Sunteți pe pagina 1din 28

Conştiinţa

fonologică

CUVINTE

SILABE

LITERE
A U TO BUZ
a u t o b u z
BUF NI ȚĂ
b u f n i ț ă
CA SĂ
c a s ă
DEL FIN
d e l f i n
E LE FANT
e l e f a n t
FO CĂ
f o c ă
GARD
g a r d
HA LAT
h a l a t
I GLU
i g l u
ÎM PĂ RAT
î m p ă r a t
JU CĂ RII
j u c ă r i i
KEN DA MA
k e n d a m a
LO CO MO TI VĂ
l o c omo t i v ă
MELC
m e l c
NAS TURI
n a s t u r i
O CHE LARI
o c h e l a r i
PORC
p o r c
RA ȚĂ
r a ț ă
SA NI E
s a n i e
ȘOA RE CE
ș o a r e c e
TRAC TOR
t r a c t o r
ȚES TOA SĂ
ț e s t o a s ă
U ȘĂ
u ș ă
VA POR
v a p o r
XI LO FON
x i l o f o n
YO GA
y o g a
ZMEU
z m e u

S-ar putea să vă placă și