Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnică "Gh.

Asachi" din Iaşi


Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
Departamentul: Ingineria Instalaţiilor
Ciclul de studii: Licenţă
Programul de studii: Instalaţii pentru construcţii

TEMATICĂ EXAMEN LICENŢĂ


sesiunile iulie 2014, septembrie 2014 şi februarie 2015

Disciplina: ELECTROTEHNICĂ
Titular: Prof.dr.ing. BAHRIN Vasile

Bibliografie:
 De referinţă: Bahrin Vasile-Electrotehnică şi maşini electrice, Rotaprint, Iaşi, 2002.
 Complementară: 1) Cosma V. Mihail, Bahrin Vasile-Electrotehnică, baze teoretice şi aplicaţii
tehnice. Editura Performantica, Iaşi, 2007.
2) Bahrin Vasile-Circuite electrice liniare şi neliniare. Editura Performantica, Iaşi, 2013.

Paginaţie în
Capitol/Subcapitol de studiu bibliografia
de referinţă
I. ELECTROCINETICA
1.1. Intensitatea şi densitatea curentului electric. Tensiunea electromotoare.
1.2. Legea conservării sarcinii electrice; legea conducţiei electrice (legea lui Ohm); 67-69
legea transformării energiei în conductoare (legea Joule-Lenz).
1.3. Teoremele lui Kirchhoff; teorema conservării puterilor; teorema transferului 72-78
maxim de putere; teorema superpoziţiei; teorema curenţilor de contur. 85-878
II. ELECTROMAGNETISM
2.1. Legea legăturii dintre inducţie, intensitate şi magnetizaţie; legea magnetizaţiei
temporare; legea fluxului magnetic; teorema Biot-Savart-Laplace; legea circuitului
magnetic, teorema lui Ampère; legea inducţiei electromagnetice. 110-115
2.2. Legea lui Ohm şi teoremele lui Kirchhoff pentru circuitele magnetice. 126-129
III. CIRCUITE ELECTRICE LINIARE DE C.A. MONOFAZAT
3.1. Reprezentarea analitică a semnalelor sinusoidale. 155
3.2. Circuite elementare în regim permanent sinusoidal: circuitul RLC serie, rezonanţa
tensiunilor; circuitul RLC derivaţie, rezonanţa curenţilor. 161-167
3.3. Puteri în circuite electrice în regim sinusoidal: puterea instantanee; puterea activă;
puterea reactivă; puterea aparentă complexă. 169-171
3.4. Analiza circuitelor liniare ramificate în regim permanent sinusoidal: forma
complexă a legii conducţiei electrice, legea lui Ohm; teoremele lui Kirchhoff în forma
complexă; teorema conservării puterilor în c. a. sinusoidal. 172-174
IV. CIRCUITE TRIFAZATE DE C.A. ÎN REGIM SINUSOIDAL
4.1. Conexiunile circuitelor trifazate: conexiunea în stea; conexiunea în triunghi. 185-188
4.2. Puteri în circuite trifazate. 188-189
4.3. Factorul de putere al circuitelor trifazate în regim simetric: importanţa economică,
metode de ameliorare. 196-199
V. TRANSFORMATOARE ELECTRICE
5.1. Transformatoare monofazate. Încercările transformatorului monofazat. 243-245
5.2. Transformatoare trifazate. Conexiunile transformatoarelor trifazate. 255-257
VI. MOTORUL ASINCRON TRIFAZAT
6.1. Construcţie şi principiul de funcţionare. 284-286
6.2. Pornirea motorului asincron trifazat. 304-309
Total pagini: 62
ELECTROTEHNICĂ
1. Rezistenţa electrică este:
a) element de circuit electric;
b) parametrul ce caracterizează rezistorul electric;
c) raportul între putere şi tensiune.
2. Capacitatea electrică este:
a) element de circuit electric;
b) unitate de măsură;
c) parametrul ce caracterizează condensatorul electric.
3. Inductivitatea (inductanţa) este:
a) parametrul ce caracterizează bobina electrică;
b) constantă universală;
c) element de circuit electric.
4. Rezistorul electric este:
a) parametru de circuit electric;
b) element de circuit electric;
c) element nedisipativ de energie.
5. Condensatorul electric este:
a) element de circuit electric;
b) parametru de circuit electric;
c) element care înmagazinează energie reactivă.
6. Bobina este:
a) parametru de circuit electric;
b) element care cedează energie reactivă;
c) element de circuit electric.
7. Reactanţa unui rezistor este:
a) egală cu rezistenţa sa;
b) egală cu impedanţa sa;
c) nulă.
8. Reactanţa unei bobine este:
a) ωL;
b) egală cu rezistenţa sa internă;
c) nulă.
9. Reactanţa unui condensator este:
a) egală cu rezistenţa sa;
b) 1/ωC;
c) egală cu ωC.
10. Defazajul dintre două mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă este:
a) diferenţa fazelor lor iniţiale;
b) raportul dintre fazele lor iniţiale;
c) suma fazelor lor iniţiale.
11. Un semnal alternativ sinusoidal are valoarea instantanee:
a) m(t )  M m sin(t   ) ;
b) m(t )  2M m tg (t   ) ;
c) M (t )  A  jB .

12. Pulsaţia unei mărimi sinusoidale este:


a) egală cu frecvenţa mărimii;
b) egală cu perioada mărimii;
c) ω = 2π · f.
13. Faza unei mărimi sinusoidale este:
a) raportul dintre frecvenţă şi perioadă;
b) produsul dintre frecvenţă şi perioadă;
c) argumentul sinusului din expresia sa.
14. Valoarea medie a unei mărimi sinusoidale în decursul unei perioade:
a) este raportul dintre frecvenţă şi perioadă;
b) este nulă;
c) este egală cu valoarea instantanee.
15. Valoarea maximă a unei mărimi sinusoidale este egală cu:
a) valoarea efectivă înmulţită cu 2 ;
b) valoarea efectivă înmulţită cu 3 ;
c) valoarea efectivă înmulţită cu 2/π.
16. Raportul dintre valoarea efectivă a tensiunii la borne şi valoarea
efectivă a curentului unui circuit de c.a. constituie:
a) rezistenţa circuitului;
b) impedanţa circuitului;
c) reactanţa circuitului.
17. Puterea electrică activă se măsoară în:
a) VA;
b) kVA;
c) W.
18. Puterea electrică reactivă se măsoară în:
a) VA;
b) VAR;
c) W.
19. Puterea aparentă se măsoară în:
a) VA;
b) kVA;
c) W.

20. În circuitul RLC serie fenomenul de rezonanţă a tensiunilor apare


când:
a) susceptanţa inductivă este egală cu susceptanţa capacitivă: BL0 = BC0;
b) reactanţa inductivă este egală cu reactanţa capacitivă: XL0 = XC0;
c) este alimentat de la o sursă de energie cu tensiune constantă.

21. Impedanţa electrică se măsoară în:


a) Wb;
b) H;
c) Ω.

22. Inductivitatea se măsoară în:


a) Ω;
b) C;
c) H.

23. Reactanţa se măsoară în:


a) C;
b) H;
c) Ω.

24. Imaginea complexă simplificată (ICS) a curentului are expresia:


a) I  2 I sin t    ;
b) I  2 I ;
c) I  Ie j .

25. Puterea complexă are expresia:


a) S  UI ;
b) S  Se j  P  jQ ;
c) S  P  Q .

26. Legea lui Ohm are expresia:


a) P  RI 2 ;
b) q  C  U ;
c) U  R  I .
27. Pentru rezolvarea unei reţele electrice cu n noduri şi l laturi, cele
două teoreme ale lui Kirchhoff permit scrierea a:
a) n  1 ecuaţii independente;
b) o  l  n  1 ecuaţii independente (o ochiuri independente);
c) l ecuaţii independente.

28. La rezolvarea unei reţele electrice cu n noduri şi l laturi, prin metoda


curenţilor ciclici se folosesc drept necunoscute auxiliare:
a) n  1 curenţi ciclici;
b) o  l  n  1 curenţi ciclici;
c) l curenţi ciclici.

29. La aplicarea metodei superpoziţiei, reţeaua electrică se descompune


în circuite în care acţionează câte o sursă de energie; numărul acestor
circuite este:
a) o  l  n  1 ;
b) l ;
c) egal cu numărul surselor de energie.

30. Rezistenţa echivalentă a unei grupări derivaţie de rezistoare este:


a) mai mare decât cea mai mare rezistenţă a rezistorului din grupare;
b) mai mică decât cea mai mică rezistenţă a rezistorului din grupare;
c) egală cu media aritmetică a rezistenţelor rezistoarelor grupării.

31. Rezistenţa echivalentă a unei grupări serie de rezistoare este:


a) mai mare decât cea mai mare rezistenţă a rezistorului din grupare;
b) mai mică decât cea mai mică rezistenţă a rezistorului din grupare;
c) egală cu media aritmetică a rezistenţelor rezistoarelor grupării.
32. Mărimile componente ale unui sistem trifazat simetric au:
a) raportul frecvenţelor egal cu 3 ;
b) defazaje egale (reprezentând 1 / 3T) şi aceeaşi valoare efectivă;
c) defazaje diferite.

33. La receptorul trifazat conectat în stea:


a) tensiunea de linie este egală cu tensiunea de fază;
b) tensiunea de linie este egală cu tensiunea de fază înmulţită cu 3 ;
c) curentul de linie este egal cu curentul de fază înmulţit cu 3 .

34. La receptorul trifazat conectat în triunghi:


a) curentul de linie este egal cu curentul de fază;
b) tensiunea de linie este egală cu tensiunea de fază înmulţită cu 3 ;
c) curentul de linie este egal cu curentul de fază înmulţit cu 3 .
35. Transformatorul electric funcţionează:
a) numai în c.c.;
b) numai în c.a.;
c) în c.c. şi în c.a.

36. Simbolul Dy la transformatoare trifazate precizează:


a) conexiune triunghi pentru primar şi conexiune stea pentru secundar;
b) conexiune stea pentru primar şi conexiune triunghi pentru secundar;
c) conexiunile triunghi sau stea pentru înfăşurarea primară.

37. Circuitele magnetice ale transformatoarelor şi maşinilor electrice se


confecţionează din tole:
a) pentru reducerea pierderilor prin curenţi turbionari;
b) pentru a evita vibraţiile în funcţionare;
c) pentru ca preţul să fie mic.

38. Funcţionarea motorului asincron trifazat se bazează pe:


a) fenomenul inducţiei electromagnetice şi fenomenul de manifestare a
forţelor electromagnetice;
b) egalitatea dintre viteza câmpului magnetic învârtitor şi viteza rotorului;
c) posibilitatea utilizării unui reostat de pornire.

39. Motorul asincron trifazat cu rotor bobinat (cu inele) poate fi pornit:
a) cu comutator stea-triunghi;
b) cu reostat de pornire în trepte;
c) direct.

40. Motorul asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit poate fi pornit:


a) cu reostat de pornire în trepte;
b) cu releu de timp;
c) direct, cu comutator stea-triunghi, cu autotransformator.