Sunteți pe pagina 1din 7

21 ianuarie 2012

PARACLISUL SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL ( 21 ianuarie)

Rugăciunile începătoare

Troparul 

Călăuzitorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei-credințe și al curației, luminătorule, al lumii – podoaba


monahilor, cea de Dumnezeu insuflată, Maxime, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat, alăută
duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat
tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana
acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate
nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Canonul Cuviosul Maxim Mărturisitorul

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi


Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvioase Părinte, ca unul ce te-ai arătat scară a mărturisitorilor lui Hristos, întinde-mi mie scara rugăciunii
ca să slăvesc în icoana cuvintelor viaţa ta cea mai presus de cuvânt.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un crin mărturisitor al dreptei credinţe din părinţi binecredincioşi ai răsărit, iar acum fii ai tăi ai făcut
pe mulţi prin înfierea sub aripile dreptei tale mărturisiri.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fiind încununat cu dreapta înţelepciune de la Dumnezeu ai strălucit în cămările împărăteşti, odihnind


inima multor iubitori de adevăr, iar acum inima mea cea prigonită de săgeţile patimilor o păzeşte sub
scutul rugăciunii tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


În braţele Tale S-a odihnit Cel Ce nu dă odihnă Cuvioşilor Săi întru dragostea cea nestinsă, iar acum cu
rugăciunea Ta către El scoate-ne pe noi la odihna pocăinţei.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul
meu ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De erezia monoteliţilor ai fugit departe de curţile împărăteşti şi în curtea Domnului strălucind ca un


monah adevărat, cu toată fapta cea bună te-ai împodobit, făcându-te icoană a monahilor iubitori de
înţelepciune.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o candelă a rugăciunii ai luminat în mijlocul poporului greu încercat de întunericul ereziilor, iar acum
inima mea o păzeşte de umbrele multor înşelăciuni cu raza rugilor tale.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe patriarhul Piros prin înţelepciunea cuvintelor tale l-ai scos la lumina adevărului, iar pe mine mă scoate
la limanul pocăinţei în corabia rugăciunii tale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe cărările mântuirii îndreptează paşii mei şi arată lanul inimii mele roditor de spicele virtuţilor, ca să aflu
în hambarul cel ceresc plată însutită.

Apoi aceste stihiri:


Pe mine, cel greu căzut în noroiul răutăţilor mele, mă ridică prin mijlocirea ta, ca să mă fac plinitor a toată
dreptatea şi să iau cununa vieţii celei nestricăcioase.

Maica Cuvântului, vindecă degrab întristarea inimii mele şi dă-mi mie a mă desfăta totdeauna de adâncul
darurilor Tale celor mai presus de minte, ca să Te cinstesc Curată, în veci. 

Sedealna
Icoană a mărturisitorilor eşti şi întărire nevoitorilor în răbdare, peste tot sădind seminţele cuvintelor tale
înţelepte, cu care binecuvântează şi pământul cel sterp al inimii mele, Cuvioase.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum
socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe fericitul papă Martin l-ai povăţuit a strânge sinod şi a defăima pe faţă alcătuirea cea eretică a
împăratului; păzeşte-ne şi pe noi de săgeţile multor erezii care bântuiesc în vremurile noastre.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În Roma ai fost prins şi judecat pe nedrept, dar socotit-ai greaua încercare ca un dar de sus pentru
curăţirea de păcate; de întinăciunea acestora păzeşte-ne şi pe noi, cei mult greşiţi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Rămas-ai neclintit pe piatra mărturisirii Adevărului, tuturor arătând înşelăciunea ereziei; cu ale tale
rugăciuni păzeşte şi acum Biserica lui Hristos de lupii cei ameninţători ai ereziilor.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe mine, cel ce mi-am cheltuit toată viaţa în păcate, cu grabnica Ta mijlocire scoate-mă din mijlocul
curselor morţii şi-mi izvorăşte putere ca să plinesc voia cea dumnezeiască.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur
Împărat al păcii ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâna şi limba ţi s-au tăiat de cei răucredincioşi, dar Domnul i-a ruşinat prin minunea grăirii tale lămurite;
inima mea cea sfâşiată de gânduri rele o ajută a grăi limpede adevărul descoperit de Hristos.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat-ai Părinte, că sunt două voinţe în Hristos, pe Care roagă-L ca să-mi supun eu voia mea omenească
numai voinţei Sale dumnezeieşti prin care pot afla calea mântuirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu scrierile tale cele insuflate de Duhul ai răspândit până la marginile lumii lumina Adevărului, iar în
sufletele noastre picură dulceaţa cuvintelor tale dumnezeieşti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pe Tine Te laudă toate cetele îngereşti, căci cu adevărat ai covârşit toate cu frumuseţea curăţiei Tale, iar
acum, pe mine cel întinat, mă curăţeşte în râul rugăciunii Tale.

Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împăratului celui răucredincios nu ai voit a te supune, căci slujind tu Împăratului ceresc, nu te-ai lepădat
de cinstea acestuia cea iubitoare de adevăr.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru slava omenească nu ai voit Părinte, a lepăda dreapta credinţă şi pe Hristos cu putere mărturisind,
te-ai încununat cu slavă veşnică, cu ale cărei raze luminează şi inima mea.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Mărturisind că tot omul se sfinţeşte prin mărturisirea credinţei, nu ai voit a te face părtaş nelegiuirii
ereticilor, iar acum păzeşte-ne pe noi netulburaţi de valurile multor erezii izvorâte în sânul Bisericii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Oglindă cerească pe Tine Te cunoaştem Preafericită, căci prin Tine am văzut strălucind pe pământ pe Cel
Nevăzut, Cel Ce a locuit împreună cu făptura cea smerită ca să dea tuturor pace şi mare milă.

Apoi aceste stihiri:


Poartă a mărturisitorilor eşti şi pildă de tărie neclintită în prigonire, deci dă-ne mână de ajutor şi nouă
celor ce am alunecat în cumplite păcate, ca măcar dreapta credinţă să nu o lepădăm.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca
Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
glas 2, podobie : Cu sângiurile tale...
Tulburarea inimii mele o alungă Părinte, cu dulceaţa rugăciunii tale, ca împodobind icoana vieţuirii tale
smerite cu flori de cântări, să aflu de la Hristos cununa înţelepciunii.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul,
decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i
desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si
veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.


Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste
faradelegile noastre.
Mărturisind că cel ce tăinuieşte cuvântul este asemenea cu cel ce se leapădă de el, ai stat nebiruit
înaintea ereticilor şi pe Hristos slăvind, te-ai mutat mai apoi la viaţa cea nestricăcioasă, către care ne
cheamă şi pe noi cu trâmbiţa cugetării la moarte.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu
indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile
Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si
de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului,
maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor
Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale
preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim,
ale Cuviosului Maxim Mărturisitorul , ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru
ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si
ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul
cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri !
”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndrăzneală ai mărturisit Născătoare de Dumnezeu pe Cea din pântecele Căreia a răsărit Soarele
dreptăţii, cu ale Cărui raze luminează cerul minţii noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În temniţă ai fost închis pentru Cel Ce a deşertat temniţele morţii şi cununa vieţii veşnice câştigând te
veseleşti acum în corturile cereşti, rugându-te pentru sufletele noastre.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Nu înceta a-mi soli mie Părinte, slobozire din noroiul patimilor, ca întru curăţia cugetului să mărturisesc pe
Hristos Dumnezeu adevărat împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt .

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Nu poate mintea mea a aduce laudă pe potriva slavei Tale, dar întocmeşte Tu lucrul şi dă-mi mai vârtos
tânguirea pocăinţei, ca şi de focul cel veşnic să mă izbăvesc, Curată.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă
Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea cuvintelor tale ai adăpat sufletele cele însetate de adevăr, iar acum nu înceta a ne
mijloci nouă slobozire de toate înşelăciunile vieţii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu cei doi ucenici ai tăi prin viforul multelor prigoniri ai trecut şi ai ajuns la limanul Adevărului,
Căruia cere-I să ne dăruiască nouă binecuvântarea Sa şi mare milă.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu multe răni fiind pecetluit trupul tău şi cu sângele însemnând adevărul, nu ai lepădat dreapta credinţă,
ci ai biruit pe toţi slujitorii înşelăciunii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Prin raza cuvântului îngeresc Raza Tatălui S-a sălăşluit în pântecele Tău şi Te-a arătat lumii Născătoare
de Dumnezeu, pe Care mărturisindu-Te şi eu, cer acoperământul milostivirii Tale de Maică.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe calea prigonirilor ai mers sfâşiat de dureri cumplite ale trupului, dar pe Hristos Cel Răstignit ai avut
întărire şi Îl rogi acum să ne dea şi nouă ajutor în necazuri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Maxim, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mâna ce ţi s-a tăiat pentru Adevăr întinde-o la rugăciune şi de cumplita moarte a sufletului ne izbăveşte
prin ale tale mijlociri.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Trei făclii au răsărit din mormântul tău spre slava Treimii, iar acum cu raza întreitei rugăciuni ne
luminează pe noi, cei nepricepuţi întru cuvânt.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cele mai presus de cer se văd, căci înfricoşătoare taine s-au lucrat întru Tine, de a căror lumină
neputându-mă apropia, cer numai să-mi trimiţi raza milostivirii Tale.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea
nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de
asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:


"Ceea ce esti mai cinstita...".
Bucură-te, candela cea nestinsă a mărturisirii ce veseleşti sufletele cele drept credincioase, icoana
înţelepciunii monahilor, cel ce ai zburat cu aripi de serafim către Îngerul de mare sfat, acoperă-mă cu
aripile rugăciunii tale.
Pe noi, cei ce cu flori de cântări împodobim minunatul tău praznic, ne primeşte în cămara Cuvântului, ca
să ne facem iscusiţi grăitori de taine dumnezeieşti.
Oglindă a înţelepciunii arătându-te tu celor ce însetau de vederea sfinţeniei, curăţeşte şi oglinda sufletului
meu de toată înşelăciunea, ca să văd lămurit pe Cel Nevăzut de minte.
Ca un stâlp de foc te-ai arătat în mijlocul întunericului ereziilor şi pe Hristos mărturisind, ai aflat plată
însutită în cer, de unde trimite-ne acoperământul cuvintelor tale ţesut din dumnezeieştile dogme.
Pe mine, cel întunecat la minte, cu făclia înţelepciunii tale mă luminează şi mă arată cer înţelegător
împodobit cu stele de gând dumnezeiesc .
La limanul mărturisirii Adevărului mă scoate pe mine, cel aspru prigonit de deşertăciunea omenească, ca
să se slăvească numele lui Hristos în veci.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Maxim Mărturisitorul şi cu
Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Vindecă patimile inimii mele părinte cu doctoria cuvintelor tale şi negura neştiinţei o risipeşte cu a ta
grabnică mijlocire, ca întru cunoştinţă să laud pe Hristos în veci.

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei
Sfântului:

Din lanţurile patimilor mă slobozeşte, pe mine cel ce m-am încuiat în temniţa neascultării şi prin fapte
bune arată-mă plinitor vrednic al testamentului credinţei .

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

S-ar putea să vă placă și