Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

I. ALGORITM INTRODUCTIV

1. . Unitatea de învătământ:
2. Cadru didactic: :
3. . Clasa. a V-a
4. Data.
5. . Unitatea de învatare: Grupe de viețuitoare
6. . Lecţia.: Regnul Fungi și Licheni
7. Tipul lecţiei: Lecţie de transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe
8. Locul de desfăşurare: sala de clasă.
9. Competenţe generale:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Rezolvarea unor situatii problema din lumea vie pe baza gandirii logice si a
creativitatii.
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând terminologia specifică biologiei.
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în
contexte noi.
10. . Competenţe specifice:
C.sp.1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de
organe ale diferitelor vietuitoare.
C.sp.2.1 Colaborarea in echipa pentru indeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor
vii.
C.sp.3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
C.sp.3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare
şi rezolvare a unor situaţii problemă.
C.sp.4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de
comunicare.
11. . Obiectivele operaţionale la sfârşitul lectiei elevii vor fi capabili :
Cognitive: O 1 Sa inteleaga noțiunea de regn.
O 2 Sa enumere câțiva reprezentanți ai ciupercilor.
O 3 Sa identifice importanța regnului fungi în natură.
Formative: O 4 Să observe diferențele dintre ciupercile microscopice și macroscopice.
O 5 Să deduca prin exemple diferitea activități benefice pentru natură,
datorate ciupercilor.
12. . Evaluarea : Formativă
13. Obiectivele evaluării:
Cognitive: E1: Să opereze cu noţiunile învăţate
Formative: E2: Sa deducă rolul clasificării lumii vii în regnuri.
14. Valori şi atitudini vizate:
Interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiintelor.
Dezvoltarea curiozităţii pentru orice formă de viaţă.
Cultivarea receptivităţii pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie în viaţa
cotidiană

1
15. Strategia: euristică – învăţarea prin descoperire

16. Metode didactice:


Expozitiv-euristice: M1 - Conversaţia euristică
M2 - Explicaţia
M3 - Observaţia
Interactive: M4 - Învăţarea prin descoperire
M5 - Problematizarea
M6 - Comparaţia
17. .Instrumente de evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluare secvenţială,
evaluare frontală orală, analiza răspunsurilor date.
18. Forme de organizare a activităţii: Frontală, individuală.
19. Resurse:
a. Umane: 25 elevi
b. Temporale: 50 minute
c. Materiale:
- oficiale: - RM1 programa şcolară
- alte resurse:
 Pentru toata clasa: RM 2 Tabla, creta
 Pentru fiecare elev: RM 3 Manual
RM 4 Caiet
.Bibliografia
 Badea T., Geamănă N.-A., Nițuleac M– manual
clasa a V - a, Aramis 2017
 Marinescu Mariana „ Introducere în didactica biologiei” , Editura Junimea, Iași
2012
 Programa scolară

2
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Conţinuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor RM M Evaluarea


Op.
1. Moment Se creaza climatul favorabil Elevii se mobilizează
organizatoric : începerii orei de biologie. pentru începerea orei şi
(5 minute) Profesorul face prezenţa şi ascultă cu atenţie
notează absenţii ( in cazul in care îndrumările şi indicaţiile
există). date de profesor pentru
Organizeaza materialele. lecţia ce va urma
2.Re- Noţiuni şi Face o verificare orală a Răspund întrebărilor M1 Verificare
actualizarea concepte noţiunilor asimilate în lecţiile adresate. orală
cunoştinţelor însuşite în anterioare:
(10 minute) lecţia - ce este regnul protistelor? - este regnul organismelor
anterioară: unicelulare dar și
Regnul pluricelulare, care au
Protista structură eucariotă
- ce importanță evolutivă are - este nodul evolutiv pentru
regnul protista? plante, animale și fungi
- din ce evoluează plantele - evoluează din alge verzi
superioare?
- din ce evoluează animalele și - din microorganisme
fungii? heterotrofe

3. Enunțarea Profesorul anuntă şi scrie titlul Sunt atenţi M2


temei și a lecţiei pe tablă: Regnul Fungi și Elevii noteaza titlul lecţiei M3
obiectivelor Licheni din cele spuse de profesor:
operaționale
(2 minute) Prezintă conceptele operaţionale Sunt atenţi
Expune importanţa noii teme
4. Dobândirea O1 Profesorul: Elevii: RM1 M1
de noi O2 - le vorbește elevilor despre - ascultă și notează RM2 M2
cunoştinţe O3 structura organismelor care RM5 M3
(25 minute) alcătuiesc regnul fungi M4
O4 - întrebă elevii dacă au văzut - răspunsurile elevilor vin, M5
O5 ciuperci, și unde le-au văzut pe aceștia văzând ciuperci în M6
acestea pădure, adică medii umede
- menționează principalele 3 - notează
tipuri de fungi, atribuind pentru
fiecare utilitățile practice aduse
- întrebă elevii dacă fungii sunt - elevii sunt puțin derutați RM3
plante sau animale, iar ulterior, dar la îndrumările RM4
le explică elevilor de ce aceștia profesorului își dau seama
sunt un grup aparte, care nu despre ce este vorba
aparține nici de plante nici de RM4
animale RM5
- vorbește elevilor despre - notează și sunt atenți
structura ciupercilor formate din
celule alungite numite hife, și
mai apoi din micelii
- le vorbește elevilor despre - ascultă spusele
modul de reproduce al profesorului
ciupercilor
- solicită părerea elevilor despre - elevii deduc din nutriția
importanța fungilor, care este ciupercilor că acestea au un
rolul lor în natură, și îi forțează rol important în curățarea
pe aceștia să facă un exercițiu de naturii de resturile moarte
imaginație asupra temei “natura
fără fungi”
- le vorbește elevilor despre
simbioză, și ce înseamnă aceasta - notează
- le spune elevilor despre cum
funcționează împreună cele 2 - ascultă și notează
organisme care împreună
formează lichenii
5. Stimularea Inventariază principalele Răspund la întrebări Verificare
performanţei informaţii cerând elevilor să dea orală
(5 minute) răspunsuri rapide, clare, concrete
6. Evaluarea Apreciază modul de desfăşurare
(3 minute) a lecţiei.
Notează elevii care au dat
răspunsuri ce necesită gândirea
logică.
SCHEMA TABLEI

Regnul Fungi și Licheni

- cuprinde organisme eucariote cu perete celular, unicelulare sau


pluricelulare
- trăiesc în diferite medii de viață umede: păduri, grădini, locuințe etc
- există diverste tipuri de fungi: drojdii, mucegaiuri, ciuperci cu picior și
pălărie (unele comestibile)
- fungii se hrănesc heterotrof, saprofit dar și parazit
- celulele fungilor (numite hife) sunt alungite, iar prin împletirea hifelor
se obține un miceliu
- fungii se înmulțesc prin înmugurire sau prin spori
- ciupercile sunt foarte importante pentru natură, împreună cu bacteriile
formează descompunătorii, adică acele organisme care descompun
cadavrele și resturile vegetale.

Lichenii
- reprezintă de fapt o simbioză între o ciupercă și o algă
- ciuperca asigură necesarul de apă, iar alga face fotosinteză
- cele 2 organisme care formează lichenul nu ar putea trăi separat

S-ar putea să vă placă și