Sunteți pe pagina 1din 9

11 ianuarie 2012

PARACLISUL CUVIOSULUI TEODOSIE CEL MARE, ÎNCEPĂTORUL VIEŢII DE OBŞTE ( 11


ianuarie)

Rugăciunile începătoare

Troparul glas 1

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat
tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana
acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate
nevoile.

Apoi indata psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Canonul

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi


Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea nestinsă a pustiei, izvorul mângâierii celor necăjiţi, cartea înţelepciunii îngereşti a monahilor
pe tine te ştim Sfinte Teodosie, cel ce deşertăciunea lumii ai lepădat şi cu Hristos te-ai unit în peştera
inimii; pe Acesta roagă-L Cuvioase, să curăţească mintea mea de gândurile cele deşarte, ca să te laud pe
tine după vrednicie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Voind a afla în vistieria inimii cuvânt vrednic, ca pe un mărgăritar de mult preţ, nicidecum nu găsesc, şi
aducându-ţi gândul meu şi dorirea ca pe cei doi bani ai văduvei, te rog să-mi răsari lumina înţelepciunii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe marele Simeon Stâlpnicul avându-l îndrumător către viaţa cea sihăstrească, ca un înger ai săltat în
glăsuirile rugăciunii neîncetate, cu care risipeşte tulburarea gândurilor mele .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Munte al slavei pe Tine Te ştim, Ceea Ce ai odihnit întru Tine pe Lumina Cea Neapusă, pe Care trimite-O
şi nouă pe razele rugăciunii.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul
meu ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocia marelui Simeon s-a plinit întru tine, Cuvioase, căci păstor mare de multe oi cuvântătoare te-ai
făcut, iar acum către staulul credinţei îndreptezi pe toţi cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu smerenia întrarmându-te, ai stat neclintit înaintea suflării viforului ispitelor, iar acum păzeşte-ne pe noi
fericite, netulburaţi de mulţimea curselor vrăjmaşului, care caută să ne tragă în adâncul pierzării.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

În peşteră te-ai ascuns, voind a-L afla pe Cel Născut în peşteră din Fecioară, pe Care roagă-L să caute cu
milă şi spre peştera săracă a inimii mele, izgonind tâlharii patimilor cu strălucirea luminii Sale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Maica Luminii, caută cu milă şi spre mine, cel ce m-am împotmolit în noroiul multor păcate şi către
cărările pocăinţei mă îndreptează, ca să aflu pe Calea vieţii.

Apoi aceste stihiri:

Cuvioase, cetele sihaştrilor într-un glas aduc ţie cântare, iar noi, întru neştiinţă de meşteşugul acesteia,
alergăm cu nădejde de mântuire şi cădem gânditor înaintea ta: Nu trece cu vederea pe robii tăi în ispite,
ci bate pentru noi la uşa iertării dumnezeieşti cu rugăciunea ta.

Maica Cuvântului, ca Una Ce ai purtat în braţele Tale pe Împăratul slavei în chip smerit de Prunc, arată-mi
şi mie calea mântuirii, povăţuindu-mă a dobândi nevinovăţia pruncilor întru răutate.

Sedealna
glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda...

Toate cetele îngereşti pe tine te cinstesc, începătorule al vieţii de obşte, căci ai adunat în jurul tău
mulţime multă de nevoitori, ca să devină ei îngeri în trup şi să laude pe Treimea Cea de o fiinţă.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum
socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru a primi în cămara inimii tale pe Pâinea vieţii, nu ai gustat pâine, ci numai cu ierburi te-ai hrănit,
voind a depărta de la toţi toată dobitocia hrănirii cu paiele gândurilor răutăţii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Trupul ţi-ai supus sub jugul uşor al lui Hristos şi cu aripile sufletului ai zburat în norii rugăciunii, de unde
trimite, fericite, celor ce te cinstesc, picăturile de gând ale înţelepciunii Cuvântului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu ochiul gânditor al sufletului ai văzut la Iordan pe Hristos botezându-Se de către Sfântul Ioan şi ai
alergat cu gând smerit spre adâncul inimii, ca să te împărtăşeşti de taina vederii înţelegătoare a Treimii .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Numai Tu, Maică, ai purtat în braţele Tale pe Adâncul înţelepciunii, pe Care roagă-L să dăruiască pace
minţii noastre celei tulburate de valurile ispitelor de tot felul.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur
Împărat al păcii ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vălul cugetării omeneşti cu totul luându-l de pe ochii minţii, te-ai făcut văzător de taine dumnezeieşti, iar
acum cu picăturile rugăciunii tale curăţeşte şi ochii sufletului meu, cei greu cuprinşi de somnul păcatelor .

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mântuire voiesc a dobândi, dar de răutăţi nu mă depărtez; pentru aceasta, apropie-te Cuvioase Teodosie,
şi cu strălucirea rugăciunii tale orbeşte pe vrăjmaşii nevăzuţi, cei ce mă întărâtă spre călcarea poruncilor
lui Hristos.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Femeia cea neclintită în credinţă de tine numai s-a atins şi şi-a aflat plinirea nădejdii, iar eu cu gândul
atingându-mă înţelegător de icoana vieţuirii tale îngereşti, te rog să mă îndreptezi către limanul mântuirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lauda cetei fecioarelor şi a sihaştrilor întărire nebiruită pe Tine Te cunoaştem, cei ce cădem înaintea
icoanei Tale, ca să potoleşti marea cea învolburată de ispite a vieţii noastre.

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Maicii Domnului slujind cu osârdie, te-ai încununat de către Dânsa cu a măririi cunună, iar acum pe mine,
cel osândit pentru mulţimea păcatelor, Acesteia mă înfăţişează în rugăciune, spre a afla îndreptare vieţii şi
mare milă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viforul multor ispite mă doboară pe mine în adâncul pierzării, dar întinde-mi mână de ajutor Sfinte, şi în
corabia rugăciunii tale mă călăuzeşte către limanul cel dorit al mântuirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Gândul morţii în toată viaţa ta purtându-l în minte, inima ţi-ai făcut mormânt faţă de toată cugetările
pământeşti, iar acum luminează-mă şi pe mine ca să mă îngrijesc a ieşi din această viaţă întru lumina
pocăinţei.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Străin lucru este fecioarelor naşterea de prunci, dar noi cunoscându-Te desăvârşit Fecioară şi Maică a
Domnului, Te rugăm să păzeşti mintea noastră curată de atingerea de pruncii gândurilor rele.

Apoi aceste stihiri:

S-au veselit toate cetele Sfinţilor, când cu mărire ai fost înălţat la lăcaşurile cereşti, iar acum noi strigăm
cu glasul inimii către tine Cuvioase Teodosie, ca să ne ridici din adâncul păcatelor la înălţimea pocăinţei
mântuitoare .

Preacurată, care, prin cuvant, negrait ai nascut pe Cuvantul in zilele cele mai de apoi, roaga-te Lui, ca
una ce ai indraznire de Maica.

Condacul

Sădit fiind în locaşurile Domnului tău, cu preastrălucitele tale fapte bune ai înflorit şi ai înmulţit fiii tăi în
pustiu, cu ploile lacrimilor tale udându-i, păstorule al turmelor lui Dumnezeu. Pentru aceasta strigăm ţie:
Bucură-te, Părinte Teodosie !

Prochimenul, glas 4:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.


Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:


Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul,
decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i
desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si
veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slava... glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Si acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste
faradelegile noastre.

Caută cu milă Părinte, spre cei ce împodobesc cinstită prăznuirea ta cu flori de cuvinte şi dă-ne nouă în
schimb mireasma smeritei cugetări, prin care să ne izbăvim de suflarea viforului ispitelor.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu
indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile
Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si
de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului,
maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor
Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale
preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim,
ale Cuviosului Teodosie cel Mare, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale
tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne
miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul
cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri !
”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi..

Inima mea cea străpunsă de săgeţile păcatelor o vindecă acum Cuvioase Teodosie, cu rugăciunea ta
grabnică şi bineprimită către Cel Ce a răbdat pentru mântuirea lumii străpungerea suliţei, ca să izvorască
tuturor dumnezeiască iertare
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi..

Înaintemergător pe calea morţii trupeşti avut-ai pe ucenicul tău Vasile, dar, nelepădând gândul la moarte,
întru cinstite bătrâneţi ai trecut la Domnul, pe Care roagă-L să-mi dea mie pocăinţă mai înainte de a intra
pe uşa morţii pământeşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Grăbeşte cu a ta rugăciune Sfinte, către Cel Ce poate a milui pe cei lipsiţi şi a ridica pe cei căzuţi, ca să
mă izbăvesc eu din cursele multor ispite şi să te laud pe tine, neînfruntatul păzitor al călugărilor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Caută cu blândeţe spre inima mea cea stearpă de orice gând de pocăinţă şi biruieşte împietrirea mea cu
toiagul rugăciunii Tale.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă
Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neîncetata rugăciune făcându-ţi-se ţie hrană înţelegătoare, te-ai lepădat de toată dorirea pământească,
iar acum izgoneşte din sufletele noastre agoniseala cea multă de gânduri pământeşti.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În norul minţii tale ascunzându-se razele Soarelui dreptăţii, slobozeai neîncetat ploaie de lacrimi; seceta
patimilor stăpânind sufletul meu, te rog Sfinte, să-mi trimiţi măcar o picătură din rugăciunea ta.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

În munte te-ai ascuns, ca să afli pe Cel Ce păşeşte cu dor pe cărările inimilor smerite, şi în peşteră aflând
odihnă mai mult ca într-o colibă, pe Taborul inimii ai văzut pe Cel îmbrăcat în veşmântul slavei, pe Care
roagă-L să ne dăruiască raza cugetării smerite.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Munte dumnezeiesc şi Scară de suire către Împărăţie pe Tine Te ştim, Fecioară, Ceea Ce ai slobozit pe
Adam din legăturile tânguirii şi ai ridicat pe Eva din groapa stricăciunii cu naşterea Ta.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fiind tu fagure plin de mierea înţelepciunii şi a tuturor virtuţilor, ucenicii ca nişte albine înţelegătoare s-au
adunat în jurul tău; împreună cu aceştia roagă-te, să aflăm noi nectarul gândurilor smerite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodosie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea ta fiind cu totul acoperită de aripile Duhului, ai zburat cu gândul către înălţimile cereşti, auzind
cântări de nespus; acum pleacă-ţi blânda privire şi spre noi, cei ce cu suspinuri te rugăm să iei aminte la
necazurile noastre şi să ne trimiţi mângâiere de la Hristos-Dumnezeu.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ca un alt Antonie te-ai nevoit întru lucrarea rugăciunii şi pe demoni ai biruit cu săgeata gândului smerit,
cu care răneşte şi inima mea, ca să reverse izvor de gânduri ale pocăinţei.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Caută cu milostivire spre robii Tăi, Ceea Ce ai născut pe Adâncul milostivirii şi cu lumina înţelepciunii
Acestuia ne povăţuieşte la tot adevărul.

Apoi indata: Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si
prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara
stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te
marim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:


"Ceea ce esti mai cinstita...".
Bucură-te, floarea cea tainică a pustiei, răsărită acum în grădina Raiului, icoana povăţuitoare a monahilor
în viaţa de obşte, cetatea cea neclintită a Adevărului, izvorul cel nesecat al minunilor, caută cu blândeţe
în necazuri spre cei ce te cinstesc pe tine.

De raza Duhului fiind povăţuit către peştera nevoinţelor, ai aflat pe Hristos în peştera smerită a inimii tale
şi i-ai cântat cu îngerii cântare îngerească; acum locuind în lăcaş prea minunat în ceruri, cercetează cu
milă şi peştera cea stricată de gânduri rele a inimii mele.

Masă duhovnicească întinde în inima mea, hrănindu-mă înţelegător cu gândurile rugăciunii, căci am
sărăcit Părinte, adăpându-mă numai din vasul gândurilor răutăţii.

Soarele dreptăţii a strălucit în chip minunat pe cerul inimii Tale, cu razele cuvintelor Sale îndreptând pe
toţi pe calea mântuirii; acum, cu raza rugăciunii tale povăţuieşte-mă şi pe mine către cele mai bune.

Stinge focul ispitelor din cămara inimii mele şi cu focul iubirii dumnezeieşti mă răcoreşte, ca unul ce de pe
pământ ai strălucit ca un serafim aprins de dorul dumnezeiesc.

Pe pajiştea inimii mele sădeşte florile înţelegătoare ale gândurilor rugăciunii, ca să-ţi împletesc eu, cel
nepriceput, cununi de laude Părinte Teodosie, şi să aflu plată de la Răsplătitorul gândului.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Părintele nostru Teodosie cel Mare
şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Să stai întru rugăciune neclintit ca o flacără, Părinte, înaintea Tronului Luminii neapuse, ca să dobândeşti
pentru mine arderea zapisului păcatelor mele celor multe şi grele şi început întru pocăinţă.
Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei
Sfântului:

Nu uita pe robii tăi, Părinte, cei ce te cinstim cu credinţă şi cu blândeţe ne ridică de pe căile
deşertăciunilor lumeşti, ca un milostiv samarinean, ce pe toţi monahii i-ai îngrijit ca într-o casă de oaspeţi
în mănăstirea ta.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

RUGĂCIUNE CĂTRE CUVIOSUL TEODOSIE CEL MARE

O, Cuvioase Părinte Teodosie, prin tine viaţa de obştea şi-a pus început pe temeliile
smereniei şi ale dragostei, iar acum auzi cinstiri de laudă de la toţi monahii ce şi-au aflat
mântuirea pe calea arătată cu înţelepciune de tine. Dă-ne şi nouă, celor ce vieţuim în lume,
în mijlocul multor necazuri şi tulburări ale vrăjmaşilor nevăzuţi, să punem începutul cel
binecuvântat al pocăinţei şi să aflăm răsplătire de la Hristos, Mântuitorul lumii, Cel Ce pe toţi
cheamă pe cărările faptelor bune.
Cu înfrânarea ta ai uimit cetele îngerilor, iar cu rugăciunea neîncetată ca şi cu o flacără
nestinsă ai ars pe demonii ce căutau să te abată de la nevoinţa mântuitoare. Pe mine, cel
învechit în multă răutate, care cu lăcomia cea pământească mi-am stricat casa sufletului,
încă fiind eu ţinut în legăturile leneviei, primeşte-mă Părinte, sub acoperământul rugăciunii
tale. Dezleagă nerodirea inimii mele, picurându-mi gânduri smerite, ca unul ce neîncetat ţi-ai
spălat faţa sufletului în Iordanul cel înţelegător al pocăinţei şi ai văzut strălucind în cămara
inimii tale pe Treimea Ce-Şi zideşte lăcaş în inimile cele smerite şi curate de orice dorire
pământească. Pe mine, cel ce rău am întinat Sfântul Botez, şi m-am făcut vas plin de toată
răutatea şi mormânt ascunzător a toată stricăciunea patimilor, cu grabnica ta solire către
Cuvântul mă înnoieşte prin dorirea apei celei curăţitoare a pocăinţei.
Maicii Domnului ai slujit cu evlavie şi smerenie şi nu te-ai lipsit de toată bogăţia
duhovnicească. Înaintea Acesteia stând cu credinţă, cere-I să dobândească prin rugăciunea
Ei şi pentru mine iertare şi reprimirea în cămara tainică a Mântuitorului Hristos. 
Ca unul ce ţi-ai agonsit comoara vieţii celei nestricăcioase prin cugetarea adâncă la ceasul
morţii, pe mine, cel ce petrec fără rânduială în marea cea plină de primejdii a acestei vieţi,
mă înţelepţeşte ca prin stăruitoare cugetare la sfârşitul pământesc, să îmblânzesc pornirile
cele pline de răutate ale patimilor mele.
Rugăciunea ai avut-o însoţitoare pe calea nevoinţelor şi plinind cuvântul Sfântului Simeon
Stâlpnicul, ai aflat odihnă în peşteră smerită, unde ai slujit cu smerenie Celui Ascuns de ochii
omeneşti. Peştera cea sărăcăcioasă a inimii mele o umple de tămâia rugăciunii tale şi ajută-
mă Părinte, a ţese din gânduri curate veşmânt Pruncului Hristos, Celui Ce voieşte a petrece
şi în peştera inimii mele, dar pe Care pururea Îl izgonesc cu tulburarea patimilor mele.
Soleşte-mi dumnezeiască iertare pentru alunecările cele neîncetate în păcate şi, la judecată,
mie celui ruşinat de munţii fărădelegilor mele, să-mi mijloceşti cu îndrăzneala ta izbăvire din
adâncurile iadului.
Ca unul ce eşti ostaş al tuturor mănăstirilor şi schiturilor în care monahii şi monahiile bine
slujesc lui Dumnezeu întru vieţuirea de obşte, roagă-te ca toţi să dobândească pacea lui
Hristos ca o făclie povăţuitoare prin întunericul acestei lumi pline de înşelăciune. Nu ne uita
nici pe noi, cei din mijlocul lumii, ci întinde-ne, ca unor neputincioşi, scara rugăciunii tale, ca
să ajungem măcar cu gândul a vedea bunătăţile cele făgăduite aleşilor lui Dumnezeu,
cinstindu-te pe tine şi slăvind pe Treimea Cea de o fiinţă. Amin.