Sunteți pe pagina 1din 8

20 ianuarie 2012

PARACLISUL CUVIOSULUI EFTIMIE CEL MARE ( 20 ianuarie)

Rugăciunile începătoare

Troparul 

Trâmbiţa Duhului astăzi ne cheamă a lăuda pe cel ce ca un înger s-a nevoit pe pământ, slujind întru
curăţia desăvârşită a cugetului Îngerului Celui de mare sfat pe Care Îl şi roagă acum să ne izbăvească pe
noi din mâinile vrăjmaşilor noştri şi să ne răsară mare milă.

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat
tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana
acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate
nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Canonul Cuviosului Eftimie cel Mare

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi


Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte cu totul pământească având eu şi robită de patimi, cer părinteasca ta binecuvântare, ca să mă


dezlegi din lanţurile neputinţei spre a mări viaţa ta cea întocmai cu îngerii, Părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o floare a pustiei ai răsărit, cu mireasma rugăciunii umplând lumea de bucurie, iar acum în grădina
inimii mele sădeşte dumnezeieşti cuvinte de laudă spre a afla odihnă dinspre cugetarea cea lumească.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cel Ce din negrăita iubire de oameni nu-Şi închide auzul inimii nici dinspre suspinurile celor greşiţi auzit-a
rugăciunea părinţilor tăi celor cucernici şi te-a dăruit pe tine ca o rază a bucuriei, cu care luminează şi
inima mea necăjită.
Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Adapă-mă pe mine din vasul rugăciunii Tale curate, ca să încetez a mă mai hrăni cu paiele gândurilor
celor rele şi ca să mă izbăvesc de focul cel veşnic.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul
meu ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Naşterea ta a dezlegat blestemul întristării părinţilor tăi mai înainte neroditori, iar acum prăznuirea ta să
îmi reverse mie râuri de bucurie, stingând focul întristării mele.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o jertfă preacurată ai fost dus de însăşi maica ta ca să slujeşti Domnului, iar acum ajută-ne şi pe
noi a ne jertfi spre slava lui Dumnezeu pe rugul cel nemistuit al rugăciunii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fost-ai silit a primi darul preoţiei, de care vrednic te-ai arătat, însă sileşte-mă părinte, şi pe mine a merge
pe calea cea strâmtă a smeritei cugetări.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Durerile inimii mele să fie cercetate de milostivirea Ta Stăpână, căci cu adevărat m-am făcut batjocură
celui potrivnic prin nenumăratele căderi în păcate.

Apoi aceste stihiri:

Cu toată înţelepciunea ai chivernisit darurile Cuvântului şi te-ai făcut izvor de milostivire celor ce alergau
la tine cu nădejde, slobozind pe toţi din legăturile bolilor şi stingând izvorul patimilor cu rugăciunea ta.

Maica Cuvântului, râuri de milostivire ai revărsat oamenilor şi pe toţi povăţuind către izvorul pocăinţei, te-
ai arătat pe tine râu dulce curgător al înţelepciunii 

Sedealna
glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda...
Purtarea de grijă a sfintelor mănăstiri şi schituri primind, te-ai arătat luminat înfrumuseţător mai ales al
lăcaşurilor inimilor, pe care cu dumnezeieştile cuvinte le-ai arătat frumoase cămări de odihnă Cuvântului,
de a Cărui milostivire nu ne lipsi nici pe noi Părinte, prin mijlocirea ta.

Cântarea a IV-a

,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum
socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Neiubind tulburarea lumii, povăţuit de steaua gândului dumnezeiesc într-o peşteră te-ai ascuns împreună
cu dumnezeiescul Teoctist, voind a afla mai adânc în peştera inimii pe Pruncul Hristos, pe Care arată-L cu
ochi milostiv şi spre noi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu nevoinţe şi mai mari ţi-ai înnoit lăcaşul sufletului şi prin înfrânare te-ai gătit de zborul îngeresc, iar
acum poartă şi gândurile mele la înălţimea înţelepciunii ca să te măresc pe tine.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

S-au înfrcioşat cetele îngereşti de vieţuirea ta mai presus de trup şi au lăudat pe Cel Ce încununează pe
robii Săi cu darurile Sale bogate, de care nu ne lipsi nici pe noi, cei ce cu credinţă săvârşim
dumnezeiească pomenirea ta.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu învoirea cea lesne spre păcate cumplite mi-am întunecat sufletul şi acum Te rog a-mi întinde mână de
ajutor ca să scap de osânda gătită mie pentru împietrirea cea neclintită a inimii mele.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur
Împărat al păcii ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mulţi ai tămăduit, Cuvioase Eftimie, de cumplite boli, numai cu doctoria rugăciunii, din care adapă-ne
şi pe noi cei ce ne-am hrănit cu amărăciunea păcatelor, iar acum de multe boli suntem chinuiţi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precum Mântuitorul înmulţit-ai pâinile pentru poporul cel flămând şi întristat, iar acum în cuptorul inimii
mele aşează pâinea cuvintelor dumnezeieşti, ca să-ţi gătesc ţie masă duhovnicească la cinstită prăznuirea
ta, Părinte.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Dar ai luat de la Dumnezeu a dezlega nerodirea pântecelor şi mulţi prunci s-au născut sub lumina
rugăciunilor tale, de care nu ne lipsi nici pe noi, cei ce suntem prunci întru înţelepciunea minţii şi
îmbătrâniţi în răutate.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Rai gânditor pe Tine Te cunoaştem, Ceea Ce ai minunat cetele îngereşti cu naşterea Ta şi pe oameni ai
plecat a-Ţi împodobi icoana amintirii cu flori de gânduri smerite.

Cântarea a VI-a
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nerodirea inimii mele dezleag-o Părinte, numai cu a ta rugăciune şi în locul pruncilor de gând rău ce răsar
în mintea mea, dăruieşte-mi naşterea gândurilor dumnezeieşti ce se ridică din adâncul inimii deasupra
căruia se poartă Duhul întru adieri line.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Porţile cerului ai deschis cu cheia rugăciunii tale şi apă ai dăruit pământului însetat, iar acum descuie
cerul minţii mele ca să reverse în pământul inimii ploaie de gânduri dumnezeieşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Stâlp de foc din cer se pogora când slujeai tu, Părinte Eftimie, iar acum ca un stâlp de foc înălţat spre cer
arată gândul meu smerit, ca să se înalţe la tronul Treimii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu lapte ai hrănit, Preacurată, pe Cel Ce hrăneşte pe prunci în pântece şi ai ţinut în braţele Tale pe Cel
Necuprins de minte, pe Care arată-L milostiv şi spre robul Tău.

Apoi aceste stihiri:


Gândurile oamenilor le citeai ca dintr-o carte cu dumnezeiescul dar, iar acum nu te scârbi de mulţimea
gândurilor mele celor rele, ci dă-mi curăţire de acestea cu roua rugăciunilor tale.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca
Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
glas 2, podobie : Cu sângiurile tale...
Cetele călugărilor astăzi într-un gând se adună, fiind povăţuite de steaua înţelegătoare a gândului
dumnezeiesc, şi împodobind icoana vieţuirii tale cu flori de laude îngereşti, te roagă Părinte Eftimie, să
soleşti pace poporului dreptcredincios şi tuturor pocăinţă spre mântuire.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul,
decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i
desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si
veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.
Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."


Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste
faradelegile noastre.
Cu gânduri smerite ai pecetluit ostenelile tale cele mai presus de minte, iar acum dă-mi mie ca o ancoră
gândul cel smerit, ca să ajung la limanul mântuirii, Sfinte Eftimie, icoana frumuseţii monahilor .

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu
indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile
Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si
de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului,
maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor
Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale
preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim,
ale Cuviosului Eftimie cel Mare, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale
tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne
miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul
cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri !
”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mare întru înţelepciune, mare şi întru smerenie ai fost, iar acum pe mine, cel mic în toată fapta cea bună,
dar cel mai mare întru răutate, mă povăţuieşte pe cărarea pocăinţei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semnul curăţiei celei mai desăvârşite s-a arătat întru tine, căci vedeai întru lumina Duhului care erau
vrednici de împărtăşirea cu Dumnezeieştile Taine şi care se osândeau; de necazul celor din urmă mă
izbăveşte, curăţindu-mă mai înainte cu a ta rugăciune smerită.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Nevrednicia monahului celui ce trecuse la Domnul o ai văzut şi păcatele cele ascunse pentru care s-a
osândit, iar acum nu mă trece cu vederea pe mine cel ce am lucrat fapte de ocară, ci mijloceşte-mi
dumnezeiască iertare.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Numai Tu Singură ai împreunat ceata îngerească cu oamenii prin naşterea Îngerului Celui de mare sfat,
pe Care arată-L mie milostiv când voi sta înaintea judecăţii Sale.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă
Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile rugăciunii tale adapă pământul cel însetat al inimii mele şi dă-mi mie a aduce la apusul
acestei vieţi roade vrednice de mântuire Stăpânului tuturor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mă înfricoşez a lăuda viaţa ta cea îngerească şi de multă nepricepere fiind biruit, înaintea ta cad, Sfinte:
nu mă trece cu vederea pe mine, cel ce am trebuinţă de rugăciunea ta.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Minte întinată având şi inimă cu totul întunecată de patimi, te rog să-mi trimiţi steaua rugăciunii tale ca să
mă călăuzească prin pustiul acestei vieţi spre a afla răsăritul vieţii celei veşnice.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Porţile Raiului pe care Adam le-a încuiat prin neascultare Tu le-ai deschis născând pe Fiul Tatălui, iar
acum deschide-mi mie uşa pocăinţei, ca să nu rămân în afara cămării de nuntă.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înfrânarea ai îmblânzit toate pornirile patimilor, iar acum lupii cei înţelegători ai păcatelor care
stăpânesc pustiul inimii mele îi alungă cu a ta puternică rugăciune, Părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Eftimie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păzeşte Biserica lui Hristos Sfinte, de toată tulburarea ereziilor şi sădeşte în inimile noastre frica de
Dumnezeu, ca să ne învrednicim noi a secera spicele virtuţilor întru înţelepciune.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.


Cuvioase Eftimie, cu aripile smereniei ai zburat îngereşte către înălţimile cereşti, iar acum ajută-ne pe noi
a ne ridica gândul din deşertăciunile patimilor către înălţimile tainelor cereşti.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toate s-au înfricoşat de înălţimea slavei Tale, căci numai Tu Te-ai învrednicit a naşte pe Cel Nevăzut şi a
hrăni pe Cel Ce toată lumea o hrăneşte cu razele bunătăţii Sale neapuse .

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru¬rea fe¬ricită și prea
nevinovată și Maica Dumne¬zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de
ase¬mănare decât serafimii, ca¬re fără stri¬că¬ciune pe Dumnezeu Cu¬vântul ai născut, pe tine, cea cu
ade¬vărat Năs¬cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:


"Ceea ce esti mai cinstita...".

Bucură-te, icoana cea strălucită a monahilor, care pe toţi povăţuieşti a plini chemarea asemănării cu Cel
Ce covârşeşte frumuseţea îngerilor, bucură-te, limanul celor înviforaţi de boli şi multe neputinţe, caută cu
blândeţe spre noi, cei ce ne plecăm genunchii inimii înaintea icoanei tale şi îţi cerem slobozire de păcate
şi mare milă .
Cu multe daruri fiind împodobit de Dreapta Celui Preaînalt, te-ai făcut vrednic de cununa slavei pentru că
ai adus rod însutit Cuvântului, iar acum hrăneşte inimile noastre cu dorirea pocăinţei spre mântuire.
Cetele îngerilor dănţuiesc în ceruri şi în biserica înţelegătoare întru care te odihneşti îţi aduc glasuri de
laudă, iar noi te rugăm să trimiţi raza rugăciunii tale şi în biserica cea smerită a inimilor noastre spre
mângâiere în aşteptarea Mirelui Hristos .
Tulburarea patimilor mele alung-o fericite, cu adierile rugăciunii tale şi-mi dă mie cu îndrăzneală a sta
înaintea Cuvântului, ca să mă slobozească pe mine din lanţurile multor neputinţe şi din temniţa cea
întunecată a morţii sufleteşti .
Cu fecioarele cele înţelepte ai intrat în cămara lui Hristos şi te-ai învrednicit a auzi fericitul glas al
Mântuitorului sufletelor noastre, pe Care roagă-L ca nu întru mânie, ci cu glas dulce să ni Se înfăţişeze şi
nouă la judecată .
Pe tine avându-te ca pe un luceafăr povăţuitor prin noaptea acestei vieţi, cu nădejde merg pe calea
mântuirii, pe care o netezeşte Părinte, cu a ta rugăciune, purtându-mi paşii gândurilor către limanul
pocăinţei.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria,
faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Veniţi să împodobim cu glasuri de cântări dumnezeieşti icoana vieţuirii cinstitului Părinte, căci acesta
lepădând toată ducleaţa trecătoare a lumii, s-a făcut vas al Cuvântului întru care s-a turnat toată dulceaţa
înţelepciunii dumnezeieşti .

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei
Sfântului:

Cetele călugărilor într-un glas te măresc pe tine, iar noi, cu minţi întunecate, numai te rugăm să ne
miluieşti, ca să ne izbăvim noi din cursele multor ispite şi să scăpăm de aruncarea în adâncurile cele mai
dedesubt.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.