Sunteți pe pagina 1din 10

w.w.w. rs.

ro ● Rentrop & Straton

)
securitatea [i s`n`tatea \n
MUNCA
Dreptul angajatului la securitate [i s`n`tate \n munc` e obliga]ia angajatorului!

ED
I } IE S
pecial+

Securitatea [i s`n`tatea Locuri de


s!
SSM Pas cu Pa munc` sigure
\n munc`: pas cu pas!
Sunte]i angajator [i trebuie, conform legisla]iei muncii \n vigoare, s` rea- De ce trebuie s` asigur securitatea [i
liza]i organizarea activit`]ilor de prevenire [i protec]ie. V` gåndi]i probabil s`n`tatea angaja]ilor mei \n toate
c` acestea sunt \ns` consumatoare de resurse materiale [i umane. Dar nu aspectele legate de munc`?
uita]i: accidentele [i bolile profesionale iau na[tere numai \n procesul de
munc`. Dvs. sunte]i consumatorul for]ei de munc` [i, ca urmare, direct |n primul rånd pentru c` „neluarea
r`spunz`tor pentru modul cum o utiliza]i. Deci... cu ce \ncepe]i? Ce nu tre- vreuneia dintre m`surile legale de
buie s` lipseasc` indiferent de domeniul de activitate al companiei pe care securitate [i s`n`tate \n munc` de
o conduce]i? c`tre persoana care avea \ndatorirea
de a lua ace ste m`suri, dac` se
creeaz` un pericol grav [i iminent de
Vre]i s` men]ine]i la un nivel ridi- \ncerca s` r`spundem acestor
producere a unui accident de munc`
cat productivitatea [i competitivita- \ntreb`ri.
sau de \mboln`vire profesional`, con-
tea organiza]iei prin reducerea po-
stituie infrac]iune [i se pedepse[te cu
s i b i l it ` ] i l o r d e a c c i d e n t a re s a u |n calitate de angajator, ave]i obli-
\nchisoare de la un an la 2 ani sau cu
\mboln`vire profesional` a lucr`to- ga]ia legal` ca, \nainte de \nceperea
amend`“, potrivit Legii nr. 319/2006,
rilor? oric`rei activit`]i, s` ob]ine]i autori-
art. 37.
za]ia de func]ionare din punctul de
Vre]i s` evita]i dvs. \n[iv` un risc, vedere al securit`]ii [i s`n`t`]ii \n
Pentru c`, \n calitate de angajator,
anume acela de a fi sanc]ionat pen- munc`. Aceast` obliga]ie este vala-
r`spund patrimonial, potrivit legii
tru nerespectarea obliga]iilor legale bil` indiferent de locul unde se des-
civile, pentru prejudiciile cauzate vic-
din domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii f`[oar` activitatea: la sediul social,
timelor accidentelor de munc` sau
\n munc`? la unul dintre sediile secundare sau
bolilor profesionale, \n m`sura \n care
Iat` cåteva \ntreb`ri pe care, cu \n afara acestora.
daunele nu sunt acoperite integral
siguran]`, vi le pune]i. Noi vom ■
prin presta]iile asigur`rilor sociale de
stat.

Pentru c` fiecare accident de munc`


Sumar: s au boa l` profe siona l` \ns ea mn`
suferin]e fizice [i psihice, pierderi de
■ Autorizarea func]ion`rii din punctul de vedere al securit`]ii [i s`n`t`]ii \n venituri pentru cel implicat [i familia
munc` 2 lui, dar [i efecte de natur` economic`
pentru organiza]ia pe care o conduc.
■ Cum se ob]ine autoriza]ia de func]ionare prin intermediul Inspectoratului
Teritorial de Munc`? 3
Pentru c`, \n cele din urm`, ca \ntre-
■ Consultarea cu reprezentan]ii lucr`torilor 3 prinz`tor, voi avea avantaje economi-
co-fina nciare dac` cunosc [i apoi
■ Organizarea activit`]ilor de prevenire [i protec]ie 4
aplic m`surile de securitate [i s`n`-
■ Care sunt responsabilit`]ile ce nu trebuie s` lipseasc` din fi[a de post a tate \n munc`, necesare pentru pro-
unui lucr`tor desemnat? 4 filul activit`]ilor pe care le def`[oar`
■ Organiza]i activit`]ile de prevenire [i protec]ie prin \nfiin]area unui serviciu organiza]ia mea.
intern de prevenire [i protec]ie (SIPP) 6
■ Organiza]i activit`]ile de prevenire [i protec]ie prin apelarea la servicii Cu prietenie,
externe de prevenire [i protec]ie 7
■ Evaluarea riscurilor profesionale 8
Florina Mohanu
editorialist
Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

men]iuni, Oficiul Registrului Comer-


Pasul 1: Autorizarea func]ion`rii ]ului v` va elibera un certificat con-
statator care atest` c` s-a \nregistrat
din punctul de vedere al declara]ia pe propria r`spundere [i
c` nu este necesar` autorizarea
securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc` func]ion`rii.
Sunte]i, \ns`, obligat s` v` auto-
Care sunt modalit`]ile de ob]inere a autoriza]iei de func]ionare din punctul riza]i \nainte de \nceperea oric`reia
de vedere al securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`? dintre activit`]ile prev`zute \n actul
constitutiv, respectiv modificator.
Exist` dou` modalit`]i distincte care v` asuma]i responsabilitatea c`
de ob]inere a autoriza]iei: \ndeplini]i condi]iile legale privind |n cazul \n care desf`[ura]i, la
protec]ia muncii. Aceste documente sediul social principal sau secundar,
1) Dac` sunte]i un angajator – se depun \ndosariate [i vor fi \nso]ite activit`]ile prev`zute \n actul consti-
persoan` fizic`, persoan` juridic` [i de dovezile privind achitarea ta- tutiv sau modificator, ve]i depune
sau asocia]ie familial` – care are xelor [i tarifelor aferente. d e c la ra ] ia p e p ro p ri a r` s p u n d e r e
obliga]ia s` cear` \nmatricularea \n Model 2.
Registrul Comer]ului, v` ve]i auto- Declararea obiectelor de activitate |n termen de 20 de zile de la data
riza prin intermediul Biroului Unic \nregistr`rii cererii de autorizare,
din cadrul Oficiului Registrului Co- Pentru ca firma dvs. s` poat` Oficiul Registrului Comer]ului de pe
mer]ului, \n baza Legii nr. desf`[ura legal una sau mai multe lång` Tribunal v` va elibera un cer-
359/2004. activit`]i, acestea trebuie declarate: tificat constatator care atest` \nre-
■ \n actul constitutiv sau prin act gistrarea declara]iei pe propria r`s-
Persoanele juridice care au adi]ional la actul constitutiv al pundere c` \ndeplini]i condi]iile de
obliga]ia s` cear` \nmatricularea \n societ`]ii [i autorizare din punctul de vedere al
Registrul Comer]ului sunt: ■ \n declara]ia pe proprie r`spun- protec]iei muncii.
■ societ`]ile comerciale; dere.
■ societ`]ile [i companiile na]ionale; |n cazul \n care intervin modific`ri
■ grupurile de interes economic; Declara]ia pe propria r`spundere fa]` de cele declarate \n declara]ia
■ regiile autonome; Model 1 sau Model 2, ve]i depune
■ organiza]iile cooperatiste [i |n func]ie de obiectul de activitate d e c la ra ] ia p e p ro p ri a r` s p u n d e r e
■ sucursalele \nfiin]ate de acestea. al firmei dvs., \n declara]ia pe pro- Model 3.
pria r`spundere specifica]i t oat e Modific`rile pot interveni cånd se
2) Dac` nu v` num`ra]i printre codurile CAEN aferente activit`]ilor constat` neregularit`]i ale documen-
angajatorii de la punctul 1 [i des- desf`[urate. Aceste coduri trebuie s` ta]iei depuse sau ne\ndeplinirea
f`[ura]i, de pild`, activit`]i de pro- se reg`seasc` [i \n actul constitutiv condi]iilor legale ori \n cazul refuzu-
duc]ie sau prest`ri de servicii, v` ve]i al societ`]ii. lui de autorizare, precum [i \n cazul
autoriza prin intermediul Inspec- Aten]ie! Activit`]ile proprii de reautoriz`rii [i sunte]i obligat s` re-
toratului Teritorial de Munc`, \n birou nu sunt clasificate CAEN, dar lua]i procedura de autorizare.
baza Normelor metodologice de apli- trebuie s` le \nscrie]i \n declara]ia pe
care a Legii nr. 319/2006. propria r`spundere, pentru sediul La \nfiin]area sediilor sociale se-
social [i fiecare punct de lucru.

UTIL
cundare din alte jude]e, autorizarea
Cum se ob]ine autoriza]ia \n func]ion`rii acestora se solicit` la
baza Legii nr. 359/2004? Oficiul Registrului Comer]ului de pe
lång` Tribunalul din jude]ul \n a
La data eliber`rii de c`tre Oficiul Modelele pentru cererea de \nregis- c`rui raz` se afl` acest sediu.
Registrului Comer]ului a certificatu- trare/autorizare [i pentru declara-
lui de \nregistrare con]inånd codul ]iile pe propria r`spundere au fost Cine poate semna declara]ia?
unic de \nregistrare sau, dup` caz, aprobate prin Ordinul nr. 1355/C/
la data eliber`rii certificatului de 2009, emis de Ministrul Justi]iei. Fondatorii, asocia]ii, administra-
\nscriere de men]iuni sau \nainte de torii sau reprezentan]ii – \n cazul
\nceperea unei activit`]i care nece- Ce model de declara]ie pe propria sucursalelor.
sit` autorizare, ave]i obliga]ia de a r`spundere ve]i depune?
cere ob]inerea autoriza]iei de func- Cine v` controleaz`?
]ionare din punctul de vedere al pro- |n cazul \n care nu desf`[ura]i, la
tec]iei muncii. sediul social principal sau secundar, Autoritatea competent` s` verifice
activit`]ile prev`zute \n actul consti- conformitatea celor declarate cu
Ve]i depune, \n calitate de solici- tutiv sau modificator, o perioad` de situa]ia de fapt \n domeniul pro-
tant, la Oficiul Registrului Comer- maximum 3 ani, ve]i depune decla- tec]iei muncii este Inspectoratul
]ului de pe lång` Tribunalul compe- ra]ia pe propria r`spundere Model 1. Teritorial de Munc` \n a c`rui raz`
tent cererea de \nregistrare/auto- se afl` sediul solicitantului.
rizare a func]ion`rii \mpreun` cu de- Odat` cu eliberarea certificatului
clara]ia pe propria r`spundere prin de \nregistrare sau de \nscriere de ■

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

elibereaz` \n termen de 5 zile


Cum se ob]ine autoriza]ia prin lucr`toare de la \nregistrarea cererii
un certificat constatator.
intermediul Inspectoratului ■

Teritorial de Munc`?
Dvs., \n calitate de angajator, – declara]ia pe propria r`spundere UTIL
depune]i la Inspectoratul Teritorial din care rezult` c`, pentru activi-
Modelele pentru cererea pentru
de Munc` pe raza c`ruia v` t`]ile declarate, sunt \ndeplinite
autorizarea desf`[ur`rii activit`]ii
desf`[ura]i activitatea urm`toarele condi]iile de func]ionare prev`zute
din punctul de vedere al securit`]ii
documente: de legisla]ia specific` \n domeniul
[i s`n`t`]ii \n munc` [i pentru
securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`;
declara]ia pe propria r`spundere se
– cerere pentru autorizarea des-
reg`sesc la Anexele nr. 1 [i 2 la
f`[ur`rii activit`]ii din punctul de – copii dup` actele de \nfiin]are.
Normele metodologice de aplicare a
vedere al securit`]ii [i s`n`t`]ii \n
prevederilor Legii securit`]ii [i
munc`, completat` \n dou` exem- Inspectoratul Teritorial de Munc`
s`n`t`]ii \n munc` nr. 319/2006,
plare semnate \n original de c`tre \nregistreaz` cererea de autorizare,
aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006.
dvs.; verific` actele depuse [i v`

\nso]esc echipa care efectueaz`


Pasul 2: Consultarea ■
evaluarea riscurilor;

cu reprezentan]ii lucr`torilor ■ ajut` lucr`torii s` con[tientizeze


necesitatea aplic`rii m`surilor de
securitate [i s`n`tate \n munc`;
|nainte de a stabili cine se va ocupa de activit`]ile de prevenire [i protec]ie
\n organiza]ia pe care o conduce]i, trebuie s` v` consulta]i cu angaja]ii. ■ aduc la cuno[tin]` angajatorului
sau Comitetului de securitate [i
|n calitate de angajator, ave]i mentul de organizare [i func]ionare, s`n`tate \n munc` propunerile
obliga]ia de a v` consulta \n preala- \n func]ie de num`rul total al lucr`torilor referitoare la \m-
bil [i \n timp util lucr`torii [i/sau pe lucr`torilor din organiza]ie, astfel: bun`t`]irea condi]iilor de munc`;
reprezentan]ii lor, atunci cånd:
– de la 50 la 100 de lucr`tori – ■ urm`resc realizarea m`surilor din
■ lua]i m`suri ce le pot influen]a \n 2 reprezentan]i; planul de prevenire [i protec]ie;
mod semnificativ securitatea [i
s`n`tatea \n munc`; – de la 101 la 500 de lucr`tori – ■ informeaz` autorit`]ile compe-
3 reprezentan]i; tente asupra nerespect`rii preve-
■ desemna]i lucr`torii care se ocup` derilor legale \n domeniul secu-
de activit`]ile de protec]ie [i de – de la 501 la 1.000 de lucr`tori – rit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`.
activit`]ile de prevenire a riscurilor 4 reprezentan]i;
profesionale; ■
– de la 1.001 la 2.000 de lucr`tori –

INFO
■ desemna]i lucr`torii care aplic` 5 reprezentan]i;
m`surile de prim-ajutor, de stin-
gere a incendiilor [i de evacuare a – de la 2.001 la 3.000 de lucr`tori –
lucr`torilor; 6 reprezentan]i; Pentru a-[i putea desf`[ura activi-
tatea \n domeniul securit`]ii [i
■ recurge]i la servicii externe de pre- – de la 3.001 la 4.000 de lucr`tori – s`n`t`]ii \n munc`, reprezentan]ii
venire [i protec]ie; 7 reprezentan]i; lucr`torilor trebuie s` \ndepli-
neasc` cel pu]in urm`toarele ce-
■ organiza]i [i planifica]i instruirile – peste 4.000 de lucr`tori – 8 re- rin]e de preg`tire:
\n domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii prezentan]i.
\n munc`. – studii \n \nv`]`måntul liceal, fi-
Reprezentan]ii lucr`torilor sunt liera teoretic` \n profil real sau fi-
Num`rul de reprezentan]i ai \ndrept`]i]i prin lege s` desf`[oare liera tehnologic` \n profil tehnic [i
lucr`torilor cu r`spunderi specifice urm`toarele activit`]i:
\n domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii – curs \n domeniul securit`]ii [i
\n munc`, care se aleg, va fi stabilit ■ colaboreaz` cu angajatorul pentru s`n`t`]ii \n munc` cu o durat` de
prin Contractul colectiv de munc`, \mbun`t`]irea condi]iilor de secu- cel pu]in 40 de ore.
Regulamentul intern sau Regula- ritate [i s`n`tate \n munc`;

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

\ndeplini]i cerin]ele minime de


Pasul 3: Organizarea activit`]ilor ■
preg`tire \n domeniul securit`]ii [i
s`n`t`]ii \n munc`, corespun-
de prevenire [i protec]ie z`toare cel pu]in nivelului de baz`.

INFO
|nainte de toate, dorim s` v` Asuma]i-v` chiar dvs.,
reamintim cåteva din obliga]iile dvs. \n calitate de angajator, Cerin]ele minime de preg`tire \n
generale \n calitate de angajator, a[a atribu]iile privind activit`]ile domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n
cum sunt ele stabilite prin Legea nr. de prevenire [i protec]ie! munc` corespunz`toare nivelului
319/2006. de baz` sunt:
Numai \n dou` situa]ii: ■ studii \n \nv`]`måntul liceal, fili-
Deci, \n calitate de angajator: a) |n cazul \n care sunte]i angajator era teoretic` \n profil real sau fili-
\ntr-o micro\ntreprindere cu pån` la era tehnologic` \n profil tehnic [i
– ave]i obliga]ia de a asigura securi- 9 lucr`tori inclusiv, dac` sunt \n- ■ curs \n domeniul securit`]ii [i
tatea [i s`n`tatea lucr`torilor \n deplinite toate condi]iile de mai jos: s`n`t`]ii \n munc` cu o durat` de
toate aspectele legate de munc`; cel pu]in 40 de ore.
– \n cazul \n care apela]i la un servi- ■ \n cadrul micro\ntreprinderii nu se
ciu extern, NU sunte]i exonerat de desf`[oar` activit`]i industriale Desemna]i nominal prin deci-
responsabilit`]ile dvs. \n acest dintre cele enumerate la pagina 6; zie unul sau mai mul]i lucr`tori
domeniu; care se vor ocupa de activit`]ile
– obliga]iile lucr`torilor desemna]i v` desf`[ura]i activitatea profesio-
■ de prevenire [i protec]ie
de dvs. \n domeniul securit`]ii [i nal` \n mod efectiv [i cu regulari-
s`n`t`]ii \n munc` nu aduc atin- tate \n \ntreprindere; Num`rul lucr`torilor desemna]i
gere principiului responsabilit`]ii
va depinde de m`rimea organiza]iei
angajatorului. ■ \ndeplini]i cerin]ele minime de pe care o conduce]i, de riscurile la
preg`tire \n domeniul securit`]ii [i care sunt expu[i angaja]ii dvs., pre-
Cine se va ocupa de activit`]ile de s`n`t`]ii \n munc`, corespun- cum [i de distribu]ia riscurilor \n
prevenire [i protec]ie \n organiza]ia z`toare cel pu]in nivelului de baz`. cadrul organiza]iei.
pe care o conduce]i?
Pentru a putea s` desf`[oare
b) |n cazul \n care sunte]i angajator activit`]i de prevenire [i protec]ie,
Posibilit`]ile legale pe care le ave]i \ntr-o \ntreprindere mic`, cu un nu- lucr`torul desemnat trebuie s`
la \ndemån` sunt urm`toarele: m`r de lucr`tori cuprins \ntre 10 [i \ndeplineasc` cerin]ele minime de
49 inclusiv, dac` sunt \ndeplinite preg`tire \n domeniul securit`]ii [i
1) prin asumarea de c`tre dvs., \n toate condi]iile de mai jos: s`n`t`]ii \n munc` corespunz`toare
calitate de angajator, a atribu]iilor
cel pu]in nivelului mediu.
privind activit`]ile de prevenire [i

INFO
■ \n cadrul \ntreprinderii nu se des-
protec]ie; f`[oar` activit`]i industriale dintre
cele enumerate la pagina 6;
2) prin desemnarea unuia sau mai
multor lucr`tori pentru a se Cerin]ele minime de preg`tire \n
■ riscurile identificate \n cadrul
ocupa de activit`]ile de prevenire domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n
\ntreprinderii nu pot genera acci-
[i protec]ie; munc` corespunz`toare nivelului
dente sau boli profesionale cu con-
mediu sunt:
secin]e grave, ireversibile, respec-
3) prin \nfiin]area unui serviciu ■ studii \n \nv`]`måntul postliceal
tiv deces sau invaliditate;
intern de prevenire [i protec]ie; \n profil tehnic [i
■ curs \n domeniul securit`]ii [i
■ v` desf`[ura]i activitatea profe-
4) prin apelarea la servicii externe de s`n`t`]ii \n munc` cu o durat` de
sional` \n mod efectiv [i cu regu-
prevenire [i protec]ie. cel pu]in 80 de ore.
laritate \n \ntreprindere;

Care sunt responsabilit`]ile ce nu ■ Asigur` identificarea pericolelor [i


evaluarea riscurilor pentru fiecare
trebuie s` lipseasc` din fi[a de component` a sistemului de mun-
c`, respectiv executant, sarcin` de
post a unui lucr`tor desemnat? munc`, echipamente de munc` [i
mediul de munc`.
Activit`]ile de prevenire [i protec]ie prev`zute de lege vor fi consemnate \n ■ |ntocme[te [i actualizeaz` planul
fi[a postului. |n calitate de angajator, ave]i obliga]ia de a v` asigura c` de prevenire [i protec]ie.
lucr`torul desemnat are capacitatea, timpul necesar [i mijloacele adecvate
s` le efectueze.

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

■ Elaboreaz` instruc]iuni proprii de medicin` a muncii, necesit` ■ Elaboreaz` rapoartele privind acci-
pentru aplicarea reglement`rilor de testarea aptitudinilor [i/sau con- dentele de munc` suferite de
securitate [i s`n`tate \n munc`. trol psihologic periodic. lucr`tori, \n conformitate cu
prevederile legale.
■ Propune responsabilit`]ile ce le ■ Monitorizeaz` func]ionarea:
revin lucr`torilor \n domeniul – sistemelor [i dispozitivelor de ■ Urm`re[te realizarea m`surilor
securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc` [i protec]ie; dispuse de c`tre inspectorii de
care vor fi aprobate de angajator munc`, cu prilejul vizitelor de con-
prin fi[a postului. – aparaturii de m`sur` [i control; trol [i al cercet`rii evenimentelor.

■ Verific` cunoa[terea [i aplicarea – instala]iilor de ventilare sau a ■ Colaboreaz` cu lucr`torii [i/sau


de c`tre to]i lucr`torii a m`surilor altor instala]ii pentru controlul reprezentan]ii lucr`torilor, servici-
prev`zute \n planul de prevenire [i noxelor \n mediul de munc`. ile externe de prevenire [i pro-
protec]ie, precum [i a responsa- tec]ie, medicul de medicin` a mun-
bilit`]ilor ce le revin \n domeniul ■ Verific` starea de func]ionare a cii, \n vederea coordon`rii m`su-
securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`. sistemelor de alarmare, avertizare, rilor de prevenire [i protec]ie.
semnalizare de urgen]`, precum [i
■ |ntocme[te necesarul de documen- a sistemelor de siguran]`. ■ Propune sanc]iuni [i stimulente
ta]ii cu caracter tehnic de infor- pentru lucr`tori, pe criteriul \n-
mare [i instruire a lucr`torilor \n ■ Informeaz` angajatorul, \n scris, deplinirii atribu]iilor \n domeniul
domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n asupra deficien]elor constatate \n securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`.
munc`. timpul controalelor efectuate la
locul de munc` [i propune m`suri ■ Propune clauze privind securitatea
■ Elaboreaz` tematici pentru toate de prevenire [i protec]ie. [i s`n`tatea \n munc` la \n-
fazele de instruire [i stabile[te cheierea contractelor de prest`ri
periodicitatea instruirilor \n func- ■ }ine eviden]a echipamentelor de de servicii cu al]i angajatori, inclu-
]ie de locul de munc`. munc` [i urm`re[te ca verific`rile siv la cele \ncheiate cu angajatori
periodice [i, dac` este cazul, str`ini.
■ Asigur` informarea [i instruirea \ncerc`rile periodice ale echipa-
lucr`torilor \n domeniul securit`]ii mentelor de munc` s` fie efectuate ■ |ntocme[te necesarul de mijloace
[i s`n`t`]ii \n munc` [i verificarea de persoane competente. materiale pentru desf`[urarea
cunoa[terii [i aplic`rii de c`tre activit`]ilor de prevenire [i pro-
lucr`tori a informa]iilor primite. ■ Identific` echipamentele indivi- tec]ie.
duale de protec]ie necesare [i \n-

SANC}IUNE
■ Elaboreaz` programul de instruire tocme[te necesarul de dotare a
[i testare la nivelul organiza]iei. lucr`torilor cu echipament indivi-
dual de protec]ie.
■ |ntocme[te planul de ac]iune \n Lipsa stabilirii prin fi[a postului a
caz de pericol grav [i iminent [i ■ Urm`re[te ca \ntre]inerea, manipu- atribu]iilor [i r`spunderilor ce revin
instruie[te lucr`torii cu privire la larea [i depozitarea echipamentelor lucr`torilor \n domeniul securit`]ii
aplicarea lui. individuale de protec]ie, precum [i [i s`n`t`]ii \n munc`, cores-
\nlocuirea lor s` se fac` \n mod punz`tor func]iilor exercitate, con-
■ }ine eviden]a zonelor cu risc ridi- adecvat [i la termenele stabilite. stituie contraven]ie [i se sanc-
cat [i specific. ]ioneaz` cu amend` de la 4.000 de
■ Particip` la comunicarea [i cerce- lei la 8.000 de lei, conform art. 39,
■ Stabile[te zonele care necesit` tarea evenimentelor. alin. 94) din Legea nr. 319/2006.
semnalizare de securitate [i s`-
n`tate \n munc`, precum [i tipul ■ |ntocme[te:
de semnalizare necesar [i ampla-

ATEN}IE
sarea conform prevederilor legale. – Registrul unic de eviden]` a
accidenta]ilor \n munc`;
■ }ine eviden]a meseriilor [i a profe-
siilor prev`zute de legisla]ia speci- – Registrul unic de eviden]` a Lucr`torii desemna]i trebuie s`
fic` pentru care este necesar` incidentelor periculoase; aib`, \n principal, atribu]ii privind
autorizarea exercit`rii lor. securitatea [i s`n`tatea \n munc`
– Registrul unic de eviden]` a [i, cel mult, atribu]ii complemen-
■ }ine eviden]a posturilor de lucru accidentelor u[oare; tare.
care necesit` examene medicale
suplimentare. – Registrul unic de eviden]` a
accidenta]ilor \n munc` ce au ca
■ }ine eviden]a posturilor de lucru urmare incapacitate de munc`
care, la recomandarea medicului mai mare de 3 zile de lucru. ■

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

SIPP va fi o structur` distinct`


Organiza]i activit`]ile de aflat` \n subordinea dvs. direct`. El va
fi format din lucr`tori care \ndeplinesc
prevenire [i protec]ie prin cerin]ele minime de preg`tire \n do-
meniul SSM corespunz`toare nivelu-
\nfiin]area unui serviciu intern lui mediu [i/sau superior [i, dup`
caz, din al]i lucr`tori care pot desf`-

de prevenire [i protec]ie (SIPP) [ura activit`]i auxiliare.

Ve]i stabili componen]a SIPP \n


Exist` dou` situa]ii distincte: Activit`]i industriale: func]ie de:
1. activit`]i cu risc poten]ial de ex- ■ m`rimea organiza]iei pe care o
I. Organizarea SIPP poate fi nece- punere la radia]ii ionizante; conduce]i
sar`, dar nu [i obligatorie atunci 2. activit`]i cu risc poten]ial de ex- [i/sau
cånd: punere la agen]i toxici [i foarte to- ■ riscurile la care sunt expu[i lucr`-
xici, \n special cele cu risc de torii [i distribu]ia acestora \n
– |ntreprinderea pe care o conduce]i expunere la agen]i cancerigeni, cadrul organiza]iei.
are pån` la 9 lucr`tori inclusiv [i mutageni [i al]i agen]i care peri-
n u s u n t \n d e p l in i t e c u mu la t iv cliteaz` reproducerea; Cine poate conduce
urm`toarele condi]ii: 3. activit`]i \n care sunt implicate un serviciu intern de
a) \n cadrul \ntreprinderii nu se des- substan]e periculoase, potrivit prevenire [i protec]ie?
f`[oar` niciuna dintre activit`]ile prevederilor H.G. nr. 804/2007
industriale enumerate mai jos; privind controlul asupra perico- Conduc`torul SIPP trebuie s`
b) dvs., \n calitate de angajator, v` lelor de accident major \n care \ndeplineasc` cerin]ele minime de
desf`[ura]i activitatea profesio- sunt implicate substan]e pericu- preg`tire \n domeniul SSM cores-
nal` \n mod efectiv [i cu regulari- loase, cu modific`rile [i comple-

INFO
punz`toare nivelului superior.
tate \n \ntreprindere; t`rile ulterioare;
c) \ndeplini]i cerin]ele minime de 4. activit`]i cu risc de expunere la
preg`tire \n domeniul SSM nece- grupa 3 [i 4 de agen]i biologici;
sare pentru a efectua chiar dvs. 5. activit`]i de fabricare, manipulare Cerin]ele minime de preg`tire \n
activit`]ile de prevenire [i pro- [i utilizare de explozivi, inclusiv domeniul SSM corespunz`toare
tec]ie. articole pirotehnice [i alte produ- nivelului superior sunt:
se care con]in materii explozive; ■ studii superioare tehnice;
– |ntreprinderea pe care o conduce]i 6. activit`]i specifice exploat`rilor ■ curs \n domeniul SSM cu o
are \ntre 10 [i 49 de lucr`tori miniere de suprafa]` [i de subte- durat` de cel pu]in 80 de ore [i
in c l u s i v [ i nu s u nt \nd e p li ni t e ran; ■ curs postuniversitar de evaluare
cumulativ urm`toarele condi]ii: 7. activit`]i specifice de foraj teres- a riscurilor cu o durat` de cel
a) \n cadrul \ntreprinderii nu se des- tru [i de pe platforme maritime; pu]in 180 de ore.
f`[oar` niciuna dintre activit`]ile 8. activit`]i care se desf`[oar` sub
industriale enumerate mai jos; ap`;
Ce alte obliga]ii mai ave]i
b) riscurile identificate nu pot genera 9. activit`]i \n construc]ii civile, ex-
legat de activitatea unui
accidente sau boli profesionale cu cava]ii, lucr`ri de pu]uri, terasa-
consecin]e grave, ireversibile, res- mente subterane [i tuneluri, care serviciu intern de prevenire
pectiv deces sau invaliditate; implic` risc de surpare sau risc de [i protec]ie?
c) dvs., \n calitate de angajator, v` c`dere de la \n`l]ime;
desf`[ura]i activitatea profesio- 10. activit`]i \n industria metalur- ■ S` v` asigura]i c` lucr`torii din ca-
nal` \n mod efectiv [i cu regulari- gic` [i activit`]i de construc]ii drul SIPP vor desf`[ura numai acti-
tate \n \ntreprindere; navale; vit`]i de prevenire [i protec]ie [i cel
d) \ndeplini]i cerin]ele minime de 11. producerea gazelor comprimate, mult activit`]i complementare, cum
preg`tire \n domeniul SSM nece- lichefiate sau dizolvate [i utili- ar fi: prevenirea [i stingerea incendi-
sare pentru a efectua chiar dvs. zarea masiv` a acestora; ilor (PSI) [i protec]ia mediului.
activit`]ile de prevenire [i pro- 12. activit`]i care produc concen- ■ S` consemna]i \n Regulamentul
tec]ie. tra]ii ridicate de praf de siliciu; Intern sau \n Regulamentul de Or-
13. activit`]i care implic` riscuri ganizare [i Func]ionare activit`]ile
II. Organizarea SIPP este [i necesar` electrice la \nalt` tensiune; de prevenire [i protec]ie pentru
[i obligatorie atunci cånd: 14. activit`]i de producere a b`u- efectuarea c`rora serviciul intern
– \ntreprinderea pe care o conduce]i turilor distilate [i a substan]elor de prevenire [i protec]ie are capa-
are \ntre 50 [i 149 de lucr`tori in- inflamabile; citate [i mijloace adecvate.
clusiv [i \n cadrul ei se desf`[oar` 15. activit`]i de paz` [i protec]ie. ■ S` pune]i la dispozi]ia SIPP re-
activit`]i industriale dintre cele sursele materiale [i umane nece-
prev`zute \n continuare; Cum ve]i organiza serviciul sare pentru \ndeplinirea activit`-
– \ntreprinderea pe care o conduce]i intern de prevenire ]ilor de prevenire [i protec]ie des-
are peste 150 de lucr`tori. [i protec]ie? f`[urate \n \ntreprindere. ■

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

5) S` fie abilitat de c`tre Comisia de


Organiza]i activit`]ile abilitare a serviciilor externe de
prevenire [i protec]ie [i de avizare
de prevenire [i protec]ie prin a documenta]iilor cu caracter
tehnic de informare [i de instruire
apelarea la servicii externe de \n domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii
\n munc`.

prevenire [i protec]ie ATEN}IE


Dac` \n organiza]ia pe care o con- Ce nu trebuie s` lipseasc` dintr-un Valabilitatea certificatului de abi-
duce]i nu dipune]i de personal com- c on tract \ nch eiat cu un se rv ici u litare este de numai 3 ani.
petent pentru a organiza activit`]ile extern de prevenire [i protec]ie?
de prevenire [i protec]ie, trebuie s` Ce alte obliga]ii mai are un serviciu
recurge]i la servicii externe. ■ Activit`]ile de prevenire [i protec]ie extern de prevenire [i protec]ie?
care vor fi desf`[urate de c`tre ser-
Serviciul extern de prevenire [i viciul extern de prevenire [i pro- – Serviciul extern trebuie s` \ntoc-
protec]ie poate asigura, \n baza unui tec]ie. measc`, \n dou` exemplare, un ra-
contract, organizarea activit`]ilor port de activitate semestrial, con-
din domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii ■ Modul de colaborare cu lucr`torii form modelului prev`zut \n Anexa
\n munc`. desemna]i/serviciul intern de pre- nr. 10 la Normele metodologice de
Pentru a reu[i acest lucru, servi- venire [i protec]ie [i/sau cu alte aplicare a prevederilor Legii secu-
ciul extern cu care colabora]i trebuie servicii externe de prevenire [i pro- rit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`
s` aib` acces la toate informa]iile tec]ie. nr. 319/2006.
necesare desf`[ur`rii activit`]ii de – Rapoartele vor fi \naintate Inspec-
prevenire [i protec]ie. ■ Clauze privind solu]ionarea litigi- toratului teritorial de munc` pe ra-
ilor ap`rute \ntre p`r]i. za c`ruia \[i are sediul, domiciliul
Cånd pute]i [i cånd sunte]i obligat s` sau re[edin]a serviciul extern. ■
apela]i la un serviciu extern de pre- Care sunt cerin]ele minime pe care
securitatea [i s`n`tatea \n

)
venire [i protec]ie?

1) Atunci cånd nu sunt \ndeplinite


trebuie s` le \ndeplineasc` un servi-
ciu extern de prevenire [i protec]ie
pentru a putea func]iona?
MUNCA
condi]iile prev`zute de lege pentru Redactor-[ef: {tefan Andrei
a putea realiza chiar dvs., \n cali- 1) S` dispun` de personal cu capa- Colectiv de redac]ie:
tate de angajator, activit`]ile din citate profesional` adecvat` [i de Florina Mohanu, Corina Lungu, {tefan Andrei
domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n mijloacele materiale necesare Manager produs:
munc`, trebuie s` desemna]i pentru a-[i desf`[ura activitatea. Andreea Micu
unul sau mai mul]i lucr`tori sau Manager Centru de Profit:
Antoaneta Paraschiv
s` organiza]i serviciul intern de 2) S` fie format din lucr`tori care
prevenire [i protec]ie [i/sau s` \ndeplinesc cerin]ele minime de DTP: Mirela Vasilescu
Corectur`: Elvira Panaitescu
apela]i la servicii externe de pre- preg`tire \n domeniul securit`]ii
venire [i protec]ie. [i s`n`t`]ii \n munc`, cerin]e Redac]ia: Bdul Na]iunile Unite
nr. 4, etaj 7, Bucure[ti;
corespunz`toare nivelului mediu Telefon: 021.317.25.86
2) Atunci cånd, de[i sunt \ndeplinite [i/sau superior, precum [i, dup` E-mail: protectiamuncii@rs.ro
condi]iile prev`zute de lege, nici caz, din al]i lucr`tori care pot Internet: www.rs.ro, www.LegislatiaMuncii.ro
dvs., \n calitate de angajator, nici desf`[ura activit`]i auxiliare. Coresponden]`: Ghi[eul extern 3 – O.P. 39,
lucr`torii desemna]i sau serviciul sector 3, Bucure[ti
Publica]ie editat` de:
intern nu realizeaz` \n totalitate 3) Conduc`torul serviciului extern RENTROP & STRATON
activit`]ile de prevenire [i pro- de prevenire [i protec]ie trebuie s` Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri
Membru fondator al B.R.A.T.
tec]ie, sunte]i obligat s` apela]i la \ndeplineasc` cerin]ele minime de Pre[edinte: George Straton
servicii externe de prevenire [i preg`tire \n domeniul securit`]ii
protec]ie. [i s`n`t`]ii \n munc`, cerin]e co- Director General:
respunz`toare nivelului superior. Florin Cåmpeanu
Director Crea]ie-Produc]ie: Cristina Straton
3) Atunci cånd lucr`torii desemna]i
[i/sau serviciul intern de pre- 4) |n cazul \n care serviciul extern de Director Economic: Mariana Ne]oiu
venire [i protec]ie nu au capa- prevenire [i protec]ie este format Serviciul Clien]i:
tel.: 021.209.45.45
cit`]ile [i aptitudinile necesare dintr-o singur` persoan`, aceasta
pentru efectuarea tuturor acti- trebuie s` \ndeplineasc` cerin]ele © 2010 – RENTROP & STRATON
ISSN: 1842-4155
vit`]ilor din domeniul securit`]ii minime de preg`tire \n domeniul
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi
[i s`n`t`]ii \n munc`, sunte ]i securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`, reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin niciun fel de
mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau
o b l i g a t s ` ap e l a ] i l a s e r v i c i i cerin]e corespunz`toare nivelului video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu
sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice
externe de prevenire [i protec]ie. superior. sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii
materialelor publicate \n aceast` lucrare.

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Securitatea [i s`n`tatea \n munc`

Ve]i ob]ine \n final nivelurile de risc


Pasul 4: Evaluarea riscurilor par]iale pentru fiecare factor de risc [i
nivelul de risc global pentru \ntregul sis-
profesionale tem analizat (loc de munc`).

|n calitate de angajator, ave]i obliga]ia de a asigura realizarea [i de a fi \n Pute]i utiliza aceast` metod`:
posesia unei evalu`ri a riscurilor pentru securitatea [i s`n`tatea lucr`torilor ● cånd demara]i o activitate, respectiv \n
dvs., inclusiv la alegerea echipamentelor de munc`, a substan]elor sau faza de concep]ie [i proiectare a locurilor
de munc`;
preparatelor chimice utilizate [i la amenajarea locurilor de munc`.
● cånd desf`[ura]i deja o activitate,
Nu ve]i putea stabili m`suri adecvate de dentare [i/sau \mboln`vire profesional` [i respectiv \n faza de exploatare a locurilor
prevenire [i protec]ie a lucr`torilor dvs. se determin` cantitativ nivelul de risc al de munc`.

SFAT
dac` nu realiza]i mai \ntåi evaluarea de unui loc de munc`/post de lucru.
risc pentru fiecare loc de munc` sau post Metoda INCDPM de evaluare a riscu-
de lucru. Mai mult, nu v` pute]i \ndeplini rilor cuprinde cel pu]in urm`toarele etape:
\n mod corect niciuna dintre obliga]iile 1) se constituie echipa de evaluare;
legale privitoare la s`n`tatea [i securitatea Pentru a identifica mai u[or factorii 2) se define[te sistemul de analizat;
angaja]ilor f`r` a fi mai \ntåi \n posesia de risc: 3) se identific` factorii de risc din sistem;
evalu`rii riscurilor. – folosi]i liste de control cu factori de 4) se evalueaz` riscurile de accidentare [i
risc specifici activit`]ilor care se \mboln`vire profesional`;
|n literatura de specialitate din dome- 5) se ierarhizeaz` riscurile [i se stabilesc
desf`[oar` \n organiza]ia dvs.;
niul SSM, riscul profesional este definit priorit`]ile de prevenire;
– implica]i activ angaja]ii \n aceast`

RECOMANDARE
prin posibilitatea de producere a unui acci- 6) se propun m`surile de prevenire.
dent sau a unei \mboln`viri profesionale ac]iune, de ex. prin completarea
\ntr-un proces de munc`, cu o anumit` periodic`/zilnic` de c`tre ace[tia a
frecven]` [i gravitate a consecin]elor. unei liste cu riscurile cu care se
confrunt` \n activitatea curent`. ● Din echipa de evaluare pot face
Ce sunt factorii de risc? parte [i reprezentan]ii lucr`torilor
– abateri de la normal ale celor patru ele- Trebuie s` realiza]i evaluarea riscurilor cu r`spunderi specifice \n domeniul
mente ce compun orice sistem de munc`: pentru c`:
SSM.
lucr`tor, sarcin` de munc`, echipament ● se \nscrie printre obliga]iile dvs. legale [i
● |nainte de \nceperea evalu`rii, to]i
de munc` [i mediu de munc`; nerealizarea ei poate avea consecin]e
– cauze poten]iale ale accidentelor de contraven]ionale; membrii echipei de evaluare trebuie
munc` [i ale bolilor profesionale. ● din ea decurg toate celelalte activit`]i de s` cunoasc` metoda de evaluare [i
prevenire [i protec]ie a lucr`torilor dvs.; locul de munc` analizat.
Care sunt principalele ● cotele de contribu]ie de asigurare pentru Care sunt instrumentele de lucru
categorii de factori de risc? accidente de munc` [i boli profesionale utilizate \n cadrul metodei?
➔ Factori de risc proprii lucr`torului, ce se datorate de dvs. se stabilesc de la 0,15% ● lista de identificare a factorilor de risc
pot manifesta ca ac]iuni gre[ite ale la 0,85%, aplicate asupra bazei lunare de cuprinde principalele categorii de factori
acestuia (executarea defectuoas` a unor calcul, respectiv asupra sumei veni- de risc de accidentare [i \mboln`vire pro-
opera]ii, nesincroniz`ri etc.), omisiuni turilor brute realizate lunar; fesional` existen]i \ntr-un sistem de
(neefectuarea unor opera]ii, neutilizarea ● sunte]i beneficiarul muncii prestate de munc`;
echipamentului de protec]ie etc.) sau lucr`torii dvs. [i, ca atare, trebuie s` v` ● lista de consecin]e posibile ale ac]iunii
comunic`ri ce pot provoca accidente. asuma]i riscul profesional. factorilor de risc cuprinde categoriile de
➔ Factori de risc proprii sarcinii de leziuni [i v`t`m`ri ale integrit`]ii [i
munc`, ce se pot manifesta fie ca Cum se poate face evaluarea s`n`t`]ii organismului uman [i lo-
urmare a unui con]inut necores- riscurilor? calizarea lor posibil`;
punz`tor al sarcinii de munc` (opera]ii V` recomand`m s` utiliza]i metoda de ● scala de cotare a gravit`]ii [i proba-
gre[ite, procedee de lucru defectuoase evaluare a riscurilor elaborat` \n cadrul bilit`]ii consecin]elor ac]iunii factorilor
etc.), fie din cauza unei sarcini prost Institutului Na]ional de Cercetare-Dez- de risc cuprinde o gril` de clasificare a
dimensionate \n raport cu capacitatea voltare pentru Protec]ia Muncii Bucure[ti, consecin]elor \n clase de gravitate [i
lucr`torului. pe care o vom numi \n continuare metoda clase de probabilitate a producerii lor;
➔ Factori de risc proprii echipamentelor de INCDPM (avizat` de Ministerul Muncii [i ● grila de evaluare a riscurilor – cu aju-
munc`, ce pot fi factori de risc mecanic, Solidarit`]ii Sociale \n anul 1993 [i experi- torul ei se realizeaz` exprimarea efectiv`
termic, electric sau biologic. mentat` \n cadrul unui program PHARE a riscurilor existente la locul de munc`
➔ Factori de risc proprii mediului de derulat \n ]ara noastr`). analizat;
munc`, ce se pot manifesta atåt ca aba- Aplicarea acestei metode se finalizeaz` ● scala de \ncadrare a nivelurilor de
teri \n plan fizic (zgomot, vibra]ii, noxe cu 2 documente care vor \nso]i fiecare loc risc/securitate a muncii – cu ajutorul ei,
chimice etc.), chimic (gaze, vapori toxici de munc` pe toat` durata lui de via]`: fi[a se apreciaz` nivelul de risc previzionat;
sau inflamabili, pulberi \n suspensie \n de evaluare a locului de munc` [i fi[a de ● fi[a de evaluare a locului de munc`
aer etc.), biologic (bacterii, virusuri etc), m`suri de prevenire. cuprinde toate opera]iile de identificare
dar [i social, prin factori de natur` psi- Metoda const` \n identificarea tuturor [i evaluare a riscurilor de accidentare [i
hic`. factorilor de risc existen]i la locul de \mboln`vire profesional`;
munc` analizat pe baza unor liste de con- ● fi[a de m`suri propuse cuprinde m`-
Ce este evaluarea riscurilor [i de ce trol prestabilite [i cuantificarea dimensiu- surile de prevenire rezultate din evalu-
trebuie efectuat`? nii riscului pe baza combina]iei dintre area locului de munc` din punctul de
Evaluarea riscurilor este activitatea prin gravitatea [i frecven]a consecin]ei maxime vedere al riscurilor de accidentare [i
care se identific` factorii de risc de acci- posibile asupra organismului uman. \mboln`vire profesional`. ■

w.w.w. rs. ro ● Rentrop & Straton ● Securitatea [i S`n`tatea \n MUNC~


Folosiţi în AVANTAJUL dvs.
cele mai eficiente 12 instrumente de lucru
pentru Departamentul Personal - Salarizare

1. "Consilier – Codul muncii"


Interpretaţi şi aplicaţi CORECT legislaţia muncii! Aveţi soluţii pentru toate problemele dvs. legate
de Codul muncii!
Detalii pe www.codulmuncii.eu

2. "Consilier – Managementul Resurselor Umane"


Cum să reduceţi cheltuielile cu resursele umane şi totuşi să aveţi în firma dvs. angajaţi competenţi,
bine motivaţi, 100% eficienţi? Descoperiţi chiar azi soluţiile practice complete!
Detalii pe www.ResurseUmane.org

3. "Consilier – Asigurări sociale"


CAS, CASS, concedii medicale, indemnizaţii şomaj, pensii… Aveţi toate răspunsurile la îndemână!
Detalii pe www.legeapensiilor.edrs.ro

4. "101 modele de FIŞE de POST"


Acum aveţi acces la 101 modele de FIŞE de POST – complete, conform COR, întocmite de
specialişti în resurse umane!
Detalii pe www.fisa-postului.ro

5. "107 modele şi formulare vitale în HR"


Întocmiţi, în doar 5 minute, orice document solicitat de către inspectorii de muncă şi evitaţi
amenzile din Codul muncii!
Detalii pe www.codulmuncii.edrs.ro

6. "Sănătatea şi securitatea în muncă"


Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, interpretată pentru dvs. chiar de către inspectori!
Detalii pe www.eProtectiaMuncii.ro

7. "Salarizarea de la A la Z"
Rezolvaţi rapid orice problemă în stabilirea, calculul sau acordarea SALARIULUI!
Detalii pe www.esalarizare.ro

8 ."Concedierea perfect legală"


Aflaţi cum să concediaţi perfect legal şi să vă apăraţi interesele firmei!
Detalii pe www.concediere.ro

9 ."Ghid practic de protecţia muncii"


Zero accidente de muncă şi zero amenzi de la Inspecţia Muncii în firma dvs.!
Detalii pe www.ghid.eprotectiamuncii.ro

10. "Ghid practic de salarizare"


Aflaţi acum răspunsul la orice întrebare privind salarizarea!
Detalii pe www.ghid.esalarizare.ro

11. "Codul muncii în 157 de studii de caz"


Cazuri practice 100% corecte, uşor de înţeles şi 100% aplicabile!
Detalii pe www.157.codulmuncii.eu

12. "Legea pensiilor şi salarizarea în 153 de studii de caz"


Aflaţi răspunsul unor întrebări la care textul de lege nu are soluţie explicită!
Detalii pe www.153.legeapensiilor.ro