Sunteți pe pagina 1din 5

12

ACT OR ECONOMIC
sT AT ULCA

-_:-:
-.',

:-: no M s.
1
g

HGH: ;.
a
m2. Ra $ iuniist o t ice
Acest a a u f o st
pil«

det ermina nt e. S e c o l u l XX, d e
m o n d i a l e .La a
i e şi r e a d ina cest ea , p o n d e re a
criza din e c o n o mi c ă a sta tul ui a
1929-1933 S-a re zo l va t
h SU&1936: p ri n
t eo ria i n te rve n ți a d i r e c tă a sta tul ui
i n te rve n ți o n i stă a lui J.M. Ke yne s In Eu ro pa ).


..,- \
◆-

A r

12.1.4.
P e n tru
Reconsi ¢
n e o l i b e ra l i , sta tul a i n te r ve
iei
S ta tul ui
n i t p re a na ult I n eco no miile & pi a l ă şi se f a ce
de c ri za e c o n o mi e s d e c l a Na tă i n 1974, c ri ză ce a . P us c a p ă t a n i l o r d e inse m a tă
re sp o n sa b i l
c re şte re onomiM de d u p ă r â zb o i .
i n te r ve n ţi a c re sc â n d â a sta tul ui l n eco no mie
m o n e ta ri şti , a d e c l a n şa t p ro c e su l

s
Dupâ
D e fi c i te l e b u g e ta re p e r ma n e n te , d a to ra te fa p tul ui că e mul t ma i u şo r
a ct ua l.
i n fl a ți o n i st
d e c â t no i i mp o zi te , a u fo st fi n a n ța te p ri n c re a ți e mone m
p ro p u i no i c h e l tui e l i
P o l ri vi t o n o m i şti l o r o fe r te i , i n te r ve n ţi a c re sc â n d ă a sta tul ui a p a r a l i za t 0 iar

e xc e si va i m p o zi ta re a ve n i tur i l o r
d e sc ur a j a t e c o n o mi si r e a şi c h i a r mun c a
a

P e n tru e c o n o m i şti i C h o i c e , sta tul n u p o a te 6 n i c i o d a tâ l a fe l de e fica ce


Şc o l i i Pu bl i c

p r e c um pia
in m a te ri e d
c
e
â
p
n
ro
d
d u c ți e . Lo g i c a sta tul ui e ste d e ti p b i ro c ra ti c , d e u n d e sup r a -
p ri va tl t.
c o stu ri c e nu e xi s&a tun c i p ro d u c ţi a e ste a si g u ra tă d e o i n tre p ri n d e re

12.2. BUG ETUL DE S TAT

B u g e tu l e ste g e sti o n a t
d e că t Te gu ve m , B i n d i n str ume n tul p ri n c i p a l a l p o l i ti c ă sa l e
e co no m iceEl . re fl e c tă d e c i 0 a n umi tă o p ti u n e p o l i ti c ă . Este d e fi n i t c a un p l a n d e ve n ] tur i şi
c h e l tu i e l i p e n tru 0 p e ri o a d ă ur mă to a r e .
I ro i e c tu l de b ug e t e ste a p ro b a t â . e P a r l a me n t, şi g a ra n ta t p ri n Le g e a fi n a n ţe l o r p u b l i c e _

a d mi n i str a ti i î e l j b l i c e Să fa c ă c h e l tu i e l i şi să p r e l e ve ve n i tur i _fi sc a l eAc e ste a a u to ri ze a ză

p e n tru a Gna nt a a c e ste c h e l tui e l i .

To to da b ug e tul e ste un a c t p r e vi zi o n a l şi se e xe c u tă i n c a d ru anm


i n str uc tur ă a ctu a l a
b ug e tul ui sta tu l u i ro m â n ,
P ri n c i p a l e l e c a te g o ri i d e c h e i n ri e l i ,
1) c b e l tu i e l i c u re n te , din c a r e :
a) c h e l tui e l i d e p e r so n a l (i n p ti n c i p a l sa l a r i i );
bi c h e l tui e l i ma te r i a l e (i n c l usi v re p a ra ți i c a p i ta l e şi c ur e n te ) ;
2) c h e l tu i e l i de c a p i ta l (i n ve sti ți i ) ;
e c o n o mi c e sa u a c ți trn i d e p ro te c ți e so c i a M
3) su b vc n ți i p e n tru susţi n e r e a a n umi to r a c ti vi tă ți
(e x: agriculw i n d u stri e e xtra că vă , tr a n sp o r t u rb a n d e că lă t o ri Ş.a .).
su n t: c h e l tui e l i p e n tr u o rd i n e a pu blic& ju stițiq
P ri n c i p a l e l e c a p i to l e d e c h e l tui e l i
n a ți o n a l ă , e d uc a ți e , e si ste n ță so c i a l ă , să n ă ta te ,
sulm şi so sp o d â ri e
a d m i n i stra ti e ,
L.d.
a p ă ra re
c o munal se rc e ta re Ş.
sra n sp o rtu ri şi c o mun i c a ți i ,
Ve n i tur i l e b ug e tul ui se î mp a r t i n d o u ă ma r i c a te g o ri i :
1) ve n i tur i fi sc a l e
2) ve n i tu ri n e Mc a l e .

Vmimâscalesunt fo r ma te şi se g r up e a zâ i n :
-Im po zjte dire cte (e x: im po zitu l p e sa la rin c e l p e p r o fi t Ş. ; L)
a d ă ug a tă , a c e i za p e b e n zi n â ş-a -).
-]mp o zi te m dire cte (e x: ta xa p e va l o a r e a

şi de
MbniM ne Mca le sun t r e p r e ze n ta te , in p r i n c i p a l , d e ta xe l e de i me g i sua r e
timbn
M
p 1ă ti b i l e d e
p e r so a n e fmc e sa u j u ri d [ i c e .
C up e sl e do uă su l e d e a n i i n Ada m S mi th fc a mul a p a tru princip pc
c a ra c te n so c ]:
P 0 U 6 ca
a ) să f ie
6sw a unui aL Un im po zi; sp me a S M&b eb uie să
ainâMtoare le
e c h i ta b i l (c e l e d i r e c te sun t ma i e c h i ta b i l e );
b) sâ f ie
e c o n o mi c o s(c e l e i n d i r e c te sun t ma i e c o n o mi c o a se );
C) sâ 6e
c o mo ¢ c o n ve n a b i l p e n tr u p 1â ti to r ;
Imp un e r e a p o a te
fi:
g en erală
sa u pa rtia l& Î c o te
tr e b ui e
fixe sa u In
să u rm ă re a scă e g a l
sa u re gre sive ). Imp un e r e a
( p ro p o rti o n a l q p r o g r e si ve
i mp o zi tul ui , şi n u e g a l i ta te a p ri n im pbzic

X Hx sxlxwM
PUBLIC
123. STATUL PRODUCATOR: SECTORUL

b unuril: mh'iini.
c a te g o ri i ' d e b i mur i a tun c i c â n d :
c:
&

co. um u l un a l b u n e ste ind ivizib il(ex: na țio na lă ). Nu p o a te fi exc lus un


1) a p ă r a fe a
n -a r p u te a p lă¢ d e un d e n e c e si ta te a un e i p r o d uc ți i pu blice fi n a n ța te prin impozi\

2) e xi stă e fe c te e xte me : d a c ă e vo r b a d e e xte ma l i tă ți p o zitive, pro du că to ru l e c o n o m i sg t


c e i l a l ți a g e n ți , d a r a c e st se rviciu n u e ste re m u ne ra t (e x:
c o stu ri l e un fa r
p e n tru penh

o ri e n ta re a va p o a r e l o r ), d e un d e n e c e si ta te a su bve nțiilo r; da că e vo rba d e ext


n e g a ti ve , p r o d uc ti o n i l d i mi n ue a ză b un ă sta r e a a i to r a g e n ti fa ră să su po rte co sf ₩
sup l i me n ta r e a l e â ce sto n d e u n c l e n e c e si ta te a i n sti tui r i i u ne i ta xe p enalizato are;
3) r a n d a me n te l e su n t p e n tr u to ți c r e sc ă to a r e , c o l e c ti vi ta te a a re inte re su l d e a
inc red inp m
b un ul ui r e sp e c ti v tm e i si n g ur e î n tr e p r i n d e r i , d e u nde n e c e si ta te a
ducp mo no p o lului d e sH

Cu m i n sp i r a t se ri a S a mue l so n . .. c a ră sp u J a s î a a c e ste slă biciu ni ale me c a n i stmh i


p i e ¢e i , d e i n o c r a ți i l e a u a l e s sâ i n tr o d uc ă « mi n a vizibilă » a t : uveraului în e co no m ia mixtă' a.
S e c to n u pu blic p o a te d o b î n d i d o uă a cce pțiu ni:
-h se n s W se c to r ul pu blic c up r i n d e to a te
fu ncțiile sta tu lu i. Pa u l
Lipse y, S ta n l e y Fishe r, G e o r g e S ti e g l e r , S amuels o n, Ri c b a i d
Jo se p h Stiglitz şi mulți
a i p e ri o a d e i p o stb e l i c e c o n fe r â a 1¢ e co no rnişti re m a rc a J o
0
a c c e p ți un e l a r g ă a se c to r ul ui
-in se n s
r e str i c ti v, se c to r ul pu blic c o n sti tui e to ta l i ta te a
p ub lic ;
b un ur i l o r şi se rviciilo r P ub l i c e . Ace a sM ac tivitățilo r ce au ca sc o p p r o d uc e a
d i n un n ă
ma i re c e n te a l e a b o r d a r e e ste ca ra cte ristică uno r r a mi
Ş ti i n țe i e c o n o mi c e , cu m a r fi e c o n o mi a
manag erial e c o n o mi a de zvo ltă rii Ş.a . se rviciilor P ub lic e, ec o no

d i me n si un e a
acM4 a sup r a c ă r o r a d i sp uta
e c o n o mi şti l o r e ste a
c tualnned §. Mai a prigă dcd
te h rti c , d e
c o n d i ți i l e p i e țe i şi d e
să fi e d e te r mi n a n tul sp a ți a l .
0 a l te ma ti vă l a c e l
priv ci un
c o mp l e me n t a l
61 to t
c azul, se cto ru l Public nu treb
a ce stu ia .

fu m iza un se rvjciu
Pu blic e fi c a c e .
Umnea Eu ro pe a nă a
intro du s
p re ț a c c e si b i l " 33.
P o tr i vi t re gle mătare a s ervic iM
t
e l e c o mun i c a ți i l e , se rviciile
r e g uti l o r
comm
po şta lq fu rniza re a ' e mtivitățile a co pe rite de
eI g a ce a stă no țiune srq
elec tric e, uans p o rtul
pe G a l e a f eral
: HA.. Sa~""

_-l'%₩ d M""H'""k"
ldit iq
·
de
şi

noembri*
de
de
E de

ro]JUuj
fiind
bun'm . ( ex: sa ea cu r ef or -

de pie țe
ei a
gu\rmamenmle,
anum i t ă
'h
tr uţ
pot
O
pot să ră c ia

a
la rgi
şi o

n
b riM n ic
t uw or t oat e
pr i vee P u te m ic e
i ndi vi d
60%.
i nt r e

nu a fe c ta re a a n se m b l ra tio n a l e

european
tre b u ie
Ş.
n o n -M e

m ce be rli

binevoitoare,
per i oadâ

cu pe
site m e

ce er ez

În a socia l
c o stu ril e
est e
cxc\us pr i vhd
șgal e

de
electricitate,
aceșt e

E
ecMvalentă
econonaic,
i nspi r al
ci t r e da r 1Jr gepț m or
nu a
priyat.
a a d sH u sM
IJngaria,
Aa r m u ze e

tină wdndu -I
de
oricine,
site m u l u i
t ot uşi

dE
est e
oteci,
anterioare.'As
mo d e l u l

Şi
pubuce.
pr odut i a Ji ecar e
E1
in
PJB.
b l mmi

nevoi,
acel aşi i nt eț es
non-rivale,
economice.
r i scul ui
poat e că 171
de
an.
Stale).
nu,

L bm bazâ

P.
b m e l ic i
ialek·
a n n l tT e i

i ngust
subcqnlracte.,
in pe

1973,
val
non-exclusive
sta re a re l e va n tă

de din
ap£,
de
pm t r u bi bl i
vie ţii
consumate,
r egi m

ofEcooaaucs
f apt ul asupr a
iar
monumente,
baza
ce dre pt

in
esen!
7%
25%
de ci u nu l
15%,
guvem e

şi de pe
şi
cheltuielilor
Cliffs,
SOCl ALĂ
pwe,
asi gm â
ni uneni
pbas.)
asemenea
de
fie c a re
produs,
da r
produse,
i ndi vj d ga z cea du pă Re n e w

om ul ui
£'"
cal i t ăț i i c o m p e tița

de
in in

Statului-Providență(Welfare
a u ta ritţl o r

una ser vi nd
Dar,
u nu i
de și al
comparapa
n ive l e m i

alt in
fi
fapt...
expediture)>",
n e c e sita te

concept i e
imperfecte".
Beveridge(1942),
de
fi:
p o n d e re a cr i t i c
f r i nd
cu e xc e siv
autostrăzi,
est e
prjn mul
de
d e zvo l tă ri
3%
guvemului.
cons1?
publ i ce
pot 111
fap
e xc l u sive

dat â pr ag nou ă
de 0
economicL
P R O T E C \L A

du pă
caracteristioi
conchJzionat
a
bunud,
Englewood
O ce
REDISTRIBUITOR.
ve b ic L J c e n tra l e l ib e ra re a I n c .,

un De
o ric â ru i
publ i c
odat ă handi cap
Samuelson...
competența
pi eţ e
rivale,
re zu l tă

un
c,
pr i vat e
pe
e.
de
m â su ra

doua fiJm iza re a


se rvicii e fic ie n H

m
dar,
nu
rezervaw,
i napoi scop
pe
şi
pie!
radioteleviziunea,
Cl ar k
ar e î nt r e
Hong-Kong
in
se c to r
căt r e

şi
Ju d e c a tâ
est e fi rme m ai depăşi publ i c
totodată,
e l e me n t
d e p re siu n e

de
PIB,
puț i ne
un of
economlcâ
pildă,
exi st â nici dre pt
b a ze a ză
Col i n un
consumului
rmperfecte,
unor M ul t

de
institup]mevitabil
publ i c

a în
în se a m n ă c re sc u t
n ic io d a tă put ea
e re se a re
a
parcuri,
r evi nă
P.
p 1 â te sc
h e n tic H a u

publ i ce
public.
car e
ce f oane ar
na»
fie c a re
t heor y
e ngle z
di nt r e da t să est e
război,
actlvlmtea
reprezinH,
De

pure«
nu c re şte re

del ega nu
au
de
arâ.
ce le
se rvic iu

ce da t
nmerchuim=ceea
a u stra l ia n
publ i c pubhc
coMatori(ex:
e xistl so c ia 1 ă

pot acel aşi nu


a
neaglomerat
0
sc îid e re
arâ\a!

un
0
non-exclusive
concluzie,
cumpâratorilor(ex:
c a te g o rie e xn n s

ra tâ sr at ul The

0
so c ia l ă
a e rvic il o r
Bever i dge
O l o rd u l u i

pod cei
mari.
Samuelsw»
i nt r e


d ife re n ta tre b u in d

au
ci
sâu;
sau p e n tru
sau

la !
sau
fapt,
a.);
slatistice,
S T AT UL

nici de iar se c to ru 1
spunea da r
atotştiutoare,
G e c a re
publ i ce

in
12.4.
u nu i a \_

şi
g u ve m e

bu n
la
soci a
dezvoltare;
Sam,
Ş.
consum,
se c to n u u 1 se c to ru l u i
r est ul
di nt r e

de
S e c u rita te a

di r ect
in Rapor t ul
tensiuni,
Pr ot ecț i a Rapor t ul
Un
stamlui.
pr ea
Economistul
G e stiu n e a Cum Exi st â

loc
aibă,
duce xenp
c o n su m u l
m e c b ita m
PA PA

în şi
di*
]s
1954,
34 360t t o
uneor i se c u rita te
vui ază dat e per i bct e
nu p o n d e re a e m e tg m
ai t or
cheltuielile
M n sp o rt p o n d e re a
e xe rc ita U a ve rsu e a
consumate
a
111.