Sunteți pe pagina 1din 4

plan de lectie

PROIECT DIDACTIC

Obiectul: Limba şi literatura română


Clasa: a XII-a
Subiectul: Recapitulare pentru teză - Simbolismul
Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare
Timpul: 50 de minute
Competenţa generală:
- dezvoltarea capacităţii de receptare şi analiză complexă a textului liric.

Competenţe specifice:
C1 - aplicarea conceptelor operaţionale (temă, motiv literar, perspectivă lirică,
structură, compoziţie, calităţi generale şi particulare ale stilului) în textul liric;
C2 - recunoaşterea şi analiza principalelor componente de ordin structural şi
compoziţional, specifice poeziei simboliste;
C3 - aplicarea cunoştinţelor de limbă şi comunicare în studiul şi interpretarea
textului liric;
C4 - analiza textului liric sub aspectul particularităţilor lexicale, fonetice, morfo-
sintactice, stilistice, imagini artistice, prozodie;
C5 - exprimarea, oral şi în scris, a opiniilor, sentimentelor, atitudinilor proprii faţă
de operă.

Obiective operaţionale:
COGNITIVE
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
O1 - să distingă particularităţile stilistice şi de compoziţie ale textelor propuse;
O2 - să identifice şi să explice simbolurile în poeziile date ;
O3 - să înţeleagă tema şi mesajul poeziilor propuse precum şi elementele ce le
conferă statutul de poezie simbolistă;
O4 - şă-şi exprime propriile opinii interpretative pornind de la textelor propuse.
AFECTIVE
O1 - să-şi exteriorizeze starea afectivă postlectorală;
O2 - să fie dispuşi să integreze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori
estetice;
O3 - să-şi dezvolte gândirea creatoare şi gustul pentru literatură.

Strategia didactică:
Metode şi procedee:lectura expresivă, conversaţia euristică, descoperirea,
problematizarea, reacţia cititorului, exerciţiile de vocabular;
Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală, alternativ cu
activitatea independentă individuală sau activitate combinată;
Resurse: capacităţile receptive ale elevilor, fişe de lucru, bibliografia critică.

Mijloace de învăţământ:
Resurse materiale: material bibliografic, volume de poezie, portofoliile elevilor,
fişe de lucru, variante BAC (partea I)
Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back
raportat contribuţiei elevilor, autoevaluarea, nota.

Parcursul didactic

1.Moment organizatoric: salutul, verificarea prezenţei elevilor, scurtă


conversaţie;elevii pregătesc cele necesare pentru activitatea la oră. ( 1minut)

2.Captarea atenţiei: Profesorul le citeşte elevilor un colaj de poezii simboliste.(2


minute)

3.Actualizarea informaţiilor ancoră: Prin întrebări frontale se actualizează


cunoştinţele acumulate în orele anterioare.Profesorul îndeamnă elevii să extragă
întrebări lăsându-le timp de gândire pentru a-şi pregăti răspunsul.(10 minute)

a.Defineşte simbolismul.(Curent literar modernist apărut la sfârşitul secolului al


XIX-lea ca o reacţie împotriva poeziei retorice a romanticilor şi a impersonalităţii
reci a poeţilor parnasieni)

b.Care este manifestul simbolismului european? (Manifestul literar al


simbolismului este articolul lui Jean Moreas, publicat în suplimentul literar al
ziarului Le Figaro la 18 septembrie 1886.)

c.Care este manifestul simbolismului românesc? (Manifestul literar al


simbolismului românesc este articolul „Poezia viitorului” pe care îl publică
Alexandru Macedonski în revista „Literatorul”)

d.Numeşte principalele trăsături ale curentului. (cultivarea simbolurilor, sugestia,


corespondenţele, cultivarea senzatiilor coloristice, muzicale, olfactive, uneori in
imagini complexe numite sinestezii, cultivarea versului liber, muzicalitatea...)
e.Numeşte reprezentanţii simbolismului în literatura română şi universală.
( Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Ion Minulescu, Ştefan Petică...)

f.Prezintă coordonatele universului bacovian. (poezia lui se deliricizează,


sentimentul dispare sau se deformează lăsând locul unor senzaţii stranii şi stări
confuze, ipostaza fundamentală a eului poetic este una de înstrăinare şi nevroză...)

g.Numeşte principalele teme ale creaţiei bacoviene. singurătatea, moartea,


toamna, oraşul/târgul de provincie...)

4. Enunţarea temei şi a obiectivelor: Profesorul anunţă subiectul lecţiei şi


obiectivele.Se notează titlul lecţiei.(1 minut)

5.Dirijarea recapitulării: Profesorul repartizează fişe de lucru elevilor împărţiţi pe


grupe.(30 de minute)

6.Asigurarea feed – back-ului :Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente


în text, apartenenţa poeziei propuse la simbolism.(5 minute)

7.Asigurarea retenţiei şi a transferului: tema pentru acasă- 3 variante Bac,


partea I(1minut)

Grupa 1

”Toamna în grădină îşi acordă vioara. Plâng strunele jalnic, lung şi prelung
Şi-n goala odaie acorduri ajung... Şi plâng în odaie, şi eu din vioară... Plâng
strunele toate lung şi prelung. Fereastra e deschisă... vioarele plâng... O,
ninge... şi toate se sting... Palidă, toamna nervoasă, cântând a murit... Îmi
cade vioara şi cad ostenit, Iar toamna, poetă, cântând a murit.”
George Bacovia, Toamna murind

1.Scrie câte un sinonim contextual pt. cuvintele jalnic şi se sting.


2.Scrie două expresii/locuţiuni care să conţină verbul ”a fi”.
3.Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă.
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în textul dat.
5.Explică titlul poeziei.
6.Comentează în 6 - 10 rânduri ultimele 3 versuri ale creaţiei prin
evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.

Grupa 2

Amurg de iarnă, sumbru, de metal,


Câmpia albă – un imens rotund –
Vâslind, un corb încet vine din fund,
Tăind orizontul, diametral.

Copacii rari şi ninşi par de cristal.


Chemări de dispariţie mă sorb,
Pe când, se-ntoarce-acelaşi corb,
Tăind orizontul, diametral.
George Bacovia, Amurg de iarnă

1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru


şi încet.
2. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia.
3. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale.
4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în textul dat.
5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă.
6. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.

Bibliografie:

1. Bote, Lidia, Simbolismul românesc, Bucuresti,Editura Minerva,1966

2.Soare, Hadrian, Soare, Gheorge, Limba şi literatura română


(Îndrumător pentru manualele alternative-clasa a XII- a), Ed. Carminis, 2004