Sunteți pe pagina 1din 15

Evaluarea multicriteriala

Evaluarea spaţială multicriterială a vulnerabilităţii şi evaluarea calitativă a riscului

Timp de lucru: 3 ore


Date: Datele din subdirectorul: data
Obiective: În acest exerciţiu veţi genera un număr de indicatori ai vulnerabilităţii sociale,
folosind diferite unităţi administrative. De asemenea, pot fi generate hărţi ale
vulnerabilităţii cladirilor, precum şi unii indicatori de capacitate. Indicatorii
vulnerabilităţii sunt combinaţi apoi într-un singur indicator de vulnerabilitate.

Introducere

Evaluarea spaţială multicriterială este o metoda extrem de utila mai ales pentru manageri
pentru ca să ia decizii în anumite privinţe (în acest caz, în privinţa evaluării calitative a riscului unui
oras). Metoda ofera totodata un instrument ideal pentru transparenţa procesului de luare a deciziilor,
folosind criterii spaţiale, care sunt combinate şi prioritizate în funcţie de scopul final. Pentru
implementarea analizei se va folosi pentru studiul de caz modulul SMCE al ILWIS (ITC, 2001).
Datele de intrare sunt reprezentate de un set de hărţi care
constituie reprezentarea geospaţială a indicatorilor (criteriilor).
Baza teoretică pentru evaluarea multicriterială este procesul
ierarhic analitic (Analytical Hierarchical Process – AHP),
dezvoltat de către Saaty (1980).
În această analiză, au fost urmaţi urmatorii paşi. Mai întâi,
problema de cercetat a fost structurată într-un obiectiv principal
(evaluarea calilativă a riscului) şi mai multe subobiective derivate,
cum ar fi: vulnerabilitatea socială, vulnerabilitatea populaţiei,
vulnerabilitatea cladirilor şi capacitatea (de a face faţă riscului). În
Fiecare subobiectiv în parte a fost definit printr-un anumit număr
de indicatori si indici, care să-i măsoare performanţa.
În studiul de caz folosit pentru acest exercitiu, analizele de
vulnerabilitate şi capacitate sunt stabilite pe trei niveluri spaţiale:
- unităţi cartografice,
- cartiere şi
- districte ale oraşului.
Deoarece datele de intrare sunt pe scale diferite de
masurare (pe scale nominale, ordinale, interval etc.), ele au fost
normalizate într-un interval cuprins între 0 şi 1. Indicii care
satureaza indicatorii au fost apoi ponderati in functie de
importanta pe care o au pentru obiectivul urmarit. Au fost
ponderati si indicatorii, utilizând metoda ordonării ierarhice sau
cea a comparării în perechi.
După normalizare şi ponderare, a fost calculata pentru
fiecare subobiectiv, prin insumare, o hartă. Harta respectiva a fost
clasificată pe un anumit număr de clase, folosindu-se histograma.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 1
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Datele pentru acest exerciţiu sunt stocate într-un număr de tabele care pot fi legate de hărţile-
vector tip poligon pe trei niveluri administrative diferite: Mapping_units (unităţi cartografice – cele
mai mici subdiviziuni, constituite în principal din cvartale de imobile înconjurate de străzi), Wards
(cartiere ale oraşului) şi Districts (districte – oraşul este compus din trei astfel de districte).
Aceste trei unităţi administrative diferite au, de asemenea, atribute diferite. De exemplu,
informaţiile demografice referitoare la oraş nu sunt accesibile decât la nivelul districtelor. Datele
referitoare la şomaj nu sunt accesibile decât la nivelul cartierelor, în timp ce datele referitoare la
nivelul sărăciei şi la structura socială sunt accesibile inclusiv la nivel de imobile.

Datele ce urmează a fi folosite


Următoarele date/informaţii sunt folosite în acest exerciţiu:
Nume Tip Semnificaţie
Elemente de risc
Mapping_units poligon Clădirile oraşului

Mapping_units tabel Tabel ce conţine informaţii generale


statistice cu privire la numărul clădirilor
şi a oamenilor din fiecare clădire
Wards poligon Cartier al oraşului
Wards tabel Tabel cu informaţii despre populaţie,
derivate din datele recensământului pe
cartiere
Districts poligon Regiuni ale oraşului
Districts tabel
Pierderi pentru diferite tipuri de hazarde
Flood_risk_buildings tabele Tabele cu rezultatele estimărilor de
Seismic_risk_buildings pierderi, în ceea ce priveşte clădirile, în
Technological_risk_buildings cazul inundaţiilor, cutremurelor, alunecări
Landslide_risk_buildings de teren şi hazarde tehnologice
Acestea sunt rezultatele exerciţiilor
anterioare
Flood_risk_population tabele Tabele cu rezultatele estimărilor de
Seismic_risk_population pierderi în rândul populaţiei, în cazul
Technological_risk_population inundaţiilor, cutremurelor, alunecărilor de
Landslide_risk_population teren şi hazardelor tehnologice
Acestea sunt rezultatele exerciţiilor
anterioare
Alte date
High_res_image raster Imagine de înaltă rezoluţie a zonei
studiate

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 2
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 3
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Selectarea indicatorilor
• Deschideti harta Mapping_units şi adaugati hărţile Wards şi Districts. Analizati informatia din
harti
• Rasterizează-le; foloseşte georeferenţierea Somewhere.
• Foloseşte Pixel Information pentru a afla informaţii cu privire la atributele acestor hărţi.

Cu ajutorul acestora, vom genera următoarele seturi de indicatori si indici:

1. Indicatorul vulnerabilităţii sociale, prezentaţi în tabelul 1, sunt compusi din indici precum:
▪ Procentajul copiilor până în 5 ani
▪ Procentajul populaţiei vârstnice
▪ Densitatea populaţiei pe timp de zi
▪ Densitatea populaţiei pe timp de noapte
▪ Precentajul minorităţilor
▪ Procentajul familiilor monoparentale
▪ Procentajul familiilor ce trăiesc sub limita sărăciei
▪ Rata alfabetizării

2. Indicatorul vulnerabilităţii populaţiei (prezentaţi în tabelul 2) sunt compusi din:


▪ Numărul locuitorilor situaţi în zonele cu risc de inundaţii, cu diferite perioade de recurenţă şi cu
scenariu atât de zi cât şi de noapte
▪ Numărul locuitorilor situaţi în zonele cu risc de alunecări de teren, cu diferite grade de
susceptibilitate a alunecării, atât cu scenariu de zi cât şi de noapte
▪ Numărul locuitorilor situaţi în zonele cu risc tehnologic, cu diferite grade de susceptibilitate a
alunecării, atât cu scenariu de zi cât şi de noapte
▪ Numărul locuitorilor situaţi în zonele cu risc seismic, de diferite intensităţi şi perioade de
recurenţă, , atât cu scenariu de zi cât şi de noapte

3. 3. Indicatorul vulnerabilităţii fizice (prezentaţi în tabelul 3)


▪ Numărul clădirilor situate în zonele de risc de inundatii, cu diferite perioade de recurenţă
▪ Numărul clădirilor situate în zonele de risc de alunecările de teren, cu diferite grade de
susceptibilitate a alunecării de teren
▪ Numărul clădirilor situate în zonele de risc seismic, cu diferite intensităţi şi perioade de recurenţă

4. 4. Indicatorul de capacitate
▪ Nivelul de conştientizare

În acest exerciţiu vom folosi relaţia din stânga pentru


exprimarea calitativa a riscului. Vom introduce în relaţie
atât vulnerabilitatea, cât şi capacitatea. Capacitatea
reprezintă resursele şi procedurile pozitive, manageriale
şi operaţionale, utilizate pentru reducerea riscului.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 4
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Tabelul 1: Prezentare generală a datelor disponibile pentru evaluarea vulnerabilităţii sociale:


Harta Tabelul Coloana Semnificaţia
Districts Districts (districte) Age_under_4 Procentajul copiilor sub 4 ani (preşcolari)
(districte) Procentajul copiilor între 4 şi 12 ani (înscrişi la
Districts (districte) Age_4_to_12
grădiniţă şi învăţământ primar)
Procentajul adolescenţilor (din învăţământul
Districts (districte) Age_12_to_18
gimnazial şi liceal)
Districts (districte) Age_18_to_24 Procentajul tinerilor (din învăţământul superior)
Districts (districte) Age_24_to_65 Procentajul populaţiei active
Districts (districte) Age_over_65 Procentajul pensionarilor
Procentajul populaţiei ce aparţine minorităţilor
Districts (districte) Minor
naţionale
Wards (cartiere) Wards (cartiere) Nr_buildings Numărul clădirilor din cartier
Wards (cartiere) Daytime_population Populaţia pe timp de zi, pe cartiere
Wards (cartiere) Nighttime_population Populaţia pe timp de noapte, pe cartiere
Wards (cartiere) Unemployment Rata şomajului pe cartiere
Wards (cartiere) Literacy_rate Gradul de alfabetizare pe cartiere
Mapping_units Mapping_units (unităţi Utilizarea predominantă a terenului pe unitatea
Pred_landuse
(unităţi cartografice) cartografică
cartografice) Ponderea unităţilor cartografice libere şi care ar
Mapping_units (unităţi
PerVacant putea fi utilizate ca adăpost, dacă au o utilizare
cartografice)
corespunzătoare a terenului
Mapping_units (unităţi Percent_single_house Ponderea familiilor monoparentale pe unitatea
cartografice) hold cartografică
Mapping_units (unităţi Ponderea populaţiei ce trăieşte sub limita sărăciei
Poverty_level
cartografice) pe unitatea cartografică

Datele pentru calcularea vulnerabilităţii populaţiei sunt redate în tabelul de mai jos.

Tabelul 2: Prezentare generală a datelor disponibile pentru evaluarea vulnerabilităţii populaţiei:


Harta Tabelul Coloana Semnificaţia
Tabel: Numărul persoanelor afectate de
Day_pop_aff_10_year
Unităţi Flood_risk_population inundaţii cu recurenţa de 10 şi 50 de
Day_pop_aff_50_year
cartografice ani, pe timp de zi
Indicator:
Populaţie Numărul persoanelor afectate de
Night_pop_aff_10_year
afectată de risc Flood_risk_population inundaţii cu recurenţa de 10 şi 50 de
Night_pop_aff_50_year
la inundaţii ani, pe timp de noapte

Tabel: Numărul persoanelor care trăiesc în


Unităţi Pop_night_high
zone cu susceptibilitate redusă,
cartografice Landslide_risk_population Pop_night_moderate
moderată şi ridicată la alunecări de
Pop_night_low
teren, pe timp de noapte
Indicator:
Populaţie Numărul persoanelor care trăiesc în
Pop_day_high
afectată de risc Landslide_risk_population zone cu susceptibilitate redusă,
Pop_ day _moderate
la alunecări de moderată şi ridicată la alunecări de
Pop_ day _low
teren, pe timp de zi
teren
Mapping_units Numărul persoanelor ce se află în zone
(unităţi Technological_risk_population Pop_day_sc1 ce ar putea fi afectate de incendii de
mici proporţii, pe timp de zi

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 5
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

cartografice) Numărul persoanelor ce se află în zone


Technological_risk_population Pop_night_sc1 ce ar putea fi afectate de incendii de
Indicator: mici proporţii, pe timp de noapte
Populaţie Numărul persoanelor ce se află în zone
afectată de risc Technological_risk_population Pop_day_sc2 ce ar putea fi afectate de explozii
puternice, pe timp de zi
tehnogen
Numărul persoanelor ce se află în zone
Technological_risk_population Pop_night_sc2 ce ar putea fi afectate de explozii
Mapping_units puternice, pe timp de noapte
(unităţi VI_night_pop
cartografice) Populaţia aflată în clădiri care se pot
VII_night_pop
Seismic_risk_population prăbuşi la cutremure de VI-IX grade,
Indicator: VIII_night_pop
pe timp de noapte
Populaţie IX_night_pop
afectată de risc VI_day_pop
Populaţia aflată în clădiri care se pot
seismic VII_day_pop
Seismic_risk_population prăbuşi la cutremure de VI-IX grade,
VIII_day_pop
pe timp de zi
IX_day_pop

Calcularea vulnerabilităţii constructiilor se va baza pe datele din tabelul 3.

Tabelul 3. Prezentare generală a datelor disponibile pentru vulnerabilitatea cladirilor:


Harta Tabelul Coloana Semnificaţia
Mapping_units Numărul clădirilor afectate de inundaţii cu
Flood_risk_buildings Buildings_5_year
(unităţi recurenţă la 5 ani
cartografice) Numărul clădirilor afectate de inundaţii cu
Flood_risk_buildings Buildings_10_year
recurenţă la 10 ani
Numărul clădirilor afectate de inundaţii cu
Flood_risk_buildings Buildings_25_year
recurenţă la 25 ani
Numărul clădirilor afectate de inundaţii cu
Flood_risk_buildings Buildings_50_year
recurenţă la 50 ani
Numărul clădirilor afectate de inundaţii cu
Flood_risk_buildings Buildings_100_year
recurenţă la 100 ani
Mapping_units Numărul clădirilor aflate în zone cu risc
Landslide_risk_buildings Nr_buildings_high
(unităţi ridicat la alunecări de teren
cartografice) Numărul clădirilor aflate în zone cu risc
Landslide_risk_buildings Nr_buildings_moderate
moderat la alunecări de teren
Numărul clădirilor aflate în zone cu risc
Landslide_risk_buildings Nr_buildings_low
scăzut la alunecări de teren
Mapping_units Technological_risk_buildin Numărul clădirilor aflate în zone ce ar putea
Nr_buildings_sc1
(unităţi gs fi afectate de incendii de mici proporţii
cartografice) Technological_risk_buildin Numărul clădirilor aflate în zone ce ar putea
Nr_buildings_sc2
gs fi afectate de explozii puternice
Mapping_units Numărul clădirilor preconizate a se prăbuşi la
Seismic_risk_buildings VI_collapse_max
(unităţi un cutremur de VI grade
cartografice) Numărul clădirilor preconizate a se prăbuşi la
Seismic_risk_buildings VII_collapse_max
un cutremur de VII grade
Numărul clădirilor preconizate a se prăbuşi la
Seismic_risk_buildings VIII_collapse_max
un cutremur de VIII grade
Numărul clădirilor preconizate a se prăbuşi la
Seismic_risk_buildings IX_collapse_max
un cutremur de IX grade

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 6
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Metodologie

Pentru implementarea modelului semicantitativ al analizei multicriteriale a fost folosit modulul


SMCE al ILWIS-GIS. Acesta asistă şi ghidează utilizatorii când realizează astfel de analize în format
spaţial. Se utilizează un set de hărţi care reprezintă indicii spaţiali ce satureaza indicatorii alesi. Hartile
de intrare sunt normalizate şi prelucrate într-o schemă (= arbore decizional).
Rezultatul final este o harta compozita.
Suportul teoretic pentru evaluarea multicriterială are la baza Procesul Analizei Ierarhice
(AHP), realizat de Saaty (1980).

Sub aspect metodologic, vom urma un număr de paşi care sunt indicaţi schematic mai jos:

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 7
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Structurăm principalele grupe de indicatori în indicatori generali pentru vulnerabilitatea socială,


indicatori specifici hazardului folosiţi în vulnerabilitatea socială, indicatori specifici hazardului folosiţi
în vulnerabilitatea constructiilor şi indicatori ai capacităţii. După care, sunt necesari următorii paşi:

• Pasul 1: Realizarea în SMCE a unei scheme de criterii (= arbore decizional) pentru indicatorii
generali ai vulnerabilitatii sociale. Indicii care compun/cuantifica indicatorii vor fi normalizati şi se va
defini ponderea lor in cadrul indicatorului pe care il reprezinta, folosindu-se comparaţia pe baza de
perechi.

• Pasul 2: Realizarea în SCME a unei scheme/arbore pentru indicatorii specifici hazardului folosiţi în
vulnerabilitatea populatiei, pe indicatori referitori la populaţia afectată de cutremure, alunecări de
teren, inundaţii şi dezastre tehnologice, cu scenariu atât de zi cât şi de noapte. Indicii selectati pentru
fiecare indicator vor fi normalizati şi se va defini ponderea lor in cadrul indicatorului respectiv,
folosindu-se comparaţia pe baza de perechi.

• Pasul 3: Realizarea în SMCE a unei scheme pentru vulnerabilitatea cladirilor la diferite tipuri de
hazard, cu indicatori referitori la clădirile afectate de cutremure, alunecări de teren, dezastre
tehnologice. Indicii selectati pentru fiecare indicator vor fi normalizati şi se va defini ponderea lor in
cadrul indicatorului respectiv, folosindu-se comparaţia pe baza de perechi.

• Pasul 4: Realizarea în SMCE a unei scheme pentru capacitate. In acest caz se va folosi un singur
indice: nivelul conştientizării.

• Pasul 5: Combinarea celor 4 seturi de indicatori într-un indicator general al vulnerabilităţii.

Notă: Este de asemenea posibil să faceti paşii in mod independent, folosind arbori diferiti, sau să folositi un
singure arbore multicriterial in care sa prelucrati toti indicatorii si indicii selectati (pagina următoare). Oricum,
vă sfătuim să o faceţi pentru fiecare component descris mai sus, intr-un arbore separat.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 8
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Schema finală de ierarhizare a indicatorilor alesi:

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 9
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Partea A. Indicatorii vulnerabilităţii sociale


În acestă etapă vom executa în ILWIS, in modulul Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE)/
evaluarea spaţială multicriterială, o schemă ierarhică (arbore decizional) cu scop didactic. Cu ajutorul
schemei/arborelui vom calcula un indicator general al vulnerabilităţii sociale. Vă rugăm să consultaţi
ILWIS Help dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii. În general, SMCE urmareste 5 paşi:
1) Definirea problemei. Structurarea problemei într-o schemă de indicatori (arbore decizional), pe
câteva ramificatii (sub-grupuri), cu un număr de indici şi/sau restrictii.
2) Standardizarea factorilor. Indicii pot fi pe scale diferite de masurare (in format nominal, ordinal,
interval, etc), astfel incat ei trebuie normalizati între 0 şi 1. SMCE are câteva instrumente intuitive
pentru aceasta, mai ales pentru date interval/raport, folosind diferite formule de transformare a valorii
brute in valoare „de importanta pentru obiectiv”.
3) Atribuirea de ponderi indicilor din cadrul unui indicator. SMCE are câteva instrumente
intuitive si pentru acest tip de exerciţiu, derivate din AHP (Analytical Hierarchical Processing) –
Procesarea ierarhică analitică, cum ar fi metoda comparaţiei pe baza de perechi şi ordonarea după o
scală.
4) Atribuirea de valori ponderate indicatorilor/grupurilor de indicatori, în vederea obţinerii unei
ponderi generale.
5) Clasificarea rezultatelor

Mai jos vom trece prin procedeul indicatorilor generali ai vulnerabilităţii sociale.

A.1. Definirea problemei:


Ce indicatori să folosim şi cum să-i ordonăm? Aceasta este una
Schema ierarhică a criteriilor dintre cele mai dificile etape ale procesului analitic.
(arborele decizional) este
compusă din următoarele • Selectează Operations/Raster Operation/ Spatial
criterii: • Multi Criteria Evaluation. Selectează opţiunea Problem
Constrângeri – folosite Analysis. Se va deschide o schemă ierarhică goală.
pentru a masca zona unde • Schimbă obiectivul „Goal” (click dreapta mouse pe „goal”,
„scopul”/obiectivul nu poate fi selectează Edit) în: Generic_Social_Vulnerability.
atins. De ex. unde nu există • La fel numeste hărta finala (randul din partea dreaptă) -
vulnerabilitate socială, pentru Social_Vulnerability.
că nu trăiesc oameni (parcuri, • Click dreapta pe Generic_Social_Vulnerability şi selectează
lacuri, terenuri virane). Insert Group. Adugă indicatorii numiti in modul „group”
Indicii sunt numiti in modul (repetand de fiecare data aceeasi comanda):
Factori - criteriile care • Age_related, Income related, Ethnicity related, Social
contribuie la cuantificarea Structure Related.
indicatorului/indicatorilor. • Pentru indici (numiti factori), introduceţi diferiţii factori
Indicatorii sunt denumiti in spatiali, prin click dreapta pe criteriul individual si „Insert
modul „Group” spatial factor”. In dreptul factorului apare o banda roz.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 10
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

INTREBARE: În afara acestor indici, ce alţi indici credeţi că ar putea fi folosiţi în cuantificarea
vulnerabilităţii sociale? De unde aţi putea obţine date pentru calcularea indicilor respectivi?

Mai departe va trebui să atribuiţi datele spaţiale fiecărui indice pe care l-aţi definit. Acestea se
găsesc de cele mai multe ori în tabelele ataşate hărţilor Mapping_units, Wards şi Districts. Toate
datele legate de vârstă sunt disponibile numai la nivel de district. Notă: randurile roz/roşii în SMCE
indică faptul că datele nu au fost încă definite.
• Daţi dublu click (mouse stanga) pe randul roz din dreapta factorului / indicelui
Young_children. Se va deschide o fereastra cu hartile raster din baza de date. Fiecare harta are
un tabel atasat de atribute. Apasam semnul „+” din harta Districts. Se va deschide tabelul ei de
atribute din care selectam coloana: Age_under_4.
• Găsiţi, de asemenea, informaţiile spaţiale relevante pentru ceilalti indici; rezultatul este indicat
in imaginea de mai jos.
• Salvaţi rezultatul (arborele) cu numele Generic_social_vuln. File – Save - Nume

Schema ar trebui să arate ca în


exemplul din stânga.

Notă: Toate componentele indicate cu


roşu trebuie să fie completate pentru a
putea trece la analiza.

A.2. Normalizarea datelor de intrare

În cadrul acestei etape, toţi indicii definiti in schema sunt de tip “valoare” (adica au valorile lor
initiale de pe o anumita scala de masurare). Ei sunt înregistraţi ca atribute, în tabelul de atribute ataşat
uneia dintre cele trei hărţi administrative. In aceasta etapa, vom normaliza valorile lor, aducandu-le
într-un interval cuprins între 0 şi1, pentru a putea fi apoi comparate.

• În fereastra SMCE, mergeti pe „Mode” si schimbaţi Modul din “Problem Definition” în “Multi
Criteria Analysis”. Acum puteţi începe normalizarea.
• Dublu click pe zona roz care indică 0.00 Young_children. Se va deschide o fereastră în care
este redat un grafic care ajuta la vizualizarea conversiei valorilor initiale de intrare, in valori
cuprinse între 0 şi 1.

Aveţi opţiunea de a selecta câteva proceduri statistice de normalizare. Figura de mai jos arată
fereastra de normalizare şi variatele opţiuni statistice implementate in modul.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 11
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Maximum: Valorile introduse sunt divizate prin valoarea


maximă din harta.
Interval: Funcţie liniară cu valorile maxim şi minim din
harta de intrare
Goal: Funcţie liniară cu valorile maxim şi minim
specificate de utilizator
Piecewise linear: Funcţie liniară cu două puncte de
întrerupere, localizate între extreme
Convex: Funcţie convexă cu o valoare definită de
utilizator pentru a remodela curba
Concave: Funcţie concavă cu o valoare definită de
utilizator pentru a remodela curba
U-Shape: Curbă în forma de U cu o valoare definită de
utilizator pentru a întinde sau a restrânge curba
GaussianBell-shape: Curba gaussiană cu o valoare
definită de utilizator pentru a întinde sau a restrânge
curba.

Când normalizati datele de intrare, trebuie să luaţi mereu în considerare scopul pentru care
faceti analiza (în acest caz, vulnerabilitatea socială) şi în ce fel aceasta variabilă de intrare este legată
de acest scop/obiectiv al analizei. Analiza din acest exercitiu o faceti din perspectiva celui care
trebuie sa administreze un oras si sa gestioneze o situatie de criza. De ex., in acest caz: cu cât este
mai mare ponderea copiilor în zonă, cu atât este mai mare vulnerabilitatea populaţiei. In unele cazuri,
puteţi folosi o simplă relatie liniara, între 0 şi valoarea maximă. În alte cazuri va exista o valoare
maximă peste care valoarea fenomenului va fi inacceptabila. Ex.: pentru estimarea pierderilor în
rândul populaţiei, puteţi spune că orice valoare peste 20 este ridicată şi ar trebui sa i se acorde valoarea
normalizata 1. În acest caz, veţi selecta opţiunea Goal şi veţi putea ajusta manual valoarea maxima
admisa.

• Selectaţi opţiunea Goal şi schimbaţi valoarea minimă a lui x în 0, iar pe cea maximă în 20.
Faceţi acelaşi lucru pentru variabila Elderly_people.
• In aceasta etapa a exercitiului insa, folositi pentru normalizarea tuturor variabilelor/datelor de
intrare oprtiunea Interval.

După normalizarea datelor de intrare, schema de criterii va arata ca cea din imagine. Culoarea
roşie indică nivelul unde incă mai trebuie facute analizele bazate pe ponderare.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 12
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Cum se normalizeaza datele de intrare?


La un nivel avansat, trebuie să definiţi in grupuri
de specialisti valorile între care normalizati. Luaţi
în considerare pentru fiecare indice cât de mare
poate fi valoarea admisa, astfel încât zona să fie
considerata vulnerabila. Spre exemplu: cât de mare
trebuie să fie ponderea vârstnicilor intr-o unitate
administrativa pentru a-i da valoarea 1 (adica
foarte vulnerabil)? Aceste praguri de valori sunt
adesea definite în procesul de luare a deciziei, în
cadrul grupurilor de lucru, a workshopurilor etc.

• Pentru a vedea rezultatul normalizarii: faceţi click dreapta pe numele Young_children şi


selectaţi Show standardized. Se va deschide o hartă ce va conţine valorile normalizate.
• Deschideti Pixel Information şi adăugaţi harta tocmai creată şi harta District. Comparaţi valorile
originale cu cele normalizate.

A.3. Atribuirea valorilor ponderate la nivelul indicatorilor

A 3-a etapa constă în acordarea de ponderi diferitilor indici (ex.


Valorile
“Young_children” şi “Elderly_people” din indicatorul “Age related”)
• Valorile sunt mereu numere
si acordarea de ponderi la nivelul indicatorilor ( ex.“Age related”
între 0 şi 1.
versus “Income related”). Sunt 2 indicatori care au un singur indice şi
• Valorile nu pot fi negative.
de aceea valorile lor sunt 1 (vezi mai sus: “Minority groups” şi
• În cazul indicilor care
“Single parent households”). Pentru determinarea ponderilor la
compun acelaşi indicator,
nivelul indicilor si indicatorilor, SMCE foloseşte 3 metode:
suma valorilor lor este egală
• Direct weights (când indicaţi valorile direct într-un tabel);
cu 1.
• Compararea în perechi (puteti compara în perechi şi, în funcţie
• Când un indicator conţine
numai un indice, acesta de consistenţa selecţiei şi de importanţa relativă a acesteia, softul
atribuie valorile ponderate);
primeşte automat valoarea 1.
• Ordonarea (când indicaţi rangul relativ, iar software-ul
• Un indicator trebuie sa
converteşte optiunea de rang în valori ponderate).
contina minim 2 indici.
În acest exerciţiu vom lucra cu metoda comparaţiei pe baza de perechi.

• Daţi click dreapta pe indicatorul (grupul de factori) marcat cu roşu “Age related” şi selectaţi Weigh...
Selectaţi opţiunea: Pairwise. Se deschide o fereastra cu itemii, ponderile si normalizarea lor.
• Stabiliţi dacă pentru determinarea vulnerabilităţii sociale, ponderea copiilor cu vârstă până în 5 ani
este mai importantă, egală sau mai puţin importantă decat ponderea vârstnicilor. Discutaţi asta cu
restul colegilor. Dati Next.
• Daţi dublu click pe zona verde de lângă ”Age Related” (vârsta) şi scrieti: age_related; Daţi enter. Daţi
dublu click pe numele hărţii şi apasati „show” pentru a genera harta. Vizualizaţi rezultatul.
• Ponderati în acelaşi mod şi celelalte grupuri (indicatori), cum ar fi “Income related” şi realizaţi hărţile
intermediare pentru Income related (venituri), Etnicity related (etnie) şi Social structure related
(structura familiala).
Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 13
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Schema de ierarhizare a
indicatorilor (criteriilor) va
arăta precum imaginea din
stânga.

A.4. Atribuirea in obiectivul final a valorilor ponderate între indicatori (grupurile de factori)

Etapa 4 constă în atribuirea de valori la nivelul indicatorilor (ex. “Age related” versus “Income
related”). Există patru indicatori în acest exemplu. Şi aici poate fi folosită metoda comparării în
perechi, dar puteţi încerca şi o altă metodă.

• Daţi click dreapta pe randul roşu pe care scrie obiectivul/numele acestui arbore multicriterial
“Social vulnerability” şi selectaţi Weight. Selectati opţiunea Pairwise
• Determinaţi pentru fiecare combinaţie importanţa relativă (a se vedea mai jos). Discutaţi acest
aspect cu restul grupei.

Schema ierarhică care rezultă ar putea arăta ca cea de mai jos (dar valorile ar putea diferi,
depinzând de importanţa acordată fiecărui indicator).

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 14
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.
Evaluarea multicriteriala

Acum este momentul să calculaţi harta finală.


• Click dreapta pe iconiţa hărţii “Social_vulnerability” şi selectaţi Generate selected item.
• Se va afişa harta. Folosiţi PixelInfo pentru a compara harta rezultată cu cele folosite in analiza ca
date de intrare. Daca nu sunteti multumit de rezultat, puteti relua in schema procedura de
ponderare sau chiar de normalizare a datelor de intrare. Este o metoda iterativa pana obtineti o
imagine cat mai apropiata de observatia din teren sau experienta/cunostintele profesionistilor din
echipa.

Intrebare:
Ce puteţi deduce din modelul
vulnerabilităţii sociale?
Analizati harta.

Exerciţiu preluat după UNU-ITC School for Disaster Geo-information Management, 2009. Traducere şi adaptare: prof. 15
dr. Iuliana Armaş, asist. dr. Diana Popovici.