Sunteți pe pagina 1din 1

ACCESUL REPREZENTANTILOR MASS-MEDIA se face in conformitate cu prevederile

art.332 din Regulamentul de Organizare ;i Func{ionare:

1. Pentru evenimente medicale deosebite reprezentanlii mass-media vor avea acces in spital pe
la intrare Triaj qi vor fi primili in holul intrare-triaj.
- dupl stabilizarea pacientelor qi oblinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile
solicitate de presd vor fi comunicate de purtdtorul de cuvant al unitdlii.
- toate informaliile solicitate vor fi date sub rezerya codului deontologic Ei lindnd cont de Legea
4612003, privind drepturile pacienlilor;
- declaraliile vor fi date in acelagi timp pentru toli rcprezentanlii mass media;
2. Pentru alte informalii ce lin de reabilitarea spitalului, construcfii, transformari, acestea vor fi
fumizate mass-mediei tot prin purtdtorul de cuvdnt al unitalii.
3. Accesul in spital, pentru orice fel de informalie solicitatd se poate face numai cu avizul
Managerului in intervalul de timp precizat de acesta;
4. Presa are acces neingr6dit in urmdtoarele situaJii:

- cdnd insofeqte o delegalie oficial5 (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
- insolitd de Manager qi/sau ceilalli Directori din Comitetul Director ai unitdlii
5. Pentru o bund colaborare intre Spitalul Clinic de Obstetricd Ginecologie "Cuza Vodd" qi
reprezentanlii mass-media, aceqtia din urmd vor transmite numele persoanelor ce fac parte din
echipd (reporter, cameraman) qi numerele de telefon ale acestora.

Prin decizia nr. 86/10.04.2019, doamna BIVOLEANU ANCA ROXANA a fost desemnatd
purtitor de cuvint al Spitalului Clinic de Obstetricd Ginecol ogie"CtzaVodd" Iaqi,
Date de contact : telefon 0722576286;

Domnul ec. ROBERT DANCA - nfANaGER - este persoana responsabild de comunicare in


situalii de qizd,