Sunteți pe pagina 1din 4

“APROB” PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

Directorul Liceului Teoretic „___________” la ed. fizică, clasa a II-a _ , anul de studii 2012 – 2013

________________________ __________ profesor _____________________________

Activităţi de
Conţinuturi didactice învăţare şi Număr de Data Observaţii
Subcompetenţe evaluare ore
A. Cunoştinţe conceptuale
Să exemplifice relaţia dintre exerciţi Noţiuni generale despre dezvoltarea fizică a
ul fizic şi dezvoltarea fizică a omului omului Test de cunoştinţe
Să reproducă componentele de bază ale
igienei exerciţiilor fizice Igiena exerciţiilor fizice Test de cunoştinţe
B. Cunoştinţe speciale
Să expună corect termenii sportivi Termeni, noţiuni, definiţii
Să respecte regulile de securitate în Tehnica executării exerciţiilor de front şi
cadrul lecţiilor de educaţie fizică formaţie Test de cunoştinţe
Poziţiile de bază ale diverselor segmente
corpora-
le în timpul executării exerciţiilor fizice
Regulile de securitate la lecţiile de educaţie fizică
Exerciţii de front şi formaţii
Aranjare în formaţie în linie pe două rînduri, în
Să-şi formeze capacităţi de colaborare, semicerc, în cerc
de a lucra frontal sau în echipe omogene Aranjare în careu, în pătrat
Să-şi dezvolte obişnuinţa de menţinere a Aranjare în formaţie desfăşurată
ţinutei corecte şi să-şi formeze şcoala Raportul, enumerarea după ordine, cîte 3,4 Raportul şi salutul
mişcării Întoarcere pe loc
Exerciţii de întoarcere pe loc
Deplasări: la pas, în figuri – prin ocolire, pe
diagonală, pe cerc
Exerciţii cu caracter aplicativ
Să-şi formeze deprinderi motrice de bază Mers: cu pas obişnuit, cu pas accentuat, cu
cu caracter aplicativ, asigurînd ridica- genunchilor, cu pas balansat, cu pas Tehnica mersului
încrucişat
o dezvoltare armonioasă a organismului Alergări: obişnuit, cu ridicarea genunchilor, pe
vîrfuri Tehnica alergării
Să-şi dezvolte competenţe în asigurarea Alergări: cu întoarceri la viteză, cu jocuri, cu
armoniei mişcărilor şi ştafete Tehnica alergării
să-şi controleze influenţa exerciţiilor Sărituri: naturale, cîte doi. În grup, peste obstaco-
aplicative asupra formă le, de pe obstacole
rii deprinderilor motrice de bază Sărituri: cu coarda mare, medie, mică individual Sărituri peste
şi în echipe coardă
De a-şi controla tempoul execuţiei, Aruncări şi prindere: individual cu două mîini, cu
coordonării şi preciziei mişcării la o mînă, aruncare la distanţă de pe loc la ţintă Tehnica aruncării
creşterea şi îmbunătăţirea motricită Căţărări: la scara fixă – varietăţi
ţii generale Tracţiuni: între doi executanţi din fandat, din
spate în spate, din aşezat faţă în faţă, pe banca de Tehnica tracţiunii
gimnastică
Echilibru: cu variante de mers, cu variante de Varietăţi de
alergare echilibru
Echilibru: cu transportarea unor obiecte pe cap
Exerciţii de dezvoltare fizică generală (EDFG)
Să execute acţiuni motrice pentru EDFG fără obiecte în formaţie strînsă şi
dezvoltarea capacităţilor de desfăşurată Termeni de bază
coordonare a mişcărilor EDFG cu obiecte (mingi, cercuri)
EDFG cu obiecte (bastoane de gimnastică, Poziţiile mîinilor, a
coarde) braţelor şi a
Exerciţii speciale de forţă-viteză, mobilitate, picioarelor
coordonare
Elemente din atletism
Să execute acţuini motrice pentru Alergare de suveică 3 x 10m Alergare de viteză
dezvoltarea capacităţilor de viteză Alergare de viteză: 30m, 40m la 30m din
şi rezistenţă în regim aerob Alergare de tempou moderat 5-6 min. startul de sus
Alergare 300m sau cros 300-500 m Alergare 300m
Ştafete sportive cu alergări de viteză sau cros 300m
Jocuri dinamice cu alergări de viteză
Aruncarea mingii în ţintă, la distanţă de pe loc
Exerciţii din gimnastica de bază
Rostogolire înainte
Să-şi dezvolte capacităţile de Rostogolire înainte cu varietăţi de sărituri după Rostogolire
coordonare,simţul spaţiului şi al rostogolire înainte
echilibrului dinamic Stînd pe omoplaţi Exerciţiu stînd pe
Podul din culcat pe spate omoplaţi
Echilibru pe un picior
Elemente din jocuri
Să demonstreze competenţe de Aruncarea şi prinderea mingii de volei, baschet
interacţionare constructivă cu semenii în Conducerea mingii de fotbal, ocolind suporturi Aruncarea mingii în
diverse activităţi motrice şi Aruncarea mingii în ţintă şi peste fileu ţintă de la distanţa
organizatorice Jocuri dinamice de 4m
Jocuri dinamice
Gimnastica ritmică şi dansul
Mers în ritmul acompaniamentului muzical
Să-şi formeze ţinuta corectă a corpului şi Alergare în ritmul acompaniamentului muzical Dansul „Polca
unele capacităţi artistice Pas de horă, pas alternativ, pas de polcă moldovenească”
Compoziţii de dans Complex de
Complexe de gimnastică aerobică gimnastică aerobică
Şah
Să cunoască terminologia şi noţiunile Alfabetul şahului – tabla de şah Liniile verticale şi
operaţionale specifice jocului de şah Garnitura completă de piese albe şi negre cele orizontale ale
Să-şi formeze raţionamentul şi memoria Flancul damei, flancul regelui, centrul mare şi tablei de şah,notaţia
vizuală centrul mic mutărilor
Să-şi dezvolte capacităţi de concentrare, Pionul, amplasamentul iniţial, începerea partidei, Succesiunea
de atenţie, de analiză şi sinteză turnul, calul, nebunul, dama, regele pătrăţelelor albe şi
Notaţia în şah, mutarea, capturarea de piesă, negre pe verticale
notaţia completă şi succintă a partidelor de ordin par şi
Şahul şi matul, contra şahului – apărarea sau impar
retragerea, şahul veşnic, patul Mutări pe tabla de
Raportul de forţe pe tabla de şah şah
Regulile elementareale jocului de şah
Exerciţii pentru dezvoltarea unor calităţi
motrice
Flotări din poziţia sprijin culcat pe banca de
Să acţioneze cu mijloace specifice pentru gimnastică Flotări la banca de
dezvoltarea forţei dinamice Din culcat dorsal, ridicarea trunchiului pînă la gimnastică sau
verticală tracţiuni la bară
Sărituri cu coarda – 1min
Tracţiuni la bară
Atitudini
Să demonstreze o atitudine pozitivă, Cunoştinţe despre influenţa exerciţiilor fizice Test de cunoştinţe
interes privind activitatea motrice asupra organismului din punct de vedere elementare despre
efectuată sistematic anatomic, fiziologic, psihologic influenţa exerciţii-
Să-şi formeze atitudine grijulie pentru Respectarea regimului motrice zilnic lor fizice asupra
sănătatea proprie Proceduri de călire a organismului cu razele organismului uman
solare, aer şi apă Evaluare: gradul de
Să dea dovadă de curiozitate intelectuală Respectarea regimului igienic al organismului respectare a
Efectele pozitive ale executării exerciţiilor fizice regimului motrice
Să-şi formeze deprinderea de a practica asupra organismului uman şi igienic
sistematic şi independent exerciţiile Instruire cu ajutorul materialelor instructive Evaluare:
fizice Autoinstruire cu ajutorul materialelor instructive rezultatele
Evidenţa dinamicii rezultatelor activităţii motrice dezvoltării şi
efectuate la lecţie şi independent la domiciliu pregătirii fizice