Sunteți pe pagina 1din 6

SC REVINE IMPEX SRL Aprob,

SUCEAVA Administrator
Punct de lucru-bloc-Obcini VASILCIUC CEZAR
Nr 7 din 5.10.2007

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI


SANATATE ÎN MUNCĂ
PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLŢIME

A. Generalitati

Lucrul la înălţime se consideră activitatea desfăşurată la minim doi metri


măsurat de la talpa piciorului lucrătorului până la sol.
Lucrul la înălţime mică se consideră locurile de muncă amplasate până la
înălţime de 2 metrii.
Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor pentru lucrul la înălţime se fac pe baza avizului
medical eliberat în urma unui examen ,medical prin care trebuie verificate aptitudinile
şi capacităţile neuropsihice necesare lucrului la înălţime.
Lucrătorii vor fi admişi pentru lucrul la înălţime numai dacă au viza medicală cu
menţiunea expresă “ apt pentru lucrul la înălţime“ menţiune ce va fi scrisă în fişa
individuală de instructaj. Toţi muncitorii care lucrează la înălţime vor fi supuşi
examenului medical periodic.
Persoanele sub 18 ani şi cei care au depaşit varsta de 55 de ani nu vor fi admişi
pentru lucrul la înălţime.
Intructajul de securitate a muncii trebuie făcut pe faze în conformitate cu
prevederile HG 1425/2006, Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii
Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006
Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat din
punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălţime a
lucrătorilor.
Accesul la şi de la locurile de muncă amplasate la înălţime trebuie asigurat
împotriva căderii în gol a lucrătorilor . La organizarea locului de muncă amplasat la
inălţime trebuie respectate şi aplicate şi prevederile şi reglementările de securitate a
muncii în vigoare referitoare la posibile pericole de accidentare specifice activităţilor
depuse la acel loc de muncă, altele decîât pericolul căderii lucrătorilor în gol.Lucrul la
înălţime trebuie să se desfăşoare sub supravegherea conducătorului locului de
muncă.Locurile de lucru la înălţime trebuie semnalizate atăt ziua cat şi noaptea.
Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport şi depozitare în condiţii
lucrul la înălţime trebuie numit un conducător al locului de muncă care conduce
operaţiile, stabileşte măsurile de securitate necesare şi supraveghează permanent
desfăşurarea acestora respectând prevederile normelor specifice de securitate a muncii
previn manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace mecanizatre şi depozitarea
materialelor.
Este interzis accesul persoanelor care nu au atribuţiune legată de aceasta
activitate la locul de manipulare a materialelor.
Grinzile, planele înclinate, podeţele etc. trebuie prevăzute cu dispozitive de
prindere şi fixare sigură fiind interzisă orice deplasare a lor în timpul lucrului.
Pentru folosirea schelelor eşafodajelor, cofrajelor, cintriulor se vor aplica şi
respecta prevederile cuprinse în norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări
de cofraje, schele , cintre şi eşafodaje.Podinele de lucru se vor executa după un proiect
de execuţie din material corespunzător.Înainte de utilizare podinile vor fi verificate
static duble faţă de încărcătura preconizată.Podinele de lucru trebuie să aibă suprafaţa
continua.Rosturile între panouri sau dulapii podinii nu trebuie să fie mai mare de 10
mm.
Pe suprafaţa podinelor în pantă sau în curbă se fixează şipci împotriva alunecării la o
distanţă de 300-400 mm.
Aşezarea podinei pe reazime trebuie făcută astfel încât să fie exclusă posibilitatea
deplasării sau alunecării ei.Se interzice aşezarea podinei în consolă. Urcarea şi
coborârea de pe podine de lucru trebuie să se facă numai pe rampe de scări de acces
conform prescripţiilor tehnice. Deplasarea pe podine de lucru se face lent fără a se
alerga şi a se produce balansuri sau şocuri.
Pentru evitarea deplasărilor longitudinale şi transversale, rampele de acces
trebuie fixate pe reazime special prevăzute.
În cazul în care rampele de acces trec peste goluri, trebuie să aibă obligatoriu
balustrade solide, bine fixate pe reazime special prevăzute.În cazul în care rampele de
acces trec peste goluri trebuie să aibă obligatoriu balustrade solide bine fixate pe
podină pe ambele părţi ale rampei.Este interzisă blocarea rampelor de acces cu
materiale de construcţii sau alte obiecte, rampele trebuie întreţinute şi curăţate în
permanenţă.
Scările rezemate trebuie să fie rezistente şi uşoare, conform standardelor în
vigoare. Pentru cele executate din lemn se va utilize lemn uscat cu fibre drepte fără
defecte.Picioarele scărilor trenbuie bine fixate pentru a evita alunecarea scărilor şi
căpderea lucrătorului.În cazul în care condiţiile de lucru permit fixarea scării, atunci se
fixează cârlige la capetele superioare ale rampelor longitudinale.
PEntru ca scara să nu alunece capetele inferioare ale rampelor longitudinale trebuie
dotate, de la caz la caz cu saboţi metalici cu capete ascuţite sau cui saboţid e
cauciuc.Scările duble care se desfac trebuie dotate cu dispozitive cu lanţ care să nu
permită desfacerea lor accdentală în timpul lucrului.
Cînd se lucrează la înăltime mai mare de 2 m în locurile de circulaţie intensă sau
pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea un lucrător care să asigure
stabilitatea scării. La sol se va asigura o zonă de protecţie avertizată vizibil.

B. Echipamente individuale de protecţie (EIP) pentru lucrul la


înălţime

Alegerea echipamentelor individuale de protecţie trebuie făcută luând în


considerare în mod obligatoriu situaţia de lucru la înălţime echivalentă cu una din cele
trei situaţii în care EPI are rolul de:
a)Poziţionarea lucrătorului în timpul lucrului
b) limitarea deplasării lucrătorului în direcţia sursei de accidentare prin cădere de la
înălţime
c) poziţionarea şi suspendarea lucrătorului în timpul lucrului
Este interzisă utilizarea EIP nestandardizate.
Este interzisă utilizarea EIP importate dacă acestea nu sunt certificate din punct
de vedere al protecţiei de securiate conform legislaţiei în vigoare.
Lucrătorii din domeniile construcţiilor din cariere din domeniul
telecomunicaţiilor vor folosi centura de siguranţă corespunzătopare acestor domenii
de activitate şi conform standardelor ăn vigoare.
Este interzisă înlocuirea de către utilizatori a componentelor, accesoriilor saua
pieselor metalice ale EIP defecte precum şi repararea acestora.Aceste operaţiuni
trebuie executate exculsiv de către producătoprii de EPI autorizatţi.Este interzisă
utilizarea EIP care nu sunt ănsoţide de instrucşiunid e utiliazare.
Conducătorii locului de muncă sunt obligaţi să completeze instrucţiunile de
utilizare EIP cu prevederile care se impugn datorită caracteristicilor concrete a fiecărui
loc de muncă respective.
Frânghiile de siguranţă ( frânghii, cabluri, lanţuri) denumite şi mijloace de
legătură trebuie să ai bă o lungime maximă desfăşurată de 2 m.Reglarea frănghiilor de
siguranţă se face astfel că după precesia peste elemental de construcţii( stâlp, cheson,
profil metallic) distanţa dintre bustul lucrătorului şi elementul de construcţie să fie
maxim de 0,5 m.
Dacă pe stâlpul(sau similar) pe care se lucrează există un element fixat rigid
este obligatoriu ca frânghia de siguranţă să fie petrecută astfel ca ea să se înconjoare
stâlpul deasupra acestui element fixat rigid.În cazul în care configuraţia locului de
muncă prezintă o zonă în care pericolul căderii în gol se poate manifesta prin intrarea
lucrătorului în aceasta zonă este obligatorie purtarea EIP ca system pentru limitarea
deplasării .
Utilizarea EIP este permisă numai prin prinderea sa sigură de un loc de
ancorare.(fix sau mobil)
Lucrul la înălţime pe o suprafaţă înclinată sau foarte înclinată este permis
dacă lucrătorul este dotat cu EPI compus din centură-scaun cu bretele pentru umăr şi
picioare, frânghie de acces utilizată ca loc (support) de ancorarea mobil şi coborâtor
manual.Dacă pentru lucrul pe suprafeţe înclinate sau foarte înclinate nu s epot elimina
riscurile deteriorării accidentale a EIP datorate unor suprafeţe riguroase, muchie
tăietoare, agenţi chimici agresivi, etc. EIP se completează cu un system suplimentar
de suguranţă format dintr+un loc de ancorare (altul decât cel utilizat pentru frânghia
de acces) frânghia de siguranţă şi a doua prindere de centura propriu zisa . Acest
system suplimentar trebuie dotat acolo unde este cazul cu opritor cu poziţia de
amplasare regalbilă.
Echipamentul (EIP) ca sistem de oprire a căderii de la înălţime trebuie să aibă
o centură propriu zisă prevăzută cu bretele pe umăr picioare şi şezut.Mecanismul
sistemului de oprire a căderii trebuie să acţioneze astfel ca lucrătorul să nu cadă mai
mult de 0,5 m.În cazul lucrului cu un sistem de oprire a căderii trebuie adigurat un
spaţiu de cădere sub cota locului de muncă de minim 1m fără proeminenţă, muchii sau
alte obstacole.
Pentru lucrul la inălţime indiferent deomeniul de activitate, este obligatoriu
purtarea căştii de protecţie.
Persoanele care controlează şi îndrumă procesul de muncă vor purta obligatoriu
cască de protecţie atunci când îşi desfăşoară activitatea în condiţiile lucrului la
înălţime.
Pentru lucrul la înălţime mică, de la caz la caz, în funcţie de gradul de periculozitate şi
în condiţiile concrete de muncă ,lucrătorii trebuie dotaţi cu cască de protecţie.
Locurrile de muncă cu temperature scăzute , casca de protecţie trebuie purtată peste un
capişon călduros. Casca de protecţie se va fixa obligatoriu folosid curelele de
prindere.Este interzisă folosirea căştii de protecţie cu defecţiuni.

C. Centura de siguranţă

Pentru lucrul la înălţime purtare centurilor de siguranţă este obligatorie. Dacă


în configuraţia unui loc de muncă amplasat la îînălţime există o zonă în care pericolul
de cădere ăn gol se poate manifesta, lucrătorii trebuie să poarte obligatoriu centura de
siguranţă împreună cu frânghia de siguranţă care vor împiedica accesul lucrătorului în
zona de pericol pe toată perioada lucrului.
Centura de siguranşă trebuie folosită fie ca mijloc de oprire a accesului într+o
zonă periculoasă. Este interzis a se folosi centura de siguranşă pentru alte funcţii de
protecţie decât cele pentru care afost proiectată.Înainte de utilizare centura de
siguranţă şi accesoriile trebuie verficate în mod obligatoriu.Este interzisă utiliozarea
centurilor de siguranţă care:
- prezintă rupture, destrămări, niduri lipsă , defecte etc.
- au fost scurtate (bucle)
Centurile de siguranţă şi frânghiile acestora trebuie păstrate la un loc uscat fără
umezeală sau temperature excessive, respectând. ;
-Orice reparaţie necesară cârligelor pentru urcare, coborâre pe stâlp, trebuie
executate de către o întreprindere autoriuată de regulă de către producătorul acestora .
-După utilizarea cârligelor trebuie efectuat controlul integrităţii acestora şi a
dimensiunilor lor prin compararea cu un şablon etalon.
-La urcarea-coborârea pe stâlpi din lem cu cârlige trebuie evitate; zonele cu
aşchii desprinse , conductoarele de legare la pământ, cabluriloe, etc.
-Se interzice urcarea cu cârligele pe stâlpi de beton dacă suprafaţa acestora este
pătată cu grăsimi, prezintă zone umede, este încărcată cu praf adevrent sau este
acoperită cu gheaţă.

D. Scări, autoscări

Utilizarea scărilor de lemn este permisă la o sarcină maximă de 1,5 kn şi numai


de căptre un singur lucrător.
Lungimea unei scări din lemn cu trepte latenu trebuie să depăşească 5 m dacă
este folosită ca support al loculuid e muncă pentru lucrător.Lungimea scării trebuie să
permită lucrul de pe o treaptă aflata la o distanţă de min 1 m faţă de capătuşl superior
al scării.
Se interzice lucrul de pe primele 2 trepte superioare ale scărilor simple sau duble.
Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie.
Lcurătorii care folosesc scările trebuie să folosească încălţăminte corespunzătoar
pentru evitarea alunecăării.
Este intezisă executarea de lucrări de pe scările extensibile, este interzis ca pe scara
extensibilă să se urce mai mult de un lucrător.

E. Lucrul la înălţime efectuat pe construcţii tip stâlp

În timpul lucrului la înălţime se vor reespecta următoarele:


- în toare cazurile lucrătorul trebuie să fie asigurat, bine rezemat pe cârlige,
zăbrele, platformă, scară, sau scăunel suspendat
- pe timpul lucrului cordonul centurii de siguranţă trebuie legate la un element
rigid component al stâlpului deasupra punctului de lucru, în aşa fel încât să nu
fie stânjenite mişcările lucrătorului.
- este interzisă executarea oricărei lucrări la fundaţia stâlpului
Înainte de urcarea pe stâlp (din lemn sau metal) trebuie verificat gradul de
putrezire sau coroziune la nivelul solului sau la 20 - 35 cm sub mivelul solului la
fundaţţiile aparente.
Pentru urcare şiu lucru la înălţime trebuie foloste următoare mijloace:
- scări de lemn sau metalice, simple, duble sau extensibile
- cârlige pentru urcare pe stâlpi
- utilaje speciale( autoscări mecanice, platforme telescopice, platforme
autoridicatoare)
Se interzice urcarea şi coborârea directă pe stâlpi de beton acoperit cu polei.

Serviciu extern de prevenire si protectie

Ing.Lucian Barbu

S-ar putea să vă placă și