Sunteți pe pagina 1din 6

ORDIN Nr.

254/2019 din 1 iulie 2019


pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru
elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a
mediului

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE


PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 567 din 10 iulie 2019

Având în vedere:
- prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea minelor nr.
85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 143 lit. b) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 14 şi ale art. 26 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi
al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor
tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a
mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere
a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului
afectat de activităţile miniere,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobă Instrucţiunile tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului
de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile generale din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi
operatorii economici din industria minieră vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,


Gigi Dragomir

Bucureşti, 1 iulie 2019.


Nr. 254.
ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI TEHNICE
privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a
Proiectului tehnic de refacere a mediului

I. Planul de refacere a mediului


1. Date generale
1.1. Datele de identificare şi de înregistrare ale operatorului economic
1.2. Localizarea administrativ-teritorială şi geografică şi accesul la perimetrul de
prospecţiune/explorare/exploatare
1.3. Descrierea cadrului natural din zona perimetrului
1.3.1. Date geologice generale privind regiunea
1.3.2. Geologia zăcământului
1.3.3. Solul, resursele de apă şi conexiunile hidrodinamice
1.3.4. Clima şi calitatea aerului
1.3.5. Elemente de ecologie terestră şi acvatică şi date privind distribuţia populaţiei
1.4. Modul de încadrare a obiectivului în planurile de urbanism şi amenajare a
teritoriului, alte scheme de amenajare
2. Descrierea proiectului
2.1. Descrierea principalelor faze ale activităţii propuse
2.1.1. Organizare de şantier
2.1.2. Amenajarea accesului în perimetrul de prospecţiune/explorare/exploatare
2.1.3. Lucrări de pregătire
2.1.4. Lucrări de prospecţiune/explorare/exploatare
2.1.5. Descrierea principalelor faze ale activităţii de prelucrare-preparare
2.1.6. Închiderea activităţii, lucrări de dezafectare
2.2. Dotări cu utilaje şi echipamente
2.3. Deşeuri rezultate din activitatea de prospecţiune/explorare/exploatare
2.3.1. Tipul deşeurilor şi caracteristicile fizice şi chimice ale acestora
2.3.2. Colectarea şi depozitarea deşeurilor miniere
3. Prezentarea factorilor de mediu care pot fi afectaţi de activitatea minieră de
prospecţiune/explorare/exploatare
3.1. Relieful
3.2. Aerul
3.3. Solul şi subsolul
3.4. Apele de suprafaţă şi apele subterane freatice
3.5. Vegetaţia şi fauna
3.6. Aşezările umane
4. Deteriorări ale mediului generate ca urmare a lucrărilor propuse
4.1. Stabilitatea suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzurilor de carieră/haldă
4.2. Degradarea terenurilor prin excavaţii, depozitarea sterilelor miniere, desolificări
etc.
4.3. Stabilitatea, menţinerea integrităţii structurale şi impermeabilizarea iazurilor
4.4. Impactul poluanţilor şi al deşeurilor rezultate din activitatea extractivă, condiţii de
monitorizare a acestora
4.4.1. Impactul activităţii asupra calităţii aerului (emisii de pulberi, gaze)
4.4.2. Impactul asupra solului
4.4.3. Poluarea apelor de suprafaţă şi/sau a apelor subterane freatice
4.5. Deteriorarea vegetaţiei (defrişări, desolificări etc.)
5. Măsuri pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu
6. Propuneri privind valorificarea postînchidere a terenurilor şi soluţiile alternative
care să asigure reintegrarea perimetrului în peisajul local/regional
7. Concluzii

Anexe
1. Fişa de localizare a perimetrului de prospecţiune/explorare/exploatare ....., judeţul
....., la scara 1:25.000;
2. Harta geologică a regiunii, la scara 1:25.000 - 1:200.000;
3. Plan de încadrare în regiune, la scara 1:25.000 - 1:200.000.

II. Proiectul tehnic de refacere a mediului


1. Elemente generale
1.1. Datele de identificare şi de înregistrare ale operatorului economic
1.2. Date privind obiectivul minier:
- localizarea administrativ-teritorială şi geografică a perimetrului
- coordonatele punctelor de delimitare a perimetrului şi suprafaţa acestuia
- accesul în zonă, căile de comunicaţie
- descrierea cadrului natural din zona perimetrului (relief, hidrologie, vegetaţie etc.)
- siturile Natura 2000 din perimetru şi/sau din zonele adiacente, ariile naturale
protejate declarate la nivel naţional/internaţional aflate în vecinătate, zonele cu regim
special legal instituite şi distanţa faţă de fiecare dintre acestea
1.3. Geologia regiunii şi a zăcământului:
- date geologice generale privind regiunea
- cercetări geologice şi lucrări miniere anterioare (scurt istoric)
- geologia zăcământului şi a zonei înconjurătoare
- hidrogeologia zăcământului şi a zonei înconjurătoare
2. Prezentarea generală a obiectivului minier
2.1. Descrierea programului de lucrări miniere (cu detalierea aspectelor care au
impact semnificativ asupra mediului)
2.2. Modalitatea de extracţie (metoda de deschidere, pregătire şi exploatare, haldarea
materialului steril, protecţia zăcământului) şi prelucrare
2.3. Deşeuri rezultate din activitatea de prospecţiune/explorare/exploatare
2.3.1. Sursele, tipurile, volumele şi/sau cantităţile de deşeuri generate
2.3.2. Gestionarea deşeurilor extractive (colectare, transport, depozitare şi/sau
valorificare)
2.3.3. Instalaţii de gestionare a deşeurilor (halde, iazuri), amplasament propus,
principalele caracteristici tehnice şi condiţiile de funcţionare a acestora în diversele faze
de construcţie şi operare
2.4. Stadiul actual al lucrărilor miniere
2.5. Lucrări miniere programate în perioada următoare
2.6. Lucrări de dezafectare programate
2.7. Situaţia terenurilor la data elaborării proiectului şi la finalul lucrărilor
3. Deteriorări ale mediului generate de activitatea de
prospecţiune/explorare/exploatare
3.1. Stabilitatea suprafeţei terenurilor, a versanţilor şi taluzurilor de carieră/haldă
3.2. Stabilitatea golurilor subterane şi efectele acestora asupra suprafeţei şi mediului
3.3. Degradarea terenurilor prin excavaţii, depozitarea sterilelor miniere, desolificări
etc.
3.4. Poluarea acviferelor de suprafaţă sau a apelor subterane freatice
3.5. Degradarea calităţii aerului prin emisii de pulberi, noxe etc.
3.6. Deteriorarea vegetaţiei (defrişări, desolificări etc.)
4. Lucrări de refacere a mediului
4.1. Lucrări pentru stabilizarea versanţilor naturali, a taluzurilor de carieră/haldă
4.2. Lucrări de rambleiere a excavaţiilor
4.3. Lucrări pentru asigurarea stabilităţii fizice şi chimice şi pentru ecologizarea
haldelor de steril şi/sau iazurilor de decantare
4.4. Lucrări necesare dezafectării infrastructurii de pe amplasament
4.5. Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)
4.6. Lucrări de decontaminare a terenurilor
4.7. Lucrări de resolidificare a terenurilor
4.8. Lucrări pentru refacerea vegetaţiei (plantări, înierbări)
4.9. Alte lucrări/măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul închiderii
şi după aceasta (inclusiv reabilitarea terenului şi tratamentul aplicat contaminanţilor
ulterior închiderii şi, dacă este cazul, măsuri privind restaurarea biodiversităţii)
5. Volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de refacere a mediului
5.1. Lucrările de refacere a mediului necesare în perimetrul afectat şi volumele fizice
ale acestora
5.2. Costurile unitare pe categorii de lucrări, inclusiv cele care privesc instalaţiile de
deşeuri
5.3. Costurile anuale şi costurile totale ale lucrărilor de refacere a mediului şi a celor
de monitorizare a factorilor de mediu, necesare pe toată perioada de funcţionare a
obiectivului, de închidere şi postînchidere, inclusiv a celor care privesc instalaţiile de
deşeuri
- Se va evidenţia valoarea sumei aferente cotei de 10%, nereturnabilă în conformitate
cu art. 35 şi 44 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului economiei
nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi
urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a
deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de
operare cu garanţie financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere
5.4. Sursele de finanţare a lucrărilor de refacere a mediului
5.5. Devizul general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi
monitorizarea postînchidere a perimetrului
6. Graficul de execuţie a lucrărilor de refacere a mediului
6.1. Corelarea execuţiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor
miniere
6.2. Etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului (cu detalierea activităţilor
specifice pentru fiecare etapă)
7. Monitorizarea
7.1. Obiectivele programului de monitorizare
7.1.1. Monitorizarea stabilităţii taluzurilor finale ale carierei şi a golurilor de excavare
7.1.2. Monitorizarea stabilităţii haldelor şi iazurilor de decantare
7.1.3. Monitorizarea deversărilor de ape din staţiile de tratare sau din colectori,
inclusiv a canalelor de descărcare şi a deversoarelor care deservesc aceste instalaţii
7.1.4. Monitorizarea sistemului de tratare a apei, inclusiv a apelor contaminate şi a
levigatului din instalaţia de gestionare a deşeurilor
7.1.5. Monitorizarea emisiilor în atmosferă (pulberi, emisii de gaz)
7.1.6. Monitorizarea renaturării
7.2. Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare
7.3. Lucrări de întreţinere şi/sau de refacere a unor lucrări
7.4. Costurile lucrărilor de monitorizare

Anexe
Anexe text:
1. Deviz general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea şi
monitorizarea postînchidere a perimetrului ........., în lei/euro la cursul de ...... lei/euro,
din data de .....;
- Se va întocmi un deviz general privind cheltuielile necesare pentru închiderea,
ecologizarea şi monitorizarea postînchidere pentru toată perioada concesiunii şi câte
unul pentru fiecare an de concesiune.
2. Devize parţiale şi antemăsurători/volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de
refacere a mediului;
3. Graficul de execuţie a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului şi
monitorizare postînchidere, din planul de refacere a mediului şi din proiectul tehnic de
refacere a mediului, pe etape de realizare/an;
4. Copia Certificatului de atestare a competenţei tehnice a persoanei fizice/juridice
care a întocmit planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic de refacere a mediului,
emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
Anexe grafice:
1. Fişa de localizare a perimetrului de prospecţiune/explorare/exploatare ....., judeţul
....., la scara 1:25.000;
2. Harta geologică a regiunii, la scara 1:25.000 - 1:200.000;
3. Plan de încadrare în regiune, la scara 1:25.000 - 1:200.000;
4. Plan de situaţie cu amplasarea lucrărilor propuse, la scara 1:1.000 - 1:10.000;
5. Alte planuri, secţiuni geologice/profile transversale, scheme de
amplasare/realizare/construcţie a lucrărilor sau de amplasare a punctelor de monitorizare
a factorilor de mediu, precum şi orice alte materiale grafice care sunt utile înţelegerii
activităţii miniere şi/sau proiectului tehnic de refacere a mediului prezentate.

NOTE:
1. Planul de refacere a mediului şi Proiectul tehnic de refacere a mediului se
întocmesc de persoane juridice sau fizice atestate de către Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale şi pot fi supuse revizuirii în funcţie de evoluţia şi impactul în timp al
activităţilor miniere.
2. Conţinutul-cadru al Planului de refacere a mediului şi al Proiectului tehnic de
refacere a mediului este orientativ şi oferă un model de abordare care are ca scop
îndeplinirea tuturor cerinţelor legale. El va fi adaptat în funcţie de activitate
(prospecţiune, explorare, exploatare de suprafaţă/subterană).

---------------

S-ar putea să vă placă și