Sunteți pe pagina 1din 148

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Liceul Teoretic German Johann Ettinger Satu Mare Nr. Înregistrare Director,

Disciplina: Limba și literatura română ProfesorReiz Maria

Profesor: Pop Denisa Ioana Responsabil Comisie metodică,

Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Dan Manuela Nicoleta

Clasa a VI-a

An școlar: 2018-2019

Manual: Norel, Mariana, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba și literatura română: manual pentru clasaa VI-a, București,
Editura Didactică și Pedagogică, 2018

COMPETENȚE GENERALE, SOCIALE ȘI CIVICE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea


textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii române în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

1
Nr. Total de Săptămâna
Nr. Total de ore de limba și literatura română
săptămâni Școala Altfel

136 (34 săptămâni x 4 ore/ săptămână)

Evaluare Evaluare Lucrări scrise semestriale Unități de învățare Ore la


34 inițială finală dispoziția
profesorului

4 ore 4 ore 8 ore 116 ore 8 ore

Semestrul I: 4 ore –
recapitulare 2 ore;
S1 susținerea lucrării scrise Unitatea I- 13 ore
Semestrul I: 18
semestriale 1 oră;
săptămâni 10-14 Unitatea II- 19 ore
discutarea lucrării scrise
SEPTEMBRIE semestriale 1 oră.
72 ore Unitatea III- 19 ore
2018
S14 – 10-14 DECEMBRIE
2018 Unitatea IV- 9 ore

Semestrul al II-lea: 4 ore –


S16 recapitulare 2 ore;
Semestrul al II- Unitatea IV- 8 ore
susținerea lucrării scrise
lea: 16 săptămâni 10-14 semestriale 1 oră; Unitatea V- 21 ore
IUNIE discutarea lucrării scrise
64 ore semestriale 1 oră. Unitatea VI – 27 ore
2019
S12- 13-17 MAI 2019

2
Unitatea de Conținuturi Nr. ore
Competențe specifice Săptămâna Observații
învățare alocate
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Exerciții de
Recapitulare implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte exprimare a opiniei
orale narative, monologate și dialogate - Exerciții de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și identificare a erorilor din 2 ore S1 Aprecieri
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții exprimarea orală și scrisă verbale
pe diverse teme sau pornind de la textele - Rezumarea unui Observarea
citite/ascultate text sistematică a
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai - Exerciții de activității
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și gramatică elevilor
relevanța informației transmise și primite Autoevaluare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din Portofoliu
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
multimodale
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și
critice pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
3
comunicare
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Exerciții de
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și identificare a erorilor din
multimodale exprimarea orală și scrisă
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Rezumarea unui
critice pe marginea unor texte diverse text
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Exerciții de
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului gramatică
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
Evaluare
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
2 ore orală și scrisă
sau imaginate
Susținere Formativă
Test inițial 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de S1
+ Evaluare
comunicare
discutare predictivă
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
scrisă
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
Unitatea 1 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Textul narativ literar 13 ore Aprecieri
Locuri implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Tipare textuale verbale
natale orale narative, monologate și dialogate - Texte suport: Amintiri Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și din copilărie de Ion sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții Creangă, Chemarea activității
pe diverse teme sau pornind de la textele străbunilor de Jack elevilor
citite/ascultate London Autoevaluare
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai - Silaba. Reguli de Portofoliu
mulți interlocutori, având în vedere cantitatea și despărțire în silabe
relevanța informației transmise și primite - Diftong. Triftong. Hiat
4
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din - Valori ale culturii
texte literare și nonliterare, continue, discontinue și populare
multimodale - Obiceiuri și tradiții în
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și cultura românească
critice pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă și precisă a intențiilor
comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
Unitatea 2 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Variație stilistică. Limba 19 ore Aprecieri
Limba implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte vorbită. Limba scrisă verbale
română orale narative, monologate și dialogate - Adecvarea la temă. Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și Compunere. Scrisoare sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Vocabular: formă și activității
pe teme diverse sau pornind de la textele sens elevilor
citite/ascultate - Omonime Autoevaluare
5
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Polisemantism Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Texte suport: Limba
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și noastră de Alexei
a diversității materialelor citite Mateevici, În 31 august,
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Ziua Limbii Române. 28
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de milioane de oameni
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica din întreaga lume
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite vorbesc românește
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
6
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 3 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Textul narativ 19 ore Aprecieri
Modele în implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Momentele subiectului verbale
viață orale narative, monologate și dialogate - Etapele scrierii. Planul Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și textului sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Verbul: moduri și activității
pe teme diverse sau pornind de la textele timpuri elevilor
citite/ascultate - Predicatul nominal Fișe de lucru
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Textul narativ în Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse versuri. Fabula
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Valori etice în legendele
a diversității materialelor citite popoarelor
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Texte suport: Căprioara
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de Emil Gârleanu, Boul și
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica vițelul de Grigore
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite Alexandrescu
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
7
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Text narativ 4 ore S 14 Evaluare
scrisă critice pe marginea unor texte diverse - Momentele subiectului 10-14 formativă
semestrială 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Planul textului Decembrie scrisă
a diversității materialelor citite - Vocabular 2018
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Verbul
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Silaba
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica -Diftong. Triftong. Hiat
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
8
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ DE IARNĂ 22.12.2018 – 13.01.2019
Unitatea 4 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Dialogul în textul 9 ore Aprecieri
Pasiuni. implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte literar verbale
Hobby-uri orale narative, monologate și dialogate - Transformarea Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și vorbirii directe în vorbire sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții indirectă activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - Substantivul elevilor
citite/ascultate - Pronumele Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și personal, reflexiv, Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse posesiv, negativ, relativ,
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și interogativ, de întărire,
a diversității materialelor citite nehotărât, demonstrativ
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un - Texte suport:
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Cititorul din peșteră de
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica Rui Zink, De vorbă cu un
9
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite copil pasionat de lectură
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
Unitatea 4 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Pronumele 8 ore S1 Aprecieri
Pasiuni. implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte personal. Flexiunea 11 – 15 verbale
Hobby-uri orale narative, monologate și dialogate cazuală februarie Observarea
10
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și - Pronumele 2019 sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții reflexiv S2 activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - Pronumele 18-22 elevilor
citite/ascultate nehotărât/ negativ/ februarie Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și relativ/ interogativ/ 2019 Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse demonstrativ
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și - Subiectul
a diversității materialelor citite - Subiectul
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un neexprimat
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
11
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 5 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și 21 ore S 3 – S 8 (o Aprecieri
Fascinanta implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Textul descriptiv oră) verbale
lume orale narative, monologate și dialogate literar Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și - Tipare textuale: sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții textul descriptiv, narativ- activității
pe teme diverse sau pornind de la textele descriptiv, explicativ elevilor
citite/ascultate - Adjectivul Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și - Adverbul Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Texte suport:
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și Balul pomilor de Dimitrie
a diversității materialelor citite Anghel, În munții noștri
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un de Alexandru Vlahuță
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
12
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 6 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și Aprecieri
Călător în implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Textul narativ verbale
lume orale narative, monologate și dialogate - Textul Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și argumentativ sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Rezumatul S 8 (3 ore) – activității
pe teme diverse sau pornind de la textele - Texte suport: 11 ore S 10 elevilor
citite/ascultate Fram, ursul polar de Fișe de lucru
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Cezar Petrescu, Cireșarii Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse – vol III, Roata norocului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și de Constantin Chiriță
a diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
13
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 20.04-05.05.2019
Unitatea 6 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Rezumatul 4 ore S 11 Aprecieri
Călător în implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte - Atributul verbale
lume orale narative, monologate și dialogate - Complementul Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții activității
pe teme diverse sau pornind de la textele elevilor
14
citite/ascultate Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și
a diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
15
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și -Vocabular. Morfologie. 4 ore S 12 Evaluare
scrisă critice pe marginea unor texte diverse Sintaxă formativă
semestrială 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și -Redactarea unei scrisori 13-17 mai scrisă
a diversității materialelor citite -Argumentarea că opera 2019
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un Boul și vițelul de Grigore
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului Alexandrescu este fabulă
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
16
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
Unitatea 6 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și - Complementul 12 ore S 13 – S 15 Aprecieri
Călători în implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte direct verbale
lume orale narative, monologate și dialogate - Complementul Observarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și indirect sistematică a
puncte de vedere în texte orale, participând la discuții - Complementul activității
pe teme diverse sau pornind de la textele prepozițional elevilor
citite/ascultate - Complementul Autoevaluare
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și circumstanțial de loc Portofoliu
critice pe marginea unor texte diverse - Complementul
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și circumstanțial de mod
a diversității materialelor citite - Complementul
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un circumstanțial de timp
subiect la alegere, având în vedere etapele procesului - Comunitatea
de scriere și structurile specifice, pentru a comunica lingvistică a vorbitorilor
idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite de limbă română
sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind
soluții, pe baza criteriilor propuse de profesor și
discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și
exprimarea corectă li precisă a intențiilor
comunicative
17
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și
semantice de bază, din limba română standard, pentru
exprimarea corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în
realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru
evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin
raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin
raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea
logică și competența lingvistică, în procesul de
învățare pe tot parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și
ale unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în
cultura proprie și în cultura altor popoare
2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în Exerciții recapitulative
diverse tipuri de propoziții Aprecieri
3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de verbale
detaliu în cadrul textului citit Observarea
Recapitulare
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text sistematică a
+ evaluare 4 ore S 16
epic și a procedeelor de expresivitate artistică într-un activității
finală
text liric elevilor
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a Portofoliu
textelor citite (nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

18
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Recapitulare + Evaluare inițială

Nr. de ore: 4 ore

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitula 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de identificare a Text suport
re gramatică și pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și sinonimelor și antonimelor Caietul elevului
vocabular dialogate - Exerciții cu familia lexicală
Basmul toamnei 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de și câmpul lexical
de Ionel vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Exerciții de identificare a Activitate frontală
Teodoreanu pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor necunoscute Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți - Exerciții cu părțile de individuală
1 oră interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației vorbire și de propoziție
11.09 transmise și primite Observarea
S1 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
19
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
2. Lectura 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipuri de enunțuri Text suport
textului pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Discuții libere despre Caietul elevului
Basmul toamnei dialogate toamnă
de Ionel 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Eseul de 5 minute
Teodoreanu vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Exerciții de identificare a Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate timpului și spațiului acțiunii Activitate
12.09 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
S1 interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
3. Evaluare 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare - Identificarea părților de Test de evaluare
inițială și nonliterare, continue, discontinue și multimodale vorbire
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate frontală
13.09 marginea unor texte diverse principale de propoziție Activitate
20
S1 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Identificarea reperelor individuală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile spațio-temporale
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata - Redactarea unei compuneri Evaluare predictivă
experiențe trăite sau imaginate cu temă dată scrisă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții de
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale identificare a erorilor din
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și exprimarea orală și scrisă
precisă a intențiilor comunicative - Rezumarea unui text
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea - Exerciții de gramatică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4. Discutarea 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare - Discutarea testului inițial Test de evaluare
testului inițial și nonliterare, continue, discontinue și multimodale - Explicarea neclarităților Caietul elevului
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
14.09 marginea unor texte diverse Activitate frontală
S1 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile individuală
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate Observarea
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare sistematică
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Aprecierea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și răspunsurilor
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare

21
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 1: LOCURI NATALE

NR. DE ORE: 13 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor
- Lecturi succesive Text suport
1. Amintiri din pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Extragerea cuvintelor Caietul elevului
copilărie de Ion dialogate necunoscute
Creangă 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea
(fragment) vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau
sinonimelor și a antonimelor Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate Activitate
S2 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
2. Amintiri din 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Identificarea Text suport
copilărie de Ion pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și reperelor spațio-temporale Caietul elevului
22
Creangă dialogate - Identificarea
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de naratorului și a personajelor
Instanțele vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Identificarea Activitate frontală
comunicării pornind de la textele citite/ascultate elementelor-cheie Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
3. Amintiri din 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Realizarea Text suport
copilărie de Ion pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și rezumatului Caietul elevului
Creangă dialogate - Exerciții de
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de postlectură
Instanțele vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Identificarea și Activitate frontală
comunicării pornind de la textele citite/ascultate analizarea părților de vorbire Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
23
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4. Tipare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipare textuale Texte suport
textuale pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Textul narativ Caietul elevului
1 oră dialogate - Textul descriptiv
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Textul explicativ
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Textul argumentativ Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
24
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5. Tipare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Textul narativ literar. Texte suport
textuale: textul pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și Definiție și exemple Caietul elevului
narativ dialogate - Textul narativ
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de nonliterar
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Trăsăturile textului Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate narativ Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
25
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
6. Silaba. Reguli 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Reguli de despărțire a Texte suport
de despărțire în pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuvintelor în silabe Caietul elevului
silabe dialogate - Despărțirea în silabe
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de a grupurilor de sunete:
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau diftong, triftong, hiat Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
7. Diftong. Hiat 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Diftong. Definiție și Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și exemple Caietul elevului
dialogate - Hiat. Definiție și
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de exemple
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
26
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
8. Triftong 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Texte suport
1 oră a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate - Triftong. Definiție și Caietul elevului
și dialogate exemple
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții combinate
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
27
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
9. Chemarea 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
străbunilor de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Lecturi succesive Caietul elevului
Jack London dialogate - Identificarea și
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de explicarea cuvintelor
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau necunoscute Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Extragerea Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți cuvintelor-cheie individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
28
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
10. Chemarea 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Text suport
străbunilor de pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Identificarea Caietul elevului
Jack London dialogate naratorului
(fragment) 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau personajelor Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Identificarea Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți reperelor spațio-temporale individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației - Realizarea
transmise și primite rezumatului Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
11. Valori ale 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Identificarea valorilor Texte suport
29
culturii populare pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și cuturii populare Caietul elevului
în spațiul dialogate - Identificarea
românesc 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de obiceiurilor și a tradițiilor
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau românești Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Text suport: Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației
transmise și primite Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
12. Recapitulare 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Exerciții de Caietul elevului
dialogate identificare a sinonimelor, a
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de antonimelor
30
vedere în texte orale, participând la discuții pe diverse teme sau - Omonimie. Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Polisemantism Activitate
1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți - Diftong. Hiat. individuală
interlocutori, având în vedere cantitatea și relevanța informației Triftong
transmise și primite - Valorile culturii Observarea
2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare române sistematică
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale - Tipuri de texte Aprecierea
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe răspunsurilor
marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere,
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
13. Evaluare 2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare - Exerciții de Test de evaluare
formativă și nonliterare, continue, discontinue și multimodale identificare a sinonimelor, a
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe antonimelor
marginea unor texte diverse - Omonimie. Activitate
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Polisemantism individuală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile - Diftong. Hiat.
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata Triftong Observarea
31
experiențe trăite sau imaginate - Valorile culturii sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare române Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Tipuri de texte răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și
precisă a intențiilor comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare

32
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 2: LIMBA ROMÂNĂ

NR. DE ORE: 19 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Limba 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de Text suport
noastră de Alexei pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și identificare a cuvintelor Caietul elevului
Mateevici dialogate necunoscute
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea temei
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor-cheie Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea valorilor individuală
marginea unor texte diverse culturii române
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
33
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
2. În 31 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Exerciții de Text suport
august, Ziua pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și identificare a cuvintelor Caietul elevului
Limbii Române, dialogate necunoscute
28 de milioane de 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea temei
oameni din vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea Activitate frontală
întreaga lume pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor-cheie Activitate
vorbesc românește 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea valorilor individuală
1 oră marginea unor texte diverse culturii române
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
34
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
3. Variație 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor Texte suport
stilistică. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Variație stilistică Caietul elevului
1 oră dialogate - Structura comunicării
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de -
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
35
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Aprecierea
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile răspunsurilor
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
4. Limbă 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Limba vorbită Texte suport
vorbită. Limbă pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Limba scrisă Caietul elevului
scrisă dialogate - Elemente de
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de interculturalitate: cuvânt – Activitate frontală
36
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau limbi străine Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
37
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie
și în cultura altor popoare
5. Adecvarea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Limbaj pentru Texte suport
la temă. pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și stilurile funcționale Caietul elevului
Proprietatea dialogate - Texte funcționale
termenilor 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
38
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. Compuner 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Structura unei Texte suport
ea pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și compuneri Caietul elevului
1 oră dialogate - Tipuri de compuneri
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - exemple Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
39
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. Scrisoarea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Planul unei scrisori Texte suport
1 oră pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Elementele unei Caietul elevului
dialogate scrisori
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exemple de scrisori Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
40
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Redactare. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor - Tipuri de texte Texte suport
Aplicații pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și - Activitate pe grupe: Caietul elevului
1 oră dialogate texte
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Activitate frontală
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau Activitate
pornind de la textele citite/ascultate individuală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
marginea unor texte diverse Observarea
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a sistematică
diversității materialelor citite Aprecierea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, răspunsurilor
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex,
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
41
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Sens de 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definiția Dicționar Explicativ
bază și sens vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau vocabularului DOOM2
secundar pornind de la textele citite/ascultate - Clasificarea Caietul elevului
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe vocabularului
marginea unor texte diverse - Defomorea Activitate frontală
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, termenilor sens de bază și Activitate
cu integrarea unor tabele sens secundar individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții cu sensurile
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale cuvintelor din dicționar Observarea
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li sistematică
precisă a intențiilor comunicative Aprecierea
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de răspunsurilor
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
42
vieții
10. Sens 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de Texte suport
propriu și sens vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Definirea sensului propriu Dicționar Explicativ
figurat pornind de la textele citite/ascultate și a sensului figurat DOOM2
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea sensului Caietul elevului
marginea unor texte diverse propriu și a sensului
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, secundar a unor cuvinte din Activitate frontală
cu integrarea unor tabele textele-suport Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Exerciții de utilizare a individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale sensurilor cuvintelor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Sens de 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de identificare a Texte suport
bază/ secundar/ vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau sensului cuvintelor Dicționar Explicativ
propriu/ figurat pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de compunere de DOOM2
1 oră 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe propoziții cu sensurile Caietul elevului
marginea unor texte diverse cuvintelor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Figuri de stil: epitet, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele personificare, comparație, Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare metaforă individuală
43
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Compunerea gramaticală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Omonime 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirrea omonimelor Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Clasificarea omonimelor Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Omofone DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Omografe Caietul elevului
marginea unor texte diverse - Sinonime
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Antonime Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
44
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Omonime 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții cu perechi de Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau omonime Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Compunerea gramaticală DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea sensului Caietul elevului
marginea unor texte diverse omonimelor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Polisemie 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea polisemiei Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Regionalisme Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Arhaisme DOOM2
45
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Neologisme Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Polisemie 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Elemente de argou și de Texte suport
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau jargon Dicționar Explicativ
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții combinate DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
46
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Familia 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea familiei lexicale Texte suport
lexicală vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Structura de bază Dicționar Explicativ
1 oră pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții cu familii lexicale DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
47
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Câmp 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Definirea câmpului lexical Texte suport
lexical vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Structura de bază Dicționar Explicativ
1 oră pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții combinate DOOM2
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Copacul vocabularului Caietul elevului
marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Activitate frontală
cu integrarea unor tabele Activitate
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare individuală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li Observarea
precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
18. Recapitula 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții combinate Texte suport
re vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Completare de scheme și Dicționar Explicativ
1 oră pornind de la textele citite/ascultate tabele DOOM2
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Compunerea gramaticală Caietul elevului
cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Activitate frontală
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Activitate
48
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li individuală
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Observarea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a sistematică
intenției comunicative Aprecierea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea răspunsurilor
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
19. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții de vocabular Test de evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Exerciții de interpretare
1 oră 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Scrisoare Activitate
cu integrarea unor tabele individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale Evaluare scrisă
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă

49
50
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 3: MODELE ÎN VIAȚĂ

NR. DE ORE: 19 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Căprioara de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Lecturi succesive Text suport
Emil Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea cuvintelor Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate necunoscute Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Explicarea cuvintelor Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau necunoscute
pornind de la textele citite/ascultate - Formularea unor propoziții
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe cu noile cuvinte
marginea unor texte diverse Activitate frontală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Activitate
diversității materialelor citite individuală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
51
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Căprioara de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Identificarea instanțelor Text suport
Emil Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, narative Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Identificarea reperelor Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de spațio-temporale Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea cuvintelor-
pornind de la textele citite/ascultate cheie
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Momentele subiectului Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
52
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Căprioara de Emil 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Realizarea hărții textului Text suport
Gârleanu unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea elementelor Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate descrierii și narațiunii Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de identificare a Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau sensurilor cuvintelor
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
53
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4. Elemente de 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Definiția verbului Caietul elevului
construcție a complex, cu integrarea unor tabele - Timpuri și moduri : Fișe de lucru
comunicării 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare precizare Portofoliu
Verbul 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Clasificare: verb predicativ,
(reactualizare) limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă verb auxiliar, verb copulativ
1 oră li precisă a intențiilor comunicative - Funcții sintactice Activitate frontală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Timpul prezent și viitor Activitate
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a - Conjugarea verbelor: a individuală
intenției comunicative mânca, a bea, a dansa, a Activitate pe grupe
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea cădea, a rîde, a plânge, a
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și fugi, a ieși, a fi, a ști Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
5. Elemente de 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Timpul trecut Caietul elevului
construcție a complex, cu integrarea unor tabele - Conjugarea verbelor: a Fișe de lucru
comunicării 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare mânca, a bea, a dansa, a Portofoliu
54
Verbul (reactualizare) 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe cădea, a rîde, a plânge, a
1 oră baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii fugi, a ieși, a fi, a ști
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Exerciții combinate Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Activitate
li precisă a intențiilor comunicative individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
6. Modul 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Utilizare Caietul elevului
conjunctiv complex, cu integrarea unor tabele - Modul de formare/structură Fișe de lucru
1 oră 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Timpuri Portofoliu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Conjugarea verbelor: a
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii mânca, a bea, a dansa, a
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale cădea, a rîde, a plânge, a Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă fugi, a ieși, a fi, a ști Activitate
li precisă a intențiilor comunicative individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
7. Modul 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Caietul elevului
55
condițional – optativ complex, cu integrarea unor tabele - Utilizare Fișe de lucru
1 oră 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare - Structură/ cum se Portofoliu
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe formează
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Conjugarea verbelor:
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale a mânca, a bea, a dansa, a Activitate frontală
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă cădea, a rîde, a plânge, a Activitate
li precisă a intențiilor comunicative fugi, a ieși, a fi, a ști individuală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Modurile Activitate pe grupe
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a nepersonale: supin,
intenției comunicative participiu, gerunziu, infinitiv Observarea
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea sistematică
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Aprecierea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării răspunsurilor
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Exerciții 3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Caietul elevului
combinate complex, cu integrarea unor tabele - Conjugarea verbelor: Fișe de lucru
1 oră 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare a mânca, a bea, a dansa, a
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe cădea, a rîde, a plânge, a
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii fugi, a ieși, a fi, a ști la toate Activitate pe grupe
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale modurile și timpurile
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Observarea
li precisă a intențiilor comunicative sistematică
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Aprecierea
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a răspunsurilor
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
56
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Exerciții diverse 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Text suport
1 oră 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Exerciții lacunare Caietul elevului
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Exerciții de scriere a Fișe de lucru
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale formei corecte a verbelor Portofoliu
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă - Exerciții de
li precisă a intențiilor comunicative identificare a modului și
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de timpului Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a Activitate
intenției comunicative individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea Activitate pe grupe
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării Observarea
erorilor în comunicare sistematică
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea Aprecierea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă răspunsurilor
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
10. Compunerea 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Caietul elevului
gramaticală marginea unor texte diverse - Planul compunerii Fișe de lucru
1 oră 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la - Realizarea unei Portofoliu
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și compuneri gramaticale
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau cuprinzând modurile și
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate timpurile verbului Activitate frontală
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - Completarea hărții Activitate
57
complex, cu integrarea unor tabele verbului individuală
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Activitate pe grupe
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii Observarea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale sistematică
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă Aprecierea
li precisă a intențiilor comunicative răspunsurilor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Predicatul 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe Caietul elevului
Nominal baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii - Definirea Fișe de lucru
1 oră 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale predicatului Portofoliu
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă - Clasificarea
li precisă a intențiilor comunicative predicatului
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Verbele copulative: a Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a fi, a ieși, a deveni, a rămâne, Activitate
intenției comunicative a se face, a ajunge, a părea individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
58
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
12. Predicatul 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Caietul elevului
Nominal 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Exerciții cu sensurile Fișe de lucru
1 oră baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii verbelor : a fi, a ieși, a Portofoliu
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale deveni, a rămâne, a se face, a
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă ajunge, a părea
li precisă a intențiilor comunicative Activitate frontală
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de Activitate
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a individuală
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea Observarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și sistematică
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării Aprecierea
erorilor în comunicare răspunsurilor
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
13. Predicat 3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
Nominal și Predicat 3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe - Exerciții cu verbe Caietul elevului
Verbal baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii predicative și copulative Fișe de lucru
1 oră 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale - Exerciții de Portofoliu
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă identificare a sensului Diagrama Venn
li precisă a intențiilor comunicative verbelor
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de - Realizarea și Activitate frontală
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a completarea diagramei Venn Activitate
intenției comunicative pentru PV și PN individuală
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și Observarea
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării sistematică
erorilor în comunicare Aprecierea
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea răspunsurilor
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
14. Fabula Boul și 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
59
vițelul de Grigore unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Alexandrescu monologate și dialogate - Explicarea cuvintelor Fișe de lucru
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de necunoscute Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate personajelor
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea, din Activitate frontală
marginea unor texte diverse textele suport, a Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a semnificației boului în individuală
diversității materialelor citite diverse culturi
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
60
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
15. Fabula 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
monologate și dialogate trăsăturilor fabulei pe baza Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de textelor-suport Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate elementelor comune din
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe textele suport Activitate frontală
marginea unor texte diverse - Argumentarea Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a apartenenței la gen și specie individuală
diversității materialelor citite Activitiate pe grupe
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
61
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Valori etice în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
legendele populare unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea legendei Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Trăsăturile Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de legendelor Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Tipuri de legende
pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
62
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
17. Valori etice în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
legendele populare unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate trăsăturilor legendelor pe Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de baza textelor suport Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate simbolisticii unor cuvinte în
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe diverse culturi Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite Activitate pe grupe
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
63
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
18. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de Caietul elevului
monologate și dialogate gramatică Fișe de lucru
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Fabula Portofoliu
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Elemente de
pornind de la textele citite/ascultate interculturalitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate frontală
marginea unor texte diverse Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Aprecierea
64
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
19. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Evaluare
1 oră marginea unor texte diverse - Exerciții de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la gramatică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Argumentarea Activitate
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau apartenenței la gen și specie individuală
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate - Elemente de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare interculturalitate Evaluarea scrisă
65
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor
comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare

66
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitula 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
re marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Exerciții de limbă și
diversității materialelor citite comunicare
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Variație stilistică Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
67
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Recapitula 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
re marginea unor texte diverse - Tipuri de texte Caietul elevului
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Trăsăturile textelor
diversității materialelor citite literare
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Identificarea Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile trăsăturilor textelor literare Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata pe textele suport individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale răspunsurilor
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Recapitula 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
re marginea unor texte diverse - Lecturi succesive Caietul elevului
68
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Identificarea
diversității materialelor citite trăsăturilor fabulei
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Argumentarea Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile apartenenței la gen și specie Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata a fabulei Câinele și cățelul individuală
experiențe trăite sau imaginate de Grigore Alexandrescu
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică
1 oră 3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Exerciții de limbă și
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile comunicare Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata - Argumentarea individuală
experiențe trăite sau imaginate apartenenței la gen și specie
69
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, a fabulei Boul și vițelul de Evaluare scrisă
cu integrarea unor tabele Grigore Alexandrescu
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

70
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 4: PASIUNI. HOBBY-URI

NR. DE ORE: 17 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Cititorul din 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
peșteră de Rui Zink unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Identificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate personajelor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
71
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Cititorul din 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
peșteră de Rui Zink unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Povestirea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate subiectului operei epice pe
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de baza momentelor subiectului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții de utilizare Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate a narațiunii și a dialogului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
72
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Vorbire directă. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Vorbire indirectă unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Transformarea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate vorbirii directe în vorbire
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de indirectă
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții de rescriere Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate a unor texte, prin Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe transformarea vorbirii directe individuală
marginea unor texte diverse în vorbire indirectă
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Transpunerea Observarea
diversității materialelor citite elementelor verbale, sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la nonverbale și paraverbale Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și din comunicarea orală în răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau scris, prin respectarea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate normelor de punctuație și
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text ortografie
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
73
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Substantivul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - exerciții de completare, cu Text suport
Definiție. unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, aplicarea cunoștințelor Caietul elevului
Clasificare monologate și dialogate privind flexiunea nominală
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - exerciții de recunoaștere a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau substantivelor în enunțuri și Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate texte date Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - exerciții de identificare a individuală
marginea unor texte diverse articolului genitival
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
74
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5. Cazurile și 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - identificarea greșelilor de Text suport
funcțiile substantivului unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, semantică, fonetică, Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate ortografie și de punctuație în
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de mesaje online, e-mailuri, în
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau texte scrise Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - exerciții de utilizare a Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe substantivului în contexte individuală
marginea unor texte diverse noi, respectând cerințele date
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - exerciții de integrare a Observarea
diversității materialelor citite substantivelor și articolelor sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la genitivale în enunțuri Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și adecvate cerințelor date răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau - redactarea unor texte cu
75
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate respectarea normei
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text lingvistice în vigoare
complex, cu integrarea unor tabele - exerciții de modificare a
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare unor enunțuri pe baza unor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe cerințe date
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. Exerciții cu 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
substantive unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea tipului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate de substantiv din exerciții
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Descrierea propriei
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau persoane/a unei persoane Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
76
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. De vorbă cu un 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
copil pasionat de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
lectură: Maria, 9 ani – monologate și dialogate - Identificarea
„Lectura este o mașină 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de personajelor
miraculoasă” vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor – cheie Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
77
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. De vorbă cu un 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
copil pasionat de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Rezumarea Caietul elevului
lectură: Maria, 9 ani – monologate și dialogate subiectului operei epice
„Lectura este o mașină 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Realizarea
miraculoasă” vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau momentelor subiectului Activitate frontală
1 oră pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de utilizare Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe a narațiunii și a dialogului individuală
78
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea pronumelui Caietul elevului
monologate și dialogate - Clasificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de pronumelui
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții cu pronume Activitate frontală
79
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 02-10.02.2019
10. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
80
personal unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelui Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate personal
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau pronumelui personal Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
81
vieții
11. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
reflexiv /relativ / unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelor Caietul elevului
interogativ monologate și dialogate reflexive, relative și
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de interogative
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Flexiunea cazuală a Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate pronumelor Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Exerciții individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
82
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
12. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
nehotărât/ negativ/ de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelor Caietul elevului
întărire monologate și dialogate nehotărâte și negative
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau pronumelor Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
83
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Pronumele 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
demonstrativ/ posesiv unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Formele pronumelui Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate demonstrativ
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Flexiunea cazuală a
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau pronumelui demonstrativ Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
84
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Subiectul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea subiectului Caietul elevului
monologate și dialogate - Clasificarea
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de subiectului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
85
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții diverse cu Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate formele pronumelui
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții cu tipurile
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau de subiect Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
86
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - exerciții de lectură selectivă Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, pentru desprinderea Caietul elevului
monologate și dialogate informațiilor esențiale și de
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de detaliu dintr-un text citit
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - comentarea unor secvențe Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate relevante din text Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - stabilirea ideilor transmise individuală
marginea unor texte diverse de textul multimodal
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - exerciții de identificare Observarea
diversității materialelor citite subiectelor exprimate și sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la neexprimate Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - exerciții de realizare a unui răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau aritmogrif
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate - realizarea unui afiș
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text - redactarea unui text, prin
complex, cu integrarea unor tabele adecvarea mesajului la
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare scopul și situația de
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe comunicare
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
87
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Evaluare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
formativă unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate gramatică
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Planul textului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Rezumarea unui text Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate studiat Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe individuală
marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
88
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

89
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 5: FASCINANTA LUME

NR. DE ORE: 21 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
descriptiv în versuri unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate descriptiv Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Clasificarea textului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau descriptiv Activitate frontală
pornind de la textele citite/ascultate - Prezentarea Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe elementelor definitorii ale individuală
marginea unor texte diverse textului descriptiv
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Realizarea unui text Observarea
diversității materialelor citite descriptiv pe o temă la sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Prezentarea figurilor răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau de stil: epitet, enumerație,
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate comparație, personificare,
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text metaforă
complex, cu integrarea unor tabele - Elemente de
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare versificație
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
90
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Balul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
pomilor de Dimitrie unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Anghel monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor-cheie
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate elementelor câmpurilor Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe lexicale ale naturii, mișcării, Activitate
marginea unor texte diverse culorii, muzicii/ sonorității individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
91
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Balul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
pomilor de Dimitrie unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea figurilor Caietul elevului
Anghel monologate și dialogate de stil din textul suport: Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de epitet, enumerație
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate elementelor versificației Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
92
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Textul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
descriptiv în proză unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate descriptiv în proză Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Trăsăturile textului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau descriptiv în proză
pornind de la textele citite/ascultate - Exemple de text Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe descriptiv în proză Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
93
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
5. În munții 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
noștri de Alexandru unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
Vlahuță monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate reperelor spațio-temporale Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea Activitate
marginea unor texte diverse personajelor individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
94
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
6. În munții 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
noștri de Alexandru unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
Vlahuță monologate și dialogate momentelor subiectului Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Realizarea planului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau textului
pornind de la textele citite/ascultate - Rezumarea textului Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
95
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
7. Tipare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
textuale. Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
descriptiv monologate și dialogate trăsăturilor textelor Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de descriptive din texetle suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea figurilor
pornind de la textele citite/ascultate de stil în textele suport Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate
marginea unor texte diverse de vorbire predominante din individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a textele suport
diversității materialelor citite - Corelarea părților de Observarea
96
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la vorbire predominante cu sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și tipul de text descriptiv Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
8. Tipare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Texte suport
textuale. Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
narativ monologate și dialogate trăsăturilor textului narativ în Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de textele suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea
pornind de la textele citite/ascultate personajelor Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea Activitate
marginea unor texte diverse reperelor spațio-temporale individuală
97
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Identificarea
diversității materialelor citite momentelor subiectului Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la - Identificarea părților sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și de vorbire predominante din Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau textele suport răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate - Corelarea părților de
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text vorbire predominante cu
complex, cu integrarea unor tabele tipul de text descriptiv
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
9. Tipare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
textuale. Textul unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textelor Caietul elevului
explicativ monologate și dialogate explicativ și informativ Portofoliu
/informativ 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Trăsăturile celor două
1 oră vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau tipuri de texte
pornind de la textele citite/ascultate - Exemple de texte Activitate frontală
98
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Redactarea unor texte Activitate
marginea unor texte diverse explicative și informative individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
10. Tipare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
textuale. Exerciții unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea tipului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate de tipar textual Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Precizarea succintă a
99
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau trăsăturilor tiparelor textuale
pornind de la textele citite/ascultate - Realizarea unui tip de Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe tipar textual Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Activitate pe grupe
diversității materialelor citite (Cutia cu surprize –
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la bilețele cu cerințe)
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau Observarea
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate sistematică
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Aprecierea
complex, cu integrarea unor tabele răspunsurilor
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
11. Adjectivul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
(reactualizare) unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea adjectivului Caietul elevului
100
1 oră monologate și dialogate - Precizarea formelor Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adjectivului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Exerciții diverse
pornind de la textele citite/ascultate - Completarea unui Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe text lacunar cu varianta Activitate
marginea unor texte diverse corectă a adjectivului din individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a paranteză
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
101
12. Gradele de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
comparație ale unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Prezentarea gradelor Caietul elevului
adjectivului monologate și dialogate de comparație ale Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adjectivelor ( căsuța
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau adjectivului – gradul pozitiv
pornind de la textele citite/ascultate parter, gradul comparativ – Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe subsol/beci, parter și etaj; Activitate
marginea unor texte diverse gradul superlativ – subsol, individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a etaj și mansardă)
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
102
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
13. Flexiunea 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
cazuală a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Acordul adjectivului Caietul elevului
adjectivului monologate și dialogate cu substantivul Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Topica adjectivului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Flexiunea cazuală a
pornind de la textele citite/ascultate adjectivului Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Familiarizarea cu Activitate
marginea unor texte diverse formulările adjectiv provenit individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a din..., adjectiv pronominal
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
103
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
14. Adverbul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Adverbul de timp unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea adverbului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Clasificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adverbului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Prezentarea
pornind de la textele citite/ascultate adverbului de timp Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Funcția sintactică a Activitate
marginea unor texte diverse adverbului de timp individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
104
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
15. Adverbul de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Prezentarea Text suport
loc unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, adverbului de loc Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Funcția sintactică a Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adverbului de loc
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
105
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
16. Adverbul de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Prezentarea Text suport
mod unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, adverbului de mod Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Funcția sintactică a Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de adverbului de mod
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
106
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
17. Gradele de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
comparație ale unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Prezentarea gradelor Caietul elevului
adverbului monologate și dialogate de comparație ale adverbelor Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de ( căsuța adverbului – aceeași
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau structură ca a adjectivului)
pornind de la textele citite/ascultate Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Activitate
marginea unor texte diverse individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
107
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
18. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică și de unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea corectă Caietul elevului
redactare monologate și dialogate a formelor pronumelui din Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de textele suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Realizarea „arborelui
pornind de la textele citite/ascultate genealogic” al pronumelui Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Compunerea Istoriei Activitate
marginea unor texte diverse familiei pronumelui individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Compunerea
diversității materialelor citite gramaticală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Observarea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau sistematică
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate Aprecierea
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text răspunsurilor
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
108
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
19. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică și unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea corectă Caietul elevului
redactare monologate și dialogate a adjectivelor și a adverbelor Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de din textele suport
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Precizarea corectă a
pornind de la textele citite/ascultate gradelor de comparație ale Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe adjectivelor și ale adverbelor Activitate
marginea unor texte diverse - Redactarea individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a compunerii gramaticale:
diversității materialelor citite Importanța părților de Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la vorbire sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
109
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
20. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de lectură Caietul elevului
monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de cuvintelor necunoscute
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse sau - Identificarea tipurilor
pornind de la textele citite/ascultate de texte Activitate frontală
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe - Identificarea părților Activitate
marginea unor texte diverse de vorbire individuală
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a
diversității materialelor citite Observarea
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la sistematică
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și Aprecierea
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau răspunsurilor
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
110
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă
li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
21. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Test de evaluare
formativă marginea unor texte diverse - Precizarea părților de
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a vorbire subliniate
diversității materialelor citite - Precizarea corectă a Activitate
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la gradelor de comparație ale individuală
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și adjectivului
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau - Precizarea corectă a Evaluare formativă
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate gradelor de comparație ale
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text adverbului
complex, cu integrarea unor tabele - Realizarea unui text
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare descriptiv în proză sau în
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale versuri
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă - Rezumarea unui text
li precisă a intențiilor comunicative narativ studiat
111
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării
erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

112
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA 6: CĂLĂTOR ÎN LUME

NR. DE ORE: 12 ORE

Materiale
didactice
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Forme de
organizare
Evaluare
1. Textul narativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Instanțe narative a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate narativ Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Tipuri de texte
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme narative Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Instanțe narative Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu

113
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
2. Fram, ursul polar de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cezar Petrescu (vocabular) a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte cuvintelor necunoscute
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme - Identificarea Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate cuvintelor cheie Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
114
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
3. Fram, ursul polar de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cezar Petrescu (instanțe a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
narative) monologate și dialogate personajelor Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Identificarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme reperelor spațio-temporale Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Harta textului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
115
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
4. Fram, ursul polar de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Cezar Petrescu (momentele a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
subiectului) monologate și dialogate momentelor subiectului Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Realizarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme rezumatului Activitate frontală
116
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
117
5. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Constantin Chiriță a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Lecturi succesive Caietul elevului
(vocabular) – fragment monologate și dialogate - Identificarea Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte cuvintelor necunoscute
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme - Integrarea cuvintelor Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate necunoscute în propoziții noi Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
118
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
6. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Constantin Chiriță (instanțe a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
narative) monologate și dialogate personajelor Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Identificarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme cuvintelor-cheie Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Harta textului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
119
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
7. Cireșarii de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Constantin Chiriță a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea Caietul elevului
(momentele subiectului) monologate și dialogate momentelor subiectului Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Realizarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme rezumatului Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
120
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
8. Textul argumentativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Definiție. Trăsături a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea textului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate argumentativ Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Trăsăturile textului
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme argumentativ Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Tiparul textului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și argumentativ individuală
critice pe marginea unor texte diverse - Formule specifice
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
121
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
9. Textul argumentativ. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Exemple a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Argumentarea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate opiniei Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Argumentarea
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme apartenenței la gen și specie Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
122
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
10. Rezumatul. Definiție. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
Trăsături a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definirea Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate rezumatului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte - Trăsăturile
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme rezumatului Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate - Structura rezumatului Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
123
critice pe marginea unor texte diverse
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații Aprecierea
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
11. Rezumatul. Exemple 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
1 oră a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Rezumatul textelor Caietul elevului
monologate și dialogate studiate în acest an școlar Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte
124
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a individuală
diversității materialelor citite
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Observarea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și sistematică
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații Aprecierea
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate răspunsurilor
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
12. Rezumatul. Concurs 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, Text suport
125
Cine realizează cel mai bun a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Concurs de realizare Caietul elevului
rezumat? monologate și dialogate a rezumatului Cine Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte realizează cel mai bun
de vedere în texte orale, participând la discuții pe teme rezumat? Activitate frontală
diverse sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și individuală
critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații
sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții,
pe baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu
colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru
monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
126
normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 20 APRILIE – 5 MAI 2019
13. Atributul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definție. Clasificare unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția atributului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate - Clasificarea Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de atributului
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
127
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
14. Atributul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Exerciții unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții cu diverse Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate părți de vorbire Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Identificarea corectă
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse a atributului Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Părțile de vorbire Activitate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text prin care se exprimă individuală
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Observarea
comunicare sistematică
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe Aprecierea
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii răspunsurilor
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
15. Complementul. 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Definiție. Tipuri unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Defnirea Caietul elevului
128
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Tipurile de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse complement Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Părțile de vorbire Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice prin care se exprimă individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ 13 – 17 MAI 2019
16. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
direct unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului direct Portofoliu
129
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Părțile de vorbire
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse prin care se exprimă Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
17. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
indirect unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului indirect Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Părțile de vorbire
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse prin care se exprimă Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
130
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
18. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
prepozițional unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de prepozițional
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse - Părțile de vorbire Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate prin care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice - Exerciții individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
131
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
19. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
circumstanțial de timp unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de circumstanțial de timp
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse - Părțile de vorbire Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate prin care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice - Exerciții individuală
pe marginea unor texte diverse
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
132
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
20. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a - Definiția Text suport
circumstanțial de loc unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, complementului Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate circumstanțial de loc Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Părțile de vorbire
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse prin care se exprimă Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
133
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
21. Complementul 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
circumstanțial de mod unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Definiția Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate complementului Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de circumstanțial de mod
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse - Părțile de vorbire Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate prin care se exprimă Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice - Exerciții individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
134
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
22. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea părților Caietul elevului
Părți de vorbire monologate și dialogate de vorbire din texte suport Portofoliu
1 oră 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Analizarea părților
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse de vorbire din texte suport Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
135
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
23. Exerciții de 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
gramatică unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Identificarea părților Caietul elevului
Părți de propoziție monologate și dialogate de propoziție Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Analizarea părților
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse de vorbire prin care se Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate exprimă părțile de propoziție Activitate
136
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice identificate individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
24. Exerciții de limbă 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
și literatură unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de scriere Caietul elevului
1 oră monologate și dialogate corectă Portofoliu
137
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse despărțire în silabe Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Completare de text Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice lacunar individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
138
25. Limba română în 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
Europa. Comunitatea unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Originea limbii Caietul elevului
lingvistică a vorbitorilor monologate și dialogate române Portofoliu
de limbă română de 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Evoluția limbii
pretutindeni vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse române Activitate frontală
1 oră sau pornind de la textele citite/ascultate - Comunitatea Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice lingvistică a vorbitorilor de individuală
pe marginea unor texte diverse limbă română
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Un mesaj pentru Observarea
diversității materialelor citite vorbitorii de limbă română sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
139
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
26. Recapitulare 1.1 Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a Text suport
1 oră unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, - Exerciții de limbă și Caietul elevului
monologate și dialogate scriere corectă Portofoliu
1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de - Exerciții de
vedere în texte orale, participând la discuții pe teme diverse gramatică Activitate frontală
sau pornind de la textele citite/ascultate - Exerciții de Activitate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice vocabular individuală
pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a Observarea
diversității materialelor citite sistematică
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Aprecierea
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și răspunsurilor
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text
complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de
comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
140
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
5.1. Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale
unor comunități etnice de pe teritoriul României
5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura
proprie și în cultura altor popoare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții
27. Evaluare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice Text suport
1 oră pe marginea unor texte diverse - Realizarea Caietul elevului
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a rezumatului textului Fram,
diversității materialelor citite ursul polar de Cezar
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la Petrescu Activitate frontală
alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și - Exerciții lacunare Activitate
structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau - Exerciții de individuală
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate gramatică
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text Observarea
complex, cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de Aprecierea
comunicare răspunsurilor
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe
baza criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază
ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea
corectă li precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice
141
de bază, din limba română standard, pentru exprimarea
corectă a intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și
scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul
corectării erorilor în comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții

142
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitula 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
re marginea unor texte diverse - Exerciții de limbă și Caietul elevului
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a scriere corectă
diversității materialelor citite - Exerciții de
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, exprimare a opiniei Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile - Descrierea unei Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata persoane individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii

143
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
2. Recapitula 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
re marginea unor texte diverse - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Compunerea
diversității materialelor citite gramaticală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Textul narativ Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile - Literatură. Instanțe Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata narative individuală
experiențe trăite sau imaginate - Rezumatul
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, - Textul explicativ. Observarea
cu integrarea unor tabele Textul informativ sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
144
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
3. Lucrare 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe
scrisă semestrială marginea unor texte diverse - Vocabular.
1 oră 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Morfologie.
diversității materialelor citite - Sintaxă
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, - Redactarea unei
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile scrisori
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata - Argumentarea că Evaluare
experiențe trăite sau imaginate opera Boul și vițelul de formativă scrisă
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Grigore Alexandrescu este
cu integrarea unor tabele fabulă
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții
4. Discutarea 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe Text suport
145
lucrării scrise marginea unor texte diverse - Discutarea greșelilor Caietul elevului
semestriale 2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a - Model de rezolvare
1 oră diversității materialelor citite integrală
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, Activitate frontală
având în vedere etapele procesului de scriere și structurile Activitate
specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata individuală
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text complex, Observarea
cu integrarea unor tabele sistematică
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare Aprecierea
3.4. Analizarea dificultăților de redactare, oferind soluții, pe baza răspunsurilor
criteriilor propuse de profesor și discutate cu colegii
4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale
limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă li
precisă a intențiilor comunicative
4.2. Aplicarea conștientă a achizițiilor lexicale și semantice de
bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a
intenției comunicative
4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea
propriei pronunții și scrieri și pentru evaluarea pronunției și scrierii
celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea
corectitudinii comunicării, prin raportarea la normă
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și
competența lingvistică, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții

146
PLANIFICAREA CONȚINUTURILOR/ACTIVITĂȚILOR PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

RECAPITULARE + EVALUARE FINALĂ

NR. DE ORE: 4 ORE

Materiale didactice
Forme de
Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare
organizare
Evaluare
1. Recapitula 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Text suport
re finală propoziții - Exerciții de gramatică Caietul elevului
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Exerciții de literatură. Activitate frontală
cadrul textului citit Instanțe narative Activitate
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a individuală
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric Observarea
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite sistematică
(nonliterare și literare) Aprecierea
răspunsurilor
2. Recapitula 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Aprecieri verbale
re finală propoziții - Exerciții de Observarea
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în identificare a părților de sistematică a
cadrul textului citit vorbire și de propoziție activității elevilor
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a - Identificarea Portofoliu
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric modurilor de expunere
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite - Rezumatul
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse
3. Recapitula 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Aprecieri verbale
re finală propoziții - Tipuri de texte Observarea
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Transformarea sistematică a

147
cadrul textului citit vorbiri directe în vorbire activității elevilor
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a indirectă Portofoliu
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric - Argumentarea
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite apartenenței la gen și specie
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse
4. Evaluare 2.3.Utilizarea categoriilor gramaticale învățate, în diverse tipuri de Evaluare scrisă
scrisă sumativă propoziții - Vocabular sumativă
1 oră 3.1.Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în - Morfologie
cadrul textului citit - Sintaxă
3.2.Identificarea modurilor de expunere într-un text epic și a - Tipar textual
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric - Text argumentativ
3.4.Sesizarea organizării morfologice și sintactice a textelor citite
(nonliterare și literare)
4.1.Redactarea textelor cu destinații diverse

148