Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRISTAN TZARA MOINEȘTI


Profesor: GAMAN GEORGE
Obiectul: GEOGRAFIA ROMÂNIEI
Clasa: a VIII-a B
Data: 12.02.2020
Lecţia: Hidrografia României (relația relief-hidrografie)
Tipul lecţiei: recapitulare – sistematizare - evaluare

Motivaţia: Acastă lecţie este concepută în vederea sistematizării şi consolidării conţinuturilor dobândite
de elevi până în prezent, precum şi pentru formarea deprinderilor de lucru pe grupe.

Obiective operaţionale:
O1- să precizeze principalele elemente ale hidrografiei Românești
O2- să precizeze tipurile de lacuri prezentate pe videoproiector
O3- să precizeze felul în care hidrografia influențează relieful
O4- să cunoască limitele unităţilor de relief (supuse analizei)
O4- să identifice pe hartă principalele ape curgătoare din unităţile de relief
O5- să formuleze întrebări deschise pentru rezolvarea unor situaţii problemă
O6- să sintetizeze informaţiile însuşite anterior
O7- să completeze hărţi mute / incomplete

Resurse materiale: - Harta fizico-geografică a României


- Atlasul României
- Fişe de lucru
- Hărţi mute

Material Bibliografic: - manualul “ Geografia României”, clasa a VIII-a, Octavian Mândruț, Ed. Corint
“ Didactica geografiei”- N.Ilinca, ed. Corint, Bucureşti, 2008

Resurse procedurale: - conversaţia euristică


- comparaţia
- problematizarea
- lucrul cu harta
- activitate frontală/pe grupe

Evaluare: întrebări frontale


Exerciţii de completare a hărţilor
Asemănări şi deosebiri între hidrografia Carpaților Orientali și hidrografia Carpaților
Meridionali

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI
- prezența lacurilor glaciare; - În Carpații Meridionali întâlnim lacuri glaciare în
- sunt fragmentați de văi fluviatile; fiecare diviziune;
- Râul Olt străbate ambele unități - În Carpații Orientali nu întâlnim lacuri glaciare în
majore de relief; fiecare diviziune;
- ambele unități dețin izvoarele mai - În Carpații Orientali sunt mai puține lacuri
multor râuri; glaciare;
- ambele unități dețin lacuri - Carpații Orientali sunt mai fragmentați de văi
hidroenergetice; fluviatile;
- Carpații Orientali nu sunt traversați în totalitate de
râuri.
- Carpații Meridionali nu dețin izvoare termale;
- Carpații Meridionali nu dețin lacuri vulcanice
- Carpații Meridionali nu dețin lacuri de baraj
natural
STRUCTURA LECȚIEI

Nr Etapele Timp
Activitatea profesorului Activitatea elevilor
crt lecţiei (min.)
- salutul, scurtă conversaţie de acomodare, - răspund solicitărilor
Organizarea prezenţa, verificarea mijloacelor didactice profesorului;
1. 2
clasei pregătite, caiete de notiţe, fişe de lucru
instrumente de scris,
- prezentarea temei de recapitulare, a tipului - îşi concentrează
de activitate şi a modului de desfăşurare atenţia asupra
- prezentarea obiectivelor urmărite: activităţii din clasă;
Captarea 1. Scurtă recapitulare a principalelor elemente ale - ascultă prezentarea
2. atenţiei hidrografiei României profesorului; 5
elevilor 2. Comparea hidrografiei Carpaților Orientali cu - se concentrează
hidrografia Carpaților Meridionali pentru a înţelege ce au
3. Completarea unei hărţi mute de făcut;
- îşi notează în caiete;
- solicită elevilor să enumere principalele - se concentrează,
Actualizarea elemente ale hidrografiei României - formulează 18
3. - solicită elevilor să evidențieze cele capitale și
cunoştinţelor răspunsuri,
10 țări străbătute de Fluviul Dunărea, cele 4 - localizează la hartă,
sectoare ale fluviului pe teritoriul Românesc,
dar și importanța economică a fluviului și a
Deltei Dunării;
- grupele râurilor interioare ale României, râul
colector al fiecarei grupe și principalele ape
curgătoare din fiecare grupă;
- ape curgătoare care despart unități majore de
relief;
- importanța economică a Mării Negre pentru
România;
- solicită elevilor să localizeze la hartă cele
două unităţi montane
4. Desfăşurarea Activitatea 1 25
activităţii de Se realizează un tabel în cadrul căruia se va - gândesc
verificare şi face comparația între hidrografia Carpaților - formulează răspunsuri
consolidare Orientali și hidrografia Carpaților Meridionali - răspund întrebărilor
(asemănări și deosebiri); - localizează pe hartă
- la fiecare asemănare sau deosebire găsită, - notează pe fişa de
elevii argumentează. lucru

Activitatea 2
- propune elevilor să se grupeze în trei grupuri
şi să-şi desemneze un reprezentant
- Se prezintă harta mută și sarcinile aferente ei: - se grupează
Cu privire la harta de mai jos, rezolvaţi - stabilesc reprezentanți
cerinţele: - se concentrează
a) identificaţi unităţile de relief notate cu asupra sarcinilor de
cifrele: 1, 4, 11 și precizați câte 2 ape lucru
curgătoare care traversează aceste unități
b) identificaţi râurile notate cu 7, 10.
c) arătaţi tipul de lacuri cu cea mai mare
frecvenţă din unitatea 5 şi exemplificaţi-l. d)
numiţi lacurile notate pe hartă cu cifra 12

- formulează concluzii şi aprecieri; - sunt atenţi;


- evidenţiază elevii care a lucrat cel mai bine; - notează observaţiile şi
Încheierea - notează elevii care s-au evidenţiat; tema.
5. 5
activităţii
FIŞĂ DE LUCRU ÎN CLASĂ

Cu privire la harta de mai jos, rezolvaţi cerinţele:


a) identificaţi unităţile de relief notate cu cifrele: 1, 4, 11 și
precizați câte 2 ape curgătoare care traversează aceste unități
b) identificaţi râurile notate cu 7, 10.
c) arătaţi tipul de lacuri cu cea mai mare frecvenţă din unitatea 5 şi exemplificaţi-l.
d) numiţi lacurile notate pe hartă cu cifra 12