Sunteți pe pagina 1din 30
 
Universitatea Tehnic
ă
 a Moldovei
Facultatea Urbanism
ş
i Arhitectur 
ă
 
Catedra Arhitectura
Fizica construc
ţ
iilor
Determinarea iluminatului natural în înc
ă
 perile de locuit (calculele luminotehnice)
Îndrumar metodic Chi
ş
in
ă
u U.T.M. 2007
 
 2Îndrumarul metodic con
ţ
ine metode de elaborare a calculelor luminotehnice. Are un caracter practic
ş
i con
ţ
ine materialul necesar proiect
ă
rii ilumin
ă
rii naturale în cl
ă
dirile de locuit. Întreaga lucrare, inclusiv exemplele date,
ţ
ine seama de ultimele prevederi cuprinse în actele normative în vigoare. De asemenea, sunt indicate materialele care urmeaz
ă
 a fi consultate în vederea unor probleme speciale cum ar fi: legi, standarde, normative, proiecte etc. Îndrumarul metodic este destinat proiectan
ţ
ilor, arhitec
ţ
ilor, studen
ţ
ilor specialit
ăţ
ii 2401 Arhitectura cu forma de înv
ăţă
mânt la zi
ş
i cu frecven
ţă
 redus
ă
. Alc
ă
tuitori: lector superior, Valeri Ivanov lector superior, Ludmila Ivanov Redactor responsabil: arhitect Borozan Sergiu Recenzent: conf. univ., dr. Nistor Grozavu  ______________________________________________________ Bun de tipar 16.01.07 Formatul hârtiei 60×84 Hârtie ofset. Tirpar RISO Tirajul 100 ex. Coli de tipar 2,0 Comanda nr. 12 U.T.M., 2004, Chi
ş
in
ă
u, bd.
Ş
tefan cel Mare, 168 Sec
ţ
ia Redactare
ş
i Editare a U.T.M. 2068, Chi
ş
in
ă
u, str. Studen
ţ
ilor 9/9 © U.T.M.,2007
 
 3
 PREFA
ŢĂ 
 
Executarea numeroaselor lucr 
ă
ri de sistematizare a localit
ăţ
ilor urbane trebuie s
ă
 asigure condi
ţ
ii superioare de igien
ă
, de via
ţă
 
ş
i de odihn
ă
 precum
ş
i exigente condi
ţ
ii vizuale de munc
ă
, concomitent cu un consum ra
ţ
ional de energie
ş
i costuri optime de investi
ţ
ie
ş
i exploatare. Iluminarea localit
ăţ
ilor
ş
i a construc
ţ
iilor pun în fa
ţ
a  proiectan
ţ
ilor numeroase probleme majore, ca de exemplu alegerea  judicioas
ă
 a terenurilor pentru localit
ăţ
i, stabilirea unor rapoarte optime între distan
ţ
a
ş
i în
ă
l
ţ
imea volumelor pentru ansamblurile de construc
ţ
ii, un regim favorabil de lumin
ă
 natural
ă
 sau artificial
ă
 în înc
ă
 peri, cu bune condi
ţ
ii de igien
ă
 
ş
i s
ă
n
ă
tate, aplicarea riguroas
ă
 a regulilor de exploatare
ş
i între
ţ
inere a cl
ă
dirilor
ş
i a instala
ţ
iilor de iluminat, o distribuire cantitativ uniform
ă
 a luminii naturale
ş
i artificiale, conform nevoilor cerute de via
ţă
 
ş
i munc
ă
, o calitate corespunz
ă
toare a acestora etc. Prezentul curs pune la dispozi
ţ
ia tuturor celor interesa
ţ
i strictul necesar de cuno
ş
tin
ţ
e asupra metodelor de calcul, instruc
ţ
iunilor
ş
i dispozi
ţ
iilor în vigoare, pentru rezolvarea  problemelor de iluminat natural
ş
i artificial, eliminând pe cît posibil formul
ă
rile teoretice complicate. Se expun în mod succint numai metodele curente de calcul, utilizate în
ţ
ara noastr 
ă
, pentru construc
ţ
iile civile
ş
i de produc
ţ
ie. De asemenea, se dau grafice
ş
i tabele pentru diferite solu
ţ
ii de iluminare natural
ă
 realizate prin goluri, în pere
ţ
ii
ş
i acoperi
ş
urile halelor industriale, parter
ş
i etajate, corespunz
ă
tor diferitelor sisteme constructive tipizate, precum
ş
i pentru iluminatul artificial. Aceste tabele, întocmite pe baza metodelor utilizate în
ţ
ara noastr 
ă
, u
ş
ureaz
ă
 determinarea valorilor totale de iluminare natural
ă
 
ş
i artificial
ă
,
ă
ă
 a mai fi nevoie de desene, calcule laborioase sau c
ă
ut
ă
ri în diverse normative, manuale etc.
 Autorii
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505