Sunteți pe pagina 1din 4

SC REVINE IMPEX SRL Aprob,

SUCEAVA Administrator
Punct de lucru-bloc-Obcini VASILCIUC CEZAR
Nr 17 din 5.10.2007

INTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE MUNCII


LA MONTAREA INSTALAŢIILOR SANITARE-TERMICE- APĂ-
CANALIZARE

A. CONDIŢII GENERALE

Locul de muncă trebuie să fie bine iluminat să fie asigurată o ventilaţie pentru
lucrările interioare pentru îndepărtarea prafului gazelor toxice şi a fumului rezultat din
lucrările care se execută.
La executarea lucrărilor se vor folosi numai scule şi maşini unelte care sunt în stare
bună de funcţionare.
La îmbinarea ţecilo prin flanşe se interzice a se face controlul cu mâna a coincidenţei
orificiilor şuruburilor. Acest control s eva face cu ajutorul dornurilor sau chiar a
şuruburilor.
Este complet interzisă aşezarea materialelor lungi sprijinite pe pereţis au schelărie.
Pentru lucrăările la înălţime s evor folosi schele, podine, etc. prevăzute cu balustrade
de protecţie şi scânduri de margine de cel puţin 15 ckm înălţime.
Muncitorii care lucrează la înălţime (acoperişuri) vor purta ăn mod obligatoriu
century de siguranţăă legate prin intermediul unor frânghii rezistente de elementele de
construcţie rezistente.
La spargerea şi găurirea pereţilor, planşeelor şi plafoanelor muncitorii cor purta
ochelari de protecţie.
Lămpile electrice portative vor fi alimentate la 24 de v când se lucează în locuri cu
condiţii normale sau cu 12 v când se lucrează în locurile cu umezeală excesivă, mese
metalice, cazane , rezervvoare etc.
La executarea lucrprilor de sudură se vor respecta normele de securitate a muncii
pentru lucrările de sudură.
Aparatele electrice fixes au portative vor fi legate la intalaţiile de punere la pământ.
În timpul ploilor însoţite de descărcări electrice se vaîntrerupe lucrul.

B. LUCRĂRI DE MONTAJ

Montarea definitivă a conductorilor şi instalaţiilor se va face conform proiectului


pentru lucrarea respectivă.
Şanţurile pentru instalarea conductorilor se vor executa şi asigura contra surpării.

1
Este interzisă aşezarea ţevilor la o distanţă mai mică de 70 cm de la marginea
şanţului, în caz de depozitare a ţevilor pe marginea şanţului se vor lua măsuri contra
rostogolirii lor.
Coborârea ţevilor în şanţuri nu se va face de pe partea unde s+a depozitat pământul.
Nu se permite coborârea în şanţ a ţevilor tuburilor şi armăturilor prin aruncare .
Coborârea în şanţ a ţevilor cu mufe se va executa cu mufa în sus.
Coborârea în şanţuri a ţevilor, a armmăturilor având greutatea ăpână la 50 kg s eva
face prin trecerea lor din mînă în mână.
Cborârea în şanţuri ca şi ridicarea conductelor cât şi a armăturilor mai grele de 50d e
kg se vor face cu ajutorul unor macarale care se mişcă de+a lungul şanţului sau cu ajutorul
unor scripeţi fixaţi pe tripede.
Se interzice folosirea elementelor de sprijinire a pereţilor şanţurilor, ca suport pentru
tuburile ce se instalează în şanţ
Este interzisă prezenţa muncitporilor în puţţuri sau în şanţuri la coborârea pieselor
sau conductelor.
Înainte de coborârea muncitorului în şanţ sau în puţ trebuie cercetat dacă nu există
gatze vătpmătoare sau explozive.
Pentru a se constata existenţa acestor gaze se va folosid etectorul de gaz fiind
interzisă lumânarea sau chibritul.
Umplerea ţevilor în vederea îndoirii s eva face numai cu nisip uscat.
Este interzis a se ridica capacul cu mâna la căminele de vizitare. Pentru aceasta se
vor folosi cârlige speciale.
La montarea conductelor aeriene s evor prevederea suporţid e susţinere suficientd e
rezistenţi pentru greutatea codnuctei cu apă acoperită cu izolaţie.
Conductele care prezintă pericol de arsuri ca urmare a izolării lor se vor lua măsuri
de protejare a lor.
La trecerea conductelor prin pereţii combustibili conductele vor fi izolate pe
poriunea de trecere cu un strat de izolare ignifugă.
Obligatoriu canalele pentru conducte vor fi acoperite.
La instalarea conductelor de apă caldă şid e abur în canale se interzice aşezarea lor
împreună cu cponductele pentru substanţe chimice sau inflamabile.
Pe ventilele de inchidere şi şubere vor fi marcate în mod vizibil smene care să arate
sensul de rotire a dispozitivelor de închidere şi sensul de mişcare al fluidului din conductă.

C. INSTALAŢII DE GAZ

Este obligatoriu ca executarea lucrărilor la instalaţiid e gaze să s efacpd e cptre personal


califciat special autorizat pentru aceste lucrări şi instruit pe linie de tehnicăă a securităţii.
Lucrările d einstalaţii de gaze s evor executa numai pe baza unui proiect aprobat de
întreprinderea distribuitoare de gaze.
Se innterzice trecerea conductelor prin coşurid e sobe , canale de ventilaţie, cămine de
aerisire, depozite de cărbuni, zgură sau gunoi.

2
Trecerea conductelor prin pereţi su planşee se protehjează cu manşoane de ţevi cu
diametrul mai mare.
Reparaţiile conductelor se fac după închiderea roobinetului principal al instaţiei de gaze iar
încăperea va fi aerisită.
După executarea lucrărilor de reparaţii de gaze se va face controlul etanşităţii acestor
instalaţii.
Este interzisă acoperirea sau vopsirea conductelor instalaţii interioare înainte de a se fi
făcut verificarea acestora.
Orice reparaţie la instalaţiile existente vor fi urmate în mod obligatoriu de verificarea
întregii instalaţii
Căutarea şi stabilirea neetanşităţilor instalaţiei se va face cu spumă de săpun ; este
stric interzisă încercarea cu flacăra.
La intersecţiile cu alte conducte subterane cum sunt: cabluri telefonice, electrice,
conducte de apă, etc. Pe distanţe d e1.5 m de o parte şi de alta a intersecţiei, conducta de
gaze se protejează introducându-se tuburi de protecţie, bine-ventilate prin răsuflător la
ambele capete.
Dacă pe acelaşi traseu paralel şi alături conducta de gaze se află şi conducta de apă,
conducta de gaze trebuie să s emonteze deasupra conductei de apă.

D. ÎNCERCAREA CONDUCTELOR

Încercarea conductelor, instalaţiilor de apă, încălzit şi gaze vor fi executate sub


supravegherea şefulluid e llucrări sau a unui tehnician de specialitate.
Se interzice accesul persoanelor străine la sectoarele instalaţii care se verifică.
Locurile de aşezare a flanşelor oarbe în timpul încercării hidraulice a conductelor,
vor fi prevăzute cu destinactive.
În cazuri excepţionale (iarna sau în lipsă de apă) încercarea la presiunea s eva face
cu aer comprimat .
Muncitorii care participă la încercările deprediune a conductorilor vor trebui să fie
instruiţi în mod obligatoriu în legătură cu:
a. aşezarea armăturilor (robineţilor) şi flanşelor oarbe
b. metodele de evacuare a aerlui din instalaţii
c. Moduld e mărire şi micşorare treptată a presiunii din instalaţii
d. Interzicerea executării de reparaţii într+o instalaţie care se găseţte sub
presiune
e. Presiunea maximă admisă de mormele tehnice
f. Procedeele de ciocănire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune.
g. Interzicerea ciocănirii conductelor în locurile îmbinate prin ambutisare care se
află sub presiune
Încercarea cu aer comprimat a conductelor va fi făcută numai după aşezarea
elementelor profilate şi a armăturilor care au foat în prealabil încercate hidraulic.
Se interzice încercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate
elemente profilate şi amături lângă marginea şanţului.
3
Compresorul şi anexele lui şi aparatele de măsură utilizate la încercarea cu aer
comprimat a conductelor se vor amplasa la od istanţă de cel puţin 10 m de la conductele
care se încearcă.
În tot timpul încercării cu aer comprimat sectoarele respective de conducă vor fi
suparvegheate de şeful de lucrări sau un tehnician de specialitate.
Urmărirea conductelor în timpul încercării cu aer comprimat este permidă numaid e
la o disntanţă de cel puţin 5 m. Se interzice coborârea muncitorilor în şanţuri sau ţn puţuri
precum şi ciocănirea conductelor.
Înlăturarea defectelor observate în timpul încercării cu aer comprimat s eva putea
face numai după reducerea presiunii.
În timpul încercărilor esre interzisă îngrămădirea muncitorilor sau a altor persoane în
apropierea conductorilor în curs de încercare şi a instalaţiilor de aer comprimat în
apropiere.

Serviciu extern de prevenire si protectie

Ing.Lucian Barbu

S-ar putea să vă placă și