Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL Jocurile sunt f`cute…

s` te distrezi!
Games are made… to have fun!
Aitala Avramescu

S e spune c`, adesea, cazinourile reprezint`


o destina]ie pentru oamenii boga]i, atra[i
în primul rånd nu atåt de mirajul unui
cå[tig imediat, cåt de un sentiment de aventur`,
dublat de un anumit gust al riscului.
Se mai spune c`, dac` chiar vrei s` cå[tigi la
jocuri, trebuie s` fii ori patronul unui cazinou. [i c`,
la fel ca b`ncile, cazinourile nu pierd niciodat`.
I t is often said that casinos are the attraction
place of wealthy people, who are attracted in
the first place by the spirit of adventure and
by risks, rather than the immediate benefit.
It is also said that, if one wants to win when
De asemenea, cazinourile sunt privite ca gambling, that one has to own the casino. And that
adev`rate fabrici de sp`lat bani. just like the banks, casinos never lose. Moreover,
Cam la astfel de mituri [i prejudec`]i se reduce casinos are supposed to be the “money laundry”
discu]ia atunci cånd vine vorba de cazinouri. Cine places. These are in short, the myths and preconcep-
[tie s` gåndeasc` mai departe de aceste limite, va tions of these places. But who keeps his/her minds
putea descoperii [i alte lucruri. Nu exist` partea outside the box, can discover many other things.
plin` a paharului, nu exist` cealalt` fa]`, ci exist` There is no bright side of the story, no other face of
puterea de a vedea cazinoul ca pe înc` o modalitate the coin, but the ability to see the casino as another
de a-]i petrece timpul liber, de a te distra, de a way to spend your leisure time, to have fun, to juggle
jongla pu]in cu intui]ia, cu norocul, de a discerne with your intuition, to try your luck, to make the
între patoligie [i amuzament. difference between pathology and amusement.
Ce e r`u în a spera, în a visa, în a te distra? Where there is the “no no” in dreaming, in hop-
Lumea jocurilor de noroc e inepuizabil` în acest ing, in having fun? Game world is endless in this
sens, e cea care stårneste înving`torul latent din perspective, it is the one that brings out the winner
fiecare dintre noi. in each of us.
Desigur, pl`cerea de a paria [i emo]ia pån` la It is for sure that the pleasure in betting and the
final face parte din regul`, dar [i din pre]ul jocului. emotion is part of the rule, but also part of the price
[i, în niciun caz, nu umple golul sufletesc sau nu re- of the game. It is under no circumstance, the cure of
zolv` o problem` de via]`. Ludomania e pentru cei life problems or of heart aches. Ludomania is for
slabi; jocul, în adev`ratul lui sens, e pentru cei care the weak ones; the game, the real game, is for those
privesc via]a deschis, cu tot felul de provoc`ri who view life openly, who see the challenges; luck is
amuzante; norocul e pentru cei care nu cred în el, ci not for those who don’t believe in it, but believe in
în modul ra]ional de a-l accepta. the rational way of accepting it.
A[adar, pofti]i la joc, încep pariurile! Therefore, game on! The bets are made!
SUMAR Nr. 1 / 2010

Editorial

1 Mix complex [i complet de jocuri de


noroc la Bling Bet
Wellcome Messages to Casino Inside
32
6 Vox Populi – barometrul industriei prin
Daniel Negreanu - The Champ ochii opiniei publice

8 36
Ultimate Texas Holdem Toys for Gamblers – Maybach Zepellin

14 38
Viktors Roznieks – A Team Player Slot machines - Ruleta R8,

16 Gemini Sensa Plus, Dgl Pro

Casino Sinaia 40-42


20 Mesele de poker Holodeck One

Casinos Austria International 44


24 Martin Ivanov, omul din spatele
Tendin]e \n Industria de Slot Casino Technology \n Romånia
din Romånia
46
28
2 CASINO Inside nr. 1
Video Bet, un pionier \n ale www.casinoinside.ro
Places to play online
jocurilor Editor in-chief:

50 74 Aitala Avramescu
aitala@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Felix Ionescu
Teodor Caraba, the “wonder felix@casinoinside.ro
Muzica Live \n Regent
kid” from Deauville Editors:
Casino
Oana Gauca

54 78 oana@casinoinside.ro
The Insider
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
Cina perfect` la Casa philip@casinoinside.ro
Rush Poker, cel mai rapid
Vernescu pentru clien]ii joc de poker online din lume Translator:
Oana Gauca
fideli ai Casino Palace

56 80 oana@casinoinoside.ro

Distribution:
Adrian Dima
Jeff Ma distribution@casinoinside.ro

An Nou \ntåmpinat
pe ritmuri de cazacioc la 82 Photo:
Adrian Stoicoviciu,
Tiberiu Georgescu
Olympic Casino Bora Bora
Heath St. John Irving – Advertising:

59 expert \n supraveghere
advertising@casinoinside.ro

Printed by: RH printing

Loterie cu 7500 de euro pu[i


86 BORD ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Pre[edinte A.O.C.R.),
la b`taie \n Casino Princess Enescu &Cuc: Reglement`ri Michelle Cummings
Planet fiscale asupra activit`]ii (Manager General
Casino Bucharest),
cazinourilor
61 Dan Ciobanu
(Manager General

90 Unigens),
Andrei Frimescu
(Marketing Manager
Tombolele s`pt`månale de Casino Palace),
Cazinouri in lume Bahadir Erzaim
la Bling Bet (General Manager

63 93 Princess Casinos),
Cristina Calinoiu
(Marketing Manager
Poker Stars Romania),
Our Friends
Martin Ivanov
Alina, Casino Inside’s Model (Manager General

66 95 Casino Technology
Romania),
Carmen Joi]a
(Marketing Manager
Regent Casino),
Casa de avocatur`
Enescu & Cuc
4 CASINO Inside nr. 1
Welcome messages
SORIN CONSTANTINESCU,
PRE{EDINTE al Asocia]iei Organizatorilor de Cazinouri din Romånia (A.O.C.R)
„M` bucur` foarte mult apari]ia pe pia]a romåneasc` a unei reviste de profil facut` de profesioni[ti, pe care îi cunosc
de mult timp, ni[te oameni capabili, care [tiu exact ce vor s` fac`. Este un lucru bun! Chiar dac` e criz`, ei sunt op-
timi[ti [i [tiu c` o s` facem multe lucruri bune împreun`. Le doresc tot binele!”

OLGU}A GANCIU, PRE{EDINTE al Casino Palace


„M` bucur` apari]ia pe pia]` a revistei Casino Inside [i consider c` este un argument c` 2010 va aduce o
evolu]ie pozitiv` în domeniul nostru de activitate. Sper c` revista va contribui la sus]inerea activit`]ii [i la
îmbun`t`]irea imaginii cazinourilor din Romania [i urez mult noroc echipei Casino Inside!”

MICHELLE CUMMINS, MANAGER GENERAL al Casino Bucure[ti

„A[ vrea s` urez echipei din spatele proiectului CASINO INSIDE mult noroc [i succes cu revista. Industria cazinourilor
din Romania este în]eleas` gre[it [i în general blamat` de media, iar o publica]ie de genul CASINO INSIDE va servi la
demistificarea industriei de gaming [i la scoaterea în eviden]` a beneficiilor enorme pe care aceasta le poate aduce atåt
economiei, cåt [i societ`]ii în general”.

MARTIN IVANOV, MANAGING DIRECTOR al Advanced Technology


„Apari]ia CASINO INSIDE e cu adev`rat bine-venit` pentru industria cazinourilor [i, implicit, pentru cea a jocurilor
electronice din Romånia. Ne dorim ca aceast` revist` s` ne reprezinte în fa]a cititorilor care vor s` se bucure de
avantajele echipamentelor noastre. Doresc mult succes echipei [i sper la o colaborare reu[it`!”

CRISTINA C~LINOIU, MARKETING MANAGER al PokerStars Romånia


„Se spune c`, pentru cei ce vor s` fie în top, cel mai bun factor de motiva]ie este concuren]a. |n ceea ce prive[te
presa de gambling [i betting din Romånia, factorul acesta a fost aproape insesizabil. Sunt sigur` c`, pe m`sur` ce vor
ap`rea mai multe titluri, calitatea lor va cre[te tot mai mult. CASINO INSIDE va contribui, în mod sigur, la asta; are
toate premisele – o echip` decis`, cu experien]a necesar`. Nu pot decît s` îi urez contracte cît mai multe!”

LIVIU PETRI{OR POPOVICI,


PRE{EDINTE al Asocia]iei Organizatorilor Romåni de Pariuri Sportive

„Pia]a jocurilor de noroc [i a pariurilor avea nevoie de o publica]ie vertical`, capabil` s` oglindeasc` evolu]ia
ascendent` din ultimii ani a acestui domeniu. Sper`m s` avem în CASINO INSIDE un partener de încredere pentru
companii, clien]i [i autorit`]i de reglementare, cei trei actori de care depinde substan]ial transformarea acestei pie]e
într-un model de transparen]` [i eficien]` economic`. Din acest punct de vedere, cred c` industria merge într-o
direc]ie corect`, iar noua apari]ie editorial` vine ca o confirmare a lucrurilor bune survenite”.

BAHADIR ERZAIM, MANAGER GENERAL al Princess Casinos Romånia


„Din punctul meu de vedere, revista CASINO INSIDE va fi reflec]ia cazinourilor noastre, asta sper`m. Revista ne
va promova [i ne va conduce în industria de profil. Sper s` fim în rela]ii bune cu aceast` nou` revist`, c`reia îi
doresc succes pe viitor”.

CARMEN JOI}A, MARKETING MANAGER al Regent Casino


„A[tept cu deosebit interes apari]ia primului num`r al revistei CASINO INSIDE. Sunt sigur` c` va fi interesant` [i
util` pentru to]i cei interesa]i de industria cazinourilor [i nu numai. Salut lansarea CASINO INSIDE [i le urez cåt
mai multe apari]ii”.
6 CASINO Inside nr. 1
to CASINO INSIDE
SORIN CONSTANTINESCU, the President of the Casino Organizers Association (A.O.C.R)

I am very pleased with this new publication on the Romanian market; a casino focused magazine made by profes-
sionals whom I have known for a very long time; they are capable and know exactly what they want to do. It is a
very good thing! Even if the economic crisis has its effects, they keep their optimism and I know that we will ac-
complish great things together. I wish them only well!

OLGU}A GANCIU, the President of Casino Palace


I am glad to be able to see CASINO INSIDE Magazine on the market and I believe that this stands for a reinforcement
that 2010 will bring with it a development of our industry. I hope that the magazine will contribute to the improvement
of the image that casinos have and it will sustain them. I wish the entire team of CASINO INSIDE, good luck!

MICHELLE CUMMINS, the General Manager of Casino Bucharest

I would like to wish the team behind CASINO INSIDE good luck and much success with the magazine. The casino
industry in Romania is very misunderstood and generally vilified in the mass media, and a publication such as
CASINO INSIDE is greatly needed. I am hopeful that CASINO INSIDE will serve to demystify casino gaming and
will show the tremendous benefits well-regulated casino gaming can bring to the economy and to society in general.

MARTIN IVANOV, the Managing Director of Advanced Technology


CASINO INSIDE is really welcomed for the casino industry, and for that of electronic games, in Romania. We
hope that this magazine will represent us in front of the readers who want to enjoy the advantages of our
equipment. I wish them to be successful and we look forward to a great collaboration!

CRISTINA C~LINOIU, the Marketing Manager at PokerStars Romania


Rumor has it that those who want to be on top, need to have as a motivation factor-competition. In regards to
the gambling and betting media in Romania, this factor was almost elusive. I am sure that along with the titles,
the quality will increase. CASINO INSIDE will contribute to this for sure; it has all the necessary resources: a
very determinate team and the necessary experience. I can only wish them to have as many contracts as possible.

LIVIU PETRI{OR POPOVICI,


the President of Romanian Betting Organizers Association

The gambling and gaming market needed a stand-alone magazine, which can properly reflect the ascending evolu-
tion of this domain over the last years. We hope that CASINO INSIDE will be a trustworthy partner for the
companies, for its clients and for the authorities in the field, the three actors who can transform this market
into a model of economic transparency and efficiency. From this point of view, I believe the industry is heading
towards the right direction, and this new magazine reinforces this good news.

BAHADIR ERZAIM, the General Manager of Princess Casinos Romania


As far as I see, CASINO INSIDE Magazine will be the reflection of our casinos, that we hold. It will make public-
ity for us and will lead us in the industry. I hope we will be in good relationship with this new magazine and I
wish you good luck for the future.

CARMEN JOI}A, the Marketing Manager of Regent Casino


I am looking forward to the first edition of CASINO INSIDE. I am sure that it will be just as interesting and
useful for the people in the industry, as for others. I greet their start and wish them to have as many edi-
tions as possible!
CASINO Inside nr. 1 7
Daniel Negreanu

THE CHAMP
Exist` momente în via]` cånd vine cåte un juc`tor ce scrie istoria în poker. Au fost o serie de asemenea
juc`tori, de la Stu Ungar, Doyle Brunson [i Johnny Chan pån` la Phil Hellmuth [i Chip Reese.
To]i ace[tia au marcat lumea pokerului într-un mod ireversibil. To]i [i-au pus amprenta personal` în
poker, au participat la cele mai mari turnee pentru milioane de dolari [i au devenit un nume.
Dar, cu Daniel Negreanu este cu totul altceva.

FOTO: Neil Stoddart

Every once in a while comes a player that makes poker history. They have been a number of these, from
Stu Ungar, Doyle Brunson and Johnny Chan to Phil Hellmuth and Chip Reese. All of these left a lasting
marking in the world of poker. They all imposed their personal styles to the game, won the biggest tour-
naments for millions and became household names. But with Daniel Negreanu is something else.
8 CASINO Inside nr. 1
aniel Negreanu este unul aniel Negreanu is one of

D dintre cei mai cunoscu]i


juc`tori de poker din lume.
Mare parte din popularitatea sa se da-
D the most recognizable
poker players in the world,
today. Most of his popularity comes
toreaz` amabilit`]ii sale naturale de la from his natural affability at the poker
masa de poker. Cu cå[tiguri de table. With nearly USD 10 million in
aproape 10 milioane de dolari în tournament winnings, he has a list of
turnee, el are o list` de realiz`ri care accomplishments that is no less than
nu e mai pu]in impresionant`. Extrem impressive. Extremely popular amongst
de popular printre fani, Daniel este un fans, Daniel is a true powerhouse in
adev`rat izvor de putere în lumea the poker world. He is a member of
pokerului. El este membru al echipei Team PokerStars Pro and plays online
PokerStars Pro [i joac` online cu nu- using the screen name ‘KidPoker’.
mele ‘KidPoker’.
From Canada to Las
Din Canada \n Las Vegas… via Romania
Vegas… via Romånia
We’re proud to know Daniel
Suntem måndrii s` îl cunoa[tem pe Negreanu and I’m proud to find he
Daniel Negreanu [i suntem måndrii s` gets something from Romanian fea-
[tim c` a mo[tenit o tr`s`tur` specific tures – the ambition. He was born
romåneasc` - ambi]ia. S-a n`scut pe 26 on July 26th, 1974 in Toronto, On-
iulie 1974 în Toronto, Ontario Canada, tario Canada, his parents Ana and
p`rin]ii s`i, Ana [i Constantin p`r`sind Constantin leaving Romania. Last time
Romania. Ultima oar` cånd a vizitat he visited Romania was at the age of
Romånia a fost la 10 ani, dar în]elege ten, but he understands and speaks
[i vorbe[te foarte bine limba. La vårsta the national language very well. At the
de 16 ani, Daniel [i-a descoperit în- age of sixteen, Daniel discovered an
clina]ia pentru jocurile de noroc, biliard affinity for gambling, pool hustling, and
[i poker. Aceste jocuri, împreun` cu poker. These games, combined with
dragostea lui pentru numere [i proba- his love for numbers and probability,
bilit`]i, au m`rit setea lui Daniel pentru quenched Daniel’s competitive thirst.
competi]ie. Dup` ce a abandonat liceul After leaving high school one art
cånd mai avea doar o restan]` la arte, credit short, Daniel started playing
Daniel a început s` joace poker tot poker full time and with adults twice
timpul, cu adul]i ce aveau de dou` ori his age in various charity casinos and
vårsta lui, asta în diverse cazinouri de other gambling halls. Being one that
caritate [i alte s`li de jocuri. Fiind un always liked a competitive challenge,
tip c`ruia i-au pl`cut întotdeauna Daniel set his sights on the poker
provoc`rile, Daniel a pus ochii pe capi- capital of the world – Las Vegas.
tala de poker al lumii - Las Vegas. “I just woke up one day and re-
„M-am trezit într-o zi [i am reali- alized that, «Well, I guess this is what
zat c` asta voi face pentru tot restul I’m going to do with the rest of my
vie]ii mele“, a declarat el. life»”, he said.
Cånd a împlinit 21 ani, Daniel [i-a When he turned 21, Daniel
f`cut bagajele, [i-a luat contul [i a packed up his things, his bankroll, and
urmat drumul Ora[ului Luminilor. Acolo came rolling down to The City of
a descoperit c` str`lucitoarele cazinouri Lights. There he discovered that the
ale Vegasului erau cu mult mai diferite glitzy casinos of Vegas were much dif-
de cazinourile din Toronto. Si-a pierdut ferent from the charity casinos in
to]i banii în Vegas [i s-a întors acas` Toronto. Daniel lost his bankroll in
pentru a reconstrui ceea ce pierduse. Vegas and returned home to Toronto
to rebuild what he had lost.
Nu mai e demult un
pu[ti, ci un mare Not a kid anymore,
campion but a great champion
|ntocmai precum un mare cam- Like a great champion, Daniel
pion, Daniel a continuat s` lupte [i [i- kept fighting, and he continued the
a continuat seria de cå[tiguri în cycle of winning in Toronto and then
Toronto [i de pierderi în Vegas. losing in Las Vegas. Then, one day it
Apoi, într-o bun` zi, toate s-au a[ezat all came together. Daniel figured out
de la sine. Daniel [i-a dat seama cum how to beat the tables in Las Vegas.
poate învinge la mesele din Las Vegas. He worked hard to plug the leaks in

CASINO Inside nr. 1 9


A muncit mult pentru a ]ine bine fråiele jocului, petrecånd sute de ore jucånd, his game, spending hundreds of hours playing, studying, and working diligently to
studiind [i lucrånd pentru a deveni cel mai bun. Toat` aceast` munc` a dat become one of the best. All of the hard work paid off. In 1997 Daniel was
rezultate. |n 1987, Daniel a fost numit cel mai bun juc`tor de la finala de poker named best all around player at Foxwoods’ World Poker Final. In 1998, Daniel
Foxwoods’ World. |n 1988, Daniel a participat la primul s`u eveniment de poker entered his very first World Series of Poker event. He won that 2,000 dollars
mondial. A cå[tigat potul de $ 2000 la Hold‘Em, iar la vårsta de 23 ani, Daniel a Pot Limit Hold ‘Em event, and at the age of 23, Daniel became the youngest
devenit cel mai tån`r juc`tor din toate timpurile, (la acele vremuri), care a player ever, at the time, to win a World Series of Poker bracelet. The win
cå[tigat o br`]ar` la Campionatele Mondiale de Poker. Acest cå[tig i-a adus [i earned Daniel the nickname “Kid Poker.”
numele de „Kid Poker”. Daniel’s success continued, adding another World Series of Poker bracelet in
Succesul lui Daniel a continuat, acesta cå[tigånd înc` o br`]ar` în 2003. De data 2003. This time Daniel demonstrated his all-around ability by winning the S.H.O.E
aceasta, Daniel a demonstrat tuturor talentul s`u, cå[tigånd br`]ara S.H.O.E. Acesta bracelet. S.H.O.E. is a game that rotates in order: Seven Card Stud, Hold’ Em,
este un joc în care se iau prin rota]ie Seven Card Stud, Hold’ Em, Omaha Eights Omaha Eights or Better and Stud Eights or Better. Daniel had arguably the best
sau Better [i Stud Eights sau Better. Daniel a avut f`ra niciun dubiu cel mai bun an year of his poker career in 2004. In that year, Daniel made 11 final tables, which
al carierei sale în 2004. |n acel an, a ajuns la mesele finale de 11 ori, printre care includes two WPT victories (Borgata and Bellagio) and his third World Series of
se num`r` [i dou` victorii WPT (Borgata [i Bellagio) [i cea de-a treia br`]ar` a Poker bracelet in Limit Hold ‘Em. His total winnings that year amounted to a
World Series în Limit Hold ‘Em. Cå[tigurile sale din acel an au ajuns la fabuloasa staggering USD 4,465,907. Aside from the recent WSOP Champion, Daniel has
sum` de USD 4,465,907. |n plus fa]` de a fi cel mai recent campion WSOP, Daniel more career earnings in tournament poker than anyone in the world.
are cele mai mari cå[tiguri în turnee pe perioada carierei sale în poker, decåt “Yeah, that was a good year. I ran gooood! (…) I’m a very competitive guy
oricine altcineva din lume. and I’m just so happy that I found something that I could compete at a very high
„Da, a fost un an bun. Am fost pe vaaaal!... Sunt o persoan` foarte competitiv` level at”, he said
[i sunt foarte fericit c` am putut s` g`sesc ceva în care s` concurez la un nivel atåt It was a dream come true in more than one way, as Daniel’s excellent play
de înalt“, a spus el. throughout the year earned him both the World Series of Poker Player of the
Este un vis devenit realitate, jocul excelent pe tot parcursul anului aducåndu-i Year and Card Player Magazine Player of the Year titles. He was also named
atåt premiul pentru Juc`torul de poker World Series al Anului cåt [i Juc`torul anului WPT Season 3 (2004-2005) Player of the Year.
al Card Player Magazine. A fost numit, de asemenea, Juc`torul anului în WPT se-
zonul 3 (2004-2005). Learning lesson time

E timpul s` \nv`]`m lec]ia We’ll not say that poker is a science, but can be a way trough which you
can take mental or physical remarks. Take a sit and learn:
Nu vom spune c` pokerul este o [tiin]`, îns` exist` o cale prin care po]i re- “Everybody wants to believe that reading your opponent comes from some
marca anumite tr`s`turi, atat mental cåt [i scris. Ia loc [i înva]`: magical read of a facial tic. But the truth is that the real work comes from taking

10 CASINO Inside nr. 1


„Toat` lumea crede c` a-]i citi adversarul vine dintr-o magie a citirii unui tic fa- mental or even physical notes on the tendencies of your opponents. This means
cial. Adev`rul este îns` c`, citirea real` înseamn` luarea unor noti]e despre looking for patterns in their play, then making the necessary adjustments to take
tendin]ele concuren]ilor, fie mental, fie în scris. Asta înseamn` s` cau]i ni[te [abloane advantage of your newfound information. I advocate taking notes as a start to
în modul lor de joc [i apoi s` faci ni[te ajust`ri în modul t`u de joc, încåt s` core- preparing yourself mentally for the main event. Playing online is an excellent way
spund` cu noua informa]ie. Eu propun s` i]i iei noti]e pentru a te preg`ti pentru to practice this talent because you can make notes on the spot, or even save
marele eveniment. Jocul online este un mod excelent de a exersa pentru c` po]i lua hand histories to look at after your session to examine your opponents. Here are
noti]e pe loc, sau po]i chiar salva unele sesiuni pe care le po]i vizualiza mai tårziu, some things you should track when playing online poker:
pentru a analiza adversarii. Urm`toarele lucruri pot fi analizate în jocul online: • Focus on the aggressive players. It's very important to know who the more
• Concentreaz`-te asupra juc`torilor agresivi. Este foarte important s` [tii care aggressive players at the table are because it will directly influence the way
sunt cei mai agresivi juc`tori de la mas` pentru c` ei î]i vor influen]a direct you decide to play certain hands. The aggressive players are the most diffi-
modul în care decizi s` joci anumite måini. Juc`torii agresivi sunt cei mai difi- cult opponents you'll face, so it's important to identify them as soon as you
cili adversari cu care te confrun]i, deci este important s`-i identifici repede can so you'll be better prepared in those marginal situations.
pentru a fi preg`tit în acele situa]ii limit`. • Note all key bluffs you see an opponent make. This is the recipe for being
• }ine minte toate bluffurile pe care le face un adversar. Aceasta este re]eta able to get a real edge over an opponent: recognizing the situations in
prin care po]i ob]ine un mare avantaj: recunoa[terea situa]iilor în care un ad- which your opponent will attempt big bluffs.
versar va încerca s` bluffeze. • Know how your opponents perceive you. You might call this "table image."
• D`-]i seama de modul în care e[ti perceput de c`tre adversari. Po]i numi This is almost as important as knowing as much as you can about your
asta imaginea de la mas`. Lucrul acesta este la fel de important ca [i opponents. It's extremely important to have a good understanding of how
cunoa[terea adversarilor. E important s` i]i dai seama cum te percep ceilala]i you are perceived because people will make adjustments to the way you
pentru a putea face modific`ri în modul în care joci, întocmai precum faci îm- play, just as you are doing against them. For example, if you have been
potriva lor. Spre exemplu, dac` ai fost prins bluffånd de o anumit` persoan` caught bluffing by a particular opponent three times in a session, you
de 3 ori în acela[i joc, ar trebui s` ]ii minte måinile acelea, s` le analizezi [i should save those hands, analyze them and try to figure out a way to use
s` vezi cum le po]i folosi în avantajul t`u. that information to your advantage.
• Ia aminte cum î[i schimb` un adversar modul de joc atunci cånd pierde. • Take note of how your opponent's play changes when losing. Players who
Juc`torii care nu [tiu s`-[i tempereze emo]iile vor juca mai multe måini, încercånd s` go on tilt usually will play more hands, trying to chase back the money
recupereze banii pe care i-au pierdut, de aceea e mai probabil ca ei s` recurg` la they've lost, and they also are more likely to make desperate bluffs.
bluffuri disperate. Even some of the greatest players in the world have a tilt factor”, Daniel
Chiar [i cei mai importan]i juc`tori din lume î[i pierd cump`tul , a spus concluded. The game can always be improved. Daniel knows this. “I would
Daniel. Jocul poate fi întotdeauna îmbun`t`]it, Daniel e con[tient de asta. A[ reco- recommend everyone to start off easy. Practice, both online and live, read and
manda tuturor s` o i-a încet. Antrenamentul, atåt online cåt [i live, î]i descrie find your own game. Don’t rush and stay at a limit for a while before moving

CASINO Inside nr. 1 11


practic propriul joc. Nu te arunca [i p`streaz` o limit`, cel pu]in pentru un timp, up. Also don’t overplay. Some players, especially less experienced players, put it
înainte s` încerci s` avansezi. Nu miza prea mult totu[i. Exist` juc`tori, îndeosebi all on the line with for example AK. This will hurt you both online and live.
neexperimenta]i, ce pun totul în joc cu, spre exemplu, AK. Asta î]i va d`una atåt Be patient and try and stick to a strategy. Another advice is to play a lot. On-
jocului online cåt [i celui live. Trebuie s` ai rabdare [i s` încerci s` r`mai fidel line will give you the opportunity to play lots of hands and gain experience fast.
unei strategii. Un alt sfat este s` joci mult. Jocurile online î]i ofer` oportunitatea And don’t try to bluff too much and outplay experienced players! They will al-
de a juca multe måini [i de a cå[tiga experien]` rapid. Nu încerca s` bluffezi prea ways get their own back!
mult sau s` fii mai de[tept decåt juc`torii experimenta]i. Întotdeauna vor lua
înapoi ce a fost al lor! Tournaments mania

Mania turneelor Every year people from all over the world come to Las Vegas and vie for
the chance to win millions and call themselves, the best poker player in the
|n fiecare an, oameni din toat` lumea vin la Las Vegas [i råvnesc la [ansa de a world. One big payday at a major tourney and your life is changed in an instant.
cå[tiga milioane [i de a se autointitula cei mai buni juc`tori din lume. Un pot mare Fame, money, and notoriety suddenly surround you. There's no question that
la un turneu semnificant [i toat` via]a ta se schimb` într-o clipit`. Faim`, bani [i no- tournament poker has grabbed the world's attention.
torietate, toate te înconjoar` dintr-o dat`. Nu e nicio îndoiala c` pokerul a atras in- “Before I even started playing poker, I was fascinated by tournaments of all
teresul unei lumi întregi. kinds. I used to keep statistics on my Nintendo baseball game, as well as all sorts
|nc` înainte de a începe s` joc poker, eram fascinat de turneele de tot felul. of other made-up tournaments. I finally got into <<real>> tournaments at about
Obi[nuiam s` fac statistici pe jocul meu de baseball Nintendo [i invent`m turnee. the age of 14. I played in a weekly snooker tournament every Tuesday at the
Într-un final, am intrat în adev`ratele turnee pe la vårsta de 14 ani. Jucam un turneu local pool hall. After a while, I became obsessed with playing a full week’s sched-
de snooker în fiecare s`ptamån`, joia, la sala local`. Dup` un timp, devenisem obse- ule of snooker tournaments. I traveled to other pool halls on Mondays and
dat s` joc un întreg orar de turnee în fiecare s`ptamån`. C`l`toream la alte s`li de Wednesdays, and practiced virtually every other day. I got to be pretty decent,
billiard lunea [i miercurea, [i exersam virtual în fiecare zi. Am ajuns destul de bun la and won a few tournaments along the way, but I knew that I didn’t have what it
asta [i am cå[tigat cåteva turnee, dar [tiam c` nu aveam s` trec la nivelul urm`tor. took to get to the next level.
|n c`l`toriile c`tre aceste s`li de biliard am dat peste un anun] într-una din zile, In traveling to these other poolrooms, I came across a sign one day that
pe care scria – Turneu de poker în fiecare zi, începånd cu ora 8. Intrarea $50 - ju- read: “Poker tournament every Thursday at 8 p.m., USD 50 buy-in.” I’d already
casem pu]in deja , dar eram totu[i încep`tor. În orice caz, am jucat primul meu been playing “a little” by this point in a small house game, but I was still very
turneu de poker mar]ea aceea. Jocurile pe care le puteai juca erau dealer's choice, green. Anyway, I played my first poker tournament that Thursday. It was dealer’s
stud, hold’em, 44, stud high-low, [i un joc numit „Ponzai”. Eu întotdeauna alegeam choice, and stud, hold’em, 44, stud high-low, and a game called “Ponzai” were the
stud high-low, pentru c` era jocul meu favorit în acea perioad`. Avea cea mai mult` only games you were allowed to choose. I always chose stud high-low, as it was
ac]iune [i îmi pl`ceau poturile mari. Nu îmi pl`ceau deloc hold’em [i stud, de[i asta my favorite game at the time. It created the most action, and I liked big pots! I
avea s` se schimbe. Erau în jur de 70 de participan]i în acea noapte, dintre care hated both hold’em and stud, although that would eventually change. There were
doar 5 aveau s` ajung` la masa final`. Eu am fost printre ace[tia [i de atunci m-a about 70 entrants that night, with only five making the final table. I made the final
prins [i nu am lipsit în nicio joi. table, and from then on, I was hooked and never missed a Thursday.

12 CASINO Inside nr. 1


Nicioadat` nu trebuie s` subestimezi importan]a exerci]iului. Cu cåt joci mai Never underestimate the importance of practice. The more often you play a
des o anume situa]ie, cu atåt mai u[ori iei deciziile bune. Po]i citi cåte c`r]i vrei de- situation, the easier it is to make the right decision. You can read all the books
spre turnee, dar f`r` experien]`, nu vei putea aplica ce ai înv`]at. you want about tournaments, but without experience, you won’t be able to apply
Dac` vrei s` ajungi vreodat` în vårf, trebuie s` începi de undeva, [i nimic nu se what you’ve learned.
compar` cu a o lua de jos. În acest mod, nu vei rata niciuna din lec]iile importante, If you ever want to get to the top, you have to start somewhere, and
în drumul t`u spre marile turnee. De asemenea, probabil vei avea mai mult succes there’s no place like the bottom! That way, you won’t miss any valuable lessons
la turneele cu intrari mici, decåt dac` te arunci la cele mari. Evident, dac` joci în as you move up the ladder toward the major tournaments. Also, you’ll likely have
turneele mari, probabil vei înv`]a mai multe, dar la fel de bine vei putea s` te des- more success initially at the lower buy-in tournaments than you’d have if you just
curajezi [i s` î]i pierzi încrederea; astfel nu vei ajunge la rezultatul scontat. jumped right into the majors. Obviously, if you play in the bigger events, you’ll
likely learn more, but you may also become discouraged and lose confidence if
Obiective \n poker pe 2010 you don’t get the results that you’d hoped to get.

Pentru anul acesta, Daniel are planuri mari, ca de obicei. Am men]ionat c` Poker goals for 2010
este un tip ambi]ios. „|ncerc s` combin cåteva din obiectivele \nalte cu cele mai
u[or de atins. Asta e lista: For this year, Daniel has big plans, as usually. We’ve just said he is an am-
1. 1 milion de dolari – cå[tiguri din turnee \n 2010 bitious guy.
2. S` ramån liderul topului cu cei ce au facut cei mai mul]i bani din cå[tiguri I'm trying to combine some lofty goals with some that should be reacha-
din toate timpurile. ble without too much of a problem. Here is the list I came up with:
3. S` ramån liderul topului WPT cu cei ce au facut cei mai mul]i bani din 1. USD 1 million in tournament earnings in 2010.
cå[tiguri. 2. Stay Number 1 on the all-time money leader list.
4. Dou` br`]`ri WSOP 3. Stay Number 1 on the WPT all-time money leader list.
5. Cå[tigarea unui turneu 4. Two WSOP Bracelets.
6. S` urc pån` pe locul 12 \n topul WSOP al celor care au f`cut cei mai mul]i 5. One Tour Win.
bani \n numerar din toate timpurile 6. Move up to 12th on the WSOP all-time cash list.
7. S` urc pån` pe locul 25 \n topul WSOP al celor care au f`cut cei mai mul]i 7. Move up to 25th on the WSOP all-time money list.
bani \n jetoane 8. Get to the USD 3- USD6 level in my bankroll challenge.
8. S` ajung la nivelul de 3 – 6 $ \n propriul meu top privind banii din cont I still don't plan on playing preliminary events. I quit doing that year
|nc` nu pl`nuiesc s` joc \n preliminarii. Am renun]at la asta cu un an \n urm`, ago, although I may play the big events at the PCA and possibly in LA for
de[i s-ar putea s` joc la evenimente mari cum ar fi PCA [i poate \n LA pentru the LAPC. Otherwise it's the WSOP, and the main events at the various
LAPC. |n afar` de acestea e WSOP [i principalele evenimente \n diverse locuri ale spots on the tour. If I accomplish 5 out of the 8 goals I'll be satisfied with my
turneului. Dac` ating 5 din cele 8 obiective, voi fi mul]umit \n acest an. Anul tre- year. Last year I had only one goal: pass Jamie Gold on the all-time money
cut am avut doar un obiectiv, s` \l \ntrec pe Jamie Gold \n top [i am f`cut asta. Anul leader list and did that. This year I'm getting a little more specific with what
acesta sunt pu]in mai axat pe ce anume vreau s` realizez \n poker“. I want to accomplish in poker. 

CASINO Inside nr. 1 13


Ultimate
Texas Hold'em
Ultimate Texas Hold’em este în principiu un joc social
la care ai nevoie de talent [i noroc. Acest joc a fost in- Reguli:
ventat de Roger Snow de la Shuffle Master. Jucånd acest 1. Jocul se joac` cu un singur pachet obi[nuit de 52 c`r]i.
2. Juc`torul trebuie s` parieze în mod egal atåt pe Ante cåt [i pe Blind, [i poate
joc, trebuie s` înve]i tehnici individuale de pariuri, s` face de asemenea pariuri op]ionale Trip.
3. Juc`torul [i delarul primesc cåte dou` c`r]i, a[ezate cu fa]a în jos. Juc`torul poate
culegi povestiri [i s` folose[ti informa]iile adunate în s` vad` ce c`r]i prime[te.
avantajul t`u. Poker nu este doar un joc obi[nuit de 4. Juc`torul poate s` dea check måinii, sau poate s` parieze o sum` egal` cu de
4 ori suma Ante-lui.
c`r]i, el necesit` mult` gåndire [i analiz`. Dac` cineva 5. Dealerul serve[te trei c`r]i.
chiar vrea s` cå[tige la acest joc în mod repetat, ar trebui 6. Dac` ini]ial juc`torul a dat check, el poate plasa un pariu Play egal cu de 2 ori
suma Ante-lui. Dac` a f`cut deja un pariu, nu mai poate paria în continuare.
s` aib` înclina]ii matematice, disciplin` [i s` fie un bun 7. Se mai servesc dou` c`r]i lång` cele trei.
8. Dac` juc`torul a dat check de 2 ori anterior, el poate paria o suma Play egal`
psiholog. De asemenea, trebuie s` fie capabil s` înve]e cu valoarea Ante-lui sau poate sa aleag` op]iunea de a se retrage (fold), situa]ie
conceptul de risc, comparativ cu cel de recompens`. în care pierde atåt Ante-le cåt [i Blind-ul. Îns` dac` a pariat deja, nu mai poate
face niciun pariu.
Toate aceste lucruri de baz`, dac` se înva]`, vor avea un 9. Atåt dealerul cåt [i juc`torul vor încerca s` fac` cea mai bun` combina]ie posi-
impact major asupra modului de joc al acelei persoane. bil` cu cele dou` c`r]i din mån` [i cele 5 de jos.
10. Dealerul are nevoie de cel pu]in o pereche pentru a merge mai departe (a se
Ultimate Texas Hold’em este un joc de cazino ce î[i are califica).
11. Dac` sunt la egalitate, atunci toate pariurile puse; Ante, Blind [i Play se vor cu-
r`d`cinile în tradi]ionalul joc Texas Hold’em, în care mula.
juc`torul poate ridica miza în orice moment al jocului 12. Dac` dealerul merge mai departe [i juc`torul are måna mai mare, atunci suma
Ante se va împ`r]i în mod egal. Dar dac` dealerul merge mai departe [i are
måinii respective, iar diferen]a este c` se joac` doar cu måna mai mare, atunci Ante-le va pierde. (Not`: Punctul de calificare conteaz`
dealerul, nu [i cu al]i juc`tori. Cu cåt pariul este f`cut doar pentru pariul Ante)
13. Dac` juc`torul are cea mai mare mån`, va primi [i mai mul]i bani datorit` par-
mai devreme, cu atåt poate fi mai mare. Totu[i, spre iului Play. Dac` dealerul are måna cea mai mare, acest pariu Play se va pierde.
14. Dac` juc`torul are cea mai mare mån`, Blind-ul se va pl`ti în conformitate cu
deosebire de alte jocuri de poker, ridicarea mizelor grila de pl`]i Blind Bet. Dac` dealerul are cea mai mare mån`, Blindul se va
înainte de ante are înc` efect, chiar dac` dealerul nu pierde.
15. Pariurile Trips se vor pl`ti în conformitate cu valoare måinii, indiferent de ce
merge mai departe. valoare are måna dealerului.

14 CASINO Inside nr. 1


Playing the Ultimate Texas Hold’em is basically a
people’s game; it definitely requires skill and luck. Rules:
This game was invented by Roger Snow of Shuffle 1. The game is played with a single ordinary 52-card deck.
2. The player must make an equal bet on both the Ante and Blind, and
Master. In playing this card game, you need to learn can also make an optional Trips bet.
3. Two cards are dealt face down to the player and dealer. The player
individuals’ betting tactics, wisely pick up on tells and may look at his own cards.
use these things to your great advantage. Poker is not 4. The player can check or make a Play bet equal to four times the
Ante.
just any other ordinary card game; it takes a lot of 5. The dealer turns over three community cards.
thinking and analyzing. If you really want to win this 6. If the player previously checked he may make a Play bet equal to two
times his Ante. If the player already made a Play bet he may not bet
game consistently you must have math skills, further.
7. Two final community cards are turned over.
discipline, psychological skills and be able to learn the 8. If the player previously checked twice he must either make a Play bet
concept of risk as opposed to rewards. Learning these equal to exactly his Ante, or fold, losing both his Ante and Blind bets.
If the player already raised he may not bet further.
basics will have a great impact on the way you play 9. The player and dealer will both make the best possible hand using any
this card game. combination of their own two cards and the five community cards.
10. The dealer will need at least a pair to qualify.
Ultimate Texas Hold'em is a casino-style game based 11. If the player and dealer tie then the Ante, Blind, and Play bets will
all push.
on traditional Texas Hold'em, in which the player may 12. If the dealer qualifies and the player has the higher hand then the
make one raise at any time during the course of the Ante will pay even money. If the dealer qualifies and the dealer has
the higher hand then the Ante will lose. If the dealer does not qual-
hand and the difference is that you're only competing ify then the ante will push. (Note: The qualifying point only matters
against the dealer, not the other players. The earlier for purposes of the Ante bet.)
13. If the player has the higher hand the Play bet will pay even money.
the raise is made the higher it may be. Unlike other If the dealer has the higher hand the Play bet will lose.
14. If the player has the higher hand the Blind bet will pay according to
poker-based games, raises made after the ante still the Blind Bet pay table. If the dealer has the higher hand the Blind
have action even if the dealer doesn't qualify. bet will lose.
15. The Trips bet will pay according to the poker value of the player's
hand regardless of the value of the dealer's hand.

CASINO Inside nr. 1 15


Viktors Roznieks – juc`tor de echip`

Pia]a de jocuri din Romånia are multe


provoc`ri. Doar cei puternici
pot supravie]ui
A spus Viktors Roznieks, Manager General la Olympic Bora Bora Casino

Viktors Roznieks – a team player


Romanian gaming market is challenging.
Only the strongest people can survive
Said Viktors Roznieks, General Manager of Olympic Bora Bora Casino

16 CASINO Inside nr. 1


Cånd a]i avut primul contact cu aceast` industrie? When was your first contact with this industry?
Am început în 1990 cînd Uniunea Sovietic` s-a pr`bu[it [i pe timpul cånd I started in 1990 when the Soviet Union collapsed and there
nu existau cazinouri. Parc` a trecut o ve[nicie de atunci. Eu sunt de origine weren’t any casinos in those days. It seems to be a long time ago.
din Letonia [i primul cazino în care am lucrat a fost Casino Austria din Riga. I’m originary from Latvia and the first casino where I’ve worked
Apoi am fost prelua]i de un grup din Turcia ce c`uta s` se extind` în acest was Casino Austria in Riga. Then, we were approved by a Turk-
terioriu, numit Imperial. Oficialii acestui grup a f`cut o ofert` întregului grup ish group who were looking for expansion in this territory, called
din Letonia s` lucreze în Turcia. De fapt, am fost unul dintre tipii aceia care Imperial. The official of this company invited the entire group from
au plecat din Letonia s` viziteze Istanbulul. Am fost înv`]at de un manager Latvia to work in Turkey. Actually, I was one of those guys who
englez [i am început s` lucrez ca dealer. Aveam 19 ani pe atunci. Era destul went to visit Istanbul right from Latvia. I was trained by an Eng-
de antrenant pentru mine. Am fost foarte impresiona]i de ce am v`zut în lish manager and I started to work as dealer. I was 19 years old
Istanbul, un complex la fel de mare ca cele din Las Vegas sau Atlantic City, at that time. It was quite challenging for me. We were impressed
cu restaurante, muzic` live [i multe mese de joc pentru juc`tori din Anglia, of what we saw in Istanbul, a large complex like we see in Las
America, Turcia sau Letonia. În concluzie era ca o companie interna]ional` Vegas or Atlantic City, with restaurants, live music and many gam-
care încerca s` aduc` oferta pentru cet`]enii turci la un cu totul alt nivel, ing tables for different players from England, USA, Turkey, Latvia.
oferindu-le o experien]` unic`, experien]a cazinoului. Deci, nu erau vremuri So, it was actually like an international company who tried to
rele [i volumul jocurilor era destul de ridicat. Puteai astfel s` tragi cu ochiul bring things to a completely different level and offer to the Turk-
la ni[te exprien]e unice din industrie. Am stat cam 4 sau 5 ani în Turcia, ish citizens a unique experience, the casino experience. That is to
dup` care m-am mutat în Turkmenistan. Avantajul meu era c` vorbeam turca, say, it wasn’t a bad time and the gaming volume was very high.
rus` [i englez`, iar ]ara fusese sub ocupa]ie otoman` timp îndelungat. Am And there you could peak extremely good experience in the in-
deschis aici un cazino de lux [i l-am condus timp de 2 ani. dustry. So I stayed four or five years in Turkey, then I moved to
Dup` aceea, am venit în Romånia în 1995. Am fost primii, dup` Casino Turkmenistan. My advantage here was that I spoke Turkish, Russ-
Bucure[ti din Intercontinental, ce au deschis un cazino în palatul [tirbei din ian, English,as the country had been under Ottoman occupation
Buftea, numit Casino West. Am început prin a furniza servicii doar pentru and we opened there a very luxurious casino. I had managed it
grupurile israeliene, repectiv turi[ti, dar s-a dovedit a nu fi o alegere de suc- for two years.
ces pentru c` era prea departe pentru ei. Apoi ne-am mutat la restaurantul After that I came to Romania in 1995. We were the first,
Dun`rea din Intercontinental- West Cowboy Style Casino, unde am stat 2 after Casino Bucharest from Intercontinental hotel who opened a
ani. Experimentam oarecum stilul de via]` al romånilor, pentru c` prin anii casino in Stirbei Palace in Buftea area, called Casino West. We
1995-1996 erau începuturile cazinourilor. M-am întors în Letonia [i am lu- started to base only for Israeli groups, respectively tourists, which
crat pentru al]i doi ani într-o companie interna]ional` [i apoi am mers în proved not to be that successful, as it was to far away for them
State, pe vase de croazier`, timp de 5 ani, [i un an în Moscova. Între timp to drive. After that, we moved to Dunarea restaurant from In-
am început s` facem parte dintr-o mare familie, Olympic Entertainment Group tercontinental – West Cowboy Style Casino, where I had stayed
[i am fost un norocos, pentru c` m-a întors în Romånia dup` mul]i ani. for two years. I was experiencing the Romanian life style, because
Cuno[team limba romån`, aveam prieteni aici, [i de asemenea [tiam cum in 1995-1996 it was the beginning of casinos. I went back to
st`teau lucrurile în urm` cu 10 ani. Romånia e cu totul diferit` a[a cum o Latvia and worked for another two years in an international com-
v`d acum. Timpul a schimbat [i industria jocurilor. pany and then I went to USA, on cruise ships for five years, one
Am cump`rat Napoleon Casino, care avea o reputa]ie proast` [i am f`cut year in Moscow. In the meantime, we became part of a big fam-
tot conceptul s` stea în picioare, lucru care ne-a luat un an. ily, Olympic Entertainment Group and I was a lucky one, return-
ing to visit again Romania after many years. I’ had some knowledge
concerning the Romanian language, I had many friends here, and
Ialso had an idea of what was had happened ten years ago. Ro-
mania was completely different of what we see now. But the
times have changed, and the gaming industry also.
We bought Napoleon Casino which bad a reputation and we
made all the construction works, which took us one year.
What do you think about the Romanian
market these days, taking into consideration
the crisis?
Unique, interesting and challenging. Only the strongest people
can survive.
How do you see the Olympic Casino in general
and also in Romania?
|n general, Olympic went through the tough times, there’s no
question about it - probably wrong investments were made at
wrong times or wrong analysis. But we have analyzed, and we
decided that some of the things we did in Romania were wrong
and must be improved! We started to concentrate on the slots
and it proved to be the right decision. And I tell you that soon,
we’re going to see some results.
Where do you see Olympic Casino in the future?
In this market, Olympic Casino has its part or role, and of-
fers something interesting to the clients: atmosphere, different ap-
proaches, entertainment, shows, and lotteries. I believe that this is
what the Romanian society likes.
What is your target of clients?
Of course, the most interesting part is made of Romanians,
but we don’t forget about tourism which is an important part, not
only for the casino, but in general, for Romania itself. So, if there
CASINO Inside nr. 1 17
Ce p`rere ave]i de pia]a romåneasc` acum, cu criza? is a potential to invite tourists, why not?! The nearest ones like
Turkey, Israel, Saudi Arabia, excepting problems with visa restrictions.
Unic`, interesant` [i antrenant`. Numai cei puternici pot supravie]ui.
It would be better if the authorities thought at these issues and
Cum vede]i dumneavoastr` Olympic Casino \n made it easier to visit Romania.
general, dar [i \n Romånia?
|n genere, Olympic a trecut prin vremuri grele, nu exist` îndoial` - pro- What is the casino’s offer?
babil s-au f`cut investi]ii gre[ite la momente nepotrivite, sau poate analize Starting with slots, we have beautiful slots, a fantastic mix of ma-
gre[ite. Dar am încercat s` analiz`m, s` privim pu]in înapoi [i am decis c` chines,the newest technology,a loyalty program. You can play King Kong
unele lucruri pe care le-am f`cut aici au fost gåndite gre[it [i necesit` Cash which is quite popular now, we have the newest automatic ma-
îmbun`t`]iri. Am decis s` ne orient`m pe sloturi, ceea ce se dovede[te a fi chines, gaminators. In one word, we have the newest and the best
o decizie bun`. V` spun c` în curånd, vom vedea ni[te rezultate. games. The table mix is the standard that a casino can offer, starting
with blackjack, poker. The unique game that we have is “Bora Bora
Unde vede]i Olympic Casino \n viitor? poker”.
Pe aceast` pia]`, Olympic Casino are rolul s`u [i ofer` ceva interesant
clien]ilor: atmosfer`, o abordare diferit`, entertainment, show, [i loterii. Cred
c` asta place romånilor. Do you organize tournaments?
We have some customers who play between themselves. We
Care este profilul dumneavoastr` de clien]i? run one large event which was organized by Poker Federation
Bineîn]eles c` partea cea mai interesant` o constituie romånii, îns` nu and it was quite successful.
uit`m de turi[ti, care sunt importan]i nu doar pentru cazino, ci pentru Romå-
nia în general. Deci dac` exist` oportunitatea de a invita turi[ti, de ce s` nu
o facem? |n special pe cei din apropiere, Turcia, Israel, Arabia Saudit`, ex-
ceptånd problemele. Ar fi mai bine dac` autorit`]ile s-ar gåndi la aceste
probleme [i ar face vizita în Romånia mai u[oar`.
Care e oferta cazinoului?
|ncepånd de la sloturi,avem sloturi foarte frumoase, un mix extraordinar
de echipament, cea mai nou` tehnologie, un program de fidelitate. Se poate

juca King Kong Cash, care e foarte popular acum, avem cele mai noi au-
tomate, gaminatoare. Într-un cuvånt avem cele mai bune [i mai noi jocuri.
Mixul de mas` este cel standard, începånd cu blackjack [i poker. Avem [i un
joc unic ce se nume[te poker „Bora Bora ”.
Organiza]i turnee? Which is the most important
Avem un num`r de clien]i ce joac` între ei. Am avut totu[i un eveni- thing in your job?
ment organizat de Federa]ia de Poker care a avut un succes destul de mare. Customer service. The guys from my team have expe-
Care e cel mai important lucru \n slujba rience, many of them have worked only in Romania, some of
them in other countries, on the cruise ships. Most of them are Ro-
dumneavoastr`? manians. We have also one expert who is from Latvia. He has a unique
Serviciul pentru clien]i. Oamenii din echipa mea au experien]`, mul]i din- experience, working in the States, Latvia, Russia. He is one of the lead-
tre ei au lucrat numai în Romånia, îns` al]ii au lucrat [i pe vase de croazier` ers in the customer service.
sau în alte ]`ri. Majoritatea sunt romåni. Avem [i un expert din Letonia. El
are o experien]` unic`, deoarece a mai lucrat în State, Letonia [i Rusia. El What is your opinion about the tax system in
este unul dintre liderii serviciului cu clien]ii. Romania?
Care este p`rerea dumneavoastr` \n leg`tur` cu The excises are high. Romania has too many casinos and probably
the Government must make some steps to solve this problem. Time
sistemul de taxe din Romånia? will decide if it is or not a good decision. I can’t judge this because
Accizele sunt mari. Romånia are prea multe cazinouri [i probabil guver- this is not my jurisdiction. I can only analyze, calculate how this af-
nul trebuie s` fac` ceva în aceast` privin]`. Timpul va decide dac` este sau fects my company.
nu o solu]ie bun`. Nu pot s` spun eu asta, pentru c` nu e domeniul meu
de activitate. Pot doar s` vad cum afecteaz` asta compania mea. How do you spend your free time? Do you have
Cum v` petrece]i timpul liber? Ave]i hobbyuri? some hobbies?

I spend the short free time I have beside my family and the hobby
is my family itself. 
|mi petrec pu]inul timp liber cu familia; ea este un hobby în sine.

18 CASINO Inside nr. 1


Casino Sinaia
Sinaia Casino
Copie aproape fidel` sau nu a celui din Monte Carlo, Casino Sinaia se adapteaz`
vremii [i ]ine mor]i[ s` nu dispar` din råndul reperelor arhitecturale, mai \ntåi de
toate, r`månånd doar cu numele de cazino, \ntrucåt azi el g`zduie[te un modern
Centru Interna]ional de Conferin]e.
More or less a facsimile of the one in Monte Carlo, Sinaia Casino keeps pace with
the times and is still one of the architectural anchors, even though it keeps only the
name of a casino. Today, this former casino is only the host of a modern Centre for
International Conferences.

20 CASINO Inside nr. 1


A
nii 1900 ai Romåniei, o perioad` a exceselor, stropit`
din plin cu petreceri decadente [i valuri de [ampanie,
avea nevoie de un loc unde distrac]ia s` nu fie una
oarecare, ci asemenea unui spectacol, punctat pe
alocuri cu muzic`, dans, dar, mai ales, jocuri. Pentru
asta, \n Sinaia s-a ridicat \ntre 1912 [i 1913, \ntr-un timp record, nu
doar pentru vremea respectiv`, ci [i pentru acum, un cazino, pe locul
unde se afla cåndva vila Ghica, prima vil` a sta]iunii, \n`l]at` de prin]ul
Dimitrie Ghica. Casino Sinaia l-a avut ca principal ac]ionar pe baronul
de Marçay, totodat` ac]ionar la cazinoul din Monte Carlo, tocmai de
aceea s-a speculat c` aceast` cl`dire ar fi copia aproape fidel` a edi-
ficiului monegasc. \n realitate \ns`, exist` doar cåteva elemente de
arhitectur` interioar` care ar putea confirma asem`narea dintre cele
dou` cazinouri.
Inaugurarea Casino-ului a constituit un eveniment important, au-
torit`]ile vremii ceråndu-i lui Alexandru Davila, important dramaturg
[i om de teatru, s` prezinte, pe marea scen`, un spectacol de \nalt`
]inut`, la care au asistat familia regal` [i Titu Maiorescu, pe atunci
prim ministru al ]`rii. Memorabila sear` a continuat cu un concert
sus]inut de compozitorul George Enescu [i s-a \ncheiat cu focuri de
artificii.
Fluxul juc`torilor din acea perioad` era unul alert, chiar [i pentru
zilele noastre, acest “magnet social” g`zduind, \n fiecare zi de joc, cel
pu]in 800 de persoane. La cele 13 mese din marea Sal` a Oglinzilor
se desf`[urau jocurile de rulet`, iar \n Sala Oval`, baccarat chemin-de-
fer, pe acordurile orchestrei de jazz din barul-restaurant. Sala mai
mic`, “la salle privée”, avea numai dou` mese la care miza minim` era
de cinci ori mai mare decåt \n alte s`li, spun ziarele vremii.

De la cazino la cas` de cultur` [i...


centru de conferin]e
Dup` cel de-al doilea r`zboi mondial, Comisia Ministerial` pentru
Redresare Economic` [i Stabilizare Monetar` a decis trecerea unor
obiective, printre care [i cazinoul din Sinaia, din proprietatea Eforiei
Spitalelor Civile \n proprietatea statului. Cazinoul, ca loc de desf`[urare
a jocurilor de noroc, va fi \nchis, spa]iul fiind folosit cåtva timp de
„ Dac` în perioada interbelic` Casinoul era unul
dintre factorii economici importan]i din ora[,
Societatea de Cruce Ro[ie pentru \ndeplinirea unor scopuri uman- sus]inea economia ora[ului, acum, de[i nu mai are
itare. \n anii urm`tori, dup` importante repara]ii [i adapt`ri, dar
p`stråndu-i-se elegan]a care l-a consacrat, cazinoul a devenit Casa de rolul de Casino, este cel mai important Centru de
Cultur` a Sindicatelor din Sinaia. Avånd acum un alt profil, cl`direa
va ad`posti biblioteca ora[ului, diverse cercuri artistice [i va fi gazda conferin]e de pe toat` Valea Prahovei. Centrul
a numeroase manifest`ri culturale, printre care: spectacole de teatru,
folclor, concerte. Interna]ional de Conferin]e Casino Sinaia sus]ine
|n anul 1978, Casino-ul a fost destinat unor activit`]i de proto-
col; \n februarie 1990, a fost transmis Ministerului Culturii, iar dupa
turismul în Sinaia prin conferin]ele pe care le
cåteva zile, Ministerului Turismului. Ulterior, \n 1995, cazinoul a tre- g`zduie[te. De asemenea, are [i o component` cul-
cut \n Administra]ia Protocolului de Stat.
Ast`zi, cu o istorie la fel de interesant`, o arhitectur` aparte cu tural`, aici se organizeaz` foarte multe expozi]ii,
moderniz`ri recente, monumentul se afl` \n subordinea Consiliului Local
al ora[ului Sinaia [i ad`poste[te Centrul Interna]ional de Conferin]e. vernisaje, lans`ri de carte, spectacole [i multe alte
Autofinan]are prin cultur` ac]iuni culturale. Casinoul este un simbol al
ora[ului Sinaia.
Prin organizarea evenimentelor de tip corporatist (conferin]e,
Vlad Oprea, primarul ora[ului Sinaia
[edin]e, simpozioane, seminarii, conferin]e de pres`, mese rotunde cu
caracter profesional, cultural [i [tiin]ific, lans`ri de produse, show-
room-uri etc.) sau a celor private, Radu Savopol, directorul Centru-
lui, a reu[it s` strång` bani pentru investi]ii vizånd func]ia cultural` a
imobilului, cum sunt, de pild`, renovarea [i restaurarea interioarelor.
Toate aceste investi]ii au fost realizate prin autofinan]are \nc` din
2008. [i nu sunt deloc pu]ine: reamenajarea demisolului prin crearea
de noi spa]ii (trei s`li cu multiple func]ionalit`]i [i o cafenea),
achizi]ionarea unei centrale termice pentru \nc`lzirea acestor spa]ii,
renovarea garajelor [i redecorarea birourilor, sonorizarea tuturor
s`lilor de conferin]e, sistem de internet wireless \n cl`dire, re-
condi]ionarea par]ial` a mobilierului etc. La acestea se adaug`
achizi]ionarea de telefoane, calculatoare, laptopuri [i imprimante per-
formante [i \nfrumuse]area spa]iilor verzi din jurul cl`dirii. Toate chel-
tuielile necesare acestor investi]ii au fost de 80.000 de euro. 
CASINO Inside nr. 1 21
„ If in the interbelic period the Casino was one of the most
important economic factors of the city, as it sustained it, nowa-
days, even if the building is not a Casino anymore, it is just as
he 1900s of Romania, a period known for its nimieties, important, as it hosts the Center for for conferences for the en-

T
sprinkled here and there with decadent parties and waves
of champagne, needed a place where entertainment was tire Prahova Valley. The International Center for Confer-
not just entertainment, but was most of all a show em-
bellished with music, dance and especially, games.
ences in Sinaia is a pillar for the development of tourism in the
In order to accomplish this, between 1912 and 1913, a casino was city, through the conferences it organizes. Moreover, there is a
built up in Sinaia within a record span of time, not only for those days
but even for the present day. The construction was built up on the land
cultural component as well, as many exhibitions, openings,
where the first villa of the Sinaia resort was once situated, villa belong- book launches, shows and many other culture-related actions
ing and built by Prince Dimitrie Ghica. Sinaia Casino had as main stock-
holder the Barron of Marçay, who was also a stockholder of the Monte are hosted here. The Casino is a symbol of Sinaia. »
Carlo casino, reason for which rumour had it that this building was a fac- The mayor of Sinaia, Vlad Oprea
smile of the Monégasque edifice. However, in reality, there are only sev-
eral elements of interior design which may confirm the resemblance
between the two.
elegance, the casino became the Cultural House of Sinaia. Having another
The grand opening of the casino was an extremely important event,
destination, the building was fit to host the city’s main library, artistic gath-
that is why the authorities of that time requested Alexandru Davila, a no-
erings and many cultural shows like theatre acts, concerts or traditional
torious dramatist and actor, to present on the grand stage a high class
songs.
show, among whose viewers were the Royal Family and Titu Maiorescu,
Today, the monument is in the administration of the local council of
Prime Minstry of the country at that time. That memorable night con-
Sinaia and it hosts the Centre for International Conferences. However, it
tinued in the same style with a concert of the composer George Enescu
still reminds of its interesting history with its unique architectural design
and ended with a fireworks show.
improved by restorations.
The flow of the players was a very fast one, even for nowadays, as
this colossal “social magnet” hosted at least 800 persons everyday. The
roullete games were played in the Grand Hall of Mirrors which had 13 Self-financing through culture
game tables, whereas the baccarat chemin-de-fer was played in the Oval
Hall, on the sounds of the jazz orchestra coming from the bar. The By organizing corporate-like events (conferences, meetings, simposiums,
smaller hall, “la salle privée”, had only two game tables which had a min- seminars, press conferences, professional or scientific gatherings, product
imum bet, five times higher than in any other hall, this according to those launchings, showrooms etc.) or private ones, Radu Savapol, the manager
times newspapers. of the Centre, raised money for investments for this cultural destination
of the building (such as renovation and resturation of the interior). All of
Swinging among casino, cultural house and... these investements were realized thorugh self-financing even before 2008.
The number of these is not to be neglected: redesign of the semi-base-
conference centre ment by creating new spaces ( three rooms with multiple functionalities
and a coffee shop), the acquisition of thermal heating for the spaces,
After WWI, the Ministry Commission for Economic and Monetary restauration of the garages and redesigning of the office spaces, sound sys-
Come-Back, decided the placement of some touristic objectives within the tems for all the conference rooms, wireless system within the building,
state patrimony, including the casino in Sinaia. Thus, the casino was closed furniture reconditioning etc. Besides all these, one can also mention tele-
as gambling destination in order to be used, for a period of time, by the phones, computers, laptops and performant printers. The green sur-
Red Cross Society for humanitarian purposes. In the next few years, sub- roundings of the building were embelished as well. The expenditures
sequent to some restaurations and adaptations, but with the exact same necessary for these investments amounted 80.000 euros. 

22 CASINO Inside nr. 1


Fiind una dintre cele mai importante destina]ii de iarn` din Europa, Austria în-
tåmpin` milioane de vizitatori de peste m`ri în fiecare an, dintre care mul]i se
bucur` de o vizit` la un cazino pe timpul [ederii lor. Jocurile de noroc în Austria sunt
diversificate, iar Grupul de Cazinouri Austria [tie cum s` creeze aceast` varietate.

Primul cazino din Austria s-a deschis

Succesul Cazinoului în 1934, an care atest` [i originile Grupu-


lui de Cazinouri Austria. Jocurile de
noroc în aceast` ]ar` au fost tot timpul
]inute sub un control strict [i foarte rig-
uros, atåt în teorie cåt [i în practic`, lucru

Austria Interna]ional - care a dus la crearea unei percep]ii pub-


lice încrez`toare în acest brand. Cazi-
nourile austriece sunt foarte în vog`
printre cona]ionali, ace[tia împ`rt`[ind
dragostea nem]easc` pentru jocurile de

experien]`... c`r]i, în acest mod, acestea devenind o


activitate acceptat` din punct de vedere
social. Pia]a a fost dominat` timp de mul]i
ani de Cazinouri Austria, dar, mai recent,

nu doar în jocuri alte companii de jocuri de noroc au


ap`rut pe pia]`, ceea ce a împins Grupul
s` inoveze [i s` se dezvolte. |n anul 1977,
Grupul de Cazinouri Austria a decis s` se
extind` dincolo de grani]e [i a creat ast-
de noroc fel o filial` de mare succes, numit` Cazi-
nouri Austria Interna]ional (CAI). Cu un
portofoliu unic de consultan]`, dezvoltare
managerial` [i servicii de investi]ii, CAI a
realizat mai multe proiecte de cazinouri, în
numeroase jurisdic]ii, mai multe decåt
orice alt operator de cazinouri la nivel
mondial.

24 CASINO Inside nr. 1


As one of Europe's leading winter sports destinations, Austria greets millions of over-
seas guests each year, and many of them take pleasure in a visit to a casino during
their stay. Gambling in Austria is diverse; and the Casinos Austria Group knows to
create this variety.

The first casinos in Austria opened

Casinos Austria in 1934; the origins of the Casinos Aus-


tria Group. Gambling in Austria has al-
ways been strictly controlled and highly
regulated – theoretically and specifically,
and this has built a public perception of

International's success - trust and confidence in the brand. Aus-


trian casinos are extremely trendy with
Austrian nationals, who share the Ger-
man love of card games, and casino
gaming has become an accepted social

the experience… activity. The Austrian market was dom-


inated by Casinos Austria for many
years but recently other gambling com-
panies materialized on the market, driv-

not just in gambling ing the Casinos Austria Group to


innovate and develop. In 1977 the Casi-
nos Austria Group decided to expand
beyond Austria’s borders and created a
highly successful subsidiary, Casinos Aus-
tria International (CAI). With its unique
portfolio of casino consulting, develop-
ment, management and investment serv-
ices, CAI has successfully realized more
casino projects in more jurisdictions
than any other casino operator world-
wide.

CASINO Inside nr. 1 25


CAI este un juc`tor de top pe scena mondial` a industriei
jocurilor de noroc [i a cazinourilor, fiind implicat în segmentul de tur-
ism interna]ional, care este v`zut de mai toat` lumea ca cea mai
promi]`toare industrie a secolului 21. Cu un bagaj impresionant de
experien]` [i know-how în domeniul afacerilor, ce ajut` la satisfac-
erea nevoilor pie]elor locale, CAI a dezvoltat [i administrat cu suc-
ces multe proiecte turistice [i legate de cazinouri, lucrånd împreuna
cu partenerii s`i locali. CAI construie[te cazinourile pe o funda]ie de
respect pentru gusturile [i tradi]iile comunit`]ii locale. Fiecare cazino
este special creat, începånd de la elegantele cazinouri grand jeu
din capitale, pån` la ambian]e mai destinse în destina]iile turistice pop-
ulare. Strategia de marketing a cazinoului CAI produce adeseori
efecte de sinergie, lucrånd îndeaproape cu hoteluri, restaurante, cen-
tre de conferin]e etc., sau oferindu-le ca parte din facilit`]iile proprii.
Strategiile de afaceri folosite de acesta au un efect de und` pozitiv
asupra economiei locale, în mod special asupra turismului [i industriei
de agrement, prin crearea oportunit`]ilor de angajare, precum [i prin
cre[terea valorii culturale a jocurilor de cazino.

Aproape peste tot


De la deschiderea sa din 1977, CAI a deschis peste 215 cazi-
nouri în 35 de ]`ri [i la bordul a 90 de vase de croazier`. Este
prezent pe 5 continente, avånd parteneriate cu cazinouri din Chile,
Argentina, Australia, Egipt, Austria, Belgia, Republica Ceh`, Danemarca,
Germania, Grecia, Ungaria, Romania, Serbia [i Elve]ia, precum [i pe
mare. Cu o prezen]` global` atåt de vehement`, se pare c` Grupul
de Cazinouri este aproape peste tot.
|n 2008, cazinourile CAI au g`zduit peste 20 de milioane de viz-
itatori din toat` lumea la peste cele 1000 de mese de joc [i 11.600
de sloturi, generånd venituri de 1.1 miliarde euro.
Cazinourile Austria Interna]ional împreun` cu partenerii s`i au
peste 7.800 de angaja]i din peste 35 de ]`ri,ce sunt antrena]i în ac-
tivit`]ile de pe tot mapamondul. Ace[ti profesioni[ti ce au cuno[tiin]ele
[i tehnicile de neegalat în domeniu sunt cei care ofer` Grupului avan-
tajul competitiv fa]` de ceilal]i juc`tori din pia]`, cei care asigur` fluxul
de juc`tori [i oaspe]i cu standarde ridicate de ospitalitate [i servicii
de calitate, lucruri care au ajuns s` fie sinonime cu fiecare cazino CAI.
Drept dovad` pentru succesul dobåndit, CAI a fost votat Cel
mai bun operator european de cazinouri doi ani la rand (2008 [i
2009), în cadrul prestigioaselor premii Empire Events din Londra.

Primul cazino \ntr-o Romånie nou`


CAI a fost un juc`tor activ pe pia]a competitiv` a cazinourilor
din Romånia timp de aproape 20 de ani, de cånd a fost acordat`
prima licen]` de cazinouri de la c`derea Cortinei de Fier. Cazino Bu-
cure[ti, primul cazino din noua Romånie, a fost deschis de CAI în
hotelul de 5 stele Intercontinental, în 1991. Inspirat de loca]ia sa în
inima capitalei, acest cazino elegant [i modern, cu aspectul c`lduros
al unui club de juc`tori, [i-a consacrat pozi]ia de centru al vie]ii de
noapte a Bucure[tiului.
Cazino Bucure[ti a devenit destina]ia aleas` de cei care caut` cu
adev`rat o noapte petrecut` la maxim, avånd reguli de joc prietenoase,
limite flexibile [i [anse generoase, atåt pentru vizitatorul obi[nuit, cåt
[i pentru juc`torul pasionat.

Drumul c`tre expansiunea interna]ional`


De[i avånd numeroase filiale, 12 cazinouri austriece [i 50 de cazi-
nouri gestionate de CAI, Grupul de Cazinouri Austria Interna]ional
s-a extins recent cu o participare majoritar` la ac]iunile Loteriei aus-
triece [i parteneriate dezvoltate cu Win2Day, Tipp3 [i WinWin.
Grupul opereaz` cu un portofoliu complet [i complex de servicii de
jocuri de noroc, atåt pe mare cåt [i pe uscat; loterii, jocuri cu cås-
tiguri pe loc, pariuri sportive, terminale de loterie video [i jocuri on-
line.
Considerånd c` trecutul este un indicator bun în a prezice vi-
itorul, loteria, jocurile de noroc [i toate celelalte produse similare
oferite de Grupul de Cazinouri Austria, se vor bucura de acela[i suc-
ces interna]ional de care a avut parte [i CAI. 

26 CASINO Inside nr. 1


CAI is a leading player in the global casino and gambling industries, in- come to be synonymous with every CAI casino.
volved in the segment of international tourism which is widely regarded as As evidence of its success, Casinos Austria International has been voted
the most promising industry in the 21st century. With a great store of busi- "Best European Casino Operator" for two years in row (2008 and 2009) at
ness knowledge and experience in order to meet the differing needs of local the prestigious Empire Events Gaming Awards in London.
markets, CAI has successfully developed and managed many casino and tourism
projects, working together with local partners. CAI develops its casinos with The first casino in the new Romania
full respect for the tastes and traditions of the host community and culture.
Each casino is specially designed from elegant “grand jeu” casinos in capital CAI has played an active role in the competitive Romanian casino mar-
cities to more casual gaming environments in popular tourist destinations. ket for almost 20 years since being awarded the first casino license to be is-
CAI’s casino marketing strategy often produces synergy effects through work- sued after the fall of the Iron Curtain. Casino Bucharest, the first casino in
ing closely with or including other commercial facilities such as hotels, restau- the new Romania, was opened by CAI in the 5-star Intercontinental Hotel in
rants, conference centers etc. as part of its casino facilities. CAI’s business 1991. Inspired by its location at the heart of the Romanian capital this styl-
strategies have positive a ripple effect on the local economy, especially on the ish modern casino, with the warm welcoming appeal of a players’ club, has
tourism and leisure industries in the host communities, creating new em- established its position at the centre of Bucharest night life.
ployment opportunities as well as raising the social and cultural value of casino Casino Bucharest has become the destination of choice for those seek-
gaming. ing a truly great night out; friendly game rules, flexible limits and generous
odds ensure the finest gaming experience in Bucharest, appealing to the ca-
Nearly everywhere sual visitor and gaming enthusiast alike.

Since its founding in 1977, CAI has opened over 215 casinos in 35 coun- Course for international expansion
tries and on board 90 cruise ships. CAI has a presence on 5 continents, own-
ing or partnering in casinos in Canada, Chile, Argentina, Australia, Egypt, Besides its subsidiaries, the 12 Austrian casinos and the 50 casinos op-
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Ro- erated by Casinos Austria International, the Casinos Austria Group has re-
mania, Serbia and Switzerland, as well as at sea. With such a global pres- cently expanded further with a majority stake in Austrian Lotteries and
ence, it seems that Casinos Austria is nearly everywhere. partnerships in Win2Day, Tipp3 and WinWin. The Casinos Austria Group now
In 2008 CAI casinos welcomed over 20 million visitors worldwide to its operates a complete portfolio of gaming services, including land and ship-
more than 1000 gaming tables and 11,600 slot machines, generating revenues based; casinos, lotteries, instant-win games, sports betting, video lottery ter-
of 1.1 Billion EUR. minals, and online gaming.
Casinos Austria International and its partners employ over 7,800 people If the past is any indication of the future, the lottery, betting and other
from more than 35 countries in its operations around the globe. It is these gaming products offered by the Casinos Austria Group should see the same
professionals and their unrivalled wealth of know-how and expertise who help international success enjoyed by Casinos Austria International. 
give CAI the competitive edge over other casino operators and provide its
casino guests with the high standards of service and hospitality that have
CASINO Inside nr. 1 27
Tendin]e
\n industria
de slot din
Romånia
Trends
in the slot
industry
in Romania

28 CASINO Inside nr. 1


Dac` pån` acum
s-a observat c` pe
pia]a intern`
existau o multitu-
dine de s`li de joc
la fiecare col] de
strad`, acum se
pare c` trendul
este unul \n
descre[tere.
Motivul: imposi-
bilitatea de a mai
sus]ine s`lile de
joc mai mult sau
mai pu]in
profitabile, din
cauza cre[terii ta-
xelor, astfel c` se
prefer` \nchiderea
acestora.

If until now a lot


of game rooms
could be seen at
every glimpse, at
the present-day
the trend shows a
decrease in their
number.
The reason: the
inability to finan-
cially sustain them
as to keep them
on the profit line,
due to an increase
in taxes. This is
why people prefer
to close the gates.
CASINO Inside nr. 1 29
stim`rile de pe pia]a de
E profil arat` c`, \nainte de
mult mediatizata criz`, din trei
s`li de joc care puteau
\ntre]ine alte dou`, azi, dac` o
sal` este profitabil`, nu poate
face decåt s` se auto\ntre]in`,
l`såndu-le \n urm` pe celelalte
dou`.
Un alt lucru care se poate
observa la fa]a locului, este
acela c`, dac` \nainte exista la
fiecare col] de strad` cåte o
sal` de joc [i operatorii princi-
pali erau oarecum \n
compete]ie, acum situa]ia a luat
o alt` traiectorie. Portofoliul de
s`li al operatorilor s-a sub]iat
considerabil, astfel c` de la 120
cåte aveau \nainte, acum au
maxim 50. Hazardarea operato-
rilor de a deschide s`li \n zone
f`r` poten]ial, numai pentru a-[i
face branding, renume [i a
ar`ta c` sunt puternici pe pia]`,
s-a mai temperat.
Din cauza noilor impuneri
legale, pentru reorganizarea mi-
cilor operatori o solu]ie ar
putea fi asocierea \ntre ei pen-
tru a \ndeplini condi]iile cerute
de lege. Astfel pe pia]` vor
r`måne companiile puternice [i
cele cu un management viguros
[i care ofer` clien]ilor condi]ii
de calitate la cele mai \nalte
standarde. Aici se poate ob-
serva c` industria de slot se
reorientez` [i, pe lång` jocurile
propriu-zise, dac` loca]ia o per-
mite, vom g`si cafenele, baruri,
show-uri, petreceri [i a[a mai
departe. Cu alte cuvinte, apare
o nou` form` de divertisment
pe pia]` care \mbin` utilul cu
pl`cutul, adic` gamblingul cu
muzica [i petrecerile.
|n ceea ce prive[te clien-
tela, dac` \nainte mesele de
rulet`, spre exemplu, din s`lile
de joc erau pline, acum acestea
s-au v`zut nevoite s` schimbe
macazul c`tre multigame-uri,
produc`torii fiind foarte vigilen]i
la aceast` orientare a clien]ilor.
Ace[tia deja au introdus pe
jocurile propriu-zise, noi pro-
grame unde g`sim [i jocuri de
rulet`, chiar [i cea american`.
Operatorii nu-[i mai permit
luxul de a avea jocuri sin-
glegame-uri, a[a c` au adoptat
metoda multigame-urilor care
ofer` mai multe posibilit`]i de

30 CASINO Inside nr. 1


a paria ceea ce implic` costuri he market estimations show one possibility to place a bet,
mai mici, dar mai u[or de su-
portat de c`tre operatori.
T that before this very known
crisis, three such places could have
which means lower costs and an
easier way to be handled by the
Revenind la dezvoltarea haotic`, sustained another two, whereas operators. Coming back to the
din al doilea semestru a anului now, if a game room is profitable, idea of the chaotic development of
trecut, operatorii au devenit it can only support itself, leaving the last year's second semester,
mai reticen]i \n a deschide noi the other two behind. the operators are now more re-
s`li la \nåmplare, f`r` un studiu Another peculiarity that can luctant when it comes to opening
de fezabilitate f`cut \n prealabil. be observed is that if before there new venues without a perquisite
Operatorii sunt mult mai aten]i was a game room anywhere you fezability study. They are more
cu propria investi]ie, iar turned your look around and the careful with their own investment
aparatele pe care nu se joac` main operators were competing to and the machines which are not
sunt eliminate treptat din s`li, a certain extent, now the situation used by the customers are elimi-
astfel c` mixurile de aparate seems to turn around. The game nated step by step. This is the
sunt din ce \n ce mai bune [i rooms portfolio of these operators reason why mixed machines are
mai inovative. seem to have decreased consider- getting better every day and are
Conform unor surse din ably, as from 120, they now have more innovative.
pia]`, se estimeaz` c`, din a only around 50. The rush of the According to some verified
doua jum`tate a lui 2010, mar- operators to open new venues market sources, it is forecasted
ile companii care opereaz` slo- only for branding, for creating an that by the first half of 2010, the
turi, chiar dac` au suferit image and a position on the mar- big companies that operate with
pierderi \n anul precedent vor ket without taking into considera- slots will come back to the behav-

reveni in for]` cu deschideri de tion the potential of the market, ior of opening new venues, even if
noi s`li, recå[tigånd astfel seems to calm down now. they came out with losses from
cotele de pia]` pierdute. De Because of the new legal dis- last year. Thus, these will be able
asemenea, la nivelul conducerii posals, a solution for the small op- to win back their market shares.
vor avea loc mici schimb`ri, erators could be partnerships, as Moreover, in regards to the man-
anumi]i manageri vor fi to fulfill the conditions required by agement, some small changes will
schimba]i, al]ii \nlocui]i. Este law. Thus, the companies can stay take place, certain managers will be
posibil ca pe pia]` s` apar` noi strong on the market, both those replaced. It is possible that new
firme mari, avånd \n vedere ca which have a powerful manage- companies shall appear on the
pie]ele din Rusia, Ucraina s-au ment and those which offer high market, taking into consideration
\nchis, Romånia reprezentånd quality standard conditions. We the fact that the markets in Russia
cea mai apropiat` solu]ie. can thus observe that the slot in- and Ukraine are practically closed.
Sper`m s` fie o compete]ie dustry shifts its profile and we can Thus, Romania represents the most
frumoas` [i urmeaz` s` r`mån` soon see, besides the actual places, attractive and at hand solution.
pe pia]` cei mai buni, avånd \n cafes, pubs, shows and parties. To We hope for a nice competi-
vedere faptul c` publicul romån put it to another perspective, a tion strategy on the market, as
este unul preten]ios. Acest new type of entertainment is to only the best will survive, because
lucru impune ca majoritatea appear on the market, which com- of the fact that Romanians are
companiilor autohtone [i cele bines pleasure and use, gambling, very demanding. This makes both
str`ine s` de]in` jocuri la un music and parties. the foreign companies and the na-
standard de calitate [i tehnic In regards to the customer tional ones to improve and in-
foarte ridicat. Din acest punct portfolios, before the places with crease their quality standards.
de vedere pia]a din Romånia roulettes were full; now they have From this point of view, the Ro-
este considerat` una foarte to change their way to multi- manian market is considered to be
competitiv`. gamers, which offer more than very competitive. 

CASINO Inside nr. 1 31


Mi x c o mp le x
[ i c o mp le t
de j o cur i d e n o r oc
la
Bling Bet
Complete and complex mixture of games,
all on Bling Bet
Cea mai important` achizi]ie o reprezint`, The most important asset is for now, a
pentru moment, o rulet` unic` din punct unique roulette in Romania from its tech-
de vedere tehnic în Romånia, purtånd nical point of view, signed John Huxley.
marca John Huxley.

32 CASINO Inside nr. 1


O dat` cu deschiderea AFI
Palace Cotroceni, [i-a f`cut
apari]ia pe piata de gaming
din Romånia [i una dintre cele mai
T ogether with the opening
of AFI Palace Cotroceni,
one of the most appreci-
ated players in the international
industry of gaming came to Ro-
apreciate prezen]e din industria in-
terna]ional` de profil: sala de jocuri mania: Bling Bet Casino.
Bling Bet. On a surface of 500 sqm,
Pe o suprafa]` de 500 metri Bling Bet exhibits its extremely
p`tra]i, Bling Bet vine cu o ofert` diversified offer of slot machines,
extrem de diversificat` de slot ma- 98 to be exact, like the multi-
chines, 98 la num`r, cum ar fi multi- gamers Bling, Coolfire I, Coolfire
gaminatoarele Bling, Coolfire I, II, King Kong Cash, Alfa Street
Coolfire II, King Kong Cash, Ruletele Roulettes and so on. On these
Alfa Street [.a. Pe multigaminatoarele multigamers, one can play
Bling se poate juca rulet`, blackjack, roulette, blackjack, poker, all on
poker, cu un soft de ultim` gen- a last generation software. In a
era]ie. În cel mai scurt timp, la short period of time, the jackpot
multigaminatoarele Bling, jackpot-ul on these multigamers can reach
va fi unul cu adev`rat exploziv pen- a really explosive amount:
tru o sal` de jocuri: 500.000 euro. 500.000 Euros.
Cei de la Bling Bet promit c` Bling Bet promise to soon
vor diversifica în curånd gama de diversify the range of games with
jocuri cu unele noi, pentru a com- some new ones. The "icing on
pleta mixul, „cirea[a de pe tort“ ur- the cake" is to be a new
månd s` fie o nou` rulet`, unic` în roulette, unique in Romania, this
Romania, asigur` reprezentan]ii s`lii is what the representatives of
de jocuri. Cel mai probabil, în luna the Casino promise. Most prob-
februarie cånd va fi pe deplin omolo- ably, when it will have the entire
gat`, ruleta, marca John Huxley, certificates needed, meaning
brand cunoscut pentru aparatura dis- around February, the roulette
tribuit` în cazinourile live, va strånge signed John Huxley will gather
în jurul ei sute, poate chiar mii de around it hundreds, maybe even
juc`tori, dispunånd de o tehnic` de- thousands of gamers. This brand
osebit`. Mai exact, se pariaz` direct is recognized for the distribution
pe num`r, ac]ionånd un buton prin of equipment in live casinos, hav-
care trece voltaj, la o putere accep- ing as a particularity, a special
tat` de corpul uman, singurul lucru technique. To be more specific,
la care va vibra juc`torul fiind one bets directly on a number
cå[tigul. by powering a button which is
Pariurile la rulet` încep de la 20 connected to voltage (small
de credite pån` la 2000 de credite enough to be supported by
maxim, ceea ce înseamn` 200 human body). The only thing
lei/num`r, suma minim` pe care se which will make that one vi-
poate paria fiind 10 lei de la 1 la 5 brate, is winning.
credite. La aparate, double-up-urile The bets for roulette start
însumeaz` un milion de credite, adic` with 20 credits and go up to
10.000 de lei. maximum 2000 credits, meaning
28 de oameni pentru o singur` 200 lei, the minimum bet having
sal`, din care 16 operatori de sloturi, the value of 10 lei, for 1 to 5
4 casieri [i restul barmani [i osp`tari credits. For machines, double-ups
se ocup` de bunul demers a tot amount one million credits,
ceea ce înseamn` distrac]ia aici, totul meaning 10.000 lei. 28 people
sub coordonarea atent` a patru only for one room, out of which
manageri. 16 slots operators, 4 cashiers
CASINO Inside nr. 1 33
Tombole s`pt`månale Tentantul joc Texas Hold’em, and the rest, bartenders, these motion style intensively, as it is
[i carduri de fidelizare, marca Nova de data aceasta, nu are the people who make sure an important asset in their mar-
putea lipsi din oferta s`lii de joc. that the fun goes smoothly, keting strategy.
atuuri \n atragerea
Aceasta dispune de patru posturi [i se under the close supervision of The tempting Texas Hold'em,
clien]ilor poate juca [i singur cu masa. Standul four managers. signed Nova, is of course avail-
de pariuri sportive e la fel de activ, able in the gaming offer. This
Pentru a atrage cåt mai mul]i cuprinde aproximativ 140 de jocuri Weekly lotteries and has four places and you can play
clien]i, Bling Bet vine cu un plan ce poart` amprenta Readygame, ur- alone, or against the house. The
bine pus la punct. În acest sens,
fidelity cards, ways of
månd ca, pån` la finele acestui an, sala attracting clients sports bets area is just as active,
reprezentan]ii s`lii de jocuri au dez- s` de]in` 300 astfel de jocuri. Pariuri, having around 140 games, signed
voltat un program de fidelizare ce jocuri, super bar cu un meniu variat Readygame. The plan is that by
include tombole s`pt`månale, în For attracting as many cus-
de b`uturi [i gust`ri, din partea casei the end of this year, the number
fiecare zi de såmb`t`. Tombola spe- tomers as possible, Bling Bet has
desigur, completeaz` atmosfera din of the games is 300.
cial` a debutat pe 16 ianuarie ur- a well defined strategy. In order
sal`. Totodat`, fiecare zi de tombol` Bets, games, a cool bar with
månd a se încheia pe 27 februarie, to reach this objective, the rep-
se desf`[oar` sub inciden]a unor pro- a variety of drinks and snacks
iar valoarea premiilor însumeaz` resentatives of the game area
grame tematice diferite, gen cocktail offered, on the house of course,
60.000 lei. Pentru fiecare 100 lei developed a fidelity program
night, open bar [.a. complete the entire atmosphere.
juca]i se elibereaz` un tichet, prin which includes weekly lotteries,
De cånd [i-a „activat sloturile“, Moreover, every lottery day has
intermediul c`ruia clientul poate every Saturday. The special lot-
Bling Bet prime[te cåte 250-300 de its own theme like cocktail night
participa la tombol`. tery started on January 16th and
juc`tori zilnic, asta în ciuda faptului or open bar, etc.
De asemenea, în prim`vara is to end on February 27, the
c` AFI Palace Cotroceni, mall-ul Since putting its slots into ac-
acestui an, va fi finalizat [i sistemul value of the prizes amounting
care îi g`zduie[te, a început s` nu tion, Bling Bet has around 250-
on-line conectat la toate aparatele 60.000 lei. For each 100 lei gam-
mai fie la fel de des frecventat ca la 300 players every day, despite
prezente în sal`, la care se adaug` bled, each client receives a
început de c`tre clien]i, din cauza the fact that AFI Palace
[i cardul de fidelizare a clientului. |n ticket which is the means to be
mult mediatizatei crize. Pentru cei Cotroceni started to lose its
func]ie de suma jucat`, clientul va in the lottery.
care vor sa schimbe sume impor- clientele due to the very talked-
beneficia de un anumit num`r de Moreover, the on-line system
tante de bani în valut` [i invers, au about crisis. Those who want to
puncte incluse pe card, puncte care connected to all the machines in
posibilitatea s` o fac` la orice or` exchange currency, can do this
pot fi folosite la joc, la care se the room is to be finalized this
din zi [i din noapte, întrucåt Bling 24/7, as Bling Bet has a partner-
anexeaz` [i alte premii suplimentare. spring, and also the fidelity card.
Bet are un parteneriat de colaborare ship with an exchange office from
Cei de la Bling Bet pun un accent Thus, depending on the amount
în acest sens cu o cas` de schimb within the commercial space.
deosebit pe acest mod de pro- bet, the client will receive some
aflat` în incinta spa]iului comercial. Thus, the program is extended
for gambling passionates. 
movare, cardul de fidelizare points on this card, which can
Aceasta [i-a prelungit special pro-
reprezentånd un atu forte în strate- be used for gaming. Other bonus
gramul pentru pasiona]ii de jocuri
de noroc. 
gia lor de marketing. prizes can be received as well.
Bling Bet emphasizes this pro-
34 CASINO Inside nr. 1
Vox Populi
barometrul industriei prin ochii opiniei publice

|n fiecare num`r al revistei ve]i reg`si opiniile [i aprecierile celor din industria de profil, în încercarea
noastr` de a expune cåt mai corect [i obiectiv situa]ia cu care se confrunt` cei ce „fac jocurile”. Pentru
o contrareplic` ne-am îndreptat aten]ia [i c`tre oamenii simpli. Am ie[it din cazinouri [i s`li de jocuri
de noroc ca s` lu`m pulsul celor ce privesc, adeseori, sceptici, la geamurile fumurii ale localurilor sau
la iluminatul lor strident.

Bazavan Marin, pensionar: de asisten]` contra dependen]ei. Totodat`, cred ca sunt [i destul de
Nu m` deranjeaz` cu nimic. |l v`d un domeniu frumos, unde se stridente ca luminozitate, iar asta uneori m` deranjeaz`.
duce lumea s` se distreze, s` fac` ce vrea tineretul din ziua de azi.
Cine vrea s`-[i piard` bani la cazinouri, s`-i piard`. Cine vrea s` se Iordache Ioana, 27 ani, auditor intern:
distreze, e liber s-o fac`. Nimeni nu-i oblig`, nu?! Nu-mi place acest domeniu [i daca pot p`rea subiectiv` e pentru
c` am un caz în familie de dependen]` fa]` de jocurile de noroc. Din
C`lin [tefan, 19 ani, elev: cauza asta, m` feresc cåt pot de mult. [tiu c` e deja ca o boal` pen-
E un domeniu ok pentru pasiona]i. Eu personal n-am jucat în via]a tru unii, dar sunt [i al]ii care joac` [i apoi pleac` lini[ti]i acas`. Am
mea, n-am intrat niciodat` într-un cazino. Oamenii care sunt dispu[i prieteni de genul `sta, numai c` eu evit astfel de locuri. Nu judec pe
s` mearg` la un cazino, ori nu au bani [i vor s` fac` bani din ches- nimeni, dar eu prefer s` nu ma duc. Nu [tiu dac` se poate vorbi de
tia asta, ori au adrenalina în sånge [i vor s` ri[te. Cum unii ex- îmbun`t`]irea imaginii. Cazinourile au un singur scop – s` fac` profit.
caladeaz` diferite vårfuri montane, a[a ei se duc la cazino s` înve]e A[ putea spune c` sunt un r`u necesar [i poate fi perceput drept un
s` joace. [i, în cazul de fa]`, jocurile de noroc pot fi considerate o mod de a te sim]i bine, de a-]i petrece timpul liber. Cu alte cuvinte,
form` de distrac]ie. În rest, ele nu m` deranjeaz` cu absolut nimic. nu sunt împotriva lor, cum nu sunt nici împotriva drogurilor, dar sunt
Cine vrea [i cui îi place, s` joace! subiectiv` pentru c` m-au afectat în mod direct. N-ar fi r`u, totu[i,
dac` ar exista o linie verde, unde la cel`lalt cap`t al telefonului s`
fie un psiholog, ca în campaniile impotriva drogurilor, a ]ig`rilor sau
Opri[ Constantin, 22 ani, entertainer:
abuzurilor, care s` îi poat` îndruma, pentru c` mul]i nu sunt con[tien]i
Sunt foarte multe pe pia]`. Din cåte am v`zut cazinourile on-line
c` acest lucru e o boal`. Noi tindem s`-i acuz`m [i nu în]elegem c`
s-au dezvoltat foarte mult [i eu sunt un adept al acestora, m` refer
au de fapt o problem` grav`.
la cele on-line. Îmi place s` joc mai mult poker, e mai comod, e mult
mai lejer s` stau acas` sau la birou [i s` pot s` accesez un site [i s`
joc. De ie[it ies mai rar, cu prietenii, ne strångem mai mul]i într-un
Pop Ion Aurel, 54 ani, profesor:
grup s` juc`m, dar nu m` deranjeaz` cu nimic, sunt foarte ok. Am Pentru mine imaginea industriei jocurilor de noroc este una
chiar prieteni, fete, care lucreaz` în cazinouri. E o pia]` destul de dez- neutr`, necunoscånd-o din interior. Nu v` pot spune o opinie avizat`,
voltat` [i v`d c` merge bine în continuare. ci doar din perspectiva pe care o cunosc, c` de cånd exist` aceste
s`li [i aceste jocuri ele au servit pentru o parte a societ`]ii pentru
divertisment. I-a ajutat pe oameni s` se simt` mai bine, uneori poate
Ciocårlan Cristina, bugetar:
c` i-a împins [i la gesturi disperate cånd au pierdut. Cred c` face
Sunt împotriva pierderii banilor. Sunt prea multe spa]ii de jocuri
parte din via]a cotidian` a unei p`turi a popula]iei [i ca au o anumit`
de noroc. Dar au [i o parte bun` pentru c` mai lumineaz` str`zile.
necesitate în societate.
N-am fost niciodat` în vreun cazino. Am o situa]ie financiar` precar`
[i de asta sunt împotriva pierderii banilor în felul `sta. Le consider
un pericol pentru tineri, pentru fiul meu, spre exemplu.
Nicolescu Marin, 40 ani, ofi]er:
La cåt m` pricep eu, cred c` sunt suficiente cazinouri. Imaginea
f`cut` de mass-media poate fi [i pozitiv` [i negativ`, asta depinde de
Florea Liviu Emilian, 20 ani, elev: interesul pe care-l are asupra acestor locuri de divertisment. Nu m`
Am o p`rere negativ`. Niciodat` nu se cå[tig`, mai mult se pierde.
deranjeaz` existen]a lor, iar cine le frecventeaz` înseamn` c` are cu
Provoac` dependen]`. N-am fost niciodat` în vreun cazino, dar cred
ce.
c` m-ar tenta. Niciodat` nu te duci acolo ca s` te îmbog`]e[ti, ci te
duci s` te distrezi. Oricum, cred c` sunt destule cazinouri.
{tefan, 19 ani, liberprofesionist:
Atåta timp cåt î[i place s` te duci s` te joci, nu v`d nimic r`u.
Gheorghi]` Oana, 22 ani, student`: Doar în unele cazuri în care poate deveni dependen]`. Am fost într-
Sunt suficiente cazinouri. Consider c` reprezint` totu[i o problem`
un cazinou, m-am jucat, m-am sim]it bine. E un mod lejer de a te
pentru c` ele creaz` dependen]`, dar asta depinde [i de fiecare per-
distra.
soan` în parte dac` se poate controla ca s` nu devin` un viciu. Cred
c` ar fi o idee bun` dac` în acest sens ar putea exista un serviciu
36 CASINO Inside nr. 1
Vox Populi
the barometer of the industry seen through the eyes of the public

Every number of this magazine will offer the opinions and appreciations of the savvy people in the in-
dustry. This is the way we try to show exactly and objectively, the situation that these people who
“make the games” deal with. To have also the other side of the coin, we focused our attention on sim-
ple people as well. We stepped out of the casinos and game rooms, in order to try to feel those who
look at the tinted windows and the bright lights, in a skeptic way.

Bazavan Marin, retired: idea could be a social service to advice people against addiction.
I have nothing against them. I regard this domain as a nice one, Moreover, I believe they have too many lights and these are bothe-
where people go and have fun, and the young people do whatever ring me at times.
they want to. Who wants to lose money, can go ahead and do so.
Who wants to have fun, is free to do it. There is no one forcing Iordache Ioana, age 27, internal auditor:
them, right?! I don’t like this area but I may be subjective, as I have one case
of addiction in my family. That is why I keep a distance. I know that
C`lin {tefan, age 19, student: for some people it is an illness, but there are others who just play
It’s a good domain for those passionate about it. I have never and then go home peacefully. I have friends like this, but I try to stay
played or entered a casino. People who are willing to go, whether away. I don’t judge anyone; I just prefer not to go. I don’t know if
don’t have money and regard this as a way to make them, or have one can talk about an improvement of the image they have. Casinos
too much adrenaline and are willing to take risks. There are people have only one purpose-profit. I could describe them as a necessary
who climb up mountains and there are people who go to the casino, evil, but they can be a nice way to have fun. Thus, I am not against
just for the same premises. It can also be considered as a type of them, just as I am not against drugs, but I see them differently, be-
having fun. They don’t bother me at all. Who wants to play and likes cause they had a direct effect on me. It couldn’t hurt, though, to have
it, can do so! a green line with a psychologist (just as for drugs or cigarettes), who
could guide people. Many of them don’t realize that it is an illness.
We tend to accuse them instead of trying to understand the gravity
Opri[ Constantin, age 22, entertainer:
of the problem.
There are so many on the market. From what I’ve seen, on-line
casinos have developed a lot lately and I am actually a supporter of
them. I mostly like playing poker, it is more comfortable. I can sit
Pop Ion Aurel, age 54, professor:
at home or at the office and enter a website and play. I go out in For me, the image of the industry is neutral, I don’t know its in-
live ones rather rarely, with my friends, when we gather and go play, sides. I can’t give you a certified opinion, but only my perspective,
but besides this, I don’t have anything against them, they are very ok. which is that these casinos have been an entertainment for a part of
I have some friends, women, who even work in casinos. It is a fairly the society, even from the start. It helped people feel better, or it
developed market and it keeps on developing. may have pushed them to desperate measures at times, when they
lost. I believe they are a part of the daily life of a certain social level
and that they serve a certain necessity.
Ciocårlan Cristina, state worker:
I am against losing money. There are too many gambling areas.
They have a good part though, that of lighting the streets. I’ve never
Nicolescu Marin, age 40, officer:
been in one. I don’t have a good financial status and that is why I As far as I know, there are enough casinos. The image created
don’t agree with losing your money like this. I consider them to be by the mass-media can be either positive or negative, depending on
dangerous for youngsters, for my son, for example. the interest. I don’t mind them; whoever goes there, has the neces-
sary resources.
Florea Liviu Emilian, age 20, elev:
I don’t have a good opinion about them. There are more losers
{tefan, age 19, freelancer:
than winners. Plus, it is addictive. I’ve never been into a casino but As long as you like to go and play, I don’t see the harm. There
I think it would be tempting. You never go there to get rich, but to are some cases when it becomes addictive. I went one time, played
have fun. Anyhow, I believe there are enough casinos. and had fun. It is a nice way to enjoy yourself.

Gheorghi]` Oana, age 22 , student:


There are enough casinos. I believe there is a problem if they are
addictive, but it also depends on each person, on how he/she can con-
trol gaming as not to turn it into an addiction. I believe that a good
CASINO Inside nr. 1 37
JUC~RII PENTRU JUC~TORI

Unicul Maybach Zeppelin...


ren`scut
Modelul secolului 21 este cel mai pu- maro deschis Rocky Mountains, combinat`
ternic Maybach de pån` acum (471 kW/640 cu negru Taiga. Semnalizatorele ro[u-închis Clien]ii pot opta [i pentru un sistem pentru parfumat interiorul, despre
hp [i un cuplu maxim de 1000 de Nm), [i [i o elegant` parti]ie vertical` în ]eava de care Daimler spune c` este unic în lume. Componenta principal` a sistemului
are dou` variante disponibile, Maybach 57 e[apament contribuie la efectele vizuale ale este o sfer` din Plexiglass iluminat`, a[ezat` pe consola central` din spate, în
Zeppelin care cost` 406,000 EUR (521,000 p`r]ii din spate. Daimler spune c`, to]i care proprietarii de Maybach pot insera un flacon din parfumul lor preferat.
USD) [i Maybach 62 Zeppelin cu un pre] de clien]ii Maybach au posibilitatea de a cere O pomp` reglatoare direc]ioneaz` un impuls u[or de aer în sfera de Plexi-
473,200 EUR (607,000 USD). finisaje în alte nuan]e, dac` doresc. Ro]ile de
Maybach aduce la via]` un Maybach 20 inch Chrome Shadow ale Zeppelinului
Zeppelin reîncarnat, ce va fi vårful de lance completeaz` imaginea. Acestea au fost vop-
al salonului de lux. Noul model, care a avut site cu un substrat negru, înainte de a primi
inaugurarea la salonul din Geneva 2009, este stratul argintiu de deasupra, ceea ce face ca
un reprezentant al m`rcii în segmentul de tonurile s` se în`spreasc` din interior spre
salon cel mai de lux . exterior. Noile oglinzi aerodinamice produc
Maybach a folosit pentru prima oar` [i mai pu]in zgomot la vånt, spune Daimler.
numele Zeppelin în 1930, cånd acesta sim- Au un design mai unghiular [i sunt separate
boliza luxul modern, [i era respectat în în- de tocul u[ii de un bra] sub]ire, ce le ofer`
treaga lume ca un produs de inginerie de un aspect mai expresiv. De asemenea,
înalt` clas` al anilor 1930. suprafa]a oglinzii este mai mare, cu indica-
Cåteodat`, un Maybach cu un pre] de torii integra]i in form` de V, pentru o si-
pornire de EUR 450,000 nu este îndeajuns guran]` sporit`.
de exclusiv. Pe cei ultra-eliti[ti ce pot respira Interiorul
doar aer rarefiat, Maybach îi ridic` la nivelul Noul Maybach este o ma[in` pentru
Zeppelin. Acum îns`, numele este folosit pen- cunosc`tori, lucru care se vede imediat de
tru a aduce aminte de elegan]a de alt` dat`. la interior. Dup` cum v` pute]i a[tepta, totul
Modelul secolului 21 este cel mai put- se rezum` la lux. Pielea este bej California
ernic model Maybach. Modelul Maybach 57 [i nuan]a de Stromboli închis contrasteaz` cu
S, ce cost` 406,000 EUR (521,000 USD), [i finisajul de lac de pe schimb`tor [i cele de
versiunea cu ampatament lung, S 62, cu un pe tabloul de bord [i de pe u[i. Scaunele au Customers are also able to opt for a perfume atomizer that Daimler says
pre] de 473,200 EUR (607,000 USD), un model cu diamante pe tetiere [i pe is the only one of its kind in the world. The system’s core component is an
servesc drept baza tehnic` pentru noul sp`tare, iar pe podea sunt covora[e din piele internally illuminated Plexiglass sphere on the rear center console, into which
model. Înalta performan]` este livrat` în am- de miel. Noile modele au consola central` în Maybach Zeppelin owners can insert a vial of their preferred fragrance. A reg-
bele cazuri, de motorul turbo dublu de 6.0 fa]`, ecranul de parti]ie care este o op]iune ulator pump then directs a gentle flow of air into the Plexiglass sphere, fanning
litri V12 ce ajunge la 471 kW/640 CP (+ disponibil` pentru Maybach Zeppelin 62, plus
28 CP) [i un cuplu maxim de 1000 de Nm. pahare de [ampanie incluse în standard, ce
Exteriorul sunt inscrip]ionate cu Maybach Zeppelin, în
Noul model poate fi recunoscut dup` timp ce månerele u[ilor, la fel ca [i inelul de
finisajul special în dou` tonuri, nuan]a de cheie au gravat cuvåntul Zeppelin. 
38 CASINO Inside nr. 1
TOYS FOR GAMBLERS

May be Bach, but no, is the unique


Maybach Zeppelin… reborn
The 21st Century model is the most pow- light brown in contrast to the Taiga black. Dark
glass, ce pulverizeaz` moleculele în interiorul vehicului. Acest sistem poate fi erful Maybach ever (471 kW/640 hp and a peak red tail light units and a fine vertical partition in
activat fie de pe scaunul [oferului, fie printr-un buton din consola central`, avånd torque of 1000 Newton metres) and two mod- the tailpipe add to the visual touches at the rear.
[i un sistem sensibil la esen]e. Parfumul dorit împrosp`teaz` aerul din cabina els are on offer, the Maybach 57 Zeppelin which Daimler says that their Maybach customers have
pasagerilor în 10 -12 secunde. Elaboratul sistem este un produs inovator paten- costs EUR 406,000 (USD 521,000) and the May- the option to specify other paint finish if they
tat de Maybach. bach 62 Zeppelin with a price tag of EUR wish. The Maybach Zeppelin’s newly designed 20-
473,200 (USD 607,000). inch wheels in a Chrome Shadow finish complete
Maybach is bringing out a reincarnated the picture. These were first painted with a black
Maybach Zeppelin to spearhead its luxury saloon undercoat, before having a silver topcoat applied
model range. The new model, which has re- using a painting process that causes the tone to
ceived its premiere at the Geneva Motor Show gradually increase in darkness from the outside in.
2009, represent the brand in the high-end lux- The streamlined new exterior mirrors produce
ury saloon segment. even less wind noise than previous models, says
Maybach first used the Zeppelin name in Daimler. They have a more angular design and
the 1930s, when dirigible’s name symbolized are separated from the door frame by a slender
modern luxury and was revered worldwide as arm, giving them a more expressive look. They
one of the ultimate in high-class automotive en- also feature an enlarged mirror surface together
gineering in the 1930s. with integral indicators in the shape of a hori-
Sometimes a Maybach with a base price zontal “V” for improved safety.
of over EUR 450,000 is just not exclusive The interior
enough. For those ultra-elite who only can The new Maybach Zeppelin is a car for
breathe the rarefied air, Maybach is raising them connoisseurs, as is immediately apparent from its
to Zeppelin level. Now the name’s resurrection interior. As you might expect - it's all about lux-
will be used to get more in touch with old- ury. Leather appointments are in California beige
world elegance. and deep Stromboli contrasts with the piano lac-
The 21st Century model is the most pow- quer finish of the trim and the topstitching in the
erful Maybach ever. The Maybach 57 S, which dashboard and on the doors. The seats consist
the vial's perfume molecules into the vehicle interior. The perfume atomizer can costs EUR 406,000 (USD 521,000), and the long- of a diamond quilting pattern on the cushions and
be activated either from the driver’s seat or by means of a button in the rear wheelbase version, the 62 S, with a price tag of backrests together with the black piping and gen-
center console, with an additional thumbwheel in the rear for sensitive aroma EUR 473,200 (USD 607,000), serve as the tech- uine lambskin carpets the floor. The new mod-
control. The chosen fragrance wafts into the passenger compartment within ten nical basis for the new model. High performance els have the center console in the front, the
to twelve seconds. The elaborate system is a patented Maybach innovation. is delivered in both cases by the 6.0 litre V12 partition screen that is available as an option for
bi-turbo engine delivering 471 kW/640 hp (+ 28 the Maybach Zeppelin 62, plus the silver cham-
hp) and a peak torque of 1000 Newton meters. pagne flutes included as standard, marked with the
The exterior lettering “MAYBACH ZEPPELIN”, while the door
The new model can be recognized by its sill panels as well as the key ring are engraved
two-tone special paint finish in Rocky Mountains with the word “ZEPPELIN”. 
CASINO Inside nr. 1 39
Ergonomia, perfec]iunea tehnologic`, jocul f`r` Ergonomics, technologic perfection, an effortless
efort precum [i designul unic sunt atributele care game and a unique design, these are the attributes
încoroneaz` f`r` putin]` de t`gad` Alfastreet R8 ca which transform the R8 Alfastreet into the queen of
regina a ruletelor elctronice. R8 a fost complet re- electronic roulettes. The R8 has been completely re-
proiectat` [i echipa Alfastreet de speciali[ti a designed, and Alfastreet team of professionals has
îmbun`t`]it extraordinara platform` a ruletei cla- improved the extraordinary platform of the classic
sice R8 cu noi caracteristici tehnice, ergonomie R8 roulette, by adding new technical features, better
îmbun`t`]it` [i un design complet nou. Ma[ina are ergonomics and an absolutely new design. The ma-
o rulet` automat` [i 8 sta]ii de joc, cu posibilitatea chine has an automatic roulette with 8 game stations,
de a selecta touch pad, touch screen sau com- the possibility to select a touch pad, touch screen or
bina]ii de amåndou`. Noul ecran de 19” împreun` a combination of both. The new screen of 19" and a
cu o grafic` revolu]ionar` permit o pariere u[oar` revolutionary graphic ease the betting process and
[i solicit` un efort mai mic. Noua ruleta Alfastreet require less effort. The new Alfastreet R8 stands out
R8 iese în eviden]` cu performan]e îmbun`t`]ite, with its improved performance, even superior com-
chiar superioare, între]inere u[oar`, [i un apetit pared to the market, ease of maintenance and a high
ridicat pentru juc`tor. Clientul poate alege diverse appetite for players. The client can choose various
modalit`]i de plat`: bill acceptor, coin acceptor, methods of payment: bill acceptor, coin acceptor,
sistem TITO sau variet`]i de sistem plat` cash. TITO system or various systems for cash

Ruleta R8
Caracteristici: Features:
 Display touch screen Touch screen display
 Sistem TITO TITO system
 Operare cu monezi Coin operations
 Sistem Online Online system
 Cashless system ready Cashless system ready
 Rulet` cu selectare automat` 
 Un zero / Doi zero
Avantaje pentru juc`tori:
O nou` mas` de lucru 
Automatic selection roulette
One zero/ Two zeros

 Intimitate [i confort crescut Advantages for the


pentru juc`tori
 Pariere u[oar` prin touch
R8 Roulette, a new work table players:
 intimacy and high comfort
screen 24/7 functioning
 Pariere printr-o simpl` ap`sare 3 to 5 times higher profit,
 Meniu pe ecran multilingvist compared to live games
Avantaje pentru removal of the negative
operatori: effects caused by the human
 Costuri minimizate de operare factor
 Operare 24h/7zile remote monitoring
 Profit de la 3 la 5 ori mai maximum security
mare în compara]ie cu jocul easy maintenance
live
 Eliminarea efectelor negative Technical data:
datorate factorului uman Electricity: AC 110V ± 10% /
 Supravegerea de la distan]` 60Hz
 Securitate maxim` AC 230V ± 10% / 50 Hz
 Intre]inere u[oar` Power: 1000W
Date tehnice: Temperature: 10°C-30°C
Curent: AC 110V ± 10% / 60Hz Humidity: 10-90%
AC 230V ± 10% / 50 Hz Width: 2510 mm
Putere: 1000W Height: 855 mm
Temperatur`: 10°C-30°C Length: 2510 mm
Umiditate: 10-90% Weight: 1049 kg
La]ime: 2510 mm
|n`l]ime: 855 mm
Lungime: 2510 mm
Greutate: 1049 kg

40 CASINO Inside nr. 1


Gemini Sensa PlusTM, cel mai nou
slot semnat Casino Tehnology
Gemini Sensa PlusTM, the newest upright cabinet from Casino Technology

emini Sansa PlusTM este un nou slot, cu o structur` emini Sensa PlusTM is a brand new cabinet re-
G interioar` [i exterioar` ref`cute, fiind totodat` [i cel
mai bun produs Casino Technology ce a ie[it pe pia]`
G designed in and out to be the best yet Casino
Technology product to hit the market. The inner
pån` acum. Componentele interioare sunt create pentru components have been placed for best serviceability
un uz [i o între]inere mai bune, iar centrul de echilibru a and maintenance, and the center of balance has been
fost mutat c`tre mijloc, pentru o mai bun` stabilitate. O moved to the middle of the cabinet for improved sta-
îmbun`t`]ire major` fa]` de modelele mai vechi este pro- bility. One major improvement over older models is
filul sub]ire, ce permite plasarea acestor sloturi în s`li mai the slender profile of the cabinet which will allow the
restrånse ca suprafa]`, îmbun`t`]ind asftel [i profitabilitatea. placement of more cabinets in tighter halls, and im-
Gemini Sansa Plus se bazeaz` pe mo[tenirea Casino Tech- prove profitability. Gemini Sensa Plus builds upon
nology de a creea Alegerea u[oar` pentru dumneavoastr`, Casino Technology’s legacy of creating “The easy
iar aceast` reîncarnare a seriei Gemini, a numelui [i a ex- choice of product for you” and in this new reincarna-
perien]ei, este singura leg`tur` dintre linia clasic` [i pro- tion of the Gemini series the name and expertise is
dusul nou. the only connection between the classic line and this
Gemini Sensa Plus are un profil sub]ire, cu 100 mm brand new product.
mai pu]in decåt la modele anterioare, un unghi larg de 22 Gemini Sensa PlusTM has a slender profile,100mm
de vizualizare al monitoarelor cu panoram` [i o suprafa]` less from the dept than previous models, a crisp 22”
de interac]iune cu juc`torul cu un touch screen de 10; wide viewing angle panorama monitors and an impres-
acesta este un mod de promovare, de entertainment [i sive player interaction area with 10” touch monitor for
este în acela[i timp un panou prin care se poate urmari promotion, entertainment and as a player tracking
juc`torul. Alte îmbun`t`]iri sunt butoanele de extraor- panel. Other new features are the high-quality push
dinar` calitate, plasate ergonomic, [i senzorul buttons ergonomically placed and hassle-free sensor
auxiliar ce nu mai d` b`t`i de cap. Suportul de auxiliary buttons. The customizable cup-holder is easy
pahare personalizat este foarte u[or de cur`]at. to clean. The classic Casino Technology design can be
Clasicul design Casino Technology poate fi re- recognized all-over the world wrapped in modern de-
cunoscut în toat` lumea,datorit` exteriorului sign and color. The new Tough RiderTM platform has
colorat [i modern. Noua platform` Tough an innovative and easy to use push-out mechanism and
Rider are un mecanism inovator [i u[or de front panel diagnostic LED display.
folosit [i totodat` un display LCD. The main advantages of the upright cabinet are
Principalele avantaje ale slotului sunt, among others the extreme serviceability – due to the
printre altele, serviciile oferite-datorit` unit`]ii highly improved hardware unit (see above), the installa-
de hardware îmbun`t`]it`, re]elei de circuit, tion, operation and servicing are totally facilitated; the
oper`rii [i service-ului, ce sunt complet facilitate; security – provided by the advanced technology imple-
siguran]a-oferit` de tehnologia avansat` inserat` mented in the CPU unit; the players comfort – pro-
în processor; confortul juc`torului-oferit de o vided by the range of new facilities and
varietate de noi facilit`]i; op]iunea larg` de per- improvements; the large customization options – pos-
sonalizare-posibilitatea de modificare în func]ie sibility of easy customization according to operators
de nevoile operatorului, avånd în vedere cu- needs, in terms of design (color, decorative textures
loarea, texturile decorative din partea frontal`, on the front door), button keyboard placement, pe-
amplasamentul butoanelor, dispozitive periferice ripheral devices, etc.
etc. The Basic specifications are: crisp Dual 22”
Specifica]iile primare sunt: Monitor LCD Panorama LCD displays; optional 10” display for
Dual 22, display op]ional pentru promovare [i player tracking and promotion, built in the key-
pentru urm`rirea juc`torului, tastatur` încorporat`, board panel; touch screen; bill acceptors (JCM or
monitor cu senzori de atingere, bill acceptor MEI); coin acceptor and hopper; player tracking
(JCM sau MEI); acceptoare de monede [i ban- ready; printer ready; powerful sound system
knote; un sistem de sunet foarte puternic 2.1. [.a. 2.1.
Un alt multigamer de la Casino Technology Another multi-game line from Casino
este cel mai nou lansat la IGE 2010 în Londra, Technology, is the newest launched at IGE
Absolute Games, ce cuprinde jocuri din popu- 2010 in London ABSOLUTE GAMES TM, fea-
lara serie Gamopolis. Deocamdat` se poate l`uda turing multi games from the popular GAMOPO-
cu Gamopolis III, IV [i V (versiunile urm`toare LIS series. It currently includes GAMOPOLIS III,
urmånd s` apar` în curånd) [i con]ine unele din- IV and V (with more version coming soon), fea-
tre cele mai performante jocuri de sloturi Casino turing some of the best performing Casino
Technology, în combina]ie cu cele mai noi [i mai Technology video slot games, combined with the
promi]`toare jocuri ce asigur` un mix important most promising new releases, ensuring greater
de jocuri de slot, ]inånd cont de preferin]a [i slot mix variety in terms of player choice and
alegerea juc`torului. custom preferences. 
CASINO Inside nr. 1 41
Mesele de poker Holodeck One
Jocul de poker, asemeni mediului business necesit` abilitate, inteligen]`,
intui]ie [i curaj. Holodeck One nu e doar un obiect inteligent ci måna
cå[tig`toare \n jocul Texas Hold’em.

Perspectiva unei afaceri extrem de profitabile te-a facut s`


fii \n business. Blind-urile sunt pl`tite. Flop!

1. Am creat o mas` de joc pentru 6 persoane, cu ergonomie impecabil`,


spa]iu generos pentru fiecare juc`tor, cu cea mai intuitiv` grafic` a
jocului.
2. Cu ajutorul ei cre[ti viteza de joc (deci cre[ti profitul), evi]i costurile ac-
tuale cu preg`tirea crupierilor, disputele [i aduci \n sal` juc`torii de
poker online.
3. Masa dispune de cel mai eficient sistem de gestiune!

C`r]i bune... le p`strezi [i joci mai departe... Turn!

4. O po]i primi gratuit pentru testare.

Crezi tot mai mult \n måna pe care o ai, \]i prive[ti competi-
torii [i [tii c` nu ai concuren]`. River!

5. Solu]ia de produc]ie este gåndit` \n scopul unei livr`ri rapide, \n vari-


anta personalizat`.

Nu ai ales o mas` de poker care s` aduc` a slot-machines, sau alte


aparate electronice. Viitorul const` \ntr-un nou concept de sal`, adresat`
juc`torilor pasiona]i ce vor avea ocazia s` stea fa]` \n fa]` cu adversarii.

A[eaz`-te la mas` [i joac` inteligent!

Holodeck One poker tables


Poker, just like the business environment, requires ability, intelligence, intuition
and courage. Holodeck One is not just an intelligent object, but a winning hand in
Texas Hold’em.

The prospective of an extremely profitable business, made you be in


business. The blinds are paid, Flop!

1. We created a game table for 6, impeccable from an ergonomic point of view,


with large spaces for every player and the most intuitive graphics for the game.
2. By using this table you increase the game speed (thus, the profit), you avoid
the costs with training of dealers, the disputes and moreover, you bring online
poker players in your room.
3. The poker room has the most efficient management system.

...Good cards... keep them and keep on playing... Turn!

4.You can have it for free, just for tests.

You’re getting more and more confident with your hand, you care-
fully analyze your competitors and you realize there aren’t any,
River!

5.The production solution is designed for the fastest delivery, for the fully-cus-
tomized version.

You haven’t chosen a poker table looking like slot-machines or any other elec-
tronic equipment. The future is a new concept, addressed to all the players who
are passionate, all of them having the opportunity of confronting their opponents.

Sit and play smart!


Martin Ivanov, omul din spatele
Casino Technology \n Romånia

Anul 2010 -
dinamic
din punctul de
vedere al
reorganiz`rii,
mai pu]in atractiv
pe segmentul
de vånz`ri
Este de p`rere Martin Ivanov,
Managing Director al Advanced
Technology Innovations (ATI),
filiala Casino Technology \n Romånia.

Martin Ivanov, the man behind


Casino Technology in Romania

2010 - dinamic
from a reorganizational
point of view,
less attractive
in regards to sales
This is the opinion of Martin Ivanov, the
Managing Director of Advanced Technology
Innovations (ATI), the subsidiary of Casino
Technology in Romania

46 CASINO Inside nr. 1


Cum \ncepe povestea How did the story with
al`turi de Casino Tech- Casino Technology
nology? start?
Casino Technology a apelat la Casino Technology asked for
serviciile mele, dac` putem spune my services, if I can say so,
a[a, \n luna martie a lui 2006, cånd around March 2006, when I had
am avut o \ntålnire la Sofia cu a meeting, in Sofia with Mr. Milo
domnul Milo Borissov care este Borissov, who is the owner and
proprietarul [i pre[edintele acestei the president of this company.
companii. Luånd \n considerare Taking into consideration my
background-ul meu [i faptul c` [tiu background and the fact that I
limba romån`, a considerat c` eu speak Romanian, he thought I was
sunt omul potrivit pentru a con- the right person to manage the
duce filiala Casino Technology \n subsidiary in Romania. I had a
Romånia. Am f`cut training aproape training for 2 months, in various
dou` luni \n diferite loca]ii ale noas- locations in Sofia and some other
tre \n Sofia [i \n provincie, precum towns, as well as a “technical
[i un “technical training” \n cadrul training” within the company.
firmei. Afterwards, I had a meeting
Am avut o \ntålnire apoi cu with various representatives of
diferi]i oficiali ai companiei, pentru the company, as to see how I
ca, ulterior, s` vad` dac` eu m` feel about my future job and if
simt bine \n ceea ce urma s` fac [i they were to accept me, as a
dac` ei m` accept` pe mine ca person, in a completely unknown
persoan` \ntr-un domeniu total ne- area for me. This is because at
cunoscut mie. Asta pentru c` eu la first, I was a frontier officer for
\nceput, timp de zece ani, am fost 10 years and the experience gath-
poli]ist de frontier` [i pot spune c` ered in this period eased my so-
experien]a avut` \n aceast` postur` cial relations with people. This is
mi-a facilitat rela]iile cu oamenii. a critical aspect in a business like
Acest lucru este unul decisiv \ntr-un this, where trust is just as impor-
business ca acesta al cazinourilor, tant. Usually, if a client loses his
unde, de asemenea, [i increderea confidence in the service of a
este foarte important`. \n principiu, company, it can’t be easily won
dac` un client \[i pierde \ncrederea back.
\ntr-un serviciu al vreunei firme, pe In that same summer I came
urm` foarte greu aceasta mai poate back to Romania, I took some
fi recå[tigat`. classes of legislation on the gam-
Odat` ajuns \n vara aceluia[i an bling market and afterwards I im-
\n Romånia, am urmat ni[te studii mediately set up the company, in
referitoare la legisla]ia de aici, la October, starting to contact Ro-
pia]a jocurilor de noroc, dup` care, manian clients. Some of them
imediat \n octombrie, am pus pe were already familiar with our
picioare firma, cu sediul \n Bucure[ti services, so we weren’t exactly
[i am \nceput s` lu`m contact cu on a completely foreign field.
clien]ii romåni. Unii dintre ace[tia, After January 2007, everything
cuno[teau deja serviciile noastre, a[a became much easier for us, logis-
c`, practic, nu ne aflam pe un tically speaking, once Romania
teren necunoscut. joined EU, as all the commercial
Dup` 1 ianuarie 2007, totul procedures were simplified. This
pentru noi a devenit mult mai u[or helped us to a great extent, in
din punct de vedere logistic, odat` saving time.
cu aderarea la Uniunea European`, The first equipments were set
\ntrucåt toate rela]iile [i procedurile up in the fall of 2006, in several
comerciale au fost astfel simplificate. important casinos in Bucharest,
Ceea ce ne-a ajutat enorm f`r` s` out of which the first 6 slots
mai pierdem timp. with jackpots are still in Casino
Primele instala]ii le-am amplasat Palace. We had also delivered
\n toamna lui 2006, \n cåteva cazi- some to Târgu Mure , which
nouri importante din Bucure[ti, are still being used but with small
primele [ase aparate cu jackpot fiind improvements. Thus, slowly, we
[i azi \n Casino Palace. Am mai started to expand in the entire
livrat aparate la Tårgu Mure[, care, country.

CASINO Inside nr. 1 47


We made some successful the financial part. Afterwards, we
trails in networks like Ritzio, had others like Bogdan Smeu-for
which were critical for our ex- Transilvania, but with headquarters
pansion. Besides these, we had in Tårgu Mure[, a technician and
the orders from other Romanian a sales manager in Bucharest. In
operators who were smaller, and this way, we had a control for
from various counties. At the the entire country. At the begin-
same time, we joined partnerships ning of last year, we managed to
with the companies of equipment obtain a license for maintenance,
assembly, equipment which had which gives us the right to repair
our soft incorporated, soft that slot machines and roulettes. This
had won a strong customer port- is very important for us because
folio. we can offer all the necessary so-
It is worth mentioning that lutions for the clients. Therefore,
the Romanian market is so com- we offer equipment, consultancy
petitive, that it forces us to be and authorized maintenance, as
always a step ahead and to place we are the only importers which
at the disposal of our customers represent a foreign company with
the most performant equipment, such a full package.
as to continue our success here.
If we only base ourselves on What news does Casino
what was a hit before and don’t
innovate, we risk losing a great
Technology bring to the
deal. Romanian market?
How is the team behind By studying the market and
the economic conditions here, I
Casino Technology here, have observed that most of the
de asemenea, cu mici \mbun`t`]iri, Bulgaria care se ocupa de partea fi- in Romania? clients want to receive more value
sunt utilizate [i \n prezent, [i, u[or- nanciara. La ace[tia, pe parcurs s-au for what they pay. This made us
u[or ne-am extins \n toat` ]ara. ad`ugat [i al]i angaja]i precum Bog- Starting from 2006 till now, create some special multigamers
Am f`cut cåteva trail-uri de dan Smeu - responsabil pe zona the team expanded. At first, we for this market. Moreover, the
succes \n re]ele ca Ritzio, acestea Transilvaniei, cu baza \n Tårgu were only 3 people: myself, Crist- competition has also started to
fiind decisive \n dezvoltarea noastr`, Mure[, un tehnician [i un sales ian Munteanu- the technique Di- develop more multigamers, which
la care s-au ad`ugat [i comenziile manager \n biroul din Bucure[ti, rector and a co-worker from forces us to be one step ahead. In
cerute de al]i operatori romåni mai avånd astfel acoperire pe \ntreg ter- Bulgaria, who was dealing with small and medium casinos, the
mici, din diferite jude]e. Totodat`, itoriul ]`rii. La \nceputul anului tre-
am \ncheiat parteneriate [i cu cut, am ob]inut [i autoriza]ie pentru
firmele care asambleaz` aparate \n service-ul nostru, care ne d` drep-
Romånia, aparate care con]ineau tul s` repar`m sloturi [i rulete.
softul nostru, avånd \n momentul Acest lucru este foarte important
de fa]` un portofoliu solid de pentru noi \ntrucåt astfel avem
clien]i. toate solu]iile necesare pentru
De men]ionat este faptul c` clien]i. A[adar, oferim echipamente,
pia]a din Romånia e atåt de com- consultan]` [i service autorizat, fiind
petitive`, \ncåt ne oblig` s` fim singurii dintre importatorii ce
mereu cu un pas \nainte [i s` reprezint` o companie din
punem la dispozi]ia clien]ilor cele str`in`tate care ofer` un astfel de
mai performante aparate, \n a[a fel serviciu complet.
\ncåt s` continu`m s` avem succes
aici. Dac` ne baz`m doar pe ceea Cu ce nout`]i vine pe
ce a avut succes \nainte [i nu
aducem [i un plus de inova]ie, pier-
pia]a din Romånia Casino
dem enorm. Technology \n acest an?
Cum arat` echipa Studiind pia]a de aici [i ac-
tualele condi\ii economice, am ob-
din spatele Casino servat c` majoritatea clien]ilor vor
Technology aici, s` primeasc` [i mai mult` valoare \n
\n Romånia? schimbul a ceea ce pl`tesc. Asta
ne-a determinat s` cre`m ni[te
Din 2006 [i pån` \n prezent, multigame-uri, special pentru aceast`
echipa s-a marit. La \nceput am fost pia]`. Concuren]a, de asemenea, a
3 oameni, eu, Cristian Munteanu – \nceput s` se axeze [i ei pe multi-
directorul tehnic [i o coleg` din game-uri, ceea ne \mpinge s` fim \n

48 CASINO Inside nr. 1


pas cu ace[tia. \n s`lile mici [i decid` ce urmeaz` s` fac`, dac` vor multigamer is the king. There are are about to do; whether they
medii, multigame-ul este rege. \n \ncerca s` ob]in` noi licen]e sau no casinos in Romania with hun- try to obtain new authorizations
Romånia nu exist` cazinouri cu sute \nchid afacerea. Asta \nseamn` c` dreds of machines, that is why or whether they are going to
de aparate [i de accea se caut` sin- odat` cu dispari]ia unor firme, locul singlegamers are even more de- close the gates. This year is going
glegame-urile mai mult, iar pentru lor va fi ocupat de altele. 2010 va manded, and to supply for this, to be very dynamic from a reor-
asta trebuie diversificarea lor. fi un an foarte dinamic din punct they have to be diversified. ganizational point of view, but un-
Taxele fiind mari [i cheltuielile de vedere al restructure`rii pe The higher taxes and costs led fortunately, is not going to be a
pe m`sur`, ne-am dat seama c` pia]`, dar, din p`cate, nu va fi [i to this answer-multigamers. very attractive one on the sales
r`spunsul nostru la aceste prob- unul atractiv pe segmentul de Around the end of 2009, we part. Under these economic con-
leme, sunt multigame-urile. La finele vånz`ri. Acestea fiind condi]iile eco- launched the first multigamer ditions, we have to adjust. In this
anului 2009, am lansat primul multi- nomice, noi trebuie s` ne aco- within the series-Gameopolis II in regard, we offer a service of
game cu o \ntrag` serie de multi- mod`m. \n acest sens, noi oferim [i London; Gameopolis III, IV and V equipment lease, which means that
game-uri – Gameopolis II, la Londra serviciul de \nchiriere a aparatelor, are about to be approved and a client is not forced to invest a
am lansat Gameopolis III, IV [i V, ceea ce presupune c` un client nu soon be on the Romanian market. large amount of money, the main-
care \n curånd vor fi aprobate [i pe va fi nevoit s` investeasc` o sum` Our intention is to promote all of tenance is provided, and this
pia]a din Romånia. Inten]ia noastr` mare de bani, service-ul este asigu- these in accordance with the tech- makes the relationship between
este s` facem promov`ri la toate rat, iar acest lucru face ca rela]ia nical requirements. Thus, we are the supplier and the client much
aceste trei multigame-uri, \n confor- dintre furnizor [i client s` fie mult able to offer to our clients a safe stronger and flexible. This is what
mitate cu normele tehnice \n mai stråns` [i mai felxibil`, ceea ce machine, without the temptation of I think the clients are looking for
vigoare. Astfel, vom putea oferi cred c`-i intereseaz` mai mult pe looking for alternatives like Black- right now. This is the reason for
clien]ilor un aparat sigur, f`r` a fi clien]i la ora actual`. De aceea box or others. saying that 2010 is critical. Who
tenta]i s` g`seasc` solu]ii alternative spun c` 2010 va fi un an decisiv. stays, stays, who doesn’t, we’ll see
precum Blackbox sau altele. Cine r`måne, r`måne, cine nu, asta What are your in spring or summer, at the latest.
vom vedea \n prim`var` sau, cel In other words, the situation for
mai tarziu, \n var`. Cu alte cuvinte,
estimations for some won’t be optimistic at all,
Cum estima]i c` va ar`ta
situa]ia pentru unii nu va fi deloc the Romanian Gaming whereas for some it could be an
pia]a de gaming optimist`, \n timp ce pentru al]ii opportunity. Probably, only those
market in 2010?
autohton` \n 2010? poate reprezenta o oportunitate. \n who are really ready will stay in
principiu vor r`måne doar cei The present year is critical business, because financial disci-
Anul \n curs este unul decisiv preg`ti]i pentru c` e foarte impor- for this industry in Romania. In pline is extremely important for
pentru aceast` industrie \n Romånia. tant` disciplina financiar`, [i, apoi cei March and June, the last licenses those who offer quality. The rea-
\n lunile martie [i iunie se \ncheie ce ofer` calitate, deoarece calitatea, that were granted within the old son of this is that quality, even
ultimele licen]e care au fost emise \ntotdeauna, chiar [i cu pre]uri mai legislative norms come to an end. with smaller prices, keeps the
\n vechile condi]ii legislative. \n mici \n anumite circumstan]e, merge Under these circumstances, the wheel spinning. Only the market
aceast` situa]ie, firmele trebuie s` mai departe. Pia]a va decide asta! companies must decide what they will decide! 

CASINO Inside nr. 1 49


VIDEOBET,
un pionier
în ale
jocurilor
Fiind o parte din Playtech, Videobet
dezvolt` platforme foarte performante
de joc pentru cazinourile live.
Platforma Videobet poate rula ca o
unitate independent`, ca o re]ea cu un
server adiacent sau ca o re]ea bazat` pe
server.

VIDEOBET,
a gaming
pioneer
Part of the Playtech, Videobet designs
develops and deploys high-end
server-supported and server-based
gaming platforms for the land-based
gaming industry. The Videobet gaming
platform can run as a stand-alone unit,
server-supported network or as a
server-based network.

50 CASINO Inside nr. 1


O filial` complet de]inut` de Grupul
Playtech, cel mai mare furnizor de soft-
ware online cotat la burs`, Videobet
ofer` solu]ii pentru operatorii de jocuri live.
Videobet vine cu un trecut solid în industria
jocurilor online, un cash flow puternic [i o echip`
de management cu experien]`. Cu birouri în Esto-
nia, Bulgaria [i Israel, Videobet deserve[te cazinoul
tradi]ional, s`lile cu sloturi, bingo, VLT/Class II [i
pie]ele de loterii [i se dedic` sistemelor de jocuri
de vårf [i ale celor de clas` modial`. Videobet
ofer` pie]ei de cazinouri live, solu]ii sprijinite de
server sau bazate pe server, oferindu-le operato-
rilor posibilitatea de a optimiza cazinourile cu ino-
vatoarele tehnologii Gameshift [i Game Update.
Avånd o varietate de jocuri ce se pot
desc`rca pe o mul]ime de sloturi, Videobet creaz`
solu]ia perfect` pentru specificul fiec`rei afaceri în
scopul unei performan]e ridicate [i unui profit la
fel - jocurile ce vor ap`rea ca ROKY, Fantastic
Four, X-Man, Blade, Vampire [i recent lansatele
Gladiator, Sparta, Irish Luck, Sultan's Gold [i Thai
Paradise.

WinAJackpot online si premii \n


valoare de milioane de dolari
Videobet ridic` mizele prin leg`turi cu cazi-
nourile live, pentru a oferi jackpoturi enorme on-
line. Re]eaua WinAJackpot este o re]ea de jocuri
creat` pentru a m`ri interesul pentru jocurile cu
jackpot [i pentru a ad`uga o surs` bogat` de traf-
fic pentru clien]ii s`i. Clien]ii Videobet pot alege
între 8 jocuri progresive de jackpot, inclusiv video
poker [i sloturi video ca Cinema, Fruitmania, Safe
Cracker [i altele - avånd multiple stadii pentru
bonusuri [i oferind premii în bani de milioane de
dolari. Unul dintre cele mai populare jocuri WinA-
Jackpot, Beach Life, a oferit recent un premiu în
valoare de USD 4,801,507, care a fost cå[tigat.
Leg`tura dintre Videobet [i aceast` re]ea este
creat` printr-o tehnologie patentat`, ce aduce pen-
tru prima oar` integrarea jackpoturilor progresive,
atåt online cåt [i live. Operatorii live se pot bu-
cura acum cu costuri minime, de oportunitatea
unic` de a conecta clien]ii lor cu alte milioane de
juc`tori online - to]i jucånd pentru acela[i jackpot
progresiv uria[.

Slotul Jupiter+TM, o experien]` de


joc complet \mbun`t`]it`
Jupiter+™ – un nou slot Videobet ce poate fi
ridicat la rangul de art` - este bazat pe compo-
nente standard ale industriei de gaming de talie
mondial`. Este elegant, [i totu[i designul robust
este pretabil la toate pie]ele: cazinourile
tradi]ionale, s`lile de bingo etc.
Aceast` tehnologie testat` are o performan]`
remarcabil`, Videobet putånd astfel s` î[i demon-
streze con]inutul inovator al jocurilor.
Jupiter+™ este cunoscut pentru calit`]ile sale:
monitoare LCD cu contrast mare de 19; un ecran
cu senzori de atingere foarte bun, butoane ce pot
fi configurate; vitez` mare, imprimant` de bilete de
mare capacitate, op]iuni de validare a monedelor
[i a bancnotelor de înalt` clas`; sistem audio 2.1
de înalt` calitate; design ergonomic, autoriza]ie
complet` ROHS [i CE, testat GLI, securitate
sporit`.

CASINO Inside nr. 1 51


A fully owned subsidiary of Playtech Group,
the world's largest publicly traded online
gaming software supplier, Videobet offers
solutions for land-based gaming operators. Video-
bet comes with a strong background in the online
gaming business, a solid cash flow and experi-
enced management team. With offices located in
Estonia, Bulgaria and Israel, Videobet serves the
traditional casino, slot hall/arcade, bingo,
VLT/Class II and lottery markets and is dedicated
to developing cutting-edge gaming systems and
world class game content. Videobet gives the
land-based gaming market true server-supported
and server based gaming solutions, giving opera-
tors the ability to optimize their casino floor with
innovative Gameshift and Game Update technol-
ogy.
Featuring a wide variety of downloadable
games on a wide range of cabinet options, Video-
bet tailors the perfect solution to the exact na-
ture of its client's business for maximum
performance and enhanced revenue - the future
games ROKY, Fantastic Four, X-Man, Blade, Vam-
pire and the new released Gladiator, Sparta, Irish
Luck, Sultan's Gold and Thai Paradise.

WinAJackpot online
and multimillion dollar prizes
Videobet raises the stakes via land-based links
to huge online jackpots. The WinAJackpot net-
work is a progressive game network designed to
broaden the appeal of hit progressive jackpot
games and generate a rich added source of traffic
for its clients. Videobet players can choose from
8 progressive jackpot games - including video
pokers and video slots like Cinerama, Fruitmania,
Safe Cracker and more - featuring multiple bonus
stages and offering millions of dollars in prize
money. One of WinAJackpot's popular games,
Beach Life, recently paid out a multiple multimil-
lion dollar jackpot totaling USD 4,801,507.
Videobet's link to the WinAJackpot network
uses patented technology to deliver the industry's
first integration of online and land-based progres-
sive jackpots. Land-based operators can now
enjoy, with minimal setup costs, the unique op-
portunity of connecting their players to a net-
work of millions of online players - all playing for
the same huge progressive jackpots!

Jupiter+ TM Cabinet, a perfectly


enhanced gaming experience
Jupiter+™ – Videobet’s new state-of-the-art
gaming machine cabinet – is based on world class
gaming industry standard components. Its elegant
yet robust design is suitable for all markets: tradi-
tional casino, street and bingo halls.
This proven hardware technology delivers out-
standing performance, allowing Videobet to
demonstrate its innovative game content.
Jupiter+™ is known for its features: dual 19”
high contrast LCD monitors; high reliability touch
screen; configurable button layouts; high speed,
high capacity thermal ticket printer; world class
note and coin validation options; high quality 2.1
channel audio system; ergonomic design; servicea-
bility built in from the ground level up; full CE &
ROHS Certification; GLI tested; enhanced security.

52 CASINO Inside nr. 1


Muzic` live în Regent
Casino
Regent Casino din incinta hotelului Novotel [i-a propus ca fiecare în-
ceput de week-end s` debuteze cu muzic` live. La fel s-a întåmplat [i într-
una din zilele de vineri cånd de buna dispozi]ie s-a ocupat Daniel – The
Black Scorpion, originar din Insule Caraibe, care a încåntat auditoriul cu
hituri mai vechi [i mai noi, creånd o atmosfer` de vacan]` pe plaje în-
sorite, de cocktail-uri savurate la maxim într-o croazier` de vis, totul în
plin` iarn`. Muzica live i-a atras pe to]i la dans pe stiluri de reggae, cha-
cha, salsa sau mirengae, paharele s-au umplut non stop cu b`uturile fa-
vorite [i buna dispozi]ie a ]inut pån` noaptea tårziu. A[a se întåmpl`
mereu cånd totul e live!

54 CASINO Inside nr. 1


Live Music in Regent
Casino
Regent Casino from within Novotel Hotel set as an objective to start
every weekend with live music. This is what happened on a Friday night,
when the entertainer was Daniel-The Black Scorpion, native of the
Caribbean Islands. He managed to delight the audience with both old and
new hits, creating a holiday like atmosphere, which reminded of sunny
beaches, of cocktails enjoyed on every sip , in a dream cruise, all these
in the middle of winter. Live music called everyone to dance, whether it
was reggae, cha-cha, salsa or merengue. The favorite drinks of the guests
kept on coming, while the good mood kept on the entire night. This is
what always happens when everything is live!

CASINO Inside nr. 1 55


Cin` perfect` a la Casa Vernescu,
pentru clien]ii fideli ai Casino Palace
Clien]ii Casino Palace au fost r`splati]i pentru fidelitatea lor cu un adev`rat festin culinar [i un show pe m`sur`. Evenimentul, primul din
seria The Event Diner in Town, a avut loc vineri, 29 ianuarie, la restaurantul Casa Vernescu aflat în incinta cazinoului.
Invita]ii Casino Palace au savurat un meniu rafinat din care nu au lipsit delicatese precum somon [i lup de mare marinate cu portocale
[i l`måi, antricot de vit` cu sos de piper, servit cu cartofi Chateau cu mac, file de halibut [i creve]i servi]i pe pat de sparanghel verde etc.
[i, pentru c` acest eveniment a avut tema „Latino Emotions”, show-ul sus]inut de Elena Gheorghe a fost înc` un argument forte pentru o
sear` deosebit`.

56 CASINO Inside nr. 1


The perfect dinner - Casa Vernescu style,
for the loyal clients of Casino Palace
The clients of Casino Palace were rewarded for their fidelity with a great culinary feast and a greater show. This event, which was the first out
of “The Event Dinner in Town” series, took place on January 29th, in Casa Vernescu, from within the casino. The guests enjoyed a refined menu with
delicacies like salmon, marinated sea wolf with orange and lemons, beef with pepper sauce and served with poppy potatoes and Chateau, halibut fil-
lets, shrimps served on a blanket of green asparagus etc.
And because the theme of this event was “Latino Emotions”, the show of Elena Gheorghe was the extra needed spice for a special evening.

CASINO Inside nr. 1 57


58 CASINO Inside nr. 1
An nou întåmpinat
pe ritmuri de kazacioc
la Olympic Casino
Bora Bora
Olympic Casino Bora Bora nu se dezminte [i a antrenat, în stilul spe-
cific, zeci de oameni la distrac]ie pentru a sim]i cåt mai bine trecerea într-
un nou an, fie el dup` calendarul iulian sau gregorian. Pe stil nou, stil vechi,
cu to]ii s-au distrat la maxim pe 15 ianuarie, cånd min]ile domnilor au
fost bine r`v`[ite de mi[c`rile ademenitoare ale rusoaicelor de la Flamingo
Girls. Sexul feminin s-a desf`tat [i el, ascultånd [i dansånd pe ritmurile
melodiilor tradi]ionale [i moderne cåntate de Radu Captari, cunoscutul
artist din Republica Moldova, într-un recital de-]i venea s` tot torni vodk`
în pahare. Nici [ampania sau cockteil-urile n-au lipsit, îns` ru[ii au r`mas
fideli b`uturii lor preferate.
Combina]ia a fost perfect`! O sear` ruseasc` în adev`ratul sens al cu-
våntului, cu momente picante date de exotismul cazinoului Olympic Bora
Bora. Rulet`, Poker, Blackjack au completat atmosfera euforic`, din care
to]i au ie[it cå[tig`tori.
Stalin sau Lenin sigur ar fi fost invidio[i!

CASINO Inside nr. 1 59


New Year on kazacioc
rythms in Olympic
Casino Bora Bora
The Olympic Casino Bora Bora kept its reputation on the roll with
its particular style, by keeping its numerous guests entertained for a nice
New Years Eve Cross, either they were using Julian of Gregorian calen-
dar. Having new or old traditions, they all had a great time on January
15, when the minds of the gentlemen were nicely shaked by the invit-
ing moves of the Russians beauties from Flamingo Girls. The feminine part
had its moments of pleasure, by dancing and listening to the traditional
and modern songs of Radu Captari, the very known artist from the Re-
public of Moldavia. His show made the listeners keep the vodka coming.
Neither the champagne nor the coktails were missing, but the Russians
stuck to their favourite drink.
The mix was just perfect! A true Russian night, with juicy moments
offered by the exotic character of Olympic Bora Bora Casino. Roulette,
Poker, Blackjack, they all made the euforic atmosphere complete, leaving
only winners behind.
It is for sure that Lenin or Stalin would have been jealous!

60 CASINO Inside nr. 1


Loterie cu 7500 de euro
pu[i la b`taie în Casino
Princess Planet
Casino Princess Planet a g`zduit pe data de 16 ianuarie o incitanta
loterie, cånd a organizat o sear` special` pentru clien]ii iubitori de voie
bun` [i, mai ales, pentru cei care au vrut s`-[i exploateze norocul. Ast-
fel, începånd cu ora 21:00 [i pån` la ora 1:00, cu to]ii s-au întrecut s`
cå[tige premiile în valoare total` de 7.500 euro puse la b`taie. Mai exact,
premiul de la ora 21:00 a fost de 500 euro, cel de la ora 23:00 - de
1000 euro, iar la ora 1:00, cånd au mai r`mas în joc [ase competitori, s-
a anun]at cå[tig`torul. Fericitul a pus måna pe 6000 de euro.
Cei care au stat pe margine, au avut [i ei de cå[tigat, cånd printre
mesele de joc [i-au f`cut apari]ia frumoasele manechine, ce au defilat în
cadrul unei prezent`ri de lenjerie intim`.

CASINO Inside nr. 1 61


7500 Euros lottery prize
at stake in Casino
Princess Planet
Casino Princess Planet hosted on 16th of January an exciting lottery
game, while organizing a special night for the clients who were looking
for a good time, but most of all, for those who wanted to try their luck.
Thus, from 9 p.m. till 1 a.m., they all tried to win the prizes amounting
7500 Euros. To be more specific, the prize offered at 9 o’clock p.m.
amounted 500 Euros, that offered at 11 p.m. 1000 Euros, whereas at 1
a.m., when only 6 people were left in the competition, the winner was
finally declared. He was the lucky one who got 6000 Euros.
Those who just sat aside had their part of winnings, when some
beautiful models started their walk among the tables, within a fashion
show of women underwear.

62 CASINO Inside nr. 1


Tombole s`pt`månale
de la Bling Bet
Bling Bet a dezvoltat un program de fidelizare a clien]ilor ce include
tombole s`pt`månale, în fiecare zi de såmb`t`. Tombola special` a debu-
tat pe 16 ianuarie urmånd a se încheia pe 27 februarie, iar valoarea pre-
miilor însumeaz` 60.000 lei. Pentru fiecare 100 lei juca]i se elibereaz` un
tichet, prin intermediul c`ruia clientul poate participa la tombol`.
Totodat`, fiecare zi de tombol` se desf`[oar` sub inciden]a unor pro-
grame tematice diferite, gen cocktail night, open bar [.a.

CASINO Inside nr. 1 63


Weekly lotteries from
Bling Bet
Bling Bet developed a fidelity program which includes weekly lotter-
ies, every Saturday. The special lottery started on January 16th and is to
end on February 27, the value of the prizes amounting 60.000 lei. For
every 100 lei gambled, each client receives a ticket which is the means
to be in the lottery. Moreover, every lottery day has its own theme like
cocktail night or open bar, etc.

64 CASINO Inside nr. 1


CASINO Inside nr. 1 65
Alina,
ea poate fi norocul t`u
Alina, she can be your lucky charm
|]i place ruleta, i]i place black jack sau poker, ezi]i \n a te arunca la masa de joc, cu siguran]` nu ai
ezita s` te arunci \n bra]ele fumoasei Alina, s` o la[i s` se joace cu mintea ta, s` i]i \ntoarc` imagina]ia
pe toate cele [ase fe]e . Ea este precum norocul, nu \l ai \n mån` de fiecare dat`, dar cånd vine i]i
n`v`le[te \n tot trupul, te face s` ui]i de tot, de toate [i, totu[i, dup` ce pleac` i]i vei reaminti de
fiecare dat` de clipele tr`ite \n compania ei. |n ambian]a Grand Casino Marriott, casino modelul Alina,
v` dezv`luie secretele jocurilor de noroc [i nu numai...

You like roulette, blackjack or poker, but you hesitate when it comes to placing bets. You wouldn't
hesitate for sure to place yourself in her arms, to let her play with your mind, to turn your imagination
in and out. She is just like luck, you don't have it everytime, but when you do, it touches every inch of
your body and makes you forget about everything. And yet,after it leaves, you will remember every
time, the moments spent in its company. In the atmosphere of Grand Casino Marriott, the casino
model Alina, will reveal the secrets of gambling and much more...

FOTO: Adrian Stoicoviciu


Mul]umiri GREEN MODELS!

66 CASINO Inside nr. 1


CASINO Inside nr. 1 67
68 CASINO Inside nr. 1
CASINO Inside nr. 1 69
70 CASINO Inside nr. 1
CASINO Inside nr. 1 71
72 CASINO Inside nr. 1
CASINO Inside nr. 1 73
Locuri unde s` joci online
Places to play online

Se spune c` Internetul s-a dezvoltat atåt de impetuos [i rapid, încåt a devenit o


imens` re]ea mondial`, în mare parte comercial`, pe de alt` parte pentru amuza-
ment. {i în cazul jocurilor de noroc, amatorii au de unde alege, oferta este vast`, cu
precizarea c` site-urile specializate în acest domeniu con]in, totodat`, informa]ii [i
sfaturi pentru cei interesa]i. Iat` cåteva dintre ele:
Rumour has it that Internet has grown very sudden and rapidly, becoming a gigantic world
network, which is partly commercial, but is partly just for entertainment. In what con-
cerns gambling, internet doesn't fail either and amators have enough offers to choose
from, taking into consideration the fact that these specialized sites contain pieces of infor-
mation and of advice for those interested as well. Here are some of these sites:

www.pokerstars.com
PokerStars.com este un loc distractiv [i sigur, unde PokerStars.com is a fun and safe place, where you
po]i juca poker al`turi de persoane din toat` lumea, pe bani can play poker with people from all around the world,
reali sau virtuali. A fost lansat în anul 2001, iar ast`zi este, either you prefer to do it on real or virtual money. It
practic, cel mai mare site de poker din lume, cu peste 20 was launched in 2001, and it is today the biggest poker
milioane de juc`tori în întreaga lume [i turnee non-stop. platform in the world, with over 20 million players
|n 2009, a fost lansat` [i varianta în limba romån`. around the globe and non-stop tournaments. The Ro-
|n 30 decembrie 2007, site-ul a intrat în Cartea Recor- manian version was launched in 2009.
durilor Guinness pentru meritul de a avea cel mai mare On December 30, 2007, the site entered Guinness
num`r de juc`tori care jucau simultan online la PokerStars Book for having the largest number of simultaneous
- 151.758. Doi ani mai tîrziu, în 27 decembrie 2009, [i-a players online-151.758. Two years later, on 27th of De-
doborît propriul record pentru cel mai mare turneu ca cember 2009, it broke its own record for the biggest
num`r de participan]i, atingînd peste 140.000 de juc`tori. tournament in number of players, reaching 140.000.
PokerStars este o companie înregistrat` legal în Insula Man din Insulele Britanice, [i PokerStars is a legally registered company in Man Island from the British Islands,
respect` legile [i regulamentele din zona în care î[i desf`[oar` activitatea. Nu este un and it respects the law and rulings from the area where it carries its activity. It is
cazino online; spre deosebire de un astfel de cazino, la PokerStars nu joac` împotriva not an online casino, because unlike such a casino, people using PokerStars don’t play
casei. Turneele au loc numai între concuren]i, indiferent de loca]ia acestora. against the house. The tournaments take place only with contestants, no matter their
PokerStars are o foarte diversificat` ofert` de jocuri de poker, printre care cele- location.
brul [i foarte popularul Texas Hold'em, dar [i Omaha, Stud, Draw poker [i variante mixte PokerStars has a very diversified offer of poker games, among which one can
de joc. Jocurile pe bani reali încep cu mize de la $ 0,01/0,02 [i pån` la $200/$400. Pen- find the famous and popular Texas Hold’em, but also Omaha, Stud, Draw Poker and
tru a vedea oricare dintre jocurile de poker de pe site, nu este necesar` înregistrarea. game mixes. The games played with real money have bets starting from $ 0,01/0,02
Este suficient ca softul s` fie desc`rcat [i instalat în calculator, pentru ca ac]iunea de la to $ 200/$ 400. In order to see the poker games on the website, one doesn’t need
mese poate fi urm`rit` în timp real. to register first. It is enough to download and install the soft on the computer, be-
Ca orice alt` camer` de poker online, pentru fiecare joc pe bani reali, PokerStars cause the action going on at the tables can be watched in real time.
re]ine o parte din fiecare pot, ceea ce se nume[te rake, dar nu exist` absolut nicio tax` As any other room of online poker, for every game played with real money,
de participare în jocurile de poker jucate pe bani virtuali. PokerStars keeps a part of each bet, which is called rake, but there is absolutely no
Juc`torii romåni pot participa în turneele organizate în exclusivitate pentru ei, ce se tax for the virtual money games. Romanian players can attend the tournaments or-
desf`[oar` constant pe acest site. ganized exclusively for them and which are regular on this site.

74 CASINO Inside nr. 1


www.partygaming.com
partygaming. com este principalul partygaming.com is the main site
site al PartyGaming, prima companie of PartyGaming, world's leading listed
din topul companiilor de gaming on- online gaming company. PartyGam-
line, listat` la Burs`. ing.com offers one of the broadest
PartyGaming.com ofer` unele dintre suites of products in the online gam-
cele mai variate pachete de din ing world. The poker, casino and
lumea jocurilor de noroc online. Seg- sports betting segments offer our play-
mentele de poker, cazino [i pariuri ers a huge variety of bets and games
sportive, ofer` juc`torilor posibilit`]i in all shapes and sizes, and the choice
de a paria diverse sume, iar aceast` has just got wider with the introduc-
posibiliate s-a extins prin introduc- tion of our new financial markets trad-
erea noii platforme financiare. Fie c` ing platform. Whether it is Texas
vorbim de Texas hold ‘em, black- hold ‘em, blackjack, bingo, sports
jack,bingo, pariuri sportive sau table, bets or backgammon, our players can
juc`torii pot g`si oricånd ceva ce le always find the game to keep them
face pl`cere. entertained.
Prin platforma unic` de operare, Through the unique operating
adul]ii pot alege dintr-un spectru larg platform, adults can tune in to a broad
de jocuri, folosind op]iuni de limbi range of games, using multiple lan-
multiple, valute multiple [i instru- guages, multiple-currency options and
mentele necesare pentru distrac]ie, asta pentru fiecare client din orice with the tools to ensure the customers throughout the world to have fun
col]isor al lumii. To]i juc`torii plaseaz` pariuri împotriva casei, cu excep]ia and play within their means. Except for casino tournaments, all players place
turneelor, iar efectul este determinat de rezultate generate aleatoriu. Lim- bets against the house, and the outcome is determined by randomly gener-
itele pariurilor variaz` de la $0.01 la $1,000, în func]ie de joc. ated results. Wager limits vary from $0.01 to $1,000, depending on the game.

www.unibet.com
Unibet.com este unul dintre cei Unibet.com is one of the largest
mari operatori de jocuri de noroc online gambling operators in the Eu-
online, din Europa, cu peste 3.6 mil- ropean market with over 3.6 million
ioane de clien]i în întreaga lume, fiind customers worldwide, most famous
faimos pentru oferta sportiv`. Uni- for its sportsbook. Unibet.com offers
bet.com ofer` diverse produse asoci- various products associated with on-
ate cu jocurile de noroc, cum ar fi line gambling such as sport odds, live
cote sportive, pariuri live, supertoto, betting, supertoto, various casino-
diverse jocuri de casino (roulette, bal- games (roulette, black jack, Caribbean
ckjack, Caraibbean stud etc.), poker [i stud, etc), poker and bingo. The
bingo. Site-ul este tradus în 25 de website is translated into 25 lan-
limbi.Unibet.com le ofer` juc`torilor guages. Unibet.com, also provides
de poker [i o interfa]` de poker clar` poker players with a clean and crisp
[i pus` la punct, care nu d` gre[ cånd poker interface that doesn't lack
vine vorba de statistici ce te pot ajuta when it comes to seeing statistics
s` iei decizii mai bune de joc. Servi- that can help you make better game-
ciul de rela]ii cu clien]ii al acestui site time decisions. Unibet.com customer
este extraordinar, avånd chiar [i o service is terrific, complete with the
op]iune de dialog în timp real. live chat option.
|n orice zi, clien]ii pot g`si cotele On any given day, customers
a 500 de evenimente diferite, cu o arie larg` de acoperire în diverse sporturi. will find odds on around 500 different events, covering many different sports.
Cele mai populare sunt fotbalul, hocheiul, tenisul si sporturile de iarn`. Unibet.com The most popular sports are football, ice hockey, trotting and tennis. Uni-
preia pariuri [i ofer` cote chiar [i la meciurile în desf`[urare, clien]ii putånd plasa bet.com takes bets and offers odds on ongoing matches, customers can watch
aceste pariuri pe masur` ce decurge jocul. Cotele se schimb` pe m`sur` ce jocul the match and place bets even as the match is going on. The odds change as
ia amploare, îns` clien]ii î[i p`streaz` cotele care s-au aplicat la momentul plas`rii the match progresses, but customers keep the odds which applied at the time
pariului. Nu exist` nicio limit` pentru num`rul de pariuri pe care îl poate plasa o when the bet was made. There is no limit to the number of bets a punter
persoan`. Cei care pariaz` pe fotbal, spre exemplu, pot juca 1x2 sau pot face par- may make. Customers betting on football, for instance, can play the usual 1X2
iuri ce vizeaz` un anumit num`r de goluri (sub sau peste acesta), urm`torul gol, or place bets such as over or under a certain number of goals, next goal, next
urm`torul corner etc. Unibet.com ofer` de asemenea o func]ie unic` de cash-in, corner, etc. Unibet.com also offers a unique cash-in function which enables cus-
prin care clien]ii î[i pot vinde pariul înainte de încheierea unui meci sau partide, tomers to sell their bet before the conclusion of a match or event or even
sau chiar se pot r`zgåndi dac` [ansele par a le fi potrivnice. Pariurile live creeaz` change their mind if it looks as if they are going to lose their bet. Live bet-
noi oportunit`]i pentru clien]ii Unibet.com, pentru ca ace[tia s` poat` lua atitu- ting creates new opportunities for Unibet’s customers to take positions, e.g.
dine; spre exemplu, pot alege între a fi de partea gazdelor sau a celor care joac` home win or away win, or even change their position from home to away dur-
în deplasare. Ei pot chiar s` î[i schimbe profilul, pe parcursul jocului de la simpa- ing the course of the match.
tizant al gazdelor la al celor care joac` în deplasare. Unibet.com offers a very competitive payout ratio to its customers. For the
Unibet.com asigur` clien]ilor s`i o cot` de cå[tig competitiv`. Pentru marile major sports leagues it is normally around 90-95 per cent, depending on the
sporturi din lig`, aceasta este undeva la 90 - 95%, în func]ie de tipul jocului. type of game.

CASINO Inside nr. 1 75


www.victorchandler.com
Victorchandler.com este siteul oficial Victorchandler.com is the official site
numit dup` Victor Chandler, care este cel named after Victor Chandler who is the most
mai renumit retributor de pariuri [i pre[ed- famous bookmaker and chairman of the com-
intele companiei ce îi poart` numele, Victor pany that bears his name, Victor Chandler In-
Chandler Interna]ional. ternational.
Siteul Victorchandler.com este înregistrat The website VictorChandler.com is based
în Gibraltar, unde jocurile de noroc sunt in Gibraltar, where gambling is legal. The fea-
legale. Caracteristicile ofertelor de pe Victor- tures on offer from VictorChandler.com are
chandler.com sunt foarte bune [i ele. Nu really great too. Not only are you able to bet
numai c` po]i plasa pariuri pe sporturile tale on your favourite sports (American football,
favorite (Fotbal american, baseball, basket, baseball, basketball, boxing, cricket, cycling,
box, cricket, ciclism, darts, fotbal, jocuri gal- darts, football, gaelic games, golf, horse racing,
ice, curse de cai, hochei, curse de motociclete, rugby, snooker, tenis, volei), dar ice hockey, motor, racing, rugby, snooker, tennis, volleyball), but there is casino that is
exist` [i un cazino, care este considerat a fi cea mai bun` ofert` dintre toate cele considered to be one of the best on offer out of all of the bookmakers. The great
scoase de casele de pariuri. Ceea ce e frumos la cazinoul VC este c`, dac` î]i place thing about the VC casino is that if you like playing card games and roulette, you can
sa joci c`r]i sau roulette, po]i s` î]i încerci norocul [i cu un dealer sau un crupier do so against a human dealer or croupier rather than testing your luck against a com-
uman, decåt sa joci doar cu calculatorul. Siteul are de asemenea camere de poker, puter. The website also has poker rooms, a games room (similar to the casino), and
o camer` de jocuri (similar` unui cazino) [i o sec]iune de plasat pariuri. Jocurile de a financial betting section too. Online gaming and casinos all started with The Spin Room
noroc online [i cazinourile au avut un punct de pornire comun, The Spin Room, un an easy-to-use product that, because it doesn't require a download, offers almost in-
produs u[or de folosit, care nu trebuie downloadat, lucru ce permite accesul instant stant access to the gaming tables. Live casino allows customers to play casino classics
la mesele de joc. Cazinoul live le permite clien]ilor s` joace jocuri clasice precum such as Roulette, Blackjack and Baccarat in real time via the very latest web casting
Roulette, BlackJack [i Baccarat, toate în timp real via cea mai recent` tehnologie. technology. Customers are able to see cards dealt and the wheel spinning for real just
Clien]ii pot vedea c`r]ile jucate [i ruleta învårtindu-se cu adev`rat, exact ca într-un like a land based casino.
cazino real. If you like to keep up to date with your bets then you’ll have no problems here
Dac` vrei s` fii la curent cu starea pariurilor tale, nu exist` nicio o problem` either – especially if you bet on horse races. As long as you have at least £1 wagered
care sa te impiedice, mai ales dac` pariezi la cursele de cai. Atåt timp cåt pariul t`u on a horse, you are able to view the race live on your screen. The site is licensed
este de minimum £ 1, po]i vedea cursa live pe ecran. Siteul este licen]iat de c`tre by the Government of Gibraltar. Customers should check the laws and regulations in
Guvernul din Gibraltar. Clien]ii îns` trebuie s` cunoasc` legile [i regulamentele din their own country and comply with them. VictorChandler.com does not just cater to
propria ]ar` [i s` le respecte. Victorchandler.com nu furnizeaz` servicii doar vor- English speaking customers and does provide for the following languages: Chinese, Dan-
bitorilor de englez`, ci [i celor ce vorbesc urm`toarele limbi: chinez`, danez`, greac`, ish, English, Greek, Hebrew, Korean, Norwegian, Romanian, Russian, Spanish, Swedish,
idi[, coreean`, norvegian`, romån`, rus`, spaniol`, suedez` [i turc`. and Turkish.

www.bet-at-home.com
Bet-at-home a fost înfiin]at Bet-at-home.com was esta-
în 1999 în Wels, Austria [i a blished in 1999 in Wels/Austria
oferit pariuri sportive online înc` and has offered online sports
de la început, de unde rezult` c` betting from the beginning,
majoritatea clien]ilor s`i sunt eu- whereby most of its customers
ropeni. Siteul ofer` cote live dar are from Europe. The site offer
[i cote sportive obi[nuite. Pe live odds and ordinary sports
acest site, se poate paria pe odds. You can play the following
urm`toarele sporturi: fotbal, sports at bet-at-home: Football,
hochei, handbal, basket, fotbal Hockey, Handball, Basketball,
american, box, arte mar]iale, American Football, Boxing, Mar-
bandy, fotbal de sal`, darts, tial Arts, Bandy, Indoor Football,
snooker, cricket, sporturi de nav- Darts, Snooker, Cricket, Sailing,
iga]ie, gray hound [i multe altele. Sailing, Gray hound, and more.
Gama de produse a fost m`rit` The range of products has been
pentru a include [i curse de cåini, cazino online [i poker online. Compania are de extended to include dog racing, on-line casino and on-line poker. The company also
asemenea o politic` de expansiune inovatoare, gåndit` pe termen lung. Cazinoul on- has an innovative expansion policy lined up for the future. The on-line casino offers
line ofer` nu doar jocurile tradi]ionale, dar [i o varietate de jocuri de c`r]i [i Video not only the traditional table games, but also a variety of card games and Video Poker.
Poker. O gam` larg` de sloturi garanteaz` distrac]ie maxim` pentru toat` lumea. A wide range of slot machines also guarantee fun for all.
Ast`zi, bet-at-home are în jur de 1.500.000 de clien]i înregistra]i [i este oferit Today bet-at-home.com has about 1.500.000 registered customers and the bet-at-
în 20 de limbi. Deschiderea unui cont pe bet-at-home este gratuit`, la fel ca la mai home.com website is offered in 20 different languages. Opening a betting account with
toate casele de pariuri online. Cea mai atractiv` promo]ie pentru juc`torii noi ce bet-at-home.com is free of charge, same as the most online bookmakers. The most at-
vor s` se înscrie este un bonus de 50% din primul depozit efectuat prin intermediul tractive promotion for new players looking to sign up with bet-at-home is their 50%
siteului. Asta înseamn` 50% din maximum 22 euro. O alt` promo]ie atractiv` oferit` first deposit bonus that is exclusive to players signing up through our site. This is a
de bet-at-home, este loteria zilnic` de 50 euro, în care po]i cå[tiga bani f`r` nicio 50% bonus up to a maximum of 22 Euro. Another cool promotion offered by bet-at-
investi]ie pentru a-[i sus]ine financiar pariurile, doar prin a accesa contul t`u. De home.com is their daily 50 Euro lottery in which you can win free money to your
asemenea, exist` posibilitatea de chat online, cu departamentul de rela]ii cu clien]ii, sports betting account by simply logging in to your account. Also, there is possibility
care este un serviciu foarte bun, îns` oferit de un num`r mic de case de pariuri for online chat with there customer department which is very good service and in offer
online. of really small number of online bookmakers.

76 CASINO Inside nr. 1


Noul „pu[ti minune” de la Deauville

Te o d o r Ca ra b ` ,
venit de niciunde
printre favori]i
El este unul dintre cei 100 de juc`tori care au jucat online,
a cå[tigat 516.000 EUR clasåndu-se pe locul 2 [i este în
prezent, cel mai de succes juc`tor romån de poker de la
Deauville EPT

C alificat online, Teodor Carab` a mers în finala European Poker Tour


(EPT) Deauville cu un num`r impresionant de jetoane, dup` ce l-a în-
vins pe Bertrand „ElkY“ Grospellier. Tån`rul în vårst` de 21 de ani din
Timi[oara, Romånia, care [i-a cå[tigat locul într-un turneu cu intrare de 530 USD
la PokerStars, are 6.9 milioane de jetoane [i este unul dintre cei doi romåni care
O nline qualifier Teodor Caraba was into the final of the Euro-
pean Poker Tour (EPT) Deauville with a massive chip lead
after knocking out Bertrand “ElkY” Grospellier. The 21-year-
old from Timisoara, Romania, who won his seat in a USD 530 satel-
lite on PokerStars, has 6.9 million in chips and is one of two Romanians
au ajuns în final`, al`turi de Claudiu Secar`, în vårst` de 35 de ani. Dintre cei to make the final alongside 35-year-old Claudiu Secara. Of the two, it
doi, Secar` este mai experimentat - el a jucat mai multe turnee EPT [i s-a sit- is Secara who is the more experienced – he has played several EPTs
uat pe pozitia a 12-a la EPT-ul de la Praga din decembrie. Carab` a jucat poker and came 12th at EPT Prague in December. Caraba has been playing
înc` din copil`rie, dar a început s` joace „pe bune“ de aproximativ 18 luni. De poker since childhood but seriously for around 18 months. He mainly
obicei joac` online, îns` viziteaz` [i cazinourile locale, unde joac` pe bani. Acesta plays online but also visits local casinos where he plays in cash games.
este primul s`u turneu EPT. „{tiu c` sunt bun [i domeniul acesta a fost foarte This is his first EPT. “I know I’m good and the field was really weak
slab pentru început“, a spus el. to start with,” he said.
De asemenea, în final` s-a calificat [i Mike „Timex“ McDonald, care a fost Also in the final was Mike “Timex” McDonald, the youngest ever
cel mai tån`r campion EPT cå[tigånd în Dortmund, în sezonul 4, 1.4 m USD. El EPT champion when he won in Dortmund in Season 4 for USD 1.4m.
are acum [ansa de a deveni primul dublu-campion din istoria de [ase sezoane a He now has the chance of becoming the first two-time champion in
acestui turneu, participånd la a 3-a sa mas` final` la EPT. |mpreun` cu Carab` the tour’s six-season history, on what will be his third EPT final table.
[i colegul lor Craig „HU4ROLLZ“ Bergeron, care era de asemenea finalist, Mc- Along with Caraba and fellow finalist Craig “HU4ROLLZ” Bergeron,
78 CASINO Inside nr. 1
ocupa]ie a lui Secar` - în cealalt` a full-time occupation for Secara
The new “wonder kid” parte a zilei, el este managerul gen- – by day he’s the general man-
eral al unei companii de prelucrare a ager of a timber company.
from Deauville lemnului.
A total prize pool of

Teodor Caraba, Un premiu \n valoare


total` de 3.686.400
EUR, la EPT Deauville
EUR 3,686,400 at
EPT Deauville
A total of 768 players en-
Un numar de 768 de juc`tori au tered the EPT Deauville main

from nowhere participat la evenimentul principal în


EPT Deauville din Fran]a, care a avut
loc între 21 [i 25 ianuarie la Casino
event in France, which ran Janu-
ary 21 – 25 at Casino Barrière
and generated a total prize pool
Barriere [i a generat un premiu în val- of EUR 3,686,400. Players started

to favorites oare total` de 3.686.400 EUR. Juc`torii


au avut la început 30.000 în jetoane cu
nivele diferite la 60 de minute în Ziua
with 30,000 in chips with levels
at 60 minutes on Day 1 and 75
minutes thereafter. British online
1 [i 75 minute dup` aceea. Jucatorul pro Jake “neverbluff67” Cody has
He is one of 100 players who got on-line profesionist Jeke „neverbluff67“ won EUR 847,000 and the EPT
Cody a cå[tigat 847.000 EUR [i titlul Deauville champion’s title after
their seat online, won EUR 516,000 de campion EPT Deauville dup` ce [i- seeing off competition from a
a eliminat adversarii, printre care se record-breaking field that in-
for second place and is now the EPT aflau 13 campioni EPT [i doi fo[ti cam- cluded 13 EPT champions and
pioni mondiali. Cody, în vårst` de 21 two former world champions.
Deauville’s most successful de ani din Rochdale, a jucat primul Cody, 21, from Rochdale, was
Romanian gambler poker s`u joc EPT. Cel mai mare cå[tig al
s`u de pån` atunci, într-un eveniment
playing his first ever EPT. His
previous biggest ever cash in a
live, fusese de 2.800 EUR, prin ocu- live event was winning EUR
parea celui de-al 33-lea loc în Galway, 2,800 for 33rd place in Galway
la noul PokerStars din Marea Britanie at the new PokerStars UK and
[i la Irlanda Poker Tour din decembrie. Ireland Poker Tour in December.
Echipa PokerStars Pro [i fostul cam- Team PokerStars Pro and former
pion mondial Peter Eastgate au ajuns world champion Peter Eastgate
la o a 2-a mas` final`, ocupånd locul made a second final table, com-
al 8-lea [i cå[tigånd 70.000 EUR. Luca ing eighth for EUR 70,000. Luca
Pagano a atins suma record în bani, Pagano achieved a record third
clasåndu-se al treilea în EPT [i al 14- EPT cash this season – and 14th
lea în clasamentele generale. El a fost cash overall. He was eliminated
eliminat ajungånd pe locul 72, cu o in 72nd place for EUR 10,900.
sum` de 10.900 EUR. Al]i membri ai Other Team PokerStars Pros
echipei PokerStars Pro, ca Dario Dario Minieri and Vadim Marku-
Minieri [i Vadim Markushevski din Be- shevski from Belarus also both
larus, au luat de asemenea premii în cashed.
bani. Martin Kabrhel from the
Martin Kabrhel din Republica Czech Republic beat Frenchman
Ceh`, l-a învins pe francezul Antony Antony Lellouche heads-up to
Lellouche [i se îndreapt` spre cå[tigul win EUR 250,000 in the EUR
de 250.000 EUR în turneul EPT High 20,000 EPT High Roller event.
Roller cu intrarea de 20.000 EUR. Kabrhel has now won side events
Kabrhel a cå[tigat acum diverse turnee at the last three EPTs in Europe
la ultimele trei evenimente EPT din – the EUR 2k in Prague, the EUR
Europa - EUR 2k de la Praga, EUR 2k 2k in Vilamoura and EPT
în Vilamoura [i EPT Deauville. Kabrhel Deauville. Kabrhel has now
a cå[tigat pån` acum cel pu]in 400,000 earned at least EUR 400,000 at
EUR la turneele EPT, iar la cele Lel- EPTs and Lellouche more than
louche peste 900.000 EUR. EUR 900,000. French player Au-
Donald a fost unul din cei 100 de McDonald was one of 100 play- Fran]uzoaica Audrey Guyonvarch a drey Guyonvarch won the EUR
juc`tori care au cå[tigat locul în ers who won their Deauville cå[tigat turneul Ladies Event cu un 220 Ladies Event for EUR 5,800
Deauville jucånd online. Romånii au seats playing online. Romanians premiu de 5.800 EUR dup` ce a after besting a field of 89 players
f`cut cu siguran]` o impresie bun` la have certainly made an impres- nimicit 89 de juc`tori, printre care [i including four men. Dagmara
acest turneu, fiind [i un semn al unei sion at this tournament, a sign of patru b`rba]i. Dagmara Aleksandrow- Aleksandrowicz, who won the
prezen]e din ce în ce mai mare a this country’s growing presence icz, care cå[tigase acela[i turneu orga- EPT London Ladies Event, came
acestei ]`ri în pokerul interna]ional. in international poker. There nizat de EPT în Londra, s-a clasat pe tenth.
Doi romåni s-au aflat la masa final`, were two Romanians on the final locul 10. The next EPT in 2010 will be
iar un al treilea - Robert Cez`rescu table and a third Romanian – Urm`toarele evenimente din in Berlin. PokerStars.com, the
- a fost învins, ajungånd pe locul al 13- Robert Cezarescu – was knocked 2010 vor avea loc în Berlin. Poker- sponsor of the EPT, guarantees
lea. Secar` a jucat un num`r de out in 13th place. Secara has Stars.com, sponsorul EPT, garanteaz` the winner of EPT Berlin one
turnee EPT [i a ajuns în partea a 2- played a number of EPTs and cå[tig`torului turneului EPT Berlin, un million euros. Berlin will be the
a a marii finale EPT de anul trecut. made it to Day 2 of the EPT milion de euro. Berlin va fi astfel venue for the biggest professional
Totu[i, rezultatul lui cel mai bun de Grand Final last year. His best ora[ul care va g`zdui cel mai mare poker tournament ever held in
pån` acum a fost un loc 12 la Praga, result so far however was 12th turneu de poker profesionist din Ger- Germany when the PokerStars
în decembrie, unde a cå[tigat 31.400 place at EPT Prague in Decem- mania, între 2 [i 7 martie 2010, cånd EPT visits the city from March 2
EUR. |ns` pokerul nu este singura ber for EUR 31,400. Poker is not vor veni cei de la PokerStars EPT. to March 7, 2010. 
CASINO Inside nr. 1 79
Full Tilt Poker inoveaz` o nou` variant` de poker:

Rush Poker
cel mai rapid joc de
poker online din lume
Full Tilt Poker launches new innovative game

Rush Poker
the World’s Fastest
Poker Game!
80 CASINO Inside nr. 1
Full Tilt Poker, cel mai mare site de poker din lume, revolutioneaz` Full Tilt Poker, one of the world’s largest online poker sites, intro-
industria de poker online prin lansarea unui nou format de joc de poker: duced a revolutionary new poker format called Rush Poker.
Rush Poker
This new poker format is designed to minimize your wait time be-
Rush Poker este experienta unui joc de poker online de mare vitez`, tween hands and keep you in the action. You’ll join a large player pool
conceput cu scopul de a minimiza timpul de asteptare între schimbul de and face a different table of opponents every hand you play. When you
c`r]i [i de a ]ine juc`torii în ac]iune în orice moment. Specific în jocul fold your hand, you’ll be rushed to another table for a new hand right
Rush Poker, c`r]ile sunt împ`r]ite juc`torilor cu o vitez` pe or` de pån` away.
la patru ori mai mare decåt în jocul standard.
“Rush Poker is the greatest innovation in online poker since poker
„Rush Poker este cea mai mare inova]ie în pokerul online, de la started on the Internet,” said Team Full Tilt member Chris Ferguson.
apari]ia poker-ului pe Internet. Rush Poker este un joc uimitor de rapid. “Rush Poker is an amazingly fast-paced game. You always have a decision
Mereu ai de luat o decizie [i niciodat` nu trebuie s` a[tep]i ca ceilal]i to make; you’re never waiting for other players to finish the hand.”
juc`tori s` î[i termine runda, a declarat Chris Ferguson, campion mondial
de poker [i membru al echipei Full Tilt. In standard ring games, players are forced to compete against the
same opponents and wait for the hand to conclude before receiving a
Spre deosebire de jocurile standard de poker, unde juc`torii se a[az` new one. In Rush Poker, you can join a large pool of players spread
la o mas` în prezen]a acelora[i adversari la fiecare rund`, jocurile Rush out across multiple tables. The second you fold your hand, you are in-
Poker pun la dispozi]ia juc`torului o mas` mare de joc care la råndul ei stantly moved to a new table, with new opponents and, more impor-
este împ`r]it` în mai multe mese de joc. Îndat` ce un juc`tor î[i termin` tantly, a new hand to play. Though the option to multi-table is still
runda, imediat este mutat la o alt` mas` cu adversari diferi]i pentru runda available, you may find it difficult to keep up with the action.
urm`toare, chiar dac` runda curent` se afl` înc` în curs de desf`[urare.
Rush Poker allows players to see up to four times the amount of
Cu scopul de a accelera jocul [i mai mult, jocurile Rush Poker au fa- hands per hour than in a standard ring game. That is made possible by
cilitatea butonului Quick Fold, ceea ce permite juc`torilor s` renun]e la the new “Quick Fold” feature, which allows a player to fold their hand
måna de joc pe care o au în acel moment. and move on to the next before it is even their turn to act.

Rush Poker este disponibil exclusiv la Full Tilt Poker. Pentru mai Learn more about Rush Poker* by watching the video tutorial
multe informa]ii, care includ [i regulile de joc, pute]i accesa below and reading the Rush Poker* details on
www.fulltiltpoker.com/rush-poker. www.fulltiltpoker.com/rush-poker. 

CASINO Inside nr. 1 81


Cu cåt [tii s`
numeri mai bine, Higher count,
cu atåt cresc better odds
[ansele de cå[tig
Cum se folosesc sistemele metrice din surse de How to use metrics from internal and external
date externe [i interne pentru a lua decizii de data to make intelligent business decisions; the
business inteligente; lec]iile de munc` în echip` lessons of teamwork and strategic implementa-
[i de implementare a strategiei, ce conduc la tion necessary to achieve success; how black-
succes; punctele în care blackjack-ul [i lumea jack and the business world are surprisingly
afacerilor se aseam`n` surprinz`tor de mult [i similar – and what blackjack rules can translate
ce reguli de blackjack se pot transpune în orga- into your organization, this is what you will
niza]ia pe care o conduce]i - acestea sunt lu- learn from Jeffrey Ma.
crurile pe care le înv`]a]i de la Jeffrey Ma.

82 CASINO Inside nr. 1


imp de [ase ani, Jeff Ma a f`cut parte din echipa de black- or six years, Jeff Ma was an options trader on the Chicago

T jack a MIT, o complot` infam` de hiper-genii [i copii


supradota]i cu înclina]ii anarhice, care a construit o tehnic`
de num`rare a c`r]ilor ce a luat lumea jocurilor de noroc
prin surprindere. O echip` dotat` cu tehnica necesar`, apti-
tudini matematice [i fe]e inocente, acesta era modul în care se prezentau
studen]ii la inginerie [i matematic`, cei care au transformat jocurile de
noroc în afacere. Acest sistem a avut un success atåt de mare, încåt cazi-
F a member of the MIT
Blackjack team, an infa-
mous cabal of hyper-ge-
niuses and anarchistic
whiz kids who devised a method
of card counting that took the
gaming world completely by sur-
Board of Options Exchange and is
a much-sought after corporate
speaker. Ma shows companies how
to harness the power of numbers
to make better bottom line busi-
ness decisions; decisions that,
often, are the difference between
nourilor le-a trebuit doi ani s` deslu[easc` scamatoria, marcånd astfel în- prise. A baby-faced card-counting winning and losing. This year, in
ceputul unui r`zboi de-a [oarecele [i pisica, cu ace[ti conspiratori antrena]i team possessed with impressive May, he will release a new book,
de la MIT. mathematical skills - these engi- “The House Advantage”, about
Pe timpul cånd era înc` student, Jeffrey Ma a plecat la Las Vegas [i neering and math students turned using numbers to create better
s-a întors milionar. Mesajul lui, acela de a-]i g`si [i folosi talentele oferite gambling into a business. Their sys- business.
de natur` (în acest caz, geniul matematic), oricare ar fi acestea, g`sindu- tem was so successful, it took With metrics being used in
]i astfel locul în lumea post-absolvire, a inspirat „audien]a” din campusurile nearly two years before the casi- sports and business more than
din toat` ]ara. El arat` de fapt c`, drumul spre succes nu este unul sin- nos began to catch on - engaging ever, Jeffrey Ma makes these in-
gur. L`sånd deoparte blackjack-ul, Ma a folosit acelea[i rigori [i aptitudini in a cat-and-mouse war with the novative new techniques interesting
pentru a-[i forma o carier` în ceea ce-l pasioneaz` cu adev`rat - spor- well-trained MIT conspirators. and actionable, applying them
turile. Ma [i-a urmat visul [i acum lucreaz` într-un domeniu în care in- While still an undergrad, Jef- specifically to your group. From his
tersele se îmbin` perfect cu abilit`]ile, creånd o poveste ce a inspirat frey Ma went to Las Vegas and personal experiences on the black-
mul]imi de pe tot teritoriul ]`rii. walked away with millions. His jack table to his consultations with
Ca membru al echipei de blackjack a MIT, Jeffrey Ma a creat o metod` message of finding–and then using– professional sports executives and
ingenioas` pentru num`rarea c`r]ilor, folosindu-[i astfel talentul, creativi- your intrinsic talents (in this case scouts, Ma shares how you can
tatea, spiritul de echip` [i, în special, înclina]iile spre matematic`, pentru mathematical acumen), whatever use math to make a positive dif-
a cå[tiga milioane în Vegas. Ma este subiectul unui best-seller „Bringing they may be, to forge your way in ference in your organization.
Down the House” [i al filmului de succes „21”, care a spart topurile box- your post-college world, has in- Thoughtful and charismatic, Ma’s
office în primele dou` s`pt`måni. De atunci, el a mai fost co-fondator la spired campus audience across the story from the blackjack table to
Citizen Sports, o companie revolu]ionar` de media în domeniul sportului, country. He shows you that there corporate America will inspire
a fost provider-ul de tehnologie pentru dou` afaceri noi, juc`tor la Bursa is no one path to success. Beyond everyone to change the way of
din Chicago [i un c`utat speaker pentru întrunirile corporatiste. Ma le arat` blackjack, Ma has applied that rigor seeing business.
companiilor cum s` foloseasc` puterea numerelor pentru a lua decizii care and skill set to carve out a career The MIT Blackjack Team
deseori fac diferen]a dintre cåstig [i
pierdere. Anul acesta în mai, el va
scoate o nou` carte numit` „The
House Advantage”, ce vorbe[te de-
spre folosirea numerelor pentru
crearea unei idei de afaceri mai
bune.
Pentru c` în domeniul sportului
[i al afacerilor se folosesc sistemele
metrice din ce în ce mai mult, Jef-
frey Ma transform` aceste tehnici
inovatoare [i interesante, încåt s`
poat` fi aplicate direct la interesele
fiec`ruia. Folosind experien]a lui
personal` de la masa de blackjack,
[i consultåndu-se cu juc`tori profe-
sioni[ti, Ma arat` cum matematica
poate avea o influen]` pozitiv` în
organza]ia pe care o conduce]i.

in his true passion–sports. Ma has started in 1980 and ran winning


followed his dream and now „banks“ until the mid-1980’s, when
works in a field where his skills most of the players got too well-
have married with his interests and known to play. Little play occurred
that tale has inspired crowds from that point on until 1992
across the country. when the Bill Kaplan, JP Massar,
As a member of the MIT and John Chang, a player trained
Blackjack Team, Jeffrey Ma created by Kaplan and Massar, decided to
an ingenious method for counting start it up again. Kaplan formed a
cards–using talent, creativity, math, limited partnership, Strategic In-
and teamwork to win millions in vestments, which raised $1 million
Vegas. Ma is the subject of the and the Team was off and running
best-selling book “Bringing Down again. After growing to nearly 80
the House” and the hit movie, players and generating substantial
“21”, which topped the box office profits and heat from casinos
in its first two weeks. He has throughout the world, the man-
since co-founded Citizen Sports, a agers decided to end the venture
revolutionary sports media com- on December 31, 1993. A few of
pany, has been the technology lead the players who were trained dur-
for two internet startups and was ing the Strategic Investments

CASINO Inside nr. 1 83


Povestea lui Ma ce începe la masa de blackjack [i se termin` cu o Americ` regime continued to play on in — is known as Plus-Minus. Each
corporatist`, o poveste carismatic` [i care te pune pe gånduri, va inspira cu small groups on and off through card is assigned +1, -1, or 0 de-
siguran]` majoritatea oamenilor de afaceri s` î[i schimbe perspectiva. the mid-1990’s. One group called pending on its face value. The
Echipa de blackjack a MIT a pornit în anii 1980 [i a început s` cå[tige itself the Reptiles and other group cards 2 through 6 are assigned a
sume impresionante pån` pe la mijlocul acestei perioade, cånd juc`torii au called itself the Amphibians. Both value of +1. Tens (and face cards)
devenit prea cunoscu]i pentru a putea continua. Pu]ine lucruri s-au mai groups carried on the strategies through aces are assigned a value
desf`[urat de atunci pån` în 1992 cånd Bill Kaplan, JP Massar [i John Chang, they had learned, with each claim- of −1. Cards 7, 8, and 9 have a
un acolit al primilor doi, s-au decis s` înceap` din nou. Kaplan a format un ing to be more successful than the value of zero (so they can be ig-
S.R.L., Strategic Investments, care a stråns 1 milion de dolari, echipa fiind din other to this day. nored). Then you just need to
nou pe val. Dup` ce au ajuns la un num`r de aproape 80 de juc`tori [i au keep a running tally in your head,
generat profituri substan]iale în cazinourile din întreaga lume, managerii au Simple system, adding 1 for low cards and sub-
decis s` pun` cap`t acestei afaceri pe 31 decembrie, 1993. Cå]iva dintre but requires constant tracting 1 for 10’s, face cards, and
juc`torii ce au fost antrena]i în aceast` perioad` au continuat s` joace în attention aces. You can never know which
echipe mai mici pån` pe la mijlocul anilor 1990. Un grup s-a numit „Rep- cards are going to come up or
tilele”, pe cånd cel`lalt [i-a pus denumirea de „Amfibienii”. Ambele grupuri when. But by counting cards, you
One of the simplest ways to
au aplicat tehincile înv`]ate înainte, fiecare sus]inånd pån` în ziua de azi c` a make it more likely that you can
count cards in blackjack — and
avut mai mult success decåt cealalt`. win. Blackjack played with a per-
the system used in the movie „21“
fect basic strategy typically offers a
Un sistem simplu, dar care necesit` aten]ie
constant`
Unul dintre cele mai simple moduri de a num`ra c`r]ile la jocul de black-
jack – care este [i sistemul utilizat în filmul „21“ - este cunoscut ca Plus-
Minus. Fiec`rei c`r]i îi este alocat` o valoare: 1, -1, sau 0 în func]ie de
valoarea sa nominal`. C`r]ile de la 2 pån` la 6 primesc valoarea + 1. Ze-
carii ([i c`r]ile mai mari de zece, inclusiv a[ii) primesc valoarea de -1. C`r]ilor
7, 8, [i 9 li se atribuie valoarea 0 (astfel încåt s` poat` fi ignorate). Apoi,
trebuie doar s` calcula]i în minte, ad`ugånd 1 pentru c`r]ile mici [i sc`zånd
1 pentru zecari, c`r]ile mai mari [i a[ii. Niciodat` nu pute]i [ti ce c`r]i vor
veni sau cånd, dar prin num`rarea lor, e mult mai probabil s` ajunge]i s`
cåstiga]i. Blackjack-ul jucat cu o strategie de baza perfect`, ofer` de obicei
casei un atuu mai mic de 0.5%, ceea ce înseamn` c` la 100 dolari paria]i,
ve]i pierde 50 de cen]i.
Cånd folosi]i aceast` tehnic`, trebuie s` paria]i sume mici, atunci cånd
num`rul calculat se apropie de 0 sau e negativ. Cu cåt el devine mai mare,
cu atåt suma pariat` poate cre[te. Prin aceast` modificare a sumelor pariate,
pute]i ob]ine un avantaj de 1% peste cas`, ceea ce înseamn` c` fiecare pariu
84 CASINO Inside nr. 1
de 100 dolari ar aduce un ca[tig de $1. Iat` motivul pentru care easily pick out a single person or
majoritatea oamenilor nu pot num`ra c`r]i suficient de bine even a pair who were card
pentru a se îmbog`]i. counting. By working together as
Num`ratul c`r]ilor nu este ilegal, îns` cazinourile pot a larger group and sharing their
refuza juc`torii pentru orice motiv li se pare adecvat. winnings, they were able to avoid
Oamenii din cazinouri i[i pot da seama cånd detection for a while. One per-
cineva folose[te aceast` tehnic` [i vor refuza son sat at the table, betting the
s` v` mai lase s` juca]i. Ei [tiu cum s` se minimum no matter what, so
fereasc` de cei ai c`ror pariuri they didn’t attract attention. But
fluctueaz` aleator. În plus, agen]ii when the count got high, mean-
de paz` [tiu [i ei tehnica [i ing a blackjack or other winning
pot vedea pe înregistr`ri combinations were more likely,
cånd cineva pariaz` they signalled a high roller to
pu]in (dac` num`rul come over and bet big while the
ob]inut este mic, [i invers). odds were in their favor. When
|n filmul „21“, echipa de la the odds went down, the high
MIT [tia c` agen]ii de securitate house edge of less roller moved on to another hot
ar putea depista cu u[urin]` o sin- than 0.5%, mean- table.
gur` persoan`, sau chiar dou`, care ing that for
folosesc tehnica. Îns` lucrånd ca o every $100 you bet, Away from the black-
echip` [i împ`r]ind cå[tigurile, ei au you’ll lose 50 cents. jack tables
putut s` evite depistarea lor pentru o When you are
perioad` de timp. O persoan` a[ezat` counting cards, you Jeff Ma has a small role in 21
la mas` plasa pariuri minime indiferent would bet very little as a Planet Hollywood blackjack
de situa]ie, astfel încåt acestea s` nu when your tally is dealer. In an interview from June
atrag` aten]ia. Îns` cånd num`ratoarea close to zero or 2007, he says that he does still
cerea un pariu mare [i combina]iile negative. The play occasionally at casinos that
cå[tig`toare aveau o probabilitate mai higher your tally are newer. However, Ma says he
ridicat`, un juc`tor „înr`it” venea [i gets, the more you no longer plays for profit, but for
f`cea aceste pariuri, cåt timp should bet. By fun and bets low. He was recently
[ansele erau favorabile. Cånd aces- changing your bets told by casino personnel that he
tea sc`deau, juc`torul mergea la o alt` mas` according to the could come in, but had to stay 25
unde se puteau încinge lucrurile. count, you can gain a 1% edge feet away from the blackjack ta-
over the house. Meaning that bles; he did not say which casino.
Departe de mesele de blackjack every $100 bet would win $1. In a recent interview, “Bringing
Here’s why most people can’t Down the House” writer Ben
Jeff Ma a avut un rol mic în „21”, acela de dealer de blackjack la Planet count cards successfully enough to Mezrich said Jeff Ma and one of
Hollywood. Într-un interviu din iunie 2007, el a declarat c` mai joac` din get rich. Card counting is not ille- the movie producers were playing
cånd în cånd, îns` la cazinouri nou deschise. Cu toate acestea, Ma spune c` gal, but casinos can refuse to let Blackjack at a Las Vegas casino
nu mai joac` pentru profit, ci pentru distrac]ie [i numai pe sume mici. De[i you play for any reason they feel „The Playboy Club,“ and after a
nu a men]ionat numele cazinoului, el a declarat c` recent i-a fost permis sa like. Casinos can usually tell when few rounds of hands three big se-
intre în acesta, cu condi]ia s` stea la 8 metri de orice mas` de blacjack. Într- someone is counting, and they’ll curity guards told Jeff he couldn’t
un interviu recent, autorul c`r]ii „Bringing Down the House“, scriitorul Ben refuse to let you play anymore. play there. Ma was using his real
Mezrich a declarat c` Jeff Ma, împreun` cu unul dintre produc`torii filmu- They know to watch out for peo- name and casino security said
lui, au fost s` joace blackjack la un cazino din Las Vegas -„Playboy Club“, [i ple whose bets fluxuate randomly. when they typed his name into
dup` cåteva måini jucate, trei agen]i de securitate i-au interzis lui Ma s` mai And the security people know their computer „bells and whistles
fac` asta. Ma folosise numele s`u real, iar agen]ii au declarat c` în momen- how to count cards too — they’ll practically started flashing in the
tul în care i-au introdus numele în calculator, o mul]ime de sirene [i lumini view the security recordings and security room”. Other movies
s-au declan[at în camera de securitate. be able to tell if you are betting have been made about card-count-
Alte filme ce au fost f`cute pornind de la numararea c`r]ilot sunt „Last less when the count is low and ing in blackjack as “The Last
Casino“ (2004), „Hit Me“ (2005), „Rain Man“ (1988), „Aces“ (2006). more when it is high. Casino” (2004), “Hit Me” (2005),
In the movie „21“ the MIT “Rain Man” (1988), “Aces”
team knew that security could (2006). 

CASINO Inside nr. 1 85


Heath St. John Irving - expert... \n supraveghere

Cel mai important lucru \n


supraveghere este curiozitatea nativ`
Spune Heath St. John Irving, Director al departamentului de supraveghere [i securitate în cadrul
Casino Palace Bucure[ti

Heath St.John Irving – the expert... in surveillance

The most important thing in surveillance


it’s about natural curiosity
Said Heath St. John Irving, Surveillance & Security Director Casino Palace Bucharest
86 CASINO Inside nr. 1
Cum a]i \nceput [i cånd lovea masa cu palma pe pariurile How do you start the table, on the loosing bets, in
pierdute, de fapt lipea cipsurile de fact, which were in chips of hun-
a fost primul contact cu podul palmei cu ajutorul unei and when was the first dreds of dollars, he would take
industria jocurilor de gume de mestecat. Deci am touch with the gaming some chips as he had chewing
noroc? chemat paza noastra, sa-l „scuture” industry? gum stuck to his hand. So, I got
si am gasit 2000 de dolari asupra our security, to turn him upside
Am început cu aproximativ 27 sa. F`cea bani de la cei care I actually started about 27 down and found 2000 dollars on
de ani în urm`, la Londra, în pierdeau! years ago, in London, UK. I the floor. He was making money
Marea Britanie. Am început pe Dup` ce am fost în Rusia, am started in the gaming side. I from a looser!
partea de jocuri. Mi-am croit drum fost în Ungaria, în Polonia timp de worked my way through the ranks After Russia, I went to Hun-
in cariera de la crupier, inspector patru ani, am fost manager pe from croupier, inspector and pit- gary, Poland for four years, I was
pana la manager. Am fost unul acolo, [i apoi în Turcia. Acesta a boss eventually to manager. I was manager there, and then in
dintre cei mai tineri manageri din fost momentul în care am început one of the youngest managers in Turkey. That was the moment
Marea Britanie la acel moment, s` lucrez cu sistemele de the UK at that time, for about 5 when I started working with sur-
timp de aproximativ 5 ani, pån` supraveghere [i de securitate years, until I got my license. I left veillance CCTV systems. I designed
cånd am primit licen]a. Am plecat CCTV. Am creat si instalat 6 sau from Casino Maxims in London and installed about 6 or 7 CCTV
de la Casino Maxim in Londra si 7 sisteme CCTV pentru o com- and I went to Bournemouth, to security systems for a big company
am ajuns in Bournemonth spre panie mare numita Imperial. Am the coast where I stayed another called Imperial. We centralized the
sudul coastei, unde am stat alti centralizat supravegherea la Istan- couple of years. Then, I decided surveillance in Istanbul. These casi-
cativa ani. Apoi, am decis s` fac bul. Aceste cazinouri erau peste to take the big step and go nos were all around Bodrum, An-
marele pas [i s` plec peste hotare, tot in Bodrum, Antalya. abroad, so the first stop was in talya.
astfel încåt prima oprire a fost în Am f`cut acest lucru pentru Belgium. I was also in the USA We did so far the first cen-
Belgia. Am fost, de asemenea, în primul sistem centralizat de for a few years and I ended up in tralized computer system for sur-
SUA pentru cå]iva ani [i am ajuns supraveghere, în cazinouri. Moscow in 1990 – at the very veillance, in the casino
la Moscova, în 1990 – unde via]a Func]iona de la PC la PC, un soft- beginning of the life of casinos. environments. We were running it
cazinourilor abia începea. Erau ware de baz`, dar totu[i primeam There were only 5 casinos at that PC to PC, very basic software,
doar 5 cazinouri la acel moment. toate informa]iile, incidentele, tot time. We were the pioneers. Then but we still gained the whole the
Noi am fost pionierii. Asta a fost ceea ce se întåmpla în Turcia, zil- was when I first became involved information, the incidents, every-
cand am inceput sa ma implic cu nic. Apoi, dup` ce am petrecut more specifically in security and thing that went through all around
precadere in securitate si supraveg- patru ani [i jum`tate în Turcia, am surveillance, because that time, Turkey, on a daily basis. And then,
here, pentru cala acea vreme, venit în Romånia. Sunt aici, la Moscow was like a Dodge City after, I spent four and a half years
Moscova era precum Dodge City Casino Palace, din 1997. Aceasta from the Wild West. After com- in Turkey and afterwards, I came
din Vestul Salbatic. Dupa caderea este cea mai lung` perioad` în munism collapsed, there was a to Romania. I’ve been here since
comunismului, acolo a fost un care am fost manager, cred. Sunt, huge power void and that’s was 1997, at Casino Palace. This is the
imnes vid de putere si atunci a de asemenea, un membru al AISC when the Chechens, Georgians, longest period f managing, I think.
fost momentul in care cecenii, - Asocia]ia Interna]ional` de Secu- Russian mafia and ex KGB arrived I’m also a member of IACS - In-
georgienii, mafia rusa so fostii ritate Cazino, acoperim aproxima- on the scene making life very in- ternational Association Casino Se-
agenti KGB au aparut in scena, fa- tiv 78% din lume, transfer`m teresting and the job a lot more curity, we cover about 78% of the
cand viata foarte interesanta si slu- informa]ii, discut`m despre ceea ce demanding. So that’s was how I world, we transfer information, we
jba mult mai dificila Deci, asa a se mai întåmpl` în lume. Sunt de make the move from casino man- have discussions about what’s hap-
fost cand am inceput sa fac mis- fapt secretar al acestei asocia]ii, agement to casino surveillance and pening around in the world. I’m
carea dinspre management spre am aceast` func]ie de doi ani. |n security It was man power only at actually the secretary of this Asso-
supraveghere si securitate in cazi- fiecare an, ne întålnim într-un loc that time, as there wasn’t a CCTV ciation and so I have been for the
nou. Era doar puterea omului la diferit. Anul trecut a fost în system. My responsibility was the last two years. Every year, we
acel moment, nu exista sistemul Panama, cu un an înainte am fost surveillance of the casino, security meet in a different venue. Last
CCTV. Responsabilitatea mea era în Macao, în acest an va fi la Lon- surveillance, which was quite a year it was in Panama, a year be-
de supraveghere a cazinoului, dra. Avem conferin]e în fiecare an way to get your hands dirty with fore it was in Macau, this year it
supraveghere de securitate, care [i discut`m despre toate tehnologi- this type of security. It was a very will be London. We have confer-
era o modalitate de a-ti murdari ile, toate tipurile de tehnici de rough period! We had floor work- ences every year and we discuss
mainile. A fost o perioad` foarte în[el`torie care sunt utilizate, ers for the casino surveillance and about all the technologies, all the
dur`! Am avut oameni care patru- echipele migratoare, cine e în top as they were so cheap we trained types of cheating techniques that
lau pentru supravegherea cazinoului zece, cine e cel mai activ, cum [i and employed lots of them to are being used, the teams that are
si cum era atat de ieftin am antre- unde ac]ioneaz`. have good active presence on the moving around, migrating, who’s in
nat si angajat o multime pentru a |n Casino Palace am de- gaming floor. the top ten, who’s the most ac-
avea o prezenta activa pe etajul cu scoperit toate tipurile de A very funny story – I say tive, where and how they hit.
jocuri. amenin]are de \n[el`torie. Aici sunt this guy one time, this little Russ- In Casino Palace have discov-
O poveste foarte amuzant` – cele mai profesioniste sisteme de ian guy, who was just hanging ered just about every type of
am vazut odata un tip, un rus mai supraveghere din Romånia; de fapt around with the mob. Every time cheating threat. There are very
scund, ce doar pierdea vremea. sistemul de supraveghere este la a VIP player would lose, this guy good surveillance professionals and
De fiecare data cand un jucator fel de bun ca [i echipa would slam his hands down on systems here in Romania; in fact-
VIP pierdea, acel tip lovea masa cu opera]ional`. |nainte am lucrat cu the layout. I was watching from a the surveillance systems is only as
putere. L-am urmarit de la distanta o mul]ime de oameni din person- distance and I kept on watching good as the team operating. I
[i l-am ]inut sub observa]ie o pe- alul de supraveghere al altor casi- for a while, till I saw something have worked with many of the
rioad` pån` s` v`d ceva [i s` nouri [i aici sunt al]i trei membri and called security. Every time he other casino’s surveillance person-
chem paza. De fiecare dat` cånd IACS ce lucreaz` \n Bucure[ti. Noi was slamming his hand down on nel before and there are another

CASINO Inside nr. 1 87


to]i lucr`m în acela[i mod. Avem nativ`. „Ce se întåmpl`?", „Las`-m` three IACS members also working to be curious. Obviously, patience
o conexiune aici, o re]ea, trans- s` vad asta". Trebuie s` fii curios. in Bucharest. We all work in the comes into it as well, because if
fer`m informa]ii prin telefon, ne Evident, putem vorbi la fel de bine same way. We have a connection you want to see something, you
inform`m reciproc. Dac` cineva si de rabdare, pentru c` dac` vrei here, a network, we transfer the have to wait for them to make
este nou în ora[, vom ajunge s`-l s` vezi ceva, trebuie s` a[tep]i ca information via telephone, we keep the move. You may sit there for
cunoa[tem foarte repede. persoana respectiv` s` fac` each other informed. If someone three hours, waiting for them to
mi[carea. Uneori po]i sta chiar [i is new in town, we get to know give you the opportunity. Because
Ave]i un fel de sistem trei ore a[teptånd ca ei s` fac` him very quickly. they only make that move in cer-
ceva. Pentru c` o fac numai în an- tain circumstances. These guys are
pentru a opri tri[orii? umite condi]ii. Tipii `[tia sunt mai more trained than our dealers. It’s
Do you have some kind
Dac` g`siti unul \n preg`ti]i decåt dealerii no[tri. Este what they do for living, that’s their
ceea ce fac ei în via]`, este munca of system to stop these job. Obviously, the system is im-
Casino Palace, informa]i
lor. Evident, sistemul este [i el im- cheaters? If you find one portant, but the team is the most
toate celelalte cazinouri portant, dar echipa este cel mai important thing.
in Casino Palace, do you
despre el? important lucru.
inform all the other
What is the main way to
Da! De îndat` ce ne con- Care este principala casinos about him/her?
frunt`m cu situa]ia. Trebuie s` ra- cheat?
portam în primul rånd la Poli]ie, modalitate de a tri[a? Yes! As soon as we have the Well, you can cheat at cards,
trebuie s` facem totul corect, pen- Ei bine, se poate tri[a la c`r]i, situation on hand. We have to re- at roulette and at every single
tru c` noua legisla]ie ne ofer` un la rulet`, la orice joc. Este vorba port first to the Police and we game.There is more than one way:
fel de putere pentru a face fa]` de mai mult de o modalitate, have to do everything properly, collusion, marked cards, shuffle
acestor persoane care au profituri avem intelegri secrete, carti mar- because the new legislation offers tracking, false shuffles, past posting,
prin mijloace ilicite, ceea ce cate, urmarirea cartilor, ameste- you some kind of power to deal top- hatting etc. The first thing
înseamn` de fapt a în[ela. catul fals al cartilor. Primul lucru with these people who gain profits that these cheaters do is to ana-
Noi am fost primii oameni pe care îl fac tri[orii este by illicit means, which means actu- lyze your procedures. Procedure
care au adus ma[inile de amestecat analizarea procedurii. Procedura ally cheating. beats the move. By having your
c`r]ile în Romånia, lucru care a poate contracara mi[carea lor. We were the first people procedures flawless, you can elimi-
fost un mare risc, pentru c` nu Avånd o procedur` impecabil`, who brought the shuffle machines nate 90% of what a cheater can
[tiam cum urmau s` fie primite de pute]i elimina 90% din ceea ce in Romania, which was a big risk, do. But if your procedures are
clien]i. Le-am adus cu scopul de a poate face un tri[or. Dar, în cazul because we didn’t now how the weak, then it is Disneyland for
combate numaratul cartilor, tocmai în care procedurile sunt slabe, clients would receive them. We them, they can do whatever they
din Grecia. Deoarece ei nu pot atunci este ca la Disneyland pentru put them in order to combat card want to. There is a new technique
numara cartile ce provin dintr-o ei, pentru c` pot face ce vor. counters who travelled over from at the moment, a high-tech cheat-
masina de amestecat carti. Dar eu Exist` o nou` tehnic` în acest mo- Greece. Because of the shufflers ing method, which started in
nu pot numi acest tip de ac]iune ment, o metoda high-tech de they cannot keep a running count Croatia. It’s called “roulette predic-
în[el`torie; o pot numi doar avan- tri[at, care a început în Croa]ia. Se of the cards. But I can’t call this tion”. This technique was devel-
taj de joc, deoarece clien]ii uti- nume[te „predic]ia ruletei". Aceast` action cheating; I can call it the oped in Las Vegas by the guys
lizeaz` capacitatile lor mentale. Cu tehnic` a fost dezvoltat` în Las “Advantage play”, because the from MIT, through a computer
toate acestea, aceste ma[ini sunt, Vegas, de c`tre cei de la MIT, clients use their mental ability. that could predict where the ball
de asemenea, un avantaj pentru printr-un calculator care ar putea However, these machines are also would drop and they called it “the
client, pentru c` el nu trebuie s` prezice unde cade mingea [i au a benefit for the client, because drop zone”. They could bet on
a[tepte ca dealerul s` amestece numit-o "zona de c`dere". Astfel, he/she doesn’t have to wait for that specific area but not on an
c`r]ile. ei pot paria doar pe anumite the dealer to shuffle the cards. exact number. For this, they used
A fost într-adev`r un risc, dar zone, dar nu [i pe un num`r It was a risk indeed, but it hidden devices worn on the body
a fost [i un avantaj, deoarece exact. Pentru aceasta ei folosesc was an advantage, because Roman- and sleeves, and the technique is
clien]ii romåni au acceptat alterna- dispozitive ascunse, purtate pe ian clients accepted it, they liked it called “clocking” as these devices
tiva, le-a pl`cut pentru c` a f`cut corp si in maneci, iar tehnica se as it made the game faster and so have an algorithm already pro-
jocul mai rapid [i astfel ei nu se numeste „ceas”, deoarece aceste they didn’t get bored. We took grammed into theme. Using it,
plictisesc. Ne-am asumat un risc, dispozitive au incorporate un algo- the risk, but it paid off. We’ve they could try and predict the
dar a dat roade. Am luat 5 - 6 ritm. Folosindu-se de aceasta ei ar got 5 – 6 shuffle machines and we time and the area where the ball
ma[ini de amestecat c`r]ile [i le putea incerca si anticipa timpul si use them on poker and on black- is going to drop. All the cheating
utiliz`m pentru poker [i de aseme- zona in care bila ar putea sa cada. jack as well. techniques have their “tell” but
nea pentru Blackjack. Toate tehnicile de inselatorie au this one is very sophisticated and
povestea lor, dar aceasta este Which is the most extremely hard to spot
Care este cel mai foarte sofisticata si extrem de greu
de realizat la fata locului. important thing in
important lucru \n How do you deal with
surveillance? Is it about
supraveghere? Este the cheaters afterwards?
Cum v` descurca]i patience?
vorba despre r`bdare? We have to be correct, we
cu tri[orii dup` aceea? It’s curiosity. This is the most interview them, we control their
Este vorba despre curiozitate. Noi trebuie s` fim corec]i, îi important attribute that surveillance ID etc. However, most of these
Acesta este atributul cel mai im- interog`m, le control`m buletinele, needs! It’s natural curiosity. “What guys have their lawyers, here in
portant de care ai nevoie în etc. Cu toate acestea, majoritatea going on?”, “what’s happening?”, Bucharest, they give a quick phone
supraveghere! Este curiozitatea au avoca]i, aici, la Bucuresti, dau “let me see this/that”. They have call and that’s it. Sometimes we

88 CASINO Inside nr. 1


un telefon [i asta este. Uneori, [i supraveghere. Avem una la nivel are able to find false ID cards. have one at the world level, and I
g`sim buletine false. Atunci sun`m mondial, [i a[ vrea una [i pentru That’s when we can call the Po- would like to have one for Romania
la politie. Dup` asta, trebuie s` Romånia. De asemenea, noi am lice. After this, we have to analyze as well. We also established a new
analiz`m cåt de mult au furat [i realizat o noua „Asociatie Romana how much they have stolen and “Romanian Casino Association”, for
încerc`m s` g`sim o cale de a a Cazinourilor” si pentru a ne we try to find a way to get the better which also addresses potential
primi banii înapoi. 95% dintre ei apara mai bine in fata trisorilor. money back. 95% of them actually attacks by cheaters. So through this
chiar ne dau banii inapoi. Deci, prin aceasta asociatie suntem give us the money back. association we are able to bring
capabili sa aducem consultanti ce over industry consultants who can
A]i c`l`torit \n \ntreaga ne pot ajuta sa crestem cunostin- You travelled the entire help us increase our awareness
tele despre securitatea jocului in about gaming security. We want to
Europ`, cu munca dvs. general. Vrem s` facem mai Europe with your job. do more things like that in the fu-
De ce a]i ales s` sta]i \n multe lucruri de genul acesta, în Why did you choose to ture, in order to educate the casino
Romånia? viitor, cu scopul de a educa indus- stay in Romania? industry.
tria de cazinouri.
Am fost foarte norocos, pen- I was very fortunate, because You mentioned cheaters
tru c` de la începutul carierei A]i vorbit despre tri[orii from the beginning of my career I
mele, am c`l`torit mult, am v`zut traveled a lot, I saw a lot of in live casinos. Can you
o mul]ime de locuri. Cånd am din cazinourile live. places. When I came to Casino tell us something about
venit la Casino Palace, m-am Pute]i s` ne spune]i cåte Palace, I just fell in love with the the slot room? Can you
îndr`gostit pe loc. Cu adev`rat! A ceva [i despre sala de place. Really! It became part of
devenit o parte din mine de-a lun- me over the years. The people I cheat a slot machine and
gul anilor. Oamenii cu care lucrez sloturi? Po]i s` tri[ezi la work are very important, it’s a if yes, how?
sunt foarte importan]i, este un un slot [i dac` da, cum? very good management here,
management foarte bun aici, toat` everybody is unique in each spe- About 6 years ago, there was
lumea este unic` pentru fiecare ac- Cu 6 ani în urm`, a existat un cific job, I get along with all very a device called the mini-light,
tivitate, m` înteleg bine cu toat` dispozitiv numit mini-luminator, care well, and that make your work which had a magnet with a re-
lumea, [i asta îmi face munca avea un magnet cu un receptor [i enjoyable. I can work here with ceiver and a transmitter, and also
pl`cut`. Aici pot s` lucrez cu oa- un emi]`tor, [i, de asemenea, o ba- people that I can communicate a battery. The device was placed
meni cu care pot comunica. Pot terie. Aparatul era pus pe senzorul with. I can say that I like Roma- on the sensor of the hopper,
s` spun c` îmi place Romånia! hopperului, atunci cånd acesta nia! If you compare them to Eng- when it was in pay mode. The
Dac` ar fi s` îi compar cu englezii, pl`tea. Lumina era atåt de puter- lish people, Romanians are very mini-light would strobe and con-
romånii sunt foarte relaxati, nu nic` încåt crea confuzia sensorului relaxed, they are not violent. I fuse the sensor when it was it in
sunt violen]i. Bucure[tiul este unul cand era in secventa de plat`, found Bucharest to be one of the a payout sequence, causing the
dintre cele mai sigure ora[e în cauzånd golirea ma[inii de bani. O safest cities I’ve ever been machine to empty the hopper.
care am fost vreodat`. Pentru alt` \n[el`torie era pre-programarea through, from all around the Another scam was a pre-pro-
mine, acest lucru este foarte im- EPROM ceea ce este creierul world. For me, this is very impor- grammed EPROM (erasable pro-
portant. Eu [i familia mea locuim ma[inii slot. Oricum, un domn din tant. I and my family have our grammable read only memory),
aici. Via]a în Romånia este mai USA cea a muncit \n fabrica unde home here. Living in Romania is which is the brain of the slot ma-
ieftin` decåt în Marea Britanie [i s-a produs EPROM pentru 2 ani, cheaper than in UK and it is not chine. Anyway, a gentleman in
nici nu te plictise[ti aici. |n Marea \n acest timp a ascuns propriul s`u boring here. In the UK it is, be- USA worked at EPROM factory
Britanie ajungi s` te plictise[ti, pen- program in locul unde EPROM era cause there are too many rules, for two years, and during that
tru c` sunt prea multe reguli, prea fabricat [i mai tårziu vizita loca]iile too many restrictions. time he hidden his own program
multe restric]ii. casinourilor [i activa programul s`u on the EPROM’s were shipped,
prin plasarea unei monede \ntr-un Where do you see and then later visited the respec-
Unde v` vede]i peste anumit moment, rezultånd plata tive casino locations and activated
jackpotului. Este recunoscut faptul yourself in 5-10 years, in his program by placing coins in to
5-10 ani? Tot la Casino c` acest tip a castigat 43 milioane the future? Still at Casino the machines in a particular se-
Palace \n Romånia? de dolari din jackpoturi progresive. Palace in Romania? quence, resulting in the machine
Pån` cånd a fost prins! playing the “jackpot”. It is reputed
Nu [tiu, depinde de direc]ia I don’t know, it depends on that guy won about 43 million
companiei pentru care lucrez. Cum poate the direction of the company that dollars from progressive jackpots.
Avem o mul]ime de clien]i, în ceea I work for. We have a lot of Until he was caught!
ce prive[te dezvoltarea domeniului interac]iunea \ntre cele clients, and as far as the develop- How does the interac-
de securitate [i de supraveghere în mai mari cazinouri s` ment of security and surveillance
Romånia , a[ dori o colaborare cu in Romania is concerned, I would tion of the great casinos
afecteze acest fenomen?
poli]ia [i mai mult` interac]iune cu like cooperation with the Police, affect this phenomenon?
Comisia de jocuri, cu poli]ia ce se |l poate opri? an interaction with the gaming Can they stop it?
ocup` de sp`latul banilor (în Schimbul de informa]ii este cel commission, with the “money laun-
prezent, exist` unele norme noi mai important lucru [i este foarte dry” police (now there are some Sharing the information is the
cu privire la sp`larea banilor, pen- dificil, pentru c` unii oameni nu new rules implemented about most important thing and it is very
tru c` Romånia trebuie sa se alin- doresc s` împ`rt`[easc`. Ei simt c` “money laundry”, as Romania has difficult, because some people don’t
ieze la normele UE). i[i spun secretele. De fapt, trebuie to comply with EU). want to share. They feel that they
A[ dori, de asemenea, s` pun s` facem schimb de informa]ii. I would also like to develop an give their secrets away. Actually,
bazele unei asocia]ii care acord` Aceasta este prima ap`rare a tu- association which recognizes Roma- you have to share information.
credit Romåniei pentru securitate turor. nia for security and surveillance. We This is your first defense. 

CASINO Inside nr. 1 89


Reglement`ri Fiscal
fiscale asupra regulations
activit`]ii upon casino
cazinourilor activities
Teoretic, organizarea [i exploatarea Theoretically, organizing and per-
activit`]ii de jocuri de noroc pe terito- forming gambling activities in Roma-
riul României constituie monopol de nia constitutes state monopoly;
stat; statul poate insa acorda dreptul however the state may grant the
de organizare [i exploatare a activit`]ii right to organize and perform gam-
de jocuri de noroc pe baz` de licen]` bling activities based on license and
[i de autoriza]ie de exploatare a authorisation for performing such
jocurilor de noroc (acestea fiind doua activities (these being two distinct
documente distincte). documents).
90 CASINO Inside nr. 1
Licen]a de organizare a jocurilor de noroc se emite pentru The license for organizing gambling is issued for each gam-
fiecare tip de activitate în parte, este netransmisibil` [i este vala- bling activity, is non-transmissible and it is valid for a period of
bil` pentru o perioad` de 5 ani de la data acord`rii. Data acord`rii 5 years since the date it was granted. Granting date is defined
este definita de lege ca fiind data de întåi a lunii urm`toare celei în by law as being the first day of the month next to the one in
care solicitantul a efectuat plata sumelor datorate anticipat. which the solicitor has paid the amounts which are owed in ad-
vance.
Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza
autoriza]iei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Performing gambling activities may be done only based on the
Ministerul Finan]elor Publice. Autoriza]ia de exploatare se acord` authorisation issued by the Ministry of Finance. Such authorisa-
pentru o perioad` de 12 luni, iar data de începere a valabilit`]ii au- tion is granted for a period of 12 months and the date since it is
toriza]iei de exploatare este data de întåi a lunii urm`toare celei în valid is also the first day of the month next to the one in which the
care, solicitantul a efectuat plata sumelor datorate anticipat. solicitor has paid the amounts which are owed in advance.

Trebuie precizat ca activitatile de tip cazino sunt doar unul din We have to underline that casino type activities are only one
cele sase tipuri de jocuri de noroc astfel cum sunt definite prin lege; of the six types of gambling activities defined by law; we thought
am considerat necesara aceasta subliniere deoarece, pe de o parte, it is important to clarify this issue because, on one hand, there
exista persoane care au avut mai putina tangenta cu fenomenul si are persons who have had less to do with this matter and they
care isi imagineaza ca un cazino este un loc unde se desfasoara orice imagine that a casino is a place where any type of gambling may
fel de jocuri de noroc, iar pe de alta parte taxele sunt percepute de take place, and on the other hand the taxes are to be paid sepa-
stat pentru fiecare tip de jocuri de noroc in parte. rately for each type of gambling.

Dupa cum am precizat anterior, pentru acordarea licen]ei de As previously mentioned, for granting the organizing license,
organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autoriza]iei de respectively for granting the authorisation for performing gam-
exploatare a jocurilor de noroc, statul percepe diverse taxe si con- bling activities, the state charges various taxes and we find it use-
sideram utila o trecere in revista a acestora. ful to review them.

Potrivit noului act normativ ce reglementeaza acest domeniu, According to the new law which regulates the matter, re-
respectiv OUG nr.77/2009, taxele pentru eliberarea licen]elor i spectively OUG no.77/2009, the taxes for granting licenses and
a autoriza]iilor de exploatare a jocurilor de noroc tip cazino sunt ur- authorisations for performing casino-type gambling activities are
matoarele: as follows:
a) taxele anuale aferente licentelor se ridica la valoarea de a) yearly taxes for licenses amounts to 400,000 RON per each
400.000 lei per activitate; activity;
b) taxele anuale aferente autorizatiilor se ridica, pentru Bu- b) yearly taxes for authorisations amounts, in Bucharest, to
curesti, la valoarea de 250.000 lei pentru fiecare masa, iar 250,000 RON for each table, and outside Bucharest
pentru locatiile din afara Bucurestiului taxa se ridica la val- 120,000 RON for each table.
oarea de 120.000 lei per masa.
The same regulation mentioned above also determines the
Acelasi act normativ citat stabileste si valoarea minima a capi- minimum value of the share capital which must be held by the
talului social pe care viitorul operator de jocuri de noroc trebuie sa future gambling operator when he submits his request for a casino
il detina la data introducerii cererii de acordare a licentei de func- license, respectively 1,000,000 RON.
tionare, respectiv un capital social de de 1.000.000 lei (RON) pen-
tru desfasurarea activitatilor caracteristice cazinourilor. The taxes are to be paid as follows:
a) the tax for organizing gambling activities:
Taxele se pl`tesc dup` cum urmeaz`: (i) for the first year, until and including 25th day of the month
a) taxa aferent` licen]ei de organizare a jocurilor de noroc: next to the one during which the documentation has been
(i) pentru primul an, pån` la data de 25 inclusiv a lunii approved;
urm`toare celei în care documenta]ia a fost aprobat`; (ii) for the following years, 10 days prior to the end of the pre-
(ii) pentru anii urm`tori, cu 10 zile înainte de expirarea anului vious year.
precedent; b) the yearly tax for the authorisation for performing gambling
b) taxa anual` aferent` autoriza]iei de exploatare a jocurilor de activities, for casino type gambling and slot-machines, the
noroc, pentru jocurile de noroc caracteristice activit`]ii cazi- tax is owed for each gambling device and is to be paid in 4
nourilor i jocurile tip slot-machine, taxa se datoreaz` pen- quarterly instalments as follows:
tru fiecare mijloc de joc i se pl`te te în 4 rate trimestriale
egale astfel: A. for the first trimester – until and including 25th day of the
month next to the one during which the documentation has been
A. pentru primul trimestru - pån` la data de 25 inclusiv a lunii approved;
urm`toare celei în care documenta]ia a fost aprobat`; B. for the other trimesters – until and including 25th day of
B. pentru celelalte trimestre - pån` la data de 25 inclusiv a ul- the last month of each trimester (respectively 25th of March, 25th
timei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septem- of June, 25th of September and 25th of December) for the fol-
brie i 25 decembrie) pentru trimestrul urm`tor. lowing trimester.

CASINO Inside nr. 1 91


Ceea ce este de retinut este faptul ca neprezentarea dovezii What must be remembered is that the failure to present the
pl`]ii taxei aferente licen]ei de organizare a jocurilor de noroc pen- proof of payment of the gambling license tax until and including
tru primul an pån` la data de 25, inclusiv, a lunii urm`toare aprobarii 25th of the month following the one when the license was
licentei duce la revocarea automata a acesteia. Aceeasi este sanc- granted results in the license to be automatically revoked. The
tiunea si in cazul in care taxele platite nu sunt in cuantumul stabilit same sanction is applicable if the taxes are not paid in the
de lege sau plata se face la alte termene decat cele fixate prin or- amount determined by law or the payment is done without com-
donanta de urgenta. plying with the terms determined by law.

Potrivit legii nu se acord` licen]` de organizare a jocurilor de By law the license for organizing gambling or authorisation
noroc sau autoriza]ie de exploatare a jocurilor de noroc în situa]ia în for performing gambling activities cannot be granted if the so-
care solicitantul: licitor:
a) înregistreaz` la data depunerii cererii obliga]ii de plat` a) Has, at the date when he submitted his request, unpaid
restante fa]` de bugetul de stat; debts to the state budget;
b) nu a constituit garan]ia pentru acoperirea riscului de neplat` b) Did not deposit the guarantee for covering the risk for
a obliga]iilor fa]` de bugetul general consolidat, astfel cum non-payment of the debts to the state budget, as required
este prevazut de lege. by law.

Operatorii economici care produc în Romånia, import` sau re- The companies which produce or import gambling devices
alizeaz` achizi]ii de mijloace de joc, în scopul comercializ`rii sau in Romania for the purpose of commercializing or using them in
utiliz`rii, sub orice form`, sunt obliga]i ca în termen de 15 zile any way, within 15 business days since those operations were reg-
lucr`toare de la data înregistr`rii opera]iunilor respective în docu- istered in their accounting books have to declare the respective
mentele contabile s` declare aceste mijloace de joc comisiei. gambling devices to the commission.

In cazul activitatilor de productie de mijloace de joc, produca- In case of the activity of producing gambling devices, the pro-
torii sunt obliga]i s` ob]in` avizul comisiei pentru desf` urarea ducers have to obtain the approval of the commission for per-
acestui gen de activit`]i. Amenda pentru nerespectarea acestor forming this activity. The fine for non-complying with these
obligatii este cuprinsa intre 50.000 – 100.000 lei, iar confiscarea se obligations is determined between 50,000 – 100,000 EUR and
dispune ca masura complementara asupra bunurilor produse fara the goods produced without complying with the law or the
respectarea legii sau asupra sumele obtinute din vanzarea unor ast- money obtained from selling such goods shall be confiscated.
fel de bunuri.
Aside from the taxes stipulated in the Emergency Ordinance
In afara taxelor prevazute de ordonanta de urgenta 77/2009, no.77/2009, the Fiscal Code regulates the taxes on the income
Codul fiscal instituie nivelul impozitului datorat pentru castigurile obtained from participating to gambling.
obtinute din participarea la jocurile de noroc.
The organizer of the gambling activities has the obligation
Cel care are obligatia de a retine si a varsa la buget aceste im- to retain these taxes and transfer them to the state budget. The
pozite este organizatorul jocurilor de noroc. Cotele de impozit sunt income tax is 20% of the net income for gains lower than 10,000
de 20% din venitul net pentru castigurile sub valoarea de 10.000 lei RON nad 25% of the net income for gains higher or equal with
si de 25% din venitul net pentru castigurile cu o valoare mai mare 10,000 RON. These taxes are calculated for the amounts gained
de 10.000 lei inclusiv. Aceste impozite se raporteaza la castigurile from the same source in the same day. In other words the taxes
obtinute din aceeasi sursa, pentru o zi. Cu alte cuvinte impozitele are calculated daily for the amounts higher or lower than 10,000
se calculeaza zilnic la sumele mai mari sau mai mici de 10.000 lei. RON.

Conform Codului fiscal nu se datoreaza impozit pentru castig- According to the Fiscal Code no tax is to be paid for daily
uri zilnice mai mici de 600 lei obtinute la acelasi organizator de gains lower than 600 RON obtained from the same gambling or-
jocuri de noroc. Ceea ce inseamna ca daca cineva castiga intr-o zi ganizer. Which means that if someone wins in a day 590 RON
590 lei, dar jucand la doua cazinouri diferite, datoreaza impozit pe but playing in two different casinos he owes income tax, but is
venit, insa nu mai este in sarcina cazinourilor respective sa retina no longer casino’s obligation to retain and transfer that amount
impozitul, ci ar trebui ca persoana in cauza sa-si declare venitul re- to the state; instate the person in question should declare that
spectiv la sfarsitul anului. income at the end of the year.

ENESCU & CUC Law Firm


Oriented towards foreign investors
A Member of the British-Romanian Chamber of Commerce
Address: Palladian Complex
27A Virgil Madgearu St., B Wing, Apt. 201,
014135, Sector 1, Bucharest, Romania.
Ph./Fax: + (4021) 232.14.99 or +(4021).232.14.88
United Kingdom Fax No.: +44(0)20 7855 0017
Email: office@romanianlawoffice.com
Website: www.RomanianLawOffice.com

92 CASINO Inside nr. 1


Cazinouri
\n lume

MONTE CARLO
http://en.montecarloresort.com/Sun-Casino,509.html
Address: Fairmont Monte Carlo - 12,
avenue des Spélugues - MC 98000 Principality of Monaco
Phone: +377 98 06 12 12; +377 98 06 12 12

http://en.montecarloresort.com/
Casino-de-Monte-Carlo,507.html
Address: Casino de Monte-Carlo - Place du Casino -
MC 98000 Principality of Monaco
Phone: + 377 98 06 21

LAS VEGAS
http://www.mgmgrand.com/
MGM Grand Hotel & Casino, 3799 Las Vegas Boulevard
South, Las Vegas, Nevada 89109,
phone 877-880-0880 or 702-891-7777
http://www.bellagio.com/
3600 Las Vegas Blvd South, Las Vegas, Nevada 89109
• 888.987.6667
http://www.hardrockhotel.com/
Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, 4455 Paradise Road,
Las Vegas, NV 89169, Ph: 702-693-5000
http://www.wynnlasvegas.com/#homepage/
WYNN LAS VEGAS, 3131 Las Vegas Blvd. South Las Vegas,
Nevada 89109, Tel. (702) 770-7000
http://www.mirage.com/
3400 S. Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
• 702.791.7111

CASINO Inside nr. 1 93


MACAO
http://www.venetianmacao.com/en/
Address:
The Venetian® Macao-Resort-Hotel
Estrada da Baía de N. Senhora da Esperança, s/n,
Taipa, Macao SAR, P.R. China
Tel: +853 2882 8888
Email: inquiries@venetian.com.mo

http://www.mgmgrandmacau.com/
Address:
MGM GRAND Macau Avenida Dr. Sun Yat Sen, NAPE,
Macau, China 4001 201 188
(001 800) 8802 1888
(006 800) 8802 1888

Belgia
http://www.gcb.be/en/
Adress:
Rue Duquesnoy, 12-14
1000 Bruxelles

BULGARIA
http://www.londoncasino-bg.com/index.php
4 Narodno Subranie Square
Tel.: 02 / 980 70 75
Tel./fax: +359 2 980 30 66
pr_casinolondon@gcn.bg

http://www.vivacasino.biz/first.html
Sofia Sheraton Casino, sofia Pl. ”Sveta Nedelya”5, Bulgaria,
phone:+350(2)9815747

UNGARIA
http://www.tropicanacasino.hu/
Adress:
1051 Budapest, Vigado u.2, phone: (361-1)266-3062
mail@tropicanacasino.hu

www.lasvegascasino.hu
Adress:
Budapest,1051 Roosevelt ter 2

94 CASINO Inside nr. 1


Our Friends

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, Bucure[ti


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, district 3
Adresa Po[tal`: Office 216, Hotel Intercontinental, Blvd. N. B`lcescu 4,
Bucharest
Bucharest 010051, Romånia
Tel: 0721.172.387
Tel: +40 (0)742 227466
Fax: 021 - 320.41.70
Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
E-mail: andutza7@yahoo.com
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

Regent Casino
CASINO BUCHAREST
Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
HOTEL INTERCONTINENTAL
Tel.: +40 21 405 00 20
Blv. Nicolae Balcescu, nr. 4 , Bucure[ti, sect.1
Tel.: +4 0733 33 2003
Tel. 0213122600
Fax: +40 21 405 00 34
www.casinobucharest.ro
www.regentcasino.ro

Calea Victoriei nr. 133, sector 1, Bucure[ti Address: 10 Montreal Square, World Trade Centre
Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88; 0040 740.00.00.99; Phone/fax: + 40 213 175 111
Fax: 0040 21- 311.16.45 Web site: www.olympic-casino.com
www.palacecasino.ro E-mail: borabora.reception@oc.eu

Princess Planet Casino Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti, Calea 13 Septembrie 90, Bucure[ti, Romånia
Bd-ul Nicolae B`lcescu, nr. 3-5, sector 1. Telefon: 021.315.40.13, Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Perla Casino E-mail: marriott@grandcasinoromania.com. http://www.grandcasinoromania.com
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 9, sector 3. Telefon: 021.312.90.91; Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel, Str. Episcopiei 1-3, Bucure[ti, Romånia.
Havana Casino Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3. Telefon: 021.313.98.23 E-mail: hilton@grandcasinoromania.com. http://www.grandcasinoromania.com

City Slot Mo[ilor


valentin@galaxygames.ro Game World Bucure[ti Mall Adresa: Calea Mo[ilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, Bucure[ti
info@galaxygames.ro Adresa: City Slot Drumul Taberei
0730083308, 0730083330 Complex Bucure[ti Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, Bucure[ti
www.galaxygames.ro etaj 2, sect. 3, Bucure[ti City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, Bucure[ti

CASINO Inside nr. 1 95


Our Friends

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. Str. Vlad Jude]u nr. 36, sector 3, Bucure[ti
Bucure[ti, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 +4 0733.33.23.40
Telefon/Fax 031 805 16 14 office@alfastreet.ro
Mobil 0728528988 www.alfastreet.ro

Tel: (021) 300.13.50


www.atronic.com Fax: (021) 300.13.54
www.stanleybet.ro

Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St. B Wing,


Ground Floor, apt. 201, 014135, sector 1, Bucharest, Romania
Site web: www.mozzartbet.com
Phone/Fax: +40 21.232.14.99 or +40 21.232 14 88. Mobile: +(4) 0744 156 374
E-mail: secretariat@mozzartbet.com
UK Fax Number: +44(0)20 7855 0017
Tel/fax: 021 / 210 62 65 / 67
Email: office@romanianlawoffice.com
www.romanianlawoffice.com

RADIO SPORT TOTAL FM 105,8


Adresa: Bucure[ti, Str. Torentului 2-4, sector 2
e-mail: contact@sptfm.ro
web: www.sptfm.ro

Venue: Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria. Agencja Reklamowa Wigor


Website: http://www.balkangamingexpo.com. Email: info@balkangamingexpo.com 53-660 Wrocław
Contact persons: Sales Manager: Nataliya Baevska ul. Sokolnicza 34-38
Phone: +359 2 81 29 438. Mobile: + 359 887 650 187. Fax: + 359 2 81 29 479 phone/faks: +48 71 359 62 71
E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; info@balkangamingexpo.com phone/faks: +48 71 359 08 51
Web: www.balkangamingexpo.com office@wigor-targi.com

96 CASINO Inside nr. 1