Sunteți pe pagina 1din 4

LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE /HOTARARE 395/2016

Capitolul I Dispoziţii generale

Secţiunea 1 Obiect, scop şi principii /Art.1-2


Secţiunea a 2-a Definiţii/Art.3
Secţiunea a 3-a Autorităţi contractante /Art.4
Secţiunea a 4-a Domeniu de aplicare
Paragraful 1 Praguri / Art.5-8
Paragraful 2 Revizuirea pragurilor /Art.8
Paragraful 3 Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei / Art.9-25
Secţiunea a 5-a Exceptari
Paragraful 1 Contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi servicii poştale /Art.26
Paragraful 2 Exceptari specifice în domeniul comunicaţiilor electronice /Art.27
Paragraful 3 Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite şi concursuri de soluţii
organizate conform unor norme internaţionale /Art.28
Paragraful 4 Exceptari specifice pentru contractele de servicii /Art.29
Paragraful 5 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv /Art.30
Paragraful 6 Contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru încheiate între entităţi din sectorul public /Art.30-31
Paragraful 7 Alte exceptii /Art.32-33
Secţiunea a 6-a Achiziţii mixte /Art.34-35
Secţiunea a 7-a Situaţii speciale
Paragraful 1 Servicii de cercetare şi dezvoltare /Art.36
Paragraful 2 Apărare şi securitate /Art.37
Paragraful 3 Achiziţii mixte care implică aspecte de apărare sau securitate /Art.38
Paragraful 4 Contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru şi concursuri de soluţii care implică aspecte de apărare sau
securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaţionale /Art.39
Secţiunea a 8-a Activităţi de achiziţie centralizate şi achiziţii comune ocazionale
Paragraful 1 Activităţi de achiziţie centralizată /Art. 40-43
Paragraful 2 Achiziţii comune ocazionale /Art.44
Secţiunea a 9-a Achiziţii care implică autorităţi contractante din alte State Membre /Art.45-48

1
Capitolul II Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire // Reguli generale de participare/Art.47-51

Secţiunea 1 Operatori economici /Art.49-55


Secţiunea a 2-a Contracte rezervate /Art.56
Secţiunea a 3-a Confidenţialitate /Art.57
Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese /Art.58-63
Secţiunea a 5-a Reguli aplicabile comunicărilor /Art.64-67 // Reguli aplicabile comunicărilor/Art.52-53

Capitolul III Modalităţi de atribuire

Secţiunea 1 Procedurile de atribuire


Paragraful 1 Aplicarea procedurilor de atribuire /Art.68-70
Paragraful 2 Licitaţia deschisă /Art.71-75// Licitatia deschisa /Art.58-66
Paragraful 3 Licitaţia restrânsă /Art.76-79 // Licitaţia restrânsă /Art.67-72
Paragraful 4 Negocierea competitivă /Art.80-85 // Negocierea competitivă /Art.73-76
Paragraful 5 Dialogul competitiv /Art.86-94// Dialogul competitiv /Art.77-84
Paragraful 6 Parteneriatul pentru inovare /Art.95-103// Parteneriatul pentru inovare /Art.85-92
Paragraful 7 Negocierea fără publicare prealabilă/Art.104//Negocierea fără publicare preal./Art.93-94
Paragraful 8 Concursul de soluţii /Art.105-110 // Concursul de soluţii /Art.95-100
Paragraful 9 Servicii sociale si alte servicii specifice /Art.111-112// Servicii sociale si alte servicii specifice/Art.106
Paragraful 10 Procedura simplificata /Art.113 // Procedura simplificata/Art.101-105
Secţiunea a 2-a Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
Paragraful 1 Acordul–cadru /Art.114-119 // Acordul–cadru /Art.107-111
Paragraful 2 Sistemul dinamic de achiziţii /Art.120-130// Sistemul dinamic de achiziţii /Art.112-113
Paragraful 3 Licitaţia electronică/Art.131-138 // Licitaţia electronică/Art.114-122

Capitolul IV Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

Secţiunea 1 Consultarea pieţei /Art.139-140 // Consultarea pietei Art.18-19


Secţiunea a 2-a Împărţirea pe loturi /Art.141
Secţiunea a 3-a Reguli de publicitate şi transparenţă /Art.142-153 // Reguli de publicitate şi transparenţă/Art.54-57
Secţiunea a 4-a Elaborarea documentaţiei de atribuire /Art.154-161 // Documentatia de atribuire /Art.20-28
Secţiunea a 5-a Oferte alternative /Art.162
Secţiunea a 6–a Criterii de calificare şi selecţie //Stabilirea criteriilor de calificare si de selectie /Art.29-31

2
Paragraful 1 Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie /Art.163
Paragraful 2 Motive de excludere a candidatului/ofertantului /Art.164-171
Paragraful 3 Criterii privind capacitatea /Art.172-186
Secţiunea a 7-a Criterii de atribuire /Art.187-192 // Stabilirea criteriului de atribuire /Art.32-34
Secţiunea a 8-a Documentul unic de achiziţie european. E-Certis /Art.193-200
Secţiunea a 9-a Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept
public sau privat /Art.201-202
Secţiunea a 10-a Cataloage electronice /Art.203-206
Secţiunea a 11-a Atribuirea contractelor de achiziţie publică si incheierea acordurilor cadru /Art.207-210
Secţiunea a 12-a Finalizarea procedurii de atribuire /Art.211-213//Finalizarea procedurii /Art.142-147
Secţiunea a 13-a Informarea candidaţilor/ofertanţilor /Art.214-215
Secţiunea a 14-a Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire /Art.216-217//Dosarul achiziţiei/Art.148-149

Capitolul V Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

Secţiunea 1 Subcontractarea /Art.218-220// Subcontractarea/Art.150-161


Secţiunea 2 Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru /Art.221-222// Modificarea contractului/Art.164-
165

Capitolul VI Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică /Art.223

Capitolul VII Contravenţii şi sancţiuni /Art.224-228

Capitolul VIII Dispoziţii finale şi tranzitorii /Art.229-240// Dispoziţii finale şi tranzitorii/ Art.167-171

CAPITOLUL I

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale:
-Compartimentul intern specializat /Art.2-3

SECTIUNEA a 2-a
Inregistrarea, reinoirea si recuperarea inregistrarii in SEAP /Art.5-7

3
CAPITOLUL II
Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice
SECTIUNEA I
Etapele procesului de achizitie publica /Art.8-15
SECTIUNEA a 2-a
Estimarea valorii AP si alegerea modalitatii de atribuire /Art.16-17
SECTIUNEA a 4-a
Paragraful 4
Stabilirea garantiei de participare /Art.35-38
Stabilirea garantiei debuna executie /Art.39-42

CAPITOLUL III
Realizarea achizitiei publice
SECTIUNEA I
Achizitia directa /Art.43-46
SECTIUNEA a 2-a
Reguli generale
SECTIUNEA a 8-a
Oferta si documentele insotitoare /Art.123-125

CAPITOLUL IV
SECTIUNEA a 2-a
Modalitatea de inlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului/Art.162

SECTIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la contractele pe termen lung /Art.163

SECTIUNEA a 9-a
Comisia de evaluare si modul de lucru/Art.126-131

SECTIUNEA a 10-a
Procesul de verificare si evaluare/Art.132-141