Sunteți pe pagina 1din 7

Catedra de geografie

Programă pentru opţionalul

Minerale şi roci
Tipul:opţional ca disciplină nouă
Aria curriculară: Om şi societate
Resurse de timp:34 ore (1 oră pe
săptămână)
Clasa a 9-a A, C
Anul şcolar 2020-2021

Profesor: Negrea Georgeta Zenovia

1
Curriculum opţional la decizia şcolii cu tema Minerale şi roci
Clasa a 9-a
Argument
Curriculum opţional de geografie Minerale şi roci se adresează elevilor din
clasa a 9-a care parcurg această disciplină într-o oră pe săptămână. Acest opţional
îşi propune familiarizarea elevilor cu unele aspecte teoretice şi dezvoltarea unor
capacităţi, deprinderi, atitudini şi valori necesare în viaţa cotidiană.
Opţionalul are în vedere problematica actuală privind resursele litosferei şi
urmăreşte integrarea geografiei în aria currriculară “Om şi societate”.
Opţionalul Minerale şi roci îşi propune să releve dintr-o dublă perspectivă –
ştiinţifică şi practică – importanţa studierii mineralelor şi a rocilor care alcătuiesc
scoarţa terestră şi a posibilităţilor de utilizare a acestora ca resurse ăn cadrul
activităţilor economice.
În cercetarea lumii de piatră a Terrei ştiinţa interferează cu istoria, cu
legenda şi arta pentru a descifra o poveste care începe cu aproape cinci miliarde de
ani în urmă şi continuă până astăzi.
De- a lungul timpului s- au înregistrat numeroase observaţii, au fost emise
diverse ipoteze şi teorii, majoritatea lor reprezentând paşi înainte spre cunoaştere.
Mineralogia şi petrologia - ca ştiinţe ale naturii - studiază materia sub
aspectul schimbărilor de compoziţie, în special schimbările calitative ale corpurilor
care duc la formarea rocilor actuale. Aceste ştiinţe definesc realitatea geologică
materială (elemente chimice, minerale, procese geologice care au loc în litosferă) şi
ajută la înţelegerea condiţiilor de formare a acumulărilor de minerale şi roci care au
stat la baza dezvoltării economice şi spirituale a societăţii omeneşti.
Plecând de la problemele teoretice ale proceselor geologice (sedimentare,
diageneză, magmatism, metamorfism şi paleogeneză), ne- am propus să prezentăm,
într-o manieră uşor abordabilă produsele acestor importante fenomene reprezentate
prin roci sedimentare magmatice şi metamorfice.
Noţiunile sunt prezentate într- o manieră funcţională, latura descriptivă şi
cea sistematică fiind prezentate cât mai sumar, totuşi suficient pentru înţelegerea
problemelor tratate.
Baza abordării problemelor de petrogeneză magmatică, metamorfică şi
sedimentară o va constitui înţelegerea echilibrului şi a stabilităţii rocilor,
înţelegerea teoriilor privind structura şi dinamica litosferei, îmbinate în conceptul
de tectonică globală.
Acest opţional se doreşte a fi un instrument de stimulare a interesului pentru
o ştiinţă captivantă în perioasa în care se desfăşoară o activitate complexă şi
intensă pentru identificarea şi punerea în valoare a bogăţiilor minerale şi pentru
modificarea mediului , fără a- i degrada potenţialul de susţinere a activităţii umane.

2
Programa cuprinde:
-competenţe generale;
- competenţe specifice;
- activităţi de învăţare;
- conţinuturi tematice;
- bibliografie.
Competenţe generale:
I. Utilizarea corectă şi coerentă a limbajului general de specialitate (terminologie,
fapte concrete, concepte);
II. Perceperea şi reprezentarea dimensiunii spaţiale a realităţii înconjurătoare;
III. Utilizarea informaţiei şi a unor metode şi tehnici de investigaţie;
IV. Formarea unei atitudini active, responsabile faţă de mediul înconjurător;
V. Cunoaşterea şi interpretarea unor raporturi grafice şi cartografice;

Valori şi atitudini

Pe care elevii trebuie să le manifeste în urma parcurgerii curriculum-ului


opţional :
- Interes şi motivaţie sporită pentru studiul ştiinţelor naturii;
- Disponibilitatea de a depăşi propriile convingeri, în scopul dobândirii unei viziuni
obiective asupra problematicii studiate ;
- Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu;
- Capacitatea de a identifica metode şi mijloace eficiente de investigare şi rezolvare
a problemelor/situaţiilor ;
- Interes pentru datele obţinute prin metoda ştiinţifică şi pentru aprecierea critică a
limitelor acestora;
- Spirit critic şi autocritic ;
- Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul
cunoaşterii, implicarea în procesul de învăţare/formare pe parcursul întregii vieţi;

Competenţe specifice

I. Utilizarea corectă şi coerentă a limbajului general de specialitate (terminologie,


fapte concrete, concepte)
II. Perceperea şi reprezentarea dimensiunii spaţiale a realităţii înconjurătoare
III. Utilizarea informaţiei şi a unor metode şi tehnici de investigaţie
IV. Formarea unei atitudini active, responsabile faţă de mediul înconjurător
V. Cunoaşterea şi interpretarea unor raporturi grafice şi cartografice.

3
COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI
I.1 Să utilizeze corect şi coerent termeni I. Introducere (definiţie, aspecte
şi concepte din sfera geografiei şi teoretice) -1 oră
geologiei. II. Minerale, minereuri, roci - 3 ore
I.2 Să descrie coerent fapte specifice 1.Proprietăţile fizice ale mineralelor - 1
I.3 Să exprime coerent o realitate oră
observată. 2.Proprietăţile chimice ale mineralelor-
specifice. 1 oră
II.1 Să exprime coerent o realitate 3.Clasificarea mineralelor - 1 oră
observată
II.2 Să stabilească conexiuni între
elementele observate
II.3 Să identifice localizările unor
fenomene şi procese

II.1 Să exprime coerent o realitate III.Roci sedimentare- 12 ore


observată 1.Mediul de formare a sedimentelor
II.2 Să stabilească conexiuni între (bazine marine, arii continentale , zone
elementele observate de tranziţie)- 1 oră
II.3 Să identifice localizările unor 2. Formarea rocilor sedimentare
fenomene şi procese (dezagregarea şi alterarea rocilor,
III.1 Să utilizeze elemente minime de sedimentarea, consolidarea
observaţie. sedimentelor) - 1 oră
III.2 Să urmeze un demers logic de 3. Originea rocilor sedimentare -1 oră
investigaţie 4. Mineralele consttuiente ale rocilor
III.3 Să realizeze probleme de studiu, sedimentare- 2 ore
aplicând reguli şi principii ştiiinţifice 5. Structura şi texturile rocilor
IV.1 Să perceapă mediul înconjurător ca sedimentare- 2 ore
sistem (cu elemente componente aflate 6.Clasificarea şi descrierea rocilor
în interacţiune). sedimentare- 4 ore
IV.2 Să înţeleagă importanţa mediului şi 7. Modalităţi de valorificare a rocilor
utilitatea acestuia pentru societate. sedimentare (detrtice,
argiloase,calcaroase, silicioase,
fosforitice, de precipitaţie fizico-
chimică, biogene) - 1 oră

II.1 Să exprime coerent o realitate IV.Roci magmatice - 8 ore


observată 1.Mineralele constituiente ale rocilor
4
II.2 Să stabilească conexiuni între magmatice- 2 ore
elementele observate 2.Structura şi texturile rocilor
II.3 Să identifice localizările unor magmatice- 2 ore
fenomene şi procese 3.Clasificarea şi descrierea rocilor
III.1 Să utilizeze elemente minime de magmatice (acide, bazice şi ultrabazice)-
observaţie. 3 ore
III.2 Să urmeze un demers logic de 4. Modalităţi de valorificare a rocilor
investigaţie magmatice- 1 oră
III.3 Să realizeze probleme de studiu,
aplicând reguli şi principii ştiiinţifice

II.1 Să exprime coerent o realitate V.Roci metamorfice- 7 ore


observată 1.Conceptul de metamorfism - 1 oră
II.2 Să stabilească conexiuni între 2. Tipuri şi zone de metamorfism- 1 oră
elementele observate 3. Mineralele rocilor metamorfice- 1 oră
II.3 Să identifice localizările unor 4.Structura şi texturile rocilor
fenomene şi procese metamorfice- 1 oră
III.1 Să utilizeze elemente minime de 5. Clasificarea şi descrierea rocilor
observaţie. metamorfice- 2 ore
III.2 Să urmeze un demers logic de 6. Modalităţi de valorificare ale rocilor
investigaţie metamorfice- 1 oră
III.3 Să realizeze probleme de studiu,
aplicând reguli şi principii ştiiinţifice
IV.1 Să perceapă mediul înconjurător

Sugestii metodologice

Sugestiile metodologice vizează modul de organizare şi de proiectare a


activităţii didactice în vederea formării la elevi a competenţelor prevăzute.
Centrarea învăţării pe elev şi pe dobândirea de către elev a competenţelor
programei şcolare presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile,
înţelegerea modului în care achiziţiile specifice Educaţiei pentru dezvoltare se pot
aplica în viaţa de fiecare zi; se recomandă, în acest fel:
învăţarea prin acţiune (experienţială), realizarea unor activităţi bazate pe
sarcini concrete;
utilizarea unor strategii didactice care pun accent pe:
- exersarea capacităţii acţionale, dezvoltarea creativităţii;

5
- alternarea formelor de activitate (individuală, pe perechi şi în grupuri
mici);
- abordări inter, pluri şi transdisciplinare, pentru realizarea unor conexiuni cu
achiziţii dobândite de către elevi prin studiul altor discipline de învăţământ
(îndeosebi din ariile curriculare Om şi societate, Matematică şi ştiinţe ale naturii);
utilizarea unor metode active (de exemplu: studiul de caz, învăţarea
problematizată, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire, jocul de roluri
bazat pe empatie, simularea, metode de gândire critică, realizarea de portofolii,
lucrul pe calculator/internet/în grupuri de lucru virtuale), care pot contribui la
realizarea unei interacţiuni pozitive şi la implicarea elevilor în propria învăţare;
utilizarea, în activitatea didactică, a calculatorului ca instrument şi mediu modern
de învăţare;

Activități de învățare

- explicarea termenilor, faptelor şi conceptelor specifice;


- observarea liberă şi dirijată;
- utilizarea noţiunilor în contexte noi;
- explicarea unor fenomene percepute direct sau indirect, utilizând teminologia
nouă;
- identificarea elementelor dintr-o realitate observată;
- analizarea unor hărţi, planşe, casete video;
- descrierea unor succesiuni;
- exprimarea unor condiţionări;
- interpretarea unor informaţii redate cartografic;
- stabilirea unor intercondiţionări;
- exerciţii de comparare a realităţii observate;
- rezumarea unor conţinuturi;
- identificarea informaţiei utile din atlase, hărţi, etc.;
- preluarea informaţiei din documente, tv, video, reviste de specialitate;
- transformarea structurată a informaţiei (elaborarea unui text nou);
- redarea textuală a unei realităţi observabile;
- analiza unor grafice, planşe, machete etc.; - folosirea argumentaţiei ştiinţifice
privind relaţiile dintre elementele mediului;
redarea unor cazuri concrete privind efectele unor catastrofe;
- identificarea unor condiţionări, urmărirea unui demers structurat;
- exerciţii de utilizare a cunoştinţelor anterioare şi explicarea comportării unor
sisteme;
- însuşirea unui algoritm de investigaţie;
- descrierea relaţiilor din mediul înconjurător;
6
Modalităţi de evaluare

Evaluare prin chestionare orală


Teste de progres
Test de fixare a cunoştinţelor prin fişe de lucru individuale
Studiu de caz
Referate, proiecte, portofolii

Bibliogafie

1.Popescu, V. - Ghid practic pentru roci magmatice, sedimentare şi metamorfice,


Editura Ecologică, Bucureşti, 1999.
2. Popescu, V., Tevi, G. – Petrografie – curs – ediţia a III a, revizuită şi adăugită,
Editura Ecologică, Bucureşti, 2000
3. Popescu, V., Tevi, G. – Cristalografie şi mineralogie, Lucrări practice, Editura
Ecologică, Bucureşti, 2000.
4.Popescu, V. – Geologie generală, Editura Pământul, Piteşti, 2004.
5.Rădulescu, D. - Petrologia rocilor magmatice şi metamorfice, Ed, Did. şi Ped.,
Bucureşti, 1981.
6.Şeclăman, M., Marin, Cornelia, Luca, Anca – Introducere în geologia generală,
Editions du Goeland, Bucureşti, 1999.
,