Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

Târgurile toamnei în Europa


Centrală și de Est
Fall fairs in Central and Eastern Europe

A
utumn arrives with news on the gambling market at
the fairs, organized in Central and Eastern Europe.
By The Insider As though they are defying legislative restrictions
imposed in some countries in the region, the major

T
representatives of gambling world present their la-
oamna vine cu noutăţi pe piaţa jocurilor de noroc la târgurile test and attractive products. As in autumn buds are counting,
de profil, organizate în Europa Centrală și de Est. Sfidând both operators and gaming enthusiasts are welcomed to all the-
parcă restricţiile legislative impuse în unele ţări din zonă, ma- se events and shows never seen before to choose the most in-
rii reprezentanţi ai gambling-ului mondial își prezintă produse- teresting entertainment platforms.
le cele mai noi și mai atractive. Cum toamna se numără bo- Between the 4th and the 6th of October the third edition of the
bocii atât operatorii, cât și iubitorii jocurilor de noroc, sunt întâmpinaţi la BEGE EXPO will take place in Sofia. As usual, our neighbors ra-
toate aceste evenimente cu un spectacol inedit pentru a-și alege cele ce to offer customers high quality products and services. Thus,
mai interesante platforme de entertainment. and in this segment, the show seems well structured and the
În perioada 4-6 octombrie se va desfășura la Sofia ediţia a treia a BE- Bulgarians are trying to clarify for all those involved, directly or
GE EXPO. Ca de obicei, vecinii noștri se întrec în a le oferi clienţilor indirectly, the business opportunities that can be created here.
produse și servicii de înaltă calitate. Astfel, și pe acest segment, târgul Having a great intuition on organizing and managing things, the
bulgarilor pare bine structurat și încearcă să clarifice tuturor celor impli- Bulgarians have guessed right: an event must offer a wide vari-
caţi, direct sau indirect, care sunt oportunităţile de business ce se pot ety of visitors, and they have introduced sections such as en-
crea aici. tertainment, gaming, tourism, security and surveillance, infor-
Cu un spirit organizatoric dezvoltat, bulgarii au intuit bine că un eveni- mation platform audio / video, and also food & beverage.
ment trebuie să ofere o mare diversitate vizitatorilor, astfel au introdus Between October 14 and 16, SUREXPO is now at its ninth editi-
secţiunile de divertisment, gaming, turism, securitate și supraveghere, on; it provides the Polish market, at the moment under law pre-
platforme de informare audio/video, dar și food & beverage. ssure, the possibility to adapt to the needs of its players.
Desfășurat în perioada 14-16 octombrie, SUREXPO a ajuns la ediţia cu The Poles have over 150 companies exhibiting the great num-
numărul nouă și oferă pieţei poloneze, aflate sub presiunea legislaţiei ber of products from vending machines to simulators; they will
din această ţară, posibilitatea să se adapteze nevoilor jucătorilor săi. present exhibitors from four continents, from countries such as
Polonezii au peste 150 de firme care expun produse dintre cele mai England, Germany, Ireland, Taiwan and Australia. With so many
diverse de la vending machines până la simulatoare și aduc expozanţi exhibitors, Poles ignore restrictions imposed to this segment
de pe patru continente, din ţări precum Marea Britanie, Germania, Irlan- and they are trying to maintain the business and to provide en-
da, Taiwan sau Australia. Cu un număr atât de ridicat de expozanţi, po- tertainment to their loyal public. The passion for gambling of
lonezii ignoră restricţiile impuse pe acest segment și încearcă să-și their local people determines the development of other pro-
menţină cota de afaceri și să ofere divertisment publicului dedicat. Iar ducts, thus defying the law less friendly with this side of the
pasiunea conaţionalilor lor pentru jocurile de noroc îi determină să fie entertainment.
din ce în ce mai inovatori, înfruntând astfel legislaţia mai puţin priete- The fair organized this year by the Romanian Entertainment
noasă cu această latură a entertainment-ului. Arena Expo, at its fourth edition, intends to divide the exhibition
Târgul organizat de români, Entertainment Arena Expo, ajuns la cea de- into two main segments: Gaming and Entertainment. Here there
a patra ediţie, își propune ca în acest an să împartă expoziţia pe doua will also be presented several important names of the gaming
segmente principale: Gaming și Amuzament. Și la noi vor fi prezente and entertainment market, as Novomatic or Alfastreet and even
multe nume sonore din piaţa mondială de profil, precum Novomatic sau an Asian delegation. The 70 exhibitors will try to attract as
Alfastreet și chiar și o delegaţie asiatică. Cei 70 de exponzanţi vor în- many players as possible with their latest high technology pro-
cerca în cele trei zile să atragă prin produsele lor, cu o tehnologie de ducts.
ultimă oră, cât mai mulţi jucători. All these events show that the history of the gaming market in
Toate aceste evenimente demonstrează că istoria pieţei de gaming din Central and Eastern Europe is far from ending; even more, they
Europa Centrală și de Est este departe de a-și scrie ultimele pagini, ba are really trying to bring back to life, to overcome the legislati-
mai mult, caută să se revigoreze, să depășească barierele unei legislaţii on, not too friendly these days, and even to find new modalities
mai puţin favorabile și chiar să găsească noi modalităţi de abordare a for attracting the business to this region and also to attract mo-
businessului în regiune și, totodată, să atragă cât mai mulţi vizitatori. re visitors.
Revista ”Casino Inside” va fi prezentă la toate aceste trei târguri de pro- „Casino Inside” Magazine will be present at the three trade fairs
fil cu scopul de a susţine cât mai mult cu putinţă piaţa de gaming, în ge- in order to support as much as possible the gaming market, in
neral, și pe cea românească, în particular. general, and the Romanian one, in particular.

NR. 8 CASINO INSIDE 1


32

22
58

8 MIHAI MANOLE
Îmi place prea mult pokerul! 40 ANDY STĂNESCU, REALIZATOR LA SPORT TOTAL FM:
Gambling-ul, o sursă fabuloasă de venit în țările civilizate,
ar putea aduce bani României prin asociere cu turismul

14 CASINO DI VENEZIA
Patru secole de istorie
46 GAMBLING-UL AUSTRALIAN
Motorul dezvoltării turismului

18 PUNTO BANCO
Un joc cu tradiţie
50 PROMOȚIILE ȘI CONCURSURILE
Au efect pozitiv în cadrul campaniilor de marketing

22 IULIAN ANTONACHE, CEO-UL BET CAFE ARENA:


Ne bazăm pe partenerii noștri GTECH, acționari și,
din cazinouri

nu în ultimul rând, pe echipa BET CAFE ARENA,


pentru a ajunge lideri pe piața pariurilor sportive 54 SCĂDERI ÎN LANȚ
Pentru furnizorii locali de echipamente pentru jocurile
din România electronice

26 NOILE SERII MULTI GAME DE LA CASINO TECHNOLOGY


Varietate și amuzament pentru jucători 58 DAVID COLDEA, BAUMGAMES:
Ne dorim ca în fiecare sală de jocuri de noroc sau cazinou
din România să fie prezent spiritul contelui Dracula

28 CASINO VICTORIA
Un monument istoric lăsat în paragină
62 ALFASTREET
Terminalul single multiwheel

32 ION ONCESCU
Nu aș fi acceptat colaborarea cu 45Bet dacă nu credeam
în proiectul lor 66 ENTERTAINMENT ARENA EXPO
Expoziție dedicată jocurilor de noroc și amuzament

34 DICȚIONAR
Limbajul jocurilor de noroc 70 JAPANESE NIGHT
La Game World!

38 TONI JUDEȚ
vine din toamnă la emisiunea Clubul de Poker 72 POKER 3-5-7
Tripla provocare

4 CASINO INSIDE NR. 8


78
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Adina Stan
adina@casinoinside.ro

86
The Insider
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
office@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Agerpres

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General

82
Casino Bucharest),
Liviu - Petrișor Popovici
(President of Romanian
Betting Organizers
Association)

90 Andrei Frimescu

74 MAIN EVENT 2010


În cadrul Full Tilt Poker
(Marketing Manager
Casino Palace),
Sorin Georgescu

78 CASINO SYSTEMS
Șapte ani de producție publicitară pentru
(General Manager
MAXBET),
Cristina Călinoiu
cazinouri
(Marketing Manager

82 FEMEIA IN GAMBLING II
Women in Gaming Awards 2010
Poker Stars România),
Martin Ivanov
(Manager General

86 BAHADIR ERZAIM, SHIFT MANAGER LA Casino Technology


GRAND CASINO MARRIOTT: România),
Lucrez in industrie de 27 de ani Carmen Joiţa
(Marketing Manager

90 CÂȘTIGĂ SUPER PREMII


Regent Casino),
Cristian Pascu
LA REGENT CASINO!
(Presedinte Executiv
Premii de 50.000 euro vor fi oferite lunar
A.O.P.J.N.R.)
în cadrul promoției “Regent Bingo”
ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

6 CASINO INSIDE NR. 8


8 CASINO INSIDE NR. 8
Mihai Manole

Mihai Manole PenTRU CaSino inSiDe:


“ÎMi PlaCe PRea MUlT PoKeRUl!”
Mihai Manole for Casino Inside:
“I love poker too much!”
Ţinând seama de palmaresul său și de cel mai recent succes Considering his great records and the most recent success at
înregistrat la WSOP Las Vegas, cu siguranţă Mihai Manole meri- WSOP Las Vegas, Mihai Manole deserves the title for the best
tă titlul de cel mai bun jucător de poker din România la ora ac- poker player in Romania. Moreover, he has just concluded a pro-
tuală. În plus, el a încheiat un parteneriat ce se anunţă mai mult mising partnership with one of the most important international
decât promiţător cu unul dintre cele mai importante site-uri in- poker sites, Full Tilt Poker. In the exclusive interview below he
ternaţionale de profil, Full Tilt Poker. Despre ponturi în poker, offers poker tips, describes his attitude during the game, as well
despre atitudinea la masa de joc și dorinţa enormă de a ajunge as the great desire of reaching the most important and the hi-
cât mai sus în pokerul profesionist, într-un interviu oferit în ex- ghest level of the professional poker.
clusivitate.
This year you have participated to the World Series of Poker
Ce a însemnat pentru tine experienţa de la World Series of (WSOP) in Las Vegas. What did this experience mean to you?
Poker (WSOP) Las For me, this was a
Vegas din acest normal experience,
an? considering the fact
Pentru mine a fost that this is the fourth
una absolut normală, consecutive season I
ţinând cont de faptul have participated to.
că este al patrulea Since I was a begin-
sezon consecutiv în ner, the first year was
care particip. În primul not a very successful
an nu am avut rezul- one. Starting with the
tate notabile, fiind la second year, though, I
început în cariera focused on leaving
mea de jucător de po- the competition with
ker. Începând cu al no minus and on co-
doilea an, obiectivul vering my tourna-
meu era să nu plec ments buy-ins. I achi-
pe minus şi să îmi eved the 5th place on
acopăr buy-in-urile la a 2000$ event. Then,
turnee, am ocupat lo- the third year found
cul 5 la un event de me on the 14th place
$2000. Apoi, în al on a 1400$ event,
treilea an, am ocupat and in 2010 I have
un loc 14 la un event reached the 3rd place
de $1500, iar anul on a 1500 $ event.
acesta am fost pe lo- Basically, my evoluti-
cul 3 la un event de on was satisfying, but
$1500. În principiu, I know I can do
evoluţia mea a fost better; I can get even
una mulţumitoare, dar closer to the final
sunt conştient că pot goal- winning a bra-
mai mult şi că mă pot celet. But, honestly, if
apropia de obiectivul I am not the one to
final, acela de a câşti- win it, I would be hap-
ga o brăţară. Însă, m- py a colleague of mi-
aş bucura sincer în situaţia în care nu e să fiu eu acela, măcar un co- ne to reach the goal. This would inspire me even more. We have to win
leg de-al meu să reuşească asta. În plus, aspectul acesta m-ar motiva a bracelet… almost all the other countries have obtained at least one;
şi mai mult. Trebuie şi noi, românii, să câştigăm o brăţară... aproape therefore I think it is our turn…
toate celelalte ţări au reuşit să obţină minim una, aşadar e rândul nos-
tru. You have entered the poker environment 6 years ago. Do you
see any significant evolution in your career?
Eşti în lumea pokerului de şase ani. Simţi o evoluţie semnifi- Yes, definitely! Over the years, I have played more then one game; I
cativă în cariera ta? have experienced all existing forms of poker: cash, STTs, MUTTs. Over

NR. 8 CASINO INSIDE 9


Da, desigur! De-a lungul timpului eu nu am jucat doar un joc, ci am the last three years I have chosen to participate to live tournaments
jucat toate formele posibile de poker: cash, stts, mtts. De altfel, în ulti- only. There is no greater satisfaction and fame but live tournaments.
mii trei ani, m-am axat numai de turnee live care îţi oferă o satisfacţie That is the reason why I have invested a long period of time in rea-
şi o faimă aparte. De aceea, am investit foarte mult timp şi încerc mai ching more experience and I am still storing the necessary knowledge
departe să acumulez experienţă pentru a câştiga un turneu de anver- in order to win a poker event as soon as possible. I have been playing
gură cât mai repede posibil. Deja joc poker profesionist de trei ani şi professional poker for three years now and I think this is the right time
ar cam fi timpul să realizez acest vis. În paralel cu turneele live am mai to fulfill my dream. Simultaneous with playing live tournaments, I have
concurat şi în turneele on-line sau cash, dar la acestea din urmă am also competed within on line or cash tournaments, but I have left them
ieşit puţin din circuit pentru că nu m-am putut ocupa zi de zi. Prefer să behind, since I didn’t have the time to play every day. I prefer to focus
mă axez pe un singur lucru ca să fiu cel mai bun, aşa că turneele live on one thing only- to be the best, therefore live tournaments remain
rămân prioritare pentru mine. Restul sunt auxiliare pentru că nu pot the priority for me.
sta degeaba. Îmi place mult prea mult ceea ce fac, îmi place prea mult
pokerul! Have you developed certain abilities for live tournaments?
Yes, of course. I spend a lot of time next to the best players, I play
Ţi-ai dezvoltat nişte abilităţi anume pentru turneele live? on many tables, and I try to “steal” strategy. For example, until last year
Da, într-adevăr! Dacă stau atâta timp printre cei mai buni şi joc la the professional players used to adopt the tribets on different positi-
foarte multe mese, încerc să prind ceva strategie. Spre exemplu, dacă ons and styles, but lately they have changed the strategy and started

10 CASINO INSIDE NR. 8


Mihai Manole
focusing on playing flops, making back call on open-raiser. Then they
continue playing the flop or eventually the turn. In other words, they
don’t play a decisive shove - all in - all in hand; they prefer keeping the
pot under control and make an endurance game, in order for the wea-
kest player to give up eventually. They wait for the opponent’s mistake.
Within the 5 days marathon tournaments the most important things
are patience and endurance; the strategies are different every day. It is
very important to note and observe the weakest players, to know how
to isolate them by playing as many pots as possible. With the aggressi-
ve and good players, it is important to keep the pots under control, not
to play a decisive hand; it would be too soon within a tournament. At
the end of the first day and the beginning of the second one, the
steals and re-steals begin, since the average reduces to 50-60 blinds.
You have to be aware of your image, of the way the others see you,
because the game becomes even harder. The professional players wi-
th big stacks start putting pressure on the game.

You have adopted quite an aggressive style within WSOP, eli-


minating many players…
Yes, this is true, I have been aggressive, except for the final table,
when I preferred to create image, to stay reserved. For example, when
the game becomes short-handed I start playing because I feel advan-
taged. I have been active during day two, I had good spot cards,
everything was ok, I did not hesitate to gamble with the others when I
felt they were not behind and eliminated them.

What is the “magic formula” for a poker champion?


Discipline, responsibility, a little talent- the talent is not the most im-
portant element, since through hard work the goal may be reached-
and not at least, patience.

până anul trecut jucătorii profesionişti adoptau în joc tribet-urile din


diferite poziţii şi stiluri, am observat în ultima vreme că joacă destul de
mult flop-uri dând call în spate la open-raiser. Apoi joacă mai departe
flop-ul, eventual turn-ul. Cu alte cuvinte, nu mai joacă decisiv o mână
shove - all in - all in, ci preferă să ţină potul sub control şi să fie mai
mult un joc de anduranţă, astfel încât cel mai slab să cedeze în cele
din urmă. Se aşteaptă greşeala adversarului. În turneele-maraton de
câte cinci zile rezistenţa şi răbdarea sunt esenţiale, însă strategiile
sunt diferite pentru fiecare zi. E important să-ţi dai seama care sunt
jucătorii mai slăbuţi, trebuie să ştii să-i izolezi jucând cât mai multe po-
turi cu aceştia. Cu jucătorii buni şi agresivi trebuie să ţii poturile sub
control, să nu te implici la o mână decisivă pentru că ar fi prea devre-
me într-un turneu. La sfârşitul primei zile de turneu spre a doua încep
stealurile şi restealurile pentru că se coboară la 50-60 de blinder-uri
media. Trebuie să fii conştient de imaginea pe care o ai în ochii celor-
lalţi jucători de la masă pentru că jocul devine foarte greu. Jucătorii
profesionişti cu stack-uri mari încep să pună presiune pe joc.

NR. 8 CASINO INSIDE 11


Mihai Manole
În jocul tău de la WSOP
ai adoptat un stil mai agre-
siv, eliminând foarte mulţi
jucători...
Aşa e, am fost agresiv, dar
mai puţin la masa finală unde
am preferat să îmi creez puţi-
nă imagine, să stau mai în-
chis! Când jocul devine short-
handed încep şi dau drumul
la joc pentru că simt că am
un avantaj faţă de cei de la
masă. Am fost activ în ziua a
doua, am beneficiat de cărţi
bune, de spot-uri, a fost totul
ok şi nu am ezitat să iau gam-
ble cu ceilalţi când am simţit
că nu sunt în spate, eliminân-
du-i.

Care e formula de câştig


pentru un mare campion
de poker?
Diciplină, seriozitate, puţin
talent – acesta poate fi omis,
întrucât, prin multă muncă,
poţi să-ţi îndeplineşti obiecti-
vul – şi, nu în ultimul rând,
răbdarea.
Ţie ce crezi că-ţi lipseş-
te pentru a ajunge la nive-
lul maxim?
Cred că, în anumite momente cheie, e nevoie de foarte puţină... ne- Is there something else you need in order to reach the hi-
bunie ca să ieşi din tipare, să-ţi creezi o altă imagine în aşa fel încât ghest level?
să-i poţi surprinde pe ceilalţi. Dar cel mai important e să-ţi şi reuşeas- I think in certain key moments you need a little bit of …craziness for
că şi dacă o faci şi într-un moment nepotrivit e posibil să regreţi, risi- going beyond the limits, to create another image that can surprise the
pindu-se într-o clipă toată munca. Repet, trebuie să ştii cu exactitate others. The most important thing is to succeed, but if you do it in an
când trebuie să le faci! inappropriate moment it is possible to have regrets, wasting the entire
Poate că cel mai bine pentru mine ar fi să încerc să nu mai iau work until that moment within just a second. I say it again; you have to
competiţia cu cineva de la masă şi la modul personal. Lucrez foarte know the exact moment for each step!
mult să îndrept acest aspect, psihic vorbind. De multe ori, când văd Maybe the best thing for me to do is try not to take the table com-
un jucător bun la masă care încearcă să intre peste mutările mele şi petition too personal. I work a lot with myself to get rid of this feeling.
nu mai pot să joc nimic, încep să iau confruntarea la modul personal, Many times, when I see a good player who is trying to step in my mo-
jucând mai decisiv şi făcând mutări care mă împing la greşeli. În ast- ves and leaves me with nothing to play, I start taking the competition
fel de situaţii contează foarte mult un echilibru al psihicului, să ştii să as a personal matter, playing more decisive and making moves that
schimbi treptele şi să joci un joc total diferit de ceea ce obişnuiai să push me to doing mistakes. In this situation, the physical balance is
faci. Într-un cuvânt – adaptabilitate. Tocmai în asta constă frumuseţea very important; you have to know how to change the levels and the en-
şi complexitatea pokerului. tire style you were used to. One word- adaptability. This is the beauty
and complexity of poker.
Ce aduce în plus în cariera ta parteneriatul cu Full Tilt Po-
ker? What’s the novelty of the partnership with Full Tilt Poker in yo-
Mă bucur că fac parte din echipa Full Tilt pentru că mie îmi plac ur career?
foarte mult competiţiile şi vreau să fiu cât mai sus. Mă motivează şi I am glad to be a part of Full Tilt Team; I really love competitions and
mai mult lucrul acesta. Vreau să ajung unul din jucătorii lor de top şi I want to reach the highest level. This partnership motivates me. I want
să am unele dintre cele mai bune rezultate la nivel global. to be a top player with the best results on a world scale.

Ce face Mihai Manole când nu e la masa de joc? What is Mihai Manole doing when not playing?
Îmi place foarte mult să joc tenis şi pentru asta abia aştept să mă I enjoy playing tennis a lot and this is the reason I am willing to co-
întorc în ţară. N-aş putea să aleg să fac fitness pentru că mie îmi plac me back home. For example, I could not choose fitness, I am a compe-
competiţiile, îmi place să ştiu că există ceva pentru care merită să de- titor, I like competitions, I like knowing there is something I have to
pun efort. Îmi mai place, de asemenea, fotbalul. struggle for, make an effort for winning. I also enjoy football.

Că veni vorba de tenis, cu cine ţii? Roger Federer sau Rafael Speaking of tennis, which one is your favorite: Roger Federer
Nadal? or Rafael Nadal?
Federer pentru că e serios şi a rezistat foarte mult timp pe primul Federer is a serious player; he kept his first position on top with a
loc cu un procentaj semnificativ de victorii. Amândoi sunt practic niş- great number of victories. Both of them are practically legends of the
te legende în sportul alb, dar îl prefer pe Federer. white sport, but I prefer Federer.

Ce vei face după ce va lua sfârşit magia pokerului în viaţă What are you willing to do after the poker will no longer be a
ta? part of your life?
Ah! Nu ştiu! Pur şi simplu nu m-am gândit la asta şi, sincer, nici nu Oh! I don’t know! I haven’t thought about that, I don’t even want that
vreau să mă gândesc. Toate la timpul lor! thought to cross my mind! Step by step, come what may!

12 CASINO INSIDE NR. 8


14 CASINO INSIDE NR. 8
CASINO DI VENEZIA

Casino di Venezia,
patru secole de istorie
Casino di Venetia,
four centuries of history De Amalia Bălăbăneanu

Casino di Venezia, cel mai vechi edificiu de Casino di Venetia, the oldest profile edifice
profil din lume, are şi astăzi porţile deschise in the entire world, has its doors wide opened
pentru publicul amator de jocuri de noroc. for gambling amateurs. Opened in 1638, the
Deschis în 1638, cazinoul a atras întotdeau- casino has always been an attraction for the
na oaspeţi din toată lumea. O infinită emoţie, guests around the world. An infinite emotion,
aşa descriu această capodoperă arhitectura- this is how the architectural masterpiece is
lă reprezentanţii Casino di Venezia. Pentru described by the representatives of Casino di
cei care îşi doresc o călătorie în timp, acesta Venetia. For those who wish to travel back in
este locul unde pot descoperi splendoarea time, this is the place where they can discover
arhitectonică din secolul al XV-lea. the architectonical grandeur of the XV th cen-
Orice mână jucată spune o poveste. Pala- tury
tul Ca’ Vendramin Calergi, care găzduieşte şi Each gambling hand must tell a story. Ca’
Casino di Venezia, datează de la începutul Vendramin Calergi Palace, the host of Casino
Renaşterii. Un secol și jumătate mai târziu a di Venetia, has its roots back in the renaissan-
fost deschis şi primul cazinou din lume. Cu ce period. A century later, the first casino in
stilul său architectural distins, palatul a găz- the world opened its doors. With a luxurious
duit figuri marcante de-a lungul secolelor. De architectural style, the palace has hosted im-
asemenea, Ca’ Vendramin Calergi, situat pe portant personalities of the century and the
Canalul Grande din Veneţia, a fost şi locul ones that followed. Ca’ Vendramin Calergi,
unde renumitul Richard Wagner, unul dintre placed on Grande Canal in Venice, has been
cei mai de seamă reprezentanţi ai romantis- the place where the well known Richard Wag-
mului muzical, şi-a petrecut ultimele luni din ner, one of the most important representatives
viaţă. Astăzi, în cinstea lui, unele încăperi au of the romanticism, has spent his last days of
fost transformate în muzeu. În 1995, sala de his life. Today, on his behalf, some of the ro-
la mezanin a fost încredinţată Asociaţiei Ri- oms have become museum. In 1995, the mez-
chard Wagner din Veneţia. Muzeul este des- zanine has been offered to Richard Wagner
chis publicului în memoria veşnică a compo- Association in Venice. The museum is opened
zitorului şi a dragostei lui pentru Veneţia. for the public to the everlasting memory of the
Designul deosebit al construcţiei îi aparţi- composer and his love for Venice.
ne arhitectului italian Mauro Codussi, care a The special design of the building belongs
proiectat palatul la finele secolului al XV-lea. to the Italian architect Mauro Codussi, who
Spirit inovator, Codussi a fost unul dintre cei planed the palace at the end of the XV th
care au încercat să înlocuiască stilul gotic cu century. Innovating spirit, Codussi has been of
cel clasic, la începutul Renaşterii. Printre lu- those who tried to change the gothic style wi-
crările architectului italian se numără o serie th the classic style, at the beginning of Rena-
de biserici renumite, Palazzo Zorzi şi Torre issance. Among the works of the Italian archi-
dell’Orologio (n.red - Turnul Ceasului) din tect there is a large number of well known
Piazza San Marco.
Construcţia palatului
Ca’ Vendramin Ca-
lergi a început în
1481 şi a fost finali-
zată după moartea lui
Mauro Codussi, în
1509.
Frumuseţea şi
echilibrul faţadei clă-
dirii construite în stil
renascentist sunt ex-
FOTO Andreas Praefcke

cepţionale. Faţada se
ridică maiestuos pe
Canal Grande, şi, deşi
în stil clasic, dă un
sentiment uşor de

NR. 8 CASINO INSIDE 15


CASINO DI VENEZIA

transparenţă şi de churches- Palazzo Zorzi and Torre dell’Orologio (The Clock Tower) in
puritate de linie. În Piazza San Marco. The construction of the Palace Ca’ Vendramin Ca-
viziunea lui Fran- lergi has began in 1481 and has been finalized after the death of Mau-
cesco Sansovino, ro Codussi, in 1509.
Ca’ Vendramin Ca- The beauty and balance of the façade of the building are amazing.
lergi este primul The façade rises queenly on Grand Canal, and, even if we whiteness
mare palat veneţian the classic style, it has a certain transparency feeling and line purity.
în stil renascentist Frnacesco Sansovino believes that Ca’ Vendramin Calergi is the first
şi unul dintre cele renaissance grand palace and one of the most beautiful places on
mai frumoase locuri Grand Canal. Opulent paintings, sculptures, as well as architectural de-
de pe Canalul Gran- tails compose the grand scenery inside the building. The great painter
de. Picturi opulente, Mattia Bortoloni, has decorated, in the XVIII th century, the ceilings of
sculpturi, precum şi certain rooms of the palace that hosts Casino di Venezia.
detalii arhitecturale From 1959, Ca’ Vendramin Calergi has also been the host of Casino
se regăsesc în inte- Municipale di Venezia, a entertainment and art masterpiece. Sala dei
riorul clădirii. În se- Cuori d’Oro (The room of the golden hearts) that hosts Trente et Qua-
colul al XVIII-lea rante game, as well as Sala Regia, where Chemin de Fer (another vari-
ilustrul pictor Mattia ant of Baccart) is still played. The gambling offer of Casino di Venetia
Bortoloni a decorat live gambling, there are also French Roulette, Fair Roulette, Caribbean
plafoanele unor ca- Stud Poker, Black Jack, Texas Hold’em Poker and Punto Banco. The
mere ale palatului slot machines players have
care găzduieşte Ca- a large number of machi-
sino di Venezia. nes, as virtual games Top
Din 1959, Ca’ Gun, incorporated within a
Vendramin Calergi găzduieşte şi Casinó Municipale di Venezia, o biju- slot machine, electronic
terie de artă şi divertisment. Renumite pentru splendoarea lor sunt şi Texas Hold” em Poker, Mo-
Sala dei Cuori d’Oro (n.red - Sala Inimilor de Aur), care găzduieşte nopoly Grand Hotel, as well
jocul Trente et Quarante, precum şi Sala Regia, unde se joacă şi azi as the new generation of
Chemin de Fer (n.red - o variantă a jocului de cărţi Baccarat). De the touch screen slots ma-
asemenea, în oferta jocurilor de noroc live game a Casino di Venezia chines. The casino can
se mai regăsesc și French Roulette, Fair Roulette, Caribbean Stud offer entertainment for
Poker, Black Jack, Texas Hold’em Poker și Punto Banco. Și amatorii 500 players on its maxi-
jocurilor de tip slot machines au la dispoziţie o gamă variată de apa- mum capacity.
rate. Printre acestea se numără jocurile virtuale Top Gun, încorporate The architectural great-
într-un slot machine, Texas Hold’em Poker electronic, Monopoly ness of the palace Ca’ Ven-
Grand Hotel precum și noua generaţie de slot machines cu touchs- dramin Calergi, as well as
creen. La capacitate maximă, cazinoul poate oferi entertainment pen- of Casino di Venezia, make
tru 500 de jucători. the art lovers, as well as
Frumuseţea arhitecturală, atât a palatului Ca’ Vendramin Calergi, the gamblers, to take a wa-
cât și a Casino di Venezia, îi determină și astăzi pe iubitorii de artă și, lk on the gondola to visit
deopotrivă, pe cei ai jocurilor de noroc, să facă o plimbare cu gondola the architectural master-
până la capodopera architecturală care a scris istoria jocurilor de no- piece that has written the
roc. gambling history.

16 CASINO INSIDE NR. 8


PUNTO BANCO,
UN JOC CU TRADIŢIE
PUNTO BANCO,
de Amalia Bălăbăneanu

AN ITALIAN TRADITIONAL GAME

Punto Banco, un joc de origine italiană, a făcut rapid înconju- Punto Banco, an original italian game, has quickly went aro-
rul lumii și a atras mulţi jucători. În Italia secolului al XV-lea, ju- und the world and attracted many plyers. In Italy, during the XV
cătorul Felix Falguerein a inventat acest joc de noroc, care a th century, Felix Falguerein invented this game that quickly de-
devenit rapid un tabiet zilnic pentru bogaţii și nobilii vremii. La veloped into a daily habbit for the rich. Shortly after, the game
puţin timp de la apariţia sa, jocul a trecut graniţa și în Franţa, crossed the border to France, where it is also known under the
unde este cunoscut sub denumirea de Chemin de Fer. Iar din name Chemin de Fer. From France to China it only took one step
Franţa până în China nu a făcut decât un pas. De la pachetul cu then. From the 52 tarot cards deck, as it usually played, Punto
52 de cărţi de tarot, cum se juca iniţial Punto Banco, a ajuns la Banco is now playing with 6 traditional cards deck.
șase pachete de cărţi tradiţionale.
Also known as Mini Baccarat, Punto Banco is a different version of
Cunoscut ca şi Mini-Baccarat, Punto Banco este o variantă a renu- the well known Baccarat. The difference between the two games re-
mitului joc Baccarat. Diferenţa dintre cele două consta în faptul că ffers to the fact that Punto Banco doesn’t offer the game options, it
Punto Banco nu oferă opţiuni de joc, ci se desfăşoară după o schemă develops following a predefined scheme. The name is given by the
predefinită. Numele provine de la părţile implicate în joc. Astfel, punto cards. Punto is the player and banco, the croupier, if the game is pla-
este jucătorul, iar banco, bancherul sau crupierul, dacă se joacă într- yed within a live game casino.
un cazinou de tip live game. Often played by the ones who like juggling with statistics, Punto
Jucat adesea de cei cărora le place să jongleze cu statisticile, Pun- Banco presents one of smallest chances favorable to the casino. With
to Banco prezintă una dintre cele mai mici şanse favorabile cazinoului. a 98.5%, Baccarat is considered the only casino online game with the

18 CASINO INSIDE NR. 8


PUNTO BANCO
Cu o statistică de biggest part payment. The recent history of gambling industry reminds
98.5%, Baccarat este about the first time when Baccarat was played in the City of Lights, at
considerat de cei mai Sands Casino, when it caused a 250.000 lose for the casino. The ca-
mulţi jucători singurul sino in Melbourne also lost 55.000.000 dollars to the competitions in
joc din cadrul cazino- October- November 1997. There is no wonder baccarat became the
urilor online care are favorite game of the clients in Las Vegas, who play large amounts, to
cea mai mare rată de 100.000 dollars on one hand. Most of the times, Punto Banco is pla-
recompensare. Istoria yed in private rooms, for security and intimacy reasons.
recentă a industriei
de gambling a arătat How does it play?
că atunci când jocul The player must bet on the hand of which value gets close to 9.
Baccarat s-a jucat Practically, he must guess if the croupier’s hand or the player’s hand is
pentru prima oară în close to this number. The game allows three types of betting: on either
oraşul luminilor, la hand (punto or banco) or equality, based on luck for winning the round.
Sands Casino, el a The player and the croupier get two cards each, but no more then
adus casei o pierdere three. The cards between 2 and 9 have nominal value, the figures
de 250.000 de dolari. mean 0, and the Ace is one point. Since the sum cannot be more then
De asemenea, cazi- 9, when adding the two cards, only the value of the second number is
noul Crown din Mel- taking into consideration, when the total is more then 9. If the two
bourne a pierdut cards are 6 and 7, their value is actually 3, the last number of the sum-
55.000.000 de dolari 13. If the first two cards of the croupier values between 0 and 3, he
la competiţiile din oc- must pick one more card, regardless the cards of the player. If the total
tombrie - noiembrie of the croupier is 4, he must pick one more card if the player’s hand is
1997. Nu e de mirare between 2 and 7. When the value of the croupier’s cards is 5, he must
că Baccarat a devenit pick one more card if punto has a score between 4 and 7. when the
jocul preferat al clien- total sum of the bank is 6 and the value of the player’s hand is 6 or 7,
ţilor din Las Vegas, the croupier must pick one more card only if the player reached the
care joacă sume uimi- total by adding 3 cards. If the total of the player is 6 or 7, made by ad-
toare de până la ding two cards, then the croupier must pick card. When the total su-
100.000 de dolari pe mof the croupier is 7, he passes, regardless the player’s cards. When
mână. Astfel, de cele the hand of the croupier is 8 or 9, both must pass.
mai multe ori, Punto Regarding the player, if the two cards sum between 0 and 5, the
Banco se joacă în ca- third card is picked. If the score of the player is 6 or 7, he passes and
mere private, din mo- if the first two cards value 8 or 9 he passes and the hand is called „na-
tive de securitate şi tural”. When the player and the croupier have the same value, Stand
intimitate. Off is declared.

Cum se joacă?
Jucătorul trebuie să parieze pe mâna a că-
rei valoare totală se apropie de 9. Practic, el
trebuie să ghicească dacă mâna bancherului
sau cea a jucătorului va fi mai aproape de
această cifră. Jocul îi permite să facă trei ti-
puri de pariu: pe una din mâini (punto sau
banco) sau pe egalitate, bazându-se pe noroc
pentru câştigarea rundei.
Iniţial se impart câte două cărţi, atât jucăto-
rului, cât şi bancherului, dar niciunul dintre ei
nu primeşte mai mult de trei cărţi. Cărţile de la
2 la 9 au valoarea nominală, figurile înseamnă
0, iar asul un punct. Întrucât suma nu poate fi
mai mare de 9, la adunarea celor două cărţi se
ia în considerare doar valoarea celei de-a do-
ua cifre, atunci când totalul depăşeşte 9. Ast-
fel, dacă cele două cărţi sunt 6 şi 7, valoarea

NR. 8 CASINO INSIDE 19


PUNTO BANCO

lor este de fapt 3, ultima cifră a sumei (n.red.=13). Dacă primele două The three bet types, as well as the winnings corresponding to each
cărţi ale bancherului valorează între 0 şi 3, acesta trebuie să mai tragă one are the following: if there was a bet on the player’s hand and the
a treia carte, indiferent de cărţile jucătorului. Dacă totalul bancherului player is closer to 9, the winning is 1:1; if the stake was on the
este 4, acesta trebuie să mai tragă o carte dacă mâna jucătorului este croupier’s hand and it is closer to 9, the winning is 1:1l, and equality, if
între 2 şi 7. Când valoarea cărţilor bancherului este 5, acesta trebuie bet, it is paid 8:1. at the end, the casino holds a 5% deduction, as hou-
să mai tragă o carte dacă punto are un punctaj între 4 şi 7. Atunci se fee.
când totalul băncii este 6 şi valoarea mâinii jucătorului este 6 sau 7,
bancherul trebuie să mai tragă o carte numai dacă jucătorul a făcut Punto Banco, the oldest gambling in the casinos, attracts players all
acest total din trei cărţi. Dacă totalul de 6 sau 7 al jucătorului a fost over the world; it is a sign that Falguerein’s invention was not in vain.
făcut din două cărţi, atunci bancherul trebuie să stea. La un total de 7 Online casinos took advantage on the gamblers’ passion for this parti-
bancherul stă, indiferent de cărţile jucătorului. Când mâna bancherului cular segment and introduced this game in their gambling offer.
însumează 8 sau 9, amândoi trebuie să stea.
În cazul jucătorului, dacă cele două cărţi au un total
între 0 şi 5, a treia carte este trasă. Dacă totalul jucăto-
rului este 6 sau 7, acesta stă, iar dacă însumate prime-
le două cărţi valorează 8 sau 9 stă, iar mâna este numi-
tă “naturală”. Atunci când jucătorul şi bancherul au cărţi
cu aceeaşi valoare se declară Stand-Off.
Cele trei tipuri de pariu, precum şi câştigurile cores-
punzătoare fiecăruia dintre ele sunt următoarele: dacă
s-a pariat pe mâna jucătorului, iar aceasta se apropie
cel mai mult de 9 se câştigă 1:1, dacă miza a fost pe
mâna bancherului şi aceasta este cea mai apropiată de
9, se câştigă 1:1, iar egalitatea, dacă a fost pariată, se
plăteşte 8:1. La final cazinoul reţine o deducere de
aproximativ 5%, cu titlu de comision pentru casă.

Punto Banco, cel mai vechi joc de noroc existent în


cazinourile din ziua de azi, atrage şi acum jucători pe
tot mapamondul, semn că invenţia lui Falguerein nu a
fost în zadar. Iar cazinourile online au profitat pe deplin
de pasiunea gambler-ilor pentru acest segment şi au
introdus în oferta lor şi acest joc de cărţi.

20 CASINO INSIDE NR. 8


Bet Cafe Arena,
a new successful
concept in the
local market
Iulian Antonache, Bet Cafe Arena’s CEO:
“We base on our partners GTECH,
our shareholders and, last but not least,
on BET CAFE ARENA team,
to become leaders in the Romanian
sports bets market”

Bet caFe aRena,


un concePt De SucceS
Pe PIaŢa localĂ
Iulian Antonache, CEO-ul Bet Cafe Arena:
“Ne bazăm pe partenerii noștri GTECH, pe
acționari și, nu în ultimul rând, pe echipa
BET CAFE ARENA, pentru a ajunge lideri
pe piața pariurilor sportive din România”

Iulian Antonache, CEO-ul Bet Cafe Arena: ”Vrem să deschidem Iulian Antonache, Bet Cafe Arena’s CEO:”We plan to open 400
400 de agenţii până la finele anului 2012” agencies by the end of 2012”
Bet Cafe Arena aduce un suflu nou pe piaţa pariurilor sportive Bet Cafe Arena brings a new breath in the Romanian sports
din Romania. Pariuri într-o cafenea. Un nou concept, destinat ce- bets market. Bets inside a coffee house. A new concept, destined
lor care vor să mizeze pe echipa favorită și să își petreacă timpul to those who want to stake on their favorite team and also spend
liber într-un ambient plăcut, a apărut în România în primăvara their free time in a pleasant environment, was borne in Romania
acestui an. this spring.
BET CAFE ARENA îi invită pe clienţi să urmărească meciurile la BET CAFE ARENA invites their clients to watch the games at
cafenea, alături de prieteni și de biletul norocos. Iulian Antonache, the coffee house, together with their friends and their lucky ticket.
Chief Executive Officer al 1X2 Bet Cafe Arena, este convins că Iulian Antonache, Chief Executive Officer of 1X2 Bet Cafe Arena,
modul diferit cu care clienţii sunt întâmpinaţi în cadrul agenţiilor is convinced that the different manner in which their clients are
va fi apreciat în piaţa de profil. received within their agencies will have an impact in this specific
market.
Cum aţi defini dumneavoastră conceptul Bet Cafe Arena?
Bet Cafe Arena este altceva, o spunem nu doar noi, ci și clienţii noștri, How would you define the Bet Cafe Arena concept?
comparativ cu ceilalţi operatori de pariuri sportive din piaţa locală. Ne- Bet Cafe Arena is different, we’re not the only one saying it, but our
am propus să fie altfel și am obţinut rezultatul dorit. Practic, e o cafenea clients too, by comparison with other bets operators in the local market.
de pariuri sportive, un loc de socializare și entertainment. Clienţii vin, pri- Our goal was to be different and we succeeded. Practically, it’s a betting

22 CASINO INSIDE NR. 8


Iulian Antonache
vesc meciurile, pariază, se distrează împreună cu prietenii și prietenele coffee house, a socializing and enter-
în timpul lor liber. taining place. Clients come, watch the
games, bet and have fun with their fri-
De unde a pornit ideea realizării conceptului Bet Cafe Arena? end in their free time.
La începutul lui 2010 am remarcat că în România nu exista conceptul
de care vă vorbeam mai devreme. Pariorii români vizitau agenţiile de pa- Where did the Bet Cafe Arena
riuri sportive, luau ofertele și se intâlneau în baruri pentru a discuta pe idea originated from?
marginea lor. Se întorceau în agenţii pentru plasarea pariurilor și apoi In the beginning of 2010 we noticed
urmăreau evenimentele în același bar. Practic, pariurile se făceau într-un that in Romania there wasn’t the con-
loc, fără ca acesta să aibă legatură cu această industrie. De aici a plecat cept that I was talking about. The Romanians who wanted to bet were
ideea unei cafenele de pariuri. visiting the betting agencies, took the offers and they were meeting in
the pub to discuss around them. Then they were coming back to the
Consideraţi că pariurile ar trebui să fie parte integrantă din via- agencies to place their bets and got back to the pub to watch the games.
ţa oamenilor și să iasă din sfera tabuului? De ce? Practically, the bets were made into a place that wasn’t at all related to
Timpul va demonstra că acest segment al gamblingului nu va mai fi this industry. Hence the idea of a betting coffee house.
considerat tabu. În Anglia, de exemplu pariul e o alternativă pentru pe-
trecerea timpului liber. Și noi vom încerca să schimbăm mentalitatea ro- Do you consider that the bets should be an integrated part of
mânilor în acest sens. Jocurile de noroc ar trebui privite puţin altfel pen- peoples lives and leave the taboo area were they are still situa-
tru că atâta timp cât pentru client acestea sunt o metodă de distracţie, ted at times? And why?
nu vor reprezenta un pericol. În schimb, dacă ele sunt percepute ca un Time will prove that this segment of gambling won’t be considered
mod de câștig al existenţei, atunci devin o problemă. Bet Cafe Arena taboo. In England for instance, the bet is an alternative to spending
urmărește ca pariurile și jocurile de noroc, în general, să fie privite ca one’s free time. We will also try to change the Romanian’s mentality to-
moduri de distracţie, astfel încât, fără să aloce sume mari de bani, oame- ward this. Gambling should be regarded differently because since for
nii să își permită un pariu, să mizeze pe echipa favorită, să se distreze the client is representing entertaining, this is not a danger. Only if they
alături de prieteni, urmărind evenimentele sportive în agenţiile noastre. are perceived as a mean of earning one’s living, then it becomes a pro-
Atunci când pariezi, trăiești cu totul altfel desfășurarea unui meci de fot- blem. Bet Cafe Arena seeks that bets and gambling in general to be
bal, indiferent dacă echipele participante sunt printre favoritele tale sau regarded as means of entertaining, so that, without spending large
nu. amounts of money, people could afford a bet or stake on their favorite
team, have fun with their friends watching sport events in our agencies.
Care sunt principalele produse pe care Bet Cafe Arena le are în When you bet, you enjoy differently a soccer game, regardless of the
portofoliu? participation of your favorite team.
În acest moment oferim pariuri sportive și pariuri pe numerele extra-
se la loteriile internaţionale. Ca și diferenţiator, produsul Lucky 7, cu un What are the main products that Bet Cafe Arena has in its
câștig potenţial de 1.000.000 lei prin indicarea a șapte rezultate corec- portfolio?
te, este foarte apreciat, deși a fost lansat de mai puţin de o lună. Avem In this moment we offer sport bets and bets on the international lot-
convingerea că, atât produsele actuale, cât și cele ce vor fi adăugate în tery numbers. As a differentiator, the Lucky 7 product, with a potential
portofoliu, dar și specificul agenţiilor noastre, vor face diferenţa. earning of 1.000.000 lei by indicating seven correct results is highly
appreciated, although it has only been released less then a month ago.
Care a fost evoluţia companiei dumneavoastră? We strongly believe that the current products, the future ones and the
O vorbă bună spune că nu trebuie să fii mare ca să pornești, dar e specificity of our agencies will make the difference.
obligatoriu să pornești ca să devii mare. Compania a fost înfiinţată în
martie 2010 și operează în acest moment 96 de agenţii, răspândite în What was the evolution of your company?
București și aproape toate judeţele ţării. Cu siguranţă, nu ne-a fost ușor, A good saying sais that you don’t have to be big to start, but it’s a
având în vedere faptul că am deschis aproximativ 100 de agenţii în mai must to start in order to be big. Our company was born in March 2010
puţin de cinci luni. Este rezultatul muncii unei echipe de oameni care se and has 96 operational agencies throughout Bucharest and the coun-
cunosc de cel puţin trei ani,care din punctul meu de vedere știu să pri- try. Certainly it wasn’t easy, regarding the fact that we opened approxi-
vească munca într-un mod corect și care sunt capabili să înceapă orice mately 100 agencies in less then five months. It’s the result of the work
activitate și să o ducă la bun sfârșit, indiferent de domeniu. Evoluţia of a team composed by people who knew each other for at least three
companiei li se datoarează într-o foarte mare măsură. years, that, in my view, know how to regard work fairly and they are ca-
pable to start an activity and end it successfully, in any work field. The
Care consideraţi că sunt principalele atuuri pe care le deţine evolution of the company owes them greatly.
compania dumneavoastră pentru a face faţă concurenţei?
În primul rând, parteneriatul nostru cu GTECH, membră a grupului Lo- In your opinion what are the best cards that your company
tomatica, unul dintre cei mai mari operatori din piaţa de profil din lume, holds against the competition?
al căror know-how și experienţă ne conferă încrederea în reușită. În al First of all, our partnership with GTECH, member of Lotomatica gro-
doilea rând, acţionariatul, care are o vastă experienţă în management și up, one of the biggest operators in this market worldwide, with their
în proiecte noi. În al treilea, dar nu în ultimul rând unitatea echipei BET know-how and vast experience that grant us trust in success. Secondly,
CAFE ARENA & GTECH. the shareholders, which has an important new projects management
experience. And thirdly, but not the least, the BET CAFE ARENA &
Până la ce nivel sunteţi dispuși să vă ridicaţi standardele? GTECH team unity.
Ne-am propus să fim lideri pe piaţa pariurilor din România în 2014. Și
sunt convins că vom ajunge la acest nivel, datorită celor trei atuuri men- Up to what level you are minded to raise your standards?
ţionate. Suntem conștienţi, însă, că pentru a ne atinge scopul vom în- Our target is to become bets and gambling market leaders by 2014.
tâmpina dificultăţi, cărora suntem pregătiţi să le facem faţă. And I am convinced that we’ll get to this level due to the three advanta-
ges mentioned above. We are also aware that, in order to meet our
Care credeţi că sunt principalele probleme cu care se confrun- goals we’ll encounter difficulties, but we are ready to deal with them.
tă industria de gambling din România? Ce soluţii întrevedeţi
dumneavoastră pentru depășirea acestor impedimente? What do you think that are the main problems that the Roma-
Nivelul taxelor, mult prea ridicat pentru nivelul pieţei în acest moment, nian gambling industry are facing with? What solutions are you
face ca supravieţuirea operatorilor să depindă direct de conturile lor. Mai envisioning to overcome these impediments?
exact, consider că în această perioadă cine are bani rezistă, cine nu are The level of taxes, much too high for the market level in this moment,
dispare de pe piaţă. Din această cauză cred că activitatea pe acest seg- makes that the survival of the operators to depend directly by their ac-

NR. 8 CASINO INSIDE 23


IulIan antonache
ment se va restrânge, iar autorităţile vor counts. More specific, I consider that whoever has the money in this
constata că volumul taxelor colectate va period of time holds on, whoever doesn’t have that resource disappears
fi invers proporţional cu nivelul acestora, from the market. That is why I think that the activity in this field will nar-
iar acest aspect este valabil oriunde în row, and the authorities will find that the collected taxes volume will ha-
lume în orice domeniu. Consider că nive- ve an inverse ratio with their level, and this aspect is valid anywhere in
lul taxelor trebuie regândit și cred că ar the world in any field. I consider that the tax level should be reconside-
trebui să se reducă la maxim birocraţia. red and I think that the bureaucracy should be reduced to a minimum. I
Cred, în același timp că relaţia stat - pri- believe in the same time that the state – private relation should be mo-
vat trebuie să fie mai transparentă și mult simplificată. Un alt element re transparent and much simplified. Another element that must be tack-
care trebuie punctat la capitolul problemele industriei este conţinutul led in the industry problems sector is the content of the Government
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 77/2009. Am constatat, în cele Emergency Order 77/2009. I noticed that, in the five months of activity,
cinci luni de activitate că mulţi operatori din piaţa de profil, și chiar insti- that many market operators and even state institutions with control ri-
tuţii ale statului cu drept de control, interpretează diferit anumite preve- ghts, interpret differently some provisions from this Order. Our purpose
deri din acestă ordonanţă. Scopul nostru este respectarea legislaţiei în is abiding the legislation in force regarding gambling and we believe
vigoare în domeniul jocurilor de noroc și credem că o formulare care să that a formulation which does not leave any window open would be in
nu lase loc interpretărilor ar fi în folosul tuturor. everyone’s benefit.

În ce condiţii se In what state is the


desfășoară dialogul dialogue between the
operatorilor de jocuri gambling operators and
de noroc cu autorităţi- the authorities?
le? We are willing to dialo-
Suntem dispuși să pur- gue anytime, with great
tăm acest dialog, oricând, amount of pleasure, but by
cu mare plăcere, dar pâ- now we didn’t have the
nă acum nu am avut oca- chance to discuss with the
zia să purtăm alte discuţii authorities, other then ta-
cu autoritatile, decât cele lks regarding authorization
legate de autorizare și and licensing.
licenţiere.
What new developing
Ce noi oportunităţi opportunities of your
de dezvoltare a afacerii business have you
dumneavoastră aţi identified in Romania?
identificat în România? Which of these you in-
Pe care dintre acestea tend to put into practi-
intenţionaţi să le puneţi ce?
în practică? We consider that the
Considerăm că dezvol- development on the online
tarea pe piaţa online este market is in favor to our
favorabilă extinderii afa- business growth. Should
cerii. Dacă aceasta piaţă this market be regulated,
va fi reglementată, și nu and I have no doubt that it
am nicio îndoială în acest will, we will direct our in-
sens, ne vom direcţiona și vestments in this area as
noi investiţiile pe această well. Should we identify
zonă. Dacă vom identifica another favorable seg-
și alte segmente favorabi- ments certainly we won’t
le cu siguranţă nu vom hesitate to invest in them.
ezita să investim în ele. We are extremely careful
Suntem foarte atenţi și and receptive to any idea,
receptivi la orice idee, in- no matter where it springs
diferent de unde vine ea. from.

Care sunt planurile dumneavoastră, atât pe termen scurt, cât și What are your plans, both on short and long terms?
pe termen lung? It has been reached an agreement with the shareholders regarding
S-a ajuns la un consens cu acţionarii în privinţa modelului de busine- the business pattern. According to this plan, we will open 400 agencies
ss. Potrivit acestui plan vom deschide 400 de agenţii până la finele anu- by the end of 2012, we will enlarge our products offer and we will rea-
lui 2012, vom lărgi oferta de produse și vom ajunge la operarea agenţii- ch an excellency level in operating our agencies.
lor la nivel de excelenţă.
How do you consider that you must manage the bets in Ro-
Cum consideraţi că trebuie să gestionaţi pariurile în România mania in order to be in the top of the profile market?
pentru a fi în topul companiilor de profil? We will direct all our efforts into the operating excellency and diffe-
Ne vom îndrepta toate eforturile pe excelenţa în operare și produse rentiating products. Regarding operating excellency, we tried to insuf-
diferenţiatoare. Referitor la excelenţa în operare, am încercat să insu- flate a different approach on the employer – employee relationship, and
flăm o altă abordare a relaţiei angajat – angajator, iar personalul nostru our staff understood that it must treat the work within the agency as it’s
a înţeles că trebuie să trateze lucrul în agenţie ca pe propriul business own business, as this is the only road to evolution. As for the products, I
pentru că doar așa vom putea evolua. Cât despre produse, pot spune că can tell that we strongly trust that together with the professional team
avem mare încredere că împreună cu echipa de profesioniști a Gtech from GTECH we will succeed to offer to the Romanian client what he/
vom reuși să oferim clientului român ceea ce își dorește. Clientul român she desires. The Romanian client is a special one, to whom we must
este unul special, căruia trebuie să îi acorzi atenţie sporită și produse pe grant a great deal of attention and products on the heights of his ex-
măsura așteptărilor lui. pectations.

24 CASINO INSIDE NR. 8


NOILE SERII MULTI GAME DE LA CASINO TECHNOLOGY,
VARIETATE ȘI AMUZAMENT PENTRU JUCĂTORI
NEW MULTI GAME SERIES FROM CASINO TECHNOLOGY,
GREATER VARIETY, MORE FUN FOR THE PLAYERS
Varietatea este cuvântul cheie în preferinţele consumatorilor din ziua Variety is a keyword of the modern consumers’ preferences and,
de astăzi, și, de asemenea, este la fel de important în plaja jocurilor pre- of course, it is as important on gaming as in any other area of the
cum și în domeniul serviciilor de entertainment. entertainment services.
Seriile multi games au un rol important în cazinouri și în reţelele de The multi games have an important role in casino and gaming
gambling din lume, prin varietatea oferită jucătorilor, păstrând simplita- arcades around the world, by offering greater variety for players,
tea single game-urilor. keeping the simplicity of the single games.
De ani buni, multi games este cel mai de succes concept de joc din For several years now the multi games is the most successful
Europa, având un element unic, acela de a oferi maximum de varietate și gaming concept in Europe, with its unique feature to bring maxi-
șanse într-un singur joc (video slot machine). Acest avantaj devine și mum variety and chance to the players within one and the same
mai important în cadrul pieţelor cu taxe mari pe joc, unde operatorii plă- gaming unit (video slot machine). This advantage is even more im-
tesc taxe pentru unităţile de joc. portant in markets with higher gaming taxes, and especially where
the operators pay tax per gaming unit. Thus, they provide the ne-
Cel mai important avantaj tehnic al acestor tipuri de joc este repre- cessary option to their players resulting in less idle time of their
zentat de implementarea noii platforme de joc TOUGH RIDER, asigu- slot machines.
rând un nivel ridicat al beneficiilor operatorilor, inclusiv noile specificaţii
tehnice, precum și posibilitatea de conversie a softului de joc. Prin com- As a long-term provider of successful multi games around the
binarea unui nivel ridicat de beneficii oferite de cele mai recente serii de world, recently Casino Technology launched three brand new versi-
aparate GEMINI SENSA și GEMINI SENSA PLUS, GAMOPOLIS - City ons of the popular multi game series GAMOPOLIS, responding to
of Games oferă cele mai atractive soluţii pentru varietatea, flexibilitatea the profound research and analysis of the latest trends and custo-
și profitabilitatea celui mai complet set de slot. mers demands in the different European markets. The brand new

26 CASINO INSIDE NR. 8


CASINO TECHNOLOGY
Casino Technology, ca furnizor de succes al sistemelor multi games în models GAMOPILIS 3 PLUS, 4 PLUS and 5 PLUS offer the maxi-
întreaga lume, a lansat trei variante noi ale seriilor GAMOPOLIS, după o mum optimal number of single games integrated in one machine
analiză detaliată făcută celor mai noi trenduri, precum și ca răspuns la – 10 per every version. The new series represents the most suc-
cerinţele clienţilor din diferite pieţe din Europa. Noile modele GAMOPI- cessful single games from Casino Technology library aiming to
LIS 3 PLUS, 4 PLUS și 5 PLUS oferă numărul maxim de jocuri integra- bring full force of gaming excitement and option, combining real
te într-un singur aparat - 10 în fiecare versiune. Noile serii reprezintă video slot hits along with the most promising new concepts.
cele mai importante și de succes single games ale Casino Technology,
având scopul de a aduce un The most spectacular
procent cât mai ridicat de op- feature for the players is
ţiune și emoţie, combinând the rich graphic presentati-
video slots cu cele mai noi și on, which
futuriste concepte. provides extremely spec-
tacular sights and sounds
Cel mai spectaculos ele- enhancing player sensation
ment pentru jucători este pre- during the play. GAMOPO-
zentarea grafică extrem de LIS – City Of Games ma-
elaborată, care oferă imagini kes a new dimension of en-
spectaculoase și un fundal tertainment and gaming
sonor care stârnesc senzaţii power on casino floor, kee-
dintre cele mai diverse în tim- ping player’s attention lon-
pul jocului. GAMOPOLIS – Ci- ger and getting the video
ty of Games creează o nouă slots closer to the real en-
dimensiune a entertainment- vironment.
ului și a forţei de joc din cazi-
nouri, ţinând atenţia jucătoru- GAMOPOLIS – City Of
lui o perioadă îndelungată de Games series from Casi-
timp prin eficientizarea și re- no Technology will be
darea cât mai aproape de presented at ENTER-
adevăr a jocului și imaginii. TAINMENT ARENA expo
in Bucharest, from the
GAMOPOLIS – City Of Games de la Casino Technology vor fi 1st of November to the 3 rd of November 2010.
prezentate la Entertainment Arena Expo în București, în perioada
1 - 3 noiembrie 2010, la Standul nr. 104.

NR. 8 CASINO INSIDE 27


Casino Victoria,
un monument istoric lăsat în paragină
Micul Paris, lichidat de indiferenţa autorităţilor. Obiecte de patrimoniu, Little Paris, wiped out by the authorities’ lake of interest. Patri-
monumente istorice și bijuterii arhitecturale zac într-o stare deplorabilă. mony objects, historical monuments and architectural jewelry are
Numeroase clădiri, care stârneau admiraţia personalităţilor secolului now in a deplorable state. Many buildings that once incited the ad-
trecut, acum își așteaptă în tihnă sfârșitul. Calea Victoriei, unul dintre miration of the personalities of the previous century are now wai-
cele mai vechi bulevarde ale Bucureștiului, o bucată de istorie, găzduia, ting for their ending. Calea Victoriei, one of the oldest boulevards in
începând cu secolul al XIX-lea, clădirile monumentale ale unor iluștri Bucharest, a piece of history hosted, at the beginning of the XIX th
arhitecţi de talie internaţională. Astăzi doar ruinele mai amintesc de century the monumental buildings of great architects recognized on
orașul care a fost odinioară numit “Micul Paris”. În această categorie se the world scale. Today, only the ruins remind of the so called “Little
află și sediul fostei Legaţii germane, care a găzduit după 1990 Casino Paris”. The office of the former German legation, that hosted Casi-
Victoria. no Victoria after 1990, is now at ruin.
Clădirile de inspiraţie franceză, atmosfera din cafenele și viaţa literar- The buildings inspired by the French style, the atmosphere in the
artistică îi confereau o tentă specifică Bucureștiului de la începutul se- coffee shops, the literary artistic life would once offer Bucharest

28 CASINO INSIDE NR. 8


CASINO VICTORIA
Casino Victoria, the specific feeling at the beginning of the XX th century. Thou-
sands of buildings are included within the list of historical monu-

a historical monument ments published on the website of the Ministry of Culture and Nati-
onal Patrimony. Casa Cesianu on Calea Victoriei No. 174 where it
used to be the office of Casino Victoria is on this list. The building

neglected has been designed at the end of the XIX th century, by the aristo-
crat Cesianu family. Over the years, Cesianu House has been used
for different purposes. Initially, the building hosted the permanent
mission of Germany. After the World Second War the edifice was
confiscated by the communist regime, and the German Legation
was transformed into Constantin Tanase Boulevard Theatre, where
the audience applauded and enjoyed the magnificent presence of
Maria Tanase. After 1990, the first casino in Bucharest, Casino Vic-
toria opened its doors in this building.
The passion of Cesianu family for refined architecture is brought
to light by the 5 houses in Bucharest that once belonged to the
aristocrat family. The office of the Romanian Academy, the former
Casino Victoria and the house on Calea Victoriei no.151 are now
on the list of the historic monuments 2004. These architectural
masterpieces prove the delicacy of the family for good taste.
Well known for the bohemian atmosphere, the edifice on Calea
Victoriei no. 174 hosted, after 1990, unprecedented press confe-
rences, as well as major cultural events, as the Awards of the Wri-
ters’ Union of Romania. The refined architectural style of the buil-
ding attacted the admiration of many personalities, on local as well
as on international level. Some say that the king of pop, Michael
Jackson, was one of the guests of Casino Victoria. The visit of the
pop star took place in 1996, when he had his second concert in
Romania.
The representatives of The City Hall in Bucharest declared to

colului al XX-lea. Mii de construcţii sunt incluse


în lista monumentelor istorice, publicată pe si-
te-ul Ministerului Culturii și Patrimoniului Naţio-
nal. Tot aici se regăsește și Casa Cesianu, din
Calea Victoriei nr. 174, unde a fost sediul Cazi-
noului Victoria. Datând de la sfârșitul secolului
al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, clădi-
rea a fost realizată de către familia boierească
Cesianu. De-a lungul timpului Casa Cesianu a
fost folosită în scopuri diferite. Iniţial clădirea a
jucat rolul de reprezentanţă diplomatică perma-
nentă a Germaniei. După cel de-al doilea Răz-

NR. 8 CASINO INSIDE 29


CASINO VICTORIA
boi Mondial edificiul a
fost confiscat de regi-
mul comunist, iar se-
diul Legaţiei s-a trans-
format în Teatrul de
Revistă Constantin
Tănase, de pe scena
căruia Maria Tănase a
fermecat publicuri nu-
meroase. După 1990
în clădire a fost des-
chis primul cazinou
din Bucureşti, Casino
Victoria.
Pasiunea familiei
Cesianu pentru arhi-
tectura distinsă este
evidenţiată în cele
cinci case din Capita-
lă, care au aparţinut
dinastiei boierești. Se-
diul Academiei Româ-
ne, fostul cazinou Vic-
toria și casa din Calea
Victoriei nr.151 se re-
găsesc în Lista monu-
mentelor istorice
2004. Aceste capodo-
pere arhitecturale de-
monstrează slăbiciu-
nea familiei boierești
pentru bunul gust.
Renumit pentru at-
mosfera boemă, edifi-
ciul din Calea Victoriei
nr. 174 a găzduit, du-
pă 1990, atât confe-
rinţe de presă inedite,
cât și evenimente cul-
turale majore, precum
decernarea premiilor
Uniunii Scriitorilor din
România. Stilul arhi-
tectural distins al clă-
dirii a atras admiraţia
multor personalităţi,
atât de pe plan local,
cât și internaţional. Se
spune că printre oas-
peţii de seamă ai cazi-
noului Victoria s-a nu-
mărat și regele muzicii
pop, Michael Jackson.
Vizita cântăreţului a
avut loc cu prilejul ce-
lui de-al doilea con-
cert susţinut în ţara noastră, în 1996. “Casino Inside” that the former Casino Victoria is now on the list of
La solicitarea ”Casino Inside”, reprezentanţii Primăriei Municipiului the 2004 historic monuments on position 2200, under the name of
București au declarat că fostul Casino Victoria se regăseşte în Lista Cesianu House- former German Legation. According to the autho-
monumentelor istorice 2004 la poziţia 2200, cu denumirea de Casa rities, the building was committed to the German authority by proto-
Cesianu - fosta Legaţie germană. Potrivit autorităţilor, clădirea a fost col on December 2006. Practically, the Romanian State has no au-
predată statului german prin protocol de predare-primire la 12 decem- thority over this edifice.
brie 2006. Practic, statul român nu mai are nicio autoritate asupra “Casino Victoria”, built after the eclectic style, is one of the most
acestui edificiu. important reference buildings on the main thoroughfare in Bucha-
“Casino Victoria”, imobil în stil eclectic, era unul dintre reperele de pe rest. Today, the advertising posters and graffiti are the only prove of
principala arteră a Bucureștiului. Astăzi, graffiti-urile și afișele publicita- art on the ruin of Cesianu House. After a long struggle, the German
re constituie singura artă evidenţiată pe ruina Casei Cesianu. După authority has finally succeeded to obtain the building. In 2006, the
eforturi prelungite statul german a reușit să recupereze clădirea. În German Embassy announced that would move the office of Goethe
2006 ambasada germană a anunţat că va muta actualul sediu al Insti- Institute on Calea Victoriei, and the former office would become
tutului Goethe pe Calea Victoriei, iar sediul institutului va deveni reşe- the residence of the German Ambassador. Despite these declarati-
dinţa ambasadorului german. În ciuda acestor declaraţii clădirea este ons, the building is still at ruin.
tot în paragină.

30 CASINO INSIDE NR. 8


ION ONCESCU: „Nu aș fi acceptat colaborarea
cu 45Bet dacă nu aș fi crezut în proiectul lor”

ION ONCESCU: „I wouldn’t have accepted


the collaboration with 45Bet if I wouldn’t
believe in their project”

32 CASINO INSIDE NR. 8


ION ONCESCU
Ion Oncescu este de-
ja un nume greu într-un
sport pe care puţini îl
înţeleg, iar acum a ac-
ceptat o nouă provoca-
re. Și ce putea fi mai
adecvat decât un alt
sport pe care la fel de
puţini îl înţeleg?

Ion, cum s-a ajuns la


această colaborare ine-
dită cu 45Bet?
Am primit o propunere
și am acceptat-o cu multă
curiozitate și plăcere.
Cred că eram predestinat,
de mic părinţii mi-au spus
că, spre deosebire de cei
de vârsta mea, primele
mele cuvinte nu au fost
mama și tata, ci ”Pas Pas”
(râde).

Ai mai avut vreo le-


gătură până acum cu
jocurile de cărţi?
Joc poker cu plăcere,
iar tatăl meu este un mare pasionat al jocului de bridge și participă Ion Oncescu is already a big name within a sport that few peo-
săptămânal la competiţii. Juca atât de mult încât am ajuns să-l urâm ple understand and now he accepted a new challenge. And what
pentru asta, atât eu, cât și mama (râde din nou). S-a transmis și la mi- could be more appropriate then another sport that again few pe-
ne o parte din această pasiune, dar mă voi rezuma la a juca din plăce- ople understand?
re. Cât mă mai ţin braţele, tot skandenbergul va fi pe primul loc.
Ion, how did this original collaboration with 45Bet was born?
Au ceva în comun pokerul cu skandenbergul? I have received a proposal and accepted it with a lot of curiosity and
Frustrant de multe. Toată lumea crede că ai nevoie doar de o mână pleasure. I think that I was fated as since being a child, my parents told
puternică. Bineînţeles că fără asta nu se poate. Dar, mai ai nevoie și me that, unlike the other children of my age, my first words waren’t
de strategie și tactică, fără să mai ţinem cont de un anumit gram de ‚mom and dad’, but ‚pass, pass’. (laughs)
noroc. Publicul larg vede în skandenberg doar forţa braţului, ceva oa-
recum sigur, iar în poker doar norocul, aceste două sporturi pot părea Have you ever had a connection before with the game at
complementare prin asociere, dar nu este așa. cards?
I play poker with pleasure, and my father is very passionate of the
Mai are Ion Oncescu și timp pentru poker? bridge game. He is participating at competitions on a weekly basis. He
Câteodată, mai ales noaptea. Este o perioadă destul de agitată was playing so much, that we got to hate him for that, both me and my
pentru mine și am multe alte idei pe care le pun în practică, în afara mom (laughs again). He has passed to me some of that passion, but I
celor din cadrul orelor de antrenament. will only play for pleasure. For as long as my arms hold me, still the arm
wrestling will be my number one.
Ce părere ai de proiectul 45Bet?
Nu aș fi acceptat colaborarea cu 45Bet în mai puţin de 15 secunde Have the poker and the arm wrestling have anything in com-
dacă nu aș fi crezut în proiectul lor. Nevoia de divertisment crește in- mon?
variabil, ca o formă de contracarare a stresului și pokerul online este Frustratingly, many things. Everybody thinks that the only thing you
un mod excelent de a te relaxa. Știu că mai există și prejudecăţi faţă need is a strong arm. Of course this is essential. But you also need a
de jocul de poker, dar încet, încet acestea vor dispărea, exact cum cu strategy and tactics, not mentioning here the luck. The audience sees
15 ani în urmă când am ieșit pentru prima dată campion naţional, only the arm force and in poker just the luck. These two sports could
skandenbergul era asociat cu marinarii și pușcăriașii. Mi se pare foar- seem complementary by association, but they aren’t.
te important și benefic ca un sport, oricare ar fi el, să aibă și o parte
profesionistă, care să implice bani, pentru că doar atunci se pot atinge Has Ion Oncescu got time for poker?
nivele spectaculoase ale performanţei. Sometimes, especially at night. That’s a pretty agitated period of time
for me and I have so many other ideas that I put into practice, apart
from my training time.

What do you think of 45Bet project?


I wouldn’t have accepted the collaboration with 45Bet in less then
15 seconds if I wouldn’t believed in their project. The need for entertai-
ning is unchangingly growing into a form of fighting stress and online
poker is an excellent mode of relaxation. I know there are also precon-
ceived ideas towards poker, but slowly, they will vanish, just like 15
years ago when I won the national champion title for the first time
when arm wrestling was associated with sailors and convicts. I think it’s
so important and beneficial that a sport, no matter which one, should
have a professional side, that involves money, because only then one
can reach spectacular levels of performance.

NR. 8 CASINO INSIDE 33


Limbajul jocurilor de noroc
Ai avut vreodată ocazia să intri într-un cazinou şi să îţi treacă pe la urechi tot
felul de termeni pe care nu îi înţelegi? Te-ai aşezat la o masă de joc şi ai auzit
o abordare precum ”ochi de şarpe”, pe care ai luat-o drept insultă? Referitor
la sistemul de joc online, cunoşti terminologia pe care o folosesc ceilalţi
utilizatori? Dacă nu, este timpul pentru un curs de termeni specifici! Mai jos
găseşti termenii pe care trebuie să îi cunoşti. Aceasta este o listă care te ajută
să înţelegi mai bine limbajul jocurilor de noroc, fie că eşti începător, fie că eşti
un veteran al jocurilor de noroc.

Gambling language
Do you ever go to a casino and hear a whole bunch of lingo you don’t understand? Do you join
a craps table and hear something about snake eyes and think you have just been insulted?
What about online, do you know the chat terminology other players are using? If not, it’s time
for a crash course in casino terminology! Following are terms you need to know. This is another
list from a more comprehensive and complete range that will help newcomers and even old pro
players learn the language of gambling

Jack it Jack it
Sinonim cu a plusa. Synonym with raise
Jack and Back Jack and Back
Expresia defineşte o partidă de jackpot poker, care se transformă în lowball The term defines a jackpot poker game that turns into lowball if nobody
dacă nu deschide nimeni. opens.
Jackpot Jackpot
1. Un bonus special care este plătit pierzătorului unei mâini, dacă acesta 1. A special bonus paid by the loser if he loses with a strong hand. In
pierde cu o mână foarte tare. În Hold’em, mâna câştigătoare trebuie să fie de Hold’em, the winning hand must be at least aces full.
obicei cel puţin un full de aşi. 2. A progressive winning, represented by the amount of the bank and
2. Un câştig progresiv, reprezentând banii puşi de casă şi daţi ca premiu awarded for some rare occurrence
pentru câteva ocazii rare. Jacks or Better
Jacks or Better A form of poker where a player needs at least one pair of jacks in order to
O formă de poker în care un jucător are nevoie de cel puţin o pereche de bet.
valeţi pentru a paria. Jacks Up
Jacks Up It defines two pairs, the bigger hand is represented by jacks.

34 CASINO INSIDE NR. 8


DICTIONAR
Expresie care semnfică două perechi, dintre care cea mai mare este repre- Jackson Five
zentată de valeţi. It defines a pair of jacks and at least one 5.
Jackson Five Joker
O mână cu o pereche de valeţi şi cel puţin un cinci. 1. Can be used as an ace or a necessary card for a flush (in all Hi/Lo ga-
Joker mes)
1. Poate fi folosit ca un as sau o carte necesară pentru a forma o chintă (în 2. Some casinos use it as a bonus for the Blackjack clients. With one figu-
jocurile tip Hi/Lo) re and an ace and joker the client is paid as for Blackjack, and the other
2. Unele cazinouri îl folosesc ca bonus pentru clienţi la jocul de Blackjack. cards and a joker the value becomes 21.
Cu o figură sau un as și joker clientul este plătit automat ca pentru Blackjack, Junket
iar cu celelalte cărţi și joker, valoarea lor devine 21. A group of players who travel together o a casino. In order to attract them,
Junket the casinos offer bonuses.
Un grup organizat de jucători care călătoresc împreună la un cazinou. Pen-
tru a atrage astfel de grupuri, de regulă, cazinourile le oferă anumite subvenţii. Kankakee
Poker game played only within private rooms or gambling houses, a Seven
Kankakee Card Stud form, where joker is turned face up in the center of the table and
Un joc de poker jucat doar în sălile de joc private sau în casele de jocuri, o becomes active in each player’s hand.
formă de Seven Card Stud, cu o carte comună, în care jokerul este întors cu Key Card
faţa în sus în centrul mesei și devine parte activă a mâinii fiecărui jucător. The only card that completes the player’s hand.
Key Card Key Hand
Singura carte care completează mâna unui jucător. A hand where the pot won by one player can decide the tournament.
Key Hand Kibitzer
O mână în care potul câştigat de un jucător poate decide soarta turneului. A spectator that comments upon the game.
Kibitzer Kicker
Un spectator care comentează. Denotes an unmatched card used to determine which of the hands with
Kicker almost the same value is actually the best. If the players have achieved the
O carte neîmperecheată care se foloseşte pentru a determina care dintre same hand, the kicker helps the decision of the winner. The kickers can have
două mâini cu valoare apropiată este de fapt cea mai bună. În cazul în care ju- an important role in Hold’ em.
cătorii au realizat aceeaşi mână, kickerul ajută în decizia câştigătorului. Astfel, Kill
kickerii pot avea o importanţă foarte mare în Hold’em. Kill or Kill Blind. An extreme blind, usually twice bigger then the big blind
Kill and doubling the limit. Sometimes it is used a “Half kill”, enlarging the blind
De asemenea, şi Kill Blind. Un blind peste măsură, de obicei de două ori mai and the limits with 50%. A kill can be volunteer and compulsory. The de-
mare faţă de big blind şi dublând limit-ul. Uneori se foloseşte un „half-kill” mă- mands of a compulsory kill are winning to alternative pots on lowball and
rind blind-ul şi limit-urile cu 50%. Un kill poate fi şi voluntar şi obligatoriu. Ce- other games, or winning the pot on high low split.
rinţele întâlnite adesea la un kill obligatoriu sunt acelea de a câştiga două po- Kill Button
turi la rând la lowball şi alte jocuri, sau de a lua tot potul la high-low split. A button used in a lowball game to identify a player who won two alternati-
Kill Button ve pots and has to “Kill the pot”
Un button folosit într-o partidă de lowball pentru a indica un jucător care a Kill Pot
câştigat două poturi la rând şi este necesar să facă „kill the pot”. A method for stimulating the action. It is a forced bet placed by a player
Kill Pot who has just won one or more pots.
O metodă de a stimula acţiunea. Este un pariu forţat plasat de un jucător Kings Over
care tocmai a câştigat un pot sau mai multe poturi. It represents two pairs, the biggest the king pair.
Kings Over Kkk
Expresia semnifică două perechi, dintre care cea mai mare este cea de regi. Ku Klux Klan, represents three kings.
Kkk Knock-Out Count
Ku Klux Klan, expresie care reprezintă trei regi. A Blackjack counting cards system, according to which the cards between
Knock-Out Count 2 and 7 are plus 1, and the figures and aces are minus 1. This counting sys-
Un sistem de numărare a cărţilor la Blackjack, potrivit cărora cărţile de la 2 tem has been developed by Olaf Vancurra and Ken Fuchs and presented wi-
la 7 sunt plus unu, iar figurile și așii sunt minus unu. Acest stil de numărătoare thin their book”Knock-Out Blackjack”.
a fost dezvoltat de Olaf Vancurra și Ken Fuchs și prezentat în cartea lor Kojack
”Knock-Out Blackjack”. A hand including a kind and jack.
Kojack Komodo Dragoned
O mână care conţine rege și valet. The expression is used when a hand is defeated because the opponent
Komodo Dragoned completed a flush or river.
Expresia este folosită când o mână este învinsă din cauză că un adversar a
completat o chintă sau o culoare la river. Ladies (QQ)
Queen pair.
Ladies (QQ) Late Position
O pereche de Dame. The last two – three positions on a table, including Hijack and cut off
Late Position Laydown (Fold)
Ultimele două - trei poziţii de la masă, aici se include poziţia Hijack, şi Cut- Throw a hand or make a hard fold
Off. Layout
Laydown (Fold) Design printed on the table surface. It contains different bets that can be
A arunca o mână sau a face un fold destul de greu. achieved.
Layout Layout Strategies
Design imprimat pe suprafaţa mesei de joc, ce conţine diferitele pariuri, care Betting and strategy systems that try to go beyond the image of the casi-
pot fi realizate. no, just by introducing different betting types, without determine if the rou-
Layout Strategies lette or croupier plays in favor of the house.
Sisteme de pariere și strategii, care încearcă să depășească marginea cazi- Leak
noului, pur și simplu prin introducerea diferitelor tipuri de pariuri, fără a încerca To show the cards without realizing.
să se determine dacă roata sau crupierul favorizează casa. Leg Up
Leak A situation equivalent with winning the previous pot, and the obligation to
A arăta propriile cărţi, de obicei fără a şti. kill, if possible, next pot to winning the actual one.

NR. 8 CASINO INSIDE 35


DICTIONAR

Leg Up Limp in
A fi într-o situaţie echivalentă cu aceea de a fi câştigat potul anterior, şi ast- Enter the pot without raising.
fel a fi obligat să „kill” următorul pot dacă îl câştigi pe cel curent. Limit
Limp in Game limit, it refers to the stake level.
A intra în pot fără plusare (raise). Limit Poker (FL)
Limit Poker game where the main bet is established from the beginning and do-
Limita de joc, se referă la nivelul mizelor. es not change.
Limit Poker (FL) Little Bobtail
Tipul de poker, unde pariul principal este fixat, şi nu se schimbă. A hand considered rarely, only within private rooms or gaming houses.
Little Bobtail From the five cards of a player, three are part of a color flush. Often, the value
O mână care se ia în considerare rareori, doar în sălile de jocuri private sau is bigger then two pairs and smaller then three pieces.
în casele de jocuri. Din cele cinci cărţi ale unui jucător, trei sunt parte a unei Live Blind
chinte la culoare. Adesea, valoarea ei este mai mare decât două perechi și mai A forced bet made by one or more players, before dealing the cards. “Live”
mică decât trei bucăţi. word denotes the fact that the player has one more option to raise when his
Live Blind turn comes.
Un pariu forţat, făcut de unul sau mai mulţi jucători, înainte de a se împărţi Live Game
cărţile. Cuvântul „live” denotă faptul că jucătorul respectiv mai are încă opţiunea Synonym for real game, where the players confront face to face, the crou-
de a plusa când va veni rândul lui să acţioneze. piers coordinate the game, spin the roulette, deal cards and winning bets, and
Live Game the tallies have real value.
Sinonim pentru jocul real, unde jucătorii își înfruntă faţă-n faţă partenerii, cru- Live Hand
pierii coordonează jocul, dau spin la ruletă, împart cărţile și pariurile A hand that is still eligible for winning the pot.
câștigătoare, iar jetoanele puse în joc au valoare reală. Lobby
Live Hand The term means staying out of the game for a few rounds, away from the
O mână care este încă eligibilă pentru câștigarea potului. table, or leaving the table frequently.
Lobby Lock
Termenul înseamnă a ieși din joc câteva mâini, de obicei departe de masă, A hand that cannot lose.
sau a părăsi masa de joc frecvent. Long Call
Lock The expression refers to the persons who continue Hold’em with mediocre
Termenul face referire la o mână care nu poate fi pierdută. cards, trying to catch someone bluffing.
Long Call Long Odds
Expresia se referă la persoanele care continuă jocul de Hold’em cu cărţi Quotas for an event with a rather small chance to appear.
mediocre, în încercarea de a prinde pe cineva blufând. Long Studs
Long Odds Term used in England to define the Stud poker game that involves more
Cote pentru un eveniment care are o șansă relativ mică de apariţie. then 5 cards.
Long Studs Longhand
Termen folosit în special în Anglia pentru a defini jocurile de Stud Poker, ca- A table with more then 6 players.
re implică mai mult de cinci cărţi. Longshot
Longhand The term is used to focus on a small winning chance hand.
O masă cu mai mult de șase jucători. Loose
Longshot Gaming where more hands are ranking
Termenul este folosit pentru a evidenţia o mână care are șanse foarte mici Low Bet
de câștig. A bet according to which one of the small numbers (from 1 to 18) will win
Loose on the next spin.
Tip de joc în care se joacă multe mâini. Low Limit
Low Bet Small stakes.
Un pariu potrivit căruia unul dintre numerele mici (de la 1 la 18) va ieși Low Roller
câștigător la spinul următor. It defines the person who plays for small stakes. It’s the opposite for high
Low Limit roller.
Mize mici. Lowball
Low Roller Draw poker variant, where the smallest hand wins.
Expresia definește persoana care joacă pentru mize mici. Termenul este
opus lui high roller.
Lowball
O variantă de draw-poker, în care mâna cea mai mică devine câştigătoare.

36 CASINO INSIDE NR. 8


Toni Judeţ vine din toamnă
la emisiunea Clubul de Poker

38 CASINO INSIDE NR. 8


CLUBUL DE POKER

Toni Judeţ One of the best Romanian live poker players, Toni Judeţ will
counsel the contestants from the biggest televised poker show
from Romania. Poker Club offers for free to the qualified online

comes this poker tours contestants the chance of substantial winnings. At


this unique show the participants will play poker against re-
nowned Romanian stars.

fall at the Who will help the contestants at the Poker Club?
The one counseling the competitors is the Romanian with the

Poker Club best performance at the Word Series of Poker, the biggest internati-
onal Texas Hold’em poker competition. Toni Judeţ was the last to
leave, managing to clime onto the 23 position, wining over 250.000

TV show
dollars. Again in 2008, Toni Judeţ has won the first place at EPT
Grand Final from Monte Carlo, and in February 2009 was the leader
in the Main Event CAPT Bregenz Open, in Austria. In 2010 he obtai-
ned the 10th place at EPT Snowfest, Hinterglemm from Austria.
Unul dintre cei mai buni jucători români de poker live, Toni Ju- Toni Judeţ joined PokerStars team, becoming the first PokerStars
deţ va da sfaturi concurenţilor de la cel mai mare show de poker Team Pro Romania player. Although with remarkable results in so
televizat din România. Clubul de Poker oferă gratuit șansa unor many competitions, the professional poker player considers he has
câștiguri considerabile românilor calificaţi la turneele de poker still a lot to learn.
online. La acest show, cu un format unic, patricipanţii vor juca po-
ker împotriva unor vedete renumite din România. Toni Judet began playing poker five years ago, in a Bucharest ca-
sino. Currently he spends at least eight hours a day playing poker
Cine îi va ajuta pe concurenţi la Clubul de Poker? both live, during competitions, and online at PokerStars.com. He is
Cel care va da sfaturi concurenţilor este românul cu cea mai bună also well known for his good results in billiard, as he was many times
performanţă în cadrul World Series of Poker, cea mai mare competiţie national champion with many important international victories. The
mondială de poker Texas Hold’em. Toni Judeţ a fost ultimul român scos experience from this field helped him in the mind sport, as he was
din cursă, reușind să se claseze pe locul 23, cu suma adjudecată de used to high stakes matches and also the required concentration
peste 250.000 de dolari. Tot în 2008, Toni Judeţ a mai câștigat locul I la during competitions.
EPT Grand Final de la Monte Carlo, iar în februarie 2009 a fost liderul
clasamentului la Evenimentul Principal CAPT Bregenz Open, desfășurat Eligible candidates for The Poker Club
în Austria. În 2010 acesta s-a clasat pe locul 10 la EPT Snowfest, Anyone playing in the qualifying tours organized by PokerStars.
Hinterglemm din Austria. Toni Judeţ s-a alăturat echipei PokerStars, de- net free of entry fee during 20 September – 24 October 2010, has
venind primul jucător din PokerStars Team Pro România. Deși a obţinut the chance of becoming one of the contestants that will play in this
rezultate remarcabile în cadrul multor competiţii, jucătorul de poker pro- show. In order to participate, the competitors must reach the casting
fesionist consideră că mai are încă multe de învăţat. phase by playing in any tours organized PokerStars.net, becoming
Toni Judeţ a început să joace poker în urmă cu cinci ani, într-un cazi- thus one of the four online qualified participants at the Poker Club.
nou din București. În prezent, acesta își petrece minim opt ore pe zi ju- At these tours can play any person over 18 resident in Romania.
când poker, atât live, în cadrul competiţiilor, cât și online pe PokerStars.
com. El este cunoscut și pentru performanţele obţinute în domeniul bili- Once in the casting phase, 75 players will be invited by the show
ardului, întrucât a fost multiplu campion naţional și a avut o listă impor- producer to the live section, where three of them will be selected to
tantă de victorii internaţionale. Experienţa din acest domeniu l-a ajutat și enter the second phase of the contest. The live selection will be re-
în sportul minţii, deoarece a fost obișnuit deja cu partidele cu miză mare, corded and will represent a distinct episode of The Poker Club. Sub-
dar și cu concentrarea necesară în timpul competiţiilor. sequently, all those qualified in one of the weekly finals, with the ex-
ception of the three selected for the second phase of the show, will
Candidaţii eligibili pentru participarea la Clubul de Poker be invited to play once more, Thursday, 4 November, in order to play
Toţi cei care joacă în turneele de calificare, organizate de PokerStars. directly in The Big Final, the last episode of the televised show.
net fără taxă de intrare, în perioada 20 septembrie – 24 octombrie In order to sign up for the tour, the participants must first install
2010, au șansa să devină unul dintre concurenţii care vor juca în acest the PokerStars.net program and create a free account. More infor-
show. Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să ajungă în faza mation regarding this promotion and the contest regulation can be
de casting, jucând în oricare dintre turneele organizate de PokerStars. found on the PokerStars.net web page or at this e-mail address:
net, devenind astfel unul dintre cei patru calificaţi online participanţi la support@pokerstars.net.
Clubul de Poker. La aceste turnee poate juca orice persoană majoră cu
rezidenţa în România. The show will be broadcasted on Prima TV starting with the se-
Odată ajunși în faza de casting, 75 de jucători vor fi invitaţi de produ- cond half of October, for eight weeks, every Sunday from 22:15.
cătorul show-ului la selecţia live, în urma căreia trei dintre ei vor fi selec- The host of the show will be one of the most well known and con-
taţi pentru a întra în faza a doua a concursului. Selecţia live va fi înregis- troversial television man from the country, and among the guests
trată și va reprezenta un episod distinct al Clubului de Poker. Ulterior, there will be Florin Piersic Jr, Gina Pistol si Gabriel Cotabiţă.
toţi cei care s-au calificat într-una dintre finalele săptămânale, cu excep-
ţia celor trei selectaţi pentru faza a doua a show-ului, vor fi invitaţi să se
întreacă încă o dată, joi, 4 noiembrie, pentru a putea juca direct în Marea
Finală, ultimul episod al competiţiei televizate.
Pentru a înscrierea în turneu concurenţii trebuie să instaleze iniţial
programul PokerStars.net și să-și deschidă un cont gratuit. Informaţiile
suplimentare referitoare la această promoţie și regulamentul concursu-
lui se găsesc pe pagina PokerStars.net sau la adresa de e-mail sup-
port@pokerstars.net.
Show-ul va rula pe Prima TV începând cu a doua parte a lunii octom-
brie, timp de opt săptămâni, în fiecare duminică de la orele 22:15. Gaz-
da emisiunii va fi unul dintre cei mai cunoscuţi și mai controversaţi oa-
meni de televiziune din ţară, iar printre invitaţi se vor număra și Florin
Piersic Jr, Gina Pistol și Gabriel Cotabiţă.

NR. 8 CASINO INSIDE 39


Andy Stănescu,
realizator la Sport Total FM:
” Gambling-ul, o sursă fabuloasă
de venit în ţările civilizate,
ar putea aduce bani României
prin asociere cu turismul”

Realizatorul emisiunii 11 Metri și al Ligii lu’ Mitran de la Sport The producer of the broadcasting ”11 Meters” and ”Mitran’s
Total FM, Andy Stănescu, cu o vastă experienţă în presa centrală, League” from Sport Total FM, Andy Stănescu, having a vast ex-
și-a atras adesea publicul prin stilul său incisiv. Jurnalistul a pus perience with the central press, has often attracted audience
pe tabela de marcaj mai multe probleme spinoase cu care se through his incisive style. The journalist laid down on the board a
confruntă România și dă un cartonaș roșu autorităţilor pentru few painful problems with which Romania deals and issues a red
modul în care abordează situaţia, inclusiv în gambling. card to the authorities for the way of tackling this situation, in-
cluding gambling.
Cum a început aventura voastră la radio? Cum ţi-ai început tu
cariera în presă? How did your radio adventure begin? How did your press ca-
Primul contact cu presa a fost cred că prin 1990, când vindeam ziare reer start?
la Piaţa Universităţii. Acest tip de presă avea o anumită coloratură și My first contact with the press was, I think, in 1990, when I was sel-
spunea ”Măi, dragă”. În acea perioadă nu aveam distribuţie și ne împăr- ling newspapers in the University Square. This type of press had a cer-
ţeam noi ziarele, strângeam banii și cu ce se strângea, tipăream încă un tain coloring and was saying ” Oh, dear”. At that time we were lacking
rând. Toată această activitate a durat până pe 13 iunie. distribution and we had to deliver the newspapers ourselves, collected
the money and with the earnings we were printing another round. All
Cum era presa acelor vremuri? of this activity lasted until 13 June.
Multă. (râde) Presa era multă și proastă. Acum s-a mai împuţinat, dar
nu s-a schimbat prea mult din punct de vedere calitativ. How was the press of those times?
A lot (laughs). The press was plentiful and bad. Nowadays it has re-
Având în vedere faptul că presa actuală s-a cam împărţit în do- duced, but hasn’t changed much quality wise.
uă categorii, cea aservită puterii, și cea deservită publicului, în ce

40 CASINO INSIDE NR. 8


Andy Stănescu

Andy Stănescu,
producer at Sport Total FM:
”Gambling, a fabulous source
for income within the civilized
countries, could bring profits
to Romania by association
with the tourism industry”
Regarding the fact that the current press has divided into two
categories, the one serving the power and the one serving the
public, in which category you fit?
I think we rather fit in the second category, the one serving the large
public, firstly, because we are not tackling things too seriously most of
the times. As, neither football nor sport for all that matter, are not offe-
ring dead serious talking subjects, especially on the inside level. I think
we rather fit into the serving press category, because if we were the
obedient press, most probably we wouldn’t have existed in the first pla-
ce. We have nonetheless some compensation when you work for a
smaller company which is at the beginning of the road, nobody calls to
dictate what to and what not to say, this is our advantage. However,
financially wise, we are making ourselves also a disadvantage, profes-
sionally wise too (laughs)

Taking into consideration the large public that you have, how
would you define it?
We have a captive public. Especially the Romanian public is captive
as it has no alternative. We have, in general, a bad quality press, and
with this occasion I ask for forgiveness from my colleagues in the pre-
ss, bur they know very well what they are doing and also the foreign
publications are not reaching, normally, to us, and if they do, there is
nobody to read them. Thus, our public becomes captive. Shortly, there
will be no way to read them translated into Romanian and there will be
left just us, the pensioners (laughs)

What’s your opinion on gambling in Romania?


The Gambling is taboo. And we shouldn’t associate it with prostituti-
on or drugs, because it represents a way of spending one’s time in a
pleasant manner, especially when a winning is involved. And this seg-
ment deserves a proper treatment as it is a fabulous source of income
in many civilized countries and, as we need money, we can produce
revenue legally through gambling, especially when there is a huge de-
mand on the market. We also have professional poker players which
categorie vă integraţi? is a positive aspect. Romania has a history with this as the casinos
Cred că nouă ni se potrivește cea deservită publicului, în primul rând, started here in about the same period of time as throughout Europe.
pentru că facem un deserviciu ascultătorilor, aici nu cred că trebuie să Bucharest has earned the ”Little Paris” title because it had the same
ne creadă pe cuvânt și oricum, de cele mai multe ori nici nu discutăm ”joie de vivre”, which you could also find in Paris. You could find
serios. Însă, nici fotbalul și sportul, în general, nu ne oferă subiecte de everywhere coffee houses, casinos and places where people could
discuţii serioase, mai ales pe plan intern. Cred că ne încadrăm la cate- relax and chill in a pleasant atmosphere. I saw that now too the casi-
goria presă deservită, pentru că dacă am fi fost aserviţi, probabil că nici nos attract people but, for now at least, the living standard is very low
nu am fi existat. Avem însă și unele compensaţii, atunci când lucrezi in Romania. We could very well earn this side of entertainment also
pentru o companie mai mică, aflată la început de drum, nu te sună ni- through association with the tourism industry, in which it hasn’t been
meni și nu-ţi spune nimeni ce să zici și ce nu, acesta este avantajul nos- too much invested into unfortunately.
tru. Însă, din punct de vedere financiar, ne facem și nouă un deserviciu,
și din punct de vedere profesional, la fel. (râde) How is a day of your life?
Excepting the fact that I can manage to leave two or three day a
Ţinând cont de publicul numeros pe care îl aveţi, cum l-aţi de- year at the seaside, the rest is pretty boring. Like in any job, and mine
fini? is no exception, in Romania you get the feeling that there’s no reason
Avem un public captiv. Publicul român este captiv pentru că nu are in doing it and you’re not doing anything and what you do fells into the
alternativă. La noi presa este, în general, de proastă calitate, le cer ierta- wrong hands and consequently there no capacity to process the infor-
re colegilor de breaslă, dar și ei știu foarte bine ce fac, și publicaţiile mation. It’s hard to choose and difficult to figure which way to take as
străine nu ajung, de regulă, la noi, iar dacă ajung nu are cine să le ci- long as your fridge is empty. From this point of view, the days are bo-
tească. Astfel, publicul nostru devine captiv. În curând nu va mai avea ring, in general, for everybody. We’re lucky we do what we like and this
cine să le citească și pe acestea publicate în limba română și vom ră- has became a rarity in Romania as the Romanians don’t do what they

NR. 8 CASINO INSIDE 41


mâne doar noi pensionarii. (râde) like to do, but they have no choice. There is no working market, no bu-
siness environment due to the fact that the state is robbing us. There’s
Care este părerea ta despre jocurile de noroc din România? even being made a calculation by an economist at a TV station and
Gambling-ul nu este un domeniu tabu și nu trebuie asociat cu prosti- found out that if a merchant would pay absolutely all the taxes toward
tuţia sau drogurile, pentru că reprezintă o modalitate de petrecere a the state, the total would be 110%. So practically he would have to
timpului într-un mod plăcut, mai ales atunci când câștigi. Iar acest seg- pay in order to sustain his business.
ment trebuie tratat cum se cuvine pentru că este o sursă de venit fabu-
loasă în multe ţări civilizate și, cum noi avem nevoie de bani, am putea Is there anything good in Romania? How do you explain?
produce bani în mod legal prin intermediul jocurilor de noroc, mai ales Apart from people, at present, there’s nothing good in Romania. Hu-
când există o asemnea cerere, de la vlădică până la opincă. Avem și man resource we still have, not all the talented people left the country,
mulţi jucători care câștigă din pokerul profesionist, iar acesta este un moreover some of them, from difficult to understand reasons, began to
aspect pozitiv. România are o istorie în această zonă întrucât cazinourile return, and other can’t leave because they have families, friends, busi-
au apărut și la noi cam în aceeași perioadă în care s-au răspândit în nesses here and sunk too much into this everyday life that they can’t
toată Europa. Bucureștiul a fost numit ”Micul Paris” pentru că era acel leave. But these resources aren’t exploited properly. And the most spo-
”joie de vivre”, pe care îl găseai și în Paris. La tot pasul erau cafenele, ken durable development strategy should take into consideration, first-
cazinouri și locuri unde oamenii se puteau relaxa, într-o atmosferă cât ly, the human resources. Only like that Romania can be re-professiona-
se poate de plăcută. Am văzut că și acum cazinourile au priză la oameni, lized. Fundamentally, the man gives the place gratitude. You can have a
dar, deocamdată, nivelul de trai este foarte scăzut în România. Am pu- very bad product that can be sold quite well by skilled people, not the
tea câștiga foarte bine din această latură a entertainment-ului și prin reverse. In fact, we never lacked this chapter. Sadly, for the next three
asociere cu turismul, în care, însă, nu prea s-a investit la noi. or four decades I can’t foresee anything good.

Cum se desfășoară o zi din viaţa ta? Do you think we will ever have a system that would ever dis-
Cu excepţia faptului că reușesc să plec câte două-trei zile pe an, la regard the political changes? Why?
mare de obicei, pe litoralul nostru, în rest sunt plictisitoare zilele. Ca în We were disadvantaged by our location too – I’m looking for excu-
orice meserie, și în asta, în România ai senzaţia că o faci degeaba pen- ses now although I normally don’t. We haven’t had the chance to keep
tru că nu faci nici tu nimic și nici ce vrei tu nu ajunge la cine trebuie și the pace with the great western nations. For instance, England in the
cum trebuie fiindcă românul nici nu mai are acum capacitatea să proce- Middle Eve was a rather small country, with little population, but they
seze informaţiile. E greu să alegi și e greu să îţi dai seama pe ce drum had more then one factor that helped forming the nation. We aren’t yet
ar trebui să mergi, atâta vreme cât nu ai ce pune pe masă. Din punctul a nation, but mere a people, because we lack civic conscience, charac-
ăsta de vedere, zilele sunt plictisitoare, în general, pentru toată lumea. ter, hence the need of a master, a great leader to guide us even if we
Norocul nostru este că facem ce ne place și asta a devenit o raritate în fear him, without him we can’t live. It has always been like that. Could
România pentru că mulţi români fac ce nu le place, întrucât nu au de be hundreds of years to pass until we could develop so much that we
ales. Noi nu avem nicio piaţă a muncii, nu avem mediu de afaceri deloc, assimilate only what’s good, not the reverse. We borrowed the Eastern
dat fiind faptul că statul strânge de gât. Chiar a făcut un economist un habits, not the Western ones, except for logic. We will always be in ne-
calcul la un post de televiziune și a constatat că dacă un agent econo- ed of a ” dad” of the nation, this explains the fact that Ion Iliescu lead
mic care lucrează în comerţul cu amănuntul și-ar plăti absolut toate dă- this country for almost 20 years, and should Traian Basescu ran for

42 CASINO INSIDE NR. 8


Andy STăneScu
rile către stat, ar ajunge la 110%. Practic, acesta ar trebui să vină și cu presidency again, he would probably win once more.
bani din altă parte ca să suţină afacerea.
There was a slogan after 20 years:”The only solution, a new
E ceva bun în România? Cum explici? revolution!”. Do you believe in the possibility of a social revoluti-
În afară de oameni, în momentul de faţă, nu e nimic bun în România. on or revolt into the Romanian conscience? Why?
Resurse umane încă mai avem, nu au plecat chiar toţi oamenii talentaţi, No. On one hand because the Romanian doesn’t revolt but in his
ba chiar unii dintre ei, din motive greu de înţeles, au început să se în- own kitchen, like for instance if the soup is cold, he will lay his anger
toarcă, iar alţii nici nu mai pot pleca pentru că au familii, prieteni, busine- upon his wife or he exhibits his indignation over a beer with his friends.
ssuri aici și s-au amestecat prea mult în banalul ăsta cotidian încât nu On the other hand, the criterion for this kind of revolt has no longer
mai pot pleca. Resursele astea nu sunt, însă, exploatate. Iar strategia de met as the age of social tremors is over. Twenty years ago maybe was
dezvoltare durabilă, despre care tot vorbesc autorităţile, ar trebui să ţină something of this type, even if it wasn’t a proper revolt, bur mere a
cont, în primul rând, de resursele umane. Numai așa poate fi reprofesio- consequence of the Cold War. We used to be a part of a certain politi-
nalizată România. În fond, omul sfinţește locul. Poţi să ai un produs cal block, the civilized countries were forming a different block and the
foarte prost, dar pe care să-l vinzi foarte bine dacă ai oameni pricepuţi, disappearance of the communism was inevitable. We had another fa-
invers nu. De fapt, noi nu am stat niciodată prost la acest capitol. În rest, vorable moment in the XIX century, but back then was the waking time
nu văd nimic bun, nici pentru următoarele trei-patru decenii. for the peoples and got carried away. We also had people who were
educated in the West, at Berlin, Paris, some in London, but now not
Crezi că vom avea vreodată un sistem care să nu ţină cont de any more, those times are gone. Nowadays everything is a business
schimbările politice? De ce? and we have to adapt and produce, but Romania hasn’t produced
Aici ne-a dezavantajat și zona, acum caut și eu scuze, deși, de obicei, anything since inter-war period and it’s no wonder that we’ve reached
nu o fac. Noi nu am avut șansa să ne dezvoltăm în același ritm cu marile this point.
naţiuni din Vest. De exemplu, Anglia în Evul Mediu era o ţară mică, cu o
populaţie mică, dar la ei a fost un cumul de factori, care au format naţiu- Andy Stănescu, together with his colleague Radu Banciu meet
nea asta, noi încă nu suntem o naţiune, ci doar un popor, pentru că nu at 11 Meters their most faithful listeners, everyday for three ho-
avem conștiinţă civică, ne lipsește caracterul, de aceea și simţim nevoia urs, Monday to Friday, on 105,8 FM. And in weekend, Andy invi-
să avem întotdeauna un jupân, marele stăpân, care să ne îndrume, chiar tes his public to score in Mitran’s League.
dacă ne e frică de el, fără el nu putem trăi. Așa
am fost dintotdeauna. Nu știu câte sute de ani
vor mai trece până când vom ajunge să ne
dezvoltăm atât de mult încât să asimilăm doar
ce e mai bun, nu ce e mai prost. Noi am luat
doar dinspre Est, dinspre Vest nu prea am luat
nimic, cu excepţia logisticii. Întotdeauna vom
avea nevoie de un ”tătuca”, așa se explică și
faptul că Ion Iliescu a condus ţara aproape 20
de ani, iar Traian Băsescu dacă va mai candi-
da, va câștiga din nou.

Era un slogan după 20 de ani: ”Singura


soluţie, o nouă revoluţie!”. Crezi în posibi-
litatea unei revoluţii sociale sau a unei re-
volte în conștiinţa românului? De ce?
Nu, pe de o parte pentru că românul nu se
revoltă decât la el în bucătărie, eventual dacă
e ciorba rece, și își varsă tot năduful pe nevas-
tă, sau își manifestă indignarea în prezenţa
prietenilor la o bere, iar pe de altă parte nu
mai sunt întrunite condiţiile pentru așa ceva
fiindcă s-a cam terminat epoca frământărilor
sociale. Acum 20 de ani se putea face ceva,
chiar dacă nu a fost o revoltă, ci doar o conse-
cinţă a Războiului Rece. Noi făceam parte din-
tr-un bloc politic, ţările civilizate erau membre-
le altui bloc și era inevitabilă dispariţia
comuniștilor. Am mai avut un moment bun în
secolul al XIX-lea, dar atunci era perioada în
care se trezeau popoarele din somn, atunci
am fost duși de val. Totodată, aveam și oameni
școliţi, educaţi tot în Vest, la Berlin, Paris, foar-
te puţin la Londra, dar acum nu mai sunt, s-au
dus acele vremuri. Acum totul este un busine-
ss și noi trebuie să ne adaptăm și să produ-
cem, dar România nu mai produce nimic din
perioada interbelică și nu e de mirare că am
ajuns cum ajuns.

Andy Stănescu, împreună cu colegul


său Radu Banciu își întâmpină la 11 Metri
cei mai fideli ascultători, în fiecare zi timp
de trei ore, de luni până vineri, pe frecven-
ţa 105,8 FM. Iar în weekend, Andy își invi-
tă publicul să înscrie în Liga lu’ Mitran.

NR. 8 CASINO INSIDE 43


Gambling-ul
australian, motorul
dezvoltării turismului de Amalia Bălăbăneanu

46 CASINO INSIDE NR. 8


analiza

The Australian
gambling, the
motor of tourism
development
NR. 8 CASINO INSIDE 47
Industria jocurilor de noroc din Australia, un pilon esenţial în The gambling industry in Australia is an essential pilot in tou-
dezvoltarea turismului. Gambling-ul local este recunoscut ca un rism development. The local gambling is recognized as a key
furnizor cheie în infrastructura turismului și a restaurantelor, supplier within the tourism and restaurant infrastructure, and an
fapt care ridică profilul Australiei în topul destinaţiilor turistice. instrument for increasing the profit of the country on top of the
Această infrastructură sprijină, de asemenea, evenimente inter- tourism destinations. This infrastructure also supports the major
naţionale majore, precum Australian Grand Prix, the Spring Ra- international events, as Australian Grand Prix, the Spring Racing
cing Carnival sau Hopman Cup. Carnival or Hopman Cup.

Cazinourile australiene, pariuri câștigate de operatori The Australian casinos, bets won by operators
Dintr-un total de peste 49 de milioane de clienţi, peste 1 milion de Out of the 49 million clients, over 1 million foreign tourists have visi-
turiști străini au făcut circa 2,4 milioane de vizite în cazinourile austra- ted the Australian casinos for 2.4 times between 2007 and 2008. The
liene, în 2007 – 2008. În acest exerciţiu fiscal numai turiștii de pe foreigners have gambled and spent 4.9 million dollars in Australia. Mo-
plan internaţional, care au și jucat în cazinouri, au cheltuit 4,9 miliarde re, according to the statistics of the foreign visitors who didn’t gamble
de dolari în Australia. Mai mult, potrivit statisticilor vizitatorii străini, ca- in casinos, they spent less then 50% on the Australian lands.
re nu au jucat în cazinouri, au cheltuit cu aproape 50% mai puţini bani According to Allen Consulting Group, the casinos have transferred
pe ţinuturile australiene. to the state budget 1.2 million dollars as taxes and payments, amount
Potrivit companiei Allen Consulting Group, cazinourile au virat la bu- that represents 30% of their incomes obtained in the financial exerci-
getul australian sub formă de taxe și impozite 1,2 miliarde de dolari, se in 2007-2008.
sumă care reprezintă 30% din veniturile lor, obţinute în exerciţiul fis- Starting with the financial year 2002-2003 and until 2007-2008,
cal 2007 – 2008. the incomes of the casinos have increased with 5% annually, from 3.1
Creștere continuă. Începând cu anul fiscal 2002 – 2003 și până în million dollars to 4 billion dollars. These favorable results determined
2007 – 2008, veniturile cazinourilor au crescut cu aproximativ 5% the operators to extend the business. The prognosis on the investment
anual, de la 3,1 miliarde de dolari până la 4 miliarde de dolari. Aceste segment rises up to 1.6 million dollars until June 2011.
rezultate favorabile i-au determinat pe operatori să își extindă busine-
ssurile. Investiţiile prognozate pe acest segment se ridică la 1,6 miliar- Spectacular come back
de de dolari până în luna iunie 2011. After a very difficult year, the casino operator Crown reported a sig-
nificant evolution. According to the results published at the end of the
Revenire spectaculoasă financial year, on June 30, 2010 the group reported a net profit of
După un an extrem de dificil, operatorul de cazinouri Crown a rapor- 292.3 million dollars, opposed to the 1.2 dollars loss in 2007-2008.
tat o evoluţie semnificativă. Potrivit rezultatelor publicate la finele anu- The financial year 2007-2008 developed on good prognosis. In the
lui financiar, la 30 iunie 2010 grupul a raportat un profit net de 292,3 first 7 weeks the incomes from gambling increased within the Australi-
milioane de dolari, faţă de pierderea de aproximativ 1,2 miliarde de an subsidiaries Burswood Entertainment Complex (Perth) and Crown
dolari, înregistrată la sfârșitul anului fiscal 2008 – 2009. Și anul fiscal Melbourne with 4% and the consume volume on non gaming segment
2010 – 2011 a debutat într-o notă optimistă. În primele șapte săptă- evaluated with 14%.
mâni de activitate veniturile din jocurile de noroc au crescut la subsi-
diarele australiene, Burswood Entertainment Complex (Perth) și Rules for a responsible game
Crown Melbourne, cu 4%, iar volumul consumului din segmentul non- The Australian losses on gambling put a question on the authorities.

48 CASINO INSIDE NR. 8


analiza
gaming a evoluat cu 14%.

Reguli pentru un joc responsabil


Pierderile australienilor la jocurile de noroc
au pus pe jar autorităţile. Pentru a sprijini jocul
responsabil, prim-ministrul australian Julia Gil-
lard vrea să facă presiuni asupra industriei jo-
curilor de noroc pentru a adopta noi tehnologii
pentru slot machines. Conform acestei propu-
neri, aparatele trebuie să fie prevăzute cu limi-
te pre-stabilite, iar jucătorul trebuie să precize-
ze câţi bani își dorește să parieze la acel joc
electronic. Decizia premierului vine pe fondul
datelor alarmante, care arată că în anul fiscal
2008 – 2009, încheiat la 30 iunie 2009, oa-
menii au jucat 10,5 miliarde de dolari australi-
eni (n.red. – aproximativ 9,8 miliarde de dolari
americani) la slot machines în baruri și cluburi
și alţi 1,4 miliarde de dolari australieni (n.red. –
circa 1,3 miliarde de dolari americani) la jocu-
rile electronice din cazinouri.

Entertainment pentru toţi


Cele 13 cazinouri australiene au o ofertă de
jocuri foarte diversificată, pentru toate gusturi-
le. Astfel, clienţii pot juca Aruze Blackjack,
Baccarat și Mini Baccarat, Big Wheel, Black-
jack, Caribbean Stud, Casino War, Craps, Pai
Gow, Matchmaker, Four Card Poker, Poker,
Pontoon, Roulette și Rapid Roulette, Sic Bo și
Rapid Sic Bo, Three card poker, Hold’em, Ve-
gas Star Baccarat, Vegas Star Blackjack sau
Vegas Star Roulette.
Însă, pentru cei care nu vor să încerce ex-
perienţa jocurilor de noroc, operatorii nu s-au
axat doar pe publicul lor ţintă și au venit și în
întâmpinarea celorlalţi turiști prin oferirea unor alternative de enter- In order to support the responsible gambling, the Australian Prime Mi-
tainment, ce nu provin din sfera gambling-ului. Rezultatele din exerci- nister, Julia Gillard wishes to put a pressure on the gambling industry
ţiul fiscal 2007 – 2008 arată că doar 78,2% din veniturile totale ale and to adopt new technologies for the slot machines. According to this
cazinourilor sunt generate de jocuri de noroc. Segmentele food & be- proposal, the new machines must provide preset limits, and the players
verage, serviciile de cazare, rent & leasing și entertainment-ul comple- must specify the amount they wish to bet on the electronic devise. The
tează veniturile operatorilor. Astfel, cazinourile sunt integrate în com- decision of the Prime Minister is determined by the alarming informati-
plexe de divertisment, pe placul tuturor turiștilor. on according to which the financial year 2007-2008 ended on June
30, 2008, proved that the Australians gambled
10.5 million Australian dollars (around 9.8 Ameri-
can dollars) on slot machines in clubs and bars
and another 1.4 billion Australian dollars (around
1.3 billion American dollars) on electronic machi-
nes in casinos.

Entertainment for everybody


The 12 Australian casinos have different offers
for everybody. The clients can play Aruze Black-
jack, Baccarat and Mini Baccarat, Big Wheel,
Blackjack, Caribbean Stud, Casino War, Craps, Pai
Gow, Matchmaker, Four Card Poker, Poker, Pon-
toon, Roulette and Rapid Roulette, Sic Bo and Ra-
pid Sic Bo, Three card poker, Hold’em, Vegas Star
Baccarat, Vegas Star Blackjack or Vegas Star Ro-
ulette.
For those who wish to try the gambling experi-
ence, the operators thought not only about their
target public, but made offers for all the other tou-
rists by entertainment alternatives outside the
gambling area. The results of the financial exerci-
se 2007-2008 show that only 78.2% of the total
incomes of the casinos are generated by the
gambling. The food and beverage, accommodati-
on, rent & leasing and entertainment segments
complete the incomes of the operators. The casi-
nos are integrated to entertainment diversity, enjo-
yed by all tourists.

NR. 8 CASINO INSIDE 49


Promoţiile și concursurile au efect
pozitiv în cadrul campaniilor de
marketing din cazinouri
Concursurile cu premii mari, oferite de operatorii jocurilor de noroc, The contest with big prices offered by the gambling operators are
se înmulţesc de la an la an, iar marketingul cazinourilor vine cu idei increasing year after year, and the casino marketing brings innova-
inovatoare pentru a le crește eficacitatea. Criza economică i-a pus pe ting ideas for increasing the efficiency. The economical crisis put the
jar pe reprezentanţii industriei de profil și le-a pus imaginaţia la contri- representatives of the industry under pressure and solicited their
buţie. Pentru a spori numărul clienţilor, dar și pentru a-i păstra pe cei imagination. In order to increase the number of the clients, but also
existenţi, aceștia organizează din ce în ce mai des promoţii cu recom- for keeping the existing ones, they organize different promotions wi-
pense consistente. La fiecare pas, iubitorii jocurilor de noroc sunt th valuable awards. Moment after moment, the gambling lovers are
asaltaţi cu premii cât mai atrăgătoare, menite să îi determine să-și în- surprised with many attractive awards, meant to determine them to
cerce norocul și în acele locaţii. La un astfel de tratament nu e de mi- try their chance within other locations. With such a proposal, it is

50 CASINO INSIDE NR. 8


MARKETING

The promotions
and competitions
have a positive
effect within the
marketing
campaigns
in casinos
hard for the costumers to resist the temptation.

Shimon Acad, the general director of Bling Bet says the effect of
the promotion was extraordinary, regarding the positive feedback
from the clients. More, the days with tombola bring so many clients
and the atmosphere is great. According to the representative of
BlingBet, through the marketing campaigns with big awards there is
a great and long lasting effect that determines the clients to return.

”The marketing campaigns are essential for the successful busine-


sses for various reasons. When we conceive a marketing strategy we
must think of all the client types. Each event has a different target
and all the campaigns are forming a perfect marketing plan, which
leads to the positioning of BlingBet Company at the peak of client’s
preferences. Our events and tombolas are extremely costly elements,
but we are willing to make these efforts in order to offer our clients
the best services. Thus, we assign an important percentage from our
budget to rise to our client’s expectations”, explained the BlingBet
official.

„The marketing campaigns are essential for successful business


for many reasons. When we conceive a marketing campaign, we
think about all types of clients. Each event has a different target and
all campaigns form a perfect marketing plan, ”

Usually, Saturday is dedicated to the various prize drawings in the

rare că mulţi nu rezistă tentaţiei.

Shimon Acad, directorul general al companiei BlingBet, spune că


efectul acestor promoţii a fost unul extraordinar, având în vedere
feedback-ul pozitiv primit de la clienţi. Mai mult, în zilele în care se fac
extragerile la tombolă cazinoul este plin și atmosfera este una feerică.
Potrivit reprezentantului BlingBet, prin campaniile de marketing cu
premii mari se obţine un efect pozitiv de lungă durată și îi determină
pe consumatori să revină.

”Campaniile de marketing sunt esenţiale pentru afacerile de succes


din mai mult motive. Când concepem o strategie de marketing trebuie
să ne gândim la toate tipurile de clienţi. Fiecare eveniment are un tar-
get diferit și toate campaniile formează un plan perfect de marketing,
fapt care duce la poziţionarea companiei BlingBet în topul preferinţe-
lor clienţilor. Evenimentele noastre și tombolele sunt elemente extrem
de costisitoare, dar suntem dispuși să facem aceste eforturi pentru a
le oferi clienţilor cele mai bune servicii. Astfel, alocăm un procent im-
portant din bugetul nostru pentru a ne ridica la nivelul așteptărilor cli-
enţilor”, a explicat oficialul BlingBet.

NR. 8 CASINO INSIDE 51


MARKETING

De obicei, sâmbăta este dedicată diverselor extrageri de premii în Romanian casinos. Be it a car, a trip or an important sum of money,
cazinourile romanești. Că este vorba de o mașină, o excursie sau o su- the casino winners leave contented and thinking of returning in the
mă de bani mai importantă, câștigătorii din cazinouri pleaca mulţumiţi game rooms in the next days. In the end, for them is a form of enter-
și cu gândul să se întoarcă în sălile de joc în zilele următoare. În defi- tainment, chosen by an increasing number of Romanians, in the pre-
nitiv, este o pentru ei și o formă de entertainment, pe care o aleg din judice of going to a concert or dining at a restaurant and, as we
ce mai mulţi români, în detrimentul mersului la un concert sau la o ma- know inside the casinos these things are offered in abundance, many
să la restaurant. Și, cum în cazinouri aceste lucruri sunt oferite din consider these the ideal place in which they can have fun and also
belșug, mulţi consideră că acestea sunt locul ideal în care se pot dis- win prizes.
tra și, totodată, pot câștiga și premii.
The managers started to give a lot of attention to these kind of
Managerii au început sa acorde o atenţie mărită acestor genuri de marketing instruments, making sure that each time a client comes
instrumente de marketing, asigurându-se că de fiecare dată când un into their locations, he/she can always expect a contest or a tombola.
client vine in locaţiile lor, se poate aștepta întotdeauna la un concurs For instance some companies organize twice a day a tombola in whi-
sau la o tombolă. De exemplu unele companii organizează de două ori ch a client can receive up to 6.000 lei daily. Other casinos organize
pe zi o tombolă la care un client poate primi până la 6.000 de lei zilnic. weekly a cocktail party and also other special events. All of these ha-
Sau alte cazinouri organizează săptămânal un cocktail party, dar și al- ve a certain theme, such as a Mexican evening, with free costumes
te evenimente speciale. Toate acestea au o temă specifică, precum and drinks.
seara mexicană, cu costume și băuturi, oferite gratuit.
According to Acad, the most important events in 2010 were those
Potrivit lui Acad, cele mai importante evenimente din 2010 au fost organized in collaboration with Fashion TV, but also the beauty con-
cele organizate în colaborare cu Fashion TV, dar și concursurile de tests that had a real success, visible through the impressive custo-
frumuseţe s-au bucurat de un real succes, vizibil prin numărul impresi- mer number. ”We noticed an increase in player’s number, due to the
onant de clienţi. ”Am constatat o creștere constantă a numărului de permanent campaigns. Although I can’t discuss about internal figu-
jucători, datorită campaniilor permanente. Deși nu pot discuta despre res, I can say that in an event day, our customer number triples. Ta-
cifre interne, pot spune că într-o zi în care avem un eveniment, numă- king into consideration the daily recorded numbers, I can tell you that
rul clienţilor se triplează. Luând în considerare cifrele înregistrate zil- this is an important growth. Still, we prefer to examine the campaign
nic, vă pot spune că aceasta este o creștere importantă. Totuși, prefe- results after a long period of time and a not short one”, declared for
răm să examinăm rezultatele campaniilor după o perioada lungă de Casino Inside, the General Manager BlingBet.
timp și nu pe termen scurt”, a declarat pentru Casino Inside, directorul
general BlingBet. With these customer loyalty campaigns, the gambling operators
struggles to stay in the client’s preference top in the difficult econo-
Cu aceste campanii de fidelizare a clienţilor, operatorii jocurilor de mical times, marked by big taxes and the decreasing number of the
noroc se luptă să rămână în topul preferinţelor jucătorilor și într-o pe- locations.
rioadă economică dificilă, pusă sub semnul taxelor mari și sub cel al
reducerii numărului de locaţii.

52 CASINO INSIDE NR. 8


Decreasing process
for local gambling
equipment suppliers
54 CASINO INSIDE NR. 8
gambling industry

Scăderi în lanŢ pentru furnizorii


locali de echipamente pentru
jocurile electronice
TEXT Amalia Bălăbăneanu

NR. 8 CASINO INSIDE 55


The local gambling equipment
suppliers feel the effects of the
economical crises. The volume of
the business is now decreasing,
even with 80% according to the
numbers of last year. Under these
circumstances, the representati-
ves of the local market lost their
hopes completely.
Gamex Company, specialized
on production and distibution of
the gambling and entertainment
equipments, registered a decrea-
sing process, caused by the exa-
gerated tax increase and spen-
dings reduction. The difficult
period also started for the Webak
subsidiary of the austrian com-
pany. “The substantial decrease
of the production is our main pro-
blem. In order to compensate, we
have analized and reduced the
current spendings, increased the
number of locations and we also
gave more time and effort for col-
lecting the amounts the other
companies must pay. Another
problem has been caused by the
Furnizorii locali de echipamente pentru jocurile de noroc electronice increasing number of burglaries and distruction. In order to avoid the-
resimt din plin criza. Volumul afacerilor a scăzut, în unele cazuri, chiar se problems, we have colaborated with the police and security and
şi cu 80%, faţă de anul precedent. În aceste condiţii, reprezentanţii monitoring companies, we have invested important amounts in mo-
pieţei locale de profil şi-au pierdut definitiv speranţele. dern and performant security systems and video monitorisation”, de-
Compania Gamex, specializată pe producţia şi distribuţia jocurilor clared Gabriel Kovacs, the general manager of the local subsidiary of
de noroc şi distractive, a înregistrat un regres considerabil, cauzat de the Austrian Webak company, for “Casino Inside”.
mărirea exagerată a taxelor şi de reducerea drastică a cheltuielilor. Şi Attila Marton, General Manager for Gamex, local gambling equip-
pentru subsidiara locală a companiei austriece Webak dificultăţile au ment supplier, considers that the only solution for the romanians’ fi-
apărut ca ciupercile după ploaie. ”Scăderea substanţială a realizărilor nancial situation is the tax reduction, in order to support the gambling
este principala noastră problemă. Pentru a compensa, am analizat şi bussiness. Kovacs says that establishing the final form of the
am redus cheltuielile curente, am sporit numărul de locaţii şi am acor- gambling legislation and the clear and non interpretable norms would
dat mult mai mult timp şi efort recuperării şi reeşalonării datoriilor în- make the life of the operators much easier. More, the representative
registrate de alte companii către noi. O altă problemă, care s-a acuti- of Webak considers we should renounce the limitations regarding
zat, este cauzată de creşterea numărului spargerilor şi a actelor de the minimum and maximum number of winning machines that can
distrugere. Pentru a evita astfel de evenimente s-au luat măsuri îm- operate within one location, since the operator must decide upron
preună cu poliţia şi firmele specializate de pază şi monitorizare şi s-a this aspect, according to the demands of the market he operates on.
investit în sisteme de alarmă şi monitorizare video moderne şi perfor- In order to solve the problems, Kovacs proposes the tax reduction
mante”, a declarat pentru ”Casino
Inside” Gabriel Kovacs, director
general al diviziei locale a compa-
niei austriece Webak.
Attila Marton, directorul general
al Gamex, furnizor local de echi-
pamente pentru jocurile de noroc,
susţine că reducerea taxelor, la
puterea financiară reală a români-
lor, este singura soluţie care ar
sprijini businessurile din industrie.
Kovacs spune că definitivarea le-
gii jocurilor de noroc sub o formă
clară şi cu norme de aplicare pre-
cise, care să nu lase loc de inter-
pretări, atât din partea organizato-
rilor cât şi a autorităţilor, ar
îmbunătăţi substanţial situaţia
operatorilor din domeniu. Mai
mult, reprezentantul Webak consi-
deră că ar trebui să se renunţe la
limitările referitoare la numărul mi-
nim şi maxim de aparate electro-
nice cu câştiguri, care pot fi ex-
ploatate într-un spaţiu, întrucât
doar organizatorul trebuie să deci-
dă acest aspect, în funcţie de ce-

56 CASINO INSIDE NR. 8


gambling industry
and reintroduction of the pro-
centage taxes, directly proporti-
onal with the level of the inco-
mes.
The first 8 month of the year
2008 have been marked by a
continuous decrease of the in-
comes for the local suppliers
because of the economical cri-
ses on one hand and the new
tax system, introduced by the
Emergency Ordinance no.
77/2009, on the other hand.
Attila Marton says the number
of the Gamex clients decreased
with 70-80% this year, towards
2009.
Even if they are gambling
equipments suppliers, the re-
presentatives of the local mar-
ket do not believe their luck will
change soon. Regarding the
evolution of the bussiness in
2011, their expectations are
dominated by pesimism. “After
the spendings reductions and
incomes increasing, we estima-
rerea de pe piaţa pe care activează. Pentru rezolvarea problemelor te a positive balance at the end of the year. Unfortunately, because
Kovacs propune renunţarea la taxele fixe şi reintroducerea unor taxe of the legislative and financial instability on national level, we cannot
procentuale, direct proporţionale cu nivelul veniturilor realizate. give a realistic prognosis of year 2011”, explained Gabriel Kovacs.
Primele opt luni ale anului 2010 au fost marcate de o scădere con- Attila Marton has a much trenchant vision of the future. „I would be
tinuă a încasărilor furnizorilor locali de echipamente, atât din cauza glad to survive within this industry, but as the economy is not moving
acutizării crizei economice la nivel naţional, cât şi din cauza noului sis- on a straight direction, I believe everything will turn blue”, completed
tem de taxare, introdus prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului the representative of Gamex.
77/2009. Atilla Marton spune că numărul clienţilor companiei Gamex SC Gamex SRL was founded in 1997, in Targu Mures, and it has
a scăzut cu aproximativ 70% - 80% în acest an, faţă de 2009. been the first importer and producer of electronic roulettes in Roma-
Deşi sunt furnizori de echipamente pentru jocurile de noroc, repre- nia. Lately, among gambling production, the Company extended its
zentanţii pieţei locale de profil nu cred că norocul le va surâde curând. activity field with amusement gaming, becoming Loontjens- Holland-
În ceea ce priveşte evoluţia businessurilor în 2011, aşteptările sunt supplier.
dominate de pesimism. ”Estimăm că măsurile luate, de reducere a SC Webak SRL, registered in Brasov, is the local subsidiary of the
cheltuielilor şi sporirea veniturilor, vor duce, în cele din urmă, la un bi- Austrian Company Webak Elektronik HandelsgmbH. Mother Com-
lanţ pozitiv la sfârşitul anului. Din păcate, din cauza instabilităţii finan- pany has its head office in Austria and was founded in 1982 by Kurt
ciare şi legislative de la nivel naţional, nu putem face o previziune rea- Kreiner. For over 25 years, Webak has been producing amusement
listă pentru anul 2011”, a explicat Gabriel Kovacs. gaming and gambling equipments.
Atilla Marton are o viziune şi
mai tranşantă asupra viitorului
apropiat. „M-aş bucura dacă aş
reuşi să supravieţuiesc în acest
domeniu, dar după cum se mişcă
economia, cred că va fi mai rău”, a
completat reprezentantul Gamex.
SC Gamex SRL a fost fondată
în anul 1997, la Târgu Mureş, şi a
fost primul importator şi producă-
tor de rulete electronice din Ro-
mânia. Compania şi-a extins în
ultima perioadă domeniul de acti-
vitate şi pe segmentul jocurilor
distractive, pe lângă producţia jo-
curilor de noroc, devenind distri-
buitor pentru firma Loontjens din
Olanda.
SC Webak SRL, înregistrată în
Braşov, este subsidiara locală a
companiei austriece Webak Elek-
tronik HandelsgmbH. Compania
mamă are sediul central în Austria
la Gmunden şi a fost fondată în
1982 de Kurt Kreiner. De peste
un sfert de secol Webak produce
aparate pentru jocuri de noroc si
jocuri distractive.

NR. 8 CASINO INSIDE 57


we think
different

58 CASINO INSIDE NR. 8


DAVID COLDEA

DAVID COLDEA, SALES MANAGER BAUMGAMES:


”NE DORIM CA ÎN FIECARE SALĂ DE JOCURI DE NOROC
SAU CAZINOU DIN ROMÂNIA SĂ FIE PREZENT SPIRITUL
DAVID COLDEA, SALES MANAGER CONTELUI DRACULA”
BAUMGAMES: ”WE WISH TO HAVE THE EArena 2010 will start soon. Which are the products you
wish to promote?
SPIRIT OF DRACULA IN EACH GAMBLING This year we are presenting our main brands: Dracula’s Games
and Dracula’s Jackpot. All those interested in our products can visit

ROOM OR CASINO FROM ROMANIA” our stand no.111 at Romexpo during 1st and 3 rd of November.

Can you tell us few things about Dracula’s games?


Dracula’s games is a video multi games with 8 games and a plat-
În curând EArena 2010. Care sunt produsele pe care doriţi form conceived, developed and implemented by BAUM team. Du-
să le promovaţi? ring the last 3 years, we have invested a lot of resources in this
Anul acesta vom prezenta principalele noastre branduri: Dracula’s product. The experience of the last 16 years, when we started the
Games și Dracula’s Jackpot. Toţi cei interesaţi ne pot vizita la Rom- company, but also the desire to be the first producers in Romania
expo în perioada 1 – 3 noiembrie la standul cu numărul 111. to develop a gambling platform gave us the patience and perseve-
rance to succeed. The games with three or five wheels, five or nine
Ne puteţi spune câteva cuvinte despre Dracula’s Games? lines (selected or fixed), free games, bonus, special design, red/
Dracula’s Games este un video multigame cu opt jocuri a cărui black dubbing, these are some of the characteristics of the 8 ga-
platformă este concepută, dezvoltată și implementată de echipa mes implemented on the multi games platform of Dracula’s games.
BAUM. Acesta este produsul în care noi am investit foarte multe Each game on this platform: Dracula’s Treasure, Hot Fruits, Ocean’s
resurse în ultimii trei ani. Experienţa acumulată în cei 16 ani de la Secret, The Magic Money, The lost City of Atlantis, Mega Hot, Luc-
înfiinţarea companiei, dar și dorinţa de a fi primii producători din Ro- ky Fruits and Five of Sevens are at the same level with the games
mânia care să dezvolte o platformă de jocuri de noroc ne-a ambiţio- created by the biggest gaming producers in Europe. For the multi
nat și cu răbdare și perseverenţă am reușit. Jocurile cu cinci sau games Dracula’s games we use a Dual Screen metal, ergonomic
trei role, cinci sau nouă linii (selectabile sau fixe), jocuri gratis, bo- box with a personalized design. Regarding the components, we use
nusuri, grafică deosebită, dublaj roșu/negru sunt câteva dintre ca- top products as MEI, ELO Touch or Gamesman.
racteristicile celor opt jocuri implementate pe platforma multigame-
ului Dracula’s Games. Oricare dintre jocurile de pe această Which are the main trumps and characteristics of the
platformă: Dracula’s Treasure, Hot Fruits, Ocean’s Secret, The Ma- Dracula’s Jackpot system?
gic Money, The lost City of Atlantis, Mega Hot, Lucky Fruits și Five The main trumps of the system are: the price, reliability, easy
of Sevens nu sunt cu nimic mai prejos decât cele create de marii operation and management. I wish to remind that the Dracula’s
producători de jocuri de noroc din Europa. Pentru video multigame- Jackpot system can be connected up to 64 gambling/ location that
ul Dracula’s Games folosim o carcasă Dual Screen din metal, ergo- have a BET indicator or SAS protocol implemented. The communi-
nomică, cu un design personalizat, iar din punctul de vedere al com- cation between the games can also be executed serial, cable or wi-
ponentelor folosim produse de top precum MEI, ELO Touch sau reless, and the system can charge one, two, three or four jackpot
Gamesman. prizes (Dracula’s, Mystery, Lucky și Happy) that can de set diffe-
rently. At the same time, each prize can have its own award type
Care sunt principalele atuuri ale sistemului Dracula’s Jack- (Mystery, Turnir, Timer) and the screening of the prizes can be ma-
pot și care sunt caracteristicile acestuia? de on one or more LCD displays or matrix Display. We also have a
Principalele atuuri ale acestui sistem sunt: preţul, fiabilitatea și new thing regarding the system- it can function GLOBAL, meaning
ușurinţa în exploatare și administrare. Ca și caracteristici pot aminti that the system can be configured in order to get the Dracula’s pri-
că la sistemul Dracula’s Jackpot pot fi conectate până la 64 de jo- ze connected from gambling in different locations (where another
curi de noroc/locaţie ale căror platforme sunt prevăzute cu contor Dracula’s Jackpot system is installed and the communication be-
de Bet sau SAS protocol. De asemenea, comunicarea între jocuri și tween the controllers is made through internet) and it can be won
sistem se face serial, prin cablu sau wireless, iar sistemul poate în- in any location that participates to the game. For Dracula’s jackpot
cărca unu, două, trei sau patru premii jackpot (Dracula’s, Mystery, we use Dual Face or Single Face personalized signs, and for EAre-
Lucky și Happy) diferit setabile. Totodată, fiecăruia dintre premii le na 2010 we are preparing a innovative sign that will definitely be a
poate fi atribuit un anume tip de premiere (Mystery, Turnir, Timer) pleasant surprise the visitors.
iar afișarea premiilor se poate face pe unul sau mai multe Display-
uri LCD sau Matrix Display. Avem și o noutate aceea că acum siste- How did the sales of the multi games Dracula’s Games
mul funcţioneaza și GLOBAL, ceea ce înseamnă că sistemul poate and Dracula’s jackpot developed?
fi astfel configurat încât premiul Dracula’s să fie colectat de la jocuri According to the sales of the last 2 years, the situation was not a
de noroc din locaţii diferite (unde este deja instalat un sistem good one. The economical crises and the legislative changes deter-
Dracula’s Jackpot, comunicarea dintre controllere se face prin inter- mined the gambling operators to be more cautious and to look for
net) și poate fi câștigat la oricare dintre locaţiile participante. Pentru cheap equipments. The cheap second hand gaming inflation from
Dracula’s Jackpot folosim sign-uri personalizate Dual Face sau Sin- Russia and Ukraine made the sales of our company and others to
gle Face, iar pentru EArena 2010 pregătim un Sign inedit cu care decrease. Yet, we have managed to sell Dracula’s Games platforms
dorim să ne surprindem într-un mod plăcut vizitatorii. and the Dracula’s Jackpot system was quite successful. We hope
the gambling market to recover and the sales of our company to

NR. 8 CASINO INSIDE 59


DAVID COLDEA
Cum au evolu-
at vânzările mul-
tigame-ului
Dracula’s Games
și ale sistemului
Dracula’s Jack-
pot?
Din punctul de
vedere al vânzări-
lor ultimii doi ani
nu au fost prielnici.
Criza și schimbări-
le legislative au
determinat opera-
torii de jocuri de
noroc să fie mai
precauţi și să cau-
te echipamente
ieftine. Inflaţia de
jocuri de noroc se-
cond-hand prove-
nite din Rusia sau
Ucraina, oferite
spre vânzare la
preţuri foarte mici,
au făcut ca vânză-
rile companiei
noastre, dar și ale
celorlalţi producă-
tori să scadă dra-
matic. Totuși, am
reușit în ultimul
timp să vindem
platforme
Dracula’s Games,
iar sistemul
Dracula’s Jackpot
s-a bucurat de un
real succes din
acest punct de ve-
dere, în această
perioadă. Sperăm
ca în anii viitori
piaţa jocurilor de
noroc să se revita-
lizeze, iar vânzările
companiei noastre
să crească.

Care conside-
raţi că este
punctul dumneavoastră forte în lupta cu concurenţa? increase.
Suntem o echipă tânără și ne plac provocările. Experienţa acumula-
tă în ultimii ani și profesionalismul angajaţilor noștri ne determină să Which is your strongest trump in your struggle with the op-
credem că putem depăși orice obstacol, chiar dacă acesta se ponents?
numește „concurenţă”. We are a young team, we love challenges. The experience of the
last years and the professionalism of our employees make us believe
Ce proiecte mai aveţi în vizor? that we can go over the obstacles, no matter if they are called “oppo-
În acest an am început promovarea produselor noastre și în afara nents”.
României. Am fost prezenţi la Londra și Belgrad, unde am prezentat
multigame-ul Dracula’s Games și sistemul Dracula’s Jackpot, iar reac- Can you tell us about your future projects?
ţiile au fost pozitive și încurajatoare, fapt ce ne-a determinat să conti- This year we have started promoting our products outside the Ro-
nuăm și în viitor promovarea acestora în exterior. Avem, de asemenea, manian borders. We have been in London and Belgrade, where we
un proiect interesant în America de Sud, pe care dorim să-l finalizăm have presented the multi game Dracula’s games and the Dracula’s
în anul următor. Pe plan intern, începând cu EArena 2010 vom lansa Jackpot, and the reactions were positive and encouraging; this de-
proiectul „Dracula’s 4 all”. Un pachet de două multigame-uri Dracula’s termined us to continue the promotion of these products abroad. We
Games și un sistem Dracula’s Jackpot la un preţ special. Prin aceasta also have an interesting project in South America, we wish to finalize
ne dorim ca în fiecare sală de jocuri de noroc sau cazinou din Româ- next year. In Romania, starting with EArena 2010 we will bring out
nia să fie prezent spiritul contelui Dracula. the project “Dracula’s 4 all”. A two pack multi games Dracula’s Ga-
mes and a Dracula’s Jackpot system on a special price. We wish to
have the spirit of Dracula present in each gaming room or casino in
Romania.

60 CASINO INSIDE NR. 8


TERMINALUL SINGLE MULTIWHEEL
Terminalele stand alone ale liniei Alfastreet SL au fost special proiectate ca să îndeplinească
cerințele individuale de spațiu și design interior ale fiecărui cazinou. Designul modular
încorporează stații de joc electronice cu afișaje de tip touchscreen, care sunt cuplate cu
oricare dintre jocurile stand alone. Toate activitățile sunt înregistrate în direct cu o cameră
orientată pe roata ruletei și apoi sunt afișate pe un LCD mare. Caracteristicile terminalului
sunt: afișare de tip touchscreen, manipularea automată și sigură a banilor, sistemul ticket in
– ticket out, precum și posibilități de denominare.

Multiwheel Single terminal


The stand alone terminals of Alfastreet SL have been projected to fulfill the individual space
and interior design requests of each casino. The modular design incorporates electronic play
stations with touchscreen displays that are connected to any of the stand alone games.
All the activities are recorded directly by a video camera and then screened on a LCD.
The characteristics of the terminal are: touchscreen, automatic and secure manipulation
of the amounts, ticket in- ticket out system, as well as the denomination possibilities.

62 CASINO INSIDE NR. 8


ALFASTREET

NR. 8 CASINO INSIDE 63


ALFASTREET
Terminalul SL poate
fi conectat simultan la
mai multe tipuri de
rulete. Se poate co-
necta la oricare dintre
ruletele automate pro-
duse de Alfastreet,
dar și la toate tipurile
de cilindru automat,
produse tot de Alfas-
treet. Terminalul SL
are posibilitatea de a
fi conectat și la o rule-
ta live prin intermediul
unui computer și al
unui senzor, care îm-
preună asigură comu-
nicaţia dintre ruleta
live și terminalele co-
nectate.
Datorita dezvoltării
soft-ului multiwheel,
terminalul SL poate fi
conectat simultan la
patru tipuri de rulete,
jucătorul având posibi-
litatea ca printr-o sin-
gură atingere a ecra-
nului să selecteze
ruleta dorită.
Computerul pentru
sistemul live are deja
implementată o serie
de rulete live, care au
senzori încorporaţi,
dintre care amintim:
Abbiati, Atronic, Cam-
megh și multe altele.
Dacă ruleta live nu
are un senzor încorporat, atunci se folosește un senzor extern produs SL terminal can be connected simultaneously to many roulette
de Abbiati, care se încadrează perfect cu toate tipurile de rulete live, iar types. It can be connected to any of the automatic roulettes, as well
din feedback-ul primit de la clienţi putem să spunem că erorile de citire as to all the types of automatic cylinder, produced by Alfastreet. The
ale acestuia sunt inexistente. SL terminal can also be connected to the live roulette through a
Comunicaţia în interiorul sistemului se face prin cablul UTP, iar distri- computer and a sensor that provide communication between the ro-
buirea se face prin switch-uri cu autonegociere, avantajul constând în ulettes and the connected terminals. Due to the development of the
distribuirea cât mai ușoară a comunicaţiei, fără să implice costuri sau multiwheel software, SL terminal can be connected simultaneously
modificări majore în cadrul locaţiei. to four types of roulette, and the player has the possibility to select
Cele mai importante caracteristici sunt: display touchscreen, bill ac- the roulette only by a single touch to the screen.
ceptor (JCM, Ardac Elite, Mei-cashflow), sistem TITO, diferite sisteme The computer for the live system has a series of live roulettes im-
online acceptate (având protocolul SAS), ruleta cu selectare automată plemented; the roulettes have sensors incorporated, among which
– un zero/doi zero, roată Alfastreet live, joc cu zaruri “Sic-Bo”. we note: Abbiati, Atronic, Cammegh and many others.
Utilizând terminalul single, atât operatorul, cât și jucatorul beneficiază If live roulette has no sensor incorporated, an external sensor pro-
de foarte multe avantaje. Astfel, jucătorii se pot bucura de intimitate și duced by Alfastreet is used. The external sensor suits perfectly all
confort crescut, pot paria printr-o simplă apăsare, datorită ecranului tou- types of live roulettes and the feedback from the clients proves that
chscreen, iar meniul there are no reading errors.
este multilingvism. The communication inside the system is made through the UTP
Și operatorii benefi- cable, and the distribution through auto- negotiation switches. The
ciază de o serie de distribution of the communication is therefore easier, without any
avantaje, precum cos- other costs involved, or major modifications within the location.
turile minime de ope- The most important characteristics are: display touchscreen, bill
rare, operare acceptor (JCM, Ardac Elite, Mei-cashflow), TITO system, different
24h/7zile, profit triplu, accepted online systems (SAS protocol), automatic selection rou-
care poate ajunge lette- a zero/ two zeros, live Alfastreet wheel, “Sic-Bo” dice
chiar și până la de
cinci ori mai mare faţă Using the single terminal, the operator, as well as the player, can
de jocul live, elimina- have many advantages. The players can enjoy the intimacy and
rea efectelor negative comfort, can bet by one touch only, the menu is multilingual.
cauzate de factorul The operators can also benefit from these advantages, as low
uman, supravegherea operating costs, 24/7 operation, triple profit that can reach five ti-
de la distanţă, securi- mes more the value of live game, the negative effect caused by the
tate maximă, dar și human factor, surveillance from the distance, maximum security, but
întreţinere ușoară. also easy maintenance.

64 CASINO INSIDE NR. 8


Entertainment Arena Expo
Expo 24 organizează la București, ediţia a patra a expoziţiei Entertainment Arena Expo

În perioada 1 – 3 Noiembrie 2010, Expo 24 organizează la Between November 1st and November 3 rd 2010, Expo 24 or-
București, ediţia a patra a expoziţiei Entertainment Arena Expo, ganizes in Bucharest the fourth edition of the Entertainment Are-
eveniment dedicat jocurilor de noroc și amuzament. na Expo, exhibition dedicated to gambling and amusement.

Expoziţia este structurată pe două segmente principale: Ga- The exhibition has two major segments: Gaming and Amuse-
ming și Amuzament. ment
Secţiunea Gaming cuprinde distribuitori și producători de jocuri de The Gaming segment contains gambling producers and vendors, live
noroc, rulete live și electronice, jackpot-uri, slot machines, componente and electronic roulettes, jackpots, slot machines, components and ac-
și accesorii. Sectiunea Amuzament este destinată simulatoarelor video, cessories. The Amusement segment is dedicated to video simulators,
jocurilor de pinball, biliard și darts. pinball, billiard and darts.
Expoziţia reunește și în acest an, cei mai importanţi jucători ai indus- This year, the exhibition brings together the most important players
triei de divertisment, printre aceștia numărându-se: Novomatic, Casino of the entertainment industry, as Novomatic, Casino Technology, EGT,
Technology, EGT, Alfastreet, Kajot, Synot, precum și producătorii locali: Alfastreet, Merkur Casino, Kajot, Synot, local representatives of Amatic
Baum Games, Intermatix, DGL și Gamex. and Atronic, as well as the local producers Baum Games, Intermatix,
Ne bucură faptul că dupa o perioadă economică dificilă, ce încă nu a DGL and Gamex
luat sfârșit, participarea se menţine la un standard ridicat, atât la nivel We are glad to note that, after a difficult economical period that
intern, cât și internaţional. hasn’t ended yet, the participation is still high, on national as well as on
Ca reprezentare a expozanţilor, în acest an putem bifa: Austria, Bul- international level.
garia, Italia, Germania, Cehia, Polonia, Taiwan ROC, Grecia și România. Among the exhibitors we must note Austria, Bulgaria, Italy, Czech
Pentru prima dată, delegaţia asiatică are în componenţă un număr im- Republic, Poland, Taiwan ROC, Greece and Romania. For the first time,
portant de companii, ca urmare a parteneriatului de coorganizare înche- the Asian delegation comes with a large number of companies, as a
iat cu Hot Game Show, care din acest an este reprezentantul EAE în result of the partnership agreed with Hot Game Show, that starting this
Asia. year, has became the representative of EAE in Asia
Printre exponatele Entertainment Arena Expo, sunt anunţate o serie Among the exhibits we will notice a large number of new products
de noutăţi, ce vor fi prezentate în premieră pentru piaţa românească, la that will be presented for the first time on the Romanian market to this
aceasta ediţie. edition of Entertainment Arena Expo.
Accesul vizitatorilor va fi permis în primele două zile ale evenimentu- The visitors are allowed to enter the exhibition the first two days, be-
lui, între orele 10.00 -- 17.00, iar în ultima zi, între orele 10.00 -- 15.00 tween 10:00- 17:00 and on the last day of the event between 10:00-
Pentru informaţii, organizatorul Expo 24 poate fi contactat la 15:00
+4 0788 00 81 00 For more information, the organizers can be reached at

66 CASINO INSIDE NR. 8


Entertainment Arena Expo
Site-ul evenimentului: www.earena.ro 4 0788 00 81 00
The website of the event: www.earena.ro
Cei mai mari jucători din industria gambling-ului se reunesc la ce-a
de-a patra ediţie a expoziţiei Entertainment Arena Expo, dedicată jo- The most important players within the gambling industry are gathe-
curilor de noroc și amuzament. Timp de trei zile peste 70 de reprezen- ring to the forth edition of the Entertainment Expo Arena, dedicated to
tanţi ai acestui segment, de pe plan intern și internaţional, își vor pre- gambling and amusement. For three days, over 70 local and internatio-
zenta la Romexpo cele mai noi produse din domeniu. Structurată pe nal representatives of this field will present their newest products. The
două categorii principale, Gaming și Amuzament, expoziţia va reuni exhibition will be structured on two main categories, Gaming and Amu-
distribuitori și producători de jocuri mecanice, jocuri de noroc, jocuri sement and will bring together gambling, slot machines, casino equip-
de cazinou, distribuitori de jocuri video, console video, biliard, flippers ments, video consoles and games, flippers and funfair features produ-
și dotări pentru parcuri de distracţii. cers and suppliers.
În perioada 1 – 3 noiembrie 2010 iubitorii divertismentului sunt Between November 1st and 3 rd the entertainment lovers are invited
așteptaţi să se delecteze cu cele mai noi invenţii din domeniu. Și, cum to see the latest news on this field. As Entertainment Expo Arena
Entertainment Arena Expo se adresează unui public special, spaţiul addresses to a special public, the exhibition space will be well arranged.
de expunere va fi amenajat pe măsură. Organizatorii s-au axat pe con- The organizers have thought about building personalized stands, speci-
strucţia unor standuri personalizate, specifice fiecărui domeniu vizat, fic to each domain, as well as electronic machines. The lighting effects,
cazinou și jocuri electronice. Efectele luminoase, ambianţa sonoră și the sound and visual atmosphere will complete the magnitude of the
vizuală vor completa atmosfera antrenantă a evenimentului. event.
În continuare, vă prezentăm patru categorii de produse și partici- We will now present four categories of products and participants that
panţi, care vor fi prezenţi la cea de-a patra ediţie a Entertainment Are- will be present to the fourth edition of Entertainment arena expo 2010.
na Expo 2010.
For the first time in Romania, Vega Vision – PS Roulette and
În premieră în România, Vega Vision – PS Roulette și Vega Vega – PS multiplayer from Euro Games Technology
– PS multiplayer de la Euro Games Technology For the first time in Romania, Euro games technology (EGT) will pre-
Pentru prima dată în România Euro Games Technology (EGT) va sent their Vision – PS Roulette and Vega – PS multiplayer terminals.
prezenta terminalele sale Vega Vision – PS Roulette și Vega – PS Vega-PS multiplayer terminal is compatible not only with the electronic
multiplayer. Terminalul Vega-PS multiplayer este compatibil, nu numai roulettes of EGT (Vega-R8, Vega-R6), as well as with Vega – PS elec-
cu ruletele electronice ale EGT (Vega-R8, Vega-R6) și cu ruleta elec- tronic Roulette, but also with an EGT statistic station that can be con-
tronică Vega – PS Roulette, dar și cu utilizarea unei staţii de statistică nected to Abbiati live roulette and John TCS Huxley, as well as to other
EGT, ce se poate conecta și la ruletele live Abbiati și John TCS onRim readers.
Huxley, precum și a altor cititoare onRim. EGT will also present the new Vega Vision Series and at the same
EGT va prezenta, de asemenea, noua Vega Vision Series, și, totoda- time, the latest Vega Vision Titles will be launched. The multi solutions
tă, va fi lansată cea mai nouă linie Vega Vision Titles. Jocul multi solu- game will include Vega Vision Multi-1 and 2 from Vega Vision + Series,
tions va include Vega Vision Multi-1 și 2 de la Vega Vision + Series, as well as Vega Vision Multi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 from Vega Vision
ca și Vega Vision Multi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 de la Vega Vision Series. Series. All the multiple games are characterized by a compilation of the
Toate jocurile multiple sunt caracterizate de o compilaţie a celor mai most performants of all times, together with the latest titles, reaching
buni performeri din toate timpurile, împreună cu cele mai noi titluri combinations up to 17 games.
lansate recent, ajungând la combinaţii de până la 17 jocuri.
Baum Games presents Dracula’s Games and Dracula’s Jack-
Baum Games prezintă Dracula’s Games și Dracula’s Jackpot pot
Anul acesta Baum Games va prezenta principalele branduri din por- This year Baum Games will present the main brands in its portfolio,
tofoliu, Dracula’s Games și Dracula’s Jackpot. Dracula’s Games este Dracula’s games and Dracula’s Jackpot. Dracula’s Games is a multiga-
un video multigame cu opt jocuri, a cărui platformă este concepută, me with 8 games, with a platform implemented, conceived and develo-
dezvoltată și implementată de echipa Baum. Jocurile cu cinci sau trei ped by Baum team. The games with five or three lines, fine or nine lines
role, cinci sau nouă linii (selectabile sau fixe), jocuri gratis, bonusuri, (selectable or fixed), free games, bonus, special design, red/ black dub-
grafică deosebită, dublaj roșu/negru sunt câteva dintre caracteristicile bing these are some of the characteristics of the 8 games implemented
celor opt jocuri implementate pe platforma multigame-ului Dracula’s on the multi games platform of Dracula’s games. Each game on this
Games. Jocurile de pe această platformă sunt Dracula’s Treasure, Hot platform: Dracula’s Treasure, Hot Fruits, Ocean’s Secret, The Magic Mo-
Fruits, Ocean’s Secret, The Magic Money, The lost City of Atlantis, ney, The lost City of Atlantis, Mega Hot, Lucky Fruits and Five of Se-
Mega Hot, Lucky Fruits și Five of Sevens. vens.
Pentru Dracula’s Jackpot sunt utlizate sign-uri personalizate Dual Dracula’s jackpot uses Dual Face or Single Face personalized signs,
Face sau Single Face, iar pentru Entertain-
ment Arena Expo 2010 compania a pregătit
un sign inedit cu care să își surprindă într-un
mod plăcut vizitatorii. Începând cu acest eveni-
ment Baum Games va lansa proiectul
Dracula’s 4 all”, reprezentând un pachet de
două multigame-uri Dracula’s Games și un
sistem Dracula’s Jackpot la un preţ special.

Casino Technology vine cu trei noi vari-


ante ale seriilor Gamopolis
Casino Technology, ca furnizor de succes al
sistemelor multi games în întreaga lume, a
lansat trei variante noi ale seriilor Gamopolis,
după o analiză detaliată făcută celor mai noi
trenduri, precum și ca răspuns la cerinţele cli-
enţilor din diferite pieţe din Europa. Noile mo-
dele Gampolis 3 Plus, 4 Plus și 5 Plus oferă
numărul maxim de jocuri integrate într-un sin-
gur aparat - 10 în fiecare versiune. Noile serii
reprezintă cele mai importante și de succes

NR. 8 CASINO INSIDE 67


Entertainment Arena Expo
and for Entertainment Arena Expo 2010 the company pre-
pares a innovative sign that will definitely be a pleasant sur-
prise the visitors. Starting with this event, Baum games will
launch the project Dracula’s 4 all, representing a two multi-
game pack Dracula’s games and a Dracula’s Jackpot sys-
tem on a special price.

Casino Technology comes with three new versions


of the Gamopolis series
Casino technology, the successful supplier of multi ga-
mes system in the entire world launched three versions of
the new Gamopolis series, after a detailed analysis of the
main trends, as well as a response to the clients’ demands
on different markets in Europe. The new Gamopolis series 3
Plus, 4 Plus și 5 Plus offer the maximum number of integra-
ted games within one machine- 10 for each version. The
new series represent the most important and successful
single games of Casino technology, with the main purpose
for bringing a higher percentage for emotion and option,
combining video slots and the most innovative concepts.
The most spectacular element for players is represented
by the elaborated design that offer spectacular images and
sound that tickle up the most different sensations while
playing. Gampolis – City of Games creates a new dimension
of entertainment and the playing level within casinos, kee-
ping the player’s attention connected for a long period of
time through the efficient and clear, closest to the real ima-
ge and game.

single games ale Casino Technology, având scopul de a aduce un Alfastreet Multiwheel Single terminal
procent cât mai ridicat de opţiune și emoţie, combinând video slots cu The stand alone terminals of Alfastreet SL have been projected to
cele mai noi și futuriste concepte. fulfill the individual space and interior design requests of each casino.
Cel mai spectaculos element pentru jucători este prezentarea grafică The modular design incorporates electronic play stations with touchs-
extrem de elaborată, care oferă imagini spectaculoase și un fundal so- creen displays that are connected to any of the stand alone games. All
nor care stârnesc senzaţii dintre cele mai diverse în timpul jocului. Gam- the activities are recorded directly by a video camera and then scree-
polis – City of Games creează o nouă dimensiune a entertainment-ului ned on a LCD. The characteristics of the terminal are: touchscreen, au-
și a forţei de joc din cazinouri, ţinând atenţia jucătorului o perioadă înde- tomatic and secure manipulation of the amounts, ticket in- ticket out
lungată de timp prin eficientizarea și redarea cât mai aproape de adevăr system, as well as the denomination possibilities.
a jocului și imaginii. SL terminal can be connected simultaneously to many roulette types.
It can be connected to any of the automatic roulettes, as well as to all
Terminalul single multiwheel de la Alfastreet the types of automatic cylinder, produced by Alfastreet. The SL terminal
Terminalele stand alone ale liniei Alfastreet SL au fost special proiec- can also be connected to the live roulette through a computer and a
tate ca să îndeplinească cerinţele individuale de spaţiu și design interior sensor that provide communication between the roulettes and the con-
ale fiecărui cazinou. Designul modular încorporează staţii de joc electro- nected terminals. Due to the development of the multiwheel software,
nice cu afișaje de tip touchscreen, care sunt cuplate cu oricare dintre SL terminal can be connected simultaneously to four types of roulette,
jocurile stand alone. Toate activităţile sunt înregistrate în direct cu o ca- and the player has the possibility to select the roulette only by a single
meră orientată pe roata ruletei și apoi sunt afișate pe un LCD mare. Ca- touch to the screen.
racteristicile terminalului sunt: afișare de tip touchscreen, manipularea
automată și sigură a banilor, sistemul ticket in – ticket out, precum și The first day is totally dedicated to the business segment, and the
posibilităţi de denominare. public is not allowed. The access can be made only with a written invite.
Terminalul SL poate fi conectat simultan la mai multe tipuri de rulete. Stating with day 2, the organizers have prepared a large number of
Se poate conecta la oricare dintre ruletele automate produse de Alfas- contests and awards for the entertainment lovers through Amusement
treet, dar și la toate tipurile de cilindru automat, produse tot de Alfastre- section. The price of a ticket is 20 lei. The underage access id denied.
et. Terminalul SL are posibilitatea de a fi conectat și la o ruletă live prin The expo is opened on November 1 st and 2nd between 10:00- 17:00
intermediul unui computer și al unui senzor, care împreună asigură co- and on November 3 rd between 10:00- 15:00.
municaţia dintre ruleta live și terminalele conectate.
Datorita dezvoltării soft-ului multiwheel, terminalul SL
poate fi conectat simultan la patru tipuri de rulete, jucă-
torul având posibilitatea ca printr-o singură atingere a
ecranului să selecteze ruleta dorită.

În prima zi, dedicată, în exclusivitate, segmentului busi-


ness, intrarea este închisă pentru publicul larg, iar acce-
sul este permis doar pe bază de invitaţii. Începând cu
cea de-a doua zi organizatorii au pregătit amatorilor de
divertisment o serie de concursuri cu premii, pe secţiu-
nea Amusement. Preţul unui bilet pentru acest eveni-
ment este de 20 de lei, iar accesul minorilor este interzis.
Expoziţia este deschisă zilnic, în perioada 1-2 noiembrie
2010, între orele 10.00 – 17.00 și în ziua de 3 noiem-
brie, între orele 10.00 – 15.00.

68 CASINO INSIDE NR. 8


Pariurile sportive
merită un tratament egal
Spre deosebire de alte activităţi economice legale şi aflate sub controlul strict al instituţiilor statului,
activitatea economică a pariurilor sportive este supusă unei reglementări separate care presupune că
agenţii economici care desfăşoară acest gen de activitate să plătească un impozit de 5% aplicat
veniturilor înregistrate, în situaţia în care suma cumulată prin această impozitare este mai mare decât
impozitul de 16% aplicat la profit.
Această reglementare, care se găseşte în Codul Fiscal la Art. 18, alineatul 1, introduce în mod nedrept
pariurile sportive în categoria activităţilor greu fiscalizabile, ceea ce ar justifica, în perspectiva
legiuitorului, această obligativitate la plata impozitului pe venitul înregistrat şi nu cota unică de care
beneficiază în mod normal activităţile economice. Ceea ce Codul Fiscal ignoră este faptul că pariurile
sportive sunt atent supravegheate de stat, precum şi faptul că toate tranzacţiile sunt monitorizate de
Ministerul Finanţelor prin terminalul pe care toţi organizatorii sunt obligaţi să-l instaleze la sediul
Finanţelor şi la care agenţiile de pariuri sportive sunt conectate Dacă luăm în considerare realitatea că
niciun pariu sportiv din cadrul agenţiilor legal înfiinţate nu se poate opera fără ştiinţa Ministerului
Finanţelor, scoaterea agenţiilor care desfăşoară acest gen de activitate economică din regula generală
şi impozitarea cu 5% a veniturilor înregistrate este o discriminare nedreaptă.
Ca dovadă, conform OUG 77/2009, art. 2.g), ”sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor
programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de
locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem
electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze fiecare terminal
de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul electronic
central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul
Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la
informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua
respectivă, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la
care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 30 de zile înainte de obţinerea autorizaţiei de exploatare a
jocurilor de noroc, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în
sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puţin 15 zile înainte de a fi
operaţională”.
Nu trebuie uitat că firmele care desfăşoară pariuri sportive au avut şi au în continuare toată solicitudinea
pentru a respecta toate prevederile legale, dar şi disponibilitatea la dialog şi la acceptarea reglementărilor
europene în materie. Tocmai de aceea, insistenţa cu care legiuitorul menţine agenţiile de pariuri în zona
presupus greu fiscalizată este nejustificată şi aruncă o umbră de îndoială asupra unui sector economic
care este perfect legal şi supus unor reglementări stricte.
În continuare, Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România va depune eforturi susţinute
pentru o reglementare corectă faţă de activitatea economică pe care o desfăşoară membrii ei şi va
apăra legalitatea şi transparenţa domeniului pariurilor sportive, păstrând acest sector dincolo de orice
bănuială sau suspiciune. Clienţii români au dreptul de a benficia de pariuri sportive corecte, în condiţii
decente şi de siguranţă, şi, în consecinţă, activitatea economică ce le permite acest lucru trebuie să aibă
parte nu doar de controlul instituţiilor statului, ci şi de un tratament egal cu al celorlalte activităţi
economice.
SEARĂ JAPONEZĂ la Game World!

Japanese Night aT Game World!


70 CASINO INSIDE NR. 8
eVeniment

Asa cum v-ati obișnuit, la fiecare sfârșit de lună Game World vă


surprinde cu petreceri speciale! Ziua de 25 septembrie a fost una
cu adevărat deosebită, întrucât am petrecut o seară în stil japo-
nez, alături de gheișe frumoase și invitaţi speciali. La acest eveni-
ment nu au lipsit nici premiile, foarte consistente, dat fiind faptul
că unul dintre clienţi a plecat acasă la volanul celui de al treilea
Volswagen Golf 6, premiu oferit în cadrul campaniei “Încă 6 pen-
tru mai multe șanse!”. De asemenea, și cel mai fidel client a fost
premiat la miezul nopţii cu Superbonusul lunar de 10.000 de lei.
Pentru a face seara și mai fierbinte, am adus multe fete frumoase
pentru Fashion Lingerie Show. Și, fiindcă nu am uitat nici de rit-
murile românești, gheișele noastre au dansat pe muzica frumoa-
sei cântăreţe Sylvie. În această seară extraordinară nu au lipsit
nici bufetul specific japonez și cocktail-urile, care s-au îmbinat
perfect cu atmosfera special creată pentru toţi cei prezenţi! Vă
invităm să fiţi oricând alături de noi și vă vom pregăti surprize de
excepţie!

As we have already got you used to, at each end of


the month, Game World surprises you with special parti-
es. September 25 has been really special, since we ha-
ve spent a Japanese night, together with beautiful geis-
has and special guests. We also had a lot of awards for
our guests. One of the winners left the party with the
third Volkswagen Golf 6, awarded within the campaign
“Six more for more chances”. The most loyal client has
been awarded at the middle of the night with 10.000 lei,
the Monthly super bonus. For making the night even
more exciting, we brought a lot of beautiful girls for Fa-
shion Lingerie Show. And since we haven’t forgot about
the Romanian traditions, our geishas danced on Roma-
nian rhythms of the beautiful singer Sylvie. This extraor-
dinary evening brought into light the Japanese specific
food and cocktails, a perfect combination for all out
special guests. We welcome you all to join us and we
promise exceptional surprises for each and every one!

NR. 8 CASINO INSIDE 71


Poker 3-5-7,
tripla provocare
de Amalia Bălăbăneanu

Poker 3-5-7
triple challenge
72 CASINO INSIDE NR. 8
POKER 3-5-7
Combinaţie a trei jocuri într-unul singur, jocul 3-5-7 poate fi o
adevărată provocare pentru iubitorii de poker. Astfel, ei pot juca
poker cu trei, cinci și șapte cărţi de-a lungul unei singure parti-
de.

În joc este pus un pachet cu 52 de cărţi. Jucătorul poate paria orice


sumă la fiecare categorie de joc, sub rezerva minimă și maximă admi-
să. Iniţial, fiecare jucător primește trei cărţi, iar crupierul are două gru-
puri a câte două cărţi. Jucătorii pot paria pe primele două jocuri sau
pe toate trei. Primele două jocuri, cu trei și cinci cărţi, sunt obligatorii,
iar jocul cu șapte cărţi este opţional.

Primele trei cărţi fac obiectul primului joc și anume, Three Cards
Poker. Plata jucătorului se face dacă acesta are cel puţin o pereche.
În acest caz, plata se face conform regulilor de la Three Cards Poker.
În funcţie de primele sale trei cărţi jucătorul își poate retrage jumătate
din suma pariată pe mâna de 7 dacă dorește, astfel, crupierul rămâne
cu jumătate din sumă.

La cel de-al doilea joc, poker cu cinci cărţi, crupierul își întoarce pri-
ma grupă de cărţi, care se vor lua în considerare împreună cu cele trei
cărţi ale clientului. Pentru a fi plătit și de această dată jucătorul trebu-
ie să aibă cel puţin o pereche de 6, din totalul de cinci cărţi.

În cazul celui de-al treilea joc, poker cu șapte cărţi, crupierul își în-
toarce și ultimele două cărţi, care vor fi luate în considerare cu cele
cinci cărţi de la primele două jocuri, alegând cea mai bună combinaţie The combination of three games under a single one, 3-5-7,
de cinci cărţi. Plata pentru acest joc se face doar în cazul în care cli- can be a real challenge for poker players. They can actually
entul are cel puţin două perechi, respectiv doi de 10 și doi de 2, din play poker with three, five and seven cards along one game.
totalul de șapte cărţi. Chiar și atunci când toate cărţile au fost împărţi-
te clientul poate renunţa la miza de șapte cărţi. More over, the game has a 52 cards deck. The gambler can bet
any amount to each gambling category, under the minimum and ma-
Câștigurile pentru prima etapă, Three Cards Poker, sunt, de obicei, ximum limit. Initially, each gambler receives three cards, and the crou-
după următoarea regulă: chinta royală 40:1, 3 bucăţi 25:1, chinta 6:1, pier has two groups of cards. The gamblers can bet on the first two
culoare 4:1, o pereche 1:1. games or on all three. The first two games, with three and five cards
are compulsory, and the seven cards game is optional.
În cazul pokerului cu cinci cărţi, cea de-a doua etapă din jocul de
poker 3-5-7, plăţile sunt mult mai generoase și se fac astfel : chinta The first three cards represent the object of the first game, Three
royală mare 500:1, chinta royală mică 100:1, careu 40:1, full house Cards Poker. The payment is made only if the gambler has at least
12:1, culoare 9:1, chinta 6:1, trei bucăţi 4:1, două perechi 3:1, o pere- one pair of cards. According to his first three cards, the gambler can
che de 6 sau mai mult 1:1. withdraw half of the amount bet on a seven cards hand if he wishes,
and therefore the croupier remains with the other half.
La pokerul cu șapte cărţi plata se face după următoarele reguli:
chintă royală mare 100:1, chinta royală mică 20:1, careu 7:1, full hou- Regarding the second game, Five Cards Poker, the croupier deals
se 5:1, culoare 4:1, chinta 3:1, trei bucăţi 2:1, două perechi 10 cu 2 the first group of cards that will be considered together with the
sau mai mare 1:1. three cards of the client. In order to be paid, the gambler must have
at least a pair of six out of the five cards.
Combinând trei jocuri într-unul singur, poker 3-5-7 este cu siguran-
ţă un joc interactiv și o adevărată provocare pentru cei dispuși să riște Regarding the third game, Seven Cards Poker, the croupier deals
până la ultima carte. the last two cards also that will be considered together with the five
cards of the previous two games, choosing the best three cards com-
bination. The gambler is paid only if he has at least two pairs, two
cards of 10 and two cards of 2, of the 7 cards. Even when the cards
have been dealt, the client can call the 7 cards stake off.

The winnings for the first round, Three Cards Poker, are usually
following the rule: straight flush 40:1, 3 pieces 25:1, flush 6:1, color
4:1, pair 1:1.

Regarding the Five Cards Poker, the second stage of the poker
game 3-5-7, the parts are more generous: straight flush 500:1, small
straight flush 100;1, four of a kind 40;1, full house 12;1, color 9:1,
three pieces 4;1, two pairs 3:1, a pair of 6 or more 1:1.

Regarding the seven cards poker, the payment is made only fol-
lowing the rules: straight flush 100:1, small straight flush 20;1, four
of a kind 7:1, color 4:1, flush 3:1, three pieces 2:1, two pairs 10 with
2 or more 1:1.

Combining the three games under one game, poker 3-5-7 is an


interactive game and a real challenge for those willing to risk the fi-
nal card.

NR. 8 CASINO INSIDE 73


Casino Systems,
seven years
experience
within casino
advertising

CASINO SYSTEMS, ȘAPTE ANI DE PRODUCŢIE


PUBLICITARĂ PENTRU CAZINOURI
Producţia publicitară a jucat întotdeauna un rol important în The advertising for casinos has always played an important role
creșterea afacerilor agenţilor economici. Și operatorii jocurilor for increasing the business of the economical operators. The
de noroc au recunoscut avantajele promovării și s-au aliniat ra- gambling operators have also admitted the advantages of the
pid la acest trend. Cerinţele acestora au crescut de la un an la promotion and agreed to the trend immediately. Their demands
altul, în funcţie de tendinţele pieţei, de la firme luminoase de ex- increased each year, according to the tendencies of the market,
terior la urne pentru tombole, de la flyere la campanii de promo- from the outdoor lighting advertising to raffle urns, from promoti-
voare, și, în special, semne de Jackpot. Intuind expansiunea jo- on campaigns with flyers to Jackpot signs. Marius Largu, the ge-
curilor de noroc, Marius Largu, directorul general al Casino neral manager of Casino Systems, instinctively concentrated on
Systems, s-a axat pe producţia publicitară destinată cazinouri- the advertising production for casinos. Within the seven years ex-
lor. În cei șapte ani de experienţă compania sa a devenit cunos- perience the company became well known to the international le-
cută și la nivel mondial. vel.

Cum a început povestea dumneavoastră în această industrie? How did your story within this industry begin?
Totul a început acum șapte ani când operatorii de cazinouri din Româ- It all started seven years ago, when the casino operators in Roma-
nia și străinătate au început să colaboreze încet și sigur cu compania nia and abroad began collaborating easy and safe with our company,
noastră, cerându-ne o gamă din ce în ce mai variată de produse. Ne-am asking for varied products. We relied on their demands, answered all
adaptat, am răspuns tuturor cererilor, oferindu-le servicii integrate de de- the requests, offering design integrated services, production, trans-
sign, producţie, transport și instalare. În tot acest timp am investit resurse port and setup. We have invested resources and worked a lot to de-
și am muncit foarte mult la dezvoltarea brandului Casino Systems. Nu velop the brand Casino Systems. It was not easy, since we had to fa-
ne-a fost ușor, deoarece pe tot acest parcurs ne-am lovit de multe greu- ce a lot of difficulties, but today we are definitely satisfied with what

78 CASINO INSIDE NR. 8


MARIUS LARGU
tăţi, dar astăzi suntem mulţumiţi de rezultatele we have achieved.
noastre.
Please talk about your company, Casino Systems. Which are
Vă rog să ne vorbiţi despre compania the main products in your portfolio?
dumneavoastra, Casino Systems. Care sunt Well, Casino Systems is a company that produces casino adver-
principalele produse pe care le aveţi în por- ting, specialized on the demands of the casinos. We have a large
tofoliu? number of products, from outdoor lighting advertising to raffle urns,
În principiu, Casino Systems este o companie but the main product is represented by the Jackpot. All over these
de producţie publicitară, specializată pe nevoile years, we have produced hundreds of Jackpot signs that have made
cazinourilor. Gama de produse este foarte varia- our company known on the international level. Among our clients, I
tă, de la firme luminoase de exterior la urne pen- have to nominate Atronic, Williams, Maxbet, Aura Gaming, Viva, Ro-
tru tombole, de la flyere la campanii de promo- yal, Aristocrat, Merkur etc.
voare, dar pe primul loc sunt semnele de
Jackpot. În toţi acești ani am produs sute de Which are the main trumps of your company in your „struggle” with
semne Jackpot, produse care ne-au facut cu- your opponents? Please tell us a few things about your team.
noscuţi pe plan mondial. Printre clienţii noștri se The value of a company is definitely given by the team. We couldn’t
numără companii ca Bally, Atronic, Williams, Ma- have reached the level today without people like Marian Geana- pro-
xbet, Aura Gaming, Viva, Royal, Aristocrat, Mer- duction Manager and Adrian Iancu- Horeca manager. Along the
kur etc. years, these people have coordinated different teams and got invol-
ved in the development of the company. From my point of view, Casi-
Care ar fi principalele atuuri pe care le no Systems has one competitor: its own resources. The materials
deţine compania dumneavoastra în lupta cu and technology we apply make our products unique and they chal-
concurenţa? Vă rog să vorbiţi și despre oa- lenging on the market. The prices meet the needs of our clients, and
menii din echipa dumneavoastră. this reflects the desire of casino Systems to be the unquestioned le-
Valoarea unei companii este dată de oamenii ader of the high quality advertising production.
pe care îi are în echipă. Nu am fi putut ajunge
unde suntem fără oameni precum Marian Geană Which do you consider the most important problems of the
– Production Manager și Adrian Iancu – Horeca gambling industry of our country? What solutions do you see
Manager. De-a lungul anilor, acești oameni au in order for the business to develop on good groundings?
coordonat echipe diferite și s-au implicat direct The main problem of the gambling industry in our country is the
în dezvoltarea companiei. Din punctul meu de financial crises, and the one solution I can think of is tax reduction.
vedere, Casino Systems are un sin-
gur concurent: propriile produse.
Materialele folosite și tehnologia
aplicată fac ca produsele noastre să
poată fi foarte greu concurate pe
piaţa locală. Preţurile pe care le
practicăm sunt calibrate pe nevoile
clienţilor noștri, ceea ce reflectă do-
rinţa Casino Systems de a rămâne
liderul incontestabil în zona produc-
ţiei publicitare de înaltă calitate.

Care consideraţi că sunt prin-


cipalele probleme cu care se
confruntă industria de gambling
din ţara noastră și ce soluţii în-
trevedeţi dumneavoastră pentru
desfășurarea businessului în
condiţii bune?
Principala problemă cu care se
confruntă industria de gambling din
ţara noastră este criza financiară, iar singura soluţie la care
ma gândesc este micșorarea taxelor.

Care sunt noile oportunităţi de dezvoltare a afacerii


dumneavoastră, pe care le-aţi identificat în România
sau în străinătate și pe care intenţionaţi să le fructificaţi
în viitorul apropiat?
De câtva timp lucrăm la un nou produs, adaptabil la siste-
mele de jackpot deja existente în piaţă. Produsul se va numi
Confetti Jackpot System și va fi expus, după ce va fi testat în
câteva locaţii, la expoziţia de la Londra. El se adresează ne-
voii operatorilor de a face cât mai vizibil momentul în care un
anumit prag al jackpotului a fost atins. Preţul va fi unul acce-
sibil oricărui operator, iar în funcţie de necesităţi se poate
adăuga și un sistem de sunet personalizat, unul de lumini sau
unul cu aburi. Reprezentanţii noștri din Africa au început deja
promovarea produsului și sunt mulţumiţi de solicitările primi-
te. În curând îl vom instala în cea mai de succes locaţie din
România. Un alt proiect la care lucrăm este un sistem propriu
de evidenţă și de fidelizare a clienţilor, care include mai multe

NR. 8 CASINO INSIDE 79


MARIUS LARGU

module și care se poate personaliza foarte ușor pe nevoile fiecărui ope- Which are the new development opportunities of your busine-
rator. Acesta este un produs care nu ar trebui să lipsească din nicio loca- ss you have identified in Romania or abroad and you intend to
ţie, dar din cauza costurilor ridicate mulţi operatori au ales să amâne in- develop in the future?
stalarea lui. Noi am înţeles acest motiv și vom încerca să oferim cel mai We are now working on a new product, adaptable to the already
atractiv preţ din piaţă. existing jackpot systems. The product will be named confetti jackpot
System and will be presented in London, after few tests in different
Ce anume aţi schimba sau aţi îmbunătăţi în industria gambling- locations. The product meets the needs of the operators to make the
ului din România? moment of a certain level reaches by the Jackpot more visible. The pri-
Îmi place să cred că România este o ţară liberă. Însă, nu înţeleg de ce ce will be acceptable for each operator, and according to the demands,
acestui sector de activitate economică i s-au îngrădit anumite drepturi. we can also add a personalized sound system, lighting and steam sys-
De asemenea, nu înţeleg de ce o bancă sau un supermarket au dreptul tem. Our representatives in Africa have already started the promotion
la o firmă luminoasă exterioară de șapte metri sau de 100 de metri și un of the product and they care satisfied with the requests. Soon, the pro-
cazinou nu. De ce să interzicem afișarea cuvantului „cazinou” pentru une- duct will be setup within the most successful location in Romania.
le locaţii? De ce să interzicem dinamica doar în cazul firmelor de cazino- Another product we are working on is a data base system and loyalisa-
uri, când exact pentru ele a fost dezvoltată? tion system that include the largest number of modules and can be
easily personalized according to the needs of each operator. This is a
Casino Systems, prezentă pe piaţa locală din 2003, oferă servicii product that should never miss any location, but because of the setup
integrate de design, producţie, transport și instalare operatorilor costs, many operators choose to postpone the installation. We have
de jocuri de noroc din România și de peste hotare. Având în porto- understood the motive and we will try to offer the most attractive price
foliu o serie de operatori de renume din industria jocurilor de no- on the market.
roc, compania a devenit unul dintre cei mari jucători în producţia
publicitară de înaltă calitate. What would you change or improve in gambling industry in
Romania?
I like to think about Romania as a free country. Yet, I
don’t understand why this activity field is so grounded. I al-
so have a problem with understanding why banks or super-
markets have the right to have a 7 meter or 100 meters
outdoor lighting and a casino can’t. Why should we forbid
screening the word “casino” for certain location? Why sho-
uld we forbid the dynamic only when we are talking about
casinos, when this has been developed for the casinos?

Casino Systems, present on local market since


2003, offers integrated design, production, transport
and setup services to the gambling operators in Ro-
mania and abroad. With a portfolio filled with impor-
tant names of important gambling names, the com-
pany became one of the greatest players on the high
quality advertising production.

80 CASINO INSIDE NR. 8


WOMEN IN GAMING INDUSTRY
Part II - Women in Gaming Awards 2010

Michelle Cummins, directorul general al Casino Bucharest și mana- Michelle Cummins, the general manager of Casino Bucharest and
ger pe Europa de Sud-Est pentru Casino Austria International, finalis- manager on the South East European Casino Austria International,
tă la Women in Gaming Awards. Competiţia, desfășurată la Londra pe reached the finals of the Women in Gabling Awards. The competition
24 septembrie, a reunit 120 de persoane marcante din industria jocu- took place on November 24 in London, and gathered 120 important
rilor de noroc. Așa cum arată și numele, gala desemnează cele mai figures of the gambling industry. As the name shows, the awards
importante femei din gambling-ul mondial care au avut un mare aport designate the most important women in gambling industry in the en-
în activitatea desfășurată. tire world with great contribution to the activity developed.
Din cele 25 de nominalizate la categoria Leader of the Year, Mi- From the 25 nominalizations of the Leader of the Year category,
chelle Cummins s-a numărat printre cele opt finaliste. Totodată, direc- Michelle Cummings was one of the 8 finalists. At the same time, the
torul general al Casino Bucharest a participat și la comisia de discuţii general manager of Casino Bucharest participated to the debate
„Learning from The Experts, Breaking the Glass Ceiling” și „Career commission “Learning from the experts, Breaking the glass Ceiling
opportunities for Women in Gaming”. Premiul pentru liderul anului i-a and” Career opportunities for women in Gaming”. The award for the
fost acordat lui Tracey Collins managerul general al Grosvenor Casino Leader of the year was offered to Grosvenor Casino Southampton in
Southampton din Marea Britanie. Collins are o experienţă de peste 25 Great Britain. Collins has over 25 years experience within this seg-
de ani în acest segment. ment.

82 CASINO INSIDE NR. 8


GAMBLING INDUSTRY

FEMEILE DIN
INDUSTRIA
JOCURILOR
DE NOROC
Partea a II-a - Femeile în Gaming Awards 2010
Other categories of the Women in Gaming Awards 2010 have be-
en Hidden Talent of the years, Star of the Future, Team of the Year,
Inspiration of the Year, Affiliate Manager of the Year, Innovator of the
Year, The Industry Pride of the Year, Man Championing Women in
Business.
The award for Hidden talent of the Year has been reserved for the
women who had great contribution to the success of the company,
even if this was not a visible one. According to the nominees, this
person could have a unique position within the gambling operator or
could be someone who supports a successful team or someone from
the organization. The designated winner to this category has been
Stephanie Cheung from Melco Crown Entertainment.
The award for Star of the Future category, designated to a woman
with energy, ambition and generosity dedicated to the gambling in-
dustry, has been awarded to Daniela Caserotto, the representative of
Unibet Company. The Team of the Year was awarded to a team led
by a woman who had great contribution to the success of the com-
pany, Sarra Jolly, Head of Brand Marketing at Party Gaming.

Onika Russell, Ladbrokes representative was the awarded to the


category Inspiration of the Year. This award has been designated to
the woman who gave her efforts for bringing positive cultural change
to the women within her organization.
Daniela Attard, Poker Affiliated manager of the Betfair Company,
was the winner of the category Affiliate Manager of the Year. The
representative of Betfair was awarded for her managing abilities and

Alte categorii la care s-au acordat premiile Women in Gaming


Awards 2010 au fost Hidden Talent of the Year, Star of the Future,
Team of the Year, Inspiration of the Year, Affiliate Manager of the
Year, Innovator of the Year, The Industry Pride of the Year, Man
Championing Women in Business.
Premiul Hidden Talent of the Year, a fost rezervat femeii a cărei
contribuţie la succesul companiei este nepreţuită și foarte apreciată,
deși aportul său nu a fost vizibil în mod evident. Potrivit nominalizărilor,
această persoană ar putea deţine o poziţie unică în cadrul operatoru-
lui de jocuri de noroc sau ar putea fi cineva care susţine o echipă de
succes sau un individ din cadrul organizaţiei. Câștigătoarea desemna-
tă la această categorie a fost Stephanie Cheung de la compania Mel-
co Crown Entertainment.
Premiul la categoria Star of the Future, destinat doamnei a cărei
energie, ambiţie şi generozitate a spiritului reprezintă viitorul pozitiv al

NR. 8 CASINO INSIDE 83


GAMBLING INDUSTRY
industriei jocurilor de
noroc, a fost obţinut de
Daniela Caserotto, re-
prezentanta companiei
Unibet.
Distincţia pentru ca-
tegoria Team of the
Year, acordată unei
echipe conduse de o
femeie care a contribuit
la succesul companiei, a
fost obţinută de Sarra
Jolly, Head of Brand
Marketing la PartyGa-
ming.
Din cele opt nominali-
zate la categoria Inspi-
ration of the Year, Onika
Russell, reprezentanta
Ladbrokes, a fost de-
semnată câștigătoare.
Acest premiu a fost re-
zervat femeii care a de-
pus eforturi pentru a
aduce o schimbare cul-
turală pozitivă pentru
femeile din organizaţia
sa.
Daniela Attard, Poker
Affiliates Manager al
companiei Betfair, a fost
câștigătoare la catego-
ria Affiliate Manager of
the Year. Reprezentanta
Betafair a primit acest
premiu pentru abilităţile
ei de conducere și ta-
lentul comercial.
Contribuţia inovatoa-
re, care a transformat
afacerea, indiferent de
plasarea în cadrul orga-
nizaţiei a fost răsplătită
cu premiul Innovator of
the Year. Câștigătoarea
aceastei secţiuni a fost
Nicky Senyard, CEO-ul
companiei Income Ac-
cess.
Darlyne Sullivan, general manager și vicepreședinte executiv la commercial talent.
Atlantis Casino Resort Spa a primit distincţia Industry Pride of the The innovative contribution that transformed the business, regar-
Year. Acest premiu a fost oferit de juriu pentru exemplul dat prin viziu- dless the position within the organization was awarded by the cate-
nea sa, abordarea inovatoare și de succes, care va inspira mai multe gory Innovator of the Year. The winner was Nicky Senyard, CEO of
femei să aleagă o carieră în industria jocurilor de noroc. the Company Income Access
”Câștigătoarea acestei secţiuni este de orgine americană și are o ex- Darlyne Sullivan, general manager and executive vice president of
perienţă de 33 de ani în gambling. Aceasta și-a început activitatea Atlantis Casino Resort Spa was awarded with Industry Pride of the
când Vegas-ul era cu adevărat teritoriul bărbaţilor. A fost foarte inte- Year. This prize was offered by the jury to the person who gave good
resant să o cunoaștem. De asemenea, pot spune că am învăţat foarte examples, proved innovating and successful approach that will inspi-
multe dintr-o singură conferinţă și cred că acest lucru se datorează re more women in choosing a gambling career. “The winner of this
faptului că femeile au vorbit deschis, direct, sincer și au răspuns foart- category is American, and has a 33 years experience within
te clar numeroaselor întrebări”, a declarat pentru ”Casino Inside” Mi- gambling she has started her activity when Las Vegas was men’s
chelle Cummins. land. It was interesting to meet her. I have to say that within one con-
Premiul pentru categoria Man Championing Women in Business i-a ference, we have learnt a lot, due to the fact that women spoke free-
fost acordat lui Michael Boettcher, CEO-ul companiei Storm Internati- ly, with honesty and answered all the questions”, declared for “Casino
onal BV. Michael Boettcher a primit această distincţie pentru că în ul- Inside” Michelle Cummins.
timul an a susţinut dezvoltarea femeilor în afaceri. The award for Man Championing Women in Business was given to
Potrivit directorului general al Casino Bucharest organizatorii aces- Michael Boettcher, CEO of Storm international BV. He received the
tui eveniment, Clever Duck Media, intenţionează să facă o tradiţie pe award for his activity to support the development of women in busi-
acest segment și să acorde anual premii femeilor cu cel mai mare ness. According to the general manager of Casino Bucharest, the
aport în dezvoltarea businessului. La acest eveniment au participat organizers of this event, Clever Duke Media, intend to create a tradi-
reprezentanţi atât din industria jocurilor de noroc online, cât și din cea tion of this segment and annually to award the women within online
offline. and offline gambling industry.

84 CASINO INSIDE NR. 8


Bahadir Erzaim,
shift manager la
Grand Casino Marriott:
“Lucrez in industrie
de 27 de ani”

Bahadir Erzaim,
shift manager at
Grand Casino Marriott:
“I work in the industry
for 27 years”
86 CASINO INSIDE NR. 8
Bahadir Erzaim
Cu o experienţă de aproape 30 de ani în industria jocurilor de With almost 30 years of experience in the gambling industry,
noroc, Bahadir Erzaim, actualmente shift manager la Grand Casi- Bahadir Erzaim, currently shift manager at Grand Casino Mar-
no Marriott, consideră că măsurile luate de statul român, în toate riott, considers that the measures taken by the Romanian state
segmentele de activitate, vor duce la dispariţia agenţilor econo- in all activity segments will lead to the disappearance of the
mici. Cu o astfel de atitudine, autorităţile vor vedea că nu vor mai economical agents. With such attitude, the authorities will reali-
avea ce să colecteze la bugetul de stat. ze that there will be nothing to collect at the state budget.

Cum aţi luat dumneavoastră primul contact cu industria jocuri- How did you take your first contact with the gambling indus-
lor de noroc? try?
Primul meu raport cu acest domeniu a fost în 1983, în Istanbul la Hil- My first job in this field was in 1983, in Istanbul at Hilton Casino,
ton Casino. Acesta a fost primul cazinou deschis în Turcia. Piaţa s-a ex- the first casino opened in Turkey. The market developed rapidly, rea-
tins rapid, ajungând la 76 de cazinouri în 1997, când au fost interzise. ching 76 casinos in 1997, when they were banned. This number was
Acest număr era unul impresionant pentru Turcia. Am studiat manage- an impressive one for Turkey. I studied management and didn’t in-
mentul și nu mi-am propus să rămân multă vreme în acest sector. Am tend to stay for too long in this field. I started at first with an entry-le-
început iniţial cu un program part-time pe o poziţie entry-level pentru vel part-time position to cover my university expenses, but I was very
a-mi acoperi cheltuielile universitare, dar m-a atras foarte mult atmosfe- attracted by the casino atmosphere and shortly I was promoted as
ra din cazinou și într-un timp scurt am promovat ca supervizor și apoi supervisor and then manager. Both remuneration and ambition were
manager. Atât remuneraţia, cât și ambianţa, erau atractive, întrucât am attractive as I was meeting people from all working areas, actors, po-
cunoscut oameni din toate ariile de activitate, actori, politicieni.Totodată, liticians. In the same time, there were parties organizes and the co-
se organizau petreceri, iar atmosfera plină de culoare m-a determinat lorful atmosphere determined to stay within this field. During the 27
să nu mai plec din acest domeniu. În cei 27 de ani de când lucrez în years of activity I wanted to give up and start my own business or
acest sector am vrut să renunţ și să îmi deschid propriul business sau change the job, but some particular circumstances determined me to
să îmi schimb domeniul de activitate, dar unele circumstanţe nefaste always come back to the gambling industry. And now there are 6
m-au determinat să revin în industria jocurilor de noroc. Iar acum sunt în years since I’m in Romania.
România de mai bine de șase ani.
Where did you like to work the most? Why?
Unde v-a plăcut să lucraţi cel My best job was at the second
mai mult? De ce? casino I worked, at Conrad Hilton
Mi-a plăcut cel mai mult să lu- from Istanbul. This one was part
crez la cel de-al doilea cazinou cu of large network spread across
care am luat contact, la Conrad USA (in Las Vegas) and also
Hilton din Istanbul. Acesta făcea Australia, and their professiona-
parte dintr-o reţea mare, ce deţi- lism was obvious. When you run a
nea cazinouri și în Las Vegas și casino you only have to follow the
Australia, iar profesionalismul lor rules and policy of that company,
era evident. Atunci când conduci and the Conrad people were un-
un cazinou nu trebuie decât să ur- der the Nevada regulations,
mezi regulile și să respecţi politica adapted to the local reality, with a
acelei companii, iar cei de la Con- very interesting system. I remai-
rad respectau normele impuse de ned there until it was decided
la Nevada, ce-i drept adaptate la that all casinos from Turkey sho-
cele locale, și aveau un sistem uld be closed. And it was a good
foarte interesant. Am stat acolo time for me.
până când s-a decis închiderea
cazinourilor din Turcia și a fost o In which other countries ha-
perioadă foarte bună pentru mine. ve you worked, apart from Tur-
key and Romania? How was
În ce ţări aţi mai lucrat, în the transition from Turkey to
afară de Turcia şi România? Romania?
Cum a fost trecerea de la Tur- Of course, I worked in Cyprus
cia la România? after the closure of the casinos in
Desigur, am lucrat în Cipru după Turkey, I’ve been to Moscow for a
închiderea cazinourilor din Turcia, am mai fost la Moscova, pentru circa year and a half, in Macedonia and then got to Romania where I star-
un an și jumătate, în Macedonia și apoi am ajuns în România, unde am ted working at Grand Casino Marriott, and then got hired at Hilton,
început la Grand Casino Marriott, iar ulterior m-am angajat la Hilton, ca- which is the subsidiary of the same company. Later I was transferred
re este subsidiara aceleiași companii. Mai târziu m-am transferat la at Princess Company as Area Manager and, as you know, the group
compania Princess ca areea manager și, după cum știţi, grupul a închis closed a few locations so I moved to a new casino in Pitesti. After six
mai multe locaţii, așa că am fost nevoit să mă mut la un nou cazinou, months there, I received an offer as shift manager from Marriott and
deschis în Pitești. După șase luni petrecute acolo, am primit o ofertă ca it was really favorable as I couldn’t get used to Pitesti city.
shift manager din partea celor de la Marriott și a fost chiar un moment
prielnic pentru că nu mă puteam obișnui cu orașul Pitești. What are your attributions as shift manager?
As shift manager I run the whole team during working time, follow
Care sunt atribuţiile dumneavoastră ca shift manager? the procedures, interview the candidates for vacancies, take care of
Ca shift manager conduc întreaga echipă pe timpul programului cat the customers, I practically run the casino like a manager.
sunt prezent la locul de munca , urmez procedurile, intervievez candida-
ţii pentru posturile vacante, am grijă de clienţi, practic conduc cazinoul What is the difference between Marriott Grand Casino and
ca un manager. other casinos you’ve worked at?
I have enough experience so I can compare the casinos from Bu-
Care este diferenţa dintre Marriott Grand Casino şi celelalte charest because I’ve worked for different companies and I noticed
cazinouri la care aţi lucrat? that Marriott has a particular situation within this industry as it has a
Am suficientă experienţă încât să compar cazinourile din București great advantage, due to its location, within the building of the best
pentru că am lucrat pentru diferite companii și am constatat că Marri- five stars hotel from Romania and also because the hotel’s guests

NR. 8 CASINO INSIDE 87


Bahadir Erzaim
ott-ul are o situaţie
aparte în această in-
dustrie pentru că are
un mare avantaj, dato-
rită locaţiei sale, pen-
tru că se află în incin-
ta celui mai bun hotel
de cinci stele din Ro-
mânia, iar oaspeţii
acestuia sunt oameni
de afaceri sau provin
din înalta societate.
Un alt avantaj pe care
îl au subsidiarele loca-
le ale Grand Casino
este acela că au o
mare experienţă în
România și știu cum
să se ridice la nivelul
așteptărilor clienţilor
lor și să se menţină la
standarde înalte de
calitate. Practic, Marri-
ott-ul este unul dintre cele mai bune cazinouri de clasă. are businessmen or come from the high society. Another advantage
is that the local Grand Casino subsidiary have a great deal of experi-
Cum aţi descrie, pe scurt, echipa dumneavoastră de la Grand ence in Romania and know how to rise to their customer’s expectati-
Casino? ons and keep a high quality standard. Practically, Marriott is one of
Din păcate, în special într-o perioadă economică bună, este foarte the best casino on the market.
dificil să păstrezi o echipă stabilă. Mulţi vin pentru câteva luni și apoi
pleacă, fie își găsesc un post în alte state, fie pleacă pe vasele de croa- How would you shortly describe your team from Grand Casi-
zieră. De aceea, nu îţi poţi menţine o echipă cu adevărat statornică. no?
Avem însă și câţiva membri pe care ne putem baza, profesioniști care Unfortunately, especially into a good economical situation it’s diffi-
au aici o experienţă de peste șase ani și lucrează la standarde înalte, iar cult to maintain a stabile team. Many come for a few months and
acesta este iar un motiv pentru care Grand Casino Marriott are succes. then leave, or find jobs abroad, or leave onto cruise ships. That’s why
Pot spune că majoritatea angajaţilor este formată din oameni bine pre- you can’t really keep a true stabile team. Nevertheless, we have a
gătiţi. few reliable members, professionals with over six years of experien-
ce that work at high standards, which again empowers Grand Casino
Care este jocul dumneavoastră favorit, în timpul liber? Marriott to be successful. I can say that the majority of our staff is
De obicei, nu joc, doar ocazional fac asta. Dar, dintre toate jocurile de formed by well trained people.
cazinou prefer Blackjack-ul, pentru că îţi oferă șansa să iei o decizie și
să schimbi cursul jocului. Este într-adevăr un joc de noroc, dar tu decizi What is your favorite game in your free time?
dacă iei sau nu o carte. De asemenea, sunt reguli standard, pe care da- I usually don’t gamble, but only occasionally. Of all casino games, I
că le respecţi ai șanse să câștigi. În schimb, la ruletă plasezi pariul și prefer Blackjack, because it gives you the opportunity to take a deci-
aștepţi să vină unul din numerele tale norocoase. Totul se bazează pe sion and change the course of the game. It is indeed a gamble, but
noroc. În această categorie nu includ însă și Texas Hold’em, care este it’s your call to take or not to take a card. Also, there are standard ru-
un joc profesionist, cu o serie de reguli și are și anumite conexiuni în les that, if you follow, you have a chance to win. Whereas at the rou-
domeniul psihologiei. lette you place your bet and wait for one of your lucky numbers.
Everything is pure chance. But in this category doesn’t fall Texas
Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, marile pro- Hold’em, which is a professional game, with a set of rules, that also
bleme cu care se confruntă industria locală de gambling? has certain connection within the psychology domain.
Problema taxelor mărite nu este valabilă doar în industria noastră, ci
se regăsește în toate domeniile. Guvernul încearcă să pună taxe pe ori- What are, in your opinion, the great problems that face the
ce, fără să se gândească la viitor. Spre exemplu, pe segmentul cazinou- local gambling industry?
rilor ei nu s-au gândit la operatori și astfel au dispărut multe locaţii de The increased taxes problem is not valid only in our industry, but in
pe piaţă. Deși s-au închis atâtea cazinouri, e posibil să crească numărul all fields. The government is trying to tax everything, without thinking
celor care își vor întrerupe activitatea pe acest segment, atât din cauza about the future. For instance, for the casinos segment, they didn’t
noii ordonanţe, cât și din cauza crizei economice. Într-un final vor vedea take into consideration the operators, which led to the disappearan-
cât de mult au pierdut de fapt prin aceste măsuri. În ciuda faptului că au ce of many locations from the market. Although so many casinos clo-
crezut că prin mărirea taxelor vor lua mai mulţi bani, vor observa că într- sed, it’s possible that the number of those who will terminate their
un an sau doi nu vor mai colecta prea mulţi, pentru că industria va dis- activity to grow, due both to the new laws and the economical crisis.
părea. Iar acest fenomen se va petrece în mai multe sectoare de activi- In the end they will realize how much they have lost, in fact, through
tate. these measures. Despite the fact that they thought that increased
taxing will bring more money. They will find out that in a year or two
Care sunt hobbyurile dumneavoastră? there will be little to collect, because the industry would be gone by
Obișnuiam să mă duc la sală, dar în ultimul timp nu am mai putut să- then. And this situation will take place in many areas of activity.
mi respect programul pentru că am avut foarte multe preocupări, m-am
mutat de la Pitești aici, dar voi relua această activitate, probabil, de luna What are your hobbies?
viitoare. Îmi place și să ies o dată pe săptămână în unele cluburi, îmi pla- I used to go to the gym, but lately I couldn’t respect my schedule
ce să mă duc la cinematograf, să urmăresc filme, să navighez pe inter- due to various problems, I moved from Pitesti here, but I will resume
net. Practic, am cam aceleași hobbyuri ca toţi ceilalţi. this habit, probably, starting from next month. I also like going out on-
ce a week in some clubs, go to the movies, surf the net. Practically,
nothing out of the ordinary.

88 CASINO INSIDE NR. 8


WIN GREAT PRICES
AT REGENT CASINO!
50.000 euro value awards will be
offered monthly within the “Regent
Bingo” promotion

Câștigă Super Premii


la Regent Casino!
Premii de 50.000 euro vor fi oferite lunar în cadrul promoţiei
“Regent Bingo”
Regent Casino a pregătit pentru clienţii săi o nouă Regent Casino has prepared for its cli-
promoţie cu premii mari și valoroase. Regent Bingo es- ents a new promotion with valuable awards.
te o campanie inedită, ce oferă premii în valoare de Regent Bingo is an original campaign that
50.000 de euro lunar. offers 50.000 euros value awards every
Mesajul campaniei “Câștigi Super Premii Zi de Zi!” se month.
concretizează în numeroasele premii mari oferite. “Re- The message of the campaign “Win gre-
gent Bingo” aduce patru extrageri zilnice și o mulţime at process every day” takes shape in great
de premii de Linie și de Bingo. Iar cei care nu au reușit awards. “Regent Bingo” brings four daily eli-
să câștige la niciuna din cele trei partide de bingo, mai citations and a lot of Line awards and Bin-
au încă o șansă de câștig la extragerea specială pentru go awards. Those who didn’t win to the
biletele necâștigătoare ce se desfășoară după miezul three bingo games, still have a chance to
nopţii. win the special elicitation for the non win-
“În această toamnă ne provocăm clienţii la un nou ning tickets after midnight.
joc, cel de bingo, care le va aduce multe premii sub- “This autumn we challenge our costu-
stanţiale și bună dispoziţie. Odată cu lansarea acestei mers to a new game, bingo that will bring a
promoţii, Regent Casino își întărește imaginea de cazi- lot of valuable awards and fun. At the same time with launching this promotion, Re-
nou modern, care oferă o experienţă de joc complexă și gent Casino proves to have the image of the modern casino that offers the experien-
entertainment de clasă”, a declarat Carmen Joita, Di- ce of a complex gaming and classy entertainment”, declared Carmen Joita, Market-
rector de Marketing la Regent Casino. ing Director at Regent Casino.
La Regent Casino, toamna asta vine cu multe premii, At Regent Casino, this autumn comes with a lot of awards, parties, tournaments
petreceri, turnee și evenimente speciale. and special events.

90 CASINO INSIDE NR. 8


REGENT CASINO

Festival
Culinar CULINARY FESTIVAL
AT REGENT CASINO
la Regent
A month with flavor,
music and gaming

Casino
O lună de savoare,
muzică și jocuri!
În luna ocotombrie la Regent Casino se
va desfășura un festival culinar, în cadrul
căruia vor fi prezentate bucătării tradiţio-
nale din toate zonele globului.
Clienţii Regent Casino vor face o călătorie
gastronomică pe meridianele lumii și vor putea
degusta mâncăruri foarte variate, de la bucătă-
ria tradiţional românească și până la cea italie-
nească, grecească, mexicană sau chinezească.
Spectacolul culinar va fi pregătit de echipa de
bucătari de la Regent Casino, condusă de re-
numitul Martin White – Executive Chef, care
va pregati reţete delicioase și specialităţi exo-
tice.
Festivalul va fi completat de un program de
divertisment foarte variat, cu concerte de mu-
zică tradiţională și dansuri specifice.
“Ne-am gândit să organizăm acest eveni-
ment culinar pentru clienţii noștri, care vin din
cele mai diverse regiuni ale lumii, și credem
că cele 10 bucătării specifice, prezentate în
perioada festivalului acoperă toate gusturile și
pretenţiile culinare”, spune Carmen Joita, Mar-
keting Manager la Regent Casino.
În luna octombrie vă așteptăm la Regent
Casino, pentru un festival plin de savoare, cu
multe surprize culinare, muzică bună și multă
distracţie!

In October, at Regent Casino a culinary festival will


take place. There will be present traditional cuisine all
over the world.
The clients of Regent Casino will have the possibility to ma-
ke a culinary journey around the entire world and will taste
different dishes, starting with the traditional Romanian dish
and continuing with the Italian, Greek, and Mexican or Chine-
se… the culinary show will be prepared by a team of professi-
onal chefs from Regent Casino. The leader of the team is the
well known Martin White- Executive Chef who will prepare
delicious recipes and exotic special dishes.
The festival will also be completed with an entertainment
program, with live music traditional concerts and specific dan-
ces.
“We thought about organizing this culinary event for or cli-
ents who come from different parts of the world and we belie-
ve the 10 specific dishes, presented within this festival are
satisfying for all the costumer’s culinary desire and demands”,
says Carmen Joita, Marketing Manager at Regent Casino.
In October we are waiting for you at Regent Casino, for a
festival full of flavor, with many culinary surprises, good music
and a lot of fun!

NR. 8 CASINO INSIDE 91


Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara NR. 84, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.casinopalace.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, NR. 8 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Calea 13 Septembrie 90, București, România
CASINO VESUVIUS Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Calea București 229A, Brașov marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
www.casinovesuvius.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
0268/301.425 Str. Episcopiei 1-3, București, România.
info@casinovesuvius.com Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

92 CASINO INSIDE NR. 8


OUR FRIENDS

CHIOS CASINO CASINO VALORO


Adresa: Cluj-Napoca, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 5, demisol,
Str. Cardinal Iuliu Hosu nr. 5 incinta Hotel Continental, Timișoara
www.chioscasino.ro www.valoro.ro
E-mail: office@casinochios.ro 0256/49.00.68
Telefon: +40 364 730 015 bradea@valoro.ro

METROPOLIS GRUP
Havana Casino UNIREA SHOPPING CENTER, etj. 4, Aripa Călărași,
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, București
sector 3, București. www.metropolis.com.ro
Telefon: 021.313.98.23 0263/233.861
ionbradea@metropolisgrup.ro

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: +40 21 316 62 24
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni
Tel.: 031 425 73 30 Jud. Ilfov

S.C. Max Bet S.R.L.


Str. Foișorului, NR. 86-58 ,Sector 3,
București , România Bd. Regina Elisabeta, nr. 23,
Tel: +4 031 405 29 49 sector 5 , București
Fax: +4 021 323 21 74
E-mail: office@maxbetromania.com

NR. 8 CASINO INSIDE 93


PLAZA GAMING
B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area Bucharest, Romania 010323
tel: 0314329140 Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
office@blingbet.ro E-mail: Office@plazagaming.ro
www.blingbet.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 85-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

S.C. BAUM S.R.L. Dragomirești Deal, Aleea Crizantemelor, nr 1, Ilfov


Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, www.casinosystems.ro
Sibiu, România E-mmail: office@casinosystems.ro
Tel./Fax: +40 269 865379 phone: +4 0722 434 982
E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro fax: +4 021 610 76 89
Web: www.baumgames.ro

Synot W, a.s.
www.atronic.com Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
www.synotloterie.cz

94 CASINO INSIDE NR. 8


OUR FRIENDS

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Str. Gheorghe Dem Teodorescu Nr. 11-13
Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti Sector 3 , Bucuresti
Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 +4 0733.33.23.40
aura.luta@egt-bg.com office@alfastreet.ro
plamen.valkanov@egt-bg.com www.alfastreet.ro

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. Play Star Europe S.R.L.


București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 www.cashcode.ro
Telefon/Fax 031 805 16 14 Str. Grigore Alexandrescu nr. 32, Sector 1,
Mobil 0728528988 București, România
Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 Romanian Bookmakers
GSM: 0744 244 604 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
E-mail: aopjnr@yahoo.com Office Center sector 2
Website: www.aopjnr.ro

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
district 3, Bucharest Blvd. N. Bălcescu 4,
Tel: 0721.172.387 Bucharest 010051, România
Fax: 021 - 320.41.70 Tel: +40 (0)742 227466
E-mail: andutza7@yahoo.com Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

NR. 8 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

HYPOBET SC Bet Cafe Arena SRL


Pariuri hipice live Bulevardul Mircea Eliade, Nr 2, București, Sector 1
Tel: 021 210.41.40 Tel: 021.455.04.50
Fax: 021 410.41.16 E-mail: office@1x2betcafearena.ro
www.hipobet.ro www.1x2betcafearena.ro

SC Public Bet SRL Tel: (021) 300.13.50


Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Fax: (021) 300.13.54
Telefon +40 21 242 34 61 www.stanleybet.ro
Fax +40 21 242 34 67
www.publicbet.ro

Expo 24 Romania
Laurenţiu Iordan Strada Cornelia Nr. 10
Director Marketing Bucuresti, Romania
T: 021 335 6681
Strada Virtutii numarul 9 F: 021 335 6680
Phone: +40 372 922 422 M: 0788 00 81 00
Email: laurentiu.iordan@powerclub.ro contact@expo24.ro

RADIO SPORT TOTAL FM 105,8 Agencja ReklamowaWigor


Adresa: București, Str. Torentului 2-4, 53-660 Wrocław
www.greenmodel.ro sector 2 ul. Sokolnicza 34-38
e-mail: contact@sptfm.ro phone/faks: +48 71 359 62 71
web: www.sptfm.ro phone/faks: +48 71 359 08 51
office@wigor-targi.com

96 CASINO INSIDE NR. 8