Sunteți pe pagina 1din 5

INSTITUȚIA PUBLICĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ


ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”
Pag. 1 / 3
DIN REPUBLICA MOLDOVA

“APROB”
Decanul facultăţii Stomatologie
conf.univ. O. SOLOMON
ÎNTREBĂRI
pentru examene la Stomatologia Ortopedică
anul IV de studii 2019 - 2020

1. Poziția de Relație Centrică, definiție, caracteristica generală la nivelul celor trei


determinanți ai sistemului stomatognat. Importanța practică.
2. Raport de ocluzie, definiţie, date generale. Rapoarte de ocluzie fiziologice şi patologice,
caracteristica comparativă. Importanța practică.
3. Poziția de Postură Mandibulară, definiţie, caracteristica generală la nivelul celor trei
determinanți ai sistemului stomatognat. Importanţa practică.
4. “Spaţiul fiziologic de inocluzie”, “Spaţiul liber de vorbire”, definiţie, caracteristica
comparativă. Importanţa practică.
5. Poziția de Postură Mandibulară, principiul și tehnica de determinare. Importanţa
practică.
6. Dimensiunea Verticală de Ocluzie, definiţie, caracteristica generală. Metode, principii și
tehnici de determinare. Importanţa practică.
7. Poziția de Intercuspidare Maximă, definiție, caracteristica generală la nivelul celor trei
determinanți ai sistemului stomatognat. Importanța practică.
8. Poziția de Relație Centrică, tehnica și principiul de determinare și înregistrare în
dependență de situația clinică. Importanța practică.
9. Poziția de Intercuspidare Maximă, tehnica și principiul de determinare și înregistrare.
Importanța practică.
10. Pozițiile de ocluzie, definiție, varietăți, caracteristica comparativă la nivelul celor trei
determinanți ai sistemului stomatognat. Importanța practică.
11. Metodologia și particularitățile examenului clinic și paraclinic al pacientului edentat
parțial în clinica de protetică dentară. Importanța practică.
12. Consecutivitatea examenului clinic endobucal. Sistemele de notare a dinţilor,
caracteristica comparativă.
13. Examenul clinic al crestelor alveolare şi al fibromucoasei cavităţii bucale la edentatul
parțial. Importanța practică.
14. Examenul clinic și paraclinic al relațiilor de ocluzie. Evaluarea contactelor ocluzale în
statică şi dinamică. Metodele și tehnicile de înregistrare a contactelor dento-dentare.
15. Examenul clinic şi paraclinic al musculaturii sistemului stomatognat.
16. Evaluarea vitalității dinților restanți. Electroodontometria, termodiagnostica, utilaj,
principii și tehnicile de realizare. Importanța practică.
17. Eficienţa masticatorie, metodele statice de determinare, principii și tehnici de
determinare. Importanța practică.
18. Metodele funcționale de determinare a eficienţei masticatorii, caracteristica
comparativă. Determinaţi eficiența masticatorie după Rubinov, dacă în sită au rămas
200 mg.
19. Evaluarea stării funcţionale a țesuturilor paradontale. Odontoparodontograma după
Kurleandschii.
20. Indicaţii şi contraindicaţii generale și locale către tratamentul protetic.
21. Pregătirea pre- şi proprotetică către tratamentul protetic.
22. Amprentarea câmpului protetic într-un timp. Materiale, metode și tehnici de realizare.
23. Amprentarea în ocluzie a câmpului protetic. Materiale, metode și tehnici de realizare.
Clasificarea materialelor amprentare după I. Postolachi – Bîrsa.
24. Etiologia, patogeneza și tabloul clinic al edentaţiei parţiale. Simptomele exobucale.
25. Simptomele endobucale ale edentaţiei parţiale. Caracteristica spaţiilor edentate şi al
crestelor alveolare edentate parțial.
26. Clasificarea edentaţiei parţiale după Kennedy şi Kennedy-Applegate. Oformarea
diagnozei în edentaţia parţială.
27. Indicaţii generale şi locale la tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze parțiale fixe.
Avantajele şi dezavantajele protezei parțiale fixe.
28. Caracteristica morfologică a coroanelor dinţilor limitrofi breşei dentare în vederea
ancorării si stabilizării protezelor dentare mobilizabile.
29. Caracteristica fibromucoasei cîmpului protetic edentat parţial după Supple. Importanţa
practică.
30. Caracteristica fibromucoasei câmpului protetic de la maxilă după Liund, Kulajenko,
Steiger. Importanţa practică.
31. Caracteristica suportului osos de la maxilă în edentaţia parţială după Lejoyeux.
32. Caracteristica suportului osos de la mandibulă în edentaţia parţială după Lejoyeux.
Caracteristica tuberculilor piriformi de la mandibulă. Importanţa practică.
33. Evaluarea apofizelor alveolare după Pietrakovski. Importanţa practică.
34. Caracteristica croşetelor utilizate in cazul protezelor parțiale mobilizabile cu placă
acrilică. Liniile croşetare.
35. Elementele de ancorare, fixare și stabilizare utilizate în construcția PPMA,
caracteristica generală.
36. Limitele bazei protezei parţiale mobilizabile cu placă acrilică la maxilă şi mandibulă.
37. Indicaţii către tratamentul prin proteze parțiale mobilizabile cu baza metalică şi cu
căptuşală. Utilaj și materiale necesare.
38. Analiza în aspect biomecanic al protezei parțiale mobilizabile cu placă acrilică.
Evaluarea factorilor care determină stabilitatea acestor proteze.
39. Etapele clinice și de laborator la confecţionarea protezei parțiale mobilizabile cu placă
acrilică, caracteristica generală.
40. Particularitățile de determinare și înregistrare a relațiilor intermaxilare în dependență de
situația clinică la confecționarea PPMA.
41. Particularitățile de amprentare a câmpului protetic la confecționarea PPMA. Erori și
complicaţii posibile, profilaxia lor. Materialele amprentare utilizate.
42. Modelarea preventivă a machetei din ceară a PPMA, caracteristica generală. Erori și
complicații posibile. Importanța practică
43. Proba machetei PPMA, tehnica de realizare. Importanța practică.
44. Erori și complicații posibile la etapa de determinare și înregistrare a relațiilor
intermaxilare. Importanța practică.
45. Modelarea definitivă a machetei din ceară a PPMA, caracteristica generală, obiectivele.
Erori și complicații posibile. Importanța practică.
46. Corecția și aplicarea PPMA finite în cavitatea bucală. Tehnica de realizare.
Caracteristica perioadei de adaptare către proteza parțială mobilizabilă acrilică.
47. Caracteristica comparativă a PPMA și a protezei parțiale mobilizabile scheletate.
48. Proteza parțială mobilizabilă scheletată. Caracteristica generală a elementelor
componente.
49. Conectorii principali, caracteristica generală, varietăți, amplasarea topografică, rolul
lor în aspect biomecanic.
50. Conectorii secundari, caracteristica generală, varietăți, amplasarea topografică, rolul
lor în aspect biomecanic.
51. Elementele de ancorare, fixare și stabilizare utilizate în construcția PPMS,
caracteristica generală.
52. Cerinţele către croşetele turnate ale P.P.M. scheletate după Lejoyeux. Croşetul Ackers.
Componentele şi amplasarea lor pe dintele stâlp.
53. Caracteristica croşetului Bonwill, Raichelman.Adams. Indicaţii către utilizare.
54. Croşetele divizate Roach, caracteristica fiecărei grupe. Indicaţii către utilizare.
55. Sistemul croşetar Ney caracteristica generală. Indicaţii către utilizare.
56. Caracteristica sistemelor speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare a P.P.M.
scheletate. Indicaţii către utilizare.
57. Caracteristica sistemelor Dolder - Rumpel Indicaţii către utilizare.
58. Disjunctoarele de forţă, caracteristica generală și biomecanică. Indicaţii către utilizare.
59. Biomecanica şi particularităţile de planificare a protezelor scheletate în edentaţia
parţială clasa I Kennedy.
60. Biomecanica şi particularităţile de planificare a protezelor scheletate în edentaţia
parţială clasa I subdiviziunea 2,3 Kennedy.
61. Biomecanica şi particularităţile de planificare a protezelor PM scheletate în edentaţia
parţială clasa II Kennedy.
62. Biomecanica şi particularităţile de planificare a protezelor PM scheletate în edentaţia
parţială clasa II subdiviziunea I,II,III Kennedy localizată în zona laterală a arcadei
dentare.
63. Biomecanica şi particularităţile de planificare a protezelor PM scheletate în edentaţia
parţială clasa III Kennedy.
64. Biomecanica şi particularităţile de planificare a protezelor PM scheletate în edentaţia
parţială clasa IV Kennedy.
65. Fixarea, stabilizarea şi echilibrul protezelor mobilizabile parţiale, caracteristica
factorilor determinanţi.
66. Paralelograful, caracteristica generală, particularitățile de construcție. Obiectivele
studiului modelului în paralelograf la confecţionarea P.P.M. scheletate.
67. Etapele studiului modelului în paralelograf. Importanța practică.
68. Metodele de determinare a ecuatorului protetic unic. Caracteristica metodei libere şi
Novac.
69. Metoda de alegere la determinarea ecuatorului protetic unic, caracteristica.
70. Necesitatea determinării ecuatorului protetic unic la trattamentul prin PPM scheletate.
Varietăţi de topografie a ecuatorului protetic. Importanța practică.
71. Sistemele speciale de fixare și stabilizare la tratamentul prin PPM scheletate,
caracteristica generală, avantaje și dezavantaje.
72. Etapele clinico-tehnice la confecţionarea P.P.M. scheletate, caracteristica generală.
73. Corecția şi aplicarea P.P.M. scheletate finite în cavitatea bucală.
74. Edentaţia totală, etiologia, patogeneza, tabloul clinic. Caracteristica generală.
75. Zonele de sprijin şi funcţionale la maxilarul superior în edentaţia totală, caracteristica
generală. Importanța practică.
76. Zonele de sprijin şi funcţionale la mandibulă în edentaţia totală, caracteristica
generală. Importanța practică.
77. Muşchii din vecinătatea cîmpului protetic de la maxilă şi mandibulă în edentaţia totală.
Importanţa practică.
78. Caracteristica zonelor afuncţionale de la maxilă și mandibulă la edentatul total,
caracteristica , importanța practică.
79. Caracteristica crestelor alveolare edentate total după Schroder, Koller, importanța
practică.
80. Caracteristica fibromucoasei câmpului protetic edentat total la maxilă și mandibulă
după Suple, Liund, importanța practică.
81. Examenul clinic - instrumental şi paraclinic a pacienţilor edentaţi total. Particularitățile
diagnosticului edentatului total.
82. Menţinerea, stabilitatea și echilibrul protezelor totale, caracteristica factorilor
determinanți.
83. Metode de fixare și stabilizare a protezelor dentare totale, caracteristica generală,
importanța practică.
84. Particularitățile de amprentare a câmpului protetic edentat total, caracteristica
generală. Importanța practică.
85. Lingura individuală de amprentare, caracteristica generală, materiale şi metode de
confecţionare.
86. Adaptarea lingurii individuale, metode și tehnici de realizare. Probele Herbst pentru
maxilă și mandibulăla.
87. Amprenta anatomică, definiții, utilaj și materiale. Etapele clinice de amprentare
anatomică, caracteristica generală.
88. Amprenta funcțională, definiții, clasificări, utilaj și materiale. Etapele clinice de
amprentare anatomică, caracteristica generală.
89. Metode și tehnici de amprentare funcțională a câmpului protetic edentat total.
90. Particularitățile de determinare și înregistrare a relației intermaxilare la edentatul total.
91. Tehnica de determinare și înregistrare a poziției de Relație Centrică în cazul
edentatului total.
92. Etapele clinico-tehnice de confecționare a protezei totale mobile, caracteristica
generală.
93. Erori și complicații posibile la tratamentul prin proteze totale mobile.
94. Perioada de adaptare către protezele totale mobile, caracteristica Recomandări
pacienţilor generală, etapele de adaptare. Îngrijirea igienică a protezelor mobilizabile și
mobile.
95. Limitele protezelor totale la maxilă şi mandibulă. Importanța practică.
96. Particularitățile de confecționare a protezelor totale mobile cu căptuşală şi bază metalică.
97. Recondiţionarea protezelor mobilizabile și mobile. Tehnica metodelor directă şi indirectă, utilaj și
materiale.
98. Particularitățile de confecţionare a protezelor totale mobile cu bază armată. Materiale utilizate,
avantaje și dezavantaje.
99. Aspecte tehnologice de confecţionare a protezei parțiale mobilizabilă și protezei totale mobilă prin
metoda de injectare. Utilaj și materiale, avantaje și dezavantaje. Importanța practică.
100. Particularitățile de confecţionare a protezelor totale mobile cu fixare implantară.