Sunteți pe pagina 1din 1

2.2.

Avantajul cogener{rii este de Diferen`ele la sarcina termic{, peste


asemenea economic capacitatea disponibil{ a cogener{rii, se
acoper{ din cazane de v|rf de abur sau de
Cogenerarea, realizat{ la consumator, ap{ cald{.
permite acestuia s{ beneficieze ~i financiar Diferen`ele la sarcina electric{, peste puterea
de efectele economiilor la consumul total de disponibil{ a cogener{rii, (`in|nd seama ~i de
combustibil. At|t c{ldura c|t ~i electricitatea, varia`ia consumului termic care condi`ioneaz{
produse ~i consumate local, cu numai puterea electric{ disponibil{) se acoper{ cu
cca 15 % pierderi, (fa`{ de cca 65 % pierderi la energie absorbit{ din sistemul energetic. ]n
producerea electricit{`ii }n centralele aceste cantit{`i poate fi luat{ }n considerare ~i
termoelectrice din sistem) necesit{ pe energia care ar putea fi preluat{ din sistem }n
ansamblu cheltuieli mai reduse dec|t suma perioadele }n care pre`ul practicat de furnizor
facturilor energetice (gaze sau c{ldur{ plus este mai mic dec|t pre`ul de producere }n
electricitate cump{rat{ de la "Electrica") }n instala`ia local{ cu cogenerare (perioadele de
alternativa aliment{rii separate cu cele dou{ tarif redus).
feluri de energii.

2.3. Maximizarea economiei de


energie este plafonat{ de condi`iile
CONDI@II DE CALITATE PENTRU
de eficien`{ economic{ a investi`iei. COGENERARE:

Economiile preliminate se realizeaz{


Caracteristicile consumului determin{ varia`ii
numai dac{ procesul de cogenerare
nepropor`ionale, }n tran~e din ce }n ce mai }ndepline~te o serie de condi`ii de
mici, ale economiei de energie, respectiv ale calitate, dintre care se men`ioneaz{:
cheltuielillor pentru energie, }n raport cu ! C{ldura ~i electricitatea produse }n
tran~ele de putere instalat{ }n cogenerare. timpul func`ion{rii sunt utilizate }n
totalitate ~i }n mod eficient. Sunt de
O dublare a capacit{`ii nu determin{ o evitat perioadele de func`ionare }n care
dublare a economiei de combustibil. nu exist{ consum de c{ldur{ sau
Ca urmare dimensiunea optim{ a capacit{`ii livrarea de c{ldur{ pentru acoperirea
termice a instala`iei cu cogenerare se opre~te unor consumuri nera`ionale (pierderi)
care pot fi u~or eliminate.
la un nivel inferior valorii maxime a sarcinii ! Valoare ridicat{ (peste 80...85 %) a
termice. Aceast{ limitare este definit{ }n randamentului global ("e+"t)
principal prin urm{toarele aspecte: ! Valoare c|t mai mare a indicelui de
! investi`ia pentru un spor de capacitate cogenerare (y="e/"t). Electricitatea
peste o anumit{ limit{ nu se mai justific{ fiind o form{ superioar{ de energie,
convertibil{ usor }n toate celelalte
prin plusul de economii la cheltuielile cu
forme (for`{, c{ldur{, lumin{, radia`ii
energia; etc.), o valoare mare a acestui indice
! tran~a suplimentar{ posibil{ ar avea o semnific{ o calitate deosebit{ a
durat{ de func`ionare mai mic{ dec|t conversiei combustibilului.
ceaimpus{ de condi`iile de eficien`{.