 23 iunie
Prot, mc. (sec. III) 24 decembrie
Prozdoca din Edesa, mc. (†303-305), înecată 4 octombrie
Psoes din Egipt, cuv. 9 august
Pud, ap. din cei 70 4 ianuarie, 14 aprilie
Pulheria din Constantinopol, binecredincioasă (†453),
împărăteasă,moarte naturală 17 februarie, 10 septembrie
Pulheria împărăteasa 7 august
273
Dicționar de Nume

Pusaic, mc., a fost martirizat împreună cu


Sf. Simeon Persul 17 aprilie
Pyrrhus, mc. sf. 1 iunie

Quartus, ep. Feniciei, ap. din cei 70 (sec. I) 4 aprilie,


10 noiembrie
Quintilian din Ozovia (Durostorum), mc. (†286),
moarte prin sabie 28 aprilie, 13 aprilie
Quintion, ep. Seleuciei 15 noiembrie
Quintus Taumaturgul 2 martie
Quirin, ep. Sisciei (Panonia), mc. (†304), înecat 4 iunie

Radegonde, regina francilor 13 august


Radjeni din Georgia, mc. 3 august
Radu Brâncoveanu, nou mucenic († 1714) 16 august
Rafail, Sfântul Arhanghel 26 martie
Rafail de la Agapia, cuv. 31 decembrie
Rafail din Banat, cuv. 16 august
Rafail din Mitilini, mc. sf. (†1463), arhimandrit 9 aprilie
Rahila, dreapta Duminica Sfinţilor Strămoșilor
Raisa, Fecioara din Egipt, mc. (†308), fiică de preot,
moarte prin sabie 23 septembrie
Raisa, mc. (†202) 28 iunie
Raisa, mc. 5 septembrie

274
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ravula din Samosata (Siria), cuv. (†530),


moarte naturală 19 februarie
Rebeca, dreapta Duminica Sfinţilor Strămoși
Reghinos din Cipru, mc. 20 august
Reghinos, ep. de Skopelos (Elada), mc. sf.,
moarte prin sabie 25 februarie
Remi, ep. de Reims 1 octombrie
Revoca din Cartagina, mc. (†203),
aruncat la fiare sălbatice 1 februarie
Ril din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Rim(as) din Sciția Mică, mc. (sec. II),
moarte prin îngheț 20 ianuarie
Rin, mc. 20 august
Ripsimia din Roma, mc. (†302), tăiată în bucăți 30 septembrie
Rix, vicarul din Campania, mc. (†301), moarte prin sabie 6 iulie
Roboam dreptul, împărat Duminica Sfinţilor Strămoși
Rodefia, mc. 7 iulie
Rodian, mc., moarte prin sabie 20 martie
Rodion, apostol din cei 70, ucenicul
Sf. Ap. Petru (†66) 4 ianuarie, 10 noiembrie
Rodopian, diaconul din Caria, mc. sf. (†303-305),
ucis cu pietre 3 mai
Rodon, mc. 9 iunie
Roman din Carpenisia, noul mc. (†1694),
moarte prin sabie 6 (16) februarie
Roman din Carpenisia, noul mc. (†1794),
moarte prin sabie 5 ianuarie
Roman din Cezareea, mc. (†303), sugrumat 18 noiembrie
Roman din Cilicia, cuv. 9 februarie
Roman din Condat, cuv. 28 februarie
Roman, mc., a pătimit împreună cu Sf. Iperchie 29 ianuarie
Roman din Kirzhach, cuv. (†1392) 29 iulie
Roman din Lakedemon, noul mc. sf. (†1695) 6 ianuarie
Roman, ep. Macedoniei 28 noiembrie
Roman Melodul din Emesa (Siria), cuv. (sec. VI),
moarte naturală 1 octombrie
Roman din Parion, mc. 16 martie
Roman din Raqqa, noul mc. 1 mai
Roman din Riazan, cneaz, binecredincios (†1270) 19 iulie
Roman Taumaturgul, cuv. 9 februarie
275
Dicționar de Nume

Roman, mc. 30 mai


Roman, mc. 18 noiembrie
Romil de la Vidin, cuv. (†1375), moarte naturală 16 ianuarie
Romil, mc. (†303) 15 martie
Romil, cuv. 18 septembrie
Romul preotul 21 august
Romul(us) din Cezareea, mc. 15 martie
Romul(us) din Melitena, mc. 6 septembrie
Rotislav-Mihail, cneazul Kievului,
binecredincios (†1168) 14 martie
Rufian, mc. 8 septembrie
Rufin, mc., a pătimit împreună cu Sf. Codrat din
Nicomidia 7 mai
Rufin, diaconul din Sinope, mc.(†310) 7 aprilie
Rufin, mc. (†250) 10 martie
Rufina, mc. 7 iulie
Ruf(us), ap. din cei 70 4 ianuarie, 8 aprilie
Ruf(us) din Cyzic, mc. (†303-305),
moarte prin sabie (28) 29 aprilie
Ruf din Damasc, mc., moarte în chinuri 25 septembrie
Ruf din Egipt, cuv. 22 octombrie
Ruf Anahoretul de la Pecerska, cuv. (sec. XIV) 8 aprilie
Ruf, mc., moarte prin sabie 8 septembrie
Rustic din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Rustic preotul, mc. sf. (†96), moarte prin sabie 9 octombrie,
3 octombrie
Rut, dreapta Duminica Sfinţilor Strămoși
Ruvim, patriarhul Duminica Sfinţilor Strămoși
Ryas Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Ryax, mc. 26 martie

Sabina din Smirna, mc. (†250), moarte prin foc 11 martie


Sabina din Roma, mc. (sec. II) 3 septembrie
276
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Sabina, mc. 14 martie


Sadoc, dreptul Duminica Sfinţilor Strămoși
Sadoc, mc. sf. (†342) 20 februarie
Sahac, ep. Armeniei 30 septembrie
Sais, mc., înecat 5 ianuarie
Sak din Persia 17 noiembrie
Sakerdon din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
soldat, moarte prin îngheț 9 martie
Sakt, mc., a fost spânzurat cu Sf. Atal și Blandina 25 iulie
Sala, dreptul Duminica Sfinţilor Strămoși
Salaman, Sihastrul din Siria, cuv. (†400), sărac,
moarte naturală 23 ianuarie
Salaman Biserica Cipriotă
Salatiil, Sfântul Arhanghel 8 noiembrie
Salomeea Mironosița, binecredincioasă (sec. I),
soție de pescar 3 august,
Duminica Sfinţilor Strămoși
Salmon dreptul
Duminica Sfinţilor Strămoși
Salomptin, patr. Ierusalimului 24 iulie
Salona Romanul, mc., moarte prin sabie 23 mai
Sameu elamiteanul, prooroc, moarte naturală 8 (9) ianuarie
Samonas din Edesa (Mesopotamia), mc.
(†303-305), moarte prin sabie 15 noiembrie
Samson, ep. de Dol 28 iulie
Samson din Roma, primitorul de străini, cuv.
(†530), medic, moarte naturală 27 iunie
Samuel proorocul (1155-1075 î.Hr.), arhiereu
și judecător, moarte naturală 20 august,
Duminica Sfinţilor Strămoși
Samuel din Egipt, mc. (†309-310), moarte prin sabie 16 februarie
Sanctus, diaconul din Lyon, mc. sf. (†177), sugrumat 25 iulie
Sapfo, mc. 1 septembrie
Sapor din Persia, mc. 20 noiembrie
Sara, dreapta Duminica Sfinţilor Strămoși
Sara din Egipt, cuv. (†370), moarte naturală 13 iulie
Sarapavon, mc., senator, moarte prin sabie 6 septembrie
Saramatas din Egipt, cuv. 30 august
Saranteea a Megarelor, mc. 16 august
Sarapin, mc. 31 ianuarie
277
Dicționar de Nume

Sarapion, cuv. 7 februarie


Sarafita, dreapta Duminica Sfinţilor Strămoși
Sarvil (Sarbel) din Edesa (Mesopotamia), mc.
(sec. II), preot idolesc, moarte prin sabie 29 ianuarie
Sarvil, fiul Sf. Terentie, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Sarvil, mc. 4 septembrie
Sasanis, mc. 20 noiembrie
Satot, ep. Persiei, mc. sf. (†343), a primit moarte
prin sabie împreună cu alți mucenici 19 octombrie
Saturnil din Cartagina, mc. (†203), aruncat la
fiare sălbatice 1 februarie
Saturnin din Creta, mc. (†250), moarte prin sabie 23 februarie
Saturnin, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Codrat din Nicomidia 7 mai
Saturnin, fiul Sf. Iuliana, mc., moarte prin foc 22 iunie
Saturnin, ep. de Toulouse, mc. sf. 29 noiembrie
Saturnin, mc., moarte prin sabie 12 februarie
Saturnin, mc. 29 aprilie
Saturnin, mc. (†305) 7 iulie
Saturnin, mc. 20 august
Saturnus din Cartagina, mc. (†203), aruncat la
fiare sălbatice 1 februarie
Satiros, mc. 1 februarie
Satiros, mc. 6 iulie
Sava cel Sfințit de la Mutalasc (Capadocia), cuv.
(439-†532), fiu de ostaș, moarte naturală 5 decembrie
Sava de Benethalon, mc. 25 august
Sava Brancovici, mitr. Transilvaniei, mărturisitor
(†1683), fiu de ostaș, a luptat împotriva uniației 24 aprilie
Sava de la Buzău, mc. (†372), înecat 12 aprilie
Sava din Damasc, mc. 1 noiembrie
Sava, ep. de Daphnousias 2 mai
Sava Gotul, mc. (†372), înecat 18 aprilie
Sava Gotul Stratilat, mc. (†272), înecat 24 aprilie
Sava din Ioanina, cuv. (sec. XV), de origine nobilă 3 februarie
Sava din Kalymnos, cuv. (†1948) 7 aprilie
Sava din Kiev, cuv. (sec. XII) 24 aprilie
Sava din Moscova, cuv. 13 iunie
Sava din Nigdelys, noul mc. (†1726) 12 noiembrie
278
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Sava de Pskov și Kripeț, cuv. (†1495) 28 august


Sava I, arhiep. Serbiei (†1237) 14 ianuarie, 27 aprilie, 6 mai
Sava al II-lea, arhiep. Serbiei (†1268) 8 februarie, 30 august
Sava al III-lea, arhiep. Serbiei 26 iulie
Sava din Tesalonic, cuv. Miercuri, în Săptămâna Luminată
Sava, ep. de Tver, cuv. (†1467) 2 martie
Sava, mc., a pătimit împreună cu Sf. Varahisie 29 martie
Sava din Vatopedi, cuv. 5 octombrie
Sava din Vișera, cuv. (†1460), făcător de minuni 1 octombrie
Sava din Zvenigorod, cuv. (†1406) 3 decembrie, 30 aprilie
Sava, mc., spânzurat 1 mai
Sava, mc. 31 octombrie
Sava, mc. 29 martie
Sava, mc. 3 iulie
Savatie din Sinades, mc. (†278), ofițer, moarte prin sabie 19 sep-
tembrie
Savatie din Solovăț, cuv. (†1435), întemeietorul
comunității monahale din Solovăț 27 septembrie, 8 august
Savatie din Tver, cuv. (†1434) 2 martie
Savea, mc. 17 iunie
Savel din Persia, mc. (†362), ambasador regesc,
moarte prin sabie 17 iunie
Savin (Sabin), ep. Ciprului, cuv., moarte naturală 15 octombrie
Savin Egipteanul, mc. (†287), bogat, înecat 16 martie
Savin din Roma, mc. (†269), servitor, a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Savin, mc. 25 octombrie
Savin, mc. 20 august
Savin, cuv. 16 octombrie
Savinian din Damasc, mc., moarte în chinuri 1 noiembrie
Savinian, mc. 25 septembrie
Savorie, ep., mc. sf. (†343), ucis cu pietre 20 noiembrie
Schinon, mc. 23 decembrie
Scholastique, sora Sf. Benedict, cuv. 10 februarie
Sebastian de la Optina, noul cuvios (†1966),
arhim. Karagandei 6 aprilie
Sebastian din Poșekon, cuv. (†1542) 18 decembrie
Sebastian din Roma, mc. (†288), ofițer în garda
imperială, moarte în chinuri 18 decembrie
Sebastian Stratilat din Roma, mc., jupuit de viu 26 februarie
279
Dicționar de Nume

Sebastian din Heracleea, mc. (sec. I), moarte


prin sabie 24 octombrie
Sebastian, făcătorul de minuni 7 iunie
Sebastiana din Tracia, mc. (sec. I),
moarte prin sabie 16 septembrie
Sechendos, mc. 4 septembrie
Sechendin, mc. 4 septembrie
Secundus din Cartagina, mc. (†203), ucis în temniță 1 februarie
Secundus din Sirmium, mc. (†304) 20 iulie
Secundus, mc. 28 decembrie
Seimul din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Seimvlas, mc. 26 martie
Seleuc din Egipt, mc. (†309-310), moarte prin foc 26 martie
Seleuc, mc., tăiat cu fierăstrăul 23 mai
Seleuc, mc. (sec. IV), aruncat la fiare sălbatice 13 septembrie
Seleuc, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Seleuc, mc. 3 decembrie
Seleuc, mc. 16 februarie
Seleuc, mc. 1 februarie
Selinias din Alexandria, mc. (sec. IV) 5 iunie
Sem, dreptul Duminica Sfinţilor Strămoși
Sembeeth, mc, a pătimit împreună cu Sf. Varahisie 29 martie
Sempronianus din Sirmium, mc. (sec. IV), închis
într-un sicriu de plumb și înecat în râul Sava 9 noiembrie
Senis din Persia, mc. (sec. III), tăiat cu securea 30 iulie
Senufie din Egipt, cuv. 28 iunie
Senufie Semioforul, cuv. 25 martie
Septemin, mc., a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Felix 16 aprilie
Septimin, mc., moarte prin sabie 30 august
Serafim din Dombos, cuv. 6 mai
Serafim, ep. Fanarului, noul mc. (†1601),
împuns cu sulița 4 decembrie
Serafim al Megarelor, mc. 16 august
Serafim de Sarov, cuv.(†1833), fiu de negustor,
moarte naturală 2 ianuarie
Serafima din Antiohia, mc. (sec.II), moarte prin sabie 29 iulie
Serapion din Alexandria, mc. (sec. IV), înecat 13 septembrie
Serapion Duhovnicul, cuv. Miercuri, în
Săptămâna Luminată
280
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Serapion din Corint, mc. 31 ianuarie


Serapion din Koja, cuv. (†1611) 27 iunie
Serapion, mc. (sec. II), a pătimit cu Sf. Meletie 24 mai
Serapion cel Nou, mc. (†205), moarte prin foc 12 iulie
Serapion, arhiep. Novgorodului 16 martie
Serapion de Pskov, cuv. (†1481) 8 septembrie
Serapion din Roma, mc. (sec. I), ucis cu pietre 18 august
Serapion din Sidon, cuv. (†388) 14 mai, 21 martie
Serapion, ep. cetății Thmuis (Egipt), cuv. (†362) 5 aprilie
Serapion, ep. de Vladimir, cuv. (†1275) 12 iulie
Serenus din Alexandria, mc. 7 iunie
Serghie, patr. Constantinopolului 12 aprilie
Serghie Mărturisitorul, cuv. (sec. IX), bogat 13 mai
Serghie Magistrul, cuv. 28 iunie
Serghie din Malopinega, cuv. (†1585) 16 noiembrie
Serghie din Molos, cuv. 13 august
Serghie din Nurma, cuv. (†1412) 7 octombrie
Serghie Ascultătorul de la Pecerska, cuv. (sec. XIII) 7 octombrie
Serghie Pustnicul, cuv. Miercuri, în Săptămâna Luminată
Serghie din Radonej, cuv. (†1392),
făcător de minuni 25 septembrie
Serghie din Rosapha, mc. (†303-305), senator,
moarte prin sabie 7 octombrie
Serghie din Tiberiopolis, mc. sf. 28 noiembrie
Serghie din Suhtov, cuv. 19 mai
Serghie din Valaam, cuv. (†1353) 28 iunie, 11 septembrie
Serghie 2 ianuarie
Serghie Trofimov, mc. († 1918) 14 aprilie
Seridos din Gaza, cuv. 13 august
Serin, mc. 6 iulie
Seruh dreptul Duminica Sfinţilor Strămoși
Servil, mc. 4 septembrie
Servil, mc. 28 octombrie
Sesin, mc. (†319) 7 iulie
Set dreptul Duminica Sfinţilor Strămoși
Sever, mc. sf., a pătimit împreună cu
Sf. Filip din Heracleea 20 august
Sever din Tracia, mc. (†304), sutaș, moarte prin sabie 23 august
Sever, mc. 8 septembrie
Sever, mc. 3 noiembrie
281
Dicționar de Nume

Severian, mc., a pătimit împreună cu Sf. Agatonic 22 august


Severian din Nicomidia, mc. (†303), a pătimit
împreună cu Sf. M. Mc. Gheorghe 20 aprilie
Severian din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din
cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Severian, mc. 9 septembrie
Severin din Astura, cuv. 8 ianuarie
Severin din Nicomidia, mc. (†303-305) 22 august
Severin, mc. (sec. I), moarte prin sabie 4 iulie
Sevir, preotul, cuv. (†530) 27 iunie
Shemaya proorocul 8 ianuarie
Shio din Georgia 7 mai, 28 februarie
Sicinie, mc., moarte prin sabie 26 august
Sigebert, regele Angliei, cuv. (†637), a pus bazele
vieții creștine și monastice în Anglia,
a murit în război 27 septembrie
Sighitzaz Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Sigismond, regele Burgundiei 1 mai
Sil, ep. Persiei, cuv. 26 noiembrie
Sila, ap. din cei 70 (sec. I), ep. Corintului 30 iulie
Sila Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Silan, mc. (sec. I), moarte prin sabie 4 iunie
Siluan Athonitul, cuv. (†1939) 24 septembrie
Silvan, ap. din cei 70, ep. Tesalonicului (sec. I) 4 ianuarie,
30 iulie
Silvan din Afrodisia, mc. 10 iulie
Silvan din Cibalae, diacon, mc. sf. 21 august
Silvan, ep. Emesei (Siria), mc. sf. (sec. III),
aruncat la fiare sălbatice 29 ianuarie
Silvan, ep. Gazei, mc. sf. (†311), moarte prin sabie 14 octombrie
Silvan din Kiev, cuv. 10 iunie
Silvan de la Pecerska, cuv. (sec. XIV) 28 august
Silvan, ucenicul Sf. Pahomie cel Mare 15 mai
Silvan din Palestina, mc. (†303-305), înecat 5 noiembrie
Silvestru din Obnora, cuv. (†1379) 25 aprilie
Silvestru de la Pecerska, cuv. (sec. XII) 2 ianuarie
Silvestru, papă al Romei (sec. IV) 2 ianuarie
Simeon dreptul 3 februarie
Simeon de la Muntele Aman, cuv. 26 ianuarie
Simeon, arhiep. Antiohiei 16 decembrie
282
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Simeon cel nebun pentru Hristos din Emesa


(Siria), cuv. (†590), plugar moarte naturală 21 iulie
Simeon, starețul Mănăstirii Philoteou (Athos), cuv. 19 aprilie
Simeon, ctitorul Mănăstirii Hilandar (Athos),
cneazul Sebiei, cuv. (†1199 sau †1200),
moarte naturală 14 ianuarie
Simeon, arhiep. Ierusalimului 27 aprilie
Simeon de la Marea Peşteră, cuv. 18 octombrie
Simeon Metafrastul din Constantinopol, cuv. (sec. X),
mare dregător, moarte naturală 9 noiembrie
Simeon din Mitilini, cuv. 1 februarie
Simeon Nemanja, cuv. (†1200) 13 februarie
Simeon numit și Niger, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie
Simeon Noul Teolog, cuv. (†1032) 12 martie
Simeon, arhiep. Novgorodului (†1421) 15 iunie
Simeon patriarhul Duminica Sfinţilor Strămoși
Simeon Pentaglossos
(cel vorbitor în cinci limbi), cuv. Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Simeon, ep. în Persia, mc. sf. (†341), moarte prin sabie 17 aprilie
Simeon din Persia, mc. (sec. IV), moarte prin foc 16 mai
Simeon, ruda Domnului, apostol din cei 70 (†107),
răstignit 27 aprilie
Simeon cel Vechi de la Sinai, cuv. (†390) 26 ianuarie
Simeon Stâlpnicul cel Bătrân din Sisan (Cilicia),
cuv. (†459), fiu de păstor 1 septembrie
Simeon Stâlpnicul cel Tânăr din muntele minunat
din Antiohia, cuv. (†592) 24 mai
Simeon Stâlpnicul cel Nou, cuv. 27 iulie
Simeon din Tebaida, cuv. 4 aprilie
Simeon, arhiep. Tesalonicului 15 septembrie
Simeon din Trapezunt, noul mc. (†1653), sugrumat 14 august
Simeon, ep. de Tver (†1298) 3 februarie
Simeon din Verhutur, cuv. (†1642) 18 decembrie
Simeon monahul, cuv. 25 iunie
Simeon episcopul, rus de origine 10 mai
Simeon cel Evlavios, cuv. 26 iulie
Simeon cel cu o singură haină din Phlamourips,
cuv. (†1594) 19 aprilie

283
Dicționar de Nume

Simforiam, fiul Sf. Faust din Galia, mc. (sec. II),


fiu de senator, moarte prin sabie 16 ianuarie
Simforian, fiul Sf. Victorin, mc.(†288), înecat 18 decembrie
Simforoza din Italia, mc. (†120), soție de tribun, înecată 18 iulie
Simon Zelotul, ap. din cei 12, (sec. I), răstignit 10 mai
Simon din Calabria, cuv. (sec. X), monah,
făcător de minuni 14 noiembrie
Simon Mirovlitul din Athos, cuv. (sec. IX) 28 decembrie
Simon din Soiga, cuv. (†1562) 24 noiembrie
Simon, ep. de Vladimir (†1226) 10 mai
Simon din Volonesk, cuv. (†1641) 12 iulie
Simon din Yurieviț, nebunul pentru Hristos 4 noiembrie
Simon, cuv. 25 iunie
Simon, cuv. 19 noiembrie
Simplicius din Sirmium, mc. (sec. IV), înecat 9 noiembrie
Sina, diaconul din Persia, mc. (†341), ucis cu pietre 10 noiembrie
Sinezie, ep. Carpasiei (Cipru) 23 mai
Sinezie, ep. de Cirenaica, cuv. (†415) 27 iunie
Sinezie, mc. 9 martie
Sinezie din Roma, mc. 12 decembrie
Sinetos, mc. 12 decembrie
Sinetos, mc. 22 februarie
Singlitichia din Alexandria, cuv. (†350),
fiică de guvernator 5 ianuarie
Sionis, mc. (†836), a primit moarte prin sabie
împreună cu Sf. Manuel 22 ianuarie
Sira din Persia, mc. (†559), spânzurată 24 (28) august, 13 iulie
Sisinie, patr. Constantinopolului, cuv. 11 octombrie
Sisinie Mărturisitorul din Cyzic (†303-305),
moarte naturală 23 noiembrie
Sisinie din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Sisinie, mc. sf. 22 noiembrie
Sisinie, mc. 26 august
Sisinie, mc. (†305) 7 iunie
Sisinie 10 iulie
Sisinie, mc. 6 iulie
Sisoe cel Mare, egipteanul, cuv. (†429) 6 iulie
Sisoe din Kiev, cuv. 24 octombrie
Sisoe din Kiev, cuv. 6 iulie
284
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Sisoe Pustnicul, cuv. (sec. XIII) 28 august,


21 septembrie
Sixt, papă al Romei, mc. sf. (†258), filosof,
moarte prin sabie 10 august
Smaragd din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din
cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Smaragd, mc. (†306) 7 iunie
Snandulia 3 noiembrie
Socrat din Ancira, mc. sf. (sec. III), preotul,
moarte prin sabie 21 octombrie
Socrat, mc., împuns cu sulița, a pătimit
împreună cu Sf. Teodor din Perga 19 aprilie
Socrat Monahul din Tiberiopolis, cuv. mc.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Socrat, mc. 10 aprilie
Socrat, ep. Carpasiei (Cipru)
Sofia din Ainos, cuv. 4 iunie
Sofia doctorița, mc., moarte prin sabie 22 mai
Sofia din Moscova (†1542) 16 decembrie
Sofia din Roma și cele trei fiice ale sale, mc. (†137) 17 septembrie
Sofia, mc., moarte prin sabie 18 septembrie
Sofia, făcătoarea de minuni 18 decembrie
Sofia, cuv. 4 iunie
Sofocle, mc. 10 aprilie
Sofonie proorocul (†610 î.Hr.), de neam regesc,
moarte naturală 3 decembrie
Sofronie, ep. de Achtaleias (Iviria) 8 septembrie
Sofronie Bulgarul, cuv. (†1510) 28 mai
Sofronie de la Cioara, mărturisitor (†1776),
a luptat împotriva uniației 21 octombrie
Sofronie, ep. Ciprului, cuv. (sec. VI),
moarte naturală 8 decembrie
Sofronie, patr. Ierusalimului, cuv. (†638) 11 martie
Sofronie, ep. de Irkutsk 30 martie
Sofronie din Kiev, cuv. 11 mai
Sofronie de la Mănăstirea „Sfânta Ana“, cuv. 18 august
Sofronie din Sumela, cuv. 18 august
Sofronie, ep. de Vratchan 22 septembrie
Sofronie, mc., moarte prin sabie 1 martie
Sofronie, cuv. 19 februarie
285
Dicționar de Nume

Solohon din Calcedon, mc. (†303-305), ostaș,


moarte în chinuri 17 mai
Solohon, arhiep. Efesului, cuv. 1 decembrie
Solomon, regele Duminica Sfinţilor Strămoși
Solomon, arhiep. Efesului, cuv. (†1060) 2 decembrie
Solomonia, mama Macabeilor, mc. 1 august
Soniril din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Sopatra din Constantinopol, cuv. (†625),
fiică de împărat 9 noiembrie
Sosana Mironosița Duminica Mironosițelor
Sosana din Palestina, cuv. mc. (†303-305),
moarte prin foc 15 decembrie
Sosana din Tavromena (Sicilia), mc. (sec. I),
moarte prin foc 7 iunie
Sosana, mc. (sec. II), soție de ofițer 24 mai
Soson, diaconul din Italia, mc. sf. (†305), a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Ianuarie 21 aprilie
Sosipatru, ap. din cei 70, ep. Iconiei, (†66),
moarte naturală 4 ianuarie, 10 noiembrie, 26 aprilie
Sositeu din Persia, mc., moarte prin sabie 9 decembrie
Sosten, ap. din cei 70 (sec. I) 29 martie
Sosten Mărturisitorul (†766), ostaș, mort în exil 28 noiembrie
Sotirih, mc., târât pe pământ 24 octombrie
Sotirh Biserica Cipriotă
Sozomen din Cipru, cuv. (sec. XII),
făcător de minuni 20 noembrie
Sozon din Cilicia, mc. (†288 sau †304),
moarte în chinuri 7 septembrie
Sozon din Nicomidia, mc. 7 august
Sperat din Scilli, mc., moarte prin sabie 17 iulie
Speusip din Capadocia, mc. 16 ianuarie
Spiridon, ep. Trimitundei, cuv. (†347) 12 decembrie
Spiridon Prescurarul de la Pecerska, cuv. (†1448) 31 octombrie
Spiridon, patriarhul Serbiei (†1388) 15 iunie
Stahie, ap. din cei 70, ep. Arghiropolisului 31 octombrie
Stamate din Chio, noul mc. (†1822) 3 februarie
Stamate din Volo (Grecia), noul mc. (†1680),
moarte prin sabie 16 august
Stanko Păstorul, noul mc. 29 aprilie

286
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Stelian Paflagonul, cuv., făcător de minuni,


ocrotitorul copiilor 26 noiembrie
Stirachie, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Ipolit 30 ianuarie
Stirachie din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Stirachie, mc., moarte prin sabie 8 august
Stratighie, mc., moarte prin foc 19 august
Straton din Bitinia, mc., rupt în două 13 septembrie
Straton din Nicomidia, mc. (†303), moarte prin foc 17 august
Stratonic din Sigidunum, mc. (†314), temnicer, înecat 13 ianuarie
Stratonic, mc. (†274), ostaș, moarte prin sabie 4 martie
Stratonic, mc., moarte prin sabie 30 septembrie
Stratonic, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Suzana Fecioara din Italia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 6 iunie
Suzana, mc., a pătimit împreună cu Sf. Meletie 24 mai
Suzana Fecioara din Roma, mc. (†295), fiică de preot,
moarte prin sabie 11 august
Suzana, cuv. 7 iunie

Ștefan Arhidiaconul și Întâiul Mucenic (†33),


ucis cu pietre 27 decembrie
Ștefan din Antiohia Pisidiei, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 22 noiembrie
Ștefan din Athos, cuv. 27 februarie
Ștefan Brancovici (†1476) 10 decembrie
Ștefan Brâncoveanu, noul mc. († 1714) 16 august
Ștefan, ep. de Calabria 5 iulie
Ștefan din Chenalokkos, cuv. 14 ianuarie
Ștefan I, patr. Constantinopolului, mc. sf. (†893) 18 mai
Ștefan al II-lea, patr. Constantinopolului, cuv. 18 iulie
Ștefan cel Nou din Constantinopol, cuv. (†912) 9 decembrie

287
Dicționar de Nume

Ștefan cel Nou, mărturisitorul din Constantinopol,


cuv. mc. (†766), moarte în chinuri 28 noiembrie
Ștefan, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Ștefan cel Nou 28 noiembrie
Ștefan Eremitul, cuv., a viețuit în Muntele Sinai Miercuri, în
Săptămâna Luminată
Ștefan Decanski, țarul Serbiei, mc. (†1331),
ucis în temniță 11 noiembrie
Ștefan-Dunde, mărturisitor 17 decembrie
Ștefan din Kazan, mc. (†1552) 24 martie
Ștefan din Komel, cuv. (†1542) 12 iunie
Ștefan din Makhrichtchi, cuv. (†1406) 14 iulie
Ștefan Stratilat, mc. (sec. II), a pătimit
împreună cu Sf. Meletie 24 mai
Ștefan al lui Maloha, cuv., a viețuit în
Muntele Sinai Miercuri, în Săptămâna Luminată
Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei,
binecredincios (†1504) 2 iulie
Ștefan din Molos, cuv. 13 august
Ștefan, mc., sfâșiat cu cârlige, a pătimit
împreună cu Sf. Nichifor 8 februarie
Ștefan din Palestina, mc., moarte prin sabie 31 octombrie
Ștefan, ep. de Perm, cuv. (†1396) 26 aprilie
Ștefan din Plachidiane, cuv. 11 ianuarie
Ștefan din Pipéri, cuv. 20 mai
Ștefan I, papă al Romei, mc. sf. (†257),
moarte prin sabie 3 august
Ștefan Savaitul, cuv. 28 octombrie
Ștefan al II-lea Savvaitul, cuv. 28 octombrie
Ștefan Savvaitul, cuv. (†794) 13 iulie
Ștefan I, țarul Serbiei, primul încoronat,
binecredincios (†1224) 24 septembrie
Ștefan cel Orb, cneazul Serbiei, binecredincios
(†1476) 9 octombrie, 10 decembrie
Ștefan Lazarevici, cneazul Serbiei (†1427) 19 iulie
Ștefan Stilianovici, cneazul Serbiei (†1540),
cu moaștele la Catedrala din Belgrad 4 octombrie
Ștefan, ep. de Suroj, mărturisitor (†745) 15 decembrie
Ștefan Taumaturgul, cuv. 31 martie
Ștefan din Triglia, cuv. (sec. IX) 26 (28) martie
288
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Ștefan Uroch, țarul Serbiei 2 decembrie


Ștefan, ep. Vladimirului, cuv. (†1094) 27 aprilie
Ștefan, mc. 25 octombrie
Ștefan din Scilianov (†1515) 4 octombrie
Ștefan, cuv., preot 7 ianuarie
Ștefan, cuv. 12 august
Ștefan, mc., moarte prin sabie 21 octombrie
Ștefan Milutin, țarul Serbiei, binecredincios (†1321) 30 octombrie
Ștefan Nemkov, preotul, sf. mc., din Bortsurmanî,
Rusia, și cei dimpreună cu el († 1918) 27 august
Ștefana, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 15 iunie
Ștefanida din Italia, mc. (†160), văduvă de ostaș,
ruptă în bucăți 11 noiembrie
Șușanica, împărăteasa Gruziei, mc. (†458) 28 aprilie

Tadeu din Edesa, ap. din cei 70 (sec. I) 4 ianuarie, 21 august


Tadeu Studitul din Constantinopol,
mărturisitor (sec. IX) 29 decembrie
Tadeu, mc., tras pe roată 22 noiembrie
Taisia din Alexandria, (†400) 10 mai
Taisia din Egipt, cuv. (†340) 8 octombrie
Tal, preotul din Laodiceea, mc. sf. (†300), răstignit 16 martie
Tal, mc., moarte prin sabie 20 septembrie
Talaleu din Cilicia, mărturisitor (sec.V),
moarte naturală 27 februarie
Talaleu din Fenicia, mc. (†284), medic,
moarte prin sabie 20 mai
Talaleu, mc., moarte prin sabie 19 septembrie
Talaleu, mc. 20 septembrie
Talaleu, mc. 22 noiembrie
Talasie din Siria, cuv. (sec. V) 22 februarie
Talasie, mc. 20 mai
Talia, mc. 1 septembrie
289
Dicționar de Nume

Talida, cuv. (†367) 5 ianuarie


Tamara, regina Georgiei 1 mai
Taora, cuv. (†391) 5 ianuarie
Tarah din Anazarb, mc. (†304), ostaș,
moarte în chinuri 12 octombrie
Tarasie, patr. Constantinopolului, cuv. (†806) 25 februarie
Tarasie din Glușița, cuv. (†1440) 12 octombrie
Tarasie din Licanoia, făcător de minuni 8 mai
Tarasie, mc., moarte prin sabie 7 iunie
Tarson din Roma, binecredincios (sec. III), senator,
moarte naturală 11 august
Tasius din Axiopolis, mc. 26 aprilie
Tatchan din Georgia, mc. 18 mai
Tatian din Meropolis, mc., moarte prin sabie 12 septembrie
Tatiana Fecioara din Roma, mc. (†235),
fiică de senator, moarte prin sabie 12 ianuarie
Tatiana, cuv. 5 ianuarie
Tation din Mantineon, mc. (†305), moarte în chinuri 24 august
Tattia din Damasc, mc., moarte în chinuri 25 septembrie
Tatuil, mc., spânzurat 4 august
Tatuil din Edesa, mc. (sec. II),
moarte prin sabie 4 (5) septembrie
Taurion din Amphipolis, mc., moarte prin sabie 7 noiembrie
Tavita Fecioara din Iope (sec. I) 25 octombrie
Tavmasie, unul din cei 9 mucenici din Cyzic (†303-305),
moarte prin sabie 29 aprilie
Tea din Gaza, mc. (†308), moarte prin foc 10 februarie, 18 iulie
Tea, mc. 23 februarie
Teaghen, ep. Pariei (Helespont), mc. sf., înecat 2 ianuarie
Teaghen, mc., moarte prin sabie 3 octombrie
Teaghen, mc. 7 noiembrie
Teano, mc. 1 septembrie
Teanoi, mc. 1 septembrie
Tecla din Cezareea Palestinei, mc. (†304), înecată 19 august
Tecla din Iconia, cea întocmai cu Apostolii,
întâia muceniță (sec. I), convertită de Sf. Ap. Pavel,
foarte învățată în filosofia
păgână și artele frumoase 24 septembrie
Tecla Fecioara din Italia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 6 iunie
290
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Tecla din Persia, mc. (†346), moarte prin sabie 9 iunie,


20 noiembrie
Tecla, mc. (sec. III), moarte prin sabie 6 septembrie
Tecla, mc. 26 septembrie
Tecusa din Ancira (Galatia), mc. (†303), înecată 18 mai
Teion, mc. 1 februarie
Telesfor, papă al Romei, mc. sf. (†127) 22 februarie
Teletie, mc., moarte prin sabie 30 mai
Temelios, mc. 7 noiembrie
Temistocle din Mira Lichiei, mc. (†251), cioban,
târât prin bolovani 21 decembrie
Temistocle, mc. 10 aprilie
Teoclie, mc. 24 decembrie
Teoclis, mc. 14 septembrie
Teoclit, arhiep. de Lakedaimonias 1 decembrie
Teoclit, mc. 26 februarie
Teoclit, cuv. 27 august
Teoclita, făcătoarea de minuni, binecredincioasă
(†840), moarte naturală 3 (21) august
Teoctist Mărturisitorul (sec. IX), slujitor împărătesc,
moarte naturală 20 noiembrie
Teoctist, ep. de Cernigov, cuv. (†1123) 6 august
Teoctist din Constantinopol 20 decembrie
Teoctist Corăbierul, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 6 septembrie
Teoctist din Mănăstirea Cucumi (Sicilia), cuv. (†800) 4 ianuarie
Teoctist din Kantara, mc. 19 mai
Teoctist din Novgorod, cuv. (†1310) 23 decembrie
Teoctist din Palestina, cuv. 3 septembrie
Teoctist, mc. 3 octombrie
Teoctist, mc. 4 februarie
Teoctista, fiica Sf. Atanasia, mc. (†292),
moarte prin sabie 31 ianuarie
Teoctista din Metimna (Lesbos), cuv. (†881) 9 noiembrie
Teodor Stratilat, mare mc. (†320), din Evhaita (Pont),
moarte prin sabie 8 februarie, 8 iunie
Teodor Tiron din Evhaita (Pont), mc. (†304),
ostaș, moarte prin foc 17 februarie
Teodor, arhiep. Alexandriei 3 decembrie

291
Dicționar de Nume

Teodor, arhiep. Alexandriei, mc. sf.,


moarte prin sabie 12 septembrie
Teodor, ep. Ancirei, mc. sf., moarte prin sabie 3 noiembrie
Teodor din Amoreea, mc. (†845-847), ofițer, înecat 6 martie
Teodor din Antiohia, mc. (sec. IV),
moarte în chinuri 24 noiembrie
Teodor din Boeția, cuv. 23 iunie
Teodor Bizantinul, noul mc. (†1795), sugrumat 17 februarie
Teodor, ep. de Canterbury, cuv. (†690) 19 septembrie
Teodor din Cernigov, mc. (†1244), dregător,
moarte prin sabie 20 septembrie
Teodor din Chora, cuv. 8 ianuarie
Teodor, patr. Constantinopolului, cuv. (†667-679),
moarte naturală 27 decembrie
Teodor din Constantinopolul, mc. (sec. IV),
dregător, ars în corabie 5 septembrie
Teodor, ep. de Cirene, mc. sf. (†303), moarte prin sabie 4 iulie
Teodor, arhiep. Ciprului
Teodor din Dardanelliotys, noul mc. (†1690) 2 august
Teodor, ep. Edesei, cuv. (sec. IX), moarte naturală 19 iulie
Teodor Gavra, mc. 2 octombrie
Teodor de la Marea Peşteră, cuv. 18 octombrie
Teodor Graptos, cuv. 27 decembrie
Teodor Iaroslavici, cneaz, binecredincios (†1299) 19 septembrie
Teodor Iaroslavici (†1233) 5 iunie
Teodor Pustnicul de la Iordan, cuv. (sec. VI) 5 iunie
Teodor Neamțul din Kiev, mc. (†893),
ucis sub dărâmături 12 iulie
Teodor din Kiev (Pecerska), cuv. (†1098) 11 august
Teodor din Kytheron, cuv. 12 mai
Teodor, ucenicul Sf. Maxim Mărturisitorul 20 septembrie
Teodor din Mitilini, noul mc. (†1784), sugrumat 30 ianuarie
Teodor, cneaz în Murom (sec. XIII) 21 mai
Teodor din Nicomidia, mc. sf. 5 septembrie
Teodor, cneazul Novgorodului 5 iunie
Teodor din Novgorod, nebunul pentru Hristos 19 ianuarie
Teodor, starețul de la Ornon (Athos), cuv. 8 august
Teodor, cneaz în Ostrog (†1435) 28 august
Teodor din Perga Pamfiliei, mc. (sec. II), răstignit 19 (21) aprilie
Teodor de Plachidiade, cuv. 11 ianuarie
292
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Teodor, papă al Romei, mc. sf. 18 mai


Teodor din Roma, mc. (sec. III), a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Teodor I, ep. Rostovului (†1023) 8 iunie
Teodor, arhiep. Rostovului 28 noiembrie
Teodor Cuviosul din Rostov (†1409) 22 octombrie
Teodor din Samothraki, noul mc. (†1835) 8 mai
Teodor cel Sfințit din Tebaida (Egipt), cuv. (†368) 16 mai
Teodor Studitul din Constantinopol, mărturisitor (†826),
a combătut iconoclasmul, moarte naturală 11 noiembrie
Teodor, ep. în Sykeon (Galatia), cuv. (†613) 22 aprilie
Teodor din Tamassos, cuv. (sec. I), a fost convertit de
Sf. Apostoli 4 octombrie
Teodor, mc., a pătimit împreună cu Sf. Terentie 10 aprilie
Teodor din Thmuis, mc. sf. 22 mai
Teodor, ep. Tyrului 5 iunie
Teodor din Tracia, mc. sf. 15 aprilie
Teodor din Tiberiopolis, mc. sf., preot,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Teodor, ep. în Teodosiupoleos 28 noiembrie
Teodor, cuv. (sec. V) 20 aprilie
Teodor, ex-țarul Alexandru I, cuv. (†1864) 20 ianuarie
Teodor, ep. de Vrsats (Serbia), noul mc. sf. (†1594) 29 mai
Teodor, mc. 4 septembrie
Teodor cel nebun pentru Hristos, cuv. 25 februarie
Teodor, mc. 21 iulie
Teodor, mc., moarte prin sabie 1 august
Teodor, mc. 24 mai
Teodor, mc. 7 noiembrie
Teodor cel Nebun pentru Hristos 25 (26) februarie
Teodora din Alexandria, cuv. (†472) 11 septembrie
Teodora din Alexandria, mc. (†304), moarte prin sabie 5 aprilie
Teodora din Cezareea, cuv. (†755), fiică de
sfetnic împărătesc, moarte naturală 30 decembrie
Teodora din Elada, mc. (†304), înecată,
a pătimit împreună cu Sf. Leonida 16 aprilie
Teodora, împărăteasa Epirului, cuv. 11 martie
Teodora, soția împăratului Teofil,
binecredincioasă (†867), moarte naturală 11 februarie
Teodora, soția împăratuluil Iustinian (14) 15 noiembrie
293
Dicționar de Nume

Teodora-Vasa din Nijegorod, cuv. (†1378), cneaghină 16 aprilie


Teodora de la Sihla, cuv. (sec. XVII-XVIII),
cu moaștele la Pecerska 7 august
Teodora din Tesalonic, cuv. (†879) 5 aprilie, 29 august
Teodorit, preotul din Antiohia, mc. sf. (†362),
moarte prin sabie 3 (8) martie
Teodora, mc. (†304) 27 mai
Teodorit, preotul din Antiohia, mc. sf. (†362),
moarte prin sabie 3 (8) martie
Teodorit 17 mai
Teodosia din Aminsos, mc. (†310), arsă în cuptor 20 martie
Teodosia din Constantinopol, mc. (†726), ucisă în bătăi 29 mai
Teodosia, mama Sf. Procopie, mc. (†303), moarte prin sabie 8 iulie
Teodosia, mama Sf. Alexandru Nevski,
binecredincioasă (†1244) 5 mai
Teodosia Fecioara din Tyr, mc. (†308), înecată 29 mai
Teodosia, mc. (†311) 31 ianuarie
Teodosia, mc., moarte prin sabie 25 martie
Teodosie, chinoviarhul din Mogarion (Capadocia),
cuv. (†529) 11 ianuarie
Teodosie, arhiepiscopul Cernigovului 5 februarie, 9 septembrie
Teodosie din Glușița, cuv. (sec. XV) 12 octombrie
Teodosie cel Mare, binecredincios (†395), împărat,
moarte naturală 17 ianuarie
Teodosie cel Tânăr, binecredincios (†450), împărat,
moarte naturală 29 iulie
Teodosie cel Tânăr, cuv. (sec. IX), făcător de minuni 7 august
Teodosie cel Tăcut din Kiev, cuv. 17 februarie
Teodosie din Orovon, cuv. 8 august
Teodosie de la Pecerska, ex-cneazul din Ostrog, cuv. 11 august
Teodosie egumenul de la Pecerska, cuv. (†1074) 3 mai
Teodosie din Persia, mc., moarte prin sabie 13 aprilie
Teodosie din Skopelos, cuv. 5 februarie
Teodosie Taumaturgul, cuv., rus de origine 23 martie
Teodosie din Târnovo, cuv. 27 noiembrie, 17 februarie
Teodosie din Totma, cuv. 29 ianuarie
Teodosie, ep. Trapezuntului 11 ianuarie
Teodosie din Triglia, cuv. 1 ianuarie
Teodosie din Şerepovetsk, cuv. 5 iulie
Teodosie, mc. 26 martie
294
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Teodot, mc., a pătimit împreună cu Sf. Alexandra 18 mai


Teodot, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Alexandru 22 octombrie
Teodot, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Anastasia 22 decembrie
Teodot din Ancira (Galatia), mc. (†303), negustor,
moarte prin sabie 7 iunie
Teodot din Adrianopol, mc. (†363 sau †303-305),
aruncat la fiare sălbatice 19 februarie
Teodot, mc., a fost martirizat împreună cu Sf. Chir 31 ianuarie
Teodot din Cyzic, mc. (†303-305), moarte prin sabie 29 aprilie
Teodot, mc., a fost martirizat împreună cu Sf. Iachint 3 iulie
Teodot, ep. de Kyrenia (Cipru), mc. (†302),
moarte în chinuri 2 martie
Teodot din Niceea, mc. 17 septembrie
Teodot, mc. 3 noiembrie
Teodot, mc. 1 ianuarie
Teodot, mc. 2 ianuarie
Teodot, mc. (†108), moarte prin sabie 4 iulie
Teodot, mc. 29 iulie
Teodota din Bitinia, mc. (†304),
arsă în cuptor înroșit 29 iulie, 22 decembrie
Teodota din Pont, mc. (†230), moarte prin sabie 17 septembrie
Teodota din Pont, mc. (sec. III), moarte prin sabie 21 octombrie
Teodotia, fiica Sf. Atanasia, mc. (†292),
moarte prin sabie 31 ianuarie
Teodotia, mc. (†108), a fost martirizată împreună cu
Sf. Iachint, moarte prin sabie (3) 4 iulie
Teodotia, mc. 3 noiembrie
Teodotia Fecioara, mc. 18 mai
Teodotia, cuv. 2 ianuarie
Teodotia, cuv. 1 noiembrie
Teodotia, mc. 22 octombrie
Teodotia, mc. 22 decembrie
Teodotia, mc. 29 iulie
Teodotion din Egipt, mc., moarte prin sabie 24 ianuarie
Teodul din Atalia, fiul Sf. Esper, mc. (sec. II),
rob, moarte prin foc 2 mai
Teodul din Cipru, cuv. (sec. IV) 3 decembrie
Teodul Citețul, mc. (†303) 5 aprilie
295
Dicționar de Nume

Teodul din Creta, mc. (†250), moarte prin sabie 23 decembrie


Teodul, mc., a primit moarte prin foc împreună cu
Sf. Erminoa 4 septembrie
Teodul din Meropolis, mc., moarte prin sabie 12 septembrie
Teodul din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Teodul din Sinai, cuv. (sec. V), fiu de mare dregător 14 ianuarie
Teodul Stâlpnicul, cuv. (sec. IV) 3 decembrie
Teodul din Tripoli, mc. (†73), ucis cu securea 18 iunie
Teodul, fiul Sf. Terentie, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Teodul din Tesalonic, mc. (†300), înecat 4 (5) aprilie
Teodul, mc. 18 februarie
Teodul, mc. (†309-310), răstignit 16 februarie
Teodul, cuv. 3 august
Teodul, cuv. 14 decembrie
Teodul, cuv. 12 septembrie
Teodul, mc. 7 noiembrie
Teodul, mc. 18 iunie
Teodula din Anazarb, mc. 18 ianuarie
Teodula din Cilicia, mc. (†304), moarte prin foc 5 februarie
Teodula din Taven, (†410) 25 iulie
Teodula din Tver 25 iulie
Teoeidos, mc., călcat de picioarele cailor 5 ianuarie
Teofan din Antiohia, cuv. (†369) 10 iunie
Teofan Mărturisitorul, cuv. (sec. III) 9 septembrie
Teofan Mărturisitorul din Constantinopol, cuv. (†814),
fiu de guvernator, ucis în exil 12 martie
Teofan din Constantinopol, noul mc. (†1559) 8 iunie
Teofan Graptos, cuv. 11 octombrie, 27 decembrie
Teofan din Kiev, cuv. 22 septembrie
Teofan din Meteora, cuv. 17 mai
Teofan din Nusa (Macedonia), cuv. (sec. XV),
făcător de minuni 19 aprilie
Teofan de la Pecerska, cuv. (sec. XII) 11 octombrie
Teofan Pustnicul, ep. de Tambov 10 ianuarie
Teofan Tuliakov, Mitropolitul de Novgorod, sf. mc.,
după detenție și torturi, a fost executat prin
împușcare de autoritățile NKVD-ului († 1937) 21 septembrie
Teofana, mc. 17 octombrie
296
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Teofano din Constantinopol, binecredincioasă (†893),


împărăteasă 16 decembrie
Teofil din Amoreea, mc. (†845-847), ofițer, înecat 6 martie
Teofil, ep. Antiohiei 6 decembrie
Teofil cel Nou din Bizanț, mc. (sec. VIII),
senator, moarte prin sabie 30 ianuarie
Teofil din Capadocia, mc. (†288-300), dregător,
moarte prin sabie 6 februarie
Teofil din Cilicia, cuv. 23 iunie
Teofil diaconul (†303) 3 septembrie
Teofil, mitr. Efesului, mărturisitor, a combătut
iconoclasmul 25 septembrie
Teofil Pustnicul din Egipt, cuv. (sec. IV) 2 decembrie
Teofil cel Tăcut de la Pecerska, cuv. 24 octombrie
Teofil Plângătorul de la Pecerska, cuv. (sec. XII) 29 decembrie
Teofil de la Pecerska, ep. de Novgorod și Pskov,
cuv. (†1485) 26 octombrie
Teofil cel Nebun pentru Hristos, de la Pecerska,
cuv. (†1853) 28 octombrie
Teofil din Luoga 29 decembrie
Teofil diaconul din Libia, mc. sf. (sec. IV),
ucis cu pietre 8 ianuarie
Teofil Mărturisitorul, cuv. (sec. VIII), mort în exil 2 octombrie
Teofil Mirovlitul de la Athos, cuv. (†1548) 8 iulie
Teofil din Nicomidia, mc. 28 decembrie
Teofil din Novgorod (†1483) 28 august
Teofil din Omutcea, cuv. (†1412) (21) 22 octombrie
Teofil din Palestina, mc. (†303-305), ucis în bătăi 5 noiembrie
Teofil din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Teofil din Tiberiopolis, mărturisitor (sec. VIII) 10 octombrie
Teofil din Zachint (Dalmația), noul mc. (†1635),
moarte prin foc 24 iulie
Teofil, mc. sf. 30 septembrie
Teofil, mc. sf. (†108), moarte prin sabie 4 iulie
Teofil, mc. sf. 21 iulie
Teofil, mc. (†303), moarte prin sabie 23 iulie
Teofila, mc. 28 decembrie
Teofilact, ep. Nicomidiei, mărturisitor,
a combătut iconoclasmul 8 martie
297
Dicționar de Nume

Teofilact, arhiep. Ohridei 31 decembrie


Teofrast, mc. 16 iulie
Teoghen, ep. Pariei (Parion), mc. sf.(†320), înecat 2 ianuarie
Teognid din Cyzic, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 (29) aprilie
Teognie, fiul Sf. Vasa, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 21 august
Teognost din Kantara, mc. 19 mai
Teognost, mitr. Kievului 14 mai
Teoharie, cuv. (†1845) 4 mai
Teoklis, mc. 14 septembrie
Teoliptia, mc. 1 noiembrie
Teon din Tesalonic, mc. 2 iulie
Teonas din Egipt, mc. (†290 sau †303),
îngropat de viu împreună cu Sf. Teopempt 5 ianuarie
Teonas din Nicomidia, mc. (†303), a fost martirizat
împreună cu Sf. M. Mc. Gheorghe 20 aprilie
Teonas din Tebaida, cuv. 4 aprilie
Teonas, mitr. Tesalonicului, cuv. 4 aprilie
Teonilla, mc. (†285) 28 octombrie
Teonimfa, mc. 1 septembrie
Teopempt, ep. Nicomidiei, mc. sf. (†290 sau †303),
moarte prin sabie 5 ianuarie
Teopempt, mc., moarte prin sabie 11 iunie
Teopempt, mc. 7 februarie
Teopempt, mc. 2 ianuarie
Teopist, fiul Sf. Evstatie, mc. (†120), ofițer,
moarte prin foc 20 septembrie
Teopist, mc. 2 ianuarie
Teopista, soția Sf. Evstatie, mc. (†120),
moarte prin foc 20 septembrie
Teoprepie, fiul Sf. Filet, mc. (sec. II), moarte în chinuri 28 martie
Toprepie din Nicomidia, mc. (†303-305),
a fost martirizat împreună cu Sf. Agatonic 22 august
Teoprov Biserica din Cipru
Teosevia 10 ianuarie
Teosevie, cuv. 10 ianuarie
Teosevie din Arsinoe, cuv. 12 octombrie
Teosevie, mc. 20 august
Teostih, unul din cei 9 mucenici din Cyzic 29 aprilie
298
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Teostirict Mărturisitorul, moarte naturală 17 martie


Teostirict, cuv. 17 februarie
Teotecnos, mc., moarte prin sabie 10 decembrie
Teotecnos, mc. 3 octombrie
Teotecnos din Antiohia, mc., (sec. IV), ofițer,
înecat 10 octombrie
Teotim, mc., a primit moarte prin foc împreună
cu Sf. Ermiona 4 septembrie
Teotim din Palestina, mc. (†303-305), ucis în bătăi 5 noiembrie
Teotim, ep. Tomisului 20 aprilie
Teotima, mc., moarte prin sabie 19 mai
Terapont, ep. Ciprului, mc. sf. (sec. VIII) 14 mai
Terapont de la Iezerul-Alb 27 mai
Terapont din Monza, cuv. 12 decembrie
Terapont, ep. Sardelor, mc. sf. (†259), moarte prin sabie 27 mai
Terapont, cuv., făcător de minuni 30 octombrie
Terapont, mc. 26 iunie
Terentie din Cartagina, mc. (sec. III),
moarte prin sabie 10 aprilie, 28 octombrie
Terentie, ep. Iconiei, mc. sf. (sec. II),
târât prin spini 21 iunie
Terentie, soțul Sf. Neonila, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Terentie din Pavlopetrion, mc. 13 martie
Terentie, mc., moarte prin foc 16 octombrie
Terentie, mc. 17 octombrie
Terentie, mc. 5 aprilie
Terinos, mc., moarte prin sabie 23 aprilie
Terinos, mc. (†303), a fost martirizat împreună cu
Sf. M. Mc. Gheorghe 24 aprilie
Terinos, mc. 6 mai
Teris, ep. Carpasiei (Cipru) 5 august
Term, mc., moarte prin foc 5 aprilie
Terma Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Tertie, ap. din cei 70, ep. Iconiei, mc. sf. (†66),
moarte prin foc 30 octombrie, 4 ianuarie
Tertie, ap. din cei 70 10 noiembrie, 4 ianuaire
Tesalonichi din Amphipolis (Macedonia), mc.,
bogată, chinuită în exil 7 noiembrie
Tesalonichi, mc. 19 decembrie
299
Dicționar de Nume

Tespesie din Capadocia, mc. (sec. III),


moarte prin sabie 1 iunie
Tespesie din Galatia, mc. (†304), fiu de negustor,
moarte prin sabie 20 noiembrie
Tiburtie din Roma, mc. (†232), a primit moarte
prin sabie împreună cu Sf. Cecilia 22 noiembrie
Tiburtie din Roma, mc. (†288), moarte prin sabie 18 decembrie
Tigrie, preotul din Constantinopol, mc. sf. (sec. V),
a murit în temniță 16 iunie
Tihic, ap. din cei 70, ep. de Colophon, (sec. I) 4 ianuarie,
8 decembrie
Tihon, ep. Amatundei, cuv. (†424), fiu de brutar 16 iunie
Tihon din Kaluga, cuv. 16 iunie
Tihon din Lukhon, cuv. (†1503) 16 iunie
Tihon din Medina, cuv. (†1492) 16 iunie
Tihon, patr. Moscovei 25 martie
Tihon din Zadonsk, ep. Voronejului (†1783) 13 august, 14 mai
Timolae din Pont, mc. (†303-305), moarte prin sabie 15 martie
Timon diaconul, mc. (sec. I), ap. din cei 70, răstignit 4 ianuarie,
28 iulie
Timon Biserica din Cipru
Timotei, ap. din cei 70, ep. Efesului, (†109),
ucis cu pietre 4 ianuarie, 22 ianuarie
Timotei din Cezareea, cuv. 27 februarie
Timotei din Cezareea Palestinei, mc. (†303-305),
ucis în bătăi 5 noiembrie
Timotei din Esphigmenou, noul mc. 29 octombrie
Timotei, ep. de Euripos (†1740) 16 august
Timotei din Gaza, mc. (†304), înecat 19 august
Timotei din Mauritania, mc. (sec. IV),
moarte prin foc 19 decembrie
Timotei Mărturisitorul, cuv. 1 februarie
Timotei, starețul de la Pecerska, cuv. (†1132) 28 august
Timotei, ep. de Proikonnysou, făcător de minuni 1 august
Timotei, ep. Prusiei, mc. (†361), moarte prin sabie 10 iunie
Timotei din Simvoli (Asia Mică), cuv. (sec. IX) 21 februarie
Timotei Anagnostul din Teba, mc. (†268 sau †295),
plugar, răstignit 1 noiembrie, 3 mai
Timotei, ep. Tiberiopolisului, mc. sf.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
300
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Timotei, ucenicul Sf. Vavila, mc. (sec. III),


moarte prin sabie 24 ianuarie
Tion cu cei doi copii ai săi, mc., moarte prin sabie 1 februarie
Tira din Bitinia, mc. (†250) 14 decembrie
Tiranos, ep. Tyrului, mc. sf. (†310) 20 august
Tirian, mc. 6 mai
Tirs, ep. Carpasiei 23 iulie
Tirs, mc. (sec. III) 14 decembrie
Tirs, mc. 20 ianuarie
Tirs, mc. 5 august
Tirs, mc. 17 august
Tit, ap. din cei 70, ep. Cretei (sec. I) 4 ianuarie, 25 august,
14 decembrie
Tit, preotul de la Pecerska, cuv. (†1190) 27 februarie
Tit, soldatul de la Pecerska (27 ianuarie) 28 august
Tit, făcătorul de minuni, cuv. (sec. IX) 2 aprilie
Titoes din Egipt, cuv. 26 august
Titoes, mc. 10 iulie
Tobie din Sevastia, mc. 2 noiembrie
Toma Apostolul, pescar, împuns cu sulița 30 iunie,
6 octombrie
Toma I, patr. Constantinopolului, cuv. (†610) 21 martie
Toma al II-lea, patr. Constantinopolului,
cuv. (†665-668) 15 noiembrie
Toma din Damasc, mc. 1 noiembrie
Toma Dephourkinos (Defurchin), cuv. (sec. X) 10 decembrie
Toma din Maleon (Grecia), cuv. (sec. X), ostaș 7 iulie
Toma diaconul din Tiberiopolis, mc.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Toma, cuv. 24 aprilie
Tomaida din Alexandria, mc. (sec. V),
soție de pescar, moarte prin sabie (13) 14 aprilie
Tomaida din Lesbos (Mitilini), cuv. 3 ianuarie
Tomaida din Siria (†322) 6 aprilie
Tranquilin, preotul din Roma, mc. sf. (†288) 18 decembrie
Tredentie, mc. (sec. III) 29 mai
Triandafil Zagoreul, noul mc. (†1680),
moarte în chinuri 8 august
Tribun din Roma, mc. (sec. III), moarte prin sabie 30 ianuarie
Trifen din Cyzic, mc. 31 ianuarie
301
Dicționar de Nume

Trifilie, ep. Leveusiei (Cipru), cuv. (†370), avocat 12 (13) iunie


Trifina din Cyzic, mc., fiică de senator,
aruncată la fiare sălbatice 31 ianuarie
Trifina din Cyzic, cuv. 11 aprilie
Trifon, arhiep. Constantinopolului, cuv. (†931) 19 aprilie
Trifon din Kolsk (Laponia), cuv. 15 decembrie
Trifon din Lampasc (Frigia), mc. (†250),
fiu de plugar, moarte prin sabie 1 februarie
Trifon din Palestina, mc., moarte prin sabie 29 septembrie
Trifon din Pepenga și Kola, cuv. (†1583) 15 decembrie,
1 februarie
Trifon, starețul de la Vyatka, cuv. (†1612),
fiu de țăran, făcător de minuni 8 octombrie
Trifon, mc. 19 decembrie
Trifonia din Cyzic, cuv. 11 aprilie
Trivium din Perga Pamfiliei, mc. (†250),
moarte prin sabie 2 martie
Troadie din Neocezareea (Pont), mc. (†250),
moarte prin sabie 2 martie
Trofim, ap. din cei 70 (†65 sau †67) 4 ianuarie, 14 aprilie
Trofim, ep. de Arles 29 decembrie
Trofim, preotul din Laodiceea, mc. sf. (†300), răstignit 16 martie
Trofim din Licia, mc. (†305), moarte prin sabie 23 iulie
Trofim din Nicomidia, mc.(†300), ostaș,
ars în cuptor 18 martie
Trofim din Palestina, mc., moarte prin sabie 29 septembrie
Trofim din Sinaida (Synnades), mc. 19 septembrie
Trofim, mc. 11 martie
Trofim, mc. 31 octombrie
Trofim, mc. sf. 21 iulie
Turvon din Galia, mc.(†161-169),
moarte în chinuri 16 (17) ianuarie

302
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Uar, mc. 19 octombrie


Ulchian, cuv. 28 iunie
Ulpian din Corint, cuv. 28 iunie
Upravd împăratul (†565) 14 noiembrie
Urania, mc. 1 septembrie
Urban din Antiohia, mc. (†250), a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Vavila 4 septembrie
Urban, ap. din cei 70, ep. în Macedonia (sec. I) 4 ianuarie,
31 octombrie
Urban din Constantinopol, mc. sf. (sec. IV),
ars în corabie 5 septembrie
Urban, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Eustohie 23 iunie
Urban, ep. Macedoniei, cuv. 29 noiembrie
Uriil (Sf. Arhanghel) 26 martie
Urisie, mc. (sec. III) 7 iulie
Uroș-Ștefan al V-lea, țarul Sebiei, mc. (†1371),
ucis în temniță 2 decembrie
Uroșit, cneaz 11 noiembrie
Urpasian din Nicomidia, mc. (†295), general,
moarte prin foc 9 martie
Ursichie, mc. (sec. III), ofițer, moarte prin sabie 14 august

Vaast, ep. de Arras 6 februarie


Vadim din Persia, mc. (†376), moarte prin sabie 9 aprilie
Vah, mare mc. (†303-305), senator, moarte în chinuri 7 octombrie
Vah cel Nou din Palestina, mc. (sec. VIII),
moarte prin sabie 15 decembrie
Vahtisois din Persia, mc. (sec. IV), moarte prin foc 16 mai
Valent din Cezareea Palestinei, mc. 16 aprilie
Valent, diaconul din Ierusalim, mc. sf. (†309),
moarte prin sabie 16 februarie
Valentin din Gaza, mc. 10 februarie
303
Dicționar de Nume

Valentin din Misia, mc. (†302), ostaș,


moarte prin sabie 24 aprilie
Valentin, preotul din Roma, mc. sf. (†270),
moarte prin sabie 6 iulie
Valentin, ep. Umbriei, mc. sf. (sec. III), ucis în temniță 30 iulie
Valentin, mc., târât pe pământ 24 octombrie
Valentina din Cezareea, mc., moarte prin foc 10 februarie
Valentina din Gaza, mc. (†308), moarte prin foc 18 iulie
Valention din Durostorum, mc. 28 aprilie
Valeria, soția Sf. Vital, mc. 23 iulie
Valeria 6 iunie
Valerian Pruncul, mc., moarte prin sabie 14 septembrie
Valerian din Roma, mc. (†232), fiu de senator,
moarte prin sabie 23 noiembrie
Valerian din Roma, mc. (†167), ucis cu securea 1 iunie
Valerian din Schitopolis, mc., moarte prin foc 4 mai
Valerian din Tomis, mc. (†320-323) 13 septembrie
Valerian din Trapezunt, mc. (†292),
moarte prin sabie 21 ianuarie
Valerian, mc. 29 noiembrie
Valerie, mc. 25 octombrie
Valerie, mc. 23 aprilie
Valerin, mc., moarte prin sabie 25 octombrie
Valerin, mc. (sec. II), moarte prin sabie 29 octombrie
Valeriu, ep. 11 noiembrie
Valeriu 13 septembrie
Valeriu, unul din cei 33 de mucenici din Melitina 7 noiembrie
Vales din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din cei 40,
ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
Vales, mc. 16 februarie
Vaptos, mc., sutaș, moarte prin sabie 10 februarie
Varadat din Siria, cuv. 22 februarie
Varahiil (Sf. Arhanghel) 26 martie
Varahisie din Persia, mc., moarte în chinuri 29 martie
Varas din Constantinopol 16 mai
Varipsava, mc. (sec. II) 10 septembrie
Varid din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Varlaam din Antiohia, mc. (†304), plugar,
moarte în chinuri 19 noiembrie
Varlaam din Keretsk, cuv. 6 noiembrie
304
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Varlaam de la Pecerska, cuv. (†1065) 19 noiembrie


Varlaam din Novgorod, cuv. (†1192) 6 noiembrie
Varlaam din Şenkursk, cuv. (†1462) 19 iunie
Varlaam, cuv. 26 august
Varlaam, cuv. 30 august
Varlaam, cuv. 30 mai
Varnava, episcopul de Vasilsursk (Rusia) († 1963),
cuvios și mărturisitor 23 aprilie
Vars, ep. Damascului 28 februarie
Vars, ep. Edesei, cuv. (sec. IV) 15 octombrie
Varsafie, stareț (†345) 3 iunie
Varsanufie, ep. Damascului, cuv. (sec. V) 29 februarie
Varsanufie din Egipt, cuv. (sec. VI) 6 februarie
Varsanufie din Tver, cuv. (†1416) 2 martie
Varsanufie, ep. de Tver, cuv. (†1576), medic 11 aprilie,
4 octombrie
Varsim, mc., moarte prin sabie 24 ianuarie
Varsimeu, ep. Edesei 29 ianuarie
Vartolomeu (Natanael) Apostolul, ucis cu pietre 11 iunie,
30 iunie, 22 aprilie, 25 august
Vartolomeu, cuv., ucenicul Sf. Serghie de Radonej 25 septembrie
Varuhie , mc. 27 martie
Varus din Egipt, mc. 19 octombrie
Varus, mc. 25 octombrie
Varvar din Lucania, mc., tâlhar, ucis cu săgeți 6 mai
Varvar din Nicopolis, cuv. 15 mai
Varvar Soldatul, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 6 mai
Varvara din Heliopolis, mc. (†306),
moarte prin sabie 4 decembrie
Varvara din Pilna, Rusia, cuv. († 1980) 1 decembrie
Vas din Roma, mc. (†303), senator 20 ianuarie
Vasian din Constantinopol, cuv. (sec. V) 10 octombrie
Vasian din Laodiceea (†409) 10 iunie
Vasian din Pskov, cuv. 20 februarie
Vasian din Solovăț, cuv. (†1561) 12 iunie
Vasian din Tiksen, cuv. (†1624), cu moaștele
la Mănăstirea Totem (Vologa) 12 septembrie
Vasian din Uglici, cuv. 12 februarie
Vasila din Egipt, mc. (†262), a fost martirizată cu
Sf. Eugenia 24 decembrie
305
Dicționar de Nume

Vasile cel Mare, arhiep. Capadociei, cuv. (†379),


Părinte bisericesc, unul din cei trei Sf. Ierarhi 1 ianuarie,
30 ianuarie, 9 ianuarie
Vasile, tatăl Sf. Vasile cel Mare 1 ianuarie
Vasile, ep. Amasiei, mc. (†322), moarte prin sabie 30 aprilie
Vasile, preotul din Ancira, mc. sf. (†362),
ars cu fierul înroșit 2 ianuarie, 22 martie
Vasile, ep. Chersonului, mc. sf. (sec. IV), ucis cu pietre 7 mai
Vasile din Darion, mc. 6 februarie
Vasile Iaroslavici, cneaz, binecredincios (†1249) 3 iulie
Vasile, mc., a fost martirizat împreună cu Sf. Isaur 7 iunie
Vasile din Kiev (Pecerska), cuv. (†1098) 11 august
Vasile din Kubensk, cuv. 2 august
Vasile din Mangazea, mc. (†1600) 23 martie
Vasile Mărturisitorul (†767) 28 februarie
Vasile al Megarelor 16 august
Vasile de la Moldovița, cuv. 31 decembrie
Vasile din Moscova, nebunul pentru Hristos 2 august
Vasile cel Nou din Asia Mică, cuv. (†944) 26 martie
Vasile, arhiep. Novgorodului, cuv. (†1352) 10 februarie,
4 octombrie
Vasile, ep. Ostrogului 29 aprilie
Vasile, ep. Pariei (Parion), mărturisitor (†750) 12 aprilie
Vasile din Patelaria, cuv. 22 iunie
Vasile din Pskov, cuv. (†1238) 4 martie
Vasile, ep. de Riazan (†1360) 12 aprilie
Vasile din Schitopolis, mc. sf. 5 iulie
Vasile, mc., a pătimit împreună cu
Sf. Ștefan cel Nou 28 noiembrie
Vasile, arhiep. Tesalonicului 1 februarie
Vasile, diaconul din Tiberiopolis, mc. sf.,
moarte prin sabie 28 noiembrie
Vasile, mitr. Trapezuntului 20 octombrie
Vasile de la Valea Adâncă, cuv. 1 iulie
Vasile din Yerudiev, făcător de minuni (†1552) 2 august
Vasile, mc., moarte prin sabie 25 octombrie
Vasile, mc. 26 octombrie
Vasile, mc. (†766), ostaș, orbit 28 noiembrie
Vasile, mc. 17 iunie
Vasile, cuv. 18 noiembrie
306
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Vasile cel întocmai cu Apostolii, rus de origine 15 mai


Vasile 29 aprilie
Vasile, (†1233) 4 martie
Vasile Derjavin, preotul mc., dimpreună cu sf. mc.
Nicolae Derjavin, cu preoții și credincioșii
orașului Gorodeț (Rusia) († 1930)
18 aprilie
Vasilid din Alexandria, mc. (†202), moarte prin sabie 1 aprilie
Vasilid din Creta, mc. (†250), moarte prin sabie 23 decembrie
Vasilid, mc. (†303), senator, ucis cu sulița 20 ianuarie
Vasilisa, mc., a pătimit împreună cu Sf. Calinic 22 martie
Vasilisa din Egipt, mc. (†303), moarte prin foc 8 ianuarie
Vasilisa din Elada, mc. (†304), înecată, a fost
martirizată împreună cu Sf. Leonid 16 aprilie
Vasilisa, mc., a fost martirizată împreună cu
Sf. Iulian Egipteanul 21 iunie
Vasilisa din Nicomidia, mc. (†303 sau †309) 3 septembrie
Vasilisa din Roma, mc. (sec. I), moarte prin sabie 15 aprilie
Vasilisa, mc., soția împăratului Maxențiu 25 noiembrie
Vasilisc din Amaseea, nepotul Sf. Teodor Tiron,
mc. (†304), moarte prin sabie 3 martie, 22 mai
Vasilisc cel Bătrân, mc., moarte prin sabie 29 iulie
Vassa, mc., a fost martirizată împreună cu Sf. Agripina 23 iunie
Vassa din Helespont, mc. 21 august
Vassa din Pskov, cuv. (sec. XV) 19 (29) martie
Vassa din Palestina, cuv. (sec. V) 20 ianuarie
Vassa, mc. 31 octombrie
Vassa, mc. 29 octombrie
Vassa, mc. 21 septembrie
Vassois din Amoreea, mc. (†845-847), ofițer, înecat 6 martie
Vatas Persul, mc. (†364), moarte prin sabie 1 mai
Vatus Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Vautha Fecioara, mc. (†343), moarte prin sabie 20 noiembrie
Vavila, arhiep. Antiohiei, mc. sf. (†250),
moarte prin sabie 4 septembrie
Vavila din Nicomidia, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 4 septembrie
Vavila din Sicilia, mc. sf., preot, moarte prin sabie 24 ianuarie
Vavila din Tars, cuv. 28 decembrie
Vandimian din Misia, cuv. (†512) 1 februarie
307
Dicționar de Nume

Venedim din Atena, mc. (†250) 18 mai


Venerie din Roma, mc. (sec. III), a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Ipolit 30 ianuarie
Veniamin Patriarhul Duminica Sfinților Strămoși
Veniamin din Kiev, cuv. (sec. XII), negustor bogat 13 octombrie
Veniamin din Nitria, cuv. 29 decembrie
Veniamin, diaconul din Persia, mc. sf. (†424),
tras în țeapă 31 martie, 13 octombrie
Veniamin, mitr. Petrogradului, noul mc. sf. (†1922),
împușcat de bolșevici 25 ianuarie
Veniamin, mc. 29 iulie
Venust din Cibalae, mc. (†304),
moarte prin decapitare 21 august
Venust, mc. (secc. III) 29 mai
Vera din Roma (†137) 16 septembrie
Verina din Edesa, mc. (†305-306), înecată 4 octombrie
Verios, mc. 29 iulie
Veronica din Palestina (sec. I), a fost vindecată
de Domnul de scurgerea de sânge 2 iulie
Veronica din Ierusalim (sec. I) 16 august
Veronichie, cuv. 17 iulie
Vertan din Armenia 30 septembrie
Vetranion, ep. Tomisului, mc. sf. (sec. IV) 25 ianuarie
Vevea din Edesa, sora Sf. Tatuil, mc. (sec. II),
moarte prin sabie 4 (5) septembrie
Vevea, sora Sf. Sarvil, mc. (sec. II), moarte prin sabie 29 ianuarie
Vevea, mc. 11 decembrie
Viaceslav Leontiev din Maidana, sfințitul mc. († 1937) 4 martie
Vianor din Pisidia (Asia Mică), mc. (sec. IV),
moarte prin sabie 10 iulie
Vichentie din Lerins, cuv. 24 mai
Vichentie, diaconul din Spania, mc. sf. (†303),
moarte în chinuri 11 noiembrie
Vichentie, mc. 11 decembrie
Vichentie, mc. sf., diacon 22 ianuarie
Victor din Corint, mc. (†284), zdrobit în piuă 31 ianuarie
Victor din Damasc, mare mc. 11 noiembrie
Victor, mc. (†303), a fost martirizat împreună cu
Sf. M. Mc. Gheorghe 20 aprilie
Victor, fiul Sf. Fotinia, mc. 26 februarie
308
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Victor din Italia, mc. (†160), ostaș, ucis cu securea 11 noiembrie


Victor din Marsilia, mc. 21 iulie
Victor, mc. 6 iulie
Victor, mc. 20 august
Victor, mc. 7 noiembrie
Victor, mc. 5 aprilie
Victoria din Cartagina, mc. (†303), moarte în chinuri 1 iulie
Victoria din Roma, mc. (†250), moarte în chinuri 1 iulie
Victorin din Corint, mc. (†284) 31 ianuarie
Victorin din Roma, mc. (†304), înecat 18 decembrie
Victorin, mc. 18 februarie
Victorin, mc. 22 aprilie
Victorin, mc. 5 aprilie
Victrice, ep. de Rouen 7 august
Vil, fiul Sf. Terentie, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 28 octombrie
Vilon din Tesalonic, mc. 2 iulie
Vinceslav, regele Cehiei (†935) 28 septembrie
Virca din Goția, mc. (sec. IV), arsă în biserică 26 martie
Virco din Goția, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Virie, mc. 29 iulie
Virgil, arhiep. de Arles 5 martie
Viril, ep. Cataniei, cuv. (sec. I) 21 martie
Visarion din Egipt, cuv. (sec. IV) 6 iunie
Visarion al II-lea, arhiep. Larisei (†1540) 15 septembrie
Visarion Sarai, ieromonah, cuv. Mărturisitor,
(sec. XVIII), a luptat împotriva uniației,
a murit în închisoarea Kufstein 21 octombrie
Visarion din Sciția, cuv. 20 februarie
Vit din Sicilia, mc. (†303), moarte în chinuri 15 iunie
Vitalie din Alexandria, cuv. 11 ianuarie
Vitalie, mc., a primit moarte prin foc
împreună cu Sf. Iason (28) 29 aprilie
Vitalie monahul din Egipt, cuv. (sec. VII) 22 aprilie
Vitalie, ep. Ravenei, mc. sf. (sec. I), moarte prin foc 23 iulie
Vitimion din Sciția, cuv. 24 decembrie
Viv diaconul, cuv. mc. (sec. III),
moarte prin sabie 6 septembrie
Vivian din Sevastia Armeniei, mc. (†320) din
cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie
309
Dicționar de Nume

Vizantinos 25 septembrie
Vladimir cel întocmai cu Apostolii, din Kiev,
cneaz, binecredincios (†1015) 15 iulie
Vladimir Iaroslavici, cneazul Novgorodului,
binecredincios (†1050) 4 octombrie
Vladimir, mitr. Moscovei, mucenic al
Bisericii Ruse din perioada
Revoluției Bolșevice (†1918), împușcat 25 ianuarie
Vladimir din Serbia (†1015) 22 mai
Vladimir, cneazul Novgorodului 10 februarie
Vladislav, țarul Serbiei (†1238) 24 septembrie
Vlasie din Amoreea, cuv. 31 martie
Vlasie, ep. Sevastiei (Capadocia), mc. sf. (†316),
moarte prin sabie 11 februarie
Vlasie, papă al Romei, cuv. 22 februarie
Vlasie-Vucol, boariul din Cezareea Capadociei,
mărturisitor (sec. III), moarte naturală 3 februarie
Vriena din Nisibe, cuv. 30 august
Vriena, cuv. (†318) 6 aprilie
Vruhie, mc. moarte prin sabie 27 martie
Vucol, ep. Smirnei, cuv. (†100) 6 februarie
Vusiris, mc., împuns cu boldurile 31 decembrie
Vsevolod-Gavriil, cneazul Pskovului (†1138) 11 februarie
Walburge din Heidenheim, cuv. 25 februarie
Wandrille din Fontenelle, cuv. 22 iulie
Wereka Gotul, mc. (sec. IV), ars în biserică 26 martie
Wilfrid, ep. de York 24 aprilie
Willibrord, ep. de Utrecht 7 noiembrie

Xanticos, mc. 7 noiembrie


Xantie din Sevastia Armeniei, mc. (†320)
din cei 40, ostaș, moarte prin îngheț 9 martie

310
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Xantipa din Spania, binecredincioasă (sec. I),


moarte naturală 23 septembrie
Xenia din Roma, cuv. (sec. V), fiică de senator 24 ianuarie
Xenia din Petrograd, nebuna pentru Hristos 11 septembrie
Xenia, mc., făcătoare de minuni 3 mai
Xenia, mc., moarte prin foc 18 ianuarie
Xenofon din Constantinopol, cuv. (sec. VI) 26 ianuarie
Xenofon din Robeika, cuv. 28 iunie

Zaharia proorocul, tatăl Sf. Ioan Botezătorul,


mc. (sec. I), ucis între altar și templu 5 septembrie
Zaharia proorocul (†520 î.Hr.), moarte naturală 8 februarie
Zaharia cizmarul 17 noiembrie
Zaharia, mitr. Corintului, noul mc. (†1684),
moarte prin sabie 30 martie
Zaharia, patr. Ierusalimului, cuv. 21 februarie
Zaharia Postitorul din Kiev, cuv. (sec. XI) 24 martie
Zaharia din Patras, noul mc. (†1782) 20 ianuarie
Zaharia din Prusa, noul mc. (†1802) 28 mai
Zaharia din Sciția, cuv. 24 martie
Zaharia, mc. 21 octombrie
Zaharia, mc. 22 octombrie
Zaharia, mc. sf., diacon 18 decembrie
Zaheu Apostolul, vameș (sec. I) 20 aprilie
Zaheu din Gadara, mc. sf., diacon 18 noiembrie
Zanitas, mc., a fost martirizat împreună cu
Sf. Varahisie 29 martie
Zarvil, mc. (sec. II), ucis cu pietre 4 septembrie
Zaruantin, mc. 20 noiembrie
Zenas din Arabia, mc. (†304), servitor, a primit
moarte prin sabie împreună cu Sf. Zinon 22 iunie
Zenas, ap. din cei 70, ep. în Diospolis (sec. I) 4 ianuarie
Zenaida din Sicilia, mc. (sec. I), moarte prin foc 7 iunie
311
Dicționar de Nume

Zenaida din Tars (Cilicia), mc. (sec. I),


ucisă cu pietre 11 octombrie
Zevin din Azar (Siria), cuv. (sec. V) 23 februarie
Zevina din Cezareea Palestinei, mc. (†304),
moarte prin sabie 12 noiembrie
Zevina, mc., moarte prin sabie 20 octombrie
Zina din Vetluga (Rusia) († 1960) 27 mai
Zinais, mc. 11 octombrie
Zinais, mc., făcător de minuni 7 iunie
Zinon, mc. (†303-305), a fost martirizat
împreună cu Sf. Agatonic 22 august
Zinon din Arabia, mc. (†304), moarte prin sabie 22 iunie
Zinon din Cezareea Capadociei, cuv. (sec. IV), ofițer 10 februarie
Zinon din Gaza, mc. (†361), moarte prin sabie 21 septembrie
Zinon, mc. (†303), moarte prin sabie 20 aprilie
Zinon, mc., a pătimit împreună cu Sf. Iason 29 aprilie
Zinon din Kiev, cuv. 30 ianuarie
Zinon, ap. din cei 70, ep. Laodiceei, (sec. I),
moarte prin sabie 4 ianuarie, 27 septembrie
Zinon din Melitena, mc. (†303), moarte prin sabie 6 septembrie
Zinon din Nicomidia, mc. 28 decembrie
Zinon din Sciția, cuv., ucenicul Sf. Silvan 19 iunie
Zinon, mc., a pătimit împreună cu Sf. Terentie 10 aprilie
Zinon, ep. Veronei, mc. sf. (†380) 12 aprilie
Zinon, cuv. 3 martie
Zinon, mc., împuns cu sulița 5 aprilie
Zinon, mc., moarte prin foc 11 august
Zinon, cuv. 12 iunie
Zinon, mc., i s-a turnat aur topit pe gură 3 septembrie
Zinovia, sora Sf. Zinovie, mc. (†303-305),
moarte prin sabie 30 octombrie
Zinovie, ep. Egeilor, mc. (†285 sau †303-305),
moarte prin sabie 30 octombrie
Zlata din Meglenia, mc. (†1795), spânzurată 18 octombrie
Zoe din Atalia, soția Sf. Esper, mc. (sec. II),
roabă, moarte prin foc 2 mai
Zoe din Roma, mc. (†288), asfixiată cu fum 18 decembrie
Zoil, mc., a pătimit împreună cu Sf. Anastasie 22 decembrie
Zoil Romanul, mc., ucis cu săgeți 13 aprilie
Zoil, cuv. 3 martie
312
Tabel alfabetic al Sfinților ortodocși

Zoil, mc. 2 august


Zorobabel dreptul Duminica Sfinților Strămoși
Zorzil din Ivir, noul mc. (†1770) 2 ianuarie
Zosima din Antiohia Pisidiei, mc. (sec. II),
ostaș, ucis cu securea 19 iunie
Zosima din Cilicia, cuv. (sec. VI) 4 ianuarie
Zosima Pustnicul din Cilicia, cuv. mc. (sec. IV),
moarte în chinuri 19 septembrie
Zosima Fenicianul, cuv. (sec. VI) 8 iunie
Zosima din Palestina, cuv. (sec. VI),
a îngropat-o pe Sf. Maria Egipteanca 4 aprilie
Zosima din Palestina, cuv. 24 ianuarie
Zosima din Pisidia, mc. (†303-305), fierar,
ucis cu plumb topit 28 septembrie
Zosima din Solovăț, cuv. (†1478) 17 aprilie
Zosima, ep. Siracuzei, cuv. (†660) 21 ianuarie
Zosima din Vorbozomba, cuv. (†1550) 4 aprilie, 7 noiembrie
Zosima, cuv. 16 ianuarie
Zotic din Constantinopol, mc. (sec. IV),
magistrat, ucis cu pietre 31 decembrie
Zotic din Creta, mc. (†250), moarte prin sabie 23 decembrie
Zotic din Nicomidia, mc. (†303) 20 aprilie
Zotic din Nicomidia, mc. (†303-305) 22 august
Zotic din Nicomidia, mc. (†303), înecat 21 octombrie
Zotic din Noviodunum, cu moaștele la Mănăstirea Cocoș 4 iunie
Zotic din Tomis, mc. (sec. IV), moarte prin sabie 13 septembrie
Zotic, mc. 20 august

313
Dicționar de Nume

Redactor: Ovidiu Clapa


Tehnoredactor: Alina Andrei
Grafic design coperta [i litere: Lucian Dragomir
Prepress: Leonard Lunguleac
DTP: Claudiu Crupa

Editura Doxologia, Cuza-Vod\ 51, 700038, IA{I


Tel.: 0232216693; Fax: 0232216694
http://edituradoxologia.ro
E-mail: editura@doxologia.ro
Editura.Doxologia

314