Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE


SPECIALIZAREA: MASTER ÎN FILOSOFIE -FILOSOFIE, CULTURA, COMUNICARE

I. Informatii generale despre curs si seminar

Titlul disciplinei: Ontologie I


Codul: HFR0111
Regimul disciplinei: obligatorie (Semestrul 1I)
Numarul de ore: 2ore curs +2ore seminar x 14 saptamani (28ore curs +28 ore seminar / semestru)
Numarul de credite: 6
Tipul de evaluare finala: Examen
Locul de desfasurare: sala Lucian Blaga (X/I), str.M.Kogalniceanu nr.1, et.1
Programarea in orar a activitatilor: conform orarului la Departamentul de Filosofie

II. Informatii despre titularul de curs si seminar

Nume, titlul stiintific: FRATEANU, VASILE, Profesor doctor


Informaţii de contact: 0264-440126
Ore de audienta: 2

III. Descrierea disciplinei

Obiective.
Cursul de Ontologie are drept scop cercetarea analitică şi sistematică a conceptului de fiinţă,
considerat de cei mai mulţi dintre gânditori cel mai important concept al filosofiei, precum şi
a unora din conceptele corelative acestuia – cum sunt conceptele de devenire, gândire, limbaj,
etc. etc. -, la care a fost redus şi în care a fost echivalat uneori conceptul însuşi de fiinţă. O
parte însemnată a cursului este rezervată prezentării marilor dispute filosofice pe această temă
şi, în special, modului în care gândirea modernă şi post modernă înţelege să reinterpreteze
conceptul de fiinţă. Cursul se încheie cu schiţarea unui posibil model de revalorificare şi
resemnificare a Ontologiei.

Tematica cursului
- Ce este Ontologia?
- Raportul între ontologie şi teologie.
- Fiinţă şi identitate.
- Fiinţă şi devenire.
- Devenire şi diferenţă.
- Diferenţă ontologică.
- Fiinţă, gândire, limbaj.
Competente dobindite:
Cognitive:
Studentul va putea:
- utiliza într-o manieră clară şi distinctă principalele concepte ale ontologiei şi, în general, ale
filosofiei: fiinţă, devenire, gândire, limbaj, subiectivitate, intersubiectivitate, etc. etc.;
- discerne între principalele perspective pe care ontologia se bazează în configurarea
discursului ei teoretic – şi anume între aceea de natură metafizică şi aceea de natură istorică
– şi înţelege în adâncime semnificaţia lor;
- să identifice elementele de continuitate şi discontinuitate în actul de reflecţie ontologică;
- să recunoască în marile concepte ontologico-filosofice sursele ideatice ale elaborării unora
din conceptele centrale ale teoriilor edificat de o parte din disciplinele regionale.
Atitudinale:
Pe parcursul cursului urmărim să dezvoltăm:
- o atitudine care să recunoască ontologiei rolul extrem de important pe care ea îl joacă în
raport cu o parte cel puţin din celelalte discipline filosofice;
- o atitudine care să valorifice ontologia ca o sursă de inspiraţie pentru elaborările teoretice şi
concluziile mai mult sau mai puţin „practice” specifice altor ştiinţe.
Competenţe cu valenţe mai generale:
Cognitive:
- capacitatea de a transmite în mod corect cunoştinţele obţinute şi de a le ierarhiza într-o
manieră pertinentă;
- capacitatea de a analiza cu spirit critic diversele perspective filosofice şi de a valorifica ceea
ce este creativ în conţinutul lor.
Instrumental-aplicative:
- abilitatea de a transmite oral şi în scris cunoştinţele filosofice dobândite;
- competenţe în cercetarea documentară şi în redactarea unor texte academice sau a unor
eseuri.

IV. Bibliografia obligatorie:

1. Aristotel, Metafizica.
2. Derrida, Jacques, Marges de la philosophie, Paris, Les Editions de Minuit, 1972.
3. Derrida, Jacques, Positions, Paris, Les Editions de Minuit, 1987.
4. Derrida, Jacques, Scriitura şi diferenţa, Bucureşti, Editura Univers, 1998.
5. Frăteanu, Vasile, Tratat de metafizică, Cluj, Editura „Dacia”, 2002.
6. Gadamer, Hans-Georg, Adevăr şi metodă, Bucureşti, Teora, 2001.
7. Habermas, Jurgen, Discursul filosofic al modernităţii, Bucureşti, Editura Hee, 2000.
8. Habermas, J.., Cunoastere şi comunicare, Ed. Politică, Buc., 1983.
9. Heidegger, Martin, Scrisoare despre umanism, în Repere pe drumul gândirii, Bucureşti,
Editura politică, 1988.
10. Heidegger, Martin, Identität und Differenz, Stuttgart, Neske, 1999.
11. Heidegger, Martin, Fiinţă şi timp, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
12. Husserl, Edmund, Meditaţii carteziene, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994.
13. Platon, Phaedon.
14. Platon, Sofistul.
15. Platon, Parmenide
16 Quine, Willard, From a Logical Point of View, New York and Evanstone, Harper and
Row, Publishers, 1963.
17 Vattimo, Gianni, Aventurile diferenţei, Constanţa, Editura Pontica, 1996.
18 Wittgenstein, Ludwing, Cercetări filosofice, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.

V. Metode de predare si materiale folosite in cadrul procesului educational specific disciplinei:

 utilizarea unui curs interactiv cu fundament de prelegere


 discutii in cadrul cursului pe baza unor exemple
 analize de text filosofic, analize conceptuale şi dezbateri in cadrul seminariilor

VI. Planificarea intilnirilor si a verificarilor intermediare

Cursurile, seminariile, precum şi audienţele, se desfăşoară săptămînal, conform orarului. În jurul datei
de 1 decembrie este termenul de predare a lucrării de cercetare corespunzătoare activităţii de seminar.

Curs Săptămînile 1-2


Tematica : Ce este Ontologia?
Obiective

2
- utilizarea în mod adecvat a conceptelor filosofice discutate : ontologie, onto-teologie,
metafizică, fiinţă
cuvinte cheie: ontologie
Bibliografie: Aristotel, Metafizica ; Frăteanu, Vasile, Tratat de metafizică, Cluj, Editura
„Dacia”, 2002.

Curs Săptămînile 3-4


Tematica : - Raportul între ontologie şi teologie
Obiective :
- utilizarea în mod adecvat a conceptelor filosofice discutate : ontologie, onto-teologie,
metafizică, fiinţă, D-zeu.
cuvinte cheie: ontologie, teologie
Bibliografie: E. Gilson, "Dumnezeu şi filosofia”, Editura Galaxia Gutenberg, 2006, Frăteanu,
Vasile, Tratat de metafizică, Cluj, Editura „Dacia”, 2002.
Curs Săptămînile 5-6
Tematica : - Fiinţă şi identitate
Obiective:
- să înţeleagă şi să utilizeze în mod adecvat conceptele filosofice implicate, precum şi argumentaţiile
care conduc la formularea diferitelor mize şi ipoteze ipoteze filosofice implicate de problema
identităţii
cuvinte cheie: fiinţă, identitate, diferenţă
Bibliografie: Heidegger, Martin, Identität und Differenz, Stuttgart, Neske, 1999, Derrida,
Jacques, Scriitura şi diferenţa, Bucureşti, Editura Univers, 1998, Vattimo, Gianni, Aventurile
diferenţei, Constanţa, Editura Pontica, 1996.

Curs Săptămînile 7-8


Tematica : - Fiinţă şi devenire.
Obiective :
- utilizarea în mod adecvat a conceptelor filosofice discutate,
- să înţeleagă maniera de dezvoltare conceptual-filosofică a marilor dispute filosofice pe această
temă
cuvinte cheie: fiinţă, devenire
Bibliografie: Frăteanu, Vasile, Tratat de metafizică, Cluj, Editura „Dacia”, 2002, Hegel, Ştiinţa
logicii (ede. cit.), Nietzsche, Amurgul idolilor (ed. cit.).

Curs Săptămînile 9-10


Tematica : - Devenire şi diferenţă.
Obiective :
- utilizarea în mod adecvat a conceptelor filosofice discutate,
- să înţeleagă maniera de dezvoltare conceptual-filosofică a marilor dispute filosofice pe această
temă
cuvinte cheie: fiinţă, diferenţă
Bibliografie: Heidegger, Martin, Identität und Differenz, Stuttgart, Neske, 1999, Derrida,
Jacques, Scriitura şi diferenţa, Bucureşti, Editura Univers, 1998, Vattimo, Gianni, Aventurile
diferenţei, Constanţa, Editura Pontica, 1996.

Curs Săptămînile 11-12


Tematica : - Diferenţă ontologică.
Obiective :
- utilizarea în mod adecvat a conceptelor filosofice discutate,
- să înţeleagă maniera de dezvoltare conceptual-filosofică a marilor dispute filosofice pe această
temă
cuvinte cheie: fiinţă, fiinţare, diferenţă ontologică,

3
Bibliografie: Heidegger, Martin, Identität und Differenz, Stuttgart, Neske, 1999, Heidegger,
Martin, Fiinţă şi timp, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, Vattimo, Gianni, Aventurile
diferenţei, Constanţa, Editura Pontica, 1996.

Curs Săptămînile 13-14


- Fiinţă, gândire, limbaj.
Obiective :
- utilizarea în mod adecvat a conceptelor filosofice discutate,
- să înţeleagă maniera de dezvoltare conceptual-filosofică a marilor dispute filosofice pe această
temă
cuvinte cheie: fiinţă, subiect, gîndire, limbaj
Bibliografie: Derrida, Jacques, Scriitura şi diferenţa, Bucureşti, Editura Univers, 1998,
Frăteanu, Vasile, Tratat de metafizică, Cluj, Editura „Dacia”, 2002, Gadamer, Hans-Georg,
Adevăr şi metodă, Bucureşti, Teora, 2001, Habermas, J.., Cunoastere şi comunicare, Ed.
Politică, Buc., 1983.
Seminar Săptămîna 1
Tematica: Prezentarea disciplinei, obiectivelor, programarea şi organizarea activitatilor, prezentarea
modalitatilor de evaluare pe parcursul semestrului.

Seminar Săptămînile 2-3


Tematica: Heraclit, Fragmente
Obligatia studentilor: prezentare de referate, participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse
Seminar Săptămînile 4-5
Tematica: Parmenide, Fragmente
Obligatia studentilor: prezentare de referate, participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse

Seminar Săptămînile 6-7


Tematica: Platon, Sofistul
Obligatia studentilor: prezentare de referate, participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse

Seminar Săptămînile 8-10


Tematica: Platon, Parmenide
Obligatia studentilor: prezentare de referate, participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse

Seminar Săptămînile 11-13


Tematica: Heidegger, Fiinţă şi timp, Humanitas, Bucureşti, 2003, paragr. 1-8
Obligatia studentilor: prezentare de referate, participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse

Seminar Săptămîna 14
Tematica: Colocviu. Pregărite specifică în vederea examenului
Obligatia studentilor: prezentare de referate, participarea la dezbateri pe baza bibliografiei propuse

VII. Modul de evaluare

Evaluarea se va face atat pe parcursul semestrului cat si in timpul examinării finale, astfel:

• Verificare orala pe parcursul semestrului (referat/dezbatere seminar): 33% din nota finala
• Verificare scrisa la sfarsitul semestrului-sesiune (lucrare individuala tip eseu academic): 66%
din nota finala

Criteriile utilizate in evaluarea lucrarii scrise: capacitatea de a opera in mod corect si adecvat cu
conceptele si metodologia cercetarii specifica domeniului; asumarea unei cercetari stiintifice si
documentar-bibliografice proprii; aplicarea metodelor de redactare specifice Filosofiei.

4
VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situatiilor exceptionale

Prezenta la orele de curs nu este obligatorie. Prezentarea la examen nu este conditionata de un numar
minim de prezente. Activitatea la seminar e obligatorie. Seminarele pierdute se pot recupera.
Plagiat se va considera orice lucrare care se constata a fi în proportie de cel putin 30% copiata dintr-o
alta sursa, iar utilizarea plagiatului va determina anularea evaluarii. Orice contestatie a notei obtinute
va trebui insotită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrarii. Rezultatul acestei
reevaluari se va face de fata cu studentii in decurs de 2 zile de la data contestatiei.

S-ar putea să vă placă și