Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2020

Centrul de înscriere la concursul național de titularizare sesiunea 2020, va fi la Colegiul Național „Ferdinand
I” Bacău – corpul de clădire pentru laboratoare de informatică, lângă cantina școlii.
1. Cadrele didactice care au depus dosar la titularizare în ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) vor anexa la
cererea de înscriere copii ale actelor de studii (însoțite de original) numai dacă acestea nu au fost
depuse în anii anteriori, restul documentelor prevăzute în cerere sunt obligatorii.
2. Candidații care vor depune la dosar în copie acte de studii vor prezenta originalele.
3. Candidații care au dobândit definitivatul/gradul II/gradul I, depun la dosar copii de pe aceste
documente.
4. Cadrele didactice titulare vor depune la dosar obligatoriu, copie după decizia de numire pe post.
5. Cadrele didactice care au primit în anul 2019 decizie de modificare a duratei contractului individual
de muncă din perioadă determinată în perioada de viabilitate a postului, vor depune la dosar
obligatoriu, copie după decizie și adresa de la unitatea de învățământ din care să rezulte că
postul/catedra are o viabilitate de 4 ani.
6. Absolvenții promoției 2020 (inclusiv cei care finalizează DPPD promoția 2020), vor depune la dosar
adeverința de la facultate din care să reiasă că sunt înscriși în ultimul an, urmând ca adeverința de
absolvire să o depună în perioada 01-09.07.2020 la inspectoratul școlar (în mod excepțional,
aceasta poate fi adusă la centrul de concurs în ziua susținerii probei scrise, altfel nu vor putea fi
primiți în concurs).
7. Pe cererea de înscriere la concurs în dreptul CNP-ului vor fi menționate obligatoriu numărul de
telefon personal și adresa de e-mail personală (pentru eventualitatea desfășurării ședințelor de
repartizare online).
8. Toți candidații vor completa obligatoriu pe cererea de concurs DISCIPLINA la care vor susține proba
scrisă.
9. Nu se mai susțin inspecții la clasă sau probe practice.
10. Candidații care solicită ocuparea prin concurs a unor posturi/catedre la clase cu predare în limbile
minorităților naționale și care trebuie să susțină o probă orală eliminatorie, vor depune o cerere în
acest sens.
11. Dosarele incomplete sau cu cereri necompletate pe toate câmpurile, vor fi respinse.
12. Datele de înscriere ale candidaților, vor fi afișate pe site-ul ISJ Bacău, pe data de 01.07.2020.
Candidații care au depus cerere de înscriere au obligația să verifice aceste date. În cazul în care se
constată erori, ele pot fi corectate în perioada 01-09.07.2020, prin informarea în scris prin poștă
electronică (la adresele de e-mail: tarasa.daniela@e-isjbacau.ro și olaru.nicoleta@e-isjbacau.ro). La
solicitarea de corectare se va preciza motivul și se va anexa copia după cartea de identitate.
13. În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2,
toți candidații vor respecta ziua programării pentru depunerea dosarului de înscriere. Această
programare va fi afișată pe site-ul ISJ Bacău. ATENȚIE! ÎN ACELAȘI CONTEXT, VĂ INFORMĂM CĂ
DOSARELE ȘI CERERILE NU SE COMPLETEAZĂ ÎN CENTRUL DE ÎNSCRIERE.