Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Pagina

Introducere………………………………………………………………….....4
Capitolul I. Conceptul de control şi audit ………………………………......6
1.1. Conceptul de control…………………………………………………….....6
1.1.1. Definirea conceptului de control………………………………........6
1.1.2. Controlul – funcţie eficientă a managementului…………………....7
1.1.3. Rolul, obiectul şi funcţiile controlului……………………………...9
1.1.4. Formele controlului………………………………………….……..12
1.2. Conceptul de audit………………………………………………………...21
1.2.1. Scurt istoric – evoluţie……………………………………………..21
1.2.2. Auditul public intern……………………………………………….23
1.1.2.1. Obiectivele şi sfera de activitate a auditului public intern….23
1.2.2.2. Organizarea şi atribuţiile structurilor de audit intern……….24
1.2.2.3. Tipuri de audit………………………………………………27
1.3. Particularităţi privind organizarea şi exercitarea controlului financiar la
nivelul Ministerului Apărării Naţionale……………………………………......28
Capitolul II. Controlul financiar propriu în cadrul instituţiilor
publice………………………………………………………………………….31
2.1. Control financiar preventiv propriu……………………………………......31
2.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu……………….31
2.1.2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu………………..32
2.1.2.1.Viza de control financiar preventiv propriu…………………32
2.1.2.2. Procedura de control………………………………………...33
2.1.2.3. Refuzul de viză……………………………………………...34
2.1.3. Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu……………….….35
2.1.3.1. Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc
în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile care stau la
baza exercitării acestei activităţi………………………………………………..35
2.1.3.2. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor
desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv………………37
2.1.3.3. Evaluarea activităţii persoanei care exercită control financiar
preventiv propriu……………………………………………………………….39
2.1.4. Particularităţi privind organizarea şi exercitarea controlului financiar
preventiv propriu în unităţile militare…………………………………………..39
2.2. Auditul financiar…………………………………………………………...41
2.2.1. Definire, obiective, rol, principii…………………………………...41
2.2.2. Clasificarea auditului financiar…………………………………….43
2.2.3. Auditul financiar intern…………………………………………….44
2.2.3.1. Organizarea şi exercitarea activităţii de audit financiar
intern………………………………………………………………………........44
2.2.3.2. Desfăşurarea auditului intern………………………………45
2.2.3.3. Statutul, numirea, obligaţiile şi interdicţiile auditorilor
interni…….………………………………………………………………....…..47
2.3. Control intern versus audit intern……………………………………….…48
Capitolul III. Metodologia de exercitarea a controlului financiar………...50
3.1. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar…………….....50
3.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar…………………...51
3.2.1. Stabilirea obiectivelor controlului şi determinarea tematicii de
control……………………………………………………………………….….51
3.2.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control……………………....52
3.2.3. Organele de control financiar competente să efectueze controlul
asupra obiectivelor stabilite………………………………………………….…54
3.3.Orientarea acţiunilor de control spre obiectivele esenţiale şi
prioritare…………………………………………………………………….….56
3.3.1. Planificarea acţiunilor de control……………………………….….56
3.3.2. Organizarea şi pregătirea acţiunilor de control……………….……56
3.4. Stabilirea surselor de informare necesare efectuării controlului………......57
3.5. Selectarea şi aplicarea procedeelor şi tehnicilor necesare realizării
controlului.………………………………………………………………….…..59
3.5.1. Controlul documentar-contabil………………………………….….60
3.5.2. Controlul faptic………………………………………………….….63
3.6. Sintetizarea concluziilor controlului şi caracterizarea activităţilor
controlate…………………………………………………………………….…65
3.7. Valorificarea constatărilor şi urmărirea realizării măsurilor stabilite….......66
3.7.1. Etapele valorificării concluziilor controlului………………………66
3.7.2. Răspunderea materială……………………………………………..67
3.7.2.1. Definirea, condiţiile stabilirii şi elementele răspunderii
materiale………………………………………………………………………..67
3.7.2.2. Trăsăturile răspunderii materiale…………………………...68
3.7.2.3. Formele răspunderii materiale……………………………...69
3.7.2.4. Particularităţile privind răspunderea materială a militarilor..71
Capitolul IV. Studiu de caz privind derularea misiunii de audit public
intern în cadrul unităţilor militare……....…………………………………..73
Concluzii şi propuneri………………………………………………………..98
Bibliografie…………………………………………………………………..100
Anexe…………………………………………………………………………103