Sunteți pe pagina 1din 5

Curs IFRS 1 – 06.10.

2008

Bibliografie:

1. IASB
Standarde Internationale de Raportare Financiara, traducere din engleza, editia
2007/2008
2. Hennie van Greuning
Standarde Internationale de Raportare Financiara – ghid practic, traducere autorizata
de Banca Mondiala, editie revizuita editura Ericson, Bucuresti 2006
3. Barry J. Epstein, Eva K. Jermakowicz
IFRS – Interpretarea si apliocarea Standardelor Internationale de Contabilitate si
Raportare Financiara, editia BMT, 2007

Capitolul 1 – Delimitari si fundamentari privind IFRS

1. Formatia IFRS
a) IFRS propriu-zise
IFRS 1 – Adoptarea pentru prima data a IFRS
IFRS 2 – Plata pe baza de actiuni
IFRS 3 – Combinari de intreprinderi
IFRS 4 – Contracte de asigurari
IFRS 5 – Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte
IFRS 6 – Exploatarea si evaluarea
IFRS 7 – Instrumente financiare, informatii de furnizat
IFRS 8 – Segmente de activitate
b) IAS (pana la 41) aflate in prin proces de schimbare, perfectionare sau substitutie prin
noile IFRS
c) Interpretarile de IFRS elaborate de IFRIC (Comitetul pentru Interpretarea Raportarii
Financiare)
d) Interpretari de Standarde Contabile realizate de SIC (Comitetul pentur Interpretarea
Standardelor – desfiintat)

Toate aceste componente contin prevederi care devin obligatorii in cazul in care o
entitate printr-o “declaratie explicita si fara rezerve” si-a asumat responsabilitatea adoptarii si
aplicarii IFRS.

La intocmirea situatiilor financiare, managementul entitatii trebuie sa declare ca a


respectat toate prevederile IFRS.
Suportul teoretic care fundamenteaza d.p.d.v. conceptual IFRS si asigura coerenta
tuturor standardelor si interpretarilor este cadrul general pentru intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare elaborat de IASB.

2. Aplicarea si continutul IFRS


IFRS sunt aplicabile pentru entitatile producatoare de profit, respectiv care realizeaza
tranzactii comerciale si financiare si procese de productie. Entitatile publice care realizeaza
tranzactii si operatii producatoare de profit pot aplica prevederile IFRS. De asemenea,
sectorul nonprofit, de tipul privat, public sau guvernamental pot considera in masura in care
este posibil IFRS ca potrivite pentru activitatea lor.
Un exemplu prezentat in prefata IFRS: Comitetul pentru sectorul public al Federatiei
Internationale a Contabilitatii PSC a publicat un ghid care stipuleaza ca IFRS sunt aplicabile
entitatilor guvernamentale care realizeaza afaceri.
Remarca: in teoria si practica contabila a fost acreditata ideea conform careia se poate
ajunge la adoptarea si aplicarea IFRS pe calea elaborarii de ghiduri. Acestea pot fi retinute ca
standarde locale convergente cu IFRS.
IFRS contin prevereri ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare de
interes general si pentru alte raportari financiare.
Situatiile financiare cu scop general contin si comunica informatii comune pentru
principalii utilizatori cum sunt: investitorii de capital, bancherii, furnizorii, clientii, guvernul
si institutile sale, marele public etc.
Se precizeaza ca normalizarea sau standardizarea contabilitatii bazata pe situatiile
financiare de interes general se infaptuieste prin recurs la situatiile financiare, deci
normalizare prin situatii financiare si nu prin planul general de conturi, ultima aplicata
deocamndata un Europa, cu deosebire Franta.
D.p.d.v teoretic, prevederile IFRS sunt in buna masura de esenta anglo-saxona,
principiile, conceptele, regulile, conventiile, inclusiv practivile contabile specifice isi au
izvorul in contabilitatea anglo-saxona.
Prin continutul lor, situatiile financiare trateaza urmatoarele probleme:
 recunoasterea si evaluarea elementelor (valorilor economice) precum si a
tranzactiilor (operatiilor) si evenimentelor (faptelor) de natura financiara, iar in ultimul timp
este prezenta si opinia de natura nonfinanciara
 tratamentele contabile previn prepararea (productia) si comunicarea
informatiilor, astfel spus prezentarea informatiei prin situatii financiare
 analiza financiara si interpretarea.

Intr-o acceptie generala, situatiile financiare de interes comun sunt alcatuite din:

o bilant
o cont de profit si pierdere
o situatia modificarilor capitalurilor proprii
o situatia fluxurilor de trezorerie
o alte raportari financiare
o politicile contabile
o note explicative

Seminar IFRS – 07.10.2008

Grigorescu Stefan

Miercuri 16.30 – 18.00 consultanta, sala 1012

Recomandare: Studii practice privind aplicarea IFRS, editura Contaplus

De citit: Cadrul conceptual, OMFP 1752

mfinante.ro -> ANAF -> legea contabilitatii

IFRS 1 – Aplicarea pentru prima data a IFRS

Aplicarea IFRS presupune retratarea informatiilor din situatiile financiare. Trebuie sa


existe o baza de informatii disponibile din conturi si din rapoarte financiare intocmite
anterior. Daca nu exista o baza de informatii anterioare, informatiile de lucru trebuie
reclasificate. Pot apare dificultati in situatia schimbarii politicilor contabile de evaluare.

IFRS 1 se aplica in cazul in care o entitate de gestiune adopta IFRS ca baza de


evaluare in contabilitate (IFRS 1 se aplica incepand cu 01.01.2004).

Se cere a fi facut:

1. identificarea si recunoasterea structurilor din situatiile financiare pe baza IFRS


2. intocmirea unui bilant de deschidere pentru tranzitia informatiilor in modelul IFRS
3. selectarea politicilor contabile de evaluare care corespund IFRS
4. prezentarea explicita a retratarilor si reconcilierilor determinate de aplicarea IFRS

Exista 4 categorii de cerinte contabile:


1. recunoasterea activelor si datoriilor pe baza IFRS
2. derecunoasterea activelor si datoriilor care nu indeplinesc criteriile IFRS
3. clasificarea IFRS
4. masurarea si evaluarea pe baza principiilor IFRS

Aplicarea pas cu pas a IFRS 1


1. identificarea datei si componentei situatiilor financiare aferente IFRS
2. identificarea diferentelor dintre politicile contabile anterioare si politicile contabile
conform IFRS
3. stabilirea exceptiilor
4. intocmirea bilantului si a contului de rezultate
5. prezentarea si alaliza situatiilor financiare conform IFRS
In cazul activelor si datoriilor, conform IFRS trebuie aplicate politicile de evaluare si
nerecunoastere a planurilor de beneficii, a impozitelor amanate, a consecintelor legate de
contractele de leasing, a obligatiilor determinate de deprecieri si estimari pentru depreciere,
plati pe baza de actiuni, intrumente financiare derivate.
Activele si datoriile care nu indeplinesc criteriile IFRS sunt legate de provizioane sau
ajustari (adica nu exista obligatii implicite), rezerve, active necorporale si active necurente
destinate vanzarii.

 De revazut politicile contabile pentru IAS 12, IAS 18, IAS 19, IAS 36, IFRS 2, IFRS 5

Exceptii de la IFRS 1:

1. Combinari de intreprinderi
2. Evaluarea la valoarea justa, reevaluarea sau stabilirea activelor in costuri curente
estimate
3. Beneficiile angajatilor
4. Diferente cumulate din conversie
5. Instrumente financiarea
6. Active si pasive prin asociere sau participatie

Pentru fiecare exceptie exista alegeri/optiuni privind criteriile de evaluare

Exceptia combinarilor de intreprinderi:

- Combinarea este o achizitie


- Combinarea nu schimba proportia raportului de interese
- Costul activelor si datoriilor se stabileste la valoarea neta contabila
- Costul activelor si datoriilor se stabileste la valoarea justa

Alegeri posibile:
- Combinarea este retratata pentru situatiile anterioare aplicarii IFRS
- Se retrateaza informatiile partiale, iar fondul comercial se ajusteaza cu deprecierea de
valoare
- Se refac estimarile la valoarea justa, ceea ce inseamna stabilirea unor diferente de
conversie

Exceptia evaluarii la valoarea justa:

Stabilirea activelor la valoarea justa


- Nu se modifica costul initial al activelor
- Costul estimat este baza de evaluare pentru amortizare
- Nu se aplica modelul de reevaluare din IAS 16

Exceptia beneficiilor angajatilor:

- Se aplica metoda cordorului


- Se recunosc castiguri si pierderi actuariale pentru planurile de pensii anterioare
- Entitatile sunt incurajate sa aplice metora coridorului pentru contabilitatea planurilor
de pensii dupa trecerea la IFRS

Exceptia diferentelor din conversie:

- Toate diferentele din conversie sunt cosiderate zero

Exceptia instrumentelor financiare:

- Pentru orice instrument financiar se recunosc elementele de capital propriu si nu se


recunosc datoriile pe baza criteriilor IFRS 7

Plati pe baza de actiuni -> IFRS 2 se aplica intrumentelor financiare numai daca
anterior entitatea a prezentat valoarea justa a instrumentelor (cred ca e ceva gresit aici)

Contracte de asigurare -> IFRS 4 se aplica incepand cu 01.01.2006, iar situatiile


comparative pentru contractele de asigurari pot fi retratate pentru comparatie pe baza GAAP

S-ar putea să vă placă și