Sunteți pe pagina 1din 11

Evaluarea unui articol se face prin utilizarea ”LISTEI DE VERIFICARE STANDARD”

în baza unor criterii în funcție de tipul studiului realizat.

I.Evaluarea critică a trialului clinic randomizat

Pasul 1: Care este întrebarea la care răspunde studiul (PICO)?

Populația/Problema: Aceasta tema se refera la prevenirea cariei dentare la copiii cu boala de


reflux gastroesofagian prin aplicarea topică a nanofluorurilor
Intervenția: Noțiunea de carie dentară, factorii cariogeni și clasificarea cariilor
Comparația: Tipurile de carii dentare la copii
Obiectivul urmărit: Incidenţa cariei dinţilor temporari la copiii cu boala de reflux
gastroesofagian

Pasul 2: Cât de corect a fost realizat studiul? (validitate internă)

Recrutarea – Au fost subiecți incluși în studiu reprezentativi?


Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Care este grupul de pacienți investigați În secțiunea Material și Metodă trebuie să
(cadrul – unde?, când? & criterii de găsim informații cu privire la selectarea
includere)? subiecților pentru a fi incluși în studiu.
Ideal, subiecții trebuie să fie consecutivi sau
incluși aleatoriu în studiu și trebuie să
cunoaștem fercvența subiecților eligibili și
care au fost de acord cu participarea la
studiu.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: În cadrul acestui articol, subiecții studiului sunt 112
copii cu vârstele cuprinse între 12-14 ani.
Alocarea – Alocarea subiecților la grupurile investigate a fost aleatorie și mascată?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Alocarea randomizată asistată de calculator În secțiunea Material și Metodă trebuie
este ideală pentru studiile multicentrice. descrisă modalitatea în care au fost alocați
Trialurile clinice mici pot utiliza o persoană grupurilor studiate și dacă metoda de alocare
independentă care să gestioneze alocarea a fost mascată.
subiecților.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Analiza datelor a fost realizată utilizând programele
Microsoft® Excel® 2013 şi IBM® SPSS Statistics 22.0 cu ajutorul funcţiilor şi modulelor acestor
programe.
...și grupurile sunt compatibile la începutul studiului
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Dacă metoda de alocare aleatorie a fost În secțiunea Rezultate trebuie să existe un
corectă, grupurile la includerea în studiu tabel cu caracteristicile subiecților la
sunt similare. includerea în studiu care ar putea afecta
Cu cât grupurile sunt mai similare cu atât obiectivul urmărit (ex. vârsta, factori de risc,
mai bine. etc.). Dacă acest tabel nu există, în primul
Trebuie specificat clar dacă ne așteptăm să paragraf al secțiunii trebuie să existe o
avem diferențe semnificative statistic între descriere a similarității grupurilor investigate.
grupuri.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: au fost repartizati copii în loturi după vârste, sexe şi
mediul de trai
Urmărirea – cu excepția investigației de interes grupurile au primit același tratament?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Cu excepția intervenției de interes, grupurile În secțiunea Material și Metodă se regăsesc
trebuie să primească aceeași atenție din informațiile cu privire la urmărirea subiecților
partea cercetătorilor (ex. tratamente și a modalitățiii în care aceasta s-a făcut. În
adiționale identice, investigații clinice secțiunea Rezultate vom evalua dacă ceia ce
identice, etc.). s-a specificat în Material și Metodă a fost și
aplicat.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Tratamentul BRGE (administrarea antiacidelor şi a
medicamentelor capabile să reducă secreţia acidului gastric), sugestiile de modificare a stilului de viaţă
şi îngrijire a copiilor au fost indicate de specialistul gastroenterolog.
... și au fost urmărite în mod adecvat?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Numărul pierduților din studiu trebuie să fie În secțiunea Rezultate trebuie să existe
cât mai mic (˂ 20 %). informația cu privire la numărul de subiecți
Subiecții trebuie analizați în grupul în care incluși în studiu și respectiv numărul de
au fost alocați inițial (analiză de tip ITT subiecți analizați (de obicei sub formă de
„intenția- de-a-trata”). diagramă). Tot în această secțiune trebuie să
se regăsească motivele pierderii din studiu.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: La aprecierea iniţială a stării de igienă orală, s-a constatat
faptul că din numărul total de copii, doar la 12,5% din lotul de cercetare şi 10,71% din lotul martor a
fost constatat nivelul bun de igienă orală.
Măsurătorile – Pacientul și medicul curant „orbi” în ceea ce privește tratamentul
aplicat?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Studiul ideal trebuie să fie dublu orb- În secțiunea Material și Metodă trebuie
subiectul nu știe ce tratament primește și descrisă modalitatea în care obiectivul urmărit
medicul curant/evaluator nu știe ce tratament a fost evaluat și dacă subiectul/medicul curant
administrează. știau ce tratament primește/aplică. În secțiunea
Acest aspect este foarte important atunci Material și Metodă se precizează utilizarea
când obiectivul urmărit este subiectiv (ex. analizei de tip ITT „intenția-de-a-trata”.
apariția unui semn sau a unui simptom).
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: copii în vârstă de 12-14 ani, acordul informat în formă
scrisă a părinţilor sau reprezentanţilor legali pentru participarea copiilor în studiu.

Pasul 3: Care este semnificația rezultatelor raportate?

Care au fost indicatorii statistici utilizați în raportarea și cât de mare a fost efectul
tratamentului?
NNT꞊1/ARR Analiza comparativă a indicatorilor de
NNT꞊ numărul necesar a fi tratat morbiditate prin caria dentară
ARR꞊ reducerea absolută a riscului
Ar putea ca efectul să fie datorat șansei?
Valoarea p Intervalul de încredere
Concluzia:

Validitatea internă: 62,96%


Rezultate: In rezultatul tratamentului BRGE, modificării stilului de viaţă a copiilor
şi implementării măsurilor complexe preventive în decurs de 1,5 ani s-a
relevat reducerea riscului carios sporit cu 62,96%

II.Evaluarea critică a unui test diagnostic

Pasul 1: Care este întrebarea la care răspunde studiul (PICO)?

Populația/Problema: Aceasta tema se refera la prevenirea cariei dentare la copiii cu boala de


reflux gastroesofagian prin aplicarea topică a nanofluorurilor
Intervenția: Noțiunea de carie dentară, factorii cariogeni și clasificarea cariilor
Comparația: Tipurile de carii dentare la copii
Obiectivul urmărit: Incidenţa cariei dinţilor temporari la copiii cu boala de reflux
gastroesofagian

Pasul 2: Cât de corect a fost realizat studiul? (validitate internă)

Recrutarea – noul test diagnostic a fost evaluat pe un spectru reprezentativ de pacienți?


(ca și spectrul de subiecți asupra cărora testul va fi utilizat în practica curentă)
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Ideal noul test diagnostic trebuie aplicat În secțiunea Material și Metodă trebuie să
asupra întregului spectru de pacienți (forme găsim informații cu privire la selectarea
ușoare, moderate, severe). subiecților pentru a fi incluși în studiu. Tot în
Este ideal ca pacienții să fie selectați această secțiune trebuie să găsim răspuns la
aleatoriu sau să fie pacienți consecutivi întrebările: de unde provin pacienții? Sunt
pentru a minimiza erorile de selecție. acești pacienți reprezentativi pentru populația
asupra căruia testul va fi aplicat?
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Lotul de cercetare a fost constituit din 56 copii cu BRGE.
Urmărirea – Au fost toți pacienții incluși în studiu diagnosticați cu ajutorul testului de
referință?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Diagnosticul (pozitiv sau negativ) al fiecărui În secțiunea Material și Metodă trebuie să se
pacient inclus în studiu trebuie cunoscut. În indice dacă testul de referință a fost aplicat
cazul în care acesta depinde de urmărirea tuturor pacienților incluși în studiu.
pacienților, trebuie să verificăm că perioada
de urmărire este suficientă pentru obiectivul
urmărit astfel încât să existe cât mai puține
rezultate fals negative.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Din 112 copii, 54 au fost cu BRGE
Măsurătorile – rezultatul testului standard este obiectiv? Medicul care a aplicat testul nu
cunoștea rezultatele celuilalt test?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Noul test diagnostic și testul de referință În secțiunea Material și Metodă trebuie
trebuie aplicate utilizând metoda orb. descris cine a efectuat cele două teste și dacă
Medicul care interpretează rezultatele noului efectuarea testelor a fost independentă și
test nu trebuie să cunoască rezultatul mascată. În aceeași secțiune, metoda
standard și vice-versa. diagnosticată trebuie descrisă în detaliu.
Noul test diagnostic trebuie să fie descris în
așa detaliu încât să permită reproducerea
studiului.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Studiul a fost realizat în cadrul Catedrei de chirurgie oro-
maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie a USMF „Nicolae Testemiţanu“. Materialul clinic
al prezentei lucrări se bazează pe examinarea a 112 copii cu vârstele cuprinse între 12-14 ani.

Pasul 3: Care este semnificația rezultatelor raportate?

Test standard + Test standard - Total


Test nou + 56 (a) 56 (b) 112
Test nou - 50 (c) 50 (d) 100
Total 106 106 212

Indicatorul Rezultatul
Sensibilitatea (Sn) a/(a+c) = 56/(56+50) = 0.52
Specificitatea (Sp) d/(b+d) = 50/(56+50) = 0.47
Valoarea predictivă pozitivă (VPP) a/(a+b) = 56/(56+56) = 0.5
Valoarea predictivă pozitivă (VPN) d/(c+d) = 50/(50+50) = 0.5
Rația de probabilitate pozitvă (LR+) 1/(1-0.56) = 2.27
Rația de probabilitate negativă (LR-) 1/(1-0.56) = 2.27
Rația șansei diagnosticului (DOR) (106+106)/106 = 2

Concluzia:

Validitatea internă: redusa


Rezultate: sunt sporite

III.Evaluarea critică a studiilor care evaluează factori de risc sau prognostic

Pasul 1: Care este întrebarea la care răspunde studiul (PICO)?

Populația/Problema: Aceasta tema se refera la prevenirea cariei dentare la copiii cu boala de


reflux gastroesofagian prin aplicarea topică a nanofluorurilor
Intervenția: Noțiunea de carie dentară, factorii cariogeni și clasificarea cariilor
Comparația: Tipurile de carii dentare la copii
Obiectivul urmărit: Incidenţa cariei dinţilor temporari la copiii cu boala de reflux
gastroesofagian

Pasul 2: Cât de corect a fost realizat studiul? (validitate internă)


Recrutarea – Au fost investigat un eșantion reprezentativ de pacienți care aveau același
stadiu (cel mai frecvent inițial) al patologiei de interes?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Pacienții incluși în studiu trebuie să fie În secțiunea Material și Metodă trebuie să
reprezentativi pentru populația țintă. găsim informații cu privire la selectarea
Pacienții trebuie incluși în studiu în același subiecților pentru a fi incluși în studiu.
stadiu al bolii.
Pacienții incluși din staționar au stadii mai
avansate de boală și prognosticul la acești
pacienți este mai nefavorabil comparativ cu
pacienților recrutați din asistența medicală
primară.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Au fost examinati 112 copii cu vârstele cuprinse între 12-
14 ani. Lotul de cercetare a fost constituit din 56 copii cu BRGE.
Ajustarea – Cum au fost tratați pacienții incluși în studiu? Dacă au fost identificate
diferite subgrupuri de pronostic, factorii de pronostic importanți au fost ajustați?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Studiul trebuie să raporteze modalitatea cu În secțiunea Rezultate dar și Material și
care subiecții au fost incluși în studiu (cu Metodă trebuie descrisă modalitatea în care a
maladia sau expuși la factorul de risc). fost realizată ajustarea factorilor cunoscuți.
Tratament: ajustarea sau stratificarea Verificați dacă ajustările sunt reflectate în
rezultatelor în funcție de strategia aplicată. tablele și figurile acestei secțiuni.
Studiul trebuie să prezinte modalitatea în
care au fost ajustați factorii de pronostic
cunoscuți.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin aplicarea
testelor care reflectă proprietăţile lichidului oral: rata fluxului salivar, Ph-ul şi capacitatea de tampon a
salivei
Urmărirea – Statusul de grupuri comparabile a fost menținut printr-un management
adecvat?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Prignosticul este condiționat de tratament. În secțiunea Material și Metodă se regăsesc
Trebuie clar de specificat tratamentul aplicat informațiile cu privire la managementul
în studiu. grupurilor în perioada de urmărire (când s-a
Trebuie de asemenea evaluat impactul efectuat urmărirea?, există posibilitatea unei
tratamentului asupra evoluției naturale a expuneri adiționale la alți factori care pot
patologiei de interes. influența evoluția?). Verificăm în secțiunea
Rezultate urmărirea reflectată în rezultate.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Examinarea copiilor a fost efectuată în 2 licee şi în incinta
IMSP Institutul Mamei şi Copilului şi a Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii.
…urmărirea grupurilor a fost adecvată?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Urmărirea pacienților incluși în studiu În secțiunea Rezultate trebuie să existe
trebuie să fie suficient de lungă pentru a informația cu privire la numărul de subiecți
permite identificarea rezultatului de interes incluși în fiecare grup (tabelul cu
(ex. în cazul sarcinii urmărirea va fi de 9 caracteristicile pacienților la includerea în
luni, în cazul patologiei maligne urmărirea studiu) și câți pacienți au fost analizați.
va fi de ani). Numărul de pacienți pierduți din vedere și
Toți pacienții trebuie urmăriți până la caracteristicile acestora trebuie să se
apariția rezultatului așteptat sau până la regăsească tot în această secțiune.
terminarea studiului.
Numărul pierduților trebuie specificat și
însoțit de caracteristicile acestor pacienți.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Metodologia examinării pacienţilor a fost efectuată după
următoarea schemă: acuzele şi anamneza, examenul clinic obiectiv şi examenele complementare.
Măsurătorile – Pacientul și medicul curant au fost „orbi” în ceea ce privește apartenența
la grup? Măsurătorile au fost obiective?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Este ideal ca atât pacientul cât și medicul În secțiunea Material și Metodă trebuie
care evaluează rezultatul de interes să nu știe descrisă modalitatea în care rezultatul urmărit
cărui grup aparține. a fost evaluat și dacă subiectul/medicul
Dacă rezultatul de interes este obiectiv (ex. evaluator cunoșteau apartenența la grup.
deces), atunci acest aspect nu este critic.
Dacă rezultatul de interes este subiectiv, este
foarte important ca medicul evaluator și
pacientul să nu știe cărui grup îi aparține.

Pasul 3: Care este semnificația rezultatelor raportate?

Care au fost indicatorii statistici utilizați în raportarea și ce valori au avut acești indicatori?
Analiza comparativă a indicatorilor de morbiditate prin caria dentară au depistat variaţii considerabile
în loturile de cercetare şi de observaţie. Astfel, la examenul clinic iniţial al 56 copii cu BRGE caria
dentară s-a depistat la 76,78% subiecţi, valoarea medie a indicelui COA fiind de 2,74±0,33.
Ar putea ca efectul să fie datorat șansei? Da
Valoarea p 2,74±0,33
Intervalul de încredere 1

Concluzia:

Validitatea internă: Redusa


Rezultate: Sunt sporite

Recenzia sistematică și meta-analiza fac parte din resursele de specialitate


pre-evaluate.

Există câteva resurse de articole rezultate din cercetarea secundară:


Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR;
http://www.cochranelibrary.com/cochrane-detabase-of-systematic-review/),
Database of Abstracts of Reviews of Effects, ACP Journal Club database, BMJ´s
Clinical Evidence, TRIP (Turning Research into Practice).

Evaluarea critică a unei sinteze sistematice

Pasul 1: Care este întrebarea la care răspunde studiul?

Populația/Problema Aceasta tema se refera la prevenirea cariei dentare la copiii cu boala de


reflux gastroesofagian prin aplicarea topică a nanofluorurilor
:
Intervenția: Noțiunea de carie dentară, factorii cariogeni și clasificarea cariilor
Comparația: Tipurile de carii dentare la copii
Obiectivul urmărit: Incidenţa cariei dinţilor temporari la copiii cu boala de reflux
gastroesofagian

Pasul 2: Cât de correct a fost realizat studiul? (validitate internă)

Întrebarea – Întrebarea sintezei sistematice a fost clară (PICO)?


Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Întrebarea clinică la care sinteza a Titlul, Rezumatul sau primul/ultimul
căutat răspuns trebuie să fie clară. paragraf din Introducere trebuie să
Expunerea (tratamentul sau testul conțină întrebarea de interes. Dacă
diagnostic) și rezultatul de interes sunt după ce ați citit aceste secțiuni nu este
exprimați în termeni de relații simple? clar care e întrebarea sintezei
sistematică, căutați alt articol.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Scopul lucrarii a fost sporirea eficienţei
prevenirii cariei dentare la copiii cu boala de reflux gastroesofagian (BRGE) prin aplicarea
topică a nanofluorurilor
... și a fost utilizată strategia de identificarea și includere a studiilor în
analiză?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Criteriile de includere și excludere a Secțiunea Material și Metodă trebuie
articolelor în studiu trebuie să fie clar să conțină informații detaliate cu
definite a priori. Criteriile de privire la criteriile de includere
eligibilitate utilizate trebuie să includă (inclusiv tipul de studiu) și excludere a
date cu privire la pacienți, intervenție articolelor din analiză.
sau expunere și respectiv date cu
privire la rezultatul urmărit. În cele mai
multe cazuri, design-ul studiului este
un criteriu de eligibilitate.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Criteriile de încludere în cercetare: copii în vârstă
de 12-14 ani, acordul informat în formă scrisă a părinţilor sau reprezentanţilor legali pentru participarea
copiilor în studiu. Criteriile de excludere a pacienţilor din studiu: lipsa acordului informat a părinţilor
sau reprezentanţilor legali pentru participarea copiilor în studiu şi manifestări de fluoroză dentară.
Identificarea – Strategia de căutare aplicată a identificat toate articolele
relevante?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Punctul de start în căutarea studiilor Secțiunea Material și Metodă trebuie
relevante trebuie să fie bazele să prezinte detalii suficiente cu privire
bibliografice de tipul Medline, la strategia de căutare. În secțiunea
PubMed, Cochrane, Embase la care se Rezultate trebuie să regăsim numărul
adaugă alte resurse cum este exemplu de titluri și rezumate recenzate,
Science Citation Index și contactul numărul de articole cu text integral
experților din domeniul pentru a incluse în studiu, numărul de articole
identifica și studiile nepublicate. excluse și motivele excluderii.
Căutarea nu trebuie limitată la
articolele publicate în limba Engleză.
Strategia de căutare trebuie să includă
atât termeni MeSH cât și cuvinte cheie
libere.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Nu am gasit
Evaluarea – Studiile incluse au fost evaluate critic?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Sinteza sistematică trebuie să descrie Secțiunea Material și Metodă trebuie
modalitatea în care calitatea fiecărui să conțină informații cu privire la
articol inclus a fost verificată în funcție evaluarea calității articolelor incluse și
de întrebarea clinică la care articolul criteriile utilizate. Secțiunea Rezultate
căuta răspuns (ex. randomizare, trebuie să conțină informații cu privire
mascare, urmărire, etc.) la calitatea studiilor incluse în analiză.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Evaluarea riscului cariogen a fost realizată prin
aplicarea: 1. testelor care reflectă capacitatea cariogenă a plăcii bacteriene: cu aplicarea Plaque
Indicator gel, GC (Fig. 1, 2) şi kit-ului Plaque Indicator, GC (Fig. 3); 2. testelor care reflectă
proprietăţile lichidului oral: rata fluxului salivar, Ph-ul şi capacitatea de tampon a salivei: cu aplicarea
kit-ului Saliva-Check Buffer, GC (Fig. 4); 3. testului care reflectă gradul de rezistenţă a smalţului la
acţiunea factorilor cariogeni: testului de rezistenţă a smalţului la acţiunea acizilor (TRSA) după metoda
propusă de Okushko V., 1980 şi reactualizată în 2011 [23].
... și calitatea generală a articolelor a fost adecvată?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
De către 2 recenzori. Evaluarea trebuie Secțiunea Material și Metode trebuie
să indice probabilitatea ca rezultatele să descrie în detaliu cum au fost
studiului să fie atribuită erorilor cum ar evaluate studiile în analiză și de către
fi randomizarea neadecvată sau cine s-a făcut această evaluare.
mascarea (metoda orb). Secțiunea Rezultate trebuie să prezinte
în formă tabelară informații cu privire
la calitatea studiilor și respectiv cu
privire la erorile posibile.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Studiul a fost realizat în cadrul Catedrei de
chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie a USMF „Nicolae Testemiţanu“.
Sinteza – Rezultatele au fost sintetizate prin utilizarea tabelelor și a
reprezentărilor grafice adecvate?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Rezultatele cu privire la studiile Secțiunea Rezultate trebuie să includă
incluse trebuie prezentate cel puțin în sumarizarea tabelară, reprezentarea
formă tabelară. Dacă rezultatele grafică adecvată și o explicare a
studiilor sunt de același tip, o meta- rezultatelor.
analiză a rezultatelor prezentată sub
forma graficului de tip forest. În mod
ideal, trebuie inclusă și o analiză a
omogenității studiilor
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Tabelul 1. Repartizarea copiilor in loturi
dupa virste, sexe si mediul de trai. Tabelul 2. Relatie intre durata BRGE si
intensitatea cariei dentare la copii Tabelul 3. Distributia copiilor in functie e
metodele preventive aplicate.
… și rezultatele studiilor au fost similare?
Cum este cel mai bine? Unde găsim informația?
Ideal, rezultatele studiilor incluse în Secțiunea Rezultate trebuie să
analiză trebuie să fie similare sau specifice clar dacă rezultatele au fost
omogene. Dacă rezultatele sunt sau nu heterogene și să discute
heterogene, trebuie verificat dacă posibilele motive. Graficul de tip forest
rezultatele sunt semnificativ diferite trebuie să prezinte rezultatele analizei
utilizând testul Cochrane Q. Trebuie testului Cochrane Q.
explorate posibilele motive ale
rezultatelor heterogene.
Evaluare: Da Nu Neclar Comentarii: Analiza comparativă a indicatorilor de morbiditate
prin caria dentară au depistat variaţii considerabile în loturile de cercetare şi de observaţie.

Pasul 3: Care este semnificația rezultatelor raportate?

Care au fost indicatorii utilizați? Care este mărimea efectului? Efectul putea
fi obținut doar datorită șansei?
Indicatori de morbiditate
Alte comentarii
Concluzia:

Validitatea internă: Redusa


Rezultate: Sunt sporite