Sunteți pe pagina 1din 16

INOVAREA SOCIALA

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Societatea este un construct uman. O inovaţie. Toate
componentele culturii – limbile, religia, miturile, arta,
familia cu regulile ei, organizarea socială – sunt
constructe umane noi, deci inovaţii. Societăţile, sub
presiunea nevoilor, inovează continuu, considerând
condiţiile şi oportunităţile. Ele se află într-o continuă
schimbare.
• PROF UNIV DR CĂTĂLIN ZAMFIR

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Inovaţia socială s-a conturat ca un domeniu distinct de
preocupări ştiinţifice încă de la începutul secolului al XX-
lea, mai accentuat în antropologia socială şi culturală, şi
mult mai târziu, de abia în ultimii ani, în sociologia
occidentală. În contexte sociale diferite, tematica inovaţiei
sociale a avut profiluri distincte.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Inovaţiile sociale în spaţiul occidental s-au petrecut în felul
următor: motorul inovaţiilor globale a fost compus din
inovaţiile tehnologice şi inovaţiile economice, care nu sunt
însă globale, ci se realizează în cadrul întreprinderilor private.
Firmele au fost, în ultimele secole, actorii principali ai
inovaţiilor, ai preluării şi difuzării lor şi, prin cumulare, ai
creşterii economice. Şi creşterea economică a schimbat totul.

• PROF UNIV DR CĂTĂLIN ZAMFIR


Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
Rolul inovarii sociale – de rezolvare a problemelor cu care se confruntă
anumite comunități și societatea în ansamblul său.
UE identifică inovarea socială ca un instrument puternic pentru a soluționa
problemele sociale generate de:
 îmbătrânirea populației
 sărăcie
 șomaj
 noile modele de organizare a muncii și noile stiluri de viață
 pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială,
educația și asistența medicală.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• In Romania, se incurajeaza crearea unui ecosistem de inovare prin
parteneriate de tip public-privat şi public-public.
• Unul din obiective generale ale Strategiei naţionale de cercetare,
dezvoltare şi inovare 2014 - 2020 este creşterea competitivităţii economiei
româneşti prin inovare.
• Aceasta presupune dezvoltarea capacităţii firmelor de a absorbi
tehnologie de ultimă generaţie, de a adapta aceste tehnologii la nevoile
pieţelor deservite şi de a dezvolta, la rândul lor, tehnologii sau servicii care
să le permită progresul pe lanţurile de valoare.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• POCU promoveaza inovarea socială
• Inovarea sociala este definită ca acea inovare care are un caracter
social atât din punctul de vedere al scopurilor urmărite, cât și al
mijloacelor folosite, în special cea referitoare la dezvoltarea și aplicarea
de noi idei (privind produse, servicii și modele) care răspund unor nevoi
sociale și, în același timp creează noi relații sau colaborări sociale, fiind
benefice pentru societate și stimulând capacitatea de a acționa a
societății.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• La nivelul proiectului “Viitor Plus-antreprenori pentru dezvoltare!”, cel
putin 10% din planurile de afaceri care vor fi selectate pentru finantare,
propun masuri care promoveaza concret inovarea sociala, inclusiv prin
crearea de afaceri/intreprinderi sociale.
• Planul de afaceri ar trebui să susțină acțiuni destinate să accelereze
inovarea socială ca răspuns la nevoile sociale care nu sunt satisfăcute sau
care sunt satisfăcute insuficient, în ceea ce privește:
 metode inovatoare de implicare activă a membrilor comunității în operațiunile
sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de
cutumele din societate/ etnice;
 metode inovatoare de combatere a discriminării;

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
 valorificarea oportunităților locale în identificarea
soluțiilor propuse;
 activități și inițiative care vizează promovarea
egalității de șanse, nediscriminarea etc.
 aplicarea de mecanisme de preluare de către
agenţii economici a unor servicii publice, prin
intermediul unor activităţi comerciale vizând
servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex.,
alpinism utilitar, peisagistică, îngrijire bătrâni,
livrarea la domiciliu de alimente sau alte
consumabile etc.);
 dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor
servicii necesare în comunitate.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
• Nevoia de inovare socială
Apariţia unor ramuri industriale dominante noi , în principal
tehnologiile informaţiei şi ale comunicării;
O schimbare în accentele activităţii de management, orientată
acum, în primul rând, pe buna gestionare a resurselor tehnologice şi
pe activitatea de inovare;
O schimbare a naturii produselor, care conţin componente
provenind din ramuri industriale dintre cele mai diferite;
Scurtarea considerabilă a perioadei între descoperirea de către
cercetători a unui nou fenomen fizic/chimic/biologic şi aplicarea lui în
industrie.
Apariţia unor constrângeri mult mai puternice în activitatea de
management, materializate într-o mondializare a concurenţei şi
obligaţia de a lua în consideraţie, ca un factor determinant, a
interacţiunilor cu mediul înconjurător şi a cerinţelor de protecţie a
acestuia.
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
• Termenul de creativitate a fost introdus de G.W. Allport, în 1938, în urma
înţelegerii faptului că substratul psihic al creaţiei este ireductibil la
aptitudini şi presupune o dispoziţie generală a personalităţii spre nou, o
anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate.

Trăsăturile definitorii pentru creativitate sunt noutatea şi originalitatea


răspunsurilor, ideilor, soluţiilor, comportamentelor.

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
Alte opinii despre creativitate....

Abraham Maslow

„.........există o creativitate “de autoactualizare”


care se manifestă în activitatea de zi cu zi a fiecărui om.
Ea se manifestă în mod spontan, fără efort şi se
materializează în libertatea față de clișee şi stereotipuri.”

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717
„...... există trei tipuri de procese creative:
 cele bazate pe euristica structurală (combinarea
într-un fel nou a unor structuri deja cunoscute);
 cele bazate pe euristica fenomenologică
(descoperirea unor sensuri noi). Este de tip mai
degrabă intuitiv.
 prin îmbinarea conştientă a euristicilor
structurale şi fenomenologice, aceasta fiind
singura care conduce la creație în adevăratul sens al
cuvântului.
Cu alte cuvinte creația este un proces rațional.
Creativitatea este un fenomen aproape permanent al
minți umane. Creația este un eveniment rar.”
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717

13
OBSTACOLE ÎN CALEA INOVĂRII SOCIALE
1. Abordare excesiv birocratica din partea politicienilor / alesilor;
2. Incapacitate de a solidariza actorii zonali pentru obiective
pragmatice de interes mai larg;
3. Lipsa de informare suficienta cu privire la oportunitatile de
combinare a surselor de finantare si la modalitatile optime de
finantare a acestora;
4. Comunicare defectuoasa sau insuficienta cu institutiile /
organizatiile omologe din alte state dunarene datorita
dificultatilor lingvistice, de mentalitate, costuri ale comunicarii
sau de participare la evenimentele de informare / promovare;
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
INOVAREA SOCIALĂ
• Construcţie recentă
• Scopul – înţelegerea schimbării sociale sustenabile
• Desfiinţează barierele între sectoare şi se
raportează unui nou set de soluţii inovatoare
• Poate fi: un produs; un proces de producţie, o idee;
o mişcare socială sau o combinare a mai multor
elemente (Phills, Deiglmeier, Miller, 2008)
• Poate fi considerat un concept vag
Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!
ID 105717
VA MULTUMIM!

Viitor PLUS - antreprenori pentru dezvoltare!


ID 105717