Sunteți pe pagina 1din 6

SC REVINE IMPEX SRL Aprob,

SUCEAVA Administrator
Punct de lucru-bloc-Obcini VASILCIUC CEZAR
Nr 8 din 5.10.2007

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII


LA LUCRĂRI DE SUB SCHELE-EŞAFODAJE-CINTRE

A. CONDIŢII GENERALE

Schele exterioare şi interioare folosite la lucrările de construcţie-montaj trebuie să


fie de inventar standardizate.
În cazul când la lucrările importante se utilizează schele , podine de lemn şi
eşafodaje nestandardizate, acestea vor trebui să fie executate pe baza unor proiecte
aprobate de inginerul şef şi să fie cuprinse în proiectuld e organizare de şantier.
Suprafaţa de teren pe care se montează schele exterioare şi interioare trebuie să fie
nivelată iar pământul egalizat şi bătut cu maiul.
Pentru a asigura repartizarea uniformă a presiunii asupra terenului trebuie să se
pună sub stâlpii schelei perpendiculari pe faţa zidului construit dulapi de lemn.
Este interzisă aşezarea stâlpilor pe căărămizi, pietre, capete de scânduri etc.
Lăţimea podinilor schelelor şi eşaodajelor pentru lucrările de zidărie şi tencieli
trebuie să fie de cel puţin 2 m. iar pentru lucrările de finisaj (zugrăveli, vopsitorii) de cel
puţin 1 m.
Înălţimea trecerilor pe schelă trebuie săă fie de cel puţin 1.8 m(între 2 podine
orizontale).
Podinele schelelor şi eşafodajelor trebuie să aibă suprafaşă netedă. Rosturile dintre
panouri sau dulapi nu trebuie să fie mai mare de 10 mm.
Numărul podinilor existente pe schelă cu o h de peste 8 m trebuie să fie de cel
puţin două una petru lucru, cea superioara şi una pentru protecţie.
Podina schelei trebuie să fie distanţată de zis cu cel mult 50 mm pentru lucrăările
de zidărie şi de cel mult 150 mm pentru lucrările de finisaj.
Aşezarea podinilor (panouri, dulapi ) pe reazime trebuie să fie astfel făcută încât să
fie exclusă posibilitatea de deplasare sau alunecare a ei.
Schelele trebuie bine ancorate de părţile solide ale construcţiei pe toată înălţimea.
Stabilitatea schelelor independente trebuie asigurată prin protele şi tiranţi.
Este interzisă utilizarea scărilor, rampelor de acces ale chelelor pentru transportul
şid epozitarea materialelor.
Pentru a preveni căderea oamenilor sculelor sau materialelor, podinele schelelor şi
rampele de acces situate mai sus de 1.1 m de la nivelul solului sau a planşeului trebuie să
fie împrejmuite cu parapetd e protecţie având înălţimea de 1 m şi va fi compus din mână
1
curentă şi rigle intermediare. Podinele vor fi prevăzute cu scîndurid e margine de 15-20
cm h.
La montarea cât şi lad emontarea schelei muncitorii vor purta centuri de siguranţă
legaţi de frânghii solide de părţile fixe şi rezistente ale construcţiei.
Golurile din ziduri pentru ferestre şi uşoi care se găsesc la nivelzul podinilor de
schelă precum şi golurile din podină trebuie să fie închise sau îngrădite cu parpeţi de
protecţie de 1 m înălţime.
Se interzice folosirea podinilor amenajate pe suporturi impovizate (butoaie,
cuămizi, lăzi).
Monatrea şi demontarea schelelor trebuie să s efacă sub supravegherea sefuluid e
lucrări sau a masitrului.
Schelele şi eşafodajele se dau în exploatare numai duă recepţia lor tehnică
întocmindu-se un proces verbal de către persoanele desemnate.
Zona unde se demontează schelele la o distanţă de 10 m de baza clădirii va fi
împrejmută cu scânduri.

B. SCHELE DE INVENTAR DIN LEMN ŞI PODINE AUXILLIARE

Calitatea materialului lemnos întrebuinţat pentru schele şi podinele auxiliare


trebuie verficatăd e conducătorul tehnic al lucrărilor de construcţii, toate elementele
componente ale schelăriei şi eşafodajelor trebuie verificate dacă nu au crăpături
periculoase spărturi, putregaiuri, noduri mari în toată grosimea dulapului sau alte defecte
care ar face improprie utilizarea elementului.
În ceea ce priveşte soliditatea schelelor eşafodajelor şi podinilor auxiliare din lemn
montate, se va controla de către conducătorul tehnic al lucrărilor dacă acestea au
dimensiunile tehncie din proiect, dacă executarea elementelor şi montarea schelelor au
fost facute în bune condiţii.

C. SCHELE D EINVENTAR DIN TUBURI(ŢEVI METALICE)

La montarea schelelor metalice tubulare se vor verifica cu atenţie tuburile metalice


pentru ca sa nu se folosească tuburi îndoite, turtite sau cu crăpături.
Îmbinările şi nodurile schelelor tubulare trebuie să fie solide şi sigure, iar elementele
respective să se motive astfel înât să nu prezinte denvelări faţă de poziţia normală şi nicid
eplasări.
Stâlpii tubulari al schelelor metalice trebuie montaţi perfect verticali ăn saboţi metalicid e
prijin. Sub saboţi s evor aţeza dulapi de 5 cm grosime în poziţie orizontală.
Orice schelă metaliă trebuie să aibă ă fişă întocmităd e fabrică sau de atelierul care a
funcţionat schela, în care sunt înregistrate calitatea şi folosirea schelelpor (lucrări la care s
efolosesc, sarcinile admisibile ănălţimeqa, lungimea după faţadă etc. )
La sosorea pe şantir schelele trebuie recepţionate.

2
Recepţia se va face prin contrale cu atenţie dacă tuburile metalice nu prozintă fisuri
îndoituri, turtiri dacă legăturile metalice de îmbinare sunt în perfectă stare şi nu prezintă
defecte la puncte de sudură.
Se va controla dacă legăturile nu sunt deteriorate, dacă au piuliţe şi şaibe de
asemeni regularitatea filetelor la piuliţe şi capetele de buloane.
În afara de aceasta se va controla starea vopselii şi a marcării elementelor tubulare.
Dacă prezintă defecţiuni ele vor fi înăturate de pe ţantier.
După montarea schelelor metalice ori în timpul montării sau demontării lor toate
firele electrice din apropierea schelelor vor fi îndepărtate.
Schelele metalice vor fi legate la pămînt instalîndu-se şi parastrasnete.
Pentru a preveni răsturnarea dinc aua vântului; schelele metalice vor fi legate rigid
de pereţii clădirii sau vor fi ancorate prin cabluri întinse.
Montarea şid e montarea schelelor tubulare se va face într-o succesiune strictă pe
nivele.
Peiesel montate şid emontate vor fi ridicate şşi coborâte cu ajutorul scripetelui şi
cabluli.
Greutatea elementelor care se ridică, se coboară, nu trebuie să de păşească 50 kg.
Piesele mărunte necesare pentru rigidizarea nodurilor, vor fi ridicate şi coborâte în
lăzi speciale.

D. SCEHELE SUSPENDATE ŞI SCHELE AGĂŢATE SISTEM


LEAGĂN

Diametrul cablurilor de oţel care susţin schelele agăţate(sistem leagăn) ca lşi diametrul
ancorelor de oţel care susţin schelele suspendate trebuie să fie stabilite princ alcul
aplicându-se un sistem de siguranţă de cel puţin 6.
Ridicarea şi voborârea leagănului cu ajutorul trolului ce este instalat pe el se admite în
cazul când troliul este înzestrat cu un dispozitiv de siguranţă princ are leagănul se opreşte
în momentul când muncitorul a ridicat mâinile de pe mânerul troliului.
Cablul întrebuinţat la aceasta va fi din sârmă de oţel (flexibil) coeficientuld e siguranţă al
cablului va fi cuprins între 6 şi 10.
Schelele suspendate vor fi admise în exploatare numai după încărcarea lor pentru o
încercare statică de 2 ori mai mare decât cea stabilită prin calcul.
Legăturile trebuie să fie verificate la încercarea dinamică prin ridicarea şi coborârea
uniformă cu o ăncărcăturăd e 25 % mai mare decât încărcătura de lcuru rezltată prin
calcul .
Rezultatele acestor încercări vor fi consemnate într+un proces verbal.
Troliile pentru ridicarea şi coborârea leagănului trebuie să corespundă încercărilor
calculate şi să aibă dispozitive duble de frînare cu manete de siguranţă.
Ridicarea şi coborîrea schelelor suspendate şi a schelelor sistem leagăn trebuie să
facă prezenţa sub conducerea şefului de şantier sau a maistrului de execuţie.
Agăţătorile podinii, schelelor suspendate, trebuie să se prindă pe cârlige în mod
sigur pentru a se exclude orice posibilitate de alunecare a lor.

3
Pentru mai multă siguranţă în eventualitatea desfacerii cârligelor acestea vor fi
consolidate cu brăţări (bride) înainte de darea în exploatare.
Aceste cîrlige vor fi verificate cu atenţie.
Schelele suspendate vor fi prevăzute cu balustrade de un 1m înălţime căptuşite cu
plasă de sârmă sau cu 3 scânduri şi o scîndură de margine bine fixată pe podina chelelei
suspendate.
Pentru a evita legănarea schelelor suspendate din cauza vântului în timpul
circulaţiei pe ele, acestea s evor fixa cu ajutorul unor tiranţi din sârmă sau a unor frânghii
prinse de părţile fixe ale clădirii.
Consolele de care se fixează schela atârnată s evor fixa în zis şi nu pe cornişe pe
console trebuie săp se aşeze dulapi de cel puţin 5 cm grosime.
Schela sistem leagăn, va fi executatăd e către uncitori cu experienţă în asemenea
lucrări instruţi special asupra modalităţiid e lucru.
Trecerile care se află dedesubtul schelelor suspendate, precum şi celor agăţate
trebuie să fie închise şi îngrădite.
Se interzice urcarea şi coborârea oamenilor pe schele atârnate fără ajutorul trolilor.
După terminarea lucrului leagănul va fi coborât a pământ.

E. SCHELE ŞI EŞAFODAJE MOBILE

Schelele şi eşafodajele mobile se vor monta numai pe baza unui proiect executata
de inginerul şef al şantierului.
Căile d edeplasare pe care s eface mutarea vor fi verificate şi recepţionate d
eingenerul sef aşl şantierului închiendu-se proces verbal.
Schelele şi eşafodajele mobile s evor monta pe platforme mobile compuse idntr-
unc adru de lemn sau metalic fixat bine pe roţi care se rostogolesc pe şine aşşezate pe o
suprafaţă nivelată atât în direcţia transversală cât şi în cea longitudinală.
Montarea schelei sau eşafodajului trebuie să s efacp lent, fără mişcări bruşte sau
smucituri, cu ajutorul dispozitivelor mecancie speciale (trolii, şnicuri) şi sub
supravegherea permanentă a conducătorilor lucrării.
Podina schelei mobile de pe care se lucrează şi se circulă va fi executată din dulapi
de 5 cm grosime, bine prinşid e grinzile transversale ale cadrului schelei.
În timpul deplasarăă schelelor podinele trebuie să fie eliberate de toate materialel.
Locul de muncă va fi îngrădit pentru a opri circulaţia oamenilor în apropierea
schelei mobile.
Aprovizionarea cu materiale necesare executării lucrărilor se va face din exterior
cu tilaje speciale de ridicare.

F. SCHELĂ SUSPENDATĂ ACŢIONATĂ ELECTRIC

4
Întreţinerea şi verificarea echipamentului electric şi mecanic al chelei vor fi încredinţate
unor persoane calificate şi bine intruite asupra componenţei, modului de puncţionare şi
exploatare a schelei.
Înainte de începerea lucrului în fiecare zi s eva verifica starea cablurilor şi aprinderii
acestora.în starea complet desfăşurată a cablurilor vor trebui să mai rămână pe tambur cel
puţin 3 spire care nu s evor desfăşura niciodată.
Verificarea tututoro cablurilor se va face săptămânal şi în cazul apariţiei mustăţilor sau a
alotor semne de uzură, cablurile se vor înlocui.
Panourile de podea stabilite sau rupte se vor înlocui imediat.
Nu se va lucra fărp cablu de apăsare spre perete care să asigure menţinerea distanţei de
cca 10 cm între platforma schelei şi perete.
Se interzice lucrul sub platforma schelei sau pe o distanţă de 1 la 2 m în jur.
Se vor respecta cu stricteţe toate instrucţiunile ISCIR şi care vor stabili aprobarea dării în
funcţiune a utilajului.

G. SCHELE INTERIOARE, SCHELE ÎN CONSOLĂ, RAMPE DE ACCES ŞI


SCĂRI REZEMATE PORTATIVE

Caprele pe care se aşează podina pentru a forma schelele interioare trebuie legate
prin diagonale în sens longitudinal (al podinei)
Schelele interioare confecţionate din popi telescopici de inventar trebuie să aibă
grinzile transversale pe care se aşează podina bine rezemate şi fixate încât să excludă
posibilitatea alunecării lor d epe reazime.
Tijele culisante ale popilor trebuie să aibă dispozitive de blcoare la partea
inferioară pentru a li se împiedica coborârea necomandată.
Urcarea muncitorilor pe schelele interioare trebuie să s efacă pe rampele de acces.
Înainte de montarea schelelor interioare trebuie controlată starea bună a
elementelor ce o compun inclusivv a dispozitivelor de ridicat.
Materialul din care se confecţionează elementele schelelor, trebuie să fie de bună
calitate.
Capătul interior alc onsolelor se fixează bine de părţile rezistente ale construcţiei
cu ajutorul bridelor şi buloanelor, astfell încât să fie excllusă orice posibilitate de
deplasare sau răsturnare a schelei în consolă.
Scoaterea consolelor în afară s eface cel mult cu o treime din lungimea grinzilor.
Schela în consolă trebuie să aibă parapete continue de 1 m înălţime bine fixate pe
podină şi console.
Parapeţii vor fi căptuşiţi cu plasă de sârmă sau cu 3 scânduri sau o scândură de
margine.
Montarea şid emontarea schelei în consolă va fi făcută de dulgheri cu experienţă în
asemenea lucrări, care vor purta centuri de siguranţă legate de părţile fixe ale cnstrucţiei.
Rampele de acces pentru circulaţia muncitoruilor trebuie confecţionate din panouri
bine legate între ele cu lăţime de cel puţin 1 m dacă se circulă într-o singura direcţie şi de
1,5 m dacă se circulă concomitent în ambele direcţii.

5
Rampele de acces pentru executarea lucrărilor pe acoperişuri, luminatoare etc.
Trebuie să aibă lăţimea minimă de 0.6 m. Grosimea va fi de cel puţin 5 cm.
Rampele de acces pentru urcare vor fi montate cu o înclinaţie de cel puţin 1:3 pe
toată lungimea lor la fiecare 30-40 cm trebuie bătute şiipci transversale cu o secţiune de 4
x 6 cm pe toată lăţimea rampei.
Este intezis blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau cu alte
obiecte.
Trapetele scărilor portative (sprijinite) trebuie încastrate în ramele longitudinale cu
prag pe o adâncime minimă de 20 mm. Este interzisă folosirea scărilor bătute în cuie
fărăă încastrarea treptelor în ramele longitudinale, fără fixarea ramelor longitudinale cu
tiranţi de strângere la fiecare 2 m lungime. Treptele trebuie aşezate la o distanţă de 35-40
cm una de alta.
Ramele longitudinale trebuie astfel dimensionate ăncât să excludă orice balansare
sau de îndoire a scării în timpul urcării muncitorului.
Înădirea scărilor sprijinite se face în lung cu ajutorul unor pladbande rezistente şi
bine fixate cu bride şi buloane şi nu cu ajutorul cuielor.
Nu se admite înădirea între elea mai mult de 2 scări portative.
Pentruc a scara să nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie
să aibă saboţi metalici cu capete ascuţite sau saboţid e cauciuc.
În cazul când condiţiile de lucru permit fixarea scării sus la capetele superioare ale
ramelor longitudinale se fixează cârlige.
Scările duble care se desfac trebuie să aibă dispozitive care să nu permită
desfacerea lor singură în timpul lucrului.
În cazul când se montează piese, obiecte sau părţi de cofraje sau scări duble,
acestea vor trebui să fie prevăzute la partea superioară imprejmuite cu balustrade pe care
să stea muncitorul în timpul montajului.
La tura platformei nu va depăşi ½ dind eschiderea scării.

Serviciu extern de prevenire si protectie

Ing.Lucian Barbu

S-ar putea să vă placă și