Sunteți pe pagina 1din 26

Glia Center & Glia Training Lector – Bota Cristian

REVISAL 5.0.8

– Suport de curs –
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

CUPRINS

1. Cadrul legal
2. Scurtă descriere
3. Ce este ”Versiunea 5.0.8”?
3.1. Ce este REVISAL?
3.2. Cerințe minime de sistem
3.3. Instalare REVISAL 5.0.8
4. Îndrumări tehnice pentru utilizarea aplicației Revisal 5.0.8
5. Precizări privind modificările aduse de H.G. 1105
6. Procedura de solicitare și obținere a parolei pentru transmiterea online a
registrului conform HG NR. 500/2011 este prevăzută O.M.M. nr. 1918/2011
7. Informații utile
ANEXE

2
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

1. CADRUL LEGAL

MODIFICĂRI ADUSE CADRULUI LEGAL ÎNCEPÂND CU LUNA AUGUST


2011

Modificări aduse legislaţiei referitoare la înfiinţarea şi transmiterea registrului


electronic de evidenţă al salariaţilor în baza HG 500/2011 aplicabilă începând cu
01.08.2011:
 completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe
persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator;
 angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului
prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistrați la
inspectoratele teritoriale de muncă caz în care se va depune o informare în acest sens;
 prin ordin de ministru s-a stabilit procedura de lucru cu privire la eliberarea
parolelor;
 cu privire la datele necesare a fi menționate în registru se adaugă:
- cetățenia şi țara de proveniență - Uniunea Europeană - UE, non-
UE, Spațiul Economic European – SEE
- perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face
detaşarea
- durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia
- salariul, sporurile şi cuantumul acestora
- perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de
muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor
medicale
 termene de completare și transmitere a registrului:
a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la art.
3 alin. (2) lit. a)-g) din HG nr. 500/2011 modificata se
înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară
începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din HG nr.
500/2011 modificata se completează şi pentru contractele
individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

3
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

c) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) din HG nr.


500/2011 modificata se înregistrează în registru în termen de
maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;
d) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. i) din HG nr.
500/2011 modificata se înregistrează în registru la data încetării
contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a
evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea
contractului individual de muncă;
e) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază
completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la
care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.
f) orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin.
(2) lit. a), c)-g) din HG nr. 500/2011 modificata se înregistrează
în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii
termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5)
din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în
care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri
judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea
în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă,
potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.
g) orice corecţie a erorilor survenite în completarea
registrului se face la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de
acestea.
 registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după
caz, la sediul sucursalei, agenției, reprezentanței sau al altor asemenea unități fără
personalitate juridică, care au delegată competența înființării registrului

Constituie contravenție după data de 01.08.2011 următoarele:


(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice
sau juridice:
a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă
prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) - g), cel târziu în ziua lucrătoare anterioară
începerii activității de către salariatul în cauză;

4
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

b) refuzul de a pune la dispoziție inspectorului de muncă registrul în format


electronic, precum şi dosarul personal al salariaților;
c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform
art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art.4;
d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2
alin. (5) sau alin. (6);
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenția
neautorizată asupra aplicației informatice a registrului;
g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea
inspectoratelor teritorialede muncă cu privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art.
8 alin. (3), solicitate de către salariat;
i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);
j) nerespectarea prevederilor art. 7.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:


a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană
primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a
registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără
ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b) - c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
c) cea prevăzută la lit. d) - f) şi i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) cea prevăzută la lit. h) şi j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de


muncă.

(4) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii
contravenționale prevăzute la alin. (2) lit. b) - e).

Angajatorii care utilizează aplicații informatice proprii trebuie să respecte


specificațiile actualizate privind structura şi formatul de fişier care trebuie transmis la
inspectoratul teritorial de muncă. Implementarea versiunii actualizate a
nomenclatorului COR nu afectează principiile de generare a fişierului care trebuie

5
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

transmis, ci doar adaugă o regulă de identificare a noilor coduri de ocupații, astfel


încât să poată fi corect identificate la preluare. Documentația, revizuită şi completată
ca urmare a actualizării nomenclatorului COR, poate fi descărcată prin accesarea
legăturii:
 înainte de-a începe: Întrebări frecvente Revisal
sau
 accesați site-ul Inspecției Muncii: http://www.inspectiamuncii.ro.

2. SCURTĂ DESCRIERE

Aplicația registrul electronic de evidență al salariaților a fost făcut de către firma


Teamnet International Bucureşti, atât partea angajatorului (Revisal) cât şi preluarea şi
gestionarea datelor transmise conform: HG. 161/2006 şi HG. 37/2010 De la 1 august
2011 va intra în vigoare HG. 500/2011.

Versiunea nouă a aplicației Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011


În urma consultărilor publice, Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor
versiunea nouă a aplicației informatice Revisal pentru înființarea şi completarea
registrului de evidență a salariaților în format electronic, actualizată în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011, modificată:
 Revisal 5.0.8 (pentru Windows XP/Vista/7)
 Ghid de instalare şi utilizare (format.pdf – Portable Document Format)

Versiunea nouă a aplicației Revisal permite:


 introducerea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate
cu prevederile H.G. 500/2011 modificată;
 validarea registrului generat din aplicații proprii de gestiune a salariaților,
altele decât Revisal, conform specificațiilor tehnice;
 generarea registrului în format electronic ce urmează a fi transmis către
inspectoratul teritorial de muncă conform H.G. 500/2011 modificată.

Scurt istoric asupra versiunii vechi de registru electronic conform HG. 161/2006,
utilizată până la 01.08.2011

6
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Ghid de utilizare Revisal (consultare)


Formular pentru prima depunere Revisal (descarcă)
Formular pentru eliberare parolă (descarcă)
Ghid pentru depuneri ON-LINE (consultare)
Kit program Registrul Electronic de evidență al salariaților: REVISAL vers.2.06
(descarcă program de instalare)
Ghid de instalare şi utilizare (consultare)
Informații suplimentare pentru S.O. Windows Wista si Windows 7 (consultare)
Patch REVISAL pentru actualizare cod CAEN rev.2 (descarcă). Se schimbă baza
veche cu baza nouă de coduri CAEN Întrebări frecvente Patch REVISAL (consultare)

Patch REVISAL pentru actualizare COR rev.2 (descarcă Patch)+ Ghid instalare patch
COR important!!!(consultare). Se schimbă baza veche cu baza nouă de coduri COR
din 2009 şi în program meniul de salvare/restaurare date pentru salvări.

Patch REVISAL cod COR rev. 3 (descarcă Patch)+Ghid de instalare Patch


(consultare) se obține varianta Revisal vers. 2.2.0

Patch REVISAL cod COR din iulie 2010 (descarcă Patch)+Ghid de instalare Patch
(consultare) se obține Revisal vers.2.3.0

Patch REVISAL cod COR din august 2011 (descarcă Patch)+Ghid de instalare Patch
(consultare) se obține Revisal vers.2.4.0

SE OBȚINE VARIANTA FINALĂ LA DESCHIDEREA APLICAȚIEI


REVISAL vers. 2.4.0 obținut prin instalarea tuturor Patch-urilor!

7
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

3. CE ESTE “VERSIUNEA: 5.0.8”?

Data implementării ultimei versiuni: 06.12.2011

3.1. CE ESTE REVISAL?

Aplicația REVISAL este pusă la dispoziția angajatorilor de către Inspecția Muncii şi


este folosită pentru înființarea şi completarea registrului general de evidență a
salariaților în format electronic, în conformitate cu prevederile H.G.500/2011.

Aplicația poate fi descărcată gratuit de pe pagina de Internet a Inspecției Muncii de


către orice angajator care doreşte să utilizeze această aplicație.

Aplicația ReviSal poate gestiona simultan, în mod independent, mai multe registre
electronice ale mai multor angajatori.

3.2. CERINȚE MINIME DE SISTEM

Hardware
 CPU: Intel Pentium 2GHz;
 Memorie: 512MB;
 Spațiu liber HDD: 1GB;
 Video: placă video ce suportă rezoluția 1024x768, minim 32MB memorie
video;
 Tastatură, mouse.

Software
Sisteme de operare suportate:
 Windows XP SP2, SP3;

8
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

 Windows Server 2003 SP1


 Windows Vista
 Windows 7
 Windows Server 2008

Alte cerințe:
 Internet Explorer versiunea minimă IE6
 Microsoft.NET Framework 3.5 SP1

3.3. INSTALARE REVISAL 5.0.8

Paşii de urmat:
Pentru instalarea ReviSal 5.0.8 este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a
aplicației ReviSal 5.0.6, conform procedurii descrise mai jos.

Dezinstalarea ReviSal versiunea 5.0.6 nu implică ştergerea bazei de date, aceasta fiind
păstrată în locația C:\Documents and Settings\UserCurent\ApplicationData\
Teamnet\Revisal.

Totuşi, pentru securitatea datelor, este recomandabil ca înainte de orice operațiune


legată de instalarea noii versiuni a aplicației ReviSal, să fie efectuată o copie de
siguranță a bazei de date, accesând butonul ”Salvare baza de date” din meniul
”Instrumente”. Salvarea este utilă pentru a preveni pierderea accidentală a datelor.

Dezinstalare revisal 5.0.6


Pentru instalarea noii versiuni este necesară dezinstalarea versiunii 5.0.6.010.

1. Se creează o copie de siguranță a bazei de date utilizând funționalitatea ”Salvare


baza de date” din meniul ”Instrumente”. Se recomandă copierea datelor astfel
salvate pe un suport extern de stocare.

2. Se accesează Start → Control Panel → Add or Remove Programs şi se


identifică aplicația Revisal HG500-2011, în lista programelor instalate.

9
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

3. Se acționează butonul „Remove” şi se confirmă dezinstalarea aplicației.

Instalare Revisal 5.0.8


După ce ați descărcat arhiva de tip *.zip de pe pagina de Internet a Inspecției Muncii,
treceți la dezarhivarea conținutului arhivei într-un director pe disc.

După dezarhivare accesați conținutul folderului unde s-a dezarhivat şi accesați fişierul
”Revisal.msi” pentru a începe procedura de instalare.

Paşii pentru instalarea aplicației sunt următorii:


Pas 1: Termeni şi condiții specifice utilizării aplicației ReviSal

10
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Se citesc notele asupra versiunii, selectați dacă sunteți de acord sau nu şi se apasă
butonul ”Înainte” (în caz ca ați selectat că sunteți de acord).

Pas 2: Alegerea directorului de instalare a aplicației


Notă:
La instalarea versiunii 5.0.8, trebuie să respectați parametrii setați la instalarea versiunii
anterioare, 5.0.6:
- Directorul de instalare a aplicației,
- Utilizatorii pentru care se instalează aplicația (”Toti utilizatorii” sau ”Doar Eu”).

În fereastră se va afişa calea implicită de instalare a aplicației, aceasta fiind în


directorul ”C:\Program Files\Revisal HG500-2011”.

11
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Dacă se vrea instalarea într-o altă locație trebuie să precizați această locație în care se
va instala programul apăsând pe butonul ”Caută” sau se introduce manual locația
respectivă.

Fereastra de căutare arată astfel:

Pentru a verifica spațiul liber de pe disc puteți utiliza butonul „Spațiu pe disc” care va
afişa toate partițiile şi spațiul disponibil pe fiecare dintre acestea. Ecranul afişat este
unul similar cu următorul:

Aplicația poate fi accesată numai de cel care instalează aplicația sau de către toți
utilizatorii calculatorului respectiv. Aveți opțiunile:

12
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

 „Toti utilizatorii” dacă doriți să instalați pentru oricine foloseşte acest


calculator,
 „Doar eu” dacă doriți să instalați doar pentru utilizatorul curent.

Pentru a încheia acest pas, faceți click pe „Înainte” pentru confirmarea instalării în
directorul de instalare ales cu opțiunea specificată.

Pas 3: Confirmarea începerii instalării aplicașiei ReviSal

În acest pas este necesară confirmarea utilizatorului pentru a se putea face instalarea
efectivă a aplicației ținând cont de opțiunile specificate la paşii anteriori.
Pas 4: Instalarea aplicației ReviSal

În acest pas se afişează evoluția instalării aplicației ReviSal.

13
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Vă rugăm să aşteptați terminarea instalării aplicației ReviSal, care durează câteva


minute în funcție de configurația calculatorului dumneavoastră.

Pas 5: Confirmarea instalării cu succes a aplicației ReviSal

La acest pas se afişează mesajul de confirmare a instalării cu succes a aplicației


ReviSal pe calculatorul dumneavoastră.
Apasați butonul „Inchide” pentru a închide fereastra.

4. ÎNDRUMĂRI TEHNICE PENTRU UTILIZAREA APLICAȚIEI


REVISAL 5.0.8

1. Manualul de utilizare a aplicației Revisal se regăsește în aplicația instalată,


accesând butonul „(?)”, situat în colțul din dreapta sus al ferestrei principale a
aplicației.

2. Generarea registrului ce trebuie transmis către ITM se realizează din butonul


„Generare Registru”, din meniul „Registru” al aplicației, procedura fiind detaliată
în documentul „Generarea registrului utilizând aplicația Revisal” prezent la adresa
www.inspectiamuncii.ro.

14
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Registrul NU se generează din butoanele „Export angajator” sau „Salvare baza de


date” aflate în Meniul „Instrumente” al aplicației Revisal.

3. Salvarea datelor introduse în aplicația Revisal se poate realiza în orice moment


accesând butonul „Salvare baza de date” din meniul „Instrumente”. Salvarea este
utilă pentru a preveni pierderea accidentală a datelor ca urmare a unor evenimente
nedorite cum ar fi ștergerea accidentală, defecțiuni hardware, virusarea calculatorului,
etc. Se recomandă copierea datelor astfel salvate pe un suport extern de stocare.

Recuperarea datelor salvate se realizează din butonul „Restaurare baza de date” din
meniul „Instrumente” al aplicației Revisal.

4. Angajatorii care folosesc aplicații proprii de gestiune a salariaților, altele decât


Revisal, trebuie să genereze registrul în format „.rvs”, folosind opțiunea „Validare
registru non‐Revisal”.

5. Erorile de tipul „Could not execute query”, „Could not insert” apar pentru că pe
calculatorul pe care s‐a instalat aplicația Revisal 5.0.8, a mai fost instalată şi o altă
aplicație anterioară și nu s‐au șters fișierele din folderul Application Data, conform
procedurii de dezinstalare prezentată în „Ghidul de instalare și utilizare”.

Îndrumări privind transmiterea on‐line a registrului


(sursa: http://www.inspectiamuncii.ro/)

Aplicația Revisal 5.0.8 generează registrul în format „.rvs”. Acesta trebuie transmis
on‐line, accesând link‐ul corespunzător noului sistem https://reges.inspectiamuncii.ro
– Acces portal versiune conformă cu HG nr. 500/2011.

Procedura este detaliată în documentul „Transmiterea on‐line a registrului”, prezent


la adresa www.inspectiamuncii.ro.

Versiunile anterioare ale aplicației Revisal 2.0.6 – 2.4.0 generează registrul în format
„.xml”. Acesta poate fi transmis on‐line în continuare, conform prevederilor legale,
până la data de 31 octombrie 2011, pe link‐ul corespunzător vechiului sistem

15
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

https://reges.inspectiamuncii.ro – Acces portal versiune conformă cu HG nr.


161/2006.

Vizualizarea datelor transmise on‐line de către angajatori se efectuează accesând


meniul „Raport Preluări” și dând click pe linia aferentă transmiterii. În fereastra
pop‐up care se deschide se pot vizualiza datele angajaților și contractelor aferente
fiecărei transmiteri.

Mesajul de eroare „ORA‐2011: Formatul Fişierului este Invalid. Fişierul trebuie


să conțină cel puțin un salariat şi un contract.”, din momentul transmiterii on‐line,
semnifică faptul că operatorul încearcă să transmită un fișier de tip „.rvs” pe link‐ul
corespunzător vechiului sistem.

Mesajul de eroare „Date angajator modificate. Va rugam sa va prezentati la


ghiseu”, din momentul transmiterii fișierului on‐line, semnifică faptul că operatorul a
modificat datele angajatorului sau că datele angajatorului din registrul vechi nu
corespund cu datele angajatorului preluate şi actualizate.
În noua bază de date. În acest caz, depunerea trebuie efectuată la sediul ITM de care
aparține angajatorul pentru actualizarea datelor acestuia în baza de date a Inspecției
Muncii. În situația menționată mai sus nu este necesară eliberarea unei noi parole.

Îndrumări privind completarea registrului

Sporurile salariale care se introduc în aplicația Revisal sunt sporurile acordate de


către angajator conform contractului individual de muncă. Pentru introducerea unui
spor, care nu se regăsește în lista predefinită, se accesează butonul „Adaugă spor”,
din meniul „Angajator” al aplicației Revisal.

În cazul salariaților care lucrează în 3 schimburi, completarea câmpului


„Repartizare timp muncă” se face selectând valoarea „Inegal”.

Potrivit dispozițiilor art. 3 din HG nr. 500/2011, registrul electronic trebuie completat
cu elemente referitoare la perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual
de muncă, fie şi pentru o perioadă de ex. 1‐10 zile concediu fără plată, cu excepția
cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.

16
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Având în vedere noile modificări survenite la Legea nr.157/2011 pentru modificarea


şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,
înregistrarea unui contract individual de muncă al unui cetățean „Non UE”, încheiat
pe perioadă nedeterminată ca urmare a obținerii autorizației de muncă, în condițiile
în care pe autorizația de muncă este înscrisă doar „data de început”, ca soluție de
moment se efectuează astfel: angajatorul va putea completa „data de sfârşit”
corespunzător unui interval de timp, urmând ca ulterior să actualizeze această „dată
de sfârşit”. Toate modificările efectuate asupra „datei de sfârşit” vor rămâne în
istoricul contractului individual de muncă, rezultând o continuitate a raporturilor de
muncă.

Câmpul „Data la care produce efecte” se completează cu data de la care se


consemnează ca fiind valide datele introduse. De exemplu în cazul unei corecții se
completează cu data anterioară de la care trebuia să apară datele corecte.

5. PRECIZĂRI PRIVIND MODIFICĂRILE ADUSE DE H.G. 1105

(Sursa: http://www.inspectiamuncii.ro/)

Având în vedere modificările aduse Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 privind


registrul general de evidență a salariaților prin Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011,
Inspecția Muncii a publicat în data de 6 decembrie o versiune actualizată a aplicației
informatice Revisal pentru înființarea şi completarea registrului general de evidență a
salariaților.

Cele mai importante modificări aduse programului informatic sunt:


1. Posibilitatea exprimării sporurilor procentual sau valoric (cuantum)

17
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Începând cu această versiune, sporurile vor putea fi înregistrate și transmise în


registrul general de evidență a salariaților atât sub formă de procent, cât și valoric
(cuantum);

2. Includerea nomenclatorului COR compatibil ISCO 08


Începând cu versiunea curentă, funcțiile/ocupațiile contractelor individuale de muncă
vor putea fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO 88, cât și ISCO 08, până la
1 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile OMMFPS nr.1832/856/08.08.2011.
Ulterior acestei date, pentru contractele active, inclusiv suspendate sau detașate, doar
COR compatibil ISCO 08 va fi acceptat pentru transmiterea registrului de salariați.

3. Posibilitatea suspendării unui contract individual de muncă pe durata de 1 zi


Începând cu versiunea curentă, a fost extinsă validarea perioadei privind suspendarea
unui contract, astfel incât să fie permisă înregistrarea și transmiterea suspendărilor de
contracte pentru 1 singură zi.

4. Actualizarea modelului pentru înregistrarea și transmiterea salariaților


cetățeni străini
A fost actualizat modelul înregistrării salariaților cetățeni străini, în special tratarea
situațiilor de excepție privind validarea intervalului de valabilitate a autorizației de
muncă.

5. Posibilitatea înregistrării contractelor de muncă temporară cu durată


nedeterminată
Începând cu versiunea curentă, vor putea fi înregistrate și transmise și contractele de
muncă temporară pe durată nedeterminată.

6. Actualizarea nomenclatorului privind temeiurile de încetare și suspendare ale


contractelor individuale de muncă

7. Precizarea codificării recomandate pentru crearea registrelor de evidență a


salariaților în format.XML;
Au fost completate specificațiile tehnice cu detalii privind codificarea recomandată
pentru scrierea și salvarea registrelor XML.

18
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

8. Față de modificările sus menționate, referitor la spețele transmise instituției noastre


facem următoarele precizări:
a) În registrul de evidență a salariaților în format electronic se vor trece
salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul
individual de muncă. Sporurile care nu sunt cuprinse în contractul individual de
muncă nu se vor introduce în aplicația ReviSal. Sporurile trebuie să fie introduse în
aplicația electronică exact cum sunt trecute în contractul individual de muncă, adică
daca în contractul individual de muncă avem exprimat un spor în procente, în aplicația
electronică va trebui să‐l trecem în procente, dacă este exprimat ca valoare, se va trece
și în aplicația electronică ca şi valoare”.

b) Există și cazuri de excepție, adică sporuri exprimate în procente, dar care nu


se calculează raportate la salariul de bază lunar brut. În cazul acestora, se recomandă
să rămână ca valoare până la apariția unei alte versiuni care să reglementeze aceasta
situație.

c) Data la care se produc efecte reprezintă data de la care intră în vigoare


contractul individual de muncă sau modificările intervenite prin acte adiționale (în
cazul adăugării unui contract nou, această dată este egală cu data începerii activității
salariatului, în cazul actelor adiționale această dată este egală cu data de când intră în
vigoare modificările intervenite prin actele adiționale respective).

d) Angajatorii care au instalat Revisal 5.0.8 și nu au decât modificări ale


codului COR prin instalarea aplicației, nu au nici un termen pentru depunerea
ReviSal-ului actualizat doar prin codurile COR. Acestea pot fi depuse şi ulterior datei
de 15 decembrie 2011.

e) Angajatorilor cărora la transmiterile online sau la ghișeul inspectoratului


teritorial de muncă le apare eroarea: "data incheierii contractului nu poate fi
ulterioara datei consemnarii" trebuie să efectueze o corecție a datei
consemnării/datei la care produce efecte doar pentru contractele la care apare eroarea,
după care vor genera din nou fișierul „.rvs” și‐l vor retransmite online sau depune la
ghişeul inspectoratului.

19
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

6. PROCEDURA DE SOLICITARE ȘI OBȚINERE A PAROLEI


PENTRU TRANSMITEREA ONLINE A REGISTRULUI
CONFORM HG NR. 500/2011 ESTE PREVĂZUTĂ
O.M.M. nr. 1918/2011

1. Obținerea parolei de către angajatori se face la sediul ITM în a cărui rază teritorială
îşi au sediul sau domiciliul, în baza prezentării următoarelor documente:
a) solicitarea scrisă pentru eliberarea parolei (model anexat);
b) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana
care solicită obținerea parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
c) copia certificatului de înmatriculare al angajatorului;
d) copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

20
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

2. Obținerea parolei de către unitățile fără personalitate juridică ale angajatorilor


(sucursale, agenții, etc.) se face la sediul ITM în a cărui rază teritorială acestea îşi
desfăşoară activitatea, în baza prezentării următoarelor documente:
a) solicitarea scrisă pentru eliberarea parolei (model anexat);
b) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al unității fără
personalitate juridică, în cazul în care persoana care solicită obținerea parolei este alta
decât reprezentantul legal al unității;
c) copia certificatului de înmatriculare al angajatorului;
d) copia certificatului fiscal al unității fără personalitate juridică;
e) copia actului de identitate al persoanei împuternicite;
f) copia delegării de competență pentru încadrarea personalului prin
încheierea de contracte individuale de muncă;
g) copia delegării de competență pentru înființarea şi completarea registrului
general de evidență a salariaților în format electronic.

4. Obținerea parolei este condiționată din motive juridice și tehnice de transmiterea


registrului conform HG nr. 500/2011. Această transmitere a registrului trebuie să fie
prealabilă solicitării parolei, putând fi urmată imediat, cu ocazia aceleiaşi prezențe la
sediul ITM, de solicitarea și obținerea parolei pentru transmiterea on‐line a registrului.

21
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

7. INFORMAȚII UTILE

Răspunsul din partea Inspecției Muncii în vederea modificării aplicației REVISAL


5.0.6., care a dus la apariția versiunii 5.0.8., este prezentat în Anexa 1.

DEPUNEREA REGISTRULUI LA ITM

1. Dacă alege varianta delegării responsabilității către salariații proprii trebuie


completată o decizie în acest sens. Decizia va cuprinde:
 numele și prenumele persoanei (-lor) desemnate;
 obligația acestor persoane de a acționa doar în baza instrucțiunilor primite de
la angajator;
 obligația de a aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea
respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva
oricărei forme de prelucrare ilegală.
Atenție! Decizia nu se depune la inspectoratul de muncă (ITM), se va păstra la
angajator și va fi prezentată inspectorilor de muncă în cazul unui control.
(Modelul din Anexa 2 a fost postat pe http://www.avocatnet.ro/)

2. Dacă se alege varianta externalizării completării ReviSal către un prestator de servicii


trebuie completate următoarele documente:
A. Contract de prestări servicii (puteţi consulta în Anexa 3 un model de
contract- postat pe http://www.avocatnet.ro/)
Acesta trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:
 interdicţia subcontractării, serviciilor de completare şi transmitere a
registrului încredinţate de angajator;
 data intrării în vigoare şi durata;
 obligaţia prestatorului de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite de la
angajator/beneficiar;
 obligaţia prestatorului de a aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau

22
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă


prelucrarea respectivă comporta transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi
împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală;
obligaţia prestatorului de a utiliza pentru completarea şi transmiterea registrului doar
persoane care prezintă suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de securitate
tehnică şi organizatorice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

B. Informare (un model de informare poate fi consultat în Anexa 4). Acest


document se depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia
angajatorul îşi are sediul, în termen de 3 zile de la încheierea contractului de
prestări servicii. Nedepunerea reprezintă contravenție.

Informarea va cuprinde:
 denumirea prestatorului de servicii;
 codul unic de identificare al prestatorului de servicii;
 data de la care s-a contractat serviciul pentru completarea şi depunerea
ReviSal.

La această informare se anexează o copie de pe CUI-ul prestatorului de servicii.

Atenţie! Obligaţia înregistrării prestatorilor de servicii la Autoritatea Naţională de


Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca şi operatori de date cu
caracter personal a fost o interpretare greşită a legii; nu se mai solicită aceast
demers.

În cazul încetării sau rezilierii contractului de prestări de servicii, angajatorul va


comunica inspectoratului teritorial de muncă acest fapt, cel mai târziu la data încetării
sau rezilierii, în vederea eliberării unei noi parole angajatorului (model cerere - Anexa
5).

Completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor prin utilizarea aplicaţiei puse


la dispoziţie de Inspecţia Muncii se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare
obţinute de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii www.inspecţiamuncii.ro sau de
la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

În cazul în care, pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a

23
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

salariaţilor, angajatorii folosesc aplicaţii informatice proprii de gestiune a salariaţilor,


aceste aplicaţii trebuie să cuprindă şi să furnizeze elemente obligatorii, similar
aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii.

Structura şi formatul de fişier aferente registrului general de evidenţă a salariaţilor în


format electronic care trebuie transmis la inspectoratul teritorial de muncă, în cazul
angajatorilor care utilizează aplicaţii informatice proprii, se pun la dispoziţie de
Inspecţia Muncii. Specificaţiile tehnice ale fişierului pot fi obţinute de pe pagina de
internet a Inspecţiei Muncii www.inspecţiamuncii.ro sau de la sediul inspectoratelor
teritoriale de muncă.

Menţiuni cu privire la transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor


Transmiterea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate
prin decizie scrisă de către angajator.

Registrul general de evidenţă a salariaţilor se transmite la inspectoratul teritorial de


muncă prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Hot. nr. 500/2011,
în conformitate cu procedura stabilită în prezenta anexă şi cu instrucţiunile de utilizare
a aplicaţiilor.

A. Transmiterea on-line prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii


Transmiterea on-line se face după solicitarea şi obţinerea de către angajator a numelui
de utilizator şi a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare
şi transmitere a registrului sau are încheiat un contract de prestări de servicii, şi
activarea accesului la portalul Inspecţiei Muncii http://itmonline.inspecţiamuncii.ro.

Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face la sediul inspectoratului teritorial


de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul sau domiciliul, în baza
prezentării următoarelor documente:
a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei ;
b) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana
care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul
legal al angajatorului (Anexa 6);
c) copie de pe certificatul de înmatriculare;
d) copie a actului de identitate al persoanei împuternicite.

24
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, obţinerea numelui de


utilizator şi a parolei este condiţionată de transmiterea la sediul inspectoratului
teritorial de muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor, conform noului
sistem informatic aferent hotărârii.

Modelul de împuternicire poate fi obţinut de pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii


sau de la sediul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei pentru unităţile fără personalitate juridică


ale angajatorilor se face la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază
teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea, în baza unei împuterniciri semnate şi
ştampilate de reprezentantul legal al unităţii fără personalitate juridică, însoţită de o
copie a următoarelor documente:
a) delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de
contracte individuale de muncă;
b) delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului
general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;
d) certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică.

B. Transmiterea prin e-mail pe bază de semnătură electronică


Angajatorii care deţin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat,
obţinut de la un furnizor de servicii de certificare în condiţiile Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, pot depune registrul general de evidenţă a salariaţilor la
adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii.

Modalitatea de transmitere prin e-mail şi adresa de e-mail pot fi obţinute de pe pagina


de internet a Inspecţiei Muncii.

C. Depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă


Transmiterea registrului prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă se
face pe suport CD, dischetă 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de
fişiere FAT/FAT32.

Registrul general de evidenţă a salariaţilor, însoţit de o adresă de înaintare semnată şi


ştampilată de către reprezentantul legal, se depune după cum urmează:

25
Glia Center & Glia Trening Lector – Bota Cristian

a) la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială


persoanele fizice sau juridice îşi au domiciliul, respectiv sediul;
b) la sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi
desfăşoară activitatea unităţile fără personalitate juridică.

Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului adresa


de înaintare este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la registrul
comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de
identitate - în cazul angajatorului persoană fizică.

Pentru prima depunere la sediul inspectoratului teritorial de muncă a registrului de


către unităţile fără personalitate juridică ale angajatorilor, adresa de înaintare este
însoţită de o copie a următoarelor documente:
a) delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de
contracte individuale de muncă;
b) delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea registrului
general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
c) certificatul de înmatriculare al angajatorului;
d) certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică.

În cazul modificării elementelor de identificare a angajatorului sau a unităţilor fără


personalitate juridică ale acestuia, depunerea ulterioară a registrului general de
evidenţă a salariaţilor în format electronic trebuie însoţită de o copie a certificatului de
înmatriculare la registrul comerţului şi a certificatului de înregistrare fiscală, care să
ateste aceste modificări.

Completarea eronată a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format


electronic sau a datelor de identificare a angajatorului dă dreptul inspectoratului
teritorial de muncă de a refuza înregistrarea acestuia.

26